Aktivering & anden aktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivering & anden aktør"

Transkript

1 1 Aktivering & anden aktør

2 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør

3 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige selv er primusmotor. Derfor er det helt klart det bedste, hvis du selv finder frem til de aktiveringstilbud, du har brug for for at få et arbejde. Aktivering Hvornår skal du aktiveres Du kan i princippet komme i aktivering fra din første ledighedsdag, hvis dit Jobcenter eller anden aktør beslutter det. Du skal senest have en jobplan og et første aktiveringstilbud: / efter 13 ugers ledighed, hvis du er under 30 år. / efter ni måneders ledighed, hvis du er år. / efter seks måneders ledighed, hvis du er fyldt 60 år. Har du selv et ønske om at blive aktiveret tidligere, så kontakt din anden aktør. Har du ikke en anden aktør, er det dit jobcenter, der står for aktiveringen. Jo mere konkret dit ønske er, jo bedre. Du skal være opmærksom på, at du pga. EU-regler først kan komme i løntilskud i en privat virksomhed, når du har været ledig i 26 uger. Varighed af et aktiveringstilbud Et aktiveringstilbud skal som hovedregel vare mindst fire sammenhængende uger. Er du under 30 år, skal din første aktivering dog vare i mindst seks måneder. Du kan godt få et tilbud, der varer kortere tid, men så tæller det som hovedregel ikke med til den aktivering, du har ret og pligt til ifølge reglerne. Aktiveringstilbud, der varer under fire uger, skal gives skriftligt, men uden jobplan. Det skal fremgå, at du har accepteret tilbuddet. Du kan dog godt bede om at få en jobplan, selv om din aktivering varer mindre end fire uger. Det kan have betydning, hvis du vil søge om befordringsgodtgørelse. Nyt aktiveringstilbud efter seks måneder Efter det første aktiveringstilbud skal du senest aktiveres igen, hver gang du har modtaget dagpenge eller feriedagpenge i seks måneder. Uger, hvor du arbejder 20 timer eller mere, regnes ikke med i de seks måneder. Starter du forfra på en ny dagpengeperiode (det gør du, når du har haft løntimer inden for de tre seneste år), eller har du i mindst fire sammenhængende uger ikke modtaget offentlig forsørgelse, starter optællingen af de seks måneder på ny. Hvis du har deltidsarbejde Har du lønarbejde i 20 timer eller mere om ugen, har du ikke pligt men stadig ret til aktivering. Har du arbejde af skiftende omfang, bortfalder pligten, når du i gennemsnit arbejder mindst 20 timer pr. uge. Gennemsnittet beregnes over en måned. Har du lønarbejde på mindre end 20 timer om ugen, skal du aktiveres i den resterende tid op til fuld tid. Arbejder du fem timer eller mindre om ugen, vil du blive aktiveret på fuld tid.

4 6 7 Eksempel: Du har 10 ordinære arbejdstimer om ugen og får udbetalt den maksimale dagpengesats for de resterende timer op til fuld tid. Du skal aktiveres 30 timer (ca. 35 timer - (10-5) = 30 timer). Med andre ord nedsættes arbejdstiden time for time i aktiveringstilbud, for hver time du har, ud over de første fem timers ordinært arbejde om ugen. Din aktivering skal tilrettelægges, så den tager hensyn til dit deltidsarbejde. Får du deltidsarbejde, imens du er i gang med et aktiveringstilbud, skal din jobplan som udgangspunkt revideres, så der tages hensyn til dit arbejde. Skulle du blive udsat for, at din anden aktør forlanger, at du skal ophøre med dit ordinære deltidsarbejde for at blive aktiveret, bør du straks kontakte MA. Husk, at du skal have en frigørelsesattest, hvis du har deltidsarbejde med opsigelsesvarsel samtidig med aktivering. MA skal have modtaget frigørelsesattesten senest fem uger efter, du er startet i deltidsarbejdet. Fordi du under aktivering ikke modtager dagpenge men i stedet får løn, uddannelsesydelse eller dagpenge under aktivering forbruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge i de uger, hvor du er aktiveret. Du vil derfor have lige så mange uger med ret til supplerende dagpenge tilbage, når du er færdig med en aktivering, som du havde, inden du begyndte. Seks ugers uddannelse Inden for de første ni måneder af din ledighed har du ret til seks ugers selvvalgt uddannelse, hvor du får udbetalt uddannelsesydelse. Herudover har du under visse betingelser ret til at få en jobplan med tilbud om yderligere seks ugers uddannelse. Det vil være tilfældet for uddannelser, der er rettet mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Kontakt dit jobcenter. Især for dig, der er under 30 år eller fyldt 60 år Når du er under 30 år eller fyldt 60 år, skal du aktiveres før, de ni måneder med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse er gået. Der kan derfor være en risiko for, at din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse kommer i karambolage med din pligt til aktivering. Reglerne (der gælder for alle, uanset alder) er sådan, at hvis du er blevet optaget på et seks ugers kursus, du har ret til, inden du har fået en jobplan - så har kurset fortrinsret. I det tilfælde har du altså ret til at følge kurset, også selv om du ikke er startet på det endnu. Din aktivering skal tage hensyn til dit kursus, uanset om det betyder, at fristen for, hvornår du senest skal aktiveres, overskrides. Har du derimod allerede fået en jobplan - har jobplanen fortrinsret. Du vil have pligt til at deltage i den aktivering, du er indkaldt til, også selv om du så går glip af muligheden for seks ugers selvvalgt uddannelse. Skulle du være i den situation, så prøv at kontakte din anden aktør og se, om der kan findes en løsning. MA er en medlemsorganisation. Det er noget, vi tager meget alvorligt. I MA kender vi reglerne og også dine rettigheder i forhold til anden aktør og aktivering. Vi kan hjælpe dig med råd om fx proces og argumentation. Som medlemmets advokat hjælper vi dig til at navigere bedst muligt.

5 8 9 Jobplanen Jobplanen beskriver din aktivering og dine jobmål Jobplanen er en aftale om aktivering, der udarbejdes i samarbejde mellem dig og dit jobcenter eller den anden aktør, du er tilknyttet. Aktiveringen skal forbedre dine muligheder for at få arbejde og gives både ud fra arbejdsmarkedets behov og dine ønsker og forudsætninger. Det er naturligvis vigtigt for dig, at jobplanen i så høj grad som muligt bliver præget af dine ønsker og behov. Det bedste råd, vi kan give dig, er, at du skal forberede dig godt til samtalen om din jobplan. Jo mere klart, du har præciseret dine ønsker og behov, og jo bedre du kan argumentere for dem, jo større er chancerne for en jobplan, som du bliver tilfreds med, og som i sidste instans hjælper dig tættere på jobbet. Jobplanen er en bindende aftale Jobplanen er en bindende aftale, og det har konsekvenser at bryde den. Hvis du fx nægter at medvirke til at udarbejde en jobplan, eller du afbryder et påbegyndt aktiveringstilbud, risikerer du at få karantæne, så du i en periode ikke kan få dagpenge. I værste fald risikerer du helt at miste din ret til dagpenge. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os, hvis du oplever problemer i forhold til jobplan eller aktivering, så vi kan vejlede dig om dine muligheder og om eventuelle konsekvenser. Hvis du overvejer at afbryde din aktivering, bør du altid kontakte os. Du kan kun afbryde en påbegyndt aktivering med én begrundelse: at du finder ustøttet arbejde med en daglig arbejdstid på mindst fire timer eller en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer. Er du ansat i job med løntilskud, skal du dog overholde de gældende opsigelsesregler, med mindre arbejdsgiveren accepterer andet. Det er vores erfaring, at der relativt ofte kan opnås enighed mellem dig og din anden aktør. Tal med os, hvis du har spørgsmål eller brug for vores hjælp. Vi har gode kontakter til mange andre aktører. Jobplanens indhold Jobplanen skal indeholde oplysninger om: / Dit beskæftigelsesmål og planer for aktiveringstilbud / Eventuelt aftalte aktiveringstilbud / Ansvar for tilmelding til aktiveringstilbud / Starttidspunkt / Ansvar og dato for opfølgning Husk også at få indskrevet ferie i jobplanen samt eventuelle aftaler om kurser/ uddannelse, du kan have med din arbejdsgiver i forbindelse med løntilskudsjob. Revision af jobplanen Hvis du af andre grunde, end at du har fået varigt arbejde, ønsker at stoppe i et aktiveringstilbud, skal du altid sørge for at få revideret din jobplan hos dit jobcenter eller din anden aktør, inden du stopper. Det gælder også i situationer, hvor det ud fra almindelig logik er indlysende at stoppe, fordi du for eksempel er placeret i et uddannelsesforløb på et niveau, der er for lavt eller for højt. Hvis ikke du får revideret din jobplan men bare stopper anses du for at være selvforskyldt ledig, og du vil derfor typisk få tre ugers karantæne. Får du varigt, ordinært arbejde på under 20 timer om ugen, skal du aktiveres i den resterende tid op til fuld tid. I det tilfælde skal du også have revideret din jobplan. Klager over jobplan Kan du ikke blive enig med din anden aktør om din jobplan, kan du klage. Klagen sendes i første omgang til anden aktør, som så genovervejer sagen i forhold til dine klagepunkter. Fastholder anden aktør sin afgørelse, skal de tilføje deres kommentarer og sende klagen videre til jobcenteret. Jobcenteret træffer herefter en afgørelse. Får du ikke medhold i din klage, kan du klage videre til Beskæftigelsesankenævnet i din region. En klage over en jobplan har ikke opsættende virkning. Du skal altså følge jobplanen, selv om du klager over den. Du må først afbryde din aktivering, når og hvis du får medhold i din klage. Hvis du overvejer at klage, er du velkommen til at henvende dig til os først. Vi kan hjælpe dig med at vurdere dine muligheder for at komme igennem med din klage og rådgive dig i forhold til argumentation mv. Vi kan også i nogle tilfælde tage direkte kontakt til din anden aktør og se, om der er mulighed for at finde en løsning. Det er vores erfaring, at der relativt ofte kan opnås enighed.

6 10 11 Du har også mulighed for at være i løntilskudsjob i udlandet hvis din arbejdsgiver er dansk. Aktiveringsmuligheder Der er tre typer aktivering: / Vejledning og opkvalificering / Virksomhedspraktik / Løntilskudsjob Mange akademikere fokuserer på opkvalificering, når de skal i aktivering. Men måske skal du overveje, om det er mere uddannelse, du mangler. Måske er det snarere erfaringer og netværk, du har brug for. Via virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud kan du få styrket dine kvalifikationer og få værdifuld erhvervserfaring. Samtidig får du mulighed for at skaffe dig et godt netværk og gode forbindelser, ligesom det kan være betydeligt nemmere at komme til jobsamtale, hvis man søger, mens man er i job. Vejledning og opkvalificering Vejlednings- og afklaringsforløb er kortere forløb, der har til formål at give dig mulighed for at få gennemarbejdet dit ansøgningsmateriale, afklaret dine kompetencer og overvejet dine forskellige muligheder. Det kan fx bestå af oplæg og sparring om ansøgning og cv, jobsamtalen, uopfordret jobsøgning og netværksarbejde. Du kan også få lejlighed til at dele erfaringer og viden med andre kursister. Opkvalificering For at få bevilliget en uddannelse, skal du kunne argumentere for, at uddannelsen vil udvikle dine kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets behov og dermed forbedre dine jobmuligheder. Jo mere målrettet mod konkrete job uddannelsen er, jo større er chancen for at få den bevilget. Der kan også være mulighed for at få opkvalificeringskurser inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft. Generelt er det dog erfaringen, at det som akademiker kan være endog meget vanskeligt at komme igennem med uddannelsesønsker. Særligt hvis du er nyuddannet eller lige er blevet ledig.

7 12 13 Hvis dit ønske til en aktivering er uddannelse/kursus, bør du derfor forberede dig grundigt på samtalen. Hvis det er muligt, så skaf en arbejdsgivererklæring - dvs. et brev, hvor en arbejdsgiver skriver under på at ville ansætte dig efter endt uddannelse/kursus. Er dette ikke muligt, bør du kunne formulere dig meget klart om, hvor uddannelsen/kurset bringer dig hen rent jobmæssigt. Hvis du ønsker opkvalificering, og du har gode argumenter for det i forhold til arbejdsmarkedets behov, men anden aktør har sagt nej, bør du bruge din mulighed for at klage. Jobcentrene har i nogle tilfælde andre midler at trække på. Hvis dit jobcenter giver dig medhold og bevilger dig uddannelsen, vil du blive trukket tilbage til jobcenteret, som også betaler for uddannelsen. Hvis jobcenteret siger nej, kan du klage til Beskæftigelsesankenævnet i din region. Deltager du i vejlednings- og opkvalificeringstilbud, modtager du dagpenge under aktivering, som svarer til de dagpenge, du ellers ville have fået. Virksomhedspraktik Der er mulighed for at komme i offentlig eller privat virksomhedspraktik i op til fire uger. Formålet kan fx være at få afprøvet dig selv i forhold til en bestemt branche. Det kan også være at give virksomheden lejlighed til at afprøve dine kompetencer med henblik på at afklare, om du kan ansættes i virksomheden, eventuelt i løntilskudsjob. Når du er i fire ugers virksomhedspraktik, modtager du dagpenge under aktivering. Løntilskudsjob Du kan både blive ansat med løntilskud inden for det offentlige og inden for det private område. Det offentlige område dækker staten, regionerne, kommunerne og mange selvejende institutioner (som får min. 50 % tilskud fra staten). I en offentlig ansættelse med løntilskud får du en løn, der svarer til dine dagpenge. Din arbejdsgiver skal desuden indbetale pension og ATP for dig samt feriepenge. Arbejdsgiveren beregner ud fra din dagpengesats, hvor mange timer du skal arbejde. Får du den maksimale dagpengesats, vil du normalt skulle arbejde timer, mens du skal arbejde timer, hvis du er på dimittendsats. Du har først mulighed for at komme i privat løntilskudsjob, når du har været ledig i 26 uger. I privat løntilskudsjob er du normalt ansat til almindelig løn og arbejdstid. Hvis arbejdsgiveren har indgået overenskomst, vil du være dækket af denne. Du kan ikke få befordringsgodtgørelse fra dit jobcenter, når du er i privat løntilskudsjob, i stedet kan du bruge de almindelige skatteregler for befordringsfradrag. Uanset, om du er ansat inden for det private eller det offentlige, er det vigtigt, at du sikrer dig en tilfredsstillende ansættelseskontrakt og en stillingsbeskrivelse. Hent eventuelt hjælp hos din fagforening. Husk, at du i løntilskudsperioden stadig bruger af din dagpengeret. Det er derfor meget vigtigt, at du - med udgangspunkt i dit løntilskudsjob - fortsat søger intensivt og målrettet. Sørg for at prioritere dette, også selv om du kan have travlt med arbejdsopgaver i dit løntilskudsjob. Du vil i mange tilfælde kunne få en uformel aftale med din arbejdsgiver om, at der afsættes passende tid til din jobsøgning. Vær bevidst om, at jobbet og opgaverne skal give dig relevante erfaringer og kompetencer i forhold til dit jobmål, og deltag fra starten aktivt i planlægningen af dine arbejdsopgaver. Mentorordning For at styrke introduktionen på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen under aktiveringen er der mulighed for at få støtte til en mentorfunktion. Det vil sige, at en medarbejder på arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent giver en udvidet introduktion, vejledning eller oplæring, der ligger ud over det, som kan forventes af arbejdsgiveren/uddannelsesinstitutionen. Løntilskudsjob og deltidsarbejde Kommer du i løntilskudsjob sideløbende med, at du har ordinært arbejde på

8 14 15 deltid, vil arbejdstiden i aktiveringen ofte blive nedsat, så du i alt har op til en "fuld arbejdsuge". Dette gælder, hvis du er ansat i en offentlig ansættelse med løntilskud og har ordinært arbejde i mere end fem timer om ugen. Finder du et ordinært deltidsjob, imens du er i løntilskudsjob og kan du passe den støttede beskæftigelse samtidig med den ordinære - sker der ingen modregning i din lønindtægt. Det betyder, at du dels kan have den fulde lønindtægt fra dit ordinære arbejde, dels lønnen fra den støttede beskæftigelse på op til "fuld tid". Det gælder også for honorararbejde og selvstændig bibeskæftigelse. Hvis du ikke har mulighed for at passe både løntilskudsjobbet og dit ordinære deltidsarbejde, skal du have din jobplan revideret, så der tages hensyn til dit deltidsarbejde. Befordringsgodtgørelse Der ydes ikke befordringsgodtgørelse i forbindelse med det individuelle kontaktforløb. Til andre former for aktivering end privat løntilskudsjob, kan du få befordringsgodtgørelse, hvis der er mere end 12 km hver vej til dit aktiveringssted. Du får dækket den distance, der ligger ud over 24 km. Rådighedsreglerne Rådighed er det helt centrale begreb i arbejdsløshedsforsikringssystemet. At du opfylder rådighedsforpligtelsen er afgørende for din ret til at modtage dagpenge. Fra første ledighedsdag er du forpligtet til at være aktivt jobsøgende til et bredt arbejdsmarked, fagligt og geografisk. Det gælder også, når du er i aktivering, ligesom du er forpligtet til at tage imod arbejde, som dit jobcenter formidler dig - uanset om din aktivering er opkvalificering/uddannelse eller løntilskudsjob. Jobcenteret/anden aktør kan i ganske få tilfælde fravige kravet om rådighed, men i så fald skal det skrives ind i din jobplan/skriftlige aftale om tilbud. En sådan fravigelse er normalt betinget af, at du er lovet ordinært arbejde efterfølgende. Du kan læse mere om lovens krav til din jobsøgning på ma-kasse.dk. Beskæftigelseskravet Beskæftigelseskravet er det antal løntimer, du skal have for at kunne starte forfra på et nyt dagpengeforløb. Det er som hovedregel på timer inden for de seneste tre år fra ordinært arbejde eller selvstændig virksomhed drevet i "væsentligt omfang" (dvs. over 30 timer om ugen). Timer fra løntilskudsjob kan ikke bruges til at opfylde beskæftigelseskravet eller få beregnet en ny dagpengesats. MA laver løbende undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med aktivering og anden aktør. Læs seneste undersøgelse på ma-kasse.dk Under alle former for aktivering skal du stå til rådighed, søge job og føre logbog på vanlig vis med mindre du fritages for rådighed af jobcenteret eller anden aktør.

9 16 17 MA har tidligere arbejdet som anden aktør, og vi har mange års erfaring med, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen. Fra en uafhængig position har vi nu opprioriteret vores arbejde for, at de ledige medlemmer får bedst mulige vilkår i forhold til aktivering og anden aktør. Anden aktør Som ledig indgår du i et kontaktforløb og skal mindst hver tredje måned til en såkaldt jobsamtale. Den første samtale finder normalt sted hos dit jobcenter. Herefter vil du ofte blive tilknyttet en anden aktør, som overtager dit kontaktforløb og står for din aktivering. Anden aktør kan fx være et privat konsulentfirma. Selv om anden aktør har fået overdraget en del myndighedsopgaver som fx godkendelse af din jobplan er det fortsat dit jobcenter, der har det overordnede ansvar. Anden aktør er først og fremmest til for at hjælpe dig i arbejde og har ingen indflydelse på din dagpengeret. Det er MA, der ud fra lovgivningen vurderer din rådighed og udbetaler dine dagpenge. Anden aktør er underlagt Forvaltningsloven og Lov om behandling af personoplysninger og overholder reglerne om it-sikkerhed. De har tavshedspligt. Anden aktør kan ikke indhente oplysninger om dig hos fx MA, da vi også har tavshedspligt medmindre du selv beder os om at videregive oplysningerne. Valg af anden aktør Når dit jobcenter har besluttet, at du skal tilknyttes en anden aktør, vil du få et brev fra jobcenteret. Hvis det er muligt i dit lokalområde, vil du som akademiker typisk få et par muligheder at vælge i mellem. Det er en god idé at researche på de andre aktører, du får tilbudt, så du træffer dit valg på et kvalificeret grundlag. Tjek deres hjemmesider, eller ring og snak med dem. Undersøg, hvilke tilbud de har, og om den kultur, de står for, passer til dig og det arbejdsmarked, du er på vej ind på. Det kan også være vigtigt for dig at vide, hvor de har base rent geografisk, og om de er specialiseret i akademikere eller har forskellige faggrupper tilknyttet. Mange medlemmer heldigvis langt de fleste får gode input og sparring på jobsøgningen hos anden aktør. Hvis du skulle løbe ind i problemer med din anden aktør, så kontakt MA. Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig.

10 18 19 Du bliver tilknyttet en anden aktør for et år ad gangen, og erfaringen viser, at det er næsten umuligt at skifte midt i forløbet. Har du problemer i forhold til din anden aktør, er du velkommen til at kontakte MA. Vi har lang tids erfaringer med anden aktør, og vi vil gerne hjælpe dig, hvis du har kommunikationsproblemer eller andre problemer i forhold til din anden aktør. Dine pligter Du skal som hovedregel deltage i de aktiviteter, anden aktør tilrettelægger for dig, og du skal give din anden aktør de oplysninger, de beder om, hvis det har relevans for deres muligheder for at hjælpe dig i arbejde. Når du bliver indkaldt til aktiviteter, du har pligt til at deltage i, skal indkaldelsen være personlig og skriftlig. Formålet med jobsamtalerne er at give dig en seriøs sparring i forhold til din jobsøgning og forhåbentlig også nogle nye idéer. Er du i gang med et aktiveringstilbud, kan samtalen erstattes af telefonisk kontakt eller . Deltager du ikke i aktiviteterne, er din anden aktør forpligtet til at indberette det til os. Det er altid MA og aldrig anden aktør som ud fra lovgivningen afgør, om fx manglende fremmøde får konsekvenser for dine dagpenge. Regler, regler, regler Reglerne på området er mange og særdeles komplicerede. Og det er desværre ikke altid, anden aktørs indsigt i reglerne er tilstrækkeligt detaljeret eller dybtgående. Det kan af gode grunde være svært for dig at vide, om det, din anden aktør fortæller dig, er korrekt eller ej. Lovgivningen på arbejdsløshedsforsikringsområdet herunder rådighedsreglerne er grundlæggende a-kassens ekspertiseområde. Det gælder fx spørgsmål om, hvad du må, samtidig med at du modtager dagpenge og andre ydelser om konsekvenserne ved at sige et deltidsarbejde op om at skulle være aktivt jobsøgende og tilsvarende, der kan have betydning for din dagpengeret. Vi har desværre været ude for, at medlemmer er kommet i klemme, fordi de har fået forkert besked. Spørg os derfor hellere én gang for meget, end én gang for lidt! Også anden aktør er velkommen til at spørge i MA, dog ikke om personrelaterede sager. Vi har tavshedspligt og udtaler os kun, hvis du som vores medlem udtrykkeligt har bedt os om det. Læs mere Regelgrundlaget for anden aktør kan du finde i Arbejdsmarkedsstyrelsens Bekendtgørelse om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Den ligger blandt andet på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, Når du får job...vil vi bede dig fortælle os, hvor du er blevet ansat, og som hvad. Vi bruger oplysningerne til statistik og til at kunne følge udviklingen på arbejdsmarkedet, så vi bliver endnu bedre til at vejlede ledige medlemmer af MA. Du kan give os dine joboplysninger på ma-kasse.dk. MA står også for Medlemmets Advokat. Brug os, hvis du oplever problemer i forhold til anden aktør eller aktivering.

11 20 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N ma-kasse.dk/ ma-kasse.dk MA - Odense Slotsgade 21B, 4.sal 5000 Odense C MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg August 2010 Design : gefühl

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Optagelse i MA som nyuddannet

Optagelse i MA som nyuddannet Optagelse i MA som nyuddannet A-kassen for højtuddannede 2008/09 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Optagelse i MA Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) er a-kassen for dig, der er uddannet inden for det humanistiske,

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG JUNI 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag 2 FOA FAG OG ARBEJDE BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Forord Den forkortede

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN Myte 1: De danske rådighedsregler er for slappe, og derfor får de ledige, mulighed for at sige nej til relevant arbejde. I Danmark, skal alle ledige stå til rådighed fra første

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse Værd at vide om ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere