Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle"

Transkript

1 Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Redaktør: gr Fagligt ansvar : gr Ledelsesansvar : S Led Sygehusled. Dokumentnummer : / Version : 1 Niveau: Instrukser m.v. Godkendt af: pbm ) Formål 2) Anvendelsesområde 3) Fremgangsmåde 4) Ansvarsforhold 5) Dokumentation 6) Definitioner 7) Referencer 1) Formål Formålet med instruksen er at fastlægge arbejds- og ansvarsfordelingen mellem sygehusledelsens sekretariat og afdelingerne for de patientklagers vedkommende, der behandles ved Patientombuddet/Sundhedsvæsenets Discliplinærnævnet. Instruksen er drøftet på sygehusledelsesmødet den 13. januar 2011 og godkendt. 2) Anvendelsesområde Den beskrevne arbejds- og ansvarsfordeling er gældende for patientklager, der vedrører forhold på sygehuse under Sygehus Syd eller sundhedscentre i Sygehus Syds optageområde. 3) Fremgangsmåde Fra den 1. januar 2011 behandler Patientombuddet klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed. Sundhedsvæsenets disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners virksomhed. Patientombuddet har endvidere ansvaret for den forberedende sagsbehandling (lå tidligere hos embedslægeinstitutionen), inden en klagesag forelægges for Disciplinærnævnet.

2 Patientombuddet tjener som fælles indgang på klage- og erstatningsområdet. Når en patient sender sin klage til Patientombuddet, vurderer ombuddet, hvilken instans der skal behandle klagen. Hvis der fx er tale om en erstatningssag, oversendes klagen til behandling i Patientforsikringen. Patienten sender sin klage til Patientombuddet Når en patient klager til Patientombuddet over enten enkelte sundhedspersoners faglige virksomhed eller øvrig sundhedsfaglig virksomhed, tager Patientombuddet kontakt til klager mhp. at afklare, om der ønskes en lokal dialog. Hvis klageren ikke ønsker en lokal dialog, sender Patientombuddet anmodning om journalmateriale og udtalelser fra sundhedspersonale til sygehuset. Når materialet er modtaget, kan sagen afgøres i enten Patientombuddet eller Disciplinærnævnet. Hvis klager accepterer tilbuddet om lokal dialog sender Patientombuddet klagen til Sygehus Syd. Sekretariatet opretter en sag i ESDH-systemet og videresender klagen til den stamafdeling, som klagen vedrører. Klagen tilgår afdelingspostkassen. Klagen skal inden 2 hverdage være ekspederet videre fra sekretariatet til stamafdelingen. Klager ønsker lokal dialog Fra den dato, hvor klagen er modtaget i Sygehus Syd (brevdato), er der 4 ugers frist til at foranstalte den lokale dialog. Det er dermed vigtigt at tilrettelægge en effektiv sagsgang, så denne frist kan overholdes. Stamafdelingen retter i første omgang telefonisk kontakt til klageren med henblik på at afklare klagens indhold og omfang at afklare klagerens forventninger til udkommet af klagen at vurdere, om klagen beror på misforståelser, der kan klares allerede i telefonsamtalen at indkalde patienten til en samtale i stamafdelingen, hvis klagen ikke umiddelbart kan klares pr. telefon Afdelingsledelsen beslutter, hvem der retter den første telefoniske kontakt til klager. Da nogle klager måske kan klares pr. telefon, er det vigtigt, at den pågældende sundhedsperson er fagligt kompetent til at kunne indgå i den første dialog med klager. Hvis stamafdelingen efter 3 forsøg i løbet af to dage efter modtagelsen af klagen ikke har fået telefonisk kontakt, sendes brev med oplysning om, at sygehuset har modtaget klagen, og at man

3 gerne vil tale med klageren med henblik på at få gennemført dialog. Klager anmodes om at kontakte afsenderen herom. Hvis der er opnået telefonisk kontakt, er der herefter tre mulige scenarier: a. Klager frafalder sin klage ved telefonsamtalen Hvis klager efter telefonsamtalen ønsker at frafalde sin klage, sendes oversendelsesskemaet til Patientombuddet. Samtidig sendes registreringsskema til sygehusledelsens sekretariat. Begge skemaer er vedhæftet denne instruks som bilag. b. Klager fastholder sin klage og ønsker ikke yderligere dialog med afdelingen Hvis patienten i telefonsamtalen frabeder sig yderligere dialog med afdelingen og fastholder sin klage, udfylder afdelingen oversendelsesskemaet til Patientombuddet. Klager skal i telefonsamtalen spørges om, hvorvidt klagen skal behandles i Patientombuddet eller Disciplinærnævnet. Skemaet sendes til patientombuddet sammen med oplysning om evt. ændringer i klagens ordlyd eller indhold, klagers valg af sagstype - behandling i Patientombud eller Disciplinærnævn, kopi af journalmateriale, herunder lægejournal, sygeplejejournal, medicinskema, prøvesvar, røntgenbilleder mv. udtalelser (personlige udtalelser fra de involverede sundhedspersoner er obligatoriske i sager, der behandles i Disciplinærnævnet - der kan medsendes en udtalelse i relation til klagens indhold til sager, der behandles i Patientombuddet) Når der udelukkende har været telefonisk kontakt til klager, er klagers underskrift på oversendelsesskemaet ikke nødvendig. Alt journalmateriale og udtalelser fremsendes så vidt muligt samlet. Hvis alle udtalelser ikke er fremskaffet inden fristens udløb, skal Patientombuddet have besked om, hvilke sundhedspersoner (angiv titel, navn og cpr.nr./autorisationsnr.) der mangler udtalelser fra. Disse eftersendes hurtigst muligt. Fristen for at fremsende materialet er 4 uger fra modtagelsen af klagen i Sygehus Syd. Når materialet er afsendt, giver stamafdelingen sygehusledelsens sekretariat besked herom pr. mail - - samtidig sendes registreringsskemaet til samme adresse. c. Klagen kan ikke afklares ved telefonsamtalen - der aftales tidspunkt for et møde mellem klager og stamafdelingen Hvis det ved telefonsamtalen viser sig, at klagen er for kompliceret til, at det er muligt at klare pr. telefon, aftaler sundhedspersonen et mødetidspunkt med klageren. For at undgå misforståelser kan

4 det være en god idé at bekræfte aftalen i et kortfattet brev til klager, som oplyser tidspunkt og sted for samtalen, varighed samt deltagerkredsen. Mødet vil sædvanligvis foregå på afdelingen. Der er flere forhold, der skal tages i betragtning, når samtalen forberedes. Deltagere i samtalen Det er afdelingsledelsen, der vurderer, hvem skal repræsentere sygehuset i samtalen. Der kan være situationer, hvor det er relevant at tage de sundhedspersoner med, som klagen vedrører. Der kan dog være tilfælde, hvor konflikten mellem de pågældende og patienten/de pårørende er så optrappet, at det ikke er hensigtsmæssigt. Hvis der fx er klaget over et patientforløb, hvor flere afdelinger har været involveret, er det stamafdelingen, der vurderer, hvilke afdelinger der skal være repræsenteret ved samtalen. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at deltagerne i samtalen er fagligt kompetente til at svare fyldestgørende på spørgsmål samt har ledelsesmæssige beføjelser til at tage action på evt. uhensigtsmæssigheder, der afdækkes i samtalen eller alternativt til at indgå aftaler med klager. Gode rammer for samtalen Endelig er det vigtigt, at der skabes gode rammer for samtalen. Dvs. at mødet skal kunne foregå uforstyrret, at klager møder villighed til at lytte, at klager oplever imødekommenhed overfor rimelige indvendinger over den måde, som patientforløb og behandling/diagnostik håndteres på af afdelingen at klager er oplyst om muligheden for at tage en bisidder med til mødet Der henvises til gode råd om patientkommunikation på Region Sjællands intranet om Klar tale Derudover henvises til Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside om at sige undskyld ifm. alvorlige utilsigtede hændelser Udfald af samtalen Hvis klager efter den personlige samtale ønsker at frafalde sin klage, sendes det udfyldte oversendelsesskema til Patientombuddet. Samtidig sendes registreringsskema til sygehusledelsens sekretariat.

5 Hvis klager ønsker at fastholde sin klage, udfylder stamafdelingen oversendelsesskemaet og sender det til Patientombuddet med oplysning om evt. ændringer i klagens ordlyd eller indhold, klagers valg af sagstype - behandling i Patientombud eller Disciplinærnævn, kopi af journalmateriale, herunder lægejournal, sygeplejejournal, medicinskema, prøvesvar, røntgenbilleder mv. udtalelser (personlige udtalelser fra de involverede sundhedspersoner er obligatoriske i sager, der behandles i Disciplinærnævnet - der kan medsendes en udtalelse i relation til klagens indhold til sager, der behandles i Patientombuddet) Når dialogen er foregået ved et personligt møde, skal oversendelsesskemaet underskrives af klager. Klagers valg af behandling i enten Patientombud eller Disciplinærnævn skal også fremgå af skemaet. Alt journalmateriale og udtalelser fremsendes så vidt muligt samlet. Hvis alle udtalelser ikke er fremskaffet inden fristens udløb, skal Patientombuddet have besked om, hvilke sundhedspersoner (angiv titel, navn og cpr.nr./autorisationsnr.) der mangler udtalelser fra. Disse eftersendes hurtigst muligt. Fristen for at fremsende materialet er 4 uger fra modtagelsen af klagen i Sygehus Syd. Når materialet er afsendt, giver stamafdelingen sygehusledelsens sekretariat besked herom pr. mail - - samtidig sendes registreringsskemaet til samme adresse. Udtalelser fra medarbejdere, som er fratrådt deres stilling Sundhedspersoner, der har været involveret i et patientforløb, som bliver genstand for en klagesag, kan i mellemtiden være fratrådt deres stilling pga. nyt job eller pensionering. Det er i modsætning til tidligere nu afdelingens ansvar at sende klagen og brev fra Patientombuddet samt relevant journalmateriale med henblik på, at den pågældende afgiver en udtalelse. Den fratrådte sundhedsperson kan sende sin udtalelse direkte til Patientombuddet. Det skal fremgå ved afdelingens oversendelse af journalmateriale mv. til Patientombuddet, at den fratrådte sundhedsperson er bedt om at fremsende en udtalelse. Særligt om "henvendelser" med sundhedsfagligt indhold Sygehus Syd modtager en række henvendelser vedr. behandling / sundhedsfaglig virksomhed fra patienter/pårørende, der ikke har været omkring Patientombuddet/Discliplinærnævnet først. Disse henvendelser er ikke omfattet af Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang (LBK nr. 913 af ).

6 Sygehusledelsens sekretariat opretter en sag i ESDH-systemet og journaliserer henvendelsen. Denne sendes efterfølgende til stamafdelingen til videre foranstaltning. Afdelingen vurderer herefter, om klager skal have et skriftligt svar eller evt. indkaldes til en samtale. En forudgående telefonisk kontakt kan også i disse tilfælde være hensigtsmæssig. Klager skal senest ved besvarelsen - hvad enten denne er i mundtlig eller skriftlig form - orienteres om muligheden for at klage videre til Patientombuddet/Disciplinærnævnet eller evt. Patientforsikringen. Patientombuddet/Disciplinærnævnet ønsker ikke at blive orienteret om denne type henvendelser. Men sygehusledelsens sekretariat skal have kopi af stamafdelingens svar til klager, alternativt referat fra mødet med klager. Hvis klagen rettes direkte til stamafdelingen, skal sygehusledelsens sekretariat have tilsendt alt materialet vedr. klagen, når sagsbehandlingen i afdelingen er afsluttet. 4) Ansvarsforhold I Administrationen er det sygehusledelsens sekretariat, som varetager sagsbebehandling, journalisering og videresendelse af klager, der er sendt til Patientombud/Discliplinærnævn. I den enkelte afdeling er det afdelingsledelsens ansvar at tilrettelægge ansvarfordelingen og opgavevaretagelsen. Der henvises til retningslinje generelt vedr. sagsbehandling af klage- og erstatningssager <link>. 5) Dokumentation 6) Definitioner 7) Referencer Patientombuddet Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love Regional retningslinje om patientklager og patientforsikringssager: Standard DDKM: Patientklager og patientforsikringssager

7 Bilag: Oversendelsesskema til Patientombuddet Registreringsskema vedr. afholdt dialog med klager Regionale sygehusdokumenter - Reg..10 Patientklager og patientforsikringssager Patientklager og patientforsikringssager

8 Gitte Redkjær Dokumentbrugere: SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Sagsbehandling af klage- og erstatningssager generelt Redaktør: gr Sagsbehandling af klage- og erstatningssager generelt Fagligt ansvar: gr Ledelsesansvar: S Led Sygehusled. Dokumentnummer: / Version: 1 Niveau: Retnings linjer m.v. Godkendt af: pbm ) Formål 2) Anvendelsesområde 3) Fremgangsmåde 4) Ansvarsforhold 5) Dokumentation 6) Definitioner 7) Referencer 1) Formål Formålet er at fastlægge afdelingsledelsernes ansvar i behandlingen af sager vedr. patientklager og erstatningssager i Sygehus Syd. Desuden fastlægges fælles regler om sagsbehandling. Retningslinjen er drøftet på sygehusledelsesmødet den 13. januar 2011 og godkendt. 2) Anvendelsesområde Denne retningslinje omfatter behandling af klager og erstatningssager vedr. forhold på sygehuse under Sygehus Syd, dvs. Slagelse, Ringsted, Næstved, Nykøbing F. og Nakskov Sygehus samt satellitter på sundhedscentre i Sygehus Syds optageområde (fx jordemoderkonsultation på Maribo Sundhedscenter). Retningslinjen omfatter ikke regler for øvrige forsikringsforhold, herunder bygningsforsikring, bilforsikringer, all risk mv. 3) Fremgangsmåde Forebyggelse af klager Klage- og erstatningssager koster hver dag Sygehus Syd og Region Sjælland både meget tid og mange penge. Derudover reflekterer håndteringen af sagerne det omdømme, som sygehuset har i såvel faglige kredse som i lokalbefolkningen foruden hos patienter og pårørende. Endelig er en

9 klage- eller erstatningssag belastende såvel for patient/pårørende som for det personale, der er klaget over. Klager og ansøgninger om erstatning fra patienter og pårørende skal derfor til stadighed søges forebygget ved: en kontinuerlig høj kvalitet i behandlingen, grundig information om ventetider, muligheder for viderevisitation, undersøgelser, behandlingsforløb samt pleje nærværende kommunikation mellem behandlere og patienter/pårørende gode fysiske rammer samt god service i form af sund og nærende kost, tilfredsstillende rengøringsstandard mv. Typer af klage- og erstatningssager Der er flere forskellige typer af klager: Type af klage: Behandles af: Klage over sundhedspersoners faglige virksomhed Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Klage over sundhedsfaglig virksomhed Patientombuddet Ansøgning om erstatning som følge af fysisk skade efter undersøgelse/behandling Patientforsikringen Henvendelser, der vedrører klager over sundhedsfaglige forhold eller service der er stilet Sygehusledelsens sekretariat/afdelinger direkte til sygehuset/sygehusledelsen Tingsskade Sygehusledelsens sekretariat/afdelinger samt evt. forsikringsselskab Tandskade, opstået ifm. fx operation Sygehusledelsens sekretariat/afdelinger samt evt. forsikringsselskab eller Patientforsikringen Afdelingsledelsens ansvar Afdelingsledelsen er ansvarlig for håndtering af erstatningssager og patientklager, hvad enten de sidstnævnte sendes til sygehusledelsen eller modtages i afdelingerne, samt om klagen fremsættes skriftligt eller mundtligt. Hvis klagen vedrører forhold, der medfører, at afdelingsledelsen er inhabil, har sygehusledelsen ansvaret for sagsbehandlingen af klagen. Afdelingsledelsen er ansvarlig for at påse:

10 at personalet kan give information - skriftligt eller mundtligt - om klagemuligheder at der etableres gode rammer omkring dialogen med patienter eller pårørende, der klager over sygehusets behandling eller over sundhedspersoner, ansat på sygehuset at klage- og erstatningssager modtages i afdelingen og sagsbehandles, således at alt journalmateriale i relation til sagen fremskaffes og de relevante udtalelser fra berørte sundhedspersoner indhentes at afdelingen overholder de givne frister, når det samlede materiale skal videresendes til de relevante myndigheder at der gives besked til sygehusledelsens sekretariat, når journalmateriale og udtalelser er afsendt til Patientombuddet/Patientforsikringen at der ved henvendelser direkte til sygehuset/sygehusledelsen vedr. sundhedsfaglige forhold/service udarbejdes et skriftligt svar til klager, eller at patient/pårørende indkaldes til en samtale om klagens indhold. Der udarbejdes et notat om samtalen. Skriftlig svar eller notat fra en samtale sendes til sygehusledelsens sekretariat at afdelingen returnerer registreringsskemaer til statistisk formål at klage- og erstatningssager anvendes til afdelingens kontinuerlige kvalitetsudvikling, så lignende situationer undgås eller fremover håndteres bedre at utilsigtede hændelser, der opdages via en klage/erstatningssag, rapporteres til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD) Stamafdelingens ansvar Det er stamafdelingen (primært ansvarlige for patientforløbet), der indsamler alt journalmateriale og udtalelser i forbindelse med et udrednings- og behandlingsforløb og videresender det til Patientombud/Patientforsikring. Dette gælder også, hvis patient fx er blevet indlagt på én afdeling og overført til stamafdelingen efterfølgende, hvis patienten har været overført til intensiv afdeling, hvis patienten har været til diagnostiske undersøgelser på andre afdelinger (fx røntgen) eller hvis patienten er blevet tilset af en læge fra en anden afdeling. Samtykke Hvis de pårørende til en patient klager til sygehuset over behandling eller service, skal modtageren af klagen sikre, at patienten har givet sit skriftlige samtykke hertil. Afdelingspostkasser Klager og erstatningssager, der modtages i sygehusledelsens sekretariat, sendes som hovedregel videre pr. mail til stamafdelingens postkasse inden 2 hverdage fra modtagelsen. Det er afdelingsledelsens ansvar, at afdelingens postkasse tjekkes regelmæssigt, dvs. minimum 1 gang dagligt på hverdage. Der er udarbejdet en oversigt over afdelingspostkasserne i Sygehus Syd. Betaling for behandling af klagesager i Patientombud/Disciplinærnævn

11 Beløbet for betaling for behandling af klagesager i Patientombud/Disciplinærnævnet, trækkes på fælleskontoen. Opfølgning på klage- og erstatningssager Sygehusledelsens sekretariat udarbejder en gang om året en status for antallet af afgørelser fra Patientombud/Disciplinærnævnet og Patientforsikring samt opgør antallet af henvendelser vedr. sundhedsfaglige forhold eller service. Af hensyn til Patientombuddet registreres desuden forskellige forhold omkring dialogen med klager. Disse registreringer foretages af sygehusledelsens sekretariat. Oversigterne udarbejdes efter udgangen af et år. Oversigterne gennemgås efterfølgende på et sygehusledelsesmøde. Den lægelige vicedirektør orienteres løbende om sager, der afgøres af Patientombud og Discplinærnævn med påtale samt alle henvendelser om sundhedsfaglige forhold/service. Det er tanken, at oplysninger om antallet af klage- og erstatningssager på sigt gøres tilgængelige for afdelingerne i LISS. Foruden registeringen af antallet af klage- og erstatningssager vil der foregå en registrering af sager, der afgøres med kritik i Patientombuddet/Disciplinærnævnet samt med erstatning i Patientforsikringen mhp. opsamling af viden og efterfølgende læring. Denne registrering foretages af riskmanagergruppem i Regionshuset. Kontaktpersoner i sygehusledelsens sekretariat Sager i Patientombud/Disciplinærnævn/Patientforsikring for Slagelse og Ringsted Sygehus: Sekretær Kathrine Frølich, / Sager i Patientombud/Disciplinærnævn/Patientforsikring for Næstved, Nakskov og Nykøbing F. Sygehus: Sekretær Pia Merete Stenberg, Tingsskader og tandskader: Sekretær Pernille Melchiorsen, Fælles postkasse for sekretariatet,

12 Sikker postkasse for Sygehus Syd, 4) Ansvarsforhold Afdelingsledelserne er ansvarlige for at overholde deres forpligtelser og for at tilrettelægge arbejdsgange omkring håndtering af klage- og erstatningssager i egen afdeling. 5) Dokumentation Alle klage- og erstatningssager skal oprettes i regionens ESDH-system - pt. FICS. Her vil den indgåede klage og øvrig brevveksling herom, blive journaliseret. Derudover er der etableres en database til statistisk formål, som vil blive vedligeholdt af sygehusledelsens sekretariat. Databasen vil omfatte informationer om den enkelte klage- og erstatningssag fsa. Sygehus Afdeling Afgørelsestype (med/uden kritik eller med/uden erstatning) Evt. erstatningsbeløb Henvendelser om sundhedsfaglige forhold/service Tingsskader/tandskader 6) Definitioner 7) Referencer Patientombuddet Patientforsikringen Regional retningslinje om patientklager og patientforsikringssager Instruks om Patientklager, der behandles af Patientombuddet/Disciplinærnævnet Standard DDKM: Patientklager og patientforsikringssager Regionale sygehusdokumenter - Reg..08 Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser

13 Sygehus Syd Fælles - I Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Regionale sygehusdokumenter - Reg..10 Patientklager og patientforsikringssager Patientklager og patientforsikringssager

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O Udarbejdet af: Nina Egesborg og Inge Marie Holland Instruksnavn: Vejledning - arbejdsgang ved behandling af Dato: 10. juli 2008 patientklager Sektor: UAG Revideret

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE

Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE I henhold til 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke: "fører Embedslægeinstitutionen tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

Forord. Indhold. og Beredskabsenheden (klager over vagtcentralen og/eller Falck).

Forord. Indhold. og Beredskabsenheden (klager over vagtcentralen og/eller Falck). Region Nordjyllands bidrag til Styrelsen for Patientsikkerheds Årsberetning 17 Forord Styrelsen for Patientsikkerhed har anmodet Region Nordjylland om at bidrage til Styrelsen for Patientsikkerheds Årsberetning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet Patientombudet Torben Hærslev, kontorchef, overlæge Program Kort om sundhedsvæsenets opbygning s opbygning og opgaver Sagstyper Sagsgangen Afgørelserne Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Ministeren

Læs mere

Konklusion og anbefalinger

Konklusion og anbefalinger Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2015-008549 Sundhedsplanlægning Ref.: DFN Dato: 18. juni 2015 Konklusion og anbefalinger Del 1 Lokal undersøgelse på Sygehus Thy-Mors og afdækning

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager Erfaringer med dialogsamtaler ved klager En interviewundersøgelse blandt patienter og personale - kort fortalt Introduktion Undersøgelsen af dialogsamtaler ved klager er en interviewundersøgelse af patienters

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Temadag for ledelsen i primærsektoren

Temadag for ledelsen i primærsektoren Temadag for ledelsen i primærsektoren Ledelsens juridiske rammer Katrine Winkel Røsling Læringsenheden Styrelsen for Patientsikkerhed Læringsenheden Formidler læring fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Workshop D Fra klage til dialog og kvalitet hvordan? Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Hvad er Patientklagenævnet?

Hvad er Patientklagenævnet? Hvad er Patientklagenævnet? En offentlig myndighed Uafhængig Kan udtale kritik Træffe afgørelse i enkeltsager Patientklagenævn og Patientforsikring Erstatning fra Patientforsikring, selvom sundhedspersonen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Utilsigtede hændelser Arbejdsgange

Utilsigtede hændelser Arbejdsgange Utilsigtede hændelser Arbejdsgange Sagsnr.: 2011-11201 Dato: 01-03-2011/red. 06/2012 Dokumentnr.: 2011-60735 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Formål med rapportering...

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

N O TAT. Rapportering af utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde

N O TAT. Rapportering af utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde N O TAT Rapportering af utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde Indhold Rapportering af utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde. 1 Indledning... 2 Lovgrundlag... 2 Hvem og hvad

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumentoverblik: Dokumenttype: Tvær-regionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende for

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010 Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Hvorfor ny lov? Det er for svært at finde vej i klagesystemet.

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve sociale og socialpsykiatriske institutioner samt regionshuset

Vejledning til ansættelsesbreve sociale og socialpsykiatriske institutioner samt regionshuset Område: Human Resources Udarbejdet af: Rikke Lykke Ravn og revideret af Susanne Wind Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Rikke.Lykke.Ravn@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631736 Dato: 10.

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere