Skatteudvalget L 66 - Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L 66 - Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 66 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Bilag 2: Uhensigtsmæssigheder ved den gældende tinglysningsafgiftslov i forbindelse med digitaliseringen af tinglysningen samt forslag til løsning af disse 16. august 2006 Kontakt Thomas Nørby Dahl Direkte Journalnr. 722/05 Dok. nr v3 Nr. Emne Problembeskrivelse Løsningsforslag 1 Krav om samtidighed ved overførsel af afgift 5, stk. 2 (Jf. bilag 3) For at man kan få lov at afgiftsoverføre fra et pantebrev til et andet, er der i dag strenge krav til samtidighed. Reglen i Tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2 fortolkes således af SKAT, at det nye pantebrev skal være underskrevet, inden det gamle lån indfries. Det sker ofte i ejerskiftesager, at denne samtidighed ikke kan overholdes, da der er flere parter involveret i en sag, hvilket medfører, at køber mister retten til afgiftsoverførsel. Krav til indfrielsestidspunkt og underskriftstidspunkt gør det endvidere vanskeligt at beregne afgiften automatisk i forbindelse med omlægning/afløsning af lån. (Jf. bilag 3) Det ønskes løst ved, at 5, stk. 2 fortolkes således, at så længe det gamle pantebrev ikke er aflyst i tingbogen, så kan man afgiftsoverføre - uanset at det gamle lån allerede er indfriet, hvis blot det nye pantebrev tinglyses senest 1 år efter aflysningen af det gamle lån. Det skal tilføjes, at med indførelsen af elektronisk tinglysning vil næsten alle relevante oplysninger være tilgængelige i e-tl. Jf. løsningsforslaget for fuldautomatiseret afgiftsberegning (bilag 3), hvoraf fremgår, at det eneste der skal tilføjes i e-tl, er det faktuelle indfrielsesbeløb. I rene konverteringer vil det næppe skabe problemer, men i ejerskiftesager vil der ofte ikke være samtidighed, da det er forskellige parter, der ekspederer sagen. Købers PI skal tinglyse det nye pantebrev, mens det er sælgers PI der foretager indfrielsen.

2 2 Omdannelse af ejerpantebreve Afgiftsoverførsel direkte fra privat pantebreve/ejerpant ebreve til realkreditpantebrev (og omvendt) 5, stk. 2 Iht. afgiftslovens 5 stk. 2 kan afgift ikke overføres fra private pantebreve og ejerpantebreve til realkreditpantebreve. Det betyder, at vi i dag først omdanner private pantebreve og ejerpantebreve til pengeinstitutpantebreve, der overholder alle vilkår, blot for at der efterfølgende kan ske afgiftsoverførsel. Når denne påtegning er tinglyst for kr., overføres den fulde afgift til fx et realkreditpantebrev. For at kunne afgiftsoverføre fra et ejerpantebrev i forbindelse med nybelåning af ejendomme, foretager banker og realkreditinstitutter i dag 2 tinglysningsekspeditioner á 1400 kr. Dette er en meget omstændig og ressourcekrævende arbejdsgang. Udover vedlagte løsningsforslag foreslås det, at det bliver muligt at konvertere ejerpantebreve direkte, således at der udgås den mellemliggende ekspedition, hvor et ejerpantebrev indfries med et direkte pantebrev, der derefter omdannes til et realkreditpantebrev. Det gælder også den omvendte situation, hvor et ejerpantebrev skal omdannes til et pantebrev inden der kan overføres afgift til realkreditpantebreve. Fremover kan kreditor ses i tingbogen, og derfor er der vel ikke længere grund til at skelne mellem ejerpantebreve og pantebreve i afgiftsmæssig henseende? Endvidere gælder 5, stk. 2 ikke skadesløsbreve. Dette finder Finansrådet heller ikke bør skal opretholdes. I stedet for, at der fremover skal to tinglysningsekspeditioner til, vil det være mere hensigtsmæssigt, at der kan ske direkte overførsel af afgift til/fra private pantebreve og ejerpantebreve til/fra realkreditpantebreve for kr. (Alternativt at overførsel af afgift til/fra private pantebreve og ejerpantebreve i stedet belægges med en afgift på kr.). Det vil på den baggrund være ønskeligt, at man fremover kan nøjes med den ene tinglysningsekspedition. Det er ingen hindring, hvis denne ene tinglysningsekspedition skal koste 2800 kr. så forslaget kan gennemføres omkostningsneutralt.

3 3 Opgørelse af restgæld 5, stk. 2 (Jf. bilag 3) Når man kan vælge mellem nominel værdi og kursværdi når restgælden skal opgøres i forbindelse med overførsel af afgift, kan det være vanskeligt for tinglysningsmotoren at opgøre afgiften entydigt. Beregningsgrundlag Hvis der skal beregnes afgift med 1,5% af hovedstolen på det nye lån, vil det betyde, at der ikke tages højde for kurstab ved udbetalingen af obligationslån, mens et kontantlån ikke har et kurstab. Det vil sige, at kunden ved obligationslån betaler afgift af et kurstab, der ikke er en del af provenuet. I kundens valg af låntype, kan der således komme overvejelser om forskel i omkostninger ved etablering af lånet, idet der aldrig vil være kurstab på kontant lån og altid vil være det på obligationslån. I dag indgår omkostninger ved optagelse af det nye lån i beregningen. Hvis der ikke tages højde for disse, vil det betyde at en sag fordyres med afgiftssatsen af de omkostninger. Finansrådet mener ikke, at det nævnte afrundingsforslag vil godtgøre kunderne tilstrækkeligt. (Jf. bilag 3) Vælge om restgælden skal opgøres nominelt eller som kursværdi, således at der fremover kun er én metode at anvende for at ensrette fremgangsmåden, og gøre det mere overskueligt for parterne. Det er uhensigtsmæssigt at have en beregningsmetode, der kan have betydning for, hvilke låntype kunden vælger. Hvis afgiften beregnes af kursværdien på det nye lån, er problematikken omkring afgift af kurstabet ikke længere relevant.

4 4 Relaks og karensperiode 5 Matrikulære ændringer 6 Ejerpantebreve 5, stk. 2 5, stk. 3 Hvis en ejendom, der er belånt med et stort lån, udstykkes, og lånet i den forbindelse ønskes fordelt på de enkelte parceller/ejerlejligheder, er det en betingelse for afgiftsfri lysning af delpantebrevene, at disse har samme pant som oprindelig - altså pant i samtlige parceller/ejerlejligheder, som den oprindelige ejendom er udstykket i - i mindst 1 år. Reglen gælder kun for pantebreve med mulighed for stempeloverførsel. Der er komplicerede procedurer i forbindelse med arealoverførsler og sammenlægninger, hvor der kan blive tale om at anvende betingede påtegninger og udvidelser af pantet, og hvor ekspeditionerne har betydning for afgiftsbetalingen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der åbnes for muligheden for, at man kan sammenlægge flere ejerpantebreve til et større uden omkostninger. Hvis man åbner for dette inden e-tl startes, vil det give færre pantebreve til den efterfølgende konvertering. Det foreslås, at karensperioden afskaffes, da det giver en meget omstændig sagsgang i både pengeinstitut og realkreditinstitut og dermed blot forlænger ekspeditionstiden. Med e-tl bør man kunne opnå samtidig tinglysning. Forslaget går på en forenkling og administrativ lettelse. Det er provenuneutralt, da pengeinstitutter i dag følger de formalistiske regler og venter den tid, der nu er krav om efter gældende lovgivning. Denne mulighed fandtes i den gamle stempellov 10, og det har altså tidligere været muligt at sammenlægge ejerpantebreve.

5 7 Erhvervsløsøre 8 Åbenlyse fejl 9 Storkundeordning 10 Pant i flere ejendomme 5, stk. 4 Erhvervsløsøre: i både Person- og Bilbog kan der ske udvidelse eller udskiftning af de pantsatte genstande for 2 gange kr. Det er dog en forudsætning for denne lempelige afgiftsbetaling, at der ikke siden sidste gang, der skete udvidelse eller udskiftning af pantet, er sket et debitorskift. Hvis der i den mellemliggende periode har været et debitorskift koster det fuld tinglysningsafgift. 23 Det bør være muligt at få rettet åbenlyse fejl uden at skulle betale ny afgift for den rettende transaktion generelt I forbindelse med gennemførslen af storkundeordningen hos SKAT, skal det sikres, at SKAT ikke udligner fejl via kundernes NemKonti, men udligner beløbene direkte med den involverede storkunde. Finansrådet antager således, at NemKonto'en, til brug for udligning, der refereres til i SKAT's PowerPoint oplæg til ny storkundeordning præsenteret på mødet den 15. maj 2006, er anmelders eller en NemKonto, anvist af anmelder. 4, stk.1 Hvis man samtidig får pant i flere ejendomme, der ligger i og 7, stk. 1 forskellige retskredse, skal der betales yderligere 1400 kr. for hver ekstra retskreds. Det er vel ikke længere hensigts- Inddragelse af nyt løsøre kan altid ske for kr., uanset om debitor tidligere har været en anden. Problemet er stadig aktuelt med e-tl, fordi man skal kontrollere, om der tidligere er sket skift af pantsætter, for at være sikker på, hvad afgiften er. Alle pantebreve oprettet før e-tl med pant i erhvervsløsøre vil derfor skulle udtages til manuel prøvelse, for at finde historikken. Med den løsning Finansrådet skitserer, vil man kunne gå fra en manuel til en fuldstændig automatisk tinglysning i e-tl. Afgiften følger hermed pantebrevet ligesom ved pant i fast ejendom. Finansrådet ser gerne en ændring af 5 stk. 4, således at der kan udskiftes erhvervsaktiver efter et debitorskifte. Det afgørende bliver således pantebrevet. En åbenlys fejl kan f. eks være manglende matrikel nr., forkert ejendom og lign. Fejlrettelsen skal ske umiddelbart efter den forkerte transaktion er gennemført. (Løsningsforslag jf. Skatteministeriets udkast til lovforslag) Ændring af kriteriet om retskredse. Konsekvensrettelse pga. at

6 mæssigt, da man ikke naturligt skal forholde sig til, hvor mange retskredse, der er omfattet, idet pantebrevet kun skal sendes et sted hen. der fremover ikke er nogen tinglysningsmæssig sammenhæng mellem de nye 25 retskredse og det nye tinglysningsembede.

7 11 Skifteretsattester 12 Afgiftsfrit opslag ved efterfølgende tinglysning 13 Afregning af afgift 14 Anmelders og/eller kreditors SagsId I forbindelse med tinglysningsekspeditioner af skifteretsattester har tinglysningsafgiftsreglerne betydning for proceduren. Der skal skelnes mellem om ekspeditionen vedrører en arving, en ikke-arving eller den efterlevende ægtefælle samt tillige om tinglysning af skifteretsattesten sker som led i videresalg eller ikke-videresalg af den faste ejendom i boet. generelt Et opslag, der efterfølges af en tinglysning, er ikke afgiftsbelagt. generelt Afgiftsberegningen bør generelt beskrives mere udførligt. Fx i forhold til selve logikken i afgiftsberegningen, modregning, storkundeordning, tolerancegrænse, afrunding mv. Storkundeordningen er ikke beskrevet i Domstolsstyrelsen e-tl kravspecifikationen. Det kan således ikke konstateres, om systemet kan håndtere den ønskede samlede afregning, som anmeldere skulle kunne benytte sig af for tinglysningsafgift samt meddelelsesgebyr. Det samme synes at være tilfældet, såfremt man anvender portalen, hvor en tinglysning synes at forudsætte, at der betales INDEN tinglysningen med kreditkort. generelt Den er afgørende, at storkundeordningen kan håndtere sagsid igennem hele processen. (Løsningsforslag jf. Skatteministeriets udkast til lovforslag - 8, stk. 1) Det fremgår ikke af domstolsstyrelsens kravspecifikation til e- TL, men det må være muligt afgiftsmæssigt at kæde det enkelte opslag sammen med den deraf følgende tinglysning, således at der ikke behøves at være et krav om, at et opslag skal føre til en tinglysning inden en vis frist for at være afgiftsfritaget. (jf. Skatteministeriets udkast til lovforslag) Det bør præciseres, hvordan systembrugere skal afregne ved brug af portalløsningen. Dette vil ikke kunne lade sig gøre med fx Dankort, fordi medarbejdere i fx et pengeinstitut ikke er i besiddelse af et virksomheds-kreditkort. Et alternativ vil være at integrere portalløsningsbetalingen i storkundeordningen. SagsId skal kunne overføres til betaling af afgift under storkundeordningen. Skal anvendes til anmelderskontrol af afgiftbetaling. Jf. krav i forhold til domstolsstyrelsen e-tl kravspecifikation 3. udgave afsnit 6.19, side 88.

8 15 Automatisk afgiftsafregning generelt Jf. Domstolsstyrelsens kravspecifikation 3. udgave - Krav 92 (afsnit 7.2, side 97) - Beregning af afgift: Skal suppleres med et krav om, at afgiftsberegningen skal kunne afgøres entydigt på informationer, som standard er tilgængelige for den elektroniske tinglysning - Ellers vil stort set alle ejerskiftesager og omlægningssager skulle udtages til manuel afgiftsprøvelse

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift

Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til lovgivningogoekonomi@skm.dk, mst@skm.dk, jje@skm.dk og ds@skm.dk Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven 2010/1 LSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0040 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

HVAD ER ET REALKREDITLÅN YDET AF BRFKREDIT?

HVAD ER ET REALKREDITLÅN YDET AF BRFKREDIT? Oplysninger om realkreditlån HVAD ER ET REALKREDITLÅN YDET AF BRFKREDIT? Et realkreditlån ydet af BRFkredit er et lån, som ydes mod sikkerhed i form af pant i fast ejendom, som skal ligge i Danmark. Når

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

Hvad er et realkreditlån ydet af Jyske Realkredit

Hvad er et realkreditlån ydet af Jyske Realkredit Oplysninger om realkreditlån Hvad er et realkreditlån ydet af Jyske Realkredit Et realkreditlån ydet af Jyske Realkredit er et lån, som ydes mod sikkerhed i form af pant i fast ejendom, som skal ligge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

KOMMISSORIUM. for. Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang til at anvende rammepantebreve

KOMMISSORIUM. for. Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang til at anvende rammepantebreve Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 3. november 2004 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2004-7010-0109 Dok.: JNW20971 KOMMISSORIUM for Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006. Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v.

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006. Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 207 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v.) 1 I tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v.

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. BEK nr 532 af 25/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2019-224 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgift

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21511191 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Klageren tiltrådte den 17. august 2015 en købsaftale vedrørende køb af en ejerlejlighed med overtagelsesdag den 17. oktober 2015. Det fremgik

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7}101996255true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.12.2016 15:22:44 EJENDOM: Adresse: Toldbodgade 5, 2. 1253 København K Samlet areal: 166 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST {7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22}101521869true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.09.2016 12:02:53 EJENDOM: Adresse: Håbets Allé 62 2700 Brønshøj Samlet areal: 496 m2 Heraf vej: 63 m2 Appr.dato: 01.08.1950

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

{ f94b cfb2d3ba1b7} true TINGBOGSATTEST

{ f94b cfb2d3ba1b7} true TINGBOGSATTEST {18133518-f94b-4951-9026-7cfb2d3ba1b7}101874001true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.09.2017 13:09:09 EJENDOM: Adresse: Gråbrødretorv 4A, 3. 1154 København K Samlet areal: 218 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:13. EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé Valby. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:13. EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé Valby. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.09.2016 13:23:13 EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé 198 2500 Valby Samlet areal: 241 m2 Heraf vej: 104 m2 BFE-nummer: 6029731 Appr.dato: 08.11.1939 Landsejerlav: Vigerslev, København

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 07.05.2009 Uskadelighedsattest - Arealoverførsel til m.nr. 5 I Utterslev ADKOMSTER

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 07.05.2009 Uskadelighedsattest - Arealoverførsel til m.nr. 5 I Utterslev ADKOMSTER TINGBOGSATTEST Udskrevet: 22.08.2015 12:06:53 EJENDOM: Adresse: Rentemestervej 17 2400 København NV Samlet areal: 4655 m2 Heraf vej: 213 m2 Appr.dato: 07.05.2009 Landsejerlav: Utterslev, København Matrikelnummer:

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Relaksation. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Relaksation. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Relaksation Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :58:55. Ejendom: Adresse: Gothersgade 139, København K

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :58:55. Ejendom: Adresse: Gothersgade 139, København K Tingbogsattest Udskrevet: 03.05.2017 11:58:55 Ejendom: Adresse: Gothersgade 139, 1. 1123 København K Ejl. approbationsdato: 05.11.1974 Ejerlejlighedens areal: 191 kvm Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer:

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) LBK nr 142 af 31/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-1241 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ TINGBOGSATTEST Udskrevet: 19.10.2016 13:55:01 EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej 1 9210 Aalborg SØ Samlet areal: 18083 m2 Heraf vej: 2075 m2 BFE-nummer: 5551578 Appr.dato: 06.06.1986 Landsejerlav: Sohngårdsholm

Læs mere

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. 9000 Aalborg. Nummer: 3. Matrikelnummer: Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. 9000 Aalborg.

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. 9000 Aalborg. Nummer: 3. Matrikelnummer: Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. 9000 Aalborg. HÆFTELSE EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. Nummer: 3 Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. Nummer: 4 KREDITOR: Ejerforeningen Hasserishave Hasserisvej 137 CVR: 34763224 02.05.2013 14:13:07 Side 1 af

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

{5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b} true TINGBOGSATTEST

{5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b} true TINGBOGSATTEST {5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b}101982726true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 05.10.2016 12:23:19 EJENDOM: Adresse: Sværtegade 7, 2. 1118 København K Samlet areal: 183 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

{ae3ba1c4-f41b-43ad-89f6-7a3d856adb11} true TINGBOGSATTEST

{ae3ba1c4-f41b-43ad-89f6-7a3d856adb11} true TINGBOGSATTEST {ae3ba1c4-f41b-43ad-89f6-7a3d856adb11}101837580true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.11.2017 13:25:44 EJENDOM: Adresse: Store Strandstræde 11, 2. TV. 1255 København K Samlet areal: 241 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl.

Læs mere

L}netilbud. 29. januar Kunde. Pantnummer BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN AFD. 9. Sagsnummer. Ejendom

L}netilbud. 29. januar Kunde. Pantnummer BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN AFD. 9. Sagsnummer. Ejendom L}netilbud 29. januar 2019 Kunde Ejendom BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN AFD. 9 Wiederg}rden 1-63 2791 Drag»r Matr. nr. 22 KT St. Magleby By, St. Magleby Pantnummer 1851.9726 Sagsnummer 07-01-1 Forbedring

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Dato 31. juli 2015 Vores ref. Nelly Deschamps Bachmann Ejendomsnr. 0412765 02 Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv.

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv. Civilafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 597612 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 23.04.2012 09:42:27

Læs mere

22. september 2008. Til. Skatteministeriet Att.: Claus Kargo

22. september 2008. Til. Skatteministeriet Att.: Claus Kargo 22. september 2008 Til Skatteministeriet Att.: Claus Kargo Udkast til lovforslag om bl.a. respekt af tinglyst ret ved udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift Finans og Leasing har modtaget ministeriets

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: : Senest påtegnet: Adresse: Tidselkærvej 4 0049a 0008k Adresse: Tidselkærvej 6 0017b Adresse: Tidselkærvej 10 0051a 0016d Adresse: Tidselkærvej 12 0050e Adresse: Tidselkærvej

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag.

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. 2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2008-7010-0088 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 50 9000 Aalborg. Nummer: 1. Matrikelnummer:

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 50 9000 Aalborg. Nummer: 1. Matrikelnummer: HÆFTELSE EJENDOM: Adresse: Hasserishave 50 Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer: 1 0015eø 0015fa 0015fb 0015fc 0015fd 0015fe 0015ff 0015fg KREDITOR: CVR: 34763224 DEBITOR: Den til enhver tid værende ejer

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

A/B Julius c/o Boelskifte Administration Solbjergvej Frederiksberg. Vejledende beregning af låneomlægning

A/B Julius c/o Boelskifte Administration Solbjergvej Frederiksberg. Vejledende beregning af låneomlægning A/B Julius c/o Boelskifte Administration Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg Dato 10.04.2019 Vores ref. Thomas Bro Ejendomsnr. 881591 Matr.nr. 000000000000034 Ejerlav Frederiksberg Beliggenhed Finsensvej

Læs mere

A/B Julius c/o Boelskifte Administration Solbjergvej Frederiksberg. Vejledende beregning af låneomlægning

A/B Julius c/o Boelskifte Administration Solbjergvej Frederiksberg. Vejledende beregning af låneomlægning A/B Julius c/o Boelskifte Administration Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg Dato 10.04.2019 Vores ref. Thomas Bro Ejendomsnr. 881591 Matr.nr. 000000000000034 Ejerlav Frederiksberg Beliggenhed Finsensvej

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

{9f5f3f1b-8d78-455f-b306-f4a530dfcb6d} true TINGBOGSATTEST

{9f5f3f1b-8d78-455f-b306-f4a530dfcb6d} true TINGBOGSATTEST {9f5f3f1b-8d78-455f-b306-f4a530dfcb6d}101841561true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.02.2017 15:19:05 EJENDOM: Adresse: Peblinge Dossering 4, 3. TV. 2200 København N Samlet areal: 350 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl.

Læs mere

L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven.

L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19. EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup. Appr.dato: 15.07.2004.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19. EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup. Appr.dato: 15.07.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19 EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup Samlet areal: 762976 m2 Heraf vej: 9641 m2 Appr.dato: 15.07.2004 Landsejerlav: Knudstrup By, Vesterbølle Matrikelnummer:

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere