Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom"

Transkript

1 Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk sygdom er et af de tungeste sygdomsområder, som på linje med kræft og hjertesygdomme har store konsekvenser for borgeren og dennes familie. Dato: April 2011 Tlf. direkte: +45 Der har det seneste år været stor politisk og mediemæssig opmærksomhed på det psykiatriske område, og myndigheder og flere politiske partier har udsendt nationale strategier og debatoplæg, som sætter dagsorden for det psykiatriske område. I forhold til fysioterapi er det især ny viden om fysisk aktivitet, fokus er rettet mod. Fysisk aktivitet vurderes at have god effekt på såvel den specifikke psykiske sygdom som på livsstilsrelaterede sygdomme, som personer med psykiske sygdom i særlig grad rammes af. Men fysioterapi til personer med psykisk sygdom er andet og mere end fysisk aktivitet. Psykisk sygdom er kendetegnet ved komplekse problemstillinger. Mange af disse kommer til udtryk i kroppen, og fysioterapeuter har redskaber til med kroppen som indfaldsvinkel at behandle disse og til at støtte patienterne i at mestre svære livssituationer. Med udgangspunkt i den øgede opmærksomhed på kvalitet og videreudvikling ønsker Danske Fysioterapeuter med nærværende holdningspapir at skærpe professionens profil på det psykiatriske område. 1 Sundhedsstyrelsen. National Strategi for psykiatri /8

2 Holdningspapiret er udarbejdet på baggrund af in-put fra en arbejdsgruppe 2 og omfatter følgende afsnit: Personer med psykisk sygdom Myndighedernes anbefalinger Danske Fysioterapeuters visioner Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Aktuelle udfordringer Sammenfatning Personer med psykisk sygdom Notatet har fokus på fysioterapi til personer med psykisk sygdom. Psykisk sygdom er her defineret som personer med diagnosticeret psykiatrisk lidelse jævnfør WHOs ICD10 klassifikation 3. Myndighedernes anbefalinger Regeringen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen har alle givet bud på en forbedret indsats til personer med psykisk sygdom. Målet er psykiatri i verdensklasse, og initiativerne sigter over en bred kam på at bedre kvaliteten af indsatsen overfor psykisk sygdom og sikre personer med psykisk sygdom bedre muligheder for at mestre eget liv 4, 5, 6, 7. Sundhedsstyrelsen udsendte endvidere i 2009 en national anbefaling om fysisk aktivitet i behandlingen af psykiatriske patienter 8. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at: Fysisk aktivitet integreres som et systematisk tilbud i behandlingen af psykiatriske patienter, herunder indgår i patienternes behandlingsplaner 2 Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Fagforum for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, fra behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og fra praksissektoren. 3 WHO. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10 th Revision. Version for Kategori F00-F99 4 Statsministeriet. Danmark 2020 Viden vækst velstand velfærd Danske Regioner. Psykiatri i verdensklasse Kommunernes Landsforening. KL s psykiatriudspil Sundhedsstyrelsen. National strategi for psykiatri Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for fysisk aktivitet som led i behandlingen af psykiatriske patienter på sygehus (kan downloades fra %20fysisk%20aktivitet%20i%20psykiatrien.ashx) 2/8

3 Indlagte psykiatriske patienter tilbydes fysisk aktivitet af moderat intensitet i mindst 30 min. dagligt for voksne og 60 min. for børn og unge under 18 år, svarende til de nationale anbefalinger Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af forskning i fysisk aktivitet og evaluering af en række projekter om fysisk aktivitet i psykiatrien. Forskning peger på, at fysisk aktivitet både selvstændigt og i tillæg til medicinsk behandling har positiv effekt på patienter med diagnosen depression 9. Iværksat på en række psykiatriske afdelinger viser evalueringer, at fysisk aktivitet under indlæggelse reducerer behovet for beroligende medicin og fremmer patienternes oplevelse af velvære. Fysisk aktivitet vurderes således at have stort potentiale som behandling og forebyggelse i forhold til personer med psykisk sygdom. Danske Fysioterapeuters visioner Danske Fysioterapeuters overordnede mission er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikre gode rammer og vilkår for fysioterapeuter, som bidrager til at øge befolkningens sundhed 10. I forhold fysioterapi til personer med psykisk sygdom er det Danske Fysioterapeuters vision, at fysioterapi indgår som et centralt element i tilbuddet til denne gruppe, og at personer med psykisk sygdom har adgang til fysioterapi uanset hvor i sundhedsvæsenet, de behandles. Det er ligeledes Danske Fysioterapeuters vision, at fysioterapi til personer med psykisk sygdom udvikles i forhold til foreningens strategi for professionsudvikling. Fysioterapi til personer med psykisk sygdom skal derfor evidensbaseres og videreudvikles på et videnskabeligt grundlag. Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Fysioterapi bygger på en forståelses- og teoriramme, hvor udgangspunktet er, at krop og psyke er integrerede dele af personligheden. Mennesket er en biopsyko-social helhed, og individets sundhed konstitueres af samspillet mellem den aktuelle funktionsevne (krop, aktivitet og deltagelse) og konteksten for denne (omgivelser og personlige faktorer). Der henvises her, som i forhold til øvrige fysioterapeutiske specialer, til International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 11, som relevant referenceramme. Fysioterapi reflekterer endvidere det moderne rehabiliteringsperspektiv 12, som peger på, at indsatsen skal tage udgangspunkt i en helhedsforståelse, herun- 9 Helsedirektoratet. Håndboken - Fysisk aktivitet i forebygging og behandling Schiøler, G&Dahl, T(red.). ICF - International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, 1. udgave, 1. oplag, WHO, Sundhedsstyrelsen, MarselisborgCentret, Munksgaard Danmark, MarselisborgCentret/Rehabiliteringsforum Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet /8

4 der være målrettet selvstændig livsførelse, og at indsatsen skal foregå i et ligeværdigt samarbejde med borgeren. Beslægtet med rehabilitering arbejdes der generelt i psykiatrien efter et recovery-perspektiv. Recovery kan bedst oversættes til dansk med at komme sig, og begrebet dækker over det, at komme videre og finde mening med livet som individuel person trods psykisk sygdom. Recovery er således i højere grad individets personlige og mentale proces end den mere instrumentelle og professionelle, som knytter sig rehabiliterings-begrebet 13. Fysioterapi til personer med psykisk sygdom retter sig mod de spor og symptomer, som psykisk sygdom sætter i kroppen. De viser sig som smerte- og spændingstilstande, som motoriske og sensoriske forstyrrelser, som angst og som kropslige vrangforestillinger. Den fysioterapeutiske intervention er en del af et tværfagligt samarbejde omkring personen med psykisk sygdom. Fysioterapi til personer med psykisk sygdom indeholder overordnet følgende elementer: Udredning og diagnosticering Udredning og diagnosticering ved fysioterapeut er målrettet identificering af kropslige problemstillinger og udviklingsmuligheder. Til udredning og diagnosticering benyttes forskellige typer af undersøgelser relateret til kroppen og kroppens samspil med psyke og dagligliv. Der anvendes test og måleredskaber. Behandling Behandling ved fysioterapeut er rettet mod at mestre kropslige problemstillinger, reducere angst og opbygge kropslige udviklingsmuligheder. Behandling indeholder løbende evaluering og uddybende undersøgelse med henblik på at sikre progression. Formålet er at udvikle et nuanceret og fleksibelt kropsligt handlingsrepertoire, hvilket også inkluderer samtale om problemstillingerne og deres sammenhæng med og betydning for personens livskvalitet og livsførelse som borger. Genoptræning og rehabilitering Genoptræning ved fysioterapeut har fokus på at genvinde funktionsnedsættelse og -tab via en aktiv træningsindsats. Styrketræning, kredsløbstræning, funktionstræning er grundelementer i genoptræning. Genoptræning integreres ofte i behandling og i et samlet rehabiliteringsforløb, hvor også social færdighedstræning indgår med henblik på at fremme selvstændig livsførelse. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse til personer med psykisk sygdom er aktiviteter, som er målrettet forebyggelse og forværring af psykisk sygdom herunder forebyggelse af komplikationer til sygdommen, fx overvægt i forbindelse med medicinering. Forebyggende aktiviteter ved fysioterapeut er eksempelvis fysisk aktivitet og træning med henblik på opbygning af fysisk kapacitet og fore- 13 Psykiatrisk Center Frederiksberg. Notat: Psykiatrisk rehabilitering og ergoterapi, /8

5 byggelse af livsstilssygdomme, fx type 2-diabetes samt psyko-edukation og stresshåndtering med kropslig indfaldsvinkel. Fysioterapi udøves generelt med udgangspunkt i sundhedsloven og serviceloven. Personer med psykisk sygdom møder i overvejende grad fysioterapeuter i regi af hospitalsbaseret psykiatri, hvor de behandles under indlæggelse og i ambulante forløb. I takt med at stadig flere sundheds- og specialpædagogiske opgaver flyttes til primærsektoren møder fysioterapeuter i stigende grad personer med psykisk sygdom i tilbud om træning ved kronisk sygdom og i tilbud om fysisk aktivitet og genoptræning efter serviceloven. Genoptræning efter sundhedsloven forekommer kun ved behov for genoptræning af konkret somatisk problemstilling. Fysioterapeuter i praksissektoren møder kun indirekte personer med psykisk sygdom, når de henvises af praktiserende læge som oftest med udgangspunkt i en somatisk problemstilling eller behov for fysisk aktivitet og ikke i den egentlige psykiske diagnose. Aktuelle udfordringer I det følgende beskrives de udfordringer, der er behov for at sætte fokus på med henblik på at styrke området fysioterapi til personer med psykisk sygdom. Der er tale om eksterne udfordringer, som handler om, at aktuel lovgivning og tilbud ikke i tilstrækkelig grad har fokus på de kropslige behov i forhold til psykisk sygdom. Men der er også tale om interne udfordringer, som handler om professionens behov for videreudvikling af fysioterapi til personer med psykisk sygdom. Flere tilbud om fysioterapeutisk behandling og genoptræning Fysioterapeutisk behandling og genoptræning til personer med psykisk sygdom er aktuelt primært et tilbud i forbindelse med indlæggelse og ambulante hospitalsbaserede forløb. Der mangler således tilbud i kommuner og praksissektor, som kan videreføre igangsatte behandling og genoptræning i den lokale kontekst samt støtte og stimulere til vedligeholdende træning efter genvundet funktionsevne. Samme ville kunne dække behov for adgang til fysioterapi for de personer, som behandles for psykisk sygdom af egen læge og speciarapillæger. Personer med psykisk sygdom er ikke omfattet af retten til vurdering af behov for genoptræning ved udskrivelse, med mindre der er tale om et somatisk betinget funktionstab. Langvarig psykisk sygdom og indlæggelse er imidlertid ofte forbundet med funktionstab på grund af inaktivitet og uhensigtsmæssigt brug af kroppen, og personer med psykisk sygdom har derfor behov for tilbud, som imødegår risiko for udvikling af svære problemer i bevægeapparatet og efterfølgende afhængighed af hjælp til dagligdagsfunktioner. Fysisk aktivitet før, under og efter psykisk sygdom Fysisk aktivitet som målrettet og superviseret træning og som egenomsorg retter sig såvel mod forebyggelse af sygdomsudvikling, behandling af sygdom 5/8

6 og mod genoptræning og rehabilitering. Jævnfør ovenstående mangler der imidlertid tilbud i kommuner og praksissektor, som direkte imødekommer specifikke behov hos personer med psykisk sygdom. Mere fokus på rehabilitering Psykisk sygdom er i dag for mange mennesker en kronisk sygdom. Der er således behov for et rehabiliteringsfokus, så personer med langvarig psykisk sygdom sikres støtte til at opnå et meningsfuldt liv. Personer med psykisk sygdom bør vurderes med henblik på behov for rehabilitering, og rehabilitering bør som fast bestanddel indeholde vurdering af behov for fysioterapeutisk behandling og genoptræning, ligesom behov for fysioterapeutisk supervision/støtte til fysisk aktivitet bør indgå i enhver rehabiliteringsplan. Personer uden diagnose Der er i nærværende notat sat eksplicit fokus på fysioterapi til personer med diagnosticeret psykisk sygdom. Fysioterapeuter møder imidlertid overalt i sundhedsvæsenet personer uden psykiatrisk diagnose men med samme type af kropslige symptomer, som beskrives her, ofte som følge af psykisk belastende livssituationer, stress og lignende. Der mangler kvalificerede tilbud til denne gruppe, som ellers risikerer at udvikle kroniske bevægelses- og smerteproblemstillinger, fordi der ikke i dag er adgang til tilbud, som imødekommer disse behov. Udvikling af specialet psykiatri og fysioterapi til personer med psykisk sygdom Med henblik på at kunne udvikle kvalitet i fysioterapi til personer med psykisk sygdom er der behov for at udvikle konsensus om fysioterapi til personer med psykisk sygdom. Der findes forskellige koncepter/ideologier, som fysioterapeuter støtter sig til i valg af og begrundelse for indsats, men der savnes enighed om, hvilke, som vurderes at lede til best practice og kliniske anbefalinger. Mere forskning Udvikling af konsensus om fysioterapi til personer med psykisk sygdom er naturligvis tæt sammenhængende med udvikling af evidensbaseret praksis på området. Der findes primært forskning i relation til fysisk aktivitet, hvorimod der aktuelt findes meget lidt forskning, som belyser de øvrige fysioterapeutiske indsatser. Med henblik på at sikre fysioterapi fodfæste på det psykiatriske område og sikre patienterne gode og effektive indsatser er det helt afgørende, at der kommer mere forskning og mere systematisk kvalitetsudvikling herunder kliniske retningslinjer, som klart indikerer, hvilke typer af indsatser, som har bedst effekt. Der bør i tilknytning hertil være fokus på, at fysioterapeuter indenfor psykiatri har mulighed for forskeruddannelse på ph.d. niveau og adgang til forskningsmiljøer på det psykiatriske område. Mere uddannelse På samme måde er det vitalt for speciale- og kvalitetsudvikling, at der skabes bedre muligheder for efter- og videreuddannelse på området. Der udbydes aktuelt efteruddannelse i form af korterevarende kurser. Der efterlyses imidlertid mulighed for formel videreuddannelse på diplom- eller masterniveau, som giver fysioterapeuter adgang til at specialisere sig. 6/8

7 Det er samtidig afgørende for specialets udvikling, at området prioriteres på grunduddannelsen, samt at der skabes praktikpladser på arbejdspladser, der arbejder med fysioterapi til personer med psykisk sygdom. Øget organisatorisk decentralisering og specialisering Organisering af fysioterapifunktioner på sygehuse er en problemstilling, som fylder meget og skaber store frustrationer også i psykiatrien. Den helt overvejende organisering af fysioterapi har været i centrale monofaglige enheder. To tendenser har præget organisering i de senere år: sammenlægning af ergoterapi- og fysioterapifunktioner til centrale terapifunktioner og decentralisering af ergoterapi- og fysioterapifunktioner. Sammenlægning med ergoterapeutfunktioner vurderes at være positiv og lede til stærkere enheder. Udfordringen er her primært i forhold til udvikling af tværfaglige ledelsesfunktioner, som tilgodeser behovet faglig ledelse for begge fag. Decentralisering af terapeutfunktioner giver en del flere udfordringer. Ønsket om at bringe fysioterapeuterne tættere på patienterne og gøre fysioterapi til en mere integreret del af de kliniske specialer er forståeligt og relevant for sundhedsvæsenets udvikling. Udfordringerne knytter sig mere til det at skabe muligheder for adgang til relevant og nødvendig faglig sparring og faglig udvikling, når fysioterapeuten ofte er eneste fysioterapeut på en given afdeling uden fysioterapifaglig leder. Men decentral organisering rummer også muligheder. Psykiatrien er i dag som det øvrige sundhedsvæsen karakteriseret ved kompleksitet og behov for specialiseret viden, hvorfor det eksplicitte fokus på sammenhængende forløb forudsætter særlige teambaserede tilbud. Det er vigtigt, at fysioterapi bliver en integreret del af det højt specialiserede videnområde og den teambaserede opgaveløsning ikke mindst, fordi forsknings- og uddannelses- og udviklingsmiljøerne er knyttet til de højt specialiserede vidensområder. Øget fokus på opgaveflytning Også på det psykiatriske område arbejdes der med opgaveflytning for at sikre den nødvendige arbejdskraft. Opgaveflytning på det psykiatriske område er ikke ukendt for fysioterapeuter, idet der gennem tiderne er set flere eksempler på, at fysioterapeuter ansættes i socialpsykiatrien med henblik på at integrere fysioterapi i de pædagogiske og plejemæssige opgaver. Noget lignende kendes på handicapområdet. Med udsigt til en stigning i antallet af fysioterapeuter over de kommende 10 år er der imidlertid behov for at se på muligheder for, at der kan skabes nye jobmuligheder for fysioterapeuter på det psykiatriske område. Ny viden om fysisk aktivitet bør give anledning til efterspørgsel efter kompetencer og udvikling af jobtyper, som integrerer viden om sygdom, sundhed, fysisk aktivitet og hverdagsliv. 7/8

8 Danske Fysioterapeuter har udarbejdet holdningspapir vedrørende opgaveglidning til støtte for lokale initiativer 14. Sammenfatning Med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters visioner sammenfattes de aktuelle udfordringer i følgende faglige og sundhedspolitiske fokusområder: Danske Fysioterapeuter arbejder for, At der etableres tilbud om fysioterapeutisk behandling, genoptræning og fysisk aktivitet i kommuner og praksissektor. Det kunne f.eks. dreje sig om tilbud i lokal- og socialpsykiatrien, forløbsprogram for langvarig psykisk sygdom og særlige takster i praksissektoren. At der etableres særlige tilbud til personer uden diagnose med kropslige symptomer på psykisk belastning. At lov om genoptræningsplaner også kommer til at omfatte behov for genoptræning som følge af psykisk sygdom. At personer med psykisk sygdom får adgang til rehabilitering, herunder at personer med psykisk sygdom tænkes ind ved evt. lovforberedende arbejde vedr. rehabiliteringsplaner. At kliniske retningslinjer udvikles og anvendes i forhold til fysioterapi til personer med psykisk sygdom. At Fagforum for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi igangsætter et arbejde, som leder til konsensus vedrørende specialet psykiatri og fysioterapi til personer med psykisk sygdom At specialet psykiatri og fysioterapi til personer med psykisk sygdom fremmes som forskningsområde for fysioterapeuter, herunder at der etableres ph.d. stillinger for fysioterapeuter indenfor området. At der etableres formaliseret og forskningsbaseret videreuddannelsesmulighed på diplomniveau for fysioterapeuter, som arbejder med personer med psykisk sygdom, og at fokus på fysioterapi til personer med psykisk sygdom øges på grunduddannelse og kandidatuddannelse i fysioterapi. At organisering af fysioterapeutfunktioner på det psykiatriske område til enhver tid sikrer den enkelte fysioterapeut faglig sparring, faglig udvikling og udvikling af vidensområdet fysioterapi. At muligheder for relevant opgaveflytning fremmes på det psykiatriske område /8

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 14. november 2012 Hvad er rammerne?

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Palliativ indsats i DK

Palliativ indsats i DK 1 Palliativ indsats i DK Palliativ indsats har i Danmark udviklet sig over de seneste 20 år og har primært været drevet af individuelle, faglige og politiske initiativer. Palliation er ikke et lægeligt

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR BEDRE SAMMENHÆNG I REHABILITERINGSINDSATSEN FOR BORGERE MED MULTIPEL SCLEROSE

INSPIRATIONSPAPIR BEDRE SAMMENHÆNG I REHABILITERINGSINDSATSEN FOR BORGERE MED MULTIPEL SCLEROSE INSPIRATIONSPAPIR BEDRE SAMMENHÆNG I REHABILITERINGSINDSATSEN FOR BORGERE MED MULTIPEL SCLEROSE Produktion: KL s Trykkeri Design: e-types KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk www.kl.dk

Læs mere

Nye tendenser i psykiatrien

Nye tendenser i psykiatrien Nye tendenser i psykiatrien - fra en kommunal vinkel Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune 1 Indhold Udfordringer og tendenser Lokale udfordringer Særligt i forhold til samarbejdet i Psykiatriens

Læs mere

Høring over evalueringen af kommunalreformen

Høring over evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K komoko@oim.dk med kopi til khs@oim.dk 8. april 2013 aw@danskepatienter.dk Høring over evalueringen af kommunalreformen Overordnede

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Mental sundhed i sundhedspolitikken

Mental sundhed i sundhedspolitikken Mental sundhed i sundhedspolitikken Haderslev Kommunes perspektiv Den 18. november 2010 Direktør Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune Kommunale incitamenter Sundhedslovens 119 Omhandler forebyggende og

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Når en borger får muskelsvind

Når en borger får muskelsvind Når en borger får muskelsvind Resumé Muskelsvind er en række forskellige sygdomme med mange og komplicerede følger for borgerens hverdagsliv. Sygdommene er sjældne, varer hele livet og stiller store krav

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Disposition Ambitionen Forudsætningerne Potentialet Udfordringerne i sundhedsvæsenet Mulighederne Status. Ambitionen

Læs mere

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede borgere Professionelt nærvær Kære læser Socialpædagogerne Nordjylland vil præsentere vores fag med dette hæfte. Det er et fag, som vi er stolte af, og

Læs mere

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Knud Ramian, Mette Gubi Axelsen og Christina Laugesen, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og arbejdsgruppen for

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner - M... Page 1 of 30 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform

Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform Formand Mogens Seider, Dansk selskab for psykosocial rehabilitering Leder Sven Preisel, Viborg

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Ulla Lund Eskildsen, MI. Projektleder FSIII ule@kl.dk Fælles Sprog III (FSIII) Terminologi Tilstand FÆLLES SPROG Symptom

Læs mere

Rehabilitering dansk definition:

Rehabilitering dansk definition: 17-04-2018 Infodag den 9.4 og 11.4 2018 Rehabilitering dansk definition: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark.

Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark. Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark. Kolding Kommune synes overordnet at forløbsprogrammet fint følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Parallelsession B3: Tværfaglig og tværorganisatorisk e-sundhed Fælles Sprog III (FSIII) E-sundhedsobservatoriet 3. Oktober 2014 Ulla Lund Eskildsen Projektleder Fælles Sprog III, KL Kompleksitet!! Hvordan

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere