STATISTISKE EFTERRETNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISKE EFTERRETNINGER"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT 32. AARG. N r JANUAR 1940 Indhold: Bankers og Sparekassers Balance ved Udgangen af December Maaned. Arbejdslonnen i Industrien. K vartal. Produktionsindeks for Industrien. Beskaeftigelsestal for Industrien. Elektricitetsforbruget i December Maaned. Kredit- og Hypotekforeningernes Udlaan. B ankers og S parekassers B alance ved U dgangen a f D e c e m b e r M a a ned. 1 omstaaende Oversigt, som Det statistiske Departement har modtaget fra Banktilsynet, gives et Sammen- drag af samtlige Bankers Balance, bortset fra Danmarks Nationalbanks, ved Udgangen af December Maaned. Totalbalancen er i den forlobne Maaned steget med 89,0 M ill. K r. Som det fremgaar af nedenstaaende Oversigt, er Udlaanene i December Maaned gaaet 7 M ill. K r. ned, medens Indlaanene er steget med 21 M ill. Kr. Diskontering og Udlaan Samlede Indiaan D e cbr. N o vbr. D e cbr. D e cbr. N o vbr. D ecbr. x939 x939 j 938 *939 x938 M ill. K r. M ill. K r. M ill. K r. M ill. K r. M ill. K r. M ill. K r. 3 Hovedbanker vrige Banker T ilsam m en Indlaansstigningen fremkommer som Forskellen mellem en Stigning i Folio og Konto Kurant In d laanene paa 111 M ill. K r. og en Nedgang i Indskud Paa Bankbog og Indskud paa T id paa tilsammen 90 M ill. K r. Samtidig med at der paa Ind- og Udlaansposterne har vaeret 28 M ill. K r. til Raadighed, er Obligations- beholdningen formindsket med 17 M ill. K r. og Netto- S^lden til Indenlandske Banker og Sparekasser foreget med 4 M ill. K r.; denne Stigning falder alene paa Mellemvaerenderne med Nationalbanken, da Spare- kasserne i Lobet af December har trukket 6 M ill. K r. Paa deres Tilgodehavender i Bankeme. Endelig har ^er vaeret 55 M ill. K r. til Raadighed gennem For- skydningerne paa Posterne Forskellige Debitorer og ^ 0rskellige Kreditorer. A f disse Belob er 62Vs M ill. K r. medgaaet til Bankernes Forogelse af Kassebeholdningen ved Aars- skiftet og 7Vs M ill. K r. til Forogelse af Nettotilgode- havenderne hos Udenlandske Ivorrespondenter, Resten til Forskydninger, der staar i Forbindelse med Ter- minen. Angaaende Bevsegelserne i Sparekassernes Indlaans- m idler har Departementet for December Maaned modtaget Indberetning fra 509 af Landets 518 Sparekasser. Paa Grundlag heraf har man, som det fremgaar af nedenstaaende Oversigt, opgjort Indskudene til 141,8 M ill. K r. og Udtraekkene til 212,3 M ill. K r., saa- ledes at der har vaeret et Merudtraek af Sparekasserne, paa ialt 70,5 M ill. K r.; samtidig androg Rentetilskriv- Hoved Provins- Landkom- Hele staden byerne munerne Landet M ill. K r. M ill. K r. M ill. K r. M ill. K r. Indiaan ult. Novbr. 682, ,4 319, ,4 Indskud i December ,5 18, ,8 Tilskrevne Renter i December....» 3,7 0,3 4,0 Tilsammen , ,6 337, ,2 U d d ra g i December 83,4 104,5 24,4 212,3 Indiaan ult. Decbr. 651,9 I 2 1 4,1 312,9 2178,9 ningerne 4,0 M ill. Kr., saaledes at Indskudskapitalen er gaaet 66,5 M ill. K r. ned. I de private Bankers Valutatilgodehavender var der, som naevnt, i December Maaned en Fremgang paa 7 7a M ill. K r.; samtidig voksede Danmarks National- banks Nettogaeld til Udenlandske Korrespondenter med 67s M ill. Kr. Nationalbankens Udlaan forogedes i December Maaned med 167 M ill. K r., hvoraf 34 M ill. K r. falder paa Finansministeriets Konto og 122 M ill. K r. paa Konto

2 34 STA TISTIS KE EFTER R ETN IN G E R B a n k e rn e s (u n d ta g e n D a n m a rk s N a tio n a lb a n k s ) B a la n c e u ltim o D e ce m b e r. Banker i Virksomhed D e b e t: Antal Banker. Kassebeholdning... Indenlandske Banker og Sparekasser a) In d s k u d... b) K reditter og L a a n... c) Tilgodehavende i fremmed Valuta Udenlandske K orrespondenter... Fremmed M ont og Veksler paa U dl. Udenlandske O bligationer og A k tie r,. Indenlandske O bligationer og A ktier Egne A k t ie r... P anteobligationer... Indenlandske V e k s le r... U d la a n K asse kredit... : Konto K urant: Indenlandsk Regning. Udenlandsk Forskellige D e b ito re r... G a ra n tie r... Faste E je n d o m m e... Inventar og Boksanlaag... Kuponer, Bars- og Stem pelm m rker. O m kostnin ger... Statens Reservefondsforsknvnmg til Landm andsbanken H o ved- H o v e d - ] staden b a n k e r! io v rig t 0 erne uden H o ved-! staden ^ i J y lla n d M ill. K r. 1 M ill. K r. 1 M ill. K r. I M ill. K r 1 7 4, ,7 8,5! i 5»3 12,2 9, T7*1 5 1,7 0,4 0,9 4.0»»»» 8 7, ,0 2,8 10,2 0,6 0,8 1,8» 0,2 0,1 to ,2 61,1 63,0»» 0,2 0, i 5 1, i *3 42, ,1 83,7 130,1 143,6 8o,6 88,5 164, ,4 106,8 178,0 236, ,9 24,2 15*4 49*3 3,3 0,1 0,1 24,5 1.7 i *3 3*5 4* ,9 5*4 i i, i i i,5 5 4,3 10,8 10,5 17*2» 0,5 0,8 0,6 4 6,8 2,5 0,4 0,8 3 0,2 7* 6,6 11,4 1 6,6»»» I alt uden Hoved bankerne , u,6 0, ,9 0, ,2 6, i, Hele Landet 1 u lt. Dec. u lt. N o v. ult. D e c. i u lt. D ec. i j ! M ill. Kr. M ill. Kr. M ill. K r. j M ill. Kr. 21 1,0 148, ,9! 208, ,5 : 5 6,9 7 3,6 5 1,8 5 7,0 33,2 18,2 28,6»»»!» 103,2 9 3,8 106,2 68,1 14,4 14,8 1 4,6 15,2 2,1 2,4 2,6 1, , , , ,4 0,3 0,2 o,3 0,2 161,3 163, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 3,5 3,9 M 2,1 3 1,0 5 5,7 3 6,0 1 9,9 145,9 148,7 118,0 1 12,6 9 2,8 9 1,0 9 L 7 9 0,7 1,9 1,7 L 5 1,6 5 0,5 1 2,9 5 4,6 4 8,4 5 5, L 4 4 8,0 1 6,6 1 6,6 1 8,3 2 0,3 Tilsam m en ,7 400,1 538, i 725, , ,o , , 4 1 K r e d it : A k tie k a p ita l... Lovmæssig Reservefond... Andre R e s e rv e r... A nsvarlig In d skudska p ita l... F olio K o n to... Konto K urant: Indenlandsk Regning Udenlandsk Indlaan paa Bankbog in. v... Indlaan paa 1 Maaned el. længere T id Indenlandske Banker og Sparekasser a) Indskud... b) K reditter og L a a n... Udenlandske Korrespondenter.... Rediskonterede Veksler: a) indenlandske... b) udenlandske... G a ra n tie r... Accept K o n to... Forskellige K re d ito re r... Prioritetsgæ ld i fast Ejendom.... Rente og Provision m. v... Tilsam m en. 140,0 56,5 3 M» 48, ,9 13,2 3oi, i,7» 37,i 1, , , , ,6 0,4 42,1 23,8 0,3 <54,2 126,6 5, 12,0 0, » , ,7 I 3>2 I 8 3 8,7 400, » *9 101,3 203,1 25,2 20,8 0,4 i *5 0,1 ii,i 5*5 0,7 i 5* ,2 23,8 28,0 0,2 ó i,4 31, 0,1 102,8 348,6 19* *9 0,1 t i»5 9*5 0,8 25*6 786,6 0, , ,0 4,8 9,7 28,0 i, , , ,9 j 2 9 3, , , , , , ,8 9 4,5 9 4,5 8 0,3 7 0,6 0,6 o,5 o,7 1, ,7 174, , , , , , ,8 13, , , ,0 012,1 i 060, , ,8 10, i , , , ,7 0, ,0 82, ,0 ; 3 475, ,0 118,0 1,3 67,9 6, ,7 156, , 10, 112, in fi OO 3, , ,4

3 1940 STA TISTIS KE EFTERRETNINGER 35 Kurant Kontoen. Heraf er 67 M ill. K r. opvejet ved en Stigning paa Folio Kontoen som Folge af Stignin- gen i de private Bankers Kassebeholdning; desuden har Banken solgt Obligationer for 5 Vs M ill. K r. og som naevnt foroget sin Gseld til Udlandet med 61/s M ill. Kr. Bortset fra nogle mindre Belob, der har vaeret til Raadighed paa andre Konti, modsvares Resten af Udlaansstigningen af en Stigning i den cirkulerende Seddelmsengde, der i Lebet af December er foroget med 81 M ill. K r., fra 518,8 M ill. K r. til 599,8 M ill. Kr. T il Afregning ved Bankers og Spareka ssers gen nem Nationalbanken foretagne Check Clearing er i den forlobne Maaned indleveret Checks til et Belob af 937,0 M ill. K r. mod 881,8 M ill. K r. i November og 816,1 M ill. Kr. i December. Postgirokontorets Indskudskapital var ved Ud- gangen af December Maaned 72,5 M ill. K r. mod 53,2 M ill. K r. ultimo November og 76,4 M ill. K r. ultimo December. A rb e jd s la n n e n i In d u s trie n. April Kvartal. Paa Grundlag af det lonstatistiske Materiale, der af Dansk Arbejdsgiverforening stilles til Raadighed for Det statistiske Departement, er der, ligesom for tidligere Kvartaler, for Kvartal foretaget en Opgorelse over Arbejdernes gennernsnitlige Time- fortjeneste i en Raekke Fag mdenfor Industrien, Haand- vserket og Handelen. Det skal bemserkes, at Betaling for Sommerferie ikke er inkluderet i de beregnede gennernsnitlige Timefortjenester. Med Hensyn til Frem- gangsmaaden ved Beregningen m. v. skal hen vises til tidligere Redegorelser, sidst i Statistiske Efterretninger J933> Nr I Tabel 1 er for de storre Hovedgrupper af Ar den gennernsnitlige Timefortjeneste angivet lor Kvartal og for de fire foregaaende Kvartaler. A f Tabellen fremgaar det, at den gennernsnitlige Timefortjeneste for samtlige Ar under eet i A pril Kvartal var 146 0re. For faglterte mand- lige Ar var Timefortjenesten re> l'or Ar- bejdsmsend 147 0re og for Kvinder 96 0re. Det skal bemserkes, at den Mellemkategori af Ar, der kan betegnes som»tillserte«, hovedsagelig indgaar Tabel 1. Den gennernsnitlige Tim efortjeneste i Kvartal A ntal A rbe j dere pr. 3% J939 og de 4 foregaaende Kvartaler. Den gennernsnitlige Timefortjeneste Jan. O kt. J u li K v a rt. K va rt. K va rt. K va rt. K v a rt. *939 K o b e n h a v n 0 re 0 re 0 re 0 re 0 re Fagl. Ar Ufagl I alt Masnd i Kvindl. Ar Samtl. Ar P r o v in s e n Fagl. Ar Ufagl I alt Msend Kvindl. Ar _ Samtl. Ar H e le L a n d e t Fagl. Ar Ufagl I alt Msend OG Kvindl. Ar Samtl. Ar under Gruppen ufaglserte. I Forhold til det foregaaende Kvartal, Januar Kvartal, har der vseret Stigning i Timefortjenesten for saavel faglserte som ufaglserte mand- lige Ar, medens Timefortjenesten for kvindelige Ar er uforandret. Svingningerne i Timefortjenesten fra Kvartal til Kvartal v il im idlertid for en stor Del vsere foraarsaget af Ssesonarbejdets skiftende Omfang og Formen for Akkordudbetalingen, navnlig i Byggefagene, hvor de langvarige Akkorder bevirker, at Akkordoverskud forholdsvis hyppigt udbetales i Aarets to sidste Kvartaler; en Sammenligning med det til- svarende Kvartal i det foregaaende Aar giver derfor et bedre U dtryk for Eindringen i Timefortjenesten. Det fremgaar af Oversigten, at Timefortjenesten for samtlige Ar er steget fra 144 0re i A pril Kvartal til 146 0re i Kvartal. Angaaende Fortjenesten i de enkelte Fag henvises til Tabel 2, hvori ogsaa er anfort Tallene for April Kvartal t

4 36 STA TISTIS KE EFTER R ETN IN G E R 194 'Fabel 2. D en g e n n e m s n itlig e Timefortjeneste i forskellige Fag i A pril Kvartal og. K a b e n h a v n P ro v in s e n M a e n d, fa g la s r te M 0llersvende... B a g e rs v e n d e... C h o k o la d earb e jd ere... M e je riste r... Slagtere (P o lse m a g e re )... C igarar... S kraatobaksar... R ebslagersvende... P ossem entm agersvende... F a rve rsve n d e... Skrasdersvende i b e stilt Skraederi... i In d u strie n... T ils k a s re re... H a tte m a g e rs v e n d e... H a n d ske m a g e rsve n d e... B u n tm a g e re... S k o to js a rb e jd c re... S kom agersvende... S e jlm agersvende... B ro la e g g e rsve n d e... T o m re rs v e n d e... M u re rs v e n d e... B y g n in g s s n e d k e rs v e n d e... G la rm e ste rsve n d e... B likkenslagersvende... E le k trik e re... M a le rs v e n d e... S tu k k a t0 rs v e n d e... M o lle b y g g e re... L in o le u m sp a a la sg g e re... S kib st0 m re rs v e n d e... M a s k in s n e d k e re... G u ld liste a rb e jd e re... M 0 b e ls n e d k e rs v e n d e... B 0 rs te n b in d e rs v e n d e... B illedskasrersvende... B 0 d k e rs v e n d e... M o d e ls n e d k e re... T raedrejere... K urvem agersvende... S a d e lm a g e rsve n d e... P ia n o a rb e jd e re... S kibssnedkersvende... G arversvende... P e ls b e re d e re... La;dervare- og R ejset0js a rb e jd e re... S te n h u g g e rs v e n d e... G la s m a g e re... G la s s lib e re... A rb e jd e re i ke ra m isk I n d u s t r i... G uld-, S0lv- og E le ktro p le ta rb e jd e re Smede og M askinar... A n t a l A p r i l K v a r t a l b e jd e re p r. 30/«G n s tl. T im e f o r t j. A k kord Tim er G n s tl. T im e f o r tj. A p r il K v. A n t a l A r - b e jd e re p r. 30/6 j A p r i l K v a r t a l G n s tl. T im e f o r t j. A k kord Tim e len Tim er 1 G n s tl. T im e fo r tj. A p r i l 0re 0re 0re 0re 0re 0re 0re 0re l6 o , , , , ,5 192 K v ,8 i , , IO , I , IÖO 168 l 6 l 8 3, , , , , , , , , o , , , , ,8 H l 6 l 17, , , , ,7 j 178 I , , l 6 l 67,4 l 6 l ,4! , , ,4 197 ~~ , , , , , i , , , , , , , , l 6 l 71, , , , , , , l 6 l , , i , , , , , , , , , ,9 I , , , , , , ,2 155

5 1940 STATISTISKE E FTERRETN IN G E R 37 Den gennemsnitlige Timefortjeneste i forskellige Fag i Kvartal og. K o b e n h a v n P ro v in s e n Msend, faglserte (fortsat) Metalslibere... Metaltrykkere... Kobbersmede... Formere... Gortlere... Viklere... Karetmagere... Riggere Bogbindersvende... Typografer... Stentrykkere... Kem igrafer... Barbersvende... Pedicurister... Gärtnere... Samtlige faglserte Msend... Msend, ufaglserte Tekstilar... Farveriar... Rebslageriar... Ufaglserte i Beklaedningsindustrien... Jord- og Betonar... Murarbejdsmsend... Ar hos Brolseggere... Terrazzoar... Andre Arbejdsmsend... Borsteindustriar... Trseindustriar... Andre i Trasindustrien... Garveriar Laedervare- og Rejsetojsar... Cementar... Glasar... Antal pr. 30/o Kvartal Tim e A ntal pr. 3% Kvartal Tim e Bryggeriar m. fl... Chokoladear... Molleriar... Slagteriar... Cigarar... Cigaretar... Rogtobaksar... Skraatobaksarbejderg... Ar i Bagerier og Biscuitfabr.... i MejerierogMselkekond.fabr. i Konservesindustri... i Sukkerfabriker... Andre i Nmrings- og Nydelsesmiddelindustrien... Akkord Akkord fortj. 0re 0re 0re 0re 0re 0re 0re 0re , ISO 48, , , , >95 84,4 18; j 6j > , , > , , >3> 52,4 >37 t , , ,8 l6 l 6 l , , o, o, i , , >35 > On >43 >57 47,0 > , >45 > ,i , , l6 l l6 l , , >,i 163 4i , >3> ,3 142 l >34 T1,6 > I I ,7 127 l , , , , > , , I ,i , >> , ,i n s >, , , , M , , , >34 >34 > , >34 n,7 >3> , i>5 54,2 I I I , >8, ,0 l6 l , , , , IOO , , , > ,7 128

6 38 STA TISTIS KE EFTER R ETN IN G E R 1940 D e n gennemsnitlige Timefortjeneste i forskellige Fag i A pril Kvartal og. K p b e n h a v n P ro v in s e n A ntal Ar pr. 3% Kvartal Gnstl Tim e Ak- 1Time- j kord i len ; tirner i A ntal pr. 8% Kvartal Tim e Ak- I kord Time- len! M s n d, u fa g la e rte (fortsat) 0re 0re 0re 0re 0re 0re 0re 0re A pril Ar i S tenhuggerier , ,3 132 i keramisk In d u s tr i ,7 15t >30 >38 24,5 141 C em entstpbere , ,0 >33 Ar i Grusgrave og Skasrvefabr ,6 127 Kalk- og Teglvasrksar... I I I , >34 69,1 >33 Andre i Sten-, Ler- og Glasindustrien. ' 152 l ,1 124 Guld-, Splv- og Elektropletar... IOO l6,i >3> 11,6 129 Andre i Jern- og M e ta lin d u strie n , ,5 >35 Gas- og Elektricitetsvaerksar l6 l l6 l 0, ,0 132 Isoleringsm ontprer , ,9 216 Ar i Farve- og Lakfabriker , >34 i G um m ifabrike r , >77 > ,2 162 i O lie industrie n , >57 43,6 162 i S vovlsyrefabriker , > ,0 >47 i Sasbe- og S odafabriker ,1 t ,2 124 i T agpapfabriker , ,7 >35 Andre i kem isk In d u s tr i , ,1 142 Papirar , >83 >3> >34 5,7 >32 Papirvare- og veskear ,8 i39 77 >5> >3> >35 >9,3 >37 T rykkeriar > Ar i litografiske Etablissementer > i Reproduktionsanstalter >5 > I5> >43 Andre i grafiske F a g Ar i S oigneringsindustrien Lager- og Pakhusar , >3> 12,8 127 H avnearbejd ere , o,3 180 Andre i Handel og T ra n s p o rt >,3 126 Gartnermedhjaelpere I 138 >38 K ontrollprer og O pera tprer i75 Telefonar l6 l l6 l >5' Andre ufaglaerte , > Kr. Kr. Kr. Kr. Ugelpnnede Ar: pr. Uge pr. Uge pr. Uge I pr. Uge K u s k e ,32 68, ,03 59,85 C h auffpre r ,65 67, ,72 60,92 F y rb p d e re ,75 66, ,77 6 >,38 B u d e ,88 54, >,43 58,17 Vaegtere ,35 66, ,05 68,45 Sam tlige ufaglaerte M aend , > >37 K v in d e r Bryggeriar m. fl... Chokoladear... M plleriar... Slagteriar m. fl... Cigarar, faglaerte... ufaglaerte... Cigaretar... Rpgtobaksar... Skraatobaksar... Ar i Bagerier og Biscuitfabriker. i M ejerier og Maelkekond.fabr I I I t i i ,2 1 00, , i > >37 t u > IOO ,1 14, ,5 100,0 80,8 5 2, > ,o 3,>

7 I 94 STATIST1SKE EFTER R ETN IN G ER 39 Den gennemsnitlige Timefortjeneste i forskellige Fag i April Kvartal og. K o b e n h a v n P ro v in s e n Antal pr. S0/6 Kvartal Gnstl Tim e Antal pr. S0/6 Kvartal Tim e Akkord Akkord K v in d e r (fortsat) 0re 0re 0re 0re 0re 0re 0re 0re Ar i S u kke rfa b rik e r , ,4 i 66 Andre i Naerings- og Nydelsesmiddelindustrien , ,3 86 Rebslageriar , i 73 34,2 74 Possementmagere ,2 82 I Farveriar , ! 7i T e kstila rb e jd e re , I ,7 91 S yersker , ,8 78 H a tte ar u i , ,31 82 Ar i Saskkefabriker , ,7 78 Skotojsar , I IO ,0 81 Andre i B eklaedningsindustrien , ~~ Ar i B orsteindustrien , ,8 78 paa Savvaerker m. v , ,3 77 Andre i T raeindustrien , IOI ,0 87 Garveriar.. : ,5 I I I Lasdervare- og Rejsetojsar ,6 90 IO Ar i keramisk In d u s tr i , ' ,9 80 i K alk- og T eglvasrker ,6 79 i Glasvaerker , ,1 70 Andre i Sten-, Ler- og Glasindustrien. IOI ,8 80 Guld-, Solv- og Elektropletar , i 7i Andre i Jern- og M e ta lin d u s trie n , ,9 86 Ar i Farve- og Lakfabriker , i G um m ifabrike r i 92 79, ,6 97 i O lieindustrien , ,6 79 i Saebe- og Sodafabriker , ,6 75 Andre K vinder i kemisk In d u s tri , ,7 75 Papirar , i 53,0 92 Papirvare- og Eskear , ,5 86 Ar i B ogbinderier ,8 I l 15,6 82 T ry k k e ria rb e jd e re Ar i litografiske Etablissementer i Reproduktionsanstalter D a m efrisorinder ,0 184 Ar paa Badeanstalter ,6 97 Vaskeriar , ,7 74 Andre i Soigneringsindustrien Ar ved Handel og Transport , ,5 75 Telefonar Rengoringsar , SO Samtlige K v in d e r , ,5 92 Arbejdsledere Formaend aend... D irektricer k e r K r. pr. Uge 98,46 58,09 K r. Pf- Uge 99,37 56, K r. pr. Uge 8 2 4? 49,50 K r. pr. Uge 80,82 47,62

8 40 STA TISTIS KE EFTER R ETN IN G E R 1940 P ro d u k tio n s in d e k s fo r In d u s trie n.1) 1935 = 100 Dec. Nov. Dec. Nov. Aaret Aaret») N aeringsmiddelin d u s tri... I I I T e k s tilin d u s tri T Beklaedningsindustri I I I I I I Laederindustri... I IO T ra sin d u stri Sten-, Ler- og Glasin d u s tri Jern-og M etalindustri Grafisk og tekn.-kem. Industri... I IO I IO III alt... r l n o Konsumvarer ,1, 106 Produktionsm idier I IO ') Angaaende Fremgangsmaaden ved Beregningen. se Statistiske E fte rretninger 1934, N r. 22 og 1936, N r. 27. Saesonbevsegelser er udjaevnet fo r alle Industrier. ") Tallene for hele Aaret hidrerer fra den aarlige Produktionsstatistik. Elektricitetsforbruget i D ecem ber M aaned. December Januar December M ill. kw h. M ill. kw h. M ill. kw h. M ill. kw h P ro d u k tio n... 78,7 90,2 777,1 826,4 Overskudsindforsel -T* 0,8 i,8 70,2 2,5 Forbrug ,0 847,3 828,9 Tallene er beregnet paa Grundlag af Oplysninger fra et Antal Vterker, der i producerede ca. 96 den samlede til Saig fremstillede Elektricitetsmaengde. K re d it- og H y p o te k fo re n in g e rn e s U d la a n.1) Ordinrere Afgang Laan... H yp o te k- K re d itfo re n.,ren A n ta l M ill. A n ta l M ill. Laan K r. Laan Kr. T ilgang H yp o te k- K re d itfo re n. foren A n ta l M ill. A n ta l M ill. Laan K r. Laan Kr. r 937- Netto- T ilgang M ill.k r. Decbr , , , ,4 22,8 Beskaeftigelsestal fo r In d u s trie n.1) Det samlede Beskasftigelsestal for Industrien, som angiver Antal Arbejdstimer pr. Arbejdsdag, er for De- cember beregnet til mod i i November og henholdsvis og i de to tilsvarende Maaneder Aaret for. I Gennemsnit for Aaret er Tallet For de foregaaende Aar foreligger folgende Tal, beregnet efter den endelige Opgorelse i den aarlige Produktionsstatistik: i og i *) Angaaende Fremgangsmaaden ved Beregningen, se Statistiske E fte r- retninger 1934, N r. 22. Sept i,7 73 0, , ,7 8,4 Okt ,9 i n 0, , ,6 7,9 Novbr ,5 98 0, , ,6 Decbr , ,4 IIO O 19, ,7 12,7 9 la lle n e angive r Bevsegelserne i Hovedstolsbelebene, jf r. Statistiske Efterretninger, N r. i, Side 5. Siden forrige Num m er af Statistiske Efterretninger udkom, har Departementet udsendt: A f Statistisk Tabelvserk, V. Ragkke: L itra B, N r. 9. Danmarks Retspleje: Den borgerlige Retspleje og Strafferetsplejen Pris Kr. 3,00. S T A T IS T IS K E E F T E R R E T N IN G E R bestilles ligesom Departementets ovrige Vasrker gennem Boghandelen. Abonnement kan desuden tegnes gennem Postvaesenet. Prisen er 10 0 re pr. N um m er eller 2 K r. om Aaret, ekscl. Postpenge X Kommission hos Gyldendalske Boghandel N ordisk Forlag. Udgaaet fra T rykkeriet den 20. Januar Bianco Lunos Bögtrykkeri A /S, Kabenhavn.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG INDSTILLING TIL BESTYRELSEN

STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG INDSTILLING TIL BESTYRELSEN D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g 23. d e c e m b e r 1 9 8 0 s e k r e t a r i a t e t j r.n r. 0 1. 3. 1 4 ( 2 5 RAPPORT OM STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Årsrapport 2004

Fiskeridirektoratet. Årsrapport 2004 Fiskeridirektoratet Årsrapport April 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...3 1.1 Virksomheden...3 1.2 Overordnede resultater...3 Finansielt resultat...3 Årets resultater...5 1.3 Det kommende år...5 1.4

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

D B F - m e s t r e

D B F - m e s t r e D B F - m e s t r e 1 9 8 6 Herresingle: lb Frederiksen Damedouble: Dorte Kjær/Nettie Nielsen Damesingle: Kirsten Larsen Indhold dette nr. b l.a. Mixeddouble: Steen Fladberg/Gitte Paulsen O p e n b a d

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 2 marts Ledigheden. Side 1 af 12

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 2 marts Ledigheden. Side 1 af 12 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Januar 2007 Januar 2008 Januar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.701 3,7 962 2,1 1.165 87 1.252 2,7 stjylland

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Gram Skole 2018 (Haderslev)

Gram Skole 2018 (Haderslev) GRAM SKOLE 2018 (HADERSLEV) / 10. DECEMBER 2018 Gram Skole 2018 (Haderslev) Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der g ennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Årsberetning. Skoleåret

Årsberetning. Skoleåret Årsberetning * ak fra SKAGEN SKOLE Skoleåret 1949 50 V ed skoleinspektør A age Sørensen Årsberetning f r a SKAGEN SKOLE Skoleåret 1949 50 V ed skoleinspektør A age Sørensen S k a g e n s k o l e k o m

Læs mere

Skæring Skole 2018 (Aarhus)

Skæring Skole 2018 (Aarhus) SKÆRING SKOLE 2018 (AARHUS) / 10. DECEMBER 2018 Skæring Skole 2018 (Aarhus) ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulig hed for at alle kan bidrag e til udvikling en på Skæring Skole. Skolens personale

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

bekæmpes med Arbejde! Arbejdsløsheden af, hvorledes Arbejdet kan gives til de Arbejds- Vi skal alle være Arbejdsgivere, der finder ud

bekæmpes med Arbejde! Arbejdsløsheden af, hvorledes Arbejdet kan gives til de Arbejds- Vi skal alle være Arbejdsgivere, der finder ud Det gælder en Samling af alle Landets levende Kræfter om den Opgave at opbygge vor Fremtid Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse Om dette Navn har Kvinder og Mænd fra alle Kredse dannet en Forening

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

No. 5 I'm An Ordinary Man

No. 5 I'm An Ordinary Man Voice Keyoard MD Bass Clarinet in B 0 & & solo No 5 I'm An Ordinary Man Moderato q = 108 "jeg' en ganske enkel mand clarinet Moderato jeg or - lan - ger kun så lidt mit krav er li - ge- til at kun - ne

Læs mere

Konti. lndtægter. Kontingenter. Kontingenter i alt. $vrige indtægter 192000 Supportartikler. lndtægter i alt. Udgifter. Drift. SPecifikationer L43.

Konti. lndtægter. Kontingenter. Kontingenter i alt. $vrige indtægter 192000 Supportartikler. lndtægter i alt. Udgifter. Drift. SPecifikationer L43. Årsregnskab 1. januar 2OL4-3L. december 214 LUI Fodbold Konti SPecifikationer lndtægter. Kontingenter. 11 Kontingent - Børn 111 Kontingent - Ungdom 112 Kontingent - Senior 113 Kontingent - @vrige 117 Kontingent

Læs mere

Nyt om løn, november 2015

Nyt om løn, november 2015 Nyt om løn, november 2015 BASERET PÅ 3. KVARTAL 2015 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 2015 Lønomkostningerne er steget 2,2 pct. på et år Samme lønudvikling blandt arbejdere og funktionærer. DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 27. februar 2018 SUF Konklusionsnotat 2017 Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Finansrapport pr. 30/06 2011

Finansrapport pr. 30/06 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Februar 2007 Februar 2008 Februar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.590 3,4 858 1,9 1.299 99 1.398 3,01

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE RÆKKE NI OG TYVENDE BIND TREDIE HÆFTE. COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4'»e SERIE TOME 29 3 «LIVRAISON

DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE RÆKKE NI OG TYVENDE BIND TREDIE HÆFTE. COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4'»e SERIE TOME 29 3 «LIVRAISON DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE RÆKKE NI OG TYVENDE BIND TREDIE HÆFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4'»e SERIE TOME 29 3 «LIVRAISON ^^.C. KAPITELSTAKSTER FOR AFGRØDEN M. V. 908 AF. FEBRUAR

Læs mere

STATISTIQUE DU DANEMARK.

STATISTIQUE DU DANEMARK. mum mimii STATISTIQUE DU DANEMARK. STATISTISKE MEDDELELSER, TREDIE RÆKKE, IITE Bind. Communieations de statistique 3^ série, tome IP. UDGIVET AF J)ET STATISTISKE BUREAU. Publié par le Bureau de Statistique.

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

98% 97% 98% 98% 83% 54% 15% 41% 53% 6%

98% 97% 98% 98% 83% 54% 15% 41% 53% 6% Ta be l 1 P a tie ntre tte t fo re byg g e ls e R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r Diabe te s Hje rte -kar KOL Kræ ft M us ke l- s ke le t A ng s t o g de pre s s io n Kun Ge ne ris ke

Læs mere

MEDDELELSER DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTBYKKERI.

MEDDELELSER DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTBYKKERI. MEDDELELSER DET STATISTISKE BUREAU. ANDEN SAMLING. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTBYKKERI. 1855. Ligfesom det statistiske Bureau i Aaret 1852 udgav endeel Tid efter anden af samme afgivne Betænkninger og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Nyt om løn Februar

Nyt om løn Februar Nyt om løn Februar 211 21 BASERET PÅ. KVARTAL 21 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING FOR TREDJE KVARTAL I TRÆK... Timefortjenesten inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

om løn, februar 2013

om løn, februar 2013 Nyt om løn, februar 213 BASERET PÅ 4. KVARTAL 212 1 FORTSAT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 212 2 DANSK LØNUDVIKLING LANGSOMMERE END UDLANDETS Tyske og svenske lønninger er på det seneste steget mere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Bilag 1 Sammenligning af solvens

Bilag 1 Sammenligning af solvens Bilag 1 Sammenligning af solvens Sammenligning af solvens Sparekassen Kronjylland 15,80% 16,00% 16,70% 15,80% 16,90% Spar Nord Bank A/S 14,20% 13,40% 14,00% 15,50% 19,40% Arbejdernes Landsbank A/S 13,00%

Læs mere

Nyt om løn, februar 2012

Nyt om løn, februar 2012 Nyt om løn, februar 212 BASERET PÅ 4. KVARTAL 2112 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 211 Den samlede årlige stigning i timefortjenesten blev på 1,8 pct. for produktionsarbejde inden for fremstilling.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,-

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,- DET KONGELIGE BIBLIOTEK m ' v- % 130021585948 : I e \, / - r- L; o v \ v: r, ^ ' \.,».»

Læs mere