En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016

2 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret vil sætte særlig fokus på i Generelt arbejder Jobcentret med at iværksætte mange indsatser i forhold til de borgere som jobcentret skal hjælpe i forbindelse med sygdom, ledighed etc. i løbet af et år (se bilag 1 for en oversigt over alle indsatser fordelt på målgrupper). Udover at der helt naturligt er fokus på det store brede lovbestemte opgavefelt, er området karakteriseret ved mange reformer på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. De seneste reformer indebærer at der i 2016 vil være særlig fokus på: En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse En optimering af samtalernes effekt for både jobparate og aktivitetsparate borgere, så flest mulig gives optimal støtte til at finde et arbejde (jævnfør den nye beskæftigelsesreform) Indsatser for at modvirke langtidsledighed Sygedagpengeindsatsen (jævnfør seneste reform på området) Virksomhedsservice og virksomhedskontakten (jævnfør seneste beskæftigelsesreform) En fortsat optimering af samarbejdet mellem forvaltningerne i hele kommunen, således at borgerne oplever mest mulig sammenhæng i tværgående indsatser Alle områder har således en naturlig prioritering og bevågenhed, men nogle områder har en ekstra bevågenhed. Herunder får følgende indsatser, skitseret i beskæftigelsesplanen, en helt særlig prioritering og en særlig opmærksomhed ved at blive fremhævet som indsatser, der via Beskæftigelsesplanen også får politikernes og Hørsholm borgernes særlige bevågenhed. Disse særlige områder er i 2016 udvalgt til at være følgende: Ungeindsatsen Integrationsindsatsen Virksomhedsindsatsen Ungeindsatsen Indsatsen i forhold til ledige unge har stort fokus i Hørsholm, dels fra politisk side og dels på tværs af fagcentre og i samarbejdsrelationen med eksterne samarbejdspartnere. Jobcentret ønsker at fastholde fokus på unge ledige, samt at fastholde de allerede eksisterende indsatser også i True North True North-projektet er et udviklingsprojekt for unge ledige på uddannelsesydelse og dagpenge. Projektets formål er blandt andet via nye undervisningsmetoder at få de unge til at forbedre deres Side 1

3 grundkompetencer og at løfte deres personlige og sociale kompetencer. Der er i 2015 gennemført to hold med i alt 40 unge. To medarbejdere fra Jobcentret samt medarbejdere fra Center for Dagtilbud & Skole og Center for Børn & Voksne har i 2015 deltaget på et forløb med True North. Formålet har været at skabe en tæt relation til den enkelte unge i forhold til at kunne hjælpe dem videre efter afslutningen på deres deltagelse i en fire ugers læringscamp. Endvidere har det været formålet at udvikle medarbejderne kompetencer indenfor arbejdet med de unge. I 2016 skal der fortsat være fokus på tværgående kompetenceudvikling af medarbejderne med henblik på, at arbejde med unge i et læringsmiljø, hvor der er fokus på motivation, styrkelse af selvværd, samt at bibringe målgruppen af unge et fagligt og personligt kompetenceløft. Håndholdt Indsats Håndholdt Indsats (et særligt tilrettelagt kontaktforløb) arbejder med unge uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år med andre problemer end ledighed, der forventes at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse indenfor ca. 12 måneder, samt unge a-dagpengemodtagere der er i risiko for langtidsledighed. Center Arbejdsmarked ønsker med indsatsen at fastholde og udvikle denne indsats yderligere. En del af indsatsen er tæt knyttet til de unge ledige der har deltaget i et forløb med True North. Uddannelsespålæg og samspil med uddannelsesinstitutionerne Center Arbejdsmarked har et tæt samspil med uddannelsesinstitutionerne. Alle åbenlyst uddannelsesparate unge skal have et uddannelsespålæg, der indebærer at de skal i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Nytteindsats Alle åbenlyst uddannelsesparate unge, der er ledige og som venter på at pågynde deres uddannelse, er i en nytteindsats på materielgården. Her arbejder de eksempelvis fjernelse af graffiti og klistermærker, rengøring af bænke, afvaskning af vejskilte etc. De unge er i nytteindsatsen i 20 timer om ugen, herudover er de også en dag om ugen i Team Jobsøgning. Indsatsen fastholdes i Styrkeprøven Projekt Styrkeprøven er for unge ledige med psyko-sociale problemstillinger. Projektet hjælper den unge med finde ud af hvilken uddannelse og arbejde de ønsker samt med at navigere i hverdagen. Dette sker gennem at arbejde med eksempelvis livsstilsændringer og motivation. Indsatsen fastholdes i Side 2

4 Fremadrettede fokuspunkter i ungeindsatsen: På baggrund af de beskrevne indsatser ønsker Center Arbejdsmarked i 2016 at have særligt fokus på: a) Kortere men mere intensive forløb for unge med andre problemer end ledighed b) Fastholdelse af unge med andre problemer end ledighed i uddannelse c) Tværfagligt samarbejde mellem fagcentrene Ad a) Kortere men mere intensive forløb for unge med andre problemer end ledighed. I 2016 ønsker Center Arbejdsmarked at intensivere arbejdet med unge ledige med andre problemer end ledighed med henblik på at de kan komme i kortere men mere intensive forløb hos Anden Aktør. Formålet er at afkorte den periode som de unge er hos Anden Aktør, men samtidig opnå de effekter, der også er i dag. Center Arbejdsmarked ønsker derfor at følge endnu skarpere op på forløb hos Anden Aktør, samt at have et fokus på progression. Ad b) Fastholdelse af unge i uddannelse/arbejde Mange unge ledige har en udfordring i forhold til at fastholde deres motivation for at tage en uddannelse, fastholde deres deltagelse i uddannelse og/eller deres fastholdelse i job. Center Arbejdsmarked vil derfor i 2016 fokusere på at de unge i større udstrækning fastholdes i uddannelse eller job. Der vil især være fokus på fastholdelse efter de unge ledige har afsluttet et forløb hos eksempelvis True North og Styrkeprøven, da der kan gå et stykke tid fra de unge afslutter et særligt tilrettelagt forløb, og frem til uddannelsen starter. Dette fokus på fastholdelse sker primært gennem projekt Håndholdt Indsats. Ad c) Tværfagligt samarbejde mellem fagcentrene Center Arbejdsmarked ønsker at udvide det allerede eksisterende tværfaglige samarbejde omkring unge som er etableret i forbindelse med True North forløbet hvor medarbejderne fra forskellige fagcentre har været repræsenteret. Integrationsindsatsen Det stigende antal flygtninge i Hørsholm Kommune har stillet krav til jobcentrets integrationsindsats både i form af eksempelvis boligplacering, sprogundervisning, integration i lokalsamfundet, men også i forhold til beskæftigelsesfremmende aktiviteter gennem etablering af praktik- og løntilskudspladser etc. I budgettet for 2016 og 2017 er der bevilget 1 mio. kr. pr år til ekstra indsatser på integrationsområdet og midlerne skal primært gå til sprogundervisning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Side 3

5 Center Arbejdsmarked udarbejder aktuelt kompetence cv er på hver enkelt flygtning. Disse kompetence cv er skal aktivt i 2016 anvendes af kommunens virksomhedskonsulenter til at sikre det gode match mellem borgerne og virksomhederne. Cv erne lægges tillige ind på der er en hjemmeside der søger at formidle kontakt mellem flygtninge og virksomheder med henblik på etablering af job. Center Arbejdsmarked indgår i et øget samarbejde med frivillige organisationer og netværk rundt i kommunen med henblik på at borgerne integreres bedst muligt. Der samarbejdes både med eksempelvis Røde Kors, Venligboerne etc. Samarbejdet med de frivillige er en meget vigtig del af integrationen, da relationen mellem Hørsholm Kommune, frivillige og flygtninge fører til bedre integration. Der vil tilsvarende i 2016 være et stort også stort fokus på det virksomhedsrettede arbejde, blandt andet gennem deltagelse i en landsdækkende virksomhedskampagne med henblik på at få flygtninge tilknyttet arbejdsmarkedet. Fremadrettede fokuspunkter i integrationsindsatsen I 2016 ønsker Center Arbejdsmarked at have særligt fokus på følgende i integrationsindsatsen: a) Intensiveret sprogundervisning b) Intensiveret kontakt med erhvervslivet c) Kompetence cv og anvendelse af internet portal d) Virksomhedsrettede aktiviteter Ad a) Intensiveret sprogundervisning En af forudsætningerne for integration i det danske samfund er at integrationsborgerne lærer sproget. Center Arbejdsmarked ønsker, at der skal etableres intensiveret sprogundervisning for flygtninge/integrationsborgerne. En intensiveret sprogundervisning har til hensigt, at understøtte de nye borgerer til hurtigere at lærer dansk og vil dermed øge chancerne for en hurtigere integration samt indtræden på det danske arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. Center Arbejdsmarked ønsker at ventetiden, frem til start på sprogskolen, anvendes til at give flygtningene sprogtræning i dansk alle ugens dage. På denne måde aktiveres den enkelte samtidig med, at aktiviteten kickstarter deres danskkundskaber til understøttelse i at blive selvhjulpen i det danske samfund hurtigst muligt. Center Arbejdsmarked ønsker derfor at etablere intensiveret sprogundervisning hos Anden Aktør frem til, at flygtningen skal starte den lovpligtige sprogundervisning via sprogskolen. Samtidig ønsker Center Arbejdsmarked, at undervisningen på sprogskolerne intensiveres, såfremt det er muligt, så det ugentlige undervisnings-timetal bliver højere. Side 4

6 Ad b) Intensiveret kontakt med erhvervslivet Center Arbejdsmarked ønsker i 2016 en intensiveret kontakt med erhvervslivet for herigennem at skabe muligheder for at flygtninge hurtigst muligt kan opnå arbejdsmarkedstilknytning. Dette skal blandt andet ske via en intensivering af kontakten med Hørsholm Erhvervsnetværk som integrationsteamet allerede er i god kontakt med, og via en intensiveret kontakt med andre erhvervsnetværk. Ad c) Kompetence cv og anvendelse af ny internetportal Center Arbejdsmarked vil fra begyndelsen af 2016 gøre brug af hvor der lægges kompetence cv er ud på integrationsborgerne. Hjemmesiden er henvendt til virksomhederne, der her kan gå ind og se hvilke kompetencer etc integrationsborgerne har. Center Arbejdsmarked vil intensivere både brugen af hjemmesiden og promoveringen af hjemmesiden, så virksomhederne kan få øje på styrken ved hjemmesiden. Hjemmesiden er etableret af et privat firma som jobcentret netop har indgået et samarbejde med. Ad d) Virksomhedsrettede aktiviteter på integrationsområdet Nye aktiviteter i 2016 som indgåelse af samarbejdsaftaler med virksomheder, eventuel anvendelse af branchepakker etc. skal bidrage til at flest mulige af Hørsholms nye borgere kommer i beskæftigelse. Integrationsborgernes vej til selvforsørgelse gennem praktik, løntilskud, mentorindsats, sprogundervisning m.m. er af afgørende betydning, og jobcentret ønsker derfor systematisk at følge op på den beskæftigelsesrettede indsats. Der skal derfor udvikles data-redskaber, så at der i 2016 systematisk kan måles på følgende parametre ift. Integrationsborgerne: Hvor mange er kommet i arbejde? Hvor mange er påbegyndt uddannelse? Hvor mange er kommet i virksomhedsnær aktivering? Virksomhedskontakten Samarbejdet med virksomhederne har gennem årene været støt stigende, og målet for 2016 er at intensivere kontakten med virksomhederne generelt. Samarbejdet med virksomheden foregår på mange niveauer og i relation til mange forskellige opgaver. Kontakten vedrører således både almindelig rekruttering, opkvalificering af ledige og fastholdelse af sygemeldte borgere eller borgere i støttede jobfunktioner. Side 5

7 Fremadrettede fokuspunkter i virksomhedsindsatsen I 2016 ønsker Center Arbejdsmarked at have særligt fokus på følgende i virksomhedsindsatsen: a) Kampagner b) Partnerskabs- og samarbejdsaftaler c) Nordsjællands Rekrutteringsservice Ad a) Kampagner Jobcentret vil indgå aktivt i to virksomhedskampagner om året. Dette kan både være landsdækkende kampagner der er igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt egne tilrettelagte kampagner. I 1. kvartal 2016 er det planlagt, at jobcentret deltager i en landsdækkende virksomhedskampagne med fokus på at få flygtninge i job. I denne kampagne er det målet at besøge ca. 110 virksomheder. Jobcentrets virksomhedskonsulenter vil herudover som minimum opsøges 400 unikke virksomhedsbesøg såvel indenfor som udenfor kommunegrænsen. Ad b) Partnerskabs- og samarbejdsaftaler Jobcentret har indgået nogle partnerskabs- og/eller samarbejdsaftaler med forskellige virksomheder. Disse aftaler betyder, at virksomhederne stiller et bestemt antal virksomhedspraktikker til rådighed som jobcentret kan bruge til borgerne. Det er et meget givtigt samarbejde for alle parter, da borgerne får vedligeholdt/udviklet etc. deres faglige kompetencer og virksomhederne samtidig får mulighed for at rekruttere en arbejdskraft. Jobcentret ønsker i 2016 at etablere yderligere 5 partnerskabs- og samarbejdsaftaler, så flere brancher er dækket. Ad c) Nordsjællands Rekrutteringsservice Pr. 1. januar 2016 vil Hørsholm indgå i Nordsjællands Rekrutteringsservice, der er et nyetableret samarbejde mellem 9 nordsjællandske kommuner. Formålet er at virksomhederne får en indgang til de nordsjællandske jobcentre og herigennem kan få hjælp til at rekruttere medarbejdere. Samarbejdet er et supplement til Jobservice Danmark. Formålet med Nordsjællands Rekrutteringsservice er at hjælpe virksomhederne med at rekruttere medarbejdere, samt afhjælpe behovet for opkvalificering af ledige inden for brancher hvor det kan være svært at rekruttere medarbejdere. Side 6

8 Bilag 1: Oversig over indsatser fordelt på målgrupper Nedenstående oversigt viser indsatserne overfor de forskellige målgrupper i jobcentret. Målgruppe Indsatser Virksomhederne Virksomhedsvagten Besøg hos virksomhederne, omfattende opsøgende og opfølgende kontakt Modtagelse af jobordre Henvisning til ordinære job Jobservice Danmark (virksomhedsserviceberedskabet) Etablering af virksomhedspraktikker Etablering af løntilskudsjob Etablering af voksenlærlingeforløb Etablering af jobrotationsforløb Etablering af fleksjob Etablering af virksomhedscentre Etablering af samarbejdsaftaler / partnerskabsaftale Forsikrede ledige A-kasse samarbejde. Møder med borgere, a-kasser og jobcentret (fælles møde) 6 ugers selvvalgt udd. Til udvalgte faggrupper Korte målrettede uddannelsesforløb Coaching forløb Projekt Håndholdt Indsats Intensiveret kontaktforløb de første 6 mdr. og efter 16 mdrs. ledighed (1 samtale hver 4 uge) Projekt supplerende samtaler Workshop CV og Ansøgninger Workshop etablering af virksomhedspraktikker og løntilskud ifm. lovgivningen Etablering af virksomhedspraktikker (offentlige/private) Etablering af løntilskud (offentlige/private) Individuel ekstra sparring og feedback på borgernes ansøgninger og CV Individuel ekstra sparring på jobsamtalen og på forberedelse til jobsamtalen Jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere Opfølgende samtaler intensivt i 3 md. Vejledning og afklaring inkl. Jobsøgning Nyttejob for jobparate over 30 år efter 3 måneders ledighed Virksomhedspraktik (offentlige/private) Løntilskud (offentlige/private) Korte målrettede uddannelsesforløb (jobgaranti) Håndholdt Indsats Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere/integrationsydelses modtagere Opfølgende samtaler Virksomhedspraktik (offentlig/privat) Løntilskud (offentlig/privat) Håndholdt Indsats Side 7

9 Mentorforløb Afklaringsforløb mhp. afklaring af arbejdsevnen Helbredsmæssig afklaring via egen læge/ speciallæge Særlige tilrettelagte forløb ex. via anden aktør med specielle kompetencer Tværgående indsatser i forhold til beskæftigelse, misbrug og psykiatri, kriminalforsorgen, behandling i offentlig regi eller andet. Forrevalideringsforløb mhp. Afklaring af uddannelseskompetencer Rehabiliteringsplaner med henblik på forelægges for teamet (fremtidig indsats) Projekt Styrkeprøven Borgere med begrænsninger i arbejdsevnen Iværksættelse af revalideringsforløb uddannelse Virksomhedsrevalidering Opfølgende samtaler Modtagere af sygedagpenge Intensivt samtaleforløb hver 4 uge Mestringsforløb Virksomhedspraktik (offentlig/privat) Løntilskud (offentlig/privat) Afklarende forløb ift. arbejdsevnen Forløb mhp. At forbedre /fastholde arbejdsevnen (ex. Skodsborg, Kalmia, PP Clinic, Lehmann og Partner, Quick Care) Forløb med henblik på omplacering ift. erhverv ex. via virksomhedskonsulenter eller Contra Rehabiliteringsplaner mhp. Forelægges for rehabiliteringsteamet Løntilskud til førtidspensionister i beskæftigelse på særlige vilkår Virksomhedspraktik (offentlig/privat) Løntilskud (offentlig/privat) Sparring via virksomhedskonsulenter Borger med varige begrænsninger i arbejdsevnen, og som er fundet berettiget til fleksjob Intensiv opfølgende i ledighedsperioder Revurdering af målgruppe ved ledighed over 12 måneder Virksomhedspraktik (offentlig/privat) Etablering af fleksjobansættelser Opfølgning med henblik på progression i ansættelserne Borger med handicap i ansættelser Handicap kompenserende indsatser til handicappede med en ordinær uddannelse over 18 måneder. Særligt udsatte unge under 18 år Virksomhedspraktik til unge under 18 år, hvor de sædvanlige tilbud iht. Serviceloven ikke er tilstrækkelige Side 8

10 Ledige selvforsørgende borger Virksomhedspraktik (offentlig/privat) Løntilskud (offentlig/privat) Personer der er bevilliget ressourceforløb Intensiv opfølgning Tværgående samarbejde i indsatserne Individuelle forløb med langt tidsperspektiv indenfor områder som misbrugs behandling, psyko/social indsats, mentor indsats, virksomhedspraktik, behandlingsforløb med støttende indsatser Unge under 30 år under kompetencegivende uddannelse, og som er uddannelsesparat Uddannelseshjælp /integrationsydelse Unge under 30 år, uden kompetencegivende uddannelse og som vil kunne påbegynde en uddannelse indenfor 12 måneder Kontanthjælp/integrationsydelse Uddannelsespålæg Nyttejob indsats Vejledning via Unge Uddannelsesvejledere Håndholdt indsats Styrkeprøven Vejledning og opkvalificering inkl. Uddannelse Virksomhedspraktik (offentlig/privat) Løntilskud (offentlig/privat) Helbredsmæssig afklaring Tværgående indsats i forhold til misbrug og psykiatri Jobafklaringsforløb for borger der tidligere har været på sygedagpenge Afklarende forløb i forhold til beskæftigelse Rehabiliteringsplan møde i rehabiliteringsteamet Beskæftigelsestiltag via virksomhedspraktik og løntilskud Kontantydelse til personer der har opbrugt retten til a- dagpenge, uberettiget til kontanthjælp Virksomhedspraktik, løntilskud og nyttejob i en begrænset periode j.fr. lovgivningen på området Side 9

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Rammevilkår for Jobcenter Tårnby... 3 1.1.1 Jobcentrets organisatoriske struktur... 3 1.1.2 Jobcentrets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyttejob i Hørsholm Kommune Nyttejob i Hørsholm Kommune På baggrund af mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. marts 2013 har administrationen

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Projektbeskrivelse og forslag til fremtidig aktivitet i Cykel- og metalværkstedet under Hørsholm Kommunes Jobhus

Projektbeskrivelse og forslag til fremtidig aktivitet i Cykel- og metalværkstedet under Hørsholm Kommunes Jobhus Projektbeskrivelse og forslag til fremtidig aktivitet i Cykel- og metalværkstedet under Hørsholm Kommunes Jobhus Baggrund for projektet Det grundlæggende for aktiviteterne i Jobhusets cykel/metalværkstedet

Læs mere

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016. Andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) med virksomhedsrettet tilbud i de

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Samlet indsatsstrategi for beskæftigelsesindsatsen

Samlet indsatsstrategi for beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Horsens Samlet indsatsstrategi for beskæftigelsesindsatsen 2016 Samlet strategi for beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune målrettet de brændende platforme og de tilhørende ydelsesgrupper

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse

Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse A. Indledning Refusionsomlægningen er trådt i kraft den 4. januar 2016. Intentionen med refusionsomlægningen er at danne rammerne for, at kommunerne

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2016 - september 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab,

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer 1. Korte afklarende psykologforløb med fokus på arbejdsmarkedet. 2. Kognitive forløb for personer med angst/depression Forløb

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, bilag 1 Sagsnr.: 212/1258 Dato: 19. oktober 212 Titel: Virksomhedsservice Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Virksomhedsservice skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet.... 2 Mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.... 3 Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens

Læs mere