MEDBORGERSKABSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDBORGERSKABSPOLITIK"

Transkript

1 MEDBORGERSKABSPOLITIK

2 INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere i kommunen (her-efter betegnet vi eller aarhusborgere) gentænker måden, vi er sammen om Aarhus. Medborgerskab er et af Aarhus Byråds konkrete mål for udvikling af Aarhus og en metode til at nå visionen om at gøre Aarhus til en god by for alle. Medborgerskabspolitikken skal: Sætte fælles ramme og retning for samarbejdet om Aarhus Skærpe roller og ansvar, når vi samarbejder om Aarhus Inspirere og give lyst og rum til engagement Understøtte os i at gå fra ord til handling Fremme medmenneskelighed og accept Bidrage til at alle kan føle sig trygge og hjemme Bidrage til at skabe et mangfoldigt samfund, hvor vi mødes på tværs af alder, boligområder, etnicitet og livsformer Medborgerskabspolitikken er en paraply-politik, som spiller sammen med kommunens øvrige politikker og bygger videre på Aarhusmodellen for borgerinddragelse formuleret i Medborgerskabspolitikken er både en anerkendelse af det medborgerskab, der allerede findes, og en opskrift på hvordan vi er sammen om Aarhus. Medborgerskab angår alle, fra borgmester til vuggestuebarn Som aarhusborgere er vi en del af noget, der er større end os selv. Alle betyder noget og vi er alle medborgere. Men aktivt medborgerskab er noget den enkelte kan udfolde i mere eller mindre grad. Medborgerskabspolitikken henvender sig til alle aarhusborgere og vedrører borgersamarbejdet i alle kommunens forvaltninger. Ambitionen er, at alle der bor, arbejder eller studerer i Aarhus tager medborgerskab på sig. 1

3 DEFINITION AF MEDBORGERSKAB Medborgerskab er vigtigt Når vi skaber noget sammen, får vi medejerskab. Medejerskab giver lyst til at tage del i fællesskabet. Når vi tager del i fællesskabet oplever vi os som medborgere. Når vi oplever os som medborgere, så styrker vi lige-værd, og det er en forudsætning for at vi kan deltage lige og frie i samfundet. Medborgerskab i aarhus er at: Bruge sine evner og muligheder bedst muligt til gavn for samfundet Deltage i og skabe aktiviteter som inkluderer Omsætte værdifuld viden til værdifuld praksis Bygge bro på tværs af generationer, køn, etnicitet, indkomst, fagområder, boligområder mv. Alle aarhusborgere oplever sig som en del af fællesskabet Mødes i forpligtende og uforpligtende fællesskaber Hjælpe hinanden med at få økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige forhold til at gå op i en højere enhed Medborgerskab opstår ud af idéer, interesser, engagement, behov og omtanke for andre. En forudsætning for at medborgerskab kan blomstre er, at aarhusborgere investerer tid og følelser i hinanden eller i en sag. Jo bedre vi er i stand til at få vores samfund til at hænge sammen, jo bedre vilkår har vi for medborgerskab. Hvis vi hver især tænker i positivt samarbejde mellem borger og kommune, så vil aktivt medborgerskab få tingene til at blive lidt sjovere. (Citat: borgergruppe) Hvis vi hver især tager ansvar for at fortælle om det til vores naboer og kollegaer, så vil medborgerskab få et stærkt lokalt fundament og vokse derfra. (Citat: borgergruppe) 2

4 ROLLER OG ANSVAR Sammen om nye løsninger Vi skal sammen øve os i at finde nye løsninger til at udvikle velfærdssamfundet. For at kunne det, skal vi bløde de traditionelle roller op og gentænke måden, vi møder hinanden. Aarhusborger Som Aarhusborgere vil vi se kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner som gode potentielle medspillere. Men vi behøver ikke altid have kommunen ind over. I stedet skal vi være velovervejede i kravene til fællesskabet og kommunen. Vi skal tage personligt ansvar for vores lokalområde og for hinanden. Vi skal deltage med de ressourcer, vi har. Hvis vi vil noget, kræver det nogle gange, vi selv går forrest. Man kan ikke tvinges til medborgerskab. Men man har ret til at deltage og man kan have lyst til pligt og lyst til at engagere sig i sine medborgere, i sit lokalområde eller i en sag. Det handler om at ville yde en indsats, fordi det giver mening og skaber værdi for den enkelte borger og for Aarhus. Byråd Som politikere skal vi skabe rammer og retning for udvikling af Aarhus og samtidigt skabe plads og rum for medborgerskab. Vi skal give ansvar til borgerne. Budgetter og ansvar skal lægges ud til lokalsamfundene samtidigt med, at der stilles større krav til borgernes engagement og ansvar for at leve op til intentionerne i medborgerskabspolitikken. I byrådet skal vi være parate til at tage nye og utraditionelle metoder i brug, for at forny og forandre samarbejdet med hinanden og med borgerne. Vi skal turde satse på det eksperimenterende, det skæve og bakke op om ledere, medarbejdere og borgere, der gør det samme. Vi skal turde vove noget. Kræver det at regler lempes og mål for kommunen gentænkes, skal vi være parate til at arbejde med det. Byrådet har altid det overordnede ansvar for den kommunale service. Arbejdspladsen Som arbejdsplads og virksomhed skal vi tage ansvar for at styrke fællesskabet. Både det særlige fællesskab der skabes i den enkelte virksomhed, på den enkelte arbejdsplads og i det fællesskab, der findes i lokalområdet og i hele Aarhus. Store virksomheder og organisationer har særlige ressourcer og derfor særlige mulig-heder for at bidrage til løsninger og muligheder. 3

5 Kommune Som ledere og medarbejdere i kommunen skal vi være parat til at gentænke måden, de kommunale opgaver løses på. Der skal være fokus på relationerne og på effekten for borgerne mere end ydelsen. Forventninger skal afstemmes med borgerne. Ressourcer skal prioriteres, så de skaber størst mulig nytte for borgerne. Det kan ledere og medarbejdere ikke gøre uden sam-arbejde med omverdenen. Vi må være parate til at mødes uden for normal arbejdstid, når det forventes at borgerne deltager i medborgerskabsaktiviteter. I kommunen skal vi vise åbenhed overfor nye initiativer, hjælpe borgerne med at hjælpe hinanden og være parate til at tage konsekvensen af de nye forventninger til borgersamarbejde. Forventningsafstemning Kommunen løser en bred vifte af opgaver. Perspektiverne for borgersamarbejde afhænger af typen af opgaver. Nogle opgaver er lovregulerede, hvilket sætter en lovmæssig ramme for hvordan opgaverne udføres. Andre opgaver løses som det beskrives i øvrige strategier, politikker og aftaler. Eksempler på opgaver, som kommunen løser: Udvikling af politikker og strategier Myndighedsopgaver, som typisk berører enkelte borgere og virksomheder Tilbud og serviceydelser som alle borgere er potentielle brugere af Hvad enten det er den ene eller anden type opgave, skal bureaukrati og regler altid kunne begrundes og forklares. Kan de ikke det, må de udfordres. Det er byrådets overordnede ansvar at opfylde de politiske mål for hele Aarhus. Men byrådet, ledere, medarbejdere og borgere bærer et fælles ansvar for at konkretisere kerneopgaven og for at nå en fælles forståelse af, hvordan den bedst løses til gavn for målgruppen. 4

6 INKLUSION OG MANGFOLDIGHED Mangfoldighed skal skabe værdi Accept, ligeværd, anerkendelse og inklusion er vigtige ingredienser for at styrke med-borgerskab i Aarhus. Som aarhusborgere skal vi arbejde for at nedbryde diskrimination og fordomme om hinanden. Forskellighed skal være en styrke. Det er vigtigt, at dem der kan, går foran og viser åbenhed. Forståelse og en varm velkomst fremmer inklusion. Hvis vi hver især betragter hinanden som ligeværdige partnere og kommunen giver medborgerne indsigt og indflydelse så vil medborgerskab blive en permanent succes til gavn for alle. (Citat: borgergruppe) Prik til hinanden Der er brug for, at alle aarhusborgere prikker til hinanden og rækker hånden ud også til dem som sjældent eller aldrig involverer sig. Vi deltager med de ressourcer vi har. Vi skal være nysgerrige på, hvordan det giver mening for den enkelte at tage medborgerskabet på sig, hvordan vi kan mødes og hvad vi kan udrette sammen på tværs af alder, boligområder, etnicitet, evner og livsformer. I Aarhus må vi gøre op med ligegyldighed og dele ud af vores overskud til dem, som ikke har så meget af det. Også for tilflyttere er det vigtigt for inklusionen at få lov at bruge de ressourcer, man har. Hvis vi hver især har medindflydelse så vil aktivt medborgerskab få flere til at tage aktivt del. (Citat: borgergruppe) Hvis vi hver især tager ansvar, så vil aktivt medborgerskab i Aarhus betyde gode relationer for alle og en god by at bo i. (Citat: borgergruppe) 5

7 FÆLLESSKABER Forskellige fællesskaber Der er ikke kun ét fællesskab men mange fællesskaber - store og små, som udspiller sig i det det nære, det lokale og hele Aarhus. Styrk lokalsamfundenes roller Brug erfaringer fra de små nære samfund og byg videre på det, der allerede findes. De lokale miljøer er gode til at praktisere medborgerskab i. Her er det lettere at planlægge og se det, som samler, frem for det som er forskelligt. Dette er især et opmærksomheds-punkt i forhold til inklusion, integration. Styrk de uforpligtende fællesskaber og de lokale strukturer. Unødige restriktioner og detailstyring skal undgås. Bydelene må gerne rykke i forskellige retninger. Skab plads så medborgerskab kan trives og udfolde sig både udendørs og indendørs. Gør rammerne i de kommunale institutioner åbne og rummelige -så medborgerskab også kan udfolde sig der. Udgangspunktet er, at de kommunale institutioner tilhører aarhusborgerne, og derfor er noget vi er fælles om. Når vi engagerer os, skal vi tænke vores medborgeres synspunkter ind i vores handlinger. Udvise velvilje overfor hinanden og hinandens idéer. Vi skal i fællesskab sikre, at dem, som ikke kan tale for sig selv, får en stemme og dem, som på egen hånd har svært ved at opsøge mulighederne, hjælpes. Del, dyrk og styrk Vi skal eksperimentere med forpligtende og givende fællesskaber. Når vi dyrker mulighederne for at dele ressourcer som haver, værksteder, køkkener, aftenskoler, biler, idéer, drømme og planer m.m., så styrker vi medborgerskab, bygger relationer og optimerer anvendelsen af vores potentiale. Hvis vi hver især bruger 10 minutter om ugen på at tale med et menneske, der ikke ligner os selv, så vil aktivt medborgerskab i Aarhus stille og roligt vokse frem. (Citat: borgergruppe) 6

8 FRIVILLIGHED Det skal være nemt at være frivillig Frivillige og foreninger udfylder en vigtig rolle i velfærdssamfundet. Både i forhold til at strukturere konkrete indsatser og få alle med i fællesskabet. Det skal anerkendes og bygges videre på. At udvikle frivillighedsområdet er et fælles ansvar mellem byrådet, kommunen, foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere. Jo bedre vi er til at dele vores viden, ressourcer, erfaring og ekspertise, jo bedre er vi til at udvikle Aarhus. Alle borgere i Aarhus skal have mulighed for at engagere sig og bidrage med det, de brænder for, har lært og er bedst til. Deltagelse er en værdi i sig selv. Barrierer for at være med skal nedbrydes. Det skal være nemt og enkelt at være aktiv medborger, og det må gerne være sjovt. (Citat: borgergruppe) Frivilliges indsats skal supplere kommunens kerneopgaver Frivilliges indsats er et vigtigt supplement til kommunens kerneopgaver og faglige indsatser. Derfor skal frivillige bydes velkomne i kommunen og inddrages mest muligt. Der skal være bredde og mangfoldighed i de opgaver, man som frivillig kan deltage i. Kommunen skal lade sig inspirere af lokalt initiativ og engagement. Det er kommunens opgave at tydeliggøre, hvilke opgaver der ikke kan løses af frivillige. Bureaukrati og regler, der står i vejen for det frivillige engagement, skal altid kunne begrundes og forklares. Kan de ikke det, må de udfordres. Det er et fælles ansvar at formulere de lokale spilleregler for samarbejdet. Organisatoriske vaner og kulturer i kommunen må ikke stå i vejen for medborgerskab og frivillighed. Hvis vi hver især engagerer os i praktiske fællesskaber, vil medborgerskab vokse af sig selv. (Citat: borgergruppe) 7

9 SAMSKABELSE OG BROBYGNING Samskabelse Der skal være plads til samskabelse i udviklingen af Aarhus. Udgangspunktet er, at alle parter, som har relevans for en sag, er med til at definere, hvad vi ønsker at opnå og hvordan vi gør det. Med samskabelse udvides initiativretten, deltagelsesretten og bevidst-heden om, at alle aarhusborgere har en væsentlig rolle i udviklingen af Aarhus. (Ud)dannelse og entreprenørship Viden og værdier, færdigheder og kompetencer der knytter sig til medborgerskab bør indgå som en naturlig del af alle formelle (ud)dannelsesforløb i Aarhus. Men det kan ikke gøre det alene. Vi er alle rollemodeller. Værdifuld livserfaring, viden, læring og teori skal anerkendes og omsættes til konkrete handlinger og løsninger i Aarhus. Kommunen, virksomheder og foreninger kan styrke samarbejdet med blandt andet unge og studerende. Vi skal gentænke måden, vi skaber jobs og inkluderer hinanden på arbejdsmarkedet. Virksomheder kan styrke frivillighed, talentudvikling og jobskabelse. Nye partnerskaber kan intensivere samarbejdet om Aarhus. Fælles aktivitet som brobygger Vi skal bruge aktiviteter, kunst og kultur som brobygger og til at bringe mennesker sammen på nye måder. Aktiviteter skaber fælles oplevelser, der fremmer medborgerskab. De miljøer, der fungerer eller er på vej til at fungere, skal gødes. Fra høring til tidlig dialog i byudviklingen Borgernes deltagelse og reelle indflydelse er uundværlig i byplanlægningen og udviklingen af Aarhus. Derfor skal Aarhus Kommune gå fra høring til tidlig dialog. Vi skal eksperimentere med midlertidig anvendelser af byrum, bygninger og grunde. Borgere, politikere, ledere og medarbejdere i kommunen skal have mulighed for at blive klogere undervejs. Byplanlægningen skal skabe rum og plads til aktivt medborgerskab. Hvis vi hver især deltager med idéer og debat, så vil aktivt medborgerskab i Aarhus udløse gode idéer at bygge videre på til alles fordel. (Citat: borgergruppe) 8

10 KOMMUNIKATION Kommunikation er midlet Kommunikation er middel til samskabelse og aktivt medborgerskab. God kommunikation bygger på respektfuld og ligeværdig information og dialog. Kommunikation handler om måden, vi møder hinanden. For at handle som medborgere skal vi mødes som medborgere. Den levende samtale hjælper os til at finde ud af, hvad vi kan udrette sammen. Byen vokser Ingen kan have det fulde overblik over alt, hvad der sker og hvad der er godt for alle kvarterer og lokalområder i midtbyen, uden for Ringgaden og i de omkringliggende landsbyer. Derfor er det et fælles ansvar for alle som bor, arbejder eller studerer i Aarhus Kommune at fortælle hinanden om ønsker, idéer, behov, udfordringer og muligheder. Kommunikationsplatformene, relationer og netværk skal bidrage til at sprede idéer, budskaber og fælles viden om, hvad der sker i lokalområderne. Hvis vi hver især lytter, så vil aktivt medborgerskab være en gevinst for Aarhus Kommune og give bedre og hurtigere løsninger. (Citat: borgergruppe) Det skal være let at kommunikere med hinanden Kommunikationsvejene mellem kommunen og borgerne skal være korte og det skal være tydeligt, hvad der kommunikeres om, og hvorfor vi kommunikerer i den konkrete situation. Når kommunen ønsker at gennemføre initiativer, der vedrører borgerne, skal inddragelsen ske så tidligt, at der er reel mulighed for at påvirke processer og resultater. Alle grupper skal kunne inddrages. Det er kommunens ansvar at vise, hvilke muligheder der er for at påvirke en sag. Med til denne service hører kvalificerede og velbegrundede svar til borg-erne om beslutninger og afgørelser. Tilpas kommunikationen til målgruppen Kommunen skal i dialog med mange forskellige målgrupper. Kommunikationen skal derfor være tilgængelig og forståelig. Kommunikationsformen skal tilpasses modtagerens viden og forudsætninger. Nogle kommunikationsplatforme skal være mobile og kunne flyttes ud til borgerne. Vi håber Aarhus kan gå forrest og arbejde for medmenneskelighed. (Citat: borgergruppe) 9

11 UDVIKLING AF MEDBORGERSKABSPOLITIKKEN Medborgerskabspolitikken er udviklet i fællesskab af borgere, virksomheder, foreninger, frivillige, medarbejdere, uddannelsessteder og politikere i Aarhus i Over 700 har deltaget i formuleringen af medborgerskabspolitikken, som er den første af sin slags i Aarhus Kommune. I udviklingen af medborgerskabspolitikken har ambitionen været: En bred og åben fordomsfri involveringsproces, hvor alle involverede har haft mulighed for at drøfte medborgerskabstemaer, der betyder noget for dem, pege på emner og formuleringer, som skulle med i politikken. En sammenkogning af de mange bidrag fra de involverede efterfulgt af en åben høringsproces med god tid til at afgive høringssvar og behandle høringssvar. En læsevenlig, vedkommende, ambitiøs og langtidsholdbar politik, som kan sætte ramme og retning for medborgerskab i Aarhus. Byrådet har det formelle ansvar for politikken, men at den leves er et fælles ansvar for Aarhusborgere. Fremover vil medborgerskabspolitikken udgøre et fundament for udviklingen af Aarhus og kommunens velfærdsopgaver. 10

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK 39 SKØDSTRUP - LØGTEN 37 HÅRUP - MEJLBY 36 TRIGE - SPØRRING 38 HJORTSHØJ 27 LYSTRUP 26 LISBJERG 28 SKÆRING - EGÅ 35 SABRO - BORUM 15 VEJLBY - RISSKOV 14 SKEJBY CHRISTIANSBJERG 25

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling.

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. januar 2016 Medborgerskab Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

ET NYT VI. En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST

ET NYT VI. En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST ET NYT VI En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Sæt strøm på dit kvarter

Sæt strøm på dit kvarter Sæt strøm på dit kvarter Tværgående erfaringer Denne artikel går på tværs af de mange cases, der er blevet indsamlet under projektet: Sæt strøm på dit kvarter. Læs om borgernes og planlæggernes nye roller

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

FÆLLES OM ALBERTSLUND

FÆLLES OM ALBERTSLUND FÆLLES OM ALBERTSLUND En politik for fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse 2. UDKAST 1 FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2019-2027 2 INDHOLD Selvom ingen mennesker er født ens, har alle ret til lige muligheder...4 Tema Arbejde og uddannelse...5 Tema Inklusion...6 Tema Teknologi...7 Tema Sundhed...8 Sådan

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk Sammen om opgaveløsning UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk UngSyds klubafdeling Forankret i ungdomsskolen UngSyd i Odense ca. 50 faste

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Frivillighedspolitik UDKAST

Frivillighedspolitik UDKAST Frivillighedspolitik 2 Forord 3 4 Frivillighedspolitik Vi vil udbrede frivilligheden på Frederiksberg Frivilligheden skal spire på Frederiksberg. Som kommune vil vi derfor styrke og udvikle vores relationer

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere