E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D"

Transkript

1 FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN

2 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A rctic silk 150 g 1. UDGAVE eksemplare r ISBN

3 3 F O R O R D 4 H VAD ER ET FLEKSJOB? 5 HVEM KAN FÅ FLEKSJOB? 5 H VAD ER ET SKÅNEJOB? 6 HVEM KAN FÅ SKÅNEJOB? 6 HVEM BESTEMMER? 6 TALE MED MEDARBEJDERNE 7 DEN FAGLIGE ORGANISAT I O N 7 LØN OG TILSKUD FLEKSJOB 8 LØN OG TILSKUD SKÅNEJOB 8 SKRIFTLIGE AFTA L E R 9 O P F Ø L G N I N G 9 HVOR I FOLKEKIRKEN? 1 0 E R FA R I N G E R 1 0 MERE VIDEN 1 1

4 4 F O R O R D Nogle mennesker har af fysiske, psykiske eller sociale grunde mistet en del af deres arbejdsevne og kan ikke klare et job på normale betingelser. Det er værdifuldt for disse mennesker, hvis de kan få mulighed for at arbejde på nogle vilkår, som er mere lempelige end de normale vilkår på arbejdsmarkedet. Deres indsats vil også være værdifuld for både arbejdspladsen og samfundet. Der er brug for alle, som kan arbejde, også dem, der ikke magter et job i fuldt omfang. Loven om aktiv socialpolitik giver muligheder for, at mennesker med nedsat arbejdsevne kan blive ansat i fleksjob eller skånejob, hvor staten eller kommunen betaler en del af lønnen. Det er muligheder, som også kan bruges i folkekirken. Med denne pjece vil Kirkeministeriet og Folkekirkens Samarbejdsudvalg gerne gøre menighedsråd og andre med arbejdsgiveransvar i folkekirken opmærksom på mulighederne ved at oplyse om reglerne og ved at fortælle om erfaringer, der allerede er gjort i såvel små som større sogne i folkekirken. Der kan skabes fleksjob til en medarbejder, som har mistet en del af sin arbejdsevne og d e rfor ikke længere kan klare sit normale job ved kirken eller kirkegård e n. Men pjecen er også tænkt som en inspiration til, at man i sognene overvejer, om der er nogle opgaver, som kan løses i et fleksjob eller skånejob af en, der ikke tidligere har været ansat i folkekirken. Johannes Lebech

5 5 H VAD ER ET FLEKSJOB? Et fleksjob er en stilling med særlige fleksible vilkår. Et fleksjob er en fuldtidsstilling. Det vil sige, at den, der er ansat i et fleksjob, får normal løn for fuldtidsarbejde, selv om den indsats, som medarbejderen kan yde, er begrænset på en eller anden måde. Til gengæld får arbejdsgiveren et tilskud til medarbejderens løn. Tilskuddet udbetales af kommunen, som får refusion af staten (se mere om løn og tilskud fleksjob side 8). Et fleksjob kan kun laves som en deltidsstilling (med deltidsløn), hvis den, som skal have jobbet, selv ønsker det. De særlige vilkår ved et fleksjob er bl.a., at arbejdsopgaverne og tilrettelæggelsen af arbejdet tilpasses efter, hvad medarbejderen er i stand til at udføre med sin nedsatte arbejdsevne. Tilpasningen kan f.eks. bestå i, at jobbet kun rummer fysisk lette opgaver, eller at man på anden måde tager hensyn til, at medarbejderen godt kan klare at arbejde det normale antal timer, men ikke kan arbejde med normal effektivitet. Der kan også være tale om, at man tager hensyn til, at medarbejderen kan klare de normale opgaver med normal effektivitet, men har behov for ekstra hvilepauser eller fravær ud over det normale. HVEM KAN FÅ FLEKSJOB? Fleksjob er en mulighed for mennesker, hvis arbejdsevne er blevet varigt begrænset, så de ikke kan fortsætte i det job, de har, og heller ikke kan få et nyt job med normale vilkår. Deres arbejdsevne kan være blevet nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Før ansættelsen i et fleksjob skal kommunen have fastslået, at vedkommende ikke er i stand til at varetage et job på normale vilkår. Det skal også være klart, at den pågældende ikke kan blive i stand til at varetage et normalt job ved f. eks. at få en anden funktion på sin arbejdsplads eller ved at blive omskolet til en anden type job gennem revalidering. Som hovedregel skal man være under 65 år for at kunne få tilbudt et fleksjob. Hvis man er fyldt 60 år før den 1. juli 1999, skal man dog blot være under 67 år. Kommunen har pligt til at tilbyde et menneske med nedsat arbejdsevne et fleksjob, medmindre den pågældende får førtidspension. En kommune kan tilbyde et fleksjob til en førtidspensionist, som ønsker det, men i så fald gøres pensionen hvilende, så længe vedkommende er ansat i fleksjob. En anden mulighed for førtidspensionister er skånejob.

6 6 H VAD ER ET SKÅNEJOB? Et skånejob er ligesom fleksjob en stilling på særlige vilkår, som kan tilbydes til et menneske med begrænset arbejdsevne. Et skånejob kan imidlertid kun tilbydes til førtidspensionister. Den, der er ansat i skånejob, vil fortsat få pension, men der kan blive tale om, at pensionsbeløbet bliver nedsat. Mens fleksjob i princippet altid skal være fuldtidsstillinger, tilbydes skånejob ofte som en deltidsstilling. Den, der er ansat i skånejob, får normalt også en væsentligt mindre timeløn end dem, der er ansat på normale vilkår eller i et fleksjob. Det afspejler sig bl.a. i, at der er sat et loft over det tilskud, som en arbejdsgiver kan få til løn til en medarbejder i skånejob. Tilskuddet udbetales af kommunen, som får delvis refusion af staten (se mere om løn og tilskud skånejob side 8). Når en kommune har godkendt, at en førtidspensionist får tilbudt et skånejob, aftales arbejdsopgaverne og de øvrige vilkår mellem arbejdsgiveren og førtidspensionsten i samarbejde med den eller de relevante faglige organisationer. Kommunen skal dog i forbindelse med aftalen sikre sig, at der tages de hensyn, som er nødvendige for at skåne medarbejderen. Initiativet til at få oprettet et skånejob kan både tages af de kommunale myndigheder og af private eller offentlige arbejdsgivere. Hvis man ved en kirke eller på en kirkegård mener at have nogle opgaver, som kan løses af en medarbejder i et skånejob, kan man således henvende sig til kommunens socialforvaltning. HVEM KAN FÅ SKÅNEJOB? Et skånejob er en mulighed for et menneske, som får førtidspension, og som ikke er i stand til at få eller fastholde et deltidsjob på normale vilkår, men som alligevel kan og gerne vil have en vis beskæftigelse. Før ansættelse i et skånejob skal kommunen vurdere, om der er sammenhæng mellem den pågældendes arbejdsevne og jobbet. Nogle førtidspensionisters arbejdsevne er nedsat så meget, at de ikke kan få tilbudt et skånejob. Som hovedregel skal man være under 65 år for at kunne få tilbudt et skånejob. Hvis man er fyldt 60 år før den 1. juli 1999, skal man dog blot være under 67 år. HVEM BESTEMMER? Kommunen har ifølge lov om aktiv socialpolitik ansvaret for, at borgere i kommunen kan få et fleksjob, hvis de opfylder betingelserne for det og ønsker at få det. Det er også kommunerne, som har ansvar for, at førtidspensionister, som ønsker det og magter det, kan få et skånejob. Det er derfor kommunen (normalt socialforvaltningen), som skal vurdere, om betingelserne for et fleksjob eller et skånejob er opfyldt. En kommune kan selv oprette fleksjob og skånejob. En kommune kan imidlertid også aftale med andre offentlige eller private arbejdsgivere, heriblandt de forskellige arbejdspladser i folkekirken, at de opretter et eller flere job. Kommunen

7 7 kan tage initiativ til at få lavet aftaler, men arbejdspladserne kan også henvende sig til kommunen med tilbud om at oprette det. Hvis der ved en kirke eller en kirkegård er en medarbejder, som mister en del af sin arbejdsevne, kan menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen/-ledelsen således tage initiativ til, at der i stedet bliver skabt et fleksjob til medarbejderen ved kirken eller kirkegården. Før det sker, er det dog vigtigt, at man først forsøger at se på, om man kan fastholde medarbejderen i et job på normale vilkår, f.eks. gennem en omplacering. Et menighedsråd eller en kirkegårdsbestyrelse/-ledelse kan også tilbyde at stille et fleksjob eller skånejob til rådighed for en, som ikke allerede er ansat ved kirken eller kirkegården. TALE MED MEDARBEJDERNE Det første, et menighedsråd eller en kirkegårdsbestyrelse/-ledelse bør gøre, før der oprettes et fleksjob eller skånejob, er at sikre sig, at de andre medarbejdere ved kirken eller på kirkegården er indforstået med det. Det gælder, uanset om man ønsker at få lavet et fleksjob til en medarbejder, som allerede er ansat, men som har mistet en del af sin arbejdsevne, om man ønsker at oprette et fleksjob, som kan tilbydes til én, der kommer udefra, eller man ønsker at modtage en medarbejder i et skånejob. Hvis ikke de andre medarbejdere bakker op om, at der ansættes en medarbejder på de særlige vilkår, som er knyttet til et fleksjob eller et skånejob, kan det let give store menneskelige problemer for den, der får et sådant job. Samtaler med de andre medarbejdere skal være med til at sikre, at de er positive over for at få en kollega, som er ansat på de særlige vilkår. Samtalerne skal også være med til at sikre, at man har en arbejdsfordeling og bemanding, som gør, at de medarbejdere, der er ansat på normale vilkår, ikke bliver ekstraordinært hårdt belastet af tunge arbejdsopgaver, fordi en medarbejder i fleksjob eller skånejob kun kan løse mindre tunge opgaver. Uden sådanne samtaler kan der let opstå utilfredshed, men der kan også være risiko for en hurtigere nedslidning af de andre medarbejdere. DEN FAGLIGE ORGANISAT I O N Et fleksjob og et skånejob skal med hensyn til indhold, løn og andre vilkår som f.eks. arbejdstid, udformes i samarbejde mellem arbejdsgiveren, den, der skal ansættes i jobbet, og den relevante faglige organisation. Det er nyttigt, at man på et tidligt tidspunkt tager kontakt til den faglige organisation, som har forhandlingsretten inden for det område, hvor fleksjobbet eller skånejobbet skal oprettes.

8 8 Det gælder også, hvis man allerede har en medarbejder, hvis arbejdsevne er blevet nedsat, og som man derfor ønsker at få oprettet et fleksjob til. Den faglige organisation vil så ofte kunne vejlede om mulighederne og hjælpe med til at få sagen ført til det rigtige resultat hos kommunen. LØN OG TILSKUD FLEKSJOB En medarbejder i fleksjob skal have en løn, som svarer til overenskomsten på det område, som fleksjobbet er inden for. Det kan på en kirkegård f.eks. være løn som gravermedhjælper, gartner eller gartneriarbejder. Et fleksjob anses som nævnt i afsnittet Hvad er et fleksjob? som et fuldtidsjob, uanset om det er en del af fleksjobaftalen, at medarbejderen f.eks. skal have længere pauser end normalt. Lønnen fastsættes derfor også som lønnen for andre fuldtidsjobs på området. Lønnen udbetales også af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren får imidlertid kompensation for fleksjobberens mindre arbejdsindsats gennem et løntilskud, som udbetales af kommunen. Tilskuddet fastsættes i den aftale, som skal indgås mellem kommunen og arbejdsgiveren om oprettelse af et fleksjob. Tilskuddet er 1/3, 1/2 eller 2/3 af den mindste, overenskomstmæssige løn på det område, som fleksjobbet er inden for, og en tilsvarende del af arbejdsgiverens bidrag til ATP og andre arbejdsgiverbidrag. Hvis der i overenskomsten på området er aftalt obligatorisk pensionsordning, får arbejdsgiveren også tilskud til sin del af pensionsbidraget. Arbejdsgiveren får derimod ikke tilskud til anciennitetstillæg eller tillæg, som aftales med den enkelte medarbejder i fleksjob. Tilskuddets størrelse 1/3, 1/2 eller 2/3 afhænger af, hvor meget medarbejderens arbejdsevne er nedsat. Hvis medarbejderen f.eks. har 2/3 af fu l d arbejdsevne, vil arbejdsgiveren få et tilskud, som svarer til 1/3 af lønnen. I vurderingen af medarbejderens arbejdsevne og dermed også løntilskuddets størrelse indgår bl.a., hvilke hensyn der skal tages for at skåne medarbejderen, f.eks. behovet for ekstra pauser eller nedsat arbejdstid, om arbejdspladsen skal indrettes på en speciel måde af hensyn til medarbejderen, eller om medarbejderens opgaver skal være mere varierende, end det normalt er tilfældet på arbejdspladsen. Kommunen får løntilskuddet refunderet fuldt ud fra staten. LØN OG TILSKUD SKÅNEJOB Lønnen til en medarbejder i skånejob aftales mellem arbejdsgiveren og medarbejderen i samarbejde med den faglige organisation på området. Timelønnen til en medarbejder i skånejob er som regel betydeligt mindre end den normale timeløn inden for det pågældende arbejdsområde. Arbejdsgiveren

9 9 får fra kommunen tilskud til lønnen til en medarbejder i skånejob. Tilskuddet kan dog højst svare til halvdelen af den løn, som betales, og tilskuddet kan højst svare til 1/6 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Det vil sige, at arbejdsgiveren får det størst mulige tilskud, når en medarbejder, der er ansat i et skånejob, får en løn, som svarer til 1/3 af den normale mindste timeløn eller mere. Arbejdsgiveren får desuden dækket halvdelen af arbejdsgiverbidraget til ATP og lignende. Kommunen får halvdelen af løntilskuddet refunderet fra staten. SKRIFTLIGE AFTA L E R Der skal laves en skriftlig aftale om et fleksjob eller et skånejob. Aftalen skal underskrives af kommunen (socialforvaltningen) og arbejdsgiveren samt af den, der skal ansættes i jobbet og af en repræsentant for den faglige organisation. Kommunernes Landsforening har lavet blanketter, som kan bruges til det, men mange kommuner udformer selv aftalerne. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af jobbet. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte: hvilket arbejde medarbejderen skal lave hvilken grad af fysisk belastning der kan være tale om antallet af ugentlige arbejdstimer og arbejdstidens placering, herunder aftaler om behov for hvilepauser eller fravær løn og eventuel pensionsordning stillingsbetegnelse ferieregler løn under sygdom løntilskuddet til arbejdsgiveren. En medarbejder, der er ansat i fleksjob, har i øvrigt samme ret som andre medarbejdere til f.eks. at deltage i efteruddannelse. O P F Ø L G N I N G En aftale om fleksjob eller skånejob skal tages op til vurdering med mellemrum. Kommunen skal tage aftalen op til vurdering senest 6 måneder efter, at der første gang er udbetalt løntilskud. Derefter skal kommunen tage aftalen op til vurdering mindst en gang om året. Den kommunale opfølgning skal bl.a. sikre, at betingelserne for at give støtte til et fleksjob eller skånejob fortsat er til stede, herunder om størrelsen af løntilskuddet fortsat svarer til medarbejderens arbejdsevne. Det er dog vigtigt, at såvel arbejdsgiveren og den medarbejder, der er ansat i et fleksjob eller et skånejob, som den faglige organisation tager aftalen op til vurdering med mindst samme mellemrum, som kommunen har pligt til at gøre det, så

10 1 0 man kan vurdere, om der er et eller andet af de aftalte vilkår, som trænger til at blive justeret. HVOR I FOLKEKIRKEN? Mulighederne for at lave et fleksjob eller et skånejob er sikkert bedre i de større sogne og ved de større kirkegårde med forholdsvis mange ansatte, end i de små sogne med meget få, og i vid udstrækning deltidsansatte medarbejdere. Men det kan også være muligt i små sogne. Ved større bykirker kan det være en mulighed at ansætte et menneske, som har nedsat arbejdsevne, men som har de relevante kvalifikationer, i et fleksjob i stedet for at ansætte en assistent eller vikar for kirketjener, kordegn eller organist på deltid eller timelønnet efter normale takster. Der kan f.eks. i forbindelse med møder eller andre arrangementer i et sogn være funktioner, der kan varetages lige så godt af en, der er ansat i et fleksjob, som af en assistent eller vikar, der er ansat og lønnes på normale vilkår. Løntilskuddet kan betyde, at kirkekassens udgift ved fleksjobbet bliver den samme som aflønning af en assistent eller vikar. Både ved mindre kirkegårde og ved kirkegårde med et større antal medarbejdere kan der på grund af de mange varierede arbejdsopgaver været et godt grundlag for at skabe plads for en medarbejder i et fleksjob eller et skånejob. Det fremgår af de erfaringer, som flere kirkegårde har gjort, og som beskrives i det følgende. E R FA R I N G E R I Fensmark ved Næstved, hvor der ud over graveren kun er ansat en medhjælper i ni af årets måneder, har der i et par år desuden været ansat en førtidspensionist i skånejob. Initiativet til dette skånejob, som er på 14 timer om ugen, blev taget af de kommunale medarbejdere, som havde kontakt med pensionisten, og som henvendte sig til kirkeværgen. Graveren sagde ja til at gå ind i ordningen efter at have drøftet det med sin medhjælper. Skånejobsmedarbejderen tager sig bl.a. af græsklipning og sørger ofte for at åbne og lukke kirken. I Malling ved Århus tog en da 31-årig førtidspensionist, som tidligere havde været beskæftiget med gartnerarbejde ved kommunen, i 1996 selv initiativ til at få et skånejob ved kirkegården. Han arbejder fire dage om ugen på Malling og Beder kirkegårde, som har fælles kirkegårdsleder. I Malling er der to helårsansatte medarbejdere på normale vilkår, mens der i Beder er en helårsansat samt yderligere en medarbejder i 8-9 måneder om året. Ifølge ansættelsesaftalen, som Århus kommune er inddraget i, og som løber, indtil medarbejderen bliver 67, får han 1/3 af normal gartnerløn, som kirkegården får refunderet fuldt ud. Medarbejderen tager sig af forskellige opgaver, som han erfaringsmæssigt er god til at løse, f.eks. græsslåning. I Løgumkloster sagde kirkegårdslederen og de to faste medarbejdere også ja, da pædagoger med kontakt til en førtidspensionist spurgte, om han kunne få et

11 1 1 skånejob på kirkegården. Han løser opgaver på linie med dem, der er ansat i Fensmark og Beder-Malling. Hans arbejdstid skifter mellem 27 og 31 timer om ugen, og han lønnes med 1/3 af den normale timeløn, som kirkegården får dækket fuldt ud. I Struer sagde kirkegårdslederen og hans knap 10 medarbejdere i 1993 ja til at modtage en medarbejder i et fleksjob. I nogle år blev lønnen dækket fuldt ud af tilskud fra kommunen. Nu dækker tilskuddet 70 % af lønnen, mens kirkegården selv dækker de sidste 30 %. Medarbejderens opgaver tilrettelægges løbende ud fra, hvad man erfaringsmæssigt ved, at han kan klare. På Haderslev Domsogns store kirkegård tog kirkegårdslederen omkring 1990 selv initiativ til at få ansat medarbejdere i fleksjob og skånejob. Kirkegårdslederen har altid inddraget medarbejderne, før han på kirkegårdens vegne er gået ud med tilbuddene. Det var også tilfældet, da kirkegården tilbød at finde beskæftigelse til mennesker, som er idømt samfundstjeneste. Ud over kirkegårdslederen er der 12 faste medarbejdere på kirkegården samt to lærlinge. En førtidspensionist, som har været på kirkegården i 10 år, får for 18 timer om ugen 1/3 af normal timeløn. Kirkegården får beløbet refunderet fuldt ud af kommunen. I 3 år har der været ansat en medarbejder i fleksjob. I dette tilfælde får kirkegården et tilskud, som svarer til halvdelen af fuldtidslønnen. Kirkegårdslederen erkender, at det kan tage nogen tid med lidt ekstra arbejdsmæssige omkostninger for bl.a. kirkegårdsledelsen, før alle parter har fundet sig til rette med en ny medarbejder i et flekseller skånejob, men at det nu fungerer til alles tilfredshed. MERE VIDEN Man kan få mere at vide om fleksjob og skånejob ved at læse: Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000 Fleksjob pjece udgivet af Socialministeriet og Det Centrale Handicapråd, 8. udgave, juni Pjecen kan fås hos Center for Ligebehandling af Handicappede (tlf ), eller findes på internettet på adressen: Skånejob med løntilskud pjece udgivet af Center for Ligehandling af Handicappede, 4. udgave, december Pjecen kan fås hos Center for Ligebehandling af Handicappede (tlf ), eller findes på internettet på adressen: Man kan også få mere at vide om mulighederne for fleksjob og skånejob inden for folkekirken ved at henvende sig til: kommunens socialforvaltning de faglige organisationer for medarbejdere i folkekirken Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.

12 I S B N

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til HSU S A G S N O T A T Vedr.: Sagsbehandler: Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU Camilla Lindqvist HR & ORGANISATION HR PERSONALEJURA NØRREGADE 10 HSU

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Brug for en. fleksjobber

Brug for en. fleksjobber Brug for en fleksjobber Hvad er fleksjob? Fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår, typisk på nedsat timetal. En fleksjobber kan være en person, der eksempelvis har pådraget sig en arbejdsskade eller

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Temamøde for kontaktpersoner

Temamøde for kontaktpersoner Temamøde for kontaktpersoner Ansættelsesvilkår, overenskomster og planlægning af arbejdstid Den 19. marts 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken, Herning Dagsorden Orientering om ansættelsesvilkår, overenskomster

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn 1 Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December 2010 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Ca 220 ledige fleksjobbere Varig og betydelig nedsat arbejdsevne min 50% Størstedelen ufaglærte Kan arbejde fra ganske få timer til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013 Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Kommunen kan yde fleksjob til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Der er tale om en

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Reform af fleksjob Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato:

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Geografisk fleksibilitet

Geografisk fleksibilitet Geografisk fleksibilitet 1. Baggrund og hjemmel for geografisk fleksibilitet Ved organistoverenskomstens ikrafttræden den 1.9.2009 blev der åbnet mulighed for, at organisterne kunne gøre tjeneste ved flere

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere