Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune"

Transkript

1 Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

2 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske indsats i Roskilde Kommune i perioden Politikken tager afsæt i og underbygger byrådets Vision for Roskilde Kommune for på flere områder: Dels med et stærkt fokus på uddannelse både i indsatsen for unge, der endnu ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, men også for ledige med få eller forældede kompetencer. Dels med fokus på jobcentrets kerneservice: at så få borgere som muligt f forsørgelsesydelser, at forsørgelsesforløbene bliver så korte som muligt og at den indsats, der iværksættes, har så høj effekt som muligt mhp. selvforsørgelse. Dokumentet er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan for den tilsvarende periode og er derfor suppleret med følgende bilag: Kort oversigt over de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Roskilde, Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper, Karakteristikker af de enkelte målgrupper, Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune (under udarbejdelse)og Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune En egentlig strategi for Jobcenter Roskildes samarbejde med kommunens virksomheder udarbejdes og iværksættes sideløbende med Politik for Beskæftigelsesindsatsen. På det administrative plan suppleres politikken med ligt reviderede produktionsplaner, der beskriver de konkrete indsatser i jobcentret for at sikre målopfyldelsen og virkeliggørelsen af byrådets vision.

3 Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen: I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk baggrund, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.p. at opnå selvforsørgelse. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt f de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen: En god virksomhedsservice Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder. Hjælp til at blive selvforsørgende Roskilde Kommune vil skabe gode beskæftigelsesmuligheder og har fokus ikke mindst på de unge. Jobcenter Roskilde udvikler og styrker løbende sit konstruktive samarbejde med arbejdsmarkedets parter i bred forstand: virksomheder, faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer. Samarbejdet på beskæftigelsesområdet skal fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling, også for de mindst efterspurgte ledige. Helhedsorienteret indsats De ledige, der har specielle problemer med at have tilknytning til arbejdsmarkedet, har jobcentret særligt fokus på. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer tilbyder jobcentret hjælp til selvhjælp og inddrager alle nødvendige parter, n det gælder sociale forhold, sundhed og uddannelse. Hvilke konkrete mål sætter byrådet fokus på de næste par : Beskæftigelsesindsats er en fælles opgave for borgere, virksomheder, a-kasser og jobcenter Den overordnede indsats - kerneservicen - i Jobcenter Roskilde skal sikre: 1. At antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt 2. At den periode, disse borgere modtager ydelse i, er så kort som muligt, og 3. at effekten af den indsats, der sker i jobcentret, er så høj som mulig mhp. at få borgerne i selvforsørgelse (igen). Både en kort ydelsesperiode og en effektiv indsats bidrager til, at der til enhver tid er så få borgere, der modtager ydelser som muligt, men herunder er de konkrete mål for

4 beskæftigelsesindsatsen opdelt efter disse tre overordnede pejlemærker. En mere specifik strategi for indsatsen for hver enkelt målgruppe er beskrevet i bilag 2 og udgangspunktet for målfastsættelsen er angivet i bilag 6 (Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune ): 1 Antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt: Kravet er, at alle borgere, der har mulighed for det, skal være selvforsørgende. De unge skal tage en uddannelse, sygemeldte skal, så vidt muligt, fastholdes i job. Nye borgere i Danmark, med ikke-vestlig baggrund, skal sikres det bedste udgangspunkt for selvforsørgelse gennem sprogundervisning og job/uddannelse i de første 3 som borgere i Roskilde Kommune. Og endelig er en god og professionel virksomhedskontakt udgangspunktet for, at virksomhederne ser Roskilde Kommune som en attraktiv samarbejdspartner, der, bl.a. i samarbejde med kommunens erhvervsafdeling, er på forkant og løbende afdækker virksomhedernes behov for arbejdskraft. Roskilde Kommune medvirker derudover til, at jobåbninger hurtigt besættes og at der skabes det rigtige match mellem borger og virksomhed for at sikre borgeren en langsigtet fastholdelse i job. En god virksomhedskontakt er også grundlaget for, at borgere med andre problemer end ledighed, som fx borgere der er tilkendt retten til fleksjob, kommer i arbejde. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at så få borgere som muligt modtager forsørgelsesydelser: Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. 2 Borgerens ydelsesforløb skal være så kort som muligt: Hvis borgernes ydelsesforløb bliver så korte som muligt, vil det naturligvis også give færre ydelsesmodtagere. Dette sikres bl.a. ved at iværksætte en tidlig indsats for unge, sygedagpengemodtagere og personer i risiko for længerevarende forløb. For sygedagpengemodtagere er fokus rettet mod at bevare kontakten til arbejdspladsen mhp. hurtigst muligt at genoptaget arbejdet evt. delvist. Et særligt fokus er på de syge, der raskmeldes til ledighed. Endelig samarbejder jobcentret med a-kasser, uddannelsesinstitutioner og andre jobcentre med henblik på at forbedre de lediges mulighed for hurtigt at komme i job. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at borgerne har så kort et forløb på ydelse som muligt: Den andel, langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning, skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, n der

5 sammenlignes med sammenlignelige kommuner. Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb n 52 ugers varighed. 3 Effekten af den indsats, der iværksættes i jobcentret er så høj som muligt mhp. selvforsørgelse: Den effektive indsats sikrer ikke alene, at de ledige kommer ud af forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, men også at der er tale om en varig fastholdelse i job. Derfor prioriteres opkvalificering og uddannelse i tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og der iværksættes en tidlig, koordineret tværgående indsats. For de jobparate ledige gælder det umiddelbart om at komme i job. De unge skal have en indsats, som understøtter og fastholder dem frem mod en erhvervskompetencegivende uddannelse, og for borgere længere fra arbejdsmarkedet er den effektive indsats karakteriseret ved på samme tid at være individuel og virksomhedsrettet. Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for maximal selvforsørgelseseffekt af den indsats borgerne modtager: Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger af uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 %

6 BILAG 1: De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer Roskilde kommune har: Indbyggere mellem 16 og Arbejdspladser Borgere i Beskæftigelse Indpendlere Udpendlere Kilde: Danmarks Statistik. Tal fra 2013 Roskilde Kommune har forholdsvis få borgere, der modtager offentlige ydelser. 86,5 % af kommunens borgere mellem var selvforsørgende i maj Dette tal er højt, både i sammenligning med hele landet og Østdanmark. I sammenligning med de 7 kommuner, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skønner har sammenlignelige rammevilk - klyngen - placerer andelen af selvforsørgende borgere i Roskilde Kommune os niveaumæssigt i midten. Gennem 2014 har Roskilde kommune haft en lille stigning på 1,7 % i beskæftigelsen, mens beskæftigelsen på landsplan er steget med 0,6 %. Derimod er ledigheden faldet med 1,7 % i Roskilde Kommune og med 7,2 % i landet som helhed. Økonomi. Indenrigsministerie t forventer at beskæftigelsen fortsat vil stige frem mod slutningen af (1,9 % på landsplan). 30% 25% 20% 15% 10% 5% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på alder (16-66 ) I Roskilde Kommune bor der flere unge under 0% 25 og flere i aldersgrupper end Kilde: Danmarks Statistik. Tal for juni 2015 der gør i det samlede Østdanmark. Derudover er uddannelsesniveauet i Roskilde Kommune højt og andelen af ufaglærte lavere end i Østdanmark som helhed. Roskilde Hovedstaden-Sjælland % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på uddannelsesniveau Roskilde Østdanmark Ufaglærte Faglærte KVU MVU LVU Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere og en gennemgang af jobcentrets målgrupper primo 2015 viser, at Roskilde Kommunes særlige udfordringer ligger i: Antallet af borgere med længerevarende kontanthjælpsforløb, både de jobparate og de aktivitetsparate. Antallet af ledige med ikke vestlig baggrund Kilde: Danmarks Statistik Tal fra 2015 Uddannelse blandt ige

7 BILAG 2: Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper Sygedagpengemodtagere Strategi Sygedagpengemodtagerne f en tidlig og koordineret indsats efter en prioriteret målsætning: Genoptaget arbejdstid Aktivering på egen arbejdsplads mhp. Delvis/fuld raskmelding Øget brug af virksomhedspraktik Aktive tilbud til forbedring af arbejdsevnen. For de ansatte i Roskilde Kommune, som vurderes at være i risiko for at blive langtidsfraværende, overvejes det, at etablere en endnu tidligere indsats: Fast track. Indsatsen best i opfølgningen allerede efter 14 dages sygemelding hos arbejdsgivere/institutionsledere med råd og vejledning til både arbejdsgiver og ansatte, således at der i et samarbejde arbejdes målrettet og systematisk med at få flest muligt fastholdt og tilbage i arbejde Tilbud Sygedagpengemodtagere med risiko for længerevarende forløb visiteres til parallel indsats i det tværfaglige tilbud Fønix Fysisk træning i Træningsenheden (evt. parallelt). Sideløbende tilbud Mentorer for særligt udsatte med psykiske vanskeligheder. Mestringstilbud i Sundhedscentret Forsikrede ledige Strategi Indledende screening for at identificere ledige i risiko for en længere ledighedsperiode. Disse ledige tilknyttes straks et aktivt tilbud. For øvrige ledige prioriteres indsatsen således: Jobformidling Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven (note) aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Tilbud Ledige i risiko for en længerevarende ledighedsperiode: Disse ledige tilknyttes hurtigst muligt tilbuddet Kom og se hvor god du er. Et tilbud med fokus på egne kompetencer, muligheder på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse samt deres personlige jobmål og plan. Her kan der som noget nyt suppleres med en opfølgende uge efter 6 måneders ledighed med forgæves jobsøgning. Alternativt - hvis den ledige er under 30 - henvises til et nyt praktikrettet forløb, eventuelt i tilknytning til JUMP eller som tilkøb hos Anden Aktør.

8 Ledige med en længere videregående uddannelse: Tilknyttes fortsat en Anden Aktør (p.t. Akademikernes A-kasse), der varetager den samlede indsats (samtaler og tilbud). Forvaltningen skønner, at dette er den bedste indsats for denne ret store og til tider ressourcekrævende målgruppe. Jobparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle straksaktiveres og aktiveres så vidt muligt kontinuerligt. Indsatsen prioriteres således Jobformidling, Nytteindsats og efter 13 ugers nytteindsats 2 uger Kom og se hvor god du er Opfølgning under den første periode med nytteindsats med det formål primært at formidle job, sekundært at iværksætte og motivere til uddannelse eller virksomhedspraktik /løntilskud. Kontanthjælpsmodtageren bekræfter at være til rådighed for arbejdsmarkedet gennem deltagelse i nyttejob/virksomhedspraktik/løntilskud. Manglende deltagelse sanktioneres. Med henblik på tilfælde af helbredsproblemer sikres tilbud, der tillader skånehensyn. Tilbud Nytteindsats på offentlige arbejdspladser, primært på hold tilknyttet fx Vej og Park, Center for Handicap, Naturstyrelsen eller lign. Sideløbende tilbud Andre relevante supplerende tilbud som f.eks VUC, korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Distriktpsykiatrien, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning kan indrages i indsatsen for den enkelte ledige. Derudover tilbud om frivillige tiltag som f.x.ledige Med Drive, Powerjobsøgerne og vikarbureauer, der giver mulighed for netværk og kontakter. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Ledige med forudgående status som jobparate forelægges Tværfagligt Team med det formål at sikre en tværfaglig vurdering og plan. Nyvisiterede sikres hurtig samtale med sagsbehandler for grundig vurdering af kompetencer og udfordringer. Indsatsen følges løbende gennem progressionsmålinger med udgangspunkt i opdeling i målgrupper ud fra kompetencer og udfordringer samt veldefinerede målsætninger for den enkelte gruppes progression. Tilbud En bred vifte af tilbud, der gør det muligt at iværksætte en indsats, der kan tilpasses den enkeltes kompetencer og udfordringer. Bl.a: Udpræget brug af pladser på virksomhedscentre og anden virksomhedspraktik Samarbejde med og køb af pladser hos Socialøkonomiske Virksomheder Pulsen Mentor (På Sporet) Uddannelse (VUC, FVU, AOF m.v.) BOMI

9 Den Rummelige Virksomhedsuddannelse Unge under 30 Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle unge under 30, der søger uddannelses- eller kontanthjælp møder Jobcentret i ungeenheden, UngeGuiden, der er placeret midt i erhvervsskolemiljøet. Her møder de unge også ansatte fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, og UngeGuiden er kendetegnet ved at være afsøgende og innovativ i sit virke både overfor de unge, samarbejdspartnere og i forhold til at være en servicerende myndighed. Alle unge uden uddannelse f det lovpligtige uddannelsespålæg, herefter henvises de åbenlyst uddannelsesparate unge til nytteindsats. De uddannelsesparate unge, som kan begynde uddannelse indenfor 1, henvises til JUMP, hvor den unge er en aktiv del af indsatsen samt afprøver uddannelser i brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne. De aktivitetsparate henvises til PULSEN, hvor de unge screenes for at give dem den mest målrettede indsats i forhold til deres individuelle situation og der iværksættes en plan målrettet enten uddannelse eller job. Tilbud JUMP, PULSEN Sideløbende tilbud OPUS, distriktspsykiatri, STU, VUC, AOF, Korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning. FVU test og undervisning hos VUC eller AOF. Erhvervsmentor Tilbud for unge med autisme/asperger m.m. Ledighedsydelsesmodtagere Strategi Nyledige fleksjobbere vejledes, motiveres og støttes i indsatsen for at finde job eller virksomhedspraktikplads i et 8-ugers forløb: Next Stop Flexjob. Fleksjobbere, der har været ledige i mere end 12 måneder henvises til intensivt forløb hos Anden Aktør. Særligt fokus på sygemeldte ledige. Denne indsats suppleres med en kommunal indsats for at gøre virksomhederne opmærksomme på mulighederne for at oprette fleksjob og en særskilt indsats for at skabe socialøkonomiske virksomheder i Roskilde Kommune Tilbud Nyledige: Next Stop Flexjob Langvarigt ledige: Anden Aktør (pt. ITK2 og Job Vision) Virksomhedspraktik

10 Sideløbende tilbud Mentor efter behov. Andre relevante supplerende tilbud som f.eks Sundhedscentret, Center for Alkohol og Stofbehandling, Distriktpsykiatrien og Center for Socialpsykiatri.

11 BILAG 3: Karakteristik af ydelsesmodtagerne fordelt på målgrupper ghgjhg Forsikrede ledige: 1550 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 1-2 3% 6 mdr % 0-3 mdr. 55% Mænd 49% Kvinder 51% 3-6 mdr 22% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer med ikkevestlig baggrund 11% Personer med vestlig baggrund 89%

12 Jobparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 eller med uddannelse): 450 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn % % 0-3 mdr. 31% Kvinder 37% 6 mdr % 3-6 mdr 23% Mænd 63% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer med ikkevestlig baggrund 36% Personer med vestlig baggrund 64%

13 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 eller med uddannelse): 850 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 0-3 mdr. 3-6 mdr 6% 6% % 6 mdr % Mænd 51% Kvinder 49% % Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer med ikkevestlig baggrund 32% Personer med vestlig baggrund 68%

14 Modtagere af uddannelseshjælp (under 30 ): 600 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 0-3 mdr. 22% Kvinder 42% % 6 mdr % 3-6 mdr 14% Mænd 58% Aldersfordeling Herkomst % % % Personer med ikkevestlig baggrund 12% Personer med vestlig baggrund 88%

15 Sygedagpengemodtagere: 1550 personer februar 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn 6 mdr % % 2 + 1% 0-3 mdr. 45% Mænd 40% Kvinder 60% 3-6 mdr 24% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer med ikkevestlig baggrund 6% Personer med vestlig baggrund 94%

16 Ledighedsydelsesmodtagere: 200 personer marts 2015 Karakteristik: Varighed af seneste forløb Køn % 0-3 mdr. 29% Mænd 30% % 6 mdr % 3-6 mdr 13% Kvinder 70% Aldersfordeling Herkomst % % % % Personer med ikkevestlig baggrund 8% Personer med vestlig baggrund 92%

17 BILAG 4: Beskæftigelsesministerens mål

18

19

20 BILAG 5 : Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Vi møder borgerne i øjenhøjde Vi ser borgernes ressourcer Vi tager udgangspunkt i borgernes drømme om fremtiden Vores tilgang bygger på respekt, åbenhed, imødekommenhed, nysgerrighed og engagement Vi ved, at forandringer skal komme fra borgerne selv, og det understøtter vi. Vi ser på vores organisation med borgernes øjne Vi arbejder professionelt med borgere Myndighedsrollen udøves med respekt for et ligeværdigt møde med borgeren Samtalen er et professionelt redskab til at finde og opnå mål i dialog mellem borgere og myndighed Sagsbehandling sker i et anerkendende og tæt samarbejde med borgerne Vi ser på tværs og bruger netværkssamtaler, hvor det er nødvendigt Vi støtter motivation og mestring af livsudfordringer hos den enkelte Vi bruger vores faglighed til at have fokus på effekten af indsatsen Vi arbejder professionelt med samarbejdspartnere Vi tager ansvar for sammenhæng på tværs til gavn for borgerne Vi tror på, at gode resultater skabes ved kompetent samspil mellem interne kommunale samarbejdspartnere, eksterne samarbejdspartnere og os selv Civilsamfund, virksomheder og andre offentlige organisationer er afgørende samarbejdspartnere, og vi udvikler vores indsatser i tæt samarbejde med dem.

21 BILAG 6: Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune Mål Seneste status Bemærkninger Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Maj2015: 86,5 % er selvforsørgende Dvs. ikke modtager a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Den andel langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, n der sammenlignes med sammenlignelige kommuner. Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb n 52 ugers varighed. Andelen af selvforsørgende 52 Årgang 2013: 94,7 % svarende til det 15. højeste niveau blandt landets 98 kommuner Juni 2015: 0,44 % af Roskilde Kommunes borgere var langtidsledige forsikrede ledige. I a- dagpengeklyngen var det gennemsnitlige niveau 0,36 % og Roskilde Kommunes niveau var det 2. højeste af de 8 kommuner i klyngen 0,36 % af Roskilde Kommunes borgere var langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen var 0,38 %, men dette dækker over en stor spredning blandt de 18 kommuner fra 0, 14 % til 0,60 %. Niveauet i Roskilde Kommune er det 7. laveste i klyngen. 3.kvt nåede 170 sager en varighed på 22 uger. Af disse var 60 forløb ikke afsluttet inden 52 uger. DVS. 65 % var afsluttet inden 52 uger 4.kvt nåede 184 sager 22 uger. Af disse var 56 forløb ikke afsluttet inden 52 uger. Dvs. 70 % var afsluttet inden 52 uger 59,1 % af de borgere, der afsluttede et forløb på a- Langtidsledige defineres som forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger Selvforsørgelse/beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse

22 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger om uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 % dagpenge i 3. kvt var selvforsørgende 12 måneder efter. Den tilsvarende andel af de jobparate kontanthjælpsmodtagere er 64,4 % 1. kvartal 2015: 29 % af de unge uddannelseshjælpsøgende er gengangere og anden selvforsørgelse også deltidsbeskæftigelse (min. 18½ t/uge), SU godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb. Supplerende mål: Mål Seneste status Bemærkninger Andelen af målgruppen åbenlyst uddannelsesparate unge, der har et forløb med en varighed over 13 uger, må maksimalt udgøre 25 % På trods af den reducerede tilgang til Førtidspension skal antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med forløb med en varighed over 3 ligge på højst 300 borgere Andel på ledighedsydelse må højst udgøre 20 % af antal borgere visiteret til flexjob Andel af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. Resultatet af denne måling varierer i forhold til de typiske tidspunkter for uddannelsesstart. Lavest i august og jan/februar. Måling maj 2014: 27 % af de åbentlyst uddannelsesparate unge har forløb med en varighed over 13 uger. 311 aktivitetsparate borgere havde et uafbrudt forløb på kontanthjælp med en varighed over 3 i maj (283 i maj 2014) Juni 2015: Antallet af borgere på ledighedsydelse udgør 22,5 % af det samlede antal borgere visiteret til flexjob. I juni 2014 var andelen 21,5 % Maj 2015: 15,4 % af forløbene på sygedagpenge var længere end 52 uger.

23 Mål fra Roskilde Kommunes Virksomhedsstrategi Mål i 2020 Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være selvforsørgende. Målet er yderligere fordelt på alder således: Seneste status Samlet: 86,5 % : 91 % : 86,5 % :83 % : 95 % : 90 % : 85 % 90 % af virksomhederne jobcentret har været i kontakt med er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets generelle service 80 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets service omkring rekruttering af arbejdskraft. 90 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med mulighed for at komme i kontakt med jobcentret. Mindst 25 % af de borgere, der stadig er sygemeldte efter arbejdsgiverperioden (30 dage) har delvist genoptaget arbejdet. 90 % af arbejdsgiverhenvendelserne resulterer i en ordinær ansættelse (inkl. jobrotation), hvis der findes ledige i den efterspurgte kategori. 15 % af kommunens virksomheder har samarbejdet med Jobcenter Roskilde omkring hhv. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation m.m. X % af kommunens virksomheder har en sag registreret i Jobcenter Roskilde. Jobcenter Roskilde er i kontakt med 90 % af alle nye virksomheder med min. 5 ansatte. 2013: Meget tilfreds eller tilfreds: 83 % 2013: Meget tilfreds eller tilfreds: 65 % 2013: Meget tilfreds eller tilfreds: 71 % 22,5 % af de borgere, der stadig er sygemeldte efter arbejdsgiverperioden (30 dage) har delvist genoptaget arbejdet. Oktober 2014: 13 % af 2729 virksomheder. Kan pt. ikke opgøres. Målfastsættes n tallet kan måles. Kan pt. ikke opgøres.

24 Mål fra Roskilde Kommunes Integrationspolitik Mål i 2018 Indenfor politikperioden skal andelen af tosprogede elever, der opn karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i fagene dansk og matematik, stige med 4 % til 97 %, som er svarende til karakterniveauet for unge med dansk oprindelse i Roskilde Kommune. At andelen af ige indvandrere og efterkommere i Roskilde Kommune med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, skal stige til mindst 57 % indenfor politikperioden. Mindst 40 % af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for hvem integrationsperioden ophører indenfor perioden , skal komme i uddannelse, hvis de er omfattet af uddannelsespligten, eller i ordinær beskæftigelse inden for den 3-ige integrationsperiode og dermed være selvforsørgende, svarende til at betingelserne for at hjemtage resultattilskud er opfyldt. Andelen svarer til 120 personer. Inden udgangen af politikperioden skal andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund der er selvforsørgende stige til 75 %. Udgangspunktet i dag er 69 %. Mindst 70 % af borgere omfattet af integrationsperioden skal afslutte deres danskuddannelse med resultatet bestået inden for deres 3-ige integrationsprogram. Inden udgangen af politikperioden skal 80 % af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af den 3- ige integrationsperiode, være i aktivering målrettet uddannelse eller beskæftigelse i gennemsnitlig 75 % af fuld tid (37 timer). Det svarer til at aktiveringsgraden øges til 60 %. Indenfor politikperioden skal der i alle kommunens lokalbiblioteker være etableret mindst et` fast velbesøgt tilbud, fx sprogtræning, netværkscafe eller lignende for flygtninge og andre nydanske borgere, suppleret med aktiviteter af oplysende og netværksskabende karakter. Aktiviteterne skal drives med lokale frivillige som primus motor, allerhelst frivillige med både dansk og anden etnisk baggrund. Aktiviteterne skal sigte på at introducere de nydanske borgere til det lokale foreningsliv, idræt og kulturelle aktiviteter. Seneste status 2013: 97 % af de danske unge gennemfører 9. klasse afgangsprøve med karakteren 2 eller mere i fagene dansk og matematik, mens 93 % af de unge med ikke-vestlig baggrund gennemfører 9. klasses afgangsprøve med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik. 2013: 67 % af danske unge i Roskilde Kommune i alderen gennemfører en ungdomsuddannelse. 52 % af kommunens unge med ikkevestlig baggrund gennemfører en ungdomsuddannelse. Hidtil er det kun lykkedes at hjælpe få flygtninge og familiesammenførte til disse i uddannelse eller ordinær beskæftigelse indenfor den 3-ige integrationsperiode. Beståelsesprocenten i 2014 var 67 %. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere omfattet af den 3-ige integrationsperiode var gennemsnitlig 53,9 % i 2014.

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2019 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2019 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Opbygning af Beskæftigelsesplan 2015... 3 Vision... 3 2. Ministermål 1: Flere unge skal i uddannelse

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Beskæftigelse, Social og Økonomi Administration og udvikling Sagsnr. 253140 Brevid. 1859641 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2017 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklings tendenserne for arbejdsmarkedet i Viborg viser at arbejdsstyrken er faldende, samtidig med at der forventes en stigende arbejdskraftefterspørgsel

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

UDKAST 7. juni 2010. Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Roskilde

UDKAST 7. juni 2010. Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Roskilde UDKAST 7. juni 2010. Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Roskilde Tilrettet med bemærkninger fra BIU, BRHS og LBR. Budget 2011 er tilrettet efter budgetseminar d. 24. september 2010. Indledning Lavkonjunkturen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere