FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi"

Transkript

1 FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1

2 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG FRIVILLIG AKTIVITST Event-frivillig SELVORGANISEREDE FRIVILLIG AKTIVT MEDBORGERSKAB AKTIV PASSIV Bredt SNÆVERT

3 FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi JUNI 2014 FÆLLESSKABERNE BLOMSTRER I ODENSE 4 VI RULLER DEN RØDE LØBER UD FOR DIALOG OG SAMSPIL 8 NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD SAMMEN 9 STRATEGIEN SOM BALANCESTANG 10 FÆLLESSKABER, DER FAVNER 12 DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆRE FRIVILLIG 16 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE 20 RUNDT OM STRATEGIEN 24

4 FÆLLESSKABERNE BLOMSTRER I ODENSE

5 Odense består af små og store fællesskaber. Fællesskaber, der alene, sammen og i samspil med kommunen beriger, bevæger og berører de mennesker, der bor i byen. Odenseanernes initiativ og lyst til at tage ansvar for og deltage aktivt i fællesskaber skal fastholdes og styrkes. Det gør Odense til et godt sted at bo og leve. Den nye virkelighed, vi sammen står midt i, har åbnet vores øjne for et nyt syn på ressourcer, et nyt syn på borgere og et nyt syn på samarbejde. Vi må se med friske øjne på, hvad borgerne kan og vil, og bygge videre på dette. Den frivillige verden er en del af fundamentet for vores demokrati. Den bidrager til et inkluderende samfund og har i mange sammenhænge været med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag. Derfor byder vi Odenses mange frivillige, foreninger og aktive borgere op til samarbejde. Det gælder både børn, unge, voksne og ældre. Odense står midt i en mental forandring vi investerer i vækst og går målrettet efter storbydrømmen. Vi vil gå fra at være en stor dansk by til en dansk storby. For at storbydrømmen kan gå hånd i hånd med det nære og det lokale, er det vigtigt samtidig at skabe gunstige vilkår for fællesskaber, der favner. Derfor skal Odenses mange robuste, rummelige og meningsfulde fællesskaber gødes og blomstre. Odense vil være en kommune i øjenhøjde. En kommune, der møder frivillige, foreninger og aktive borgere der, hvor de er. Og som skaber vilkår, der gør det nemt at være frivillig. 5

6 Odense vil være en kommune i øjenhøjde Det er helt grundlæggende for et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte på en arbejdsplads, at de anerkender og respekterer hinandens forskellige opgaver og roller. Spilleregler 2.0 Aftaler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor

7 Civilsamfundsstrategien er Odense Kommunes bud på, hvordan vi som kommune samarbejder med civilsamfundet på helt nye måder hvordan vi bliver bedre til at gå i dialog med hinanden. Rollefordelingen mellem ansatte, borgere og frivillige ændrer sig hele tiden. Strategien skal derfor naturligt drøftes og konkretiseres i kommunens MED-organisation. Vi skal sætte civilsamfundet fri og slippe energien løs. Borgmester Anker Boye Strategien er blevet til i tæt samarbejde med civilsamfundets aktører; frivillige, foreninger og aktive borgere. De mange gode intentioner skal nu gøres til virkelighed vi er allerede godt i gang! Stor tak til alle, der har været med i arbejdet med strategien. Tak til de 130 frivillige, foreningsfolk, politikere og ansatte, der var med til at kickstarte arbejdet med strategien. Tak til deltagerne i strategiens borgerpanel, som har haft en aktiv rolle i udformningen af strategien. Og tak til Frivilligrådet, vores kritiske og konstruktive ven, som i kraft af vores partnerskabsaftale kigger os over skulderen i arbejdet med at skabe ny velfærd sammen med civilsamfundet. God samarbejdslyst! Borgmester Anker Boye 7

8 VI RULLER DEN RØDE LØBER UD FOR DIALOG OG SAMSPIL

9 CENTER FOR CIVILSAMFUND Odense Kommunes Center for Civilsamfund arbejder på tværs af forvaltninger. Centret er en koordineret indgang for foreninger og frivillige, der arbejder for, at det skal være nemt at være frivillig, så flere kan være en del af et meningsfuldt fællesskab i Odense. CIVILSAMFUNDSBEGREBET Hvad er civilsamfundet for en størrelse? Det er en betegnelse for den del af samfundet, som stat og kommune ikke har kontrol over og organiserer. Det vil bl.a. sige frivilligt arbejde, foreninger, organisationer, hvor man frit kan diskutere og organisere sig, som man vil. Civilsamfundsbegrebet dækker altså over alle former for aktivt medborgerskab og de mange forskellige typer af aktører i den frivillige verden. 9

10 I Odense Kommune tror vi på, at frivilligt arbejde er en del af svaret på fremtidens velfærd. Innovation og udvikling skabes, når vi møder borgere, frivillige og foreninger med nysgerrighed på deres motivation, indsatser og kompetencer og tænker det ind i større sammenhænge. Vi tror, at kommunen og de frivillige kan berige hinanden, når vi samarbejder om det, vi hver især er bedst til. Når vi som kommune vil styrke frivillighed og samskabelse med civilsamfundet, skal vi organisere os, så det giver mening for borgere og foreninger. Vi har taget første skridt til dette med etableringen af Center for Civilsamfund. Og civilsamfundsstrategien udstikker rammen for, hvordan vi fortsætter dialogen med hinanden og skaber nye muligheder sammen. Det er vigtigt, at frivillighed vokser op nedefra i stedet for at være et punkt på de kommunale budgetter. Deltager fra strategiens borgerpanel STRATEGIEN SOM BALANCESTANG Når vi laver en civilsamfundsstrategi, er det fordi, vi ønsker at lære af de frivillige og foreningslivet, ligesom vi ønsker at tilbyde vores hjælp og ekspertise der, hvor den kan gøre gavn. Strategien skal danne rammen for, hvordan et sådan samarbejde kan finde sted. Nogle gange skal vi som kommune aktivt støtte og andre gange trække os tilbage. Balancegangen er vigtig. Vi vil ikke stå i vejen for civilsamfundets kræfter. Kommunens ansatte har faglig ekspertise og viden på tværs af fagområder og målgrupper og er styret af bl.a. lovgivning og økonomi. Som frivillig er man drevet af et personligt engagement, en sag, en interesse. Civilsamfundet har mange forskellige aktive aktører. Det kræver af os som kommune, at vi har mange forskellige redskaber i værktøjskassen vi skal kunne samarbejde og understøtte mangfoldigheden. På de næste sider dykker vi ned i de tre ben, strategien står på, og kommer med bud på, hvad der skal til, for at fællesskaberne, de frivillige og kommunens ansatte har de nødvendige rammer for at kunne gå i dialog og samarbejde om fremtidens Odense.

11 Vi vil også gerne i fremtiden arbejde som frivillige. Ikke fordi vi har svært ved at få tiden til at gå, eller fordi vi mangler selskab, men fordi vi kan se, at frivillighedsbølgen er en utroligt værdifuld tendens. Deltager fra strategiens borgerpanel Den frivillige verden er en del af fundamentet for vores demokrati. Den frivillige verden bidrager til et inkluderende samfund og har i mange sammenhænge været med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag. En fortsat udvikling af det danske samfund er afhængig af et konstruktivt og dynamisk samspil. Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

12 FÆLLESSKABER, DER FAVNER

13 Alle har brug for at høre til, føle sig velkommen og være en del af et fællesskab, hvor man står sammen om noget, betyder noget for andre og giver noget af sig selv. Et stærkt civilsamfund skabes af aktive medborgere, der bidrager til det gode liv i et bæredygtigt lokalsamfund. Som aktive medborgere oplever og genopdager vi, at vi på trods af forskelligheder hører til i forskellige meningsfulde fællesskaber. Kunne vi arbejde mere med, at de borgere, vi først og fremmest ser som nogen, der kunne have brug for hjælp fra frivillige, i stedet blev set som ressourcer, der kunne være frivillige hjælpere for andre? Vibe Klarup Voetmann, Frivilligrådet I Odense Kommune er vi på udkig efter viden om, hvad der skaber aktive medborgere og lokale initiativer. Vi skal være bedre til at inddrage lokale fællesskaber, inden politiske beslutninger om byen træffes. Det giver større engagement, medejerskab og flere aktive medskabere både lokalt og i byen som helhed. I Odense dyrker og styrker vi mangfoldigheden, fordi forskellighed er en styrke. Odenses lokalområder er meget forskellige og kan noget forskelligt. Det kan betyde, at vi har blomstrende og selvbærende lokale fælleskaber nogle steder, mens der andre steder ikke sker så meget. Vi er parate til at lade forskellige fællesskaber med forskellige grader af frivillighed udfolde sig i lokalområderne, fordi der findes forskellige behov og forskellige løsninger, der kun giver mening lokalt. Der er ikke én vej, men flere veje til at fastholde og skabe nye fælleskaber lokalt. Det lokale foreningsliv er et solidt og kulturbærende fundament at bygge videre på, fordi man her mødes på tværs af alder, arbejdssituation, etnisk baggrund m.m. Gennem det lokale foreningsliv får børn, unge og voksne mulighed for at deltage i forpligtende fælleskaber og få konkrete erfaringer med foreningsdemokrati. Det kan være med til at fremme det aktive medborgerskab i byen. 13

14 DET BETYDER, AT: Odense Kommune ikke står i vejen, men åbner døre for foreninger, frivillige og aktive borgere, så de kan indgå i nye relationer og aktivt spille med i forskellige fællesskaber. Spændvidden i samarbejdet er vigtig. Nogle gange handler det om at sørge for lokaler eller formidle kontakter, andre gange samarbejder vi om større, konkrete projekter. Vi dyrker de fællesskaber, der åbner sig for omverdenen, ligesom vi er opmærksomme på at inkludere nye målgrupper. Som mennesker og naboer har vi et ansvar og en pligt til at passe på hinanden der, hvor vi bor og færdes. Odense Kommune hjælper lokalt, men vi trækker os tilbage og lader lokale kræfter styre, når der ikke er brug for os længere. Vi understøtter og respekterer de mange forskellige tiltag, som findes og udvikles bedst lokalt, og byder os til der, hvor det giver mening og er et ønske. Vi understøtter fysiske og virtuelle netværk mellem alle typer af foreninger og aktive medborgere. Dermed skaber vi mulighed og rum for erfaringsudveksling, synergi og inspiration på tværs af borgergrupper, frivillighedsområder og sektorer. Samtidig understøtter vi lokale mødesteder, som gør det let at få større kendskab til og hjælpe hinanden i et lokalområde eller i et interessefællesskab fx den lokale købmand, kirke eller boldklub. Samspillet mellem kommunen og civilsamfundet er baseret på tillid. Vi tør give slip og har blik for, at samspillet kan være på forskellige niveauer, fx løse netværk, etablerede samarbejder eller skriftlige partnerskabsaftaler. Uanset graden af samspillet mellem kommune og civilsamfund er dialogen og forventningsafstemningen helt afgørende. Vi er parate til at prøve igen, hvis samspillet ikke lykkes første gang.

15 Odense Kommune står ikke i vejen 15

16 DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆRE FRIVILLIG

17 Frivillige er aktive for at gøre en forskel, enten i lokalsamfundet eller inden for sport, kultur, natur eller socialt arbejde. Mange aktiviteter drives af ildsjæle og foreninger med frivillige som den vigtigste ressource. Odense Kommune sørger for, at det er nemt at få adgang til information om de mange muligheder for at være frivillig i Odense. Vi ønsker at give foreninger og det frivillige engagement i alle dets afskygninger de bedst mulige betingelser for at udbyde og udvikle aktiviteter alene, sammen og i samspil med kommunen. Som kommune konkurrerer vi ikke med foreningerne om rekrutteringen af frivillige vi indgår i et konstruktivt samspil med hinanden. Foreninger og frivillige skal støttes i deres aktiviteter der, hvor deres engagement og kompetencer er. Vi anerkender foreningernes og de frivilliges egne initiativer og tilgange, og vi anerkender værdien af organiseringer og fora, hvor der er mulighed for at mødes på tværs om fælles dagsordener og interesser. At lave en kampagne for at få flere til at være frivillig svarer til at lave en kampagne for at få flere til at forelske sig. Professor Bjarne Ibsen, SDU 17

18 Frivilligheden lever af lyst og dør af administration Deltager fra strategiens borgerpanel Brug Center for Civilsamfund, hvis du ikke ved, hvem du skal snakke om frivillighed med i Odense Kommune 18

19 DET BETYDER, AT: Odense Kommune arbejder for, at frivillige kan bruge deres ressourcer bedst muligt. Frivilligheden skal ikke hæmmes af unødigt kommunalt bureaukrati eller unødvendige krav, og de frivillige skal kunne komme let og hurtigt i kontakt med kommunens medarbejdere. Dialogen med foreninger og frivillige har høj prioritet i Odense Kommune. Den skaber det bedste potentiale for støtte og samarbejde. Center for Civilsamfund er civilsamfundets samlede indgang til Odense Kommune. Centret sikrer koordinering på tværs af forvaltningerne, bl.a. ved et overblik over de mange forskellige frivillige og foreninger, som Odense Kommune samarbejder med. Centret hjælper og guider videre til andre relevante medarbejdere og samarbejdspartnere. På kan foreninger og frivillige hente information om bl.a. puljer, lokaler og foreningsrelevant jura og om, hvor man kan henvende sig, når man gerne vil være frivillig i Odense. Foreninger og frivillige i Odense tilbydes kurser og rådgivning i at udvikle deres organisation. Center for Civilsamfund sikrer tydelighed om vilkårene for tildeling af puljemidler til civilsamfundet. Center for Civilsamfund deler viden og inspirerer med historier fra den virkelige verden om frivillighed, aktivt medborgerskab og samskabelse. 19

20 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE

21 Det skal være en god idé at samarbejde med frivillige også når vi som kommune har penge nok. Hans Stavnsager, Center for Frivilligt Socialt Arbejde Politikere, medarbejdere og ledere i Odense Kommune ønsker at øge den enkelte borgers livskvalitet ved at samarbejde med frivillige. Kommunens ledere og medarbejdere skal tænke frivillighed ind i indsatserne, bl.a. ved have øje for de naturlige begrænsninger, der er i den kommunale indsats. Frivillige kan noget, vi som kommune ikke kan. De kan ikke erstatte professionelle medarbejderes indsats, men når frivillighed tænkes ind som en del af opgaveløsningen, kan der opstå nye løsninger. Når frivillige og professionelle mødes i en ligeværdig dialog, skabes grobund for at udvikle velfærden sammen. Odense Kommune tager initiativ til at samarbejde med frivillige. Det kræver mod, engagement, fleksibilitet og indsigt i de frivilliges område. Det kræver også dygtige medarbejdere med bevidsthed om egen faglighed. Vi har en stor opgave i at skabe endnu flere attraktive, synlige og let tilgængelige muligheder for, at frivillige får lyst til og kan se mening med en frivillig indsats. 21

22 * HVAD ER ET MED-UDVALG? MED-organisationen i Odense Kommune består af ledere, tillids-, arbejdsmiljø- og medarbejderrepræsentanter. MED-udvalget arbejder med personale-, arbejds-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Parterne skal ikke bare være høringsparter, der skal give høringssvar de skal udfordre os på tingene, før vi beder dem om det de skal få os op på tåspidserne, udfordre os max! Politiker på Byrådets Kvartalsmøde

23 DET BETYDER, AT: Ledere og medarbejdere har mod til at åbne sig, give plads og tænke frivillighed ind på netop deres arbejdsplads også steder, hvor det udfordrer os og ikke umiddelbart virker oplagt. Det drøftes i MED-udvalgene*, hvordan Civilsamfundsstrategien skal udleves på den enkelte arbejdsplads. Ledere og medarbejdere er nysgerrige på, hvilke ideer, værdier og kompetencer foreninger og frivillige kan byde ind med. Kommunen skal ikke konkurrere med civilsamfundets tilbud og aktiviteter. Ledere og medarbejdere skaber relationer og rammer for dialog og ideudveksling med frivillige. Odense Kommune har fokus på at kombinere forskellige samarbejdspartneres ressourcer og kompetencer bedst muligt. Ledere og medarbejdere har forståelse for, at frivillighed er drevet af engagement og mening. Derfor er vi imødekommende og møder de frivillige der, hvor de er. Odense Kommune sikrer opbakning til samarbejde med foreninger og frivillige. Sammen definerer vi tydelige rammer og sørger for at forventningsafstemme, så både frivillige og medarbejdere kender hinandens råderum og spillerum. Odense Kommune anerkender vigtigheden af, at alle frivillige tilbydes netværk, opbakning og rum til ideudvikling. Ledere og medarbejdere skal have nem adgang til viden om motivation, styrker, potentialer og udfordringer i frivilligt arbejde, såvel som til praktiske forhold, som fx jura, forsikringer, tavshedspligt etc. Odense Kommune har en åben og eksperimenterende tilgang til samarbejdet med frivillige, hvor vi ikke på forhånd kender svaret. Vi evaluerer vores samarbejde, så vi lærer af vores erfaringer. 23

24 RUNDT OM STRATEGIEN 16. januar 2014 Kickoff-arrangement 130 frivillige, foreninger, organisationer, aktive medborgere, politikere, ledere og medarbejdere 17. marts 2014 Borgerpanel fra kickoffarrangementet giver input til strategien april 2014 Input og kommentarer til strategien på mail og telefon alle 130 deltagere fra kickoffarrangementet inviteres til at komme med input igen 24

25 12. maj 2014 Borgerpanel fra kickoffarrangementet giver input til strategien 25. juni 2014 Byrådet vedtager Civilsamfundsstrategien 29. april 2014 Byrådets kvartalsmøde Politikerne drøfter strategiens indhold og prioriteringer Januar 2015 Første årlige pitstop for strategien 25

26

27

28 Center for Civilsamfund KINDLY.DK

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Frivillighedspolitik UDKAST

Frivillighedspolitik UDKAST Frivillighedspolitik 2 Forord 3 4 Frivillighedspolitik Vi vil udbrede frivilligheden på Frederiksberg Frivilligheden skal spire på Frederiksberg. Som kommune vil vi derfor styrke og udvikle vores relationer

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Frederiksbergs Frivillighedsstrategi 2 Forord 3 Kære borger, frivillig, medarbejder og samarbejdspartner Frederiksberg er hovedstadens sunde, pulserende og grønne hjerte. Det skyldes ikke mindst byens

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi Forsidefoto: I 2018 har foreningen Lokal Agenda 21 med hjælp fra Gladsaxe Kommune startet et høslætlaug. Lauget slår med le en gang

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Sæt rammen! - om at skabe gode vilkår for samarbejdet

Sæt rammen! - om at skabe gode vilkår for samarbejdet Sæt rammen! - om at skabe gode vilkår for samarbejdet Johs. Bertelsen Frivilligt Forum - når samarbejde giver mening Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi April 2013 Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Kære borger, frivillig, medarbejder og samarbejdspartner. Frederiksberg er hovedstadens sunde, pulserende og grønne hjerte. Det skyldes ikke mindst byens

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

UDKAST: Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

UDKAST: Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Februar 2013 UDKAST: Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Baggrund En attraktiv og aktiv by med aktive medborgere Frederiksberg Kommune og byen Frederiksberg har i udgangspunktet en stærk tradition for

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Sammenhængende. Børne. politik

Sammenhængende. Børne. politik Sammenhængende Børne politik Læsevejledning Den Sammenhængende Børnepolitik omfatter alle børn og unge i Brønderslev Kommune. Betegnelsen barn/børn anvendes som en samlet betegnelse uanset alder. Politikken

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk Sammen om opgaveløsning UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk UngSyds klubafdeling Forankret i ungdomsskolen UngSyd i Odense ca. 50 faste

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Status på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015

Status på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015 Status på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015 DAGENS FORMÅL OG AGENDA DAGENS FORMÅL 1. At dele en statusbetragtning på børne- og ungeområdet med jer

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere