Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsskolen Esbjerg"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. Januar 016

2 Indhold.0 Hovedforløb, trin Praktiske oplysninger Pædagogiske, didaktiske og metodisk grundlag... 1 Organisering af undervisning... 1 Elevsammensætning... Lærerrollen....3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger....4 Undervisningen i hovedforløbet... Skoleundervisningen... Temaer i uddannelsen... 3 Skole- praktikplan Fremgangsmåde ved vurdering af elevernes egnethed ved optagelse til skolepraktik Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Bedømmelsesplan... 4 Oversigt over bedømmelsesform Eksamensregler... 6 Farmakologi og medicinhåndtering... 6 Prøve i uddannelsesspecifikt fag eller grundfag... 7 Afsluttende prøve... 7 Bedømmelse i praktikken... 7 Eksamensregler Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev... 8 De 5 pejlemærker... 8 Praktikuddannelsen Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr Læringsaktiviteter Varighed Arbejdstid Læringsmiljøet Læringselementer Skoleperiode For EUV elever AVANCERET... 1 Mål som ligger i introperioden og uden for tema Tema 1: Kvalitet i sundhedsvæsenet Tema : At være patient Tema 3: Tidlig opsporing af sygdom Tema 4: Rehabiliteringsforløb Tema 5: At være SSA i somatikken Mål, som ligger uden for tema i 1. skoleperiode skoleperiode For EUV elever AVANCERET... Tema 1: Borgeren med en psykisk lidelse... Tema : At være SSA i psykiatrien skoleperiode For EUV elever AVANCERET... 7 Tema 1: Borgeren i eget hjem & SSA i kommunen Skoleperiode For EUV elever - EKSPERT... 3 Mål som ligger i introperioden og uden for tema Tema 1: Kvalitet i sundhedsvæsenet... 35

3 Tema : At være patient Tema 3: Tidlig opsporing af sygdom Tema 4: Rehabiliteringsforløb Tema 5: At være SSA i somatikken Mål, som ligger uden for tema i 1. skoleperiode skoleperiode For EUV elever - EKSPERT... 4 Tema 1: Borgeren med en psykisk lidelse... 4 Tema : At være SSA i psykiatrien skoleperiode For EUV elever - EKSPERT Tema 1: Borgeren i eget hjem & SSA i kommunen... 47

4 1.0 Hovedforløb, trin.1 Praktiske oplysninger Til Social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin er tilknyttet et tværfagligt lærerteam, uddannelsesvejledere og en sekretær. Eleverne optages til uddannelsen tre gange årligt hhv. marts, august og november. Uddannelsens varighed for EUD og EUV3 elever er 0 måneder. For EUV1 og EUV elever er skoleforløbet afkortet med 4 uger i skoleforløbet. For nærmere information omkring elevtyper henvises til skolens hjemmeside Undervisningen finder sted på Social- og Sundhedsskolen, Gjesinglund Alle 8, 6715 Esbjerg N. Såvel regionen som kommunen er ansættende myndighed. Praktikuddannelsen finder sted i hhv. det somatiske-, psykiatriske- og primærkommunale område. De enkelte praktiksteder tilrettelægger praktikken, hvilket vil fremgå af praktikmaterialet. Pædagogiske, didaktiske og metodisk grundlag Undervisningen er overvejende organiseret i temaer for at fremme elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder. Skoleundervisningen er tilrettelagt så den understøtter både praktisk og teoretisk læring, hvor elevernes erfaring inddrages i videst muligt omgang. Organisering af undervisning I den tematiserede del af undervisningen understøtter fagene hinanden og der tages udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevernes arbejdsområder. Den praksisnære undervisning skal styrke elevernes evne til at koble teori og praksis. For at fremme den praksisrelaterede undervisning, tages der udgangspunkt i forskellige former for praktiske øvelser, hvor elevernes relevante erhvervs- og undervisningserfaring inddrages aktivt i undervisningen. Metoder som anvendes i uddannelsen er bl.a.; simulation, innovation, SOSU skills, forumspil, refleksion, hvor elevernes viden, færdigheder og holdninger sættes i spil. Der gøres ligeledes brug af korte teoretiske oplæg, hvor eleverne får den samme gennemgang. Heri ligger også dialog, hvor det forventes at eleven aktivt indgår i videns og erfaringsdeling og dermed bidrager til fælles læring. Der arbejdes yderligere efter metoden Flipped Classroom, enten inden undervisningen eller i undervisningstiden, hvor eleverne ser teoretiske videooplæg, således at undervisningstiden efterfølgende kan differentieres og anvendes som ægte læretid for den enkelte elev. Der arbejdes med forskellige pædagogiske teorier bl.a. teori om læringsstile og Cooperative Learning. Endvidere arbejdes med digitale undervisningsmetoder og materialer, der kan understøtte differentiering, eksempelvis e-bøger, apps, videooptagelse, og digitale testværktøjer. I projekt og i gruppearbejde arbejder eleverne individuelt eller sammen med andre.

5 Eleverne fordyber sig i et emneområde, som enten er valgfrit eller bestemt af læreren. Hensigten er at øve sig i videnssøgning, bearbejdning, refleksion og samarbejde. Elevsammensætning På de enkelte hold vil der forekomme elever på både ekspert- og avanceret niveau. Undervisningsdifferentiering tænkes derfor bredt ind i både undervisningsplanlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Lærerrollen Det er læren, som har ansvaret for at lede undervisningen, der skal føre til at eleverne kan tilegne sig uddannelsens kompetencer. Læren fungerer typisk i følgende roller: Som underviser, der formidler viden inden for et veldefineret emne Som vejleder, når eleverne arbejder individuelt eller i grupper Som facilitator, når eleverne fx indgår i simulations og case-baserede læringssituationer Som kontaktlærer, der vejleder og rådgiver i forhold til elevens personlige uddannelsesplan.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Der henvises til det generelle afsnit pkt Undervisningen i hovedforløbet Social- og sundhedsassistentuddannelsens varighed er 0 måneder for EUD og EUV3 elever. For EUV 1 og EUV elever er uddannelsen afkortet med 4 skoleuger, inden for følgende uddannelsesspecifikke fag: Sygepleje, forebyggelse & rehabilitering, Sundhedspædagogik & kommunikation samt 1 uges valgfri Specialefag. Skoleundervisningen I løbet af de første uger af 1. skoleperiode introduceres eleverne til uddannelsen. I introduktionsforløbet arbejder eleverne bl.a. med gruppeprocesser, læringsstile, studieteknik, refleksion og motion. Disse emner er efterfølgende en integreret del af uddannelsen. I skoleundervisningen indgår ligeledes nedenstående fag: Uddannelsesspecifikke fag: - Farmakologi og medicinhåndtering - Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation - Sygepleje - Somatisk sygdomslære - Psykiatrisk sygdomslære - Forebyggelse og rehabilitering - Sundhedspædagogik og kommunikation

6 3 Grundfag - Dansk - Naturfag - Engelsk (valgfag) Valgfag - Der udbydes en uges valgfag Valgfri specialefag udbydes på hhv. 1. og 3. skoleperiode. - Der udbydes mindst to af følgende fag: (Der udbydes kun 1 valgfri specialefag for EUV1 og EUV elever) - Den opererede borger/patient. - Palliation. - Demens. - Rehabilitering. - Velfærdsteknologi. - Organisation og ledelse. Påbygning - Der udbydes to valgfri specialefag som påbygning: Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient 1 Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient Temaer i uddannelsen De uddannelsesspecifikke fag vil, hvor det er relevant, indgå i forskellige temaer. Det er hensigten at den tematiserede undervisning skal styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder. For nærmere beskrivelse af indhold i temaerne henvises til afsnit 3 Læringsaktiviteter. 1. Skoleperiode. Skoleperiode 3. Skoleperiode 1. Kvalitet i sundhedsvæsenet. At være patient 3. Tidlig opsporing af sygdom 4. Rehabiliterings forløb 5. At være SSA i somatikken 1. Borgeren med en psykisk lidelse. At være SSA i psykiatrien 1. Borgeren i eget hjem. At være SSA i kommunen

7 4 Skole- praktikplan Uddannelsens trin, social-og sundhedsassistent, er en vekseluddannelse med fire skoleperioder og tre praktikperioder. SKOLE PERIODE 1 1,8 uger 8,8 uger* 6,8 uger** Somatisk praktik Ca uger SKOLE PERIODE 8,4 uger Psykiatrisk praktik SKOLE PERIODE 3 Ca uger 6,6 uger Kommunal praktik SKOLE PERIODE 4 Ca uger 3 uger Temaer Temaer Temaer dages praksis fællessk ab på skolen dages praksis fællesskab på skolen dages praksis fællesskab på skolen ugers påbygning Prøve i farmakologi Prøve i et uddannelsesspecifikfag, eller, grundfag Afsluttende prøve * EUV forløb ** For EUV elever der har bestået dansk på C-niveau inden uddannelsesstart, afkortes skoleforløb med yderligere uger.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevernes egnethed ved optagelse til skolepraktik Ikke relevant for uddannelsen..6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Ikke relevant for uddannelsen.7 Bedømmelsesplan I slutningen af hver skoleperiode bedømmes den enkelte elev med bestået/ikke bestået i de uddannelsesspecifikke fag og grundfag. I tredje skoleperiode bedømmes eleven med en standpunktskarakter ud fra 7 trin skalaen. I bedømmelsen indgår lærerens vurdering af elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden. Her vil eleven få indblik i det aktuelle faglige niveau set i forhold til de beskrevne mål for hvert tema, og øvrige undervisning. For de enkelte læringselementer som indgår i bedømmelsen henvises til afsnit 3 Læringsaktiviteter.

8 5 Elever på hhv. avanceret og ekspert niveau bedømmes med udgangspunkt i Blooms Taksonomi. Elever på talentsporet (læs mere i det generelle afsnit) vurderes på ekspertniveau i fagene; Sygepleje, Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation og Forebyggelse og rehabilitering Niveau Avanceret Ekspert Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: På videns niveau: - Beskrive og gengive - Redegøre for - Identificere - Definere På forståelses niveau: - Forklare - Formulere - Illustrere - Fortolke På analyse niveau: - Sammenligne - Skelne - Finde og Udlede - Analysere På syntese niveau: - Samle - Kombinere - Planlægge - Ændre På anvendelses niveau: - Anvende teori - Vælge og løse - Skelne - Afprøve På vurderings niveau: - Kritisere - Diskutere - Overveje - Forsvare Når et fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse, hvor læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. De uddannelsesspecifikkefag, grundfag og afsluttende prøve bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen og valgfrit specialefag bedømmes med bestået/ikke bestået. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag samt de valgfrie specialefag. Eleven får i samarbejde med kontaktlæreren mulighed for at afdække og udarbejde en plan for de områder, der kræver en særlig indsats. Hensigten er at inspirere og motivere eleven til yderligere læring. Oversigt over bedømmelsesform Fag Farmakologi og medicinhåndtering Bedømmelsesform Skp. 1 Skp. Skp. 3 Skp. 4 BE/IB BE/IB S P

9 6 Koordinering, kvalitetssikring BE/IB BE/IB S P og dokumentation Sygepleje BE/IB BE/IB S P Somatisk sygdomslære BE/IB - S P Psykiatrisk sygdomslære - BE/IB S P Forebyggelse og rehabilitering BE/IB BE/IB S P Sundhedspædagogik og BE/IB BE/IB S P Kommunikation Naturfag BE/IB BE/IB S P Dansk BE/IB BE/IB S P Engelsk (valgfag) BE/IB BE/IB S P Valgfri specialefag BE/IB BE/IB= Bestået/ikke bestået S= Standpunktskarakter P= Prøve.8 Eksamensregler På 4 skoleperiode afvikles der prøver i: Farmakologi og medicinhåndtering Et uddannelsesspecifikt fag eller grundfag En afsluttende prøve Farmakologi og medicinhåndtering Prøven i farmakologi og medicinhåndtering er obligatorisk og skal bestås. Prøven er mundtlig og tager afsæt i en opgave som eleven har udarbejdet. Opgaven indgår ikke i bedømmelsen af eleven. Formål: At vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer i faget. Mål: At eleven gennem prøven viser sit faglige standpunkt inden for faget svarende til fagets mål. Eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, udleveres i forbindelse med prøven.

10 7 Prøve i uddannelsesspecifikt fag eller grundfag Efter prøven i farmakologi og medicinhåndtering afholdes der mundtlig prøve i et af de øvrige uddannelsesspecifikke fag eller grundfag. Tre uger før prøven udtrækkes, hvilket fag det enkelte hold skal til prøve i. Faget offentliggøres på skolens hjemmeside. Standpunktskarakterer fra 3. skoleperiode er afsluttende karakter i de fag, der ikke udtrækkes til prøve. For det udtrukne fag indgår både standpunktsbedømmelsen og prøvekarakteren, som afsluttende karakter. Formål: At vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer i det udtrukne fag. Mål: At eleven gennem prøven viser sit faglige standpunkt inden for det udtrukne fag svarende til målene for faget. Eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, udleveres i forbindelse med prøven. Afsluttende prøve Formål: at vurdere om eleven har opnået tilstrækkelig viden og færdigheder som social- og sundhedsassistent inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Borgerrettet og patientrettet og sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3. Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 4. Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5. Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6. Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7. Koordinering, administration og styring Eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, udleveres i forbindelse med prøven. Bedømmelse i praktikken Ved afslutningen af hver praktikperiode skal praktikstedet vurdere, om eleven kan få godkendt sin praktikperiode i henhold til praktikmålene. Det er samme mål der er beskrevet for alle 3 praktikker, men der sker en progression i løbet af uddannelsen, således at målene skal være nået på begynderniveau efter første praktik, rutineret niveau efter anden praktik og på avanceret niveau efter den sidste praktik. Jf. definition af præstationsstandarder - BEK nr af /09/ Der kan være enkelte mål, som eleven af forskellige grunde ikke kan nå i den respektive praktik. Er dette tilfældet, kan eleven alligevel få godkendt praktikken. I sådanne tilfælde skal det fremgå af praktikerklæringen, hvad det er eleven ikke har nået, og derfor skal arbejde videre med i næste praktikperiode. Eleven, der ikke har opnået bedømmelsen godkendt i en praktikperiode, tilbydes af den

11 8 ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny. For at understøtte elevens læring i uddannelsen skal bilag til praktikerklæringen benyttes. Bilaget er et arbejdsredskab, som skal udfyldes af praktikstedet og medgives eleven efter hver praktik. Eleven er forpligtet til at inddrage bilaget i en forventningssamtale på sit nye praktiksted. Eleven, der ikke har bestået den sidste praktik, kan gå til afsluttende prøve og få udstedt skolebevis. For at der kan udstedes uddannelsesbevis, skal eleven have bestået alle praktikker samt modtage skolebevis. Eksamensregler Der henvises i øvrigt til skolens eksamensregler. (Læs mere i det generelle afsnit).9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal sikre: At uddannelsen udgør en meningsfuld helhed for eleven, der stimulerer lyst og interesse for uddannelsen og dermed elevens kommende erhvervsfunktion, At vekselvirkningen styrker elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger ved hjælp af faglige læringsmål forud for hvert skole- og praktikforløb. I begyndelsen af hvert skole- og praktikforløb, skal eleven i samarbejde med kontaktlærer henholdsvis praktikvejleder formulere faglige og personlige læringsmål for den kommende periode. Elevplan, som er elevens elektroniske uddannelsesbog, er det samarbejdsredskab som bruges til at skabe sammenhæng mellem elev, skole og praktik. De 5 pejlemærker Undervisningen i skolen og vejledningen i praktikken skal bidrage til elevens dannelse til erhvervet og tilrettelægges med udgangspunkt i de fem pejlemærker. 1. At være nysgerrig. At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser.. At være refleksiv. At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori med henblik på at opnå læring. 3. At indgå i relationer. At have interesse for andre mennesker, mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen.

12 9 4. At være empatisk. At kunne genkende og anerkende andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted. 5. At handle etisk. At handle fornuftigt og rigtigt ud fra beskrevne normer og værdier og ud fra gældende love og retningslinjer For at understøtte elevens evne til at reflektere, arbejdes der i skoleundervisningen såvel i praktikken med en fælles refleksionsmodel. Formålet er at motivere til læring samt at opnå de erhvervsfaglige kompetencer. Praktikuddannelsen Praktikuddannelsen giver eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer. Elevens praktikuddannelse består af længerevarende forløb, hvor eleven dels får forskellige og varierede erfaringer med patienter og borgere med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov. Praktikken er planlagt inden for de regionale og kommunale områder, hvor eleven får kendskab til de samlede regionale, kommunale, private sundheds- og servicetilbud. Elevens praktiksted planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen For at skabe helhed i uddannelsen, er der vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Der er bl.a. to praksisfællesskabsdage i hver praktikperiode, hvor eleven møder på skolen. Dagene anvendes til fælles refleksioner over praksiserfaringer, med hovedvægt på rollen som elev. I den sidste måned af 3. praktikperiode er det muligt at komme i udenlandspraktik. For at dette kan lade sig gøre, kræves det, at praktikstedet vurderer, at eleven kan bestå praktikmålene på en måned mindre end normeret tid. Det er også krav, at eleven følger nogle forberedende møder uden for skole-/arbejdstiden og følger de retningslinjer den internationale koordinator forklarer på disse møder. For yderligere information se skolens hjemmeside Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr På skolen er der relevante faglokaler, der knytter sig til uddannelsen, så som øvestuer og simulationslokaler med velfærdsteknologiske hjælpemidler, naturfagslokaler, skolekøkken og aktivitet og bevægelseslokaler Lærerne har en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for relevante uddannelsesområder. Dertil kommer relevant

13 10 erhvervserfarings og erhvervspædagogisk efteruddannelse. Lærerene deltager løbende på efteruddannelse og konferencer. Endvidere besøger de med jævne mellemrum praktikken for at opretholde de nødvendige kompetencer inden for området..11 Overgangsordninger ved skift mellem uddannelsesordninger Elever der er påbegyndt deres uddannelse under en ikke længere gældende uddannelsesordning, og som har haft ophold i uddannelsen, kan genoptage og færdiggøre uddannelsen efter gældende uddannelsesordning med en ny uddannelsesaftale. Godskrivning for tidligere erhvervede kompetencer vil bero på en realkompetencevurdering og der vil blive lavet en individuel uddannelsesplan. For elever der har haft orlov i uddannelsen, og som har fået forlænget deres uddannelsesaftale, vil det bero på en individuel vurdering, om eleven kan færdiggøre uddannelse under den uddannelsesordning hvorpå eleven startede, eller om eleven skal overgå til den nyeste uddannelsesordning 3.0 Læringsaktiviteter Beskrivelserne som vedrører læringsaktiviteterne er direkte rettet til eleven. 3.1 Varighed Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent EUD & EUV3 tager 1år og 8 mdr., EUV1 & EUV tager 1år og 4 mdr. Uddannelserne veksler mellem skoleforløb og praktikforløb. 3. Arbejdstid Som elev er du fuldtidsansat af enten kommune eller regionen. Det betyder at skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning, svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget. I praktikken er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer. Weekendarbejde, aften- og natarbejde samt arbejde på helligdage skal påregnes, jf. overenskomsten. 3.3 Læringsmiljøet I undervisningen vil du stifte bekendtskab med forskellige læringsmetoder. Det kan eksempelvis være: - Tavleundervisning - Klassedialog - Gruppearbejde af kortere eller længere varighed - Cooperativ learning - Læringsstile - Innovation

14 11 - Simulation - Flipped Classroom - Projekt - Den løsningsorienterede arbejdsmetode - Eksperimenterende læring/forsøg - Praktiske øvelser - Fysisk aktivitet - Case-basereret læring 3.4 Læringselementer I nedenstående oversigt kan du se hvilke fagmål og læringselementer, der indgår i de forskellige skoleperioder i uddannelsen. Nogle fagmål indgår i relevante temaer for den pågældende skoleperiode, mens andre mål støtter op til de enkelte temaer på skoleperioderne. Bemærk venligst opdelingen: EUD kontra EUV elev, samt om man har valgt talentspor.

15 1 1. Skoleperiode For EUV elever AVANCERET Farve kode Dansk C - niveau Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne kommunikation Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning Læringselementer Kommunikation Læsning

16 Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund Fortolkning Fremstilling

17 14 Mål som ligger i introperioden og uden for tema Farve kode Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Sundhedspædagogik og kommunikation Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for Lovgivning 1 psykiatrien i sin udøvelse af faget samt til at forklare rammen for social- og Ansvar og kompetence sundhedsassistentens opgaver. 3 Eleven kan anvende viden om embedslægens funktion i det tværsektorielle samarbejde. Kvalitet Embedslægens funktion 4 Eleven kan anvende viden om sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. Kvalitetsstandarder Etik Eleven kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at forklare hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb. Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. Grundlæggende sundhedsog sygepleje Omsorg Egenomsorg Dokumentation Fagsprog Videndeling Refleksion Faglig vejledning Videndeling

18 Eleven kan anvende viden om befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser til at kunne forklare hvad der har betydning for fremme heraf. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. Sundhedsbegreber Kommunikationsteori Tema 1: Kvalitet i sundhedsvæsenet Temaet tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af sundhedspolitikken, som grundlag for kvalitetssikring og udvikling. Farve kode Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om principperne for kvalitetssikring til at forklare social- og Sundhedspolitik 5 sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og Kvalitetssikring sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. Akkreditering 6 7 Eleven kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne sikre kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af service- og sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens og almen praksis rolle til kunne tilrettelægge og evaluere sammenhængende borger-/patientforløb. Arbejdsmiljøcertificering Dokumentation Sammenhængende patientforløb. Tværsektoriel samarbejde Embedslægeinstitution Tema : At være patient Eleverne vil blive præsenteret for innovation som metode med det formål, at træne evnen til at skabe et forbedret resultat i nye produkter/ydelser eller processer til gavn og dermed værdiskabende for sundhedspersonalet og patienten. Temaet finansieres med valgfagstimer

19 16 Tema 3: Tidlig opsporing af sygdom Eleverne tilegner sig handlekompetencer i forhold til at identificere faktorer, som har betydning for tidlig opsporing af begyndende sygdom, samt arbejde profylaktisk i forhold til indlæggelser samt genindlæggelser. Farve kode Sygepleje Somatisk sygdomslære Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi og sammenhænge mellem de enkelte organsystemer til at forklare de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser til at forklare årsager, symptomer samt pleje- og behandlingsformer. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi og de hyppigst forekommende sygdomme. Sygepleje i forhold til borgernes sygdomme Borgernes ressourcer og belastninger Sygeplejeprocessen: dataindsamling mål handlinger evaluering Egenrefleksion Kroppens opbygning Kroppens funktion Sygdomslære Observationer Smitteveje Forebyggelse og behandling af infektioner

20 17 Tema 4: Rehabiliteringsforløb Eleverne opnår viden om og indsigt i værdien af rehabilitering i forhold til den enkelte patient. Farve kode Sygepleje Forebyggelse og rehabilitering Somatisk Sygdomslære Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 3 Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. Sygepleje i forhold til borgernes sygdomme Borgernes ressourcer og belastninger Sygeplejeprocessen: dataindsamling mål handlinger evaluering Egenrefleksion 3 Eleven kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser til at forklare årsager, symptomer samt pleje- og behandlingsformer. Daglig livsførelse Aktivitetskrav Fysisk, psykisk og social funktionsevne Aktivitetsanalyse Kroppens opbygning Kroppens funktion Sygdomslære Observationer Smitteveje Forebyggelse og behandling af infektioner

21 18 Tema 5: At være SSA i somatikken Eleverne får viden om, samt afprøver praktikske færdigheder som uautoriseret fagperson, med vægt på hygiejniske og ergonomiske principper, herunder gældende arbejdsmiljøregler. Farve kode Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Forebyggelse og rehabilitering Somatisk sygdomslære Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om autorisation og delegering til at kunne tage selvstændigt Autorisation ansvar for social- og sundhedsassistentens opgaver i praksis. Delegering 5 4 Eleven kan anvende viden om sterile teknikker og rene procedurer til at kunne foretage sår-, drop-, og kateterpleje. Eleven anvender viden om præ-, per- og postoperativ fase til at kunne forberede patienter til operation og kunne observere patienten i den postoperative fase. Ansvar- og kompetence Øvelser i praktisk sygepleje Refleksion Faglig vejledning De hygiejniske principper Forberedelse og observation før, under og efter operation 5 6 Eleven kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde med særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende, kolleger og frivillige kan vejledes til at overholde disse principper. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi og de hyppigst forekommende sygdomme.

22 19 Mål, som ligger uden for tema i 1. skoleperiode Farve kode Sygepleje Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Somatisk sygdomslære Farmakologi og medicinhåndtering Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 3 Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. Sygepleje i forhold til borgernes sygdomme Borgernes ressourcer og belastninger Sygeplejeprocessen: dataindsamling mål handlinger evaluering Egenrefleksion Eleven kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. Eleven kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler til at kunne begrunde og vurdere eget og andres arbejde under hensyntagen dertil. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi og sammenhænge mellem de enkelte organsystemer til at forklare de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser til at forklare årsager, symptomer samt pleje- og behandlingsformer. Forebyggelse Immobilitet Sygdomsforebyggelse Immobilitet Kroppens opbygning og funktion Kroppens opbygning Kroppens funktion Sygdomslære Observationer Smitteveje

23 Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi og de hyppigst forekommende sygdomme. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimination og farmakodynamik. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. Forebyggelse og behandling af infektioner Ansvar og kompetence Medicinhåndtering Videredelegering Akkreditering Kvalitetssikring Dokumentation Medicinhåndtering Patientsikkerhed Farmakokinetik Farmakodynamik Almen- og speciel farmakologi Hovedgrupper Virkning Bivirkning Kontraindikationer Interaktioner Dispenseringsformer Observationer

24 1 Farve kode Naturfag C- niveau Selvstændigt kan vælge og anvende matematik til at forklare naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger Kan forklare og vurdere samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøgende handlemåde i forbindelse hermed Selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr Med sikkerhed kan udvælge, dokumentere og formidle det naturfaglige arbejde gennem bearbejdning af data og Læringselementer Grundlæggende kemi, Næringsstoffers kemiske sammensætning, Energibehov Væskebehov Mikroorganismer, Epidemier, Resistens, Antibiotika

25 . skoleperiode For EUV elever AVANCERET Tema 1: Borgeren med en psykisk lidelse Formål: Eleven opnår viden om mellemmenneskelige relationer og psykiske lidelser for at understøtte patientens psykosociale rehabilitering Farve kode Sygepleje Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Farmakologi og medicinhåndtering Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at forklare hensigten med 1 sygepleje- og omsorgsydelser. 6 Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at kunne planlægge relevant omsorg og sygepleje, herunder kunne reflektere over en funktionsnedsættelses betydning for hverdagslivet. Psykiatrisk sygepleje Teori om støtte Jeg-støttende sygepleje Omsorg Egenomsorg Et handicaps betydning for hverdagslivet Sygepleje processen 4 Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. Eleven kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik til at kunne støtte borgere/patienter i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. Psykosocial rehabilitering Sansestimulering Aktivitetsanalyse Sundhedsfremmende læreprocesser Motivation- og

26 Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder til at kunne inddrage borgere/patienter og pårørende i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb. Eleven kan anvende forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. Eleven kan anvende viden om mulige årsager til de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, person-lighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser til at kunne forklare psykisk sygdoms opståen og symptomer samt sygepleje- og behandlingsformer. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner til at kunne etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer med psykiatriske borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. Eleven kan anvende viden om de almindeligt anvendte terapeutiske principper, herunder jeg-støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery til at kunne arbejde som kontaktperson og understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. Mestringsstrategier Psykosociale forudsætninger Udviklingsmuligheder på, pleje og behandling af hyppigst forekommende psykiatriske sygdomme Relationsarbejde Samarbejde Kontaktpersonsrollen Pårørende Recovery Miljøterapi 1 Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn. Ansvar og kompetence Medicinhåndtering Videredelegering Akkreditering Kvalitetssikring Dokumentation Medicinhåndtering Patientsikkerhed

27 Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimination og farmakodynamik. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. Farmakokinetik Farmakodynamik Lægemiddelberegning Lægemidlers halveringstid Almen- og speciel farmakologi Hovedgrupper Virkning Bivirkning Kontraindikationer Interaktioner Dispenseringsformer Observationer Tema : At være SSA i psykiatrien Formål: Eleven opnår viden om, hvad rollen som social- og sundhedsassistent indebærer i forhold til rammer, lovgivning, dokumentation og udøvelse af faget vedrørende borgeren som psykiatrisk patient Farve kode Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Psykiatrisk sygdomslære Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for 1 psykiatrien i sin udøvelse af faget samt til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver. Psykiatriloven/serviceloven Magtanvendelse Tvang

28 5 5 8 Eleven kan anvende viden om principperne for kvalitetssikring til at forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne reflektere over egen rolle. Kvalitetssikring/akkreditering Arbejdsmiljø Organisationskultur Eleven kan anvende viden om betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på Arbejdspladser, til at kunne forklare social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb. Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. Voldspolitik Kriseberedskab Fagudtryk Kompetenceområde Sygeplejefaglig dokumentation Refleksion Faglig vejledning Eleven kan anvende viden om lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret til at kunne begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område. Eleven kan anvende viden om behandlingsplaner og deres betydning for social- og sundhedsassistentens arbejdsopgaver Eleven kan anvende viden om sygepleje- og handleplaner til at kunne anvende disse som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. Psykiatrilovgivning Selvbestemmelsesret Tvang/magtanvendelse Behandlingsplaner Sygeplejeplaner Handleplaner Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

29 6 Farve kode Naturfag C- niveau Eleven kan begrunde og demonstrere sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde med udstyr og kemikalier herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter. Eleven kan reflektere og diskutere naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder vurdere de naturfaglige elementer i fremstilling og argumentation. Eleven selvstændigt kan udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning og -behandling, databehandling og præsentation, Læringselementer Cellens transportmekanismer Elektrolytbalancen Molarietet Blodets udveksling og ødmer PH-begrebet Syre-/base regulering i blodet Farmakologi beregninger Nerveceller Psykofarmaka

30 7 3. skoleperiode For EUV elever AVANCERET Tema 1: Borgeren i eget hjem & SSA i kommunen Formål: Eleven opnår viden om de hyppigst forekommende sygdomme, herunder fysiske, psykiske og sociale tilstande, for at iværksætte målrettede aktiviteter, der fremmer borgerens daglige livsførelse Formål: Eleven opnår viden om, hvad rollen som social- og sundhedsassistent indebærer i forhold til rammer, lovgivning, dokumentation og udøvelse af faget vedrørende borgeren i eget hjem Farve kode 8 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Forebyggelse og rehabilitering Somatisk sygdomslære Sundhedspædagogik og kommunikation Farmakologi og medicinhåndtering Mål Er du på AVANCERET niveau indgår følgende fagmål i temaet Læringselementer Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne reflektere over egen rolle. Ledelsesformer Egen rolle i organisationen Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistenternes rolle. Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. Eleven kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til planlægning, udførelse og evaluering af omsorg og sygepleje. Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at kunne planlægge relevant omsorg og sygepleje, herunder kunne reflektere over en funktionsnedsættelses betydning for hverdagslivet. Anvendelse af velfærdsteknologi Innovation Observation og sygepleje af borgere, der er døende Sygepleje i forhold til hyppigst forekommende Sygdomme Sorg og krise Omsorg

31 Eleven kan anvende viden om den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle herved samt hvordan social- og sundhedsassistenten kan drage professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i nor- male sorg- og kriseforløb. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats til at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere pleje af døende borgere/ patienter i deres sidste levedøgn med udgangspunkt i deres behov. Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. Eleven kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. Eleven kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler til at kunne tilrettelægge eget og andres arbejde under hensyntagen dertil. Egenomsorg Sygeplejeprocessen Kontinuitet Etiske overvejelser Kvalitetsvurdering SSA s rolle i tværsektorielt arbejde Socialfaglig tilgang til ressourcer og målrettet rehabiliterende arbejde

32 Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser til at forklare årsager, symptomer samt pleje- og behandlingsformer. Eleven kan anvende viden om den ældre medicinske borger/patient til at forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik til at kunne støtte borgere/patienter i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. Eleven kan anvende viden om anvendelse af forskellige pædagogiske tilgange til at kunne øge borgeres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom og forværring af sygdom mindskes. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. Årsager, symptomer og plejeog behandling i forhold til hyppigst forekommende sygdomme Læreprocesser Motivation Egenomsorg Pædagogisk tilgang Handlekompetence Målrettet kommunikation 6 1 Eleven kan anvende viden om målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag til at kunne dokumentere og evaluere sådanne tiltag inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering. Sundhedspædagogisk tilgang Kommunikation Ansvar og kompetence Medicinhåndtering Videredelegering Akkreditering

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET...

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... 4 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING,

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 0 Hovedforløb, trin 2... 1 1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 016 Indhold.0 Hovedforløb, trin... 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 0 Hovedforløb, trin 2... 1 1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2 Læringsaktiviteter Social sundhedsuddannelsen trin 2 Temaoversigt Skp. Tema / læringsaktivitet Tema 1. Intro - at være fag- myndighedsperson 1. Tema 2. Det sunde raske menneske den somatiske patient Kompetencemål

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 De 4 ministermål i EUD reformen 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25 % i 2020 og 30% i 2025) 2. Flere skal fuldføre

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedsassistent Gældende fra november 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 500 af 22/04/2015 - Bekendtgørelse

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering opgave/rhe

Farmakologi og medicinhåndtering opgave/rhe elevopgave Baggrund og formål PASS (KL/DA/FOA) ønsker styrkelse af elevers/udd. SSA. kompetencer omkring FOM og nedbringelse af UTH på det medicinske område - Samarbejde med SOSU-skoler Samarbejde på tværs

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Farmakologi og medicinhåndtering Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Samlet varighed 2 uger Indholdet har tidligere

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen Praktikvejleder træf 2018 Social- og sundhedsassistent uddannelsen 12.00-12.10 Velkommen Program for dagen 12.10-12.25 Læsevejleder/SPS (Marianne Bay) 12.25-12.35 Præsentation af SSA uddannelsen(karina

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedsassistent Gældende fra november 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 500 af 22/04/2015 - Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Kommunal Praktik, del 1B

Kommunal Praktik, del 1B Farmakologiopgave i praktik 1B Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra marts 2016

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra marts 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedsassistent Gældende fra marts 2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 500 af 22/04/2015 - Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den

Læs mere

Sygepleje. Uddannelsesspecifikfag Trin 2. Avanceret og Ekspert niveau

Sygepleje. Uddannelsesspecifikfag Trin 2. Avanceret og Ekspert niveau Sygepleje Uddannelsesspecifikfag Trin 2 Avanceret og Ekspert niveau Indhold: Lektionsplan Fagmål Avanceret Ekspert Eksempel på opgave Praksisnærhed i undervisningen Lektionsplan 1. skoleperiode Vises Fagmål

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever startet efter marts 2016 Sidst revideret marts 2016 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Trin 2, Social- og sundhedsassistent...

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 13. august 2014 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 08.03.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30.07.2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau

PRØVEVEJLEDNING. Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau PRØVEVEJLEDNING Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Gældende for hold med start efter 1. januar 2017 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Farmakologiopgave. Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen

Farmakologiopgave. Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Farmakologiopgave Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne i farmakologi

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Pædagogisk Assistent Uddannelse (PA) SOSU Esbjerg

Den lokale undervisningsplan Pædagogisk Assistent Uddannelse (PA) SOSU Esbjerg Den lokale undervisningsplan Pædagogisk Assistent Uddannelse (PA) SOSU Esbjerg Gældende fra den 1. august 2019 Indhold 2.0 Hovedforløb... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske, didaktiske og

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse... 3 Talentspor er fag på

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere