DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT"

Transkript

1 DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale og personale beskæftiget med billetsalg samt portvagt -/receptionspersonale ved teatre 2013 OK-13 Side 1 af 25

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE OMRÅDE... 4 KAPITEL 2. MÅNEDSLØNNEDE PERSONAFGRÆNSING FUNKTIONÆRLOV LØN BILLETKONTORLEDERTILLÆG SÆRREGEL VEDRØRENDE PERSONALE BESKÆFTIGET MED BILLETSALG DELTIDSBESKÆFTIGEDE PENSION ARBEJDSTID OVERARBEJDE BETALING FOR ARBEJDE I FORSKUDT TID BEFORDRINGSGODTGØRELSE SAMT TIME- OG DAGPENGE BARNS 1. OG 2. SYGEDAG AFSKEDIGELSE LOKALE UOVERENSSTEMMELSER FERIE EFTER OG VIDEREUDDANNELSE ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE KAPITEL 3. TIMELØNNEDE PERSONAFGRÆNSNING OK-13 Side 2 af 25

3 20. LØN PENSION OVERARBEJDE OG FORSKUDT TID FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR KAPITEL 4. LOKALAFTALER LOKALAFTALER KAPITEL 5. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE PROTOKOLLAT I BILAG 1 - SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN-OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE BILAG KOMPETENCEUDVIKLING AF HK-ANSATTE VED TEATRENE OK-13 Side 3 af 25

4 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1. OMRÅDE Overenskomsten omfatter kontorpersonale og personale beskæftiget med billetsalg samt portvagt-/receptionspersonale ansat ved Betty Nansen Teatret, Nørrebro Teater, Folketeatret, Republique, Østre Gasværk Teater, KbhT-teatrenes billetsalgsorganisation BilletBillet, Odense Teater, Aarhus Teater, Aalborg Teater og Den Jyske Opera. Yderligere teatre kan tilsluttes overenskomsten efter aftale mellem overenskomstens parter. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke pensionerede tjenestemænd fra staten, folkeskolen, folkekirken, kommuner og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder og andre, der oppebærer egenpension fra en pensionsordning, hvortil det offentlige har ydet bidrag, samt personer, der er fyldt 70 år. KAPITEL 2. MÅNEDSLØNNEDE 2. PERSONAFGRÆNSING Kapitlet omfatter ansatte, som 1) har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen, og 2) er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse. OK-13 Side 4 af 25

5 3. FUNKTIONÆRLOV For de ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 15 og 16. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. funktionærlovens 8). 4. LØN Medarbejdere efter denne overenskomst aflønnes efter de gældende skalatrinslønninger for tjenestemænd i staten. Personale, som ikke er fyldt 18 år, eller som har mindre end 1 års forudgående beskæftigelse ved henholdsvis billetsalg, kontorfaget eller portvagt- /receptionsfaget, aflønnes med 95% af lønnen på skalatrin 15. Aflønning med 95% af lønnen på skalatrin 15 sker indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende opfylder betingelserne om alder og forudgående beskæftigelse. Stk. 2. Medarbejderen indplaceres i det relevante skalatrinsforløb på baggrund af uddannelse, opgaver og anciennitet. a) Billetpersonale aflønnes efter skalatrinene b) Portvagt -/receptionspersonale aflønnes efter skalatrinene c) Ufaglært kontorpersonale aflønnes efter skalatrinene d) Faglært kontorpersonale aflønnes efter skalatrinene e) Faglært kontorpersonale, som efter den hidtidige overenskomst ville være indplaceret som overassistenter eller højere, kan i stedet for det i punkt d) nævnte forløb, indplaceres i et af nedenstående skala- OK-13 Side 5 af 25

6 trinsforløb på baggrund af uddannelse, opgaver, ansvar, anciennitet og tidligere erfaringer: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 eller 28, 30, 32, 35 eller 30, 32, 34, 37 eller 33, 35, 37, 39 Alle skalatrin er 2-årige. Cirkulærebemærkning: Der er enighed om, at der lokalt kan indgås aftale om lønforbedringer. 5. BILLETKONTORLEDERTILLÆG Til billetkontorledere ydes et særligt pensionsgivende tillæg på kr. årligt ( niveau). Der kan kun være 1 billetkontorleder på hvert teater. Billetkontorledere, der er aflønnet højere end efter skalatrinene oppebærer ikke billetkontorledertillæg. 6. SÆRREGEL VEDRØRENDE PERSONALE BESKÆFTIGET MED BILLETSALG Personale beskæftiget med billetsalg, der ikke kan beskæftiges under teatrets sommerlukning, oppebærer ikke løn i denne periode, men er fortsat ansat ved teatret. Såfremt personale beskæftiget med billetsalg ikke kan beskæftiges under teatrets sommerlukning, skal dette meddeles de pågældende så tidligt som muligt med angivelse af den periode, hvori de ikke kan beskæftiges. Det forudsættes, at teatret i muligt omfang beskæftiger personalet også under sommerlukning, f.eks. ved kontorarbejde eller lignende. Stk. 2. OK-13 Side 6 af 25

7 Ved teatersæsonens start er personale beskæftiget med billetsalg berettiget og forpligtet til at genoptage arbejdet. Såfremt den pågældende eller teatret ikke ønsker at fortsætte ansættelsesforholdet ved sæsonens start, må opsigelse ske med sædvanligt varsel. 7. DELTIDSBESKÆFTIGEDE Personale, der antages til fast deltidsbeskæftigelse på 8 timer pr. uge eller derover, aflønnes med månedsløn beregnet som en forholdsmæssig del af den for tilsvarende fuldtidsbeskæftigede gældende månedsløn på grundlag af den ugentlige beskæftigelses omfang, ligesom ancienniteten beregnes på samme måde som for fuldtidsbeskæftigede. Aflønningen sættes i forhold til den normale ugentlige arbejdstid, jf. 10. Stk. 2. Tilsigelse til merarbejde skal meddeles pågældende dagen forud inden arbejdstids ophør. For manglende varsel om merarbejde ud over 1 time ydes et tillæg på 33,30 kr. ( niveau) pr. gang. Det henstilles, at der så vidt muligt tages hensyn til ønsker om fritagelse for deltagelse i merarbejde, når ønsket er rimeligt begrundet. 8. PENSION Stk.1. Det samlede pensionsbidrag udgør pr. 1. oktober % af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 2. For deltidsbeskæftigede, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk.3. Timelønnede er omfattet af bestemmelserne i 21. Stk. 4. OK-13 Side 7 af 25

8 For ansatte den 1. maj 2009 og senere indbetales pensionsbidraget til den statslige OAO-pensionsordning, som administreres af SAMPENSION. For allerede ansatte pr. 30. april 2009 fortsætter pensionsindbetalingen til allerede eksisterende pensionsordning/pensionskasse. Hvis der ansættes medarbejdere i f.eks. fleksjob som ikke kan optages i SAMPENSIONs statslige ordning på ordinære vilkår, kan der under forudsætning af hidtidig pensionskasses accept, ske fortsat indbetaling til hidtidig pensionsordning. 9. ARBEJDSTID Den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er 37 timer. Arbejdstidens placering fastsættes ved lokal forhandling. Hvor det er muligt, tilrettelægges arbejdstiden på 5 af ugens hverdage. Flextid kan indføres ved lokal forhandling. Cirkulærebemærkning: Der er enighed om, at de gældende arbejdstidsregler ikke er til hinder for, at der, hvis der lokalt er behov for det, mellem teatret og medarbejderne kan aftales varierende arbejdstider over et antal uger (rulletjeneste) således, at arbejdstiden i gennemsnit udgør 37 timer pr. uge over dette antal uger. Arbejdstiden skal fremgå af en tjenesteliste e.lign. således at medarbejderen som udgangspunkt kender sin arbejdstid. Det henstilles, at der ved tastearbejde samt ved konstant skærmterminalarbejde med jævne intervaller gives passende tid til afspænding af belastede muskler. Stk. 3. Under forudsætning af, at den daglige beskæftigelse udgør mere end 4 timer, inkluderer arbejdstiden ½ times daglig spisepause. Stk. 4. Juleaftensdag og påskelørdag er fridage, mens grundlovsdag og 1. maj er fridage efter kl. 12. OK-13 Side 8 af 25

9 Nødvendigt arbejde kan dog udføres juleaftensdag og påskelørdag, samt på grundlovsdag efter kl. 12 og 1. maj efter kl. 12. Honorering for dette arbejde sker i overensstemmelse med reglerne i OVERARBEJDE Overarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for HK/STAT og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. Det henstilles, at der så vidt muligt tages hensyn til ønsker om fritagelse for deltagelse i overarbejde, når ønsket er rimeligt begrundet. Såfremt nødvendigt overarbejde får et sådant omfang, at det er muligt at konvertere overtiden til stillinger, bør dette ske. Stk. 2. For beordret og kontrollabelt arbejde på tjenestestedet, der strækker sig ud over normal arbejdstids ophør, ydes, når der ikke er tale om forskudttidseller turnustjeneste, som overarbejdsbetaling et tillæg til timelønnen, der udgør følgende: For 1., 2. og 3. time 50%. For 4. og følgende overtime samt for overarbejde på søn- og helligdage 100%. Overarbejdsbetaling ydes pr. påbegyndt halve time. Stk. 3. Timelønnen beregnes som 1/1924 af den for personale beskæftiget med billetsalg og kontorpersonale samt portvagts-/receptionspersonale i henhold til 4 fastsatte årsløn. Stk. 4. Ansatte aflønnet højere end skalatrin 39 er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 2 om overarbejde. OK-13 Side 9 af 25

10 For disse ansatte kan der i stedet ydes merarbejdsgodtgørelse i form af afspadsering eller betaling, hvis den præsterede arbejdstid har oversteget den normale arbejdstid for perioden. Periodens længde og godtgørelsens størrelse aftales lokalt mellem teatret og den ansatte. Teatret og den ansatte kan lokalt aftale, at der i stedet ydes et fast tillæg for aftalt merarbejdsforpligtelse. Ansatte, som er ansat før , er omfattet af 10, stk. 2 som hidtil. Stk. 5. Tilsigelse til overarbejde skal meddeles pågældende dagen forud inden arbejdstids ophør. For manglende varsel om overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg på 25,41 kr. ( niveau) pr. gang. Såfremt overarbejdet ikke er varslet dagen før, bør der i øvrigt tages hensyn til individuelle ønsker om fritagelse for overarbejdet. Stk. 6. Såfremt en ansat tilkaldes til overarbejde efter ved normal arbejdstids ophør at have forladt arbejdspladsen, ydes der 1 times ekstra overtidsbetaling. Der kan efter aftale ydes godtgørelse af udgifter til transport mellem bopæl og teatret i tilfælde, hvor den ansatte i forbindelse med tilkaldelse til overarbejde er afskåret fra at benytte offentligt transportmiddel. Stk. 7. Overarbejde, der afspadseres, godtgøres med fritid af samme varighed som det præsterede overarbejde med tillæg i fritid svarende til de i stk. 2 nævnte procentsatser. Afspadseringen kan henlægges til teatrets sommerlukning. Stk. 8. Ved overarbejde af indtil 2 timers varighed ydes en betalt spisepause på 1/4 time. Varer overarbejdet ud over 2 timer, udvides spisepausen til ½ time. 11. ARBEJDE I FORSKUDT TID OK-13 Side 10 af 25

11 Arbejde i forskudt tid er arbejdstid uden for normal arbejdstid. Tidsrummene for forskudttid fremgår af tabellen i stk. 2. Dagsansat personale følger alene de fælles bestemmelser i 11, stk Ansatte med forskudt tjeneste jf. 11, stk. 4 er omfattet af hele 11. Fælles bestemmelser for arbejde i forskudttid Stk. 2 For planlagt eller beordret tjeneste der ikke er overarbejde, ydes følgende tillæg (pr ): TIDSRUM FOR FORSKUDTTID For arbejde mandag-fredag mellem kl. 17 og kl. 06 og mandag kl.04-06: For arbejde på lørdage mellem kl. 11 og kl. 17 For arbejde på lørdage mellem kl. 17 og kl. 24 For arbejde på søn- og helligdage mellem kl. 00 og kl. 24 For arbejde på mandage mellem kl. 00 og kl. 04 TILLÆG FOR ARBEJDE I FORSKUDTTID 25,65 kr. pr. time 30,45 kr. pr. time 56,10 kr. pr. time For tjeneste på mandage mellem kl og kl betales tillægget på 56,10 kr. pr. time, hvis tjenesten påbegyndes kl eller tidligere; i denne situation bortfalder tillægget på 25,65 kr. pr. time, således at der kun ydes ét tillæg pr. time. Tillæggene ydes pr. påbegyndt ½ time. Regulering af tillæggene følger aftale på det regionale område om forskudttidstillæg. Stk. 3 De i stk. 1 nævnte tillæg kan ikke ydes samtidig med betaling for overarbejde. Ved ikke-planlagt forskydning af institutionens normalarbejdstid på enkelte arbejdsdage honoreres de timer, der forskydes, efter overenskomstens regler om overarbejde. For sådanne timer betales ikke forskudttidstillæg m.v. efter 11. OK-13 Side 11 af 25

12 Særbestemmelser for ansatte i forskudt tjeneste - Billetpersonale, portvagter m.v. Stk. 4 Arbejde i forskudt tjeneste omfatter ansatte, der har en normal arbejdstid, der for en periode på mindst 2 måneder helt eller delvist er planlagt i tiden hverdage i tidsrummene for forskudttid, i henhold til tabellen i stk. 2. Til medarbejdere, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist udenfor almindelig dagarbejdstid ydes der for hver fulde 37 timers normaltjeneste, der er udført i aften- og natperioden, 3 timers frihed. Ved tjeneste i aften- og natperioden forstås tjeneste påbegyndt kl eller senere, og som strækker sig ud over kl Indtjent frihed afspadseres time for time i form af hele arbejdsfri dage. Frihed skal være endelig afspadseret i løbet af det pågældende ferieår eller senest ved sæsonens udløb. Hvis dette ikke er sket, afregnes der med overarbejdsbetaling, jf. 10. I stedet for at blive afspadseret med 3 timer pr. præsteret 37 timers tjeneste i aften/natperioden afregnes når arbejdskraftsituationen tilsiger det ved at yde et tillæg på 3/37 af timelønnen pr. times arbejde i aften-/natperioden. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den lokale repræsentant for HK/STAT og teatret om behov for afregning ved betaling. Stk. 5. I stedet for de i stk. 2 nævnte forskudttidstillæg kan lokalt aftales et fast månedligt tillæg med den enkelte medarbejder. Stk. 6 Overarbejde er ikke arbejde i forskudt tid eller holddrift. Stk.7 Arbejde på en inddraget tjenestelistefridag betragtes som overarbejde og honoreres efter overenskomsten regler herom jf. 10, dog således at arbejde på hverdage (mandag-fredag) betales med 100% overtids-tillæg for alle timer mellem kl og kl Stk. 8 For arbejde på søgnehelligdage og når en tjenestelistefridag falder på en søgnehelligdag, gives en erstatningsfridag. OK-13 Side 12 af 25

13 Stk. 9 For tjeneste om eftermiddagen den l. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag efter kl. 12 gives erstatningsfrihed af samme længde, som gives ansatte i almindeligt dagarbejde. Stk. 10 Ved 1) overgang til holddriftsarbejde 2) forskydning af en tjenestelistefridag 3) ved ændring af skifteholdstjenestens placering skal gives et varsel på mindst 48 timer. Hvis varslet efter ikke overholdes, honoreres for de ændrede timer, der arbejdes i varslingsperioden, efter overenskomstens regler om overarbejde. For disse timer betales ikke tillæg efter 11, stk BEFORDRINGSGODTGØRELSE SAMT TIME- OG DAGPENGE Der ydes de ansatte befordringsgodtgørelse samt time- og dagpenge efter de for statens tjenestemænd gældende regler. (Tjenesterejseaftalen) 13. BARNS 1. OG 2. SYGEDAG Stk. 1 Teatret kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: 1. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. forholdene på tjenestestedet (teatret) tillader det 3. barnet er under 18 år og 4. barnet er hjemmeværende Stk. 2. Den ansatte får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom. I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår dog ikke visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. Finansministeriets cirkulære af 1. december OK-13 Side 13 af 25

14 Stk.3. Ved misbrug kan teatret inddrage adgangen til tjenestefrihed efter stk.1 for den enkelte ansatte. 14. AFSKEDIGELSE De ansatte er omfattet af funktionærlovens opsigelsesbestemmelser. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. Stk. 2. Ved direkte overgang til ansættelse på et andet teater bevarer den ansatte det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende. Det forhold, at en ansat ved direkte overgang til ansættelse på et andet teater bevarer et oparbejdet opsigelsesvarsel, hindrer ikke det nye ansættelsessted i med den ansatte at indgå sædvanlig kontrakt om, at vedkommende i de første 3 måneder er ansat på prøve, og at opsigelsesvarslet i dette tidsrum er 14 dage fra teatrets side. Stk.3 Ved opsigelse af en medarbejder som har været ansat i mere end 5 måneder eller bortvisning af en medarbejder som har været ansat mere end 3 måneder, skal der ske skriftlig underretning om opsigelsen/bortvisningen til den lokale HK-afdeling eller til HK/Stat Danmark. Stk. 4. Skønner HK/STAT, at afskedigelsen af en ansat ikke kan anses for rimeligt begrundet i pågældendes eller teatrets forhold, kan HK/STAT inden for en frist af 1 måned efter underretningen i henhold til stk.3 kræve spørgsmålet forhandlet med teatret. Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan spørgsmålet inden for en frist af 1 måned efter forhandlingen af HK/STAT kræves gjort til genstand for behandling i et i denne anledning nedsat nævn, der består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG og 2 af HK/STAT, hvorefter disse i forening udpeger en opmand. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmanden, anmodes præsidenten for vedkommende landsret om at udpege denne. OK-13 Side 14 af 25

15 Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet foretages afhøring af parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og i de tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rimeligt begrundet i den pågældendes eller teatrets forhold, kan det pålægges teatret at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og deles mellem parterne eller pålægges den tabende part. Stk. 5. Bestemmelsen om afskedigelsessagens eventuelle indbringelse for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af en ansat, som ikke har været uafbrudt beskæftiget ved teatret i mindst 8 måneder før afskedigelsen. 15. LOKALE UOVERENSSTEMMELSER Forinden en sag om lokal uenighed, om forståelsen eller anvendelsen af overenskomsten og tilhørende bilag indbringes for mæglingsmøde, jf. hovedaftalens 7, skal der lokalt afholdes møde mellem repræsentanter for det enkelte teater og forbundets repræsentanter. Såfremt en af parterne ønsker det, udarbejdes skriftlige mødereferater, som bør indeholde: 1) en præcis formulering af, hvad uenigheden drejer sig om, 2) hvem der deltog i mødet, 3) hvor og hvornår mødet fandt sted, 4) parternes stilling til uenigheden, 5) parternes underskrifter Der kan ikke ved lokale forhandlinger træffes aftale, som strider mod overenskomstens bestemmelser. OK-13 Side 15 af 25

16 16. FERIE De ansatte er aftalt omfattet af den gældende Ferieaftale på statens område indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne. 17 EFTER OG VIDEREUDDANNELSE Aftalt efter og videreuddannelse gennemføres som udgangspunkt i arbejdstiden og medtælles i arbejdstiden med maksimalt 7,4 timer pr. dag. Omkostninger, der følger af deltagelse i aftalt efter - og videreuddannelse, afholdes af arbejdsgiver se dog cirkulærebemærkning nedenfor. Cirkulærebemærkning: (Frivillig deltagelse i konferencer/studieture m.v.) Ansatte ved teatrene deltager undertiden i konferencer/ studieture/arrangementer som ikke direkte er individuel faglig efter/videreuddannelse, men er relateret til det generelle faglige samarbejde på arbejdspladsen eller interessen for teater. Såfremt en medarbejder får tjenestefrihed til at deltage f.eks. i studieture/konferencer m.v. skal der lokalt indgås aftaler om de konkrete vilkår for deltagelsen i de konkrete situationer. Det anbefales, at det altid afklares mellem leder og medarbejder - inden deltagelsen hvorvidt der er tale om frivillig deltagelse eller beordret deltagelse i aktiviteten, og hvilke vilkår der konkret gælder for deltagelsen. Der henvises i øvrigt til Bilag 2 om Kompetenceudvikling af HK-ansatte ved teatrene. 18. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har parterne drøftet hvilke supplerende aftaler vedrørende de generelle arbejdsvilkår, der skal være gældende for månedslønnede medarbejdere efter 1.april OK-13 Side 16 af 25

17 En række af de gamle amtskommunale supplerende aftaler (APV er) er aftalt foreløbig fortsat at være gældende i den ordlyd de havde pr. 31.marts Det fremgår af bilag 1 til overenskomsten hvilke APV er (Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledninger), der fortsat er gældende efter d (i den ordlyd aftalerne havde pr. 31. marts 2008), og hvor disse supplerende aftaler enten er aftalt at udgå eller er erstattet af statslige aftaler og cirkulære. KAPITEL 3. TIMELØNNEDE 19. PERSONAFGRÆNSNING Kapitlet omfatter ansatte, som 1) har en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen, eller 2) er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse. 20. LØN Aflønning sker med timeløn, der beregnes som 1/1924 af den årlige løn for tilsvarende stilling (henholdsvis personale beskæftiget med billetsalg, kontorpersonale og portvagt-/receptionspersonale). Stk. 2. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 3. Betaling i henhold til bestemmelserne i 21 kan opgøres og anvises efter samme regler som for månedslønnede. Stk. 4. Forudgående beskæftigelse medregnes i lønancienniteten. Stk. 5. OK-13 Side 17 af 25

18 For søgnehelligdage ydes betaling med et beløb svarende til sædvanlig timeløn for det antal timer, den ansatte ellers skulle have været beskæftiget. Hvis kontoret på andre særlige dage holdes lukket, således at de timelønnede afskæres fra løn som på en almindelig arbejdsdag, ydes betaling med et beløb, der svarer til den løn, der ellers ville være oppebåret. Såfremt kontoret lukker helt eller delvist 1. maj, ydes der timelønnede fuld løn. Hvis kontoret ikke lukker, og timelønnede enkeltvis anmoder om at få fri, ydes ingen løn for de timer, hvori den ansatte har anmodet om at få fri. 21. PENSION Der oprettes en pensionsordning, jf. 8, for timelønnet personale som er fyldt 21 år, og når medarbejderen har været ansat i 6 måneder. Stk. 2. Personale, som allerede har opnået ret til pension, i henhold til 8, ved tidligere ansættelse, omfattes straks af den relevante pensionsordning. Stk. 3. 8, stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for timelønnede. 22. OVERARBEJDE OG FORSKUDT TID For timelønnet personale beskæftiget med billetsalg og kontorpersonale samt portvagtspersonale finder 10 og 11 tilsvarende anvendelse. 23. FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Timelønnede er omfattet af reglerne i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. samt 1-8 i Aftale af 12. juni 2007 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne om tjenestefrihed af familiemæssige årsager. 24. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR OK-13 Side 18 af 25

19 De ansatte timelønnede er omfattet af følgende bestemmelser i overenskomsten, som gælder for månedslønnede: 3. Funktionærlov 18. Øvrige ansættelsesvilkår for månedslønnede, dog ikke bestemmelserne om løn under barsel eller sygdom. KAPITEL 4. LOKALAFTALER 25. LOKALAFTALER Der kan, mellem teatrets ledelse og tillidsrepræsentanten, indgås aftaler der fraviger eller supplerer bestemmelserne i denne overenskomst. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder. Efter udløbet af en lokalaftale gælder bestemmelserne i nærværende overenskomst. KAPITEL 5. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE 26. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Overenskomsten har hvor intet andet er anført virkning fra den Stk. 2. Overenskomsten kan af såvel DET FÆLLES FORHANDLINGSUD- VALG som af HK/STAT opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den Stk. 3. Indtil der indgås en ny overenskomst, fastsættes lønnen som den løn der er gældende den dag, på hvilken overenskomsten bliver opsagt. OK-13 Side 19 af 25

20 København, den 20. december 2013 For HK/STAT Tina Green For Det Fælles Forhandlingsudvalg Steen Pade Det Københavnske Teatersamarbejde Susanne Weihe Dam Folketeatret Kasper Wilton. Odense Teater Mette Sigaard.. Aalborg Teater Morten Kirkskov. Aarhus Teater Henning Kærgaard.. Den Jyske Opera Tonny Borup Mortensen.. OK-13 Side 20 af 25

21 PROTOKOLLAT I a. Efter anmodning fra den ansatte kan vedkommende teater indgå aftale med den ansatte om, at teatret ved hver lønudbetaling tilbageholder et beløb i den ansattes løn som indbetaling til kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der oprettes/påbegyndes før det fyldte 60. år i henhold til bestemmelserne i lov om beskatning af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af den b. Indbetaling sker efter den ansattes anvisning til et livs- eller pensionsforsikringsselskab, henholdsvis en bank eller sparekasse. Indbetaling vedvarer indtil ansættelsens ophør. København, den For AMTSRÅDSFORENINGEN: Signe Friberg Nielsen / Thorkild Rotenberg For HK/KOMMUNAL: Kim Simonsen / Carsten Larsen OK-13 Side 21 af 25

22 BILAG 1 - SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN-OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE Det fremgår af oversigten nedenfor hvilke APV er (Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledninger), der fortsat er gældende efter d (i den ordlyd aftalerne havde pr. 31. marts 2008), og hvor disse supplerende aftaler enten er aftalt at udgå eller er erstattet af statslige aftaler og cirkulære. APV nr ( 31.marts 2008) APV navn Supplerende aftaler fra Statens område, der erstatter APV Kommentarer Ansættelsesbreve Cirk.nr 62 af Aftale af 29. maj 2002 mellem Finansministeriet og Centralorg samt evt. ændringer som følge af OK Lønninger Lønjusteringsaftalen samt evt. ændringer som følge af OK 08 APV Udgår pr APV Udgår pr Cirk.nr. 010/12 af 8/3/2013 Afsnit 1: Regulering af pensionsgivende lønninger vedr. grundbeløbsniveau Decentral løn Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde Resultatløn Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde Lønanciennitet Cirk.nr af APV Udgår pr Lønberegning / lønfradrag Cir nr af APV Udgår pr Åremålsansættelse Cirk.nr. 188 af samt evt. ændringer som følge af OK 08 APV Udgår pr Opsamlingsordningen Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde Gruppeliv Undersøges Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde Tilrettelæggelse af arbejdstid Aftale af 18. juli 2003 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrørende implementering af APV udgår pr OK-13 Side 22 af 25

23 Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift m.v. (natpenge m.v.) arbejdstidsdirektivet. Cirkulære nr. 91 af APV Udgår pr Decentrale arbejdstider Deltidsarbejde Aftale af 2. september 1999 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrørende implementering af deltidsdirektivet. Cirkulære nr. 134 af Tidsbegrænset ansættelse Konvertering af ulempetillæg Lov om tidsbegrænset ansættelse Lov nr. 370 af Ferie Ferieaftalen af 9. november 2005 Cirkulære om Ferieaftalen af Ferievejledningen med de undtagelser der måtte følge af overenskomsten Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde APV udgår pr APV Udgår pr Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde APV Udgår pr Aftale om fravær af familiemæssige årsager (Barsel mv.) Aftale af 9. juni 2008 vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage (Cirkulære af 9. juni 2008) Cirkulære af 10. juni 2008 om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (frihed ved barns sygdom) APV Udgår pr Tjenestefrihed uden løn Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde Seniorpolitik Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde Kompetenceudvikling Se 17 i overenskomsten + nyt bilag 2 APV udgår pr Socialt Kapitel Cirk.nr af med eventuelle ændringer som følge af OK Virksomhedsoverenskomster APV Udgår pr Udgår pr Retstvistaftalen Udgår pr OK-13 Side 23 af 25

24 SU og tillidsrepræsentanter MED og tillidsrepræsentanter Aftale om midlertidige tværgående samarbejds-udvalg Sammenhængende personalepolitisk drøftelse Cirk. nr af 30. september 2008 om tillidsrepræsentanter i staten m.v Cirkulære nr af 8. maj 2008 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner APV Udgår pr APV Udgår pr Udgår pr Udgår pr OK-13 Side 24 af 25

25 BILAG 2 KOMPETENCEUDVIKLING AF HK-ANSATTE VED TEATRENE Der er mellem overenskomstparterne enighed om at kompetenceudvikling af kontorfunktionærer m.v. ansat ved teatrene er et fælles indsatsområde, der skal prioriteres højt. Det er i den forbindelse afgørende, at den systematiske kompetenceudvikling forankres i institutionens daglige og fremtidige arbejdsopgaver. Denne opgave er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Der bør afsættes budgetmæssige midler til kompetenceudvikling af medarbejderne både i forhold til nødvendig efteruddannelse og til videreuddannelse af medarbejderne og i forhold til interne læringsordninger. Parterne er enige om, at målrette uddannelses- og udviklingsindsatsen ud fra; a) institutionens strategiske mål og fremtidige opgaver b) den enkeltes medarbejders karriereønsker og fastholdelse af markedsværdi c) at anvende de økonomiske og tidsmæssige ressourcer til uddannelse målrettet Parterne vil arbejde aktivt for at systematisere og forbedre kvaliteten i uddannelsesplanlægningen og kompetenceudvikling herunder at motivere medarbejderne til kompetenceudvikling så medarbejderen er klar til morgendagens opgaver. Kompetenceudvikling er ikke alene efter- og videreuddannelse. Parterne er derfor enige om at der på institutionerne også skal arbejdes med lokale aftaler om udvikling af læring. Deltagelse i efter- og/eller videreuddannelse Der skal, for eksempel ved den årlige medarbejdersamtale, drøftes konkrete efterog/eller videreuddannelsesmuligheder for den enkelte medarbejder eller konkrete lokale kompetenceudviklingstiltag (sidemandsoplæring m.v.). Ved videreuddannelse forstås uddannelse der løfter den enkelte medarbejders formelle faglige kompetencer til et højere niveau. Leder og medarbejder drøfter konkrete videreuddannelsesbehov. Der skal tages hensyn til såvel medarbejdernes som institutionens ønsker og behov for udvikling af generelle faglige kvalifikationer. OK-13 Side 25 af 25

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.41 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (skolebetjente m.fl. fra Københavns Kommune)) 2007 Cirkulære af 25. juni 2007 Perst.

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Dansk Funktionærforbund Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale Side 1 Overenskomst for grafisk beskæftiget personale KL HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning - månedslønnede og timelønnede

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Protokollat vedrørende. Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling

Protokollat vedrørende. Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling Protokollat vedrørende Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling Protokoliat Generelle bemærkninger i fra 1. april 2015. organisatiansaftale for kontorfunktionærer,

Læs mere

34.01.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

34.01.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og arbejdsforhold for husassistenter m.fl. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT**

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. **NYT** tilrettet f.eks. 01-07-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. **NYT** tilrettet f.eks. 01-07-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN HK/KOMMUNAL O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for edb-personale 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Regionernes Lønningsog Takstnævn Offentligt ansatte 2013-2015 mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Rengøringsassistenter m.fl. 1. april 2013-31. marts 2015 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS-

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. O V E R E N S K O M S T for grafisk beskæftiget personale

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. O V E R E N S K O M S T for grafisk beskæftiget personale Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL O V E R E N S K O M S T for grafisk beskæftiget personale **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst mv. **NYT** med virkning fra

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.11 42/2011 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.11 42/2011 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør & Kosmetiker bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale

Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale Side 1 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale KL HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlingsretten... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 015-04 PKAT nr. 0065 J.nr. 01-333/51-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere