Gårdmandslinien i dansk historieskrivning1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gårdmandslinien i dansk historieskrivning1"

Transkript

1 Gårdmandslinien i dansk historieskrivning1 Af Thorkild Kjæ rgaard I et arbejde fra 1931 med titlen»the Whig Interpretation of History«hævder Herbert Butterfield, at der hos mange historikere er en udtalt tendens til at holde med revolutioner, som lykkes, bevægelser, som sejrer og klasser, om hvilke man med historiens bagklogskab ved, at de var på vej frem. I engelsk sammenhæng og i yderste korthed betyder dette, at historikerne er på protestanternes og whiggernes side. I Danmark er der næppe nogen gruppe, som i højere grad end gårdmændene har formået at samle historikernes sympati. Har man i England en»whig-fortolkning«, skulle vi i Danmark have en gårdmandsfortolkning, som jeg her vil kalde gårdmandslinien. Denne skulle i så fald udspringe af gårdmændenes samfundsmæssige sejr i det 19. og 20. århundrede. Hvis man går ind på den idé, at der findes en gårdmandslinie i dansk historieskrivning, skulle den kunne karakteriseres som følger: (1) Parallelt med gårdmændenes politiske opkomst i det 19. århundrede udformes en ny opfattelse af landbosamfundets historie, som kommer til syne overalt, hvor landbosamfundets forhold berøres. Dog tydeligst i korte, almene fremstillinger. Denne opfattelse har p.g.a. vedvarende politisk dækning evne til at overleve uantastet af nye forskningsresultater. (2) Den nye opfattelse koncentrerer sig om gårdmændene og giver dem hovedparten af sin sympati. Landbosamfundets øvrige grupper - på den ene side godsejerne og på den anden side husmænd og tjenestefolk omtales hovedsagelig kun, forsåvidt som de belyser gårdmændenes situation, og deres betydning i de samlede sociale processer tages ikke tilstrækkeligt i betragtning. Ud fra disse to hovedpunkter vil jeg i det følgende først søge at sandsynliggøre gårdmandsliniens eksistens ved at skitsere, hvorledes der før midten af forrige århundrede udformedes en ny opfattelse af landbosamfundets historie. Opregne dennes hovedantagelser samt søge at vise, hvorledes disse i ly af de politiske konjunkturer er bragt frem til vor tid. Dernæst vil jeg med nogle eksempler, især fra behandlingen af det 18. århundredes landbohistorie, søge at vise, hvilken rolle gårdmandslinien har spillet for forskningen. Dels ved at afgrænse historikernes interessefelt, dels ved at farve tolkningen af de indvundne resultater og harmonisere dem med ældre antagelser.»gårdmænd«anvendes som fællesbetegnelse for fæstebønder, arvefæstere og selvejere, der alle sad ved gård og således rådede over jord, omend på forskellige betingelser. I. Hvem og hvad der i en given historisk-politisk situation vil sejre kan man først vide et godt stykke tid bagefter. Således også i de første år efter Napoleonskrigene, hvor dårlige konjunkturer for landbruget slørede den økonomiske konsolidering af gårdmandsbruget, der havde fundet sted i det 18. århundrede, og for en kort tid skabte grobund for en godsejer- og godsøkonomisk orienteret litteratur, repræsenteret ved navne som Repholtz og Estrup2. Thorkild K jærgaard, født 1945, cand.m ag. i historie, seniorstipendiat ved Historisk institut, K øbenhavns universitet. 1. Foredrag holdt novem ber 1978 i Historisk Samfund i K øbenhavn med enkelte senere ændringer. 2. M. G. P. Repholz, Beskrivelse over Baroniet Stampenborg. K bh., H. F. J. E strup, Tygestrup som det var og som det er, en historisk-statistisk Beskrivelse. K bh., Til denne gruppe forfattere kan for så vidt også henregnes G regers B egtrup, især kendt for sin om fattende Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i D anm ark,[ 1] - 7. K bh., (repro ). 178

2 Men omkring 1840 var konjunkturerne atter vendt og situationen ændredes. Bl.a. Stænderforsamlingerne, der var blevet indkaldt 1835, accepterede, at den progressive faktor i 1700-tallet havde været gårdmanden, den konservative herremanden. Dette slog klart igennem hos de tre unge historikere A. F. Bergsøe, C. F. Allen og G. F. Wegener, der i disse år kort efter hinanden udsendte hver sit banebrydende værk. Den første var Bergsøe, som i 1837 udgav en tobinds biografi af C. D. Reventlow3, der imidlertid bedst kan karakteriseres som en almen fremstilling af landets indre forhold i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Derpå kom C. F. Allen i 1840 med sin håndbog i fædrelandets historie4 og til slut Wegeners»Liden Krønike om Kong Frederik og den Danske Bonde«(1843). I disse tre værker finder man på den ene side de undertrykte gårdmænd som led uret og på den anden side herremændene som dem, der fastholdt uretten. Samtidig besattes en række biroller i forløbet omkring landboreformerne i slutningen af det 18. århundrede. Kronprinsen tildeltes således sammen med regeringen og centraladministrationen rollen som bondens beskytter, mens en række aristokratiske storgodsejere, bl.a! brødrene Johan Ludvig og Chr. Ditlev Reventlow, trådte frem fra massen af reaktionære proprietærer til en positiv omtale. Der blev fra godsejerside protesteret mod Gårdmandslinien i dansk historieskrivning Bergsøes værk, som man påstod skød»en større Skyld og vælter mere Had over paa den daværende Godseierklasse, end denne fortjente«5. Også Allen blev der rejst indvendinger imod6, og Molbech karakteriserede Wegeners skrift som»tendents-historie«7, men lige meget hjalp det. Af mindre betydning var det, at de nævnte forfattere på visse områder»tog fejl«. Således var Wegener og delvis Bergsøe tilbøjelige til at rose den enevældige kongemagt mere end det er faldet i eftertidens smag. Disse elementer er derfor senere blevet skilt ud som»forældene meninger«, der dog let lod sig undskylde ved det tidspunkt, hvorpå værkerne kom til verden8. Men grundstrukturen i de tre historikeres analyse, således placeringen af den undertrykte gårdmand som den progressive, godsejeren som den reaktionære faktor viste sig holdbar, og blev med de tre nævnte historikere hentet ud fra den dagsaktuelle polemik i 1770erne, 80- erne og 90erne og ført ind i den videnskabelige historieskrivning. Det vil nemlig være urigtigt at betegne Bergsøe, Allen og Wegener som originale i dybere forstand. De var og forstod sig selv som forlængelsen af den radikale offentlige hovedstadsopinion, der havde udfoldet sig i årene indtil 1799, hvorefter den blev begrænset af skærpede trykkefrihedsbestemmelser. Endelig kunne de også støtte sig på summariske sammenfatninger af landbosagens forløb, som Rasmus Nyerups i første 3. Geheime-Statsminister Greve Christian Ditlev brederik Reventlovs Virksomhed som Kongens Embedsmand og Statens Borger, I II. K bh., Haandbog i Fædrelandets Historie med stadigt Henblik paa Folkets og Statens indre Udvikling. K bh., P. T u tcin i M aanedsskrift fo r Litteratur, 17, 1837, , s. 482, jf. Fridlev S krubbeltrang i»c hristian I). F. Reventlow, som danske H istorikere har set ham «, Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog, X X X V I, 1948, , s. 387f. 6. F.eks. af A. S. Ø rsted og C aspar P aludan-m uller. Ellen Jørgensen, Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede. K bh., 1943, s [C. M olbech],»anm eldelse af: Dr. C. F. W egeners liden K rønike om Kong Frederik og den danske Bonde. Til M enigm ands N ytte og Fornøielse, udg. a f det Kongl. D anske L andhuusholdningsselskab. K bh., 1843«, Historisk Tidsskrift, 6, 1845, , s I W egeners tilfælde var der desuden, som det frem går både a f u n dertitlen og en anm æ rkning bag på titelbladet, tale om et bestillingsarbejde, udført for det halvofficielle L andhusholdningsselskab. Det var utvivlsom t ønsket, at W egeners bog m åtte blive en modvægt til Allens negative vurdering a f kongehusets indsats for bonden. I denne henseende, m en ikke i øvrigt, var W egeners skrift en»anti-a llen«. Se også C laus Bjørn m.fl.,»l andboreform erne i den danske skoles historielæ rebøger«, Årbog fo r Dansk Skolehistorie, 1974, 46-68, s. 47f. 179

3 Thorkild Kjærgaard bind af hans historisk-statistiske skildring af Danmark og Norge fra og i Jacob Mandix s landboret fra de samme år10. Støttet af de politiske og økonomiske konjunkturer slog de nævnte værker afgørende igennem, især Allen og Wegener opnåede betydelig udbredelse11. Derimod døde den tidligere nævnte godsejerorienterede litteratur fra 1820erne og 30erne efterhånden ud. Samtidig skete der en opdeling af landboreformtidens polemiske litteratur, idet en stor del blev udstødt som reaktionære tendensskriverier. Dette gik ud over godsejerforfattere som F. W. Jarlsberg, C. W. v. Munthe af Morgenstierne, A. C. Teilmann og andre, som siden har været skydeskive for hårde, ofte helt urimelige angreb, bl.a. af Edvard Holm og Hans Jensen12. En af de mest fejlvurderede og misforståede forfattere fra det 18. århundredes slutning er således uden tvivl Morgenstierne. Til gengæld er Søren Klestrup, O. L. Bang, Chr. A. Fabricius og andre forfattere, som specialiserede sig i at fremstille bondestandens vilkår som utålelige, blevet kanoniseret, uanset hvor tvivlsomt deres bevisgrundlag måtte være13. Dette har betydet, at en række overdrevne og vildledende påstande fik indpas i den videnskabelige historieskrivning og har fået lov til at præge den helt til vore dage. Blandt de mest sejlivede myter, der således blev fælleseje for mange historikere, er følgende grundantagelser: (1) Landbrugets, især bondebrugets forfatning var yderst ringe i 1700-tallet, og et lavpunkt blev nået omkr. 1770/80, umiddelbart før reformerne. (2) Det ubegrænsede hoveri var en uhyggelig grundskade, der opsugede al gårdmændenes arbejdskraft og umuliggjorde enhver forbedring på gårdene. (3) Kampen i landbosamfundet stod mellem gårdmændene og de hensynsløst egoistiske godsejere. (4) Husmænd og tjenestefolk havde det i grunden bedre, i hvert fald lige så godt som gårdmændene, der ikke bare var klemt af godsejerne, men også af husmændenes og tjenestefolkenes krav om løn og andre ydelser. De efterfølgende knap 150 års historieskrivning er efter min opfattelse kendetegnet ved, at nye forskningsresultater til stadighed er blevet indpasset i dette billede af det 18. århundredes landboforhold. På næsten alle områder har man i den videnskabelige speciallitteratur taget forbehold og indført nuanceringer. Men i betragtning af hvor løst bevisgrundlaget er for de omtalte grundantagelser, er det en imponerende respekt, man har vist dem. Tydeligst kommer dette i dag frem i populære skildringer i lærebøger for folkeskolen, i jubilæumsværker og i avisartikler. Desforuden i de fiktive tolkninger af historiske for- 9. H istorisk-statistisk Skildring a f Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider, I. K bh., 1803, ss , jf. Ellen Jørg en sen, anf. st. 10. Haandbog over den Danske Landvæsens Ret, I 11. K bh., 1800 (2. udg. 1813). 11. Allens håndbog kom i otte udgaver, sidste gang Se f.eks. E dvard H olm, Kampen om Landboreformerne. K bh., 1888 (repro. 1974), ss og H ans Jen sen, Dansk Jordpolitik, I. K bh., 1936, passim. O m W edel-jarlsberg hedder det således hos H olm, at hans forsvar for de bestående tilstande byggede pa»videnskabeligt V anvid«(s. 54) og at hans»o pfattelse a f den historiske U dvikling og a f Lovgivningens F ortrinlighed«var»taabelig«og spækket m ed påstande, som var»ensidige til den største U rim elighed«(s. 57f). 13. Orrr Søren K lestrup, der var forfatter til Betænkninger i Andledning a f nogle Poster i Friherre a f Wedel-Jarlsbergs Veiledning til rigtige Begreb om de danske Jordegodsers Indretning i Hovedgaarde. K bh., 1782 (2. opl. 1786), hedder det hos H olm, at han var»en jæ vn, praktisk L andm and«, der gik»rent statistisk til V ærks...«{anf. arb., s. 61). H ovedsubstansen i K lestrups statistik, hvoraf både han selv og m ange senere forfattere h ar draget yderst vidtgående konsekvenser om bøndernes tilstand, består im idlertid ikke a f andet end en række, tilm ed i flere detaljer uklare opgørelser over tre bønders økonom iske forhold i en 8-års periode. Fabricius karakteriseres a f H ans Jen sen som en m and, der»kunde se paa Forholdene uhildet af G odsejerinteresser, fra Statstjenerens og E m bedsm andens Standpunkt.«A n f arb., s

4 G årdmandslinien i dansk historieskrivning hold, som tilbydes i skønlitteraturen14, på film15 og i det artificielle gårdmandslandskab på Frilandsmuseet16. Men at Bergsøes, Allens og Wegeners opfattelser endnu stort set holdes i hævd, selv i den videnskabelige historieskrivning, kan man overbevise sig om ved at konsultere»politikens Danmarks Historie«17, Ole Feldbæks manuskript fra 1974 til universitetslærebogen18 og Benito Scocozzas bog om feudalismen fra F.eks. giver sidstnævnte følgende vue over landbrugets udvikling fra det 16. århundrede frem til slutningen af det 18.:»... med hoveriets forøgelse opnår herremanden - set i længere historisk perspektiv - kun en foreløbig gevinst. Ved at skille bondens produktion for eget behov fra bondens merarbejde for godsejeren forsvinder samtidig den ansporing, som bonden trods alt har ved dyrkningen af»eget«brug. Denne ansporing, som overhovedet ikke findes ved det nøgne slavearbejde for herremanden på hovedgårdsjorden, søges ganske vist erstattet med tvang; undertrykkelsen af bønderne skærpes fra det 16. århundrede, kulminerende i det 18. århundrede med stavnsbåndet... Men tvangen kan nok sikre, at bonden yder det arbejde, han piskes til, men den ansporer ham ikke til at øge produktiviteten eller udvise opfindsomhed. Tværtimod fører det øgede hoveri til ringere drift af bondens fæstejord. Hoveriforøgelsen indvarsler således yderligere stagnation i udviklingen af landbrugets produktivkræfter - den indvarsler feudalismens endeligt.«senere hedder det, at»den grundlæggende klassemodsætning i det feudale Danmark så ubetinget gik mellem bønderne og herremanden.«20 Af afgørende betydning for de engang vedtagne tolkningers overlevelsesevne har det givetvis været, at man på intet tidspunkt har måttet revidere, men højst udvide og supplere billedet af, hvem der repræsenterede de progressive kræfter i samfundet. Tværtimod betød opkomsten af det demokratiske system og dettes nære forbindelse med gårdmændene og partiet Venstre i sidste halvdel af forrige århundrede, at gårdmændenes progressivitet blev forbundet med selve den demokratiske styreforms progressive natur. Sammenhængen mellem Højre, provisoriske finanslove, udemokratiske regeringsvaner og godsejerinteresser bidrog på sin side til bestyrkelse af den formening, at godsejerfløjen til alle tider har repræsenteret reaktionen. Den agrare andelsbevægelse, som tvangløst er blevet taget som udtryk for det bedste i dansk demokratisk sindelag, parlamentarismens indførelse og opgøret om lensafløsningen omkring 1. verdenskrig har virket i samme retning. Det samme har landbrugets dominerende stilling i vort erhvervsliv, ikke mindst på eksportmarkedet. Hvad skulle Danmark have gjort uden bøndernes smør og bacon? Også i dag er landbrugets, specielt gårdbrugets prestige utvivlsomt stor, både i byborgerskabet og 14. Se f.eks. E bbe K løvedal Reich, Frederik. En folkebog om N. F. S. Grundtvigs tid og liv. K bh., 1972, s. 44 og L eif Petersen, M ed Ræventlow skal land bygges. K bh., 1976 (utrykt skuespil, opført i T V m arts Jeg takker forfatteren for lån a f m anuskript). 15. Kongen bød Produceret i anledning af 150-året for stavnsbåndets ophævelse. 16. Jf. K ai U ldall m.fl., Frilandsmuseet. Vejleder. K bh., Det er karakteristisk, at der blandt Frilandsm useets m ange bygninger kun findes én herregårdslade (kat. nr. 25) og kun to huse, som har været beboet af egentlige landarbejdere (kat. nr. 62 og 73). Beboerne i de øvrige huse pa m useet h ar alle drevet givtige binæ ringer (pottem ageri, fiskeri o.l.). Interessen sam ler sig om gårdm æ ndene, og husmændenes liv idylliseres. 17. Se især Jen s Vibæk, Reform og fa llit = (Politikens) Danmarks Historie, 10, [1. udg.], K bh. 1964, ss Danmarks Historie = M anuskriptfor Gyldendals Danmarkshistorie fo r universitetet. K bh., 1974, ss , Klassekampen i Danmarks historie. Feudalismen, [1. udg.]. K bh., anj. arb., s en i øvrigt ikke ukritisk anm eldelse a f Benito Scocozzas bog frem hæver Jen s R ahbek Rasm ussen blan dt Scocozzas»gode og uanfægtelige resultater«påvisningen af, at»den grundlæ ggende m odsæ tning i sam fundet gik mellem jordejere (hvad enten det nu var kronen, adelen eller kirken) og fæ stebønderne.«fortid og Nutid, X X V I, 1976, , s I T orben Peter A ndersen, Produktion og samfund i Danmarks og Nordens historie. K bh., 1978 (i serien Fundamental historie, et nyt lærebogssystem for gym nasiet) findes synspunkter ganske svarende til Benito Scocozzas fra 1976, se specielt ss , Ligeså i J a n R ågård,»l andboreform erne i D anm ark«, Kritiske historikere, 1977, 3, 2 24, især ss. 12, 14, 23. Det skal bem ærkes, at R agards artikel indeholder flere værdifulde enkeltiagttagelser.

5 Thorkild Kjærgaard langt ind i gammelsocialdemokratiske kredse. Den brede forståelse for, at landbrugets interesse var alles interesse under EF-debatten først i 1970erne og regeringsdannelsen i efteråret 1978 turde være udtryk herfor. Den danske gårdmand er i en grad, der savner sidestykke - det skulle da lige være det ligeledes sent industrialiserede Frankrig21 - blevet opfattet som folkets sunde stamme,»den bærende Stand i vort Folk«, som det er blevet udtrykt af officeren og militærhistorikeren K. C. Rockstroh22. II. De grundantagelser i den landbohistoriske litteratur, som er blevet skitseret i det forudgående, har virket i to retninger. Den første angår historikernes interessefelt, dvs. sondringen mellem hvad der er relevant og hvad der ikke er det, samt identifikationen af konflikterne i landbosamfundet. Den anden angår den måde, hvorpå nye forskningsresultater indpasses og harmoniseres med ældre opfattelser. a) Interessefelt - konfliktidentifikation: Siden midten af forrige århundrede har historikernes interessefelt navnlig været gårdmandsklassen, dens vilkår og dens samspil med godsejerne. Endvidere har man interesseret sig for, hvorledes gårdmanden ved egen og Kronprinsens og/eller regeringens og embedsmændenes hjælp nåede frem til sin retmæssige position. iman vil alene ved at se på titlerne kunne fornemme, at en meget betydelig del al den landbohistoriske litteratur, som fulgte efter Wegener, Bergsøe og Allen, kan lægges langs denne linie. Fra den såkaldte jubilæumslitteratur, der udkom 1888 i anledning at hundredeåret for loven om stavnsbåndets ophævelse, kan nævnes»landboreformerne og den danske Bondestands Frigjørelse før og efter 1788«, der var den fynske gårdejer N. Rasmussen Søkildes hovedbidrag.»fra Stavnsbaandets Dage«af skolelæreren Severin Kjær og»den danske Bondes Trældom og Frihed«af Marx-oversætteren H. V. Lund er titlerne på et par andre bidrag fra ikke-akademisk side i denne kappestrid om at fejre den danske gårdmand. Fra akademisk side kom bl.a. J. A. Fridericia,»Den danske Bondestands Undertrykkelse og Frigjørelse i det 18de Aarhundrede«, Edvard Holm,»Kampen om Landboreformerne«og Johannes Steenstrup,»Den danske Bonde og Friheden«. Om alle disse værker gælder det, at de hovedsageligt koncentrerer sig om gårdmændene og bestræbelserne for at forbedre disses forhold, således som de kom til syne hos regeringen, hos kongehuset og i den oplyste offentlighed. Der er forskel i vurderingen af bondens situation, navnlig skiller Steenstrup sig ud ved at tage visse forbehold over for det almindelige sortsyn. Men som helhed kunne en anmelder af jubilæumslitteraturen med rette anføre, at endskønt man hist og her har lagt lidt til og taget lidt fra, så er det ret påfaldende,»hvor sikkert Dommen allerede tidligt har fæstnet sig navnlig gennem Wegeners»Liden Krønike om Kong Frederik VI og den danske Bonde«..,«23. Gårdmandslinien, som den var formuleret allerede omkr. 1840, havde overtaget. Det gjaldt i den akademiske, såvel som i den ikke-akademiske historieskrivning, blandt hvis mere fremstående repræsentanter foruden de allerede nævnte bør huskes C. Christensen (Hørsholm)24 og højskolemanden Povl Hansen, bl.a. for et studie med den karakteristiske titel:»bonde og Herremand. Et Tidsbillede fra Hoveri-Tiden«25. Det kan til- 21. Jf. Stanley H offm ann m.fl., Å la recherche de la France. Paris, 1963, s K. C. Rockstroh, Udviklingen a f den nationale H ar i Danmark, III. K bh., 1926, s Sml. ndf. n Fr. K rarup,»l iteraturen i A nledning a f S tavnsbaandsfesten 1888«, Nationaløkonomisk Tidsskrift, ny Rk., V I, 1888, , s Forfatter til Hørsholms Historie. K bh., 1879, og de meget benyttede Agrarhistoriske Studier, 1 2. K bh., Aarbog for dansk Kulturhistorie, 1891, 1 83, jf. Claus Bjørn,»Povl Hansen, Vallekilde - historiker og højskolemand«, Årbog fo r Dansk Skolehistorie, 1978, , passim.

6 føjes, at gårdmandslinien, om muligt i endnu højere grad, dominerede blandt den hærskare af mindre kendte amatørhistorikere, ofte med rod i bondesamfundet, som i disse år begyndte at rykke frem. Fra deres side foreligger i snesevis af små og store bidrag til belysning af gårdmændenes forhold på de enkelte godser. Til disse bidrag vil der ikke i det følgende blive taget nærmere hensyn, men de bør holdes in mente, da de ved deres stadige gennemspilning af gårdmandsliniens hovedtemaer utvivlsomt har bidraget til dens befæstelse i alle kroge af landet. Bliver man ved titlerne vil man se, at ikke så meget er forandret i vort århundrede i forhold til det foregående. Det er stadig gårdmændene, der placeres i centrum, og som danner udgangspunkt for vurderingen af udviklingen i almindelighed. Dette gælder således en række disputatser, f.eks. Hans Jensens fra 1936 om dansk jordpolitik med undertitlen:»udviklingen af Statsregulering og Bondebeskyttelse indtil 1810«26, Sigurd Jensens fra 1950 om dansk bondeøkonomi i tiden mellem midten af det 18. og midten af det 19. århundrede27 og Gunnar Olsens fra 1957 om hovedgård og bondegård28, dvs. om kampen G årdmandslinien i dansk historieskrivning om jorden mellem hovedgårdene og bøndergårdene. Går man uden for disputatsernes rækker, finder man titler som»samtidens Syn paa den danske stavnsbundne Bonde«(Albert Olsen, 1939)29,»Fæstebønderne i Odsherred«(Margit Mogensen, 1974) og»bønderne og udskiftningen«(jørgen D. Rasmussen, 1977). Lotte Jansen har skrevet om»gårdmandshoveriet på Egeskov«(1977) og Claus Bjørn bl.a. om»bondeuro på Fyn «30. Flere titler og flere forfattere kunne nævnes31. Fælles også for de sidst anførte arbejder er, at de helt overvejende koncentrerer sig om gårdmandens stilling, selv om der også i det 20. århundrede kan konstateres forskellige indfaldsvinkler til emnet. Således fremhæver Hans Jensen i forlængelse af Bergsøe centraladministrationens rolle, mens Margit Mogensens kortlægning af gårdmændenes sociale forhold på grundlag af fæsteprotokoller og andre lokale kilder er et af de sidste led i en kæde, der over Fridlev Skrubbeltrang og Albert Olsen kan føres tilbage til Axel Linvalds analyse af fæstebøndernes forhold på Bistrup gods32. Claus Bjørn og Jørgen D. Rasmussen knytter med deres studier over gårdmænde- 26. Se ovf. n Fra Patnarkalism e til Pengeøkonomi. Studier over dansk Bondeøkonomi i Tiden mellem Midten a f det 18. og Midten a f det 19. Aarhundrede. K bh., Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden K bh., 1957 (repro. 1975). 29. Scandia, X II, Fynske årbøger, 1978, D enne artikel indgår sam m en m ed»t he Peasantry and A grarian Reform in D enm ark«, The Scandinavian Economic Review, X X V, 2, 1977, og»proprietæ rfejden «(utrykt m anuskript. Vil blive publiceret i Historie) i en række studier a f sam m e forfatter over stem ninger og tendenser blandt danske gårdm æ nd i perioden ca til århundredeskiftet. 31. Det er bem æ rkelsesvæ rdigt, at ikke alene m ange am atørhistorikere, m en også en væsentlig del a f de frem træ dende, professionelle landbohistorikere h ar rod i bondesam fundet, næ rm ere betegnet er gårdm andsb ørn. Fortrinsvis i nyere tid, hvor vejen til universitetsgrader har været nogenlunde frem kom m elig for bønderbørn. B landt flere eksem pler kan nævnes H ans Jen sen, Fridlev Skrubbeltrang, G u n n ar O lsen, Sigurd Jen sen o g je n s H olm gaard. Det har højst sandsynligt stabiliseret den gårdm andsorienterede opfattelse a f det danske landbrugs historie, at en væsentlig del a f vore agrarhistorikere siden om kr er blevet rekrutteret fra gårdm andsstanden. Betegnende for gårdm andsliniens gennem slagskraft i historikerm iljøet som helhed er det, at den uden næ vnevæ rdige undtagelser er blevet accepteret a f historikere, som hverken personligt eller i kraft af deres særlige interesseom råde har været forpligtet over for gårdm æ ndene. Dette gæ lder f.eks. K. C. Rockstroh, der skrev om hæ rspørgsm ål (se ovf. n. 22) og Aage Rasch, hvis felt var storhandel og industrihistorie. Se hans biografi a f handelsfyrsten Niels Ryberg, Niels Ryberg Fra bondedreng til handelsfyrste. A arhus, 1964, ss Jf. Husmand og Inderste (repro. 1974),»Fæ stegården som forsørger. Aftægt og anden forsorg i det 18. å r h Jyske Samlinger, ny rk., V, , og andre arbejder af Fridlev Skrubbeltrang. O m Albert Olsens forskningsprogram, således som han i 1930erne docerede det ved K øbenhavns U niversitet, (m en kun i ringe grad nåede at virkeliggøre), se Inger T ryde,»de Basnæs B ønder og deres sociale og økonomiske Forhold i T iden før de store Landboreform er«, A arbogfor historisk Samfund fo r Sorø A m t, X X V I, 1938, 21-59, s. 21. Axel Linvalds statistisk anlagte beskrivelse af fæstebøndernes forhold på Bistrup findes i Bistrup, Byens gods K bh.,

7 Thorkild Kjærgaard nes politiske bevidsthed og evne til at hævde egne interesser udtrykkeligt an til navne som Poul Bjerge og den ovenfor nævnte Povl Hansen33. De har vist, hvor skeptisk man bør forholde sig til de mange udsagn om, at det 18. århundredes gårdmænd var forsagte og ude af stand til at varetage egne interesser. De var ikke blot»vankundige og ulykkelige«, de var også»ubøjelige og stridige«34. Forskellige indfaldsvinkler inden for den landbohistoriske litteratur forhindrer dog ikke en høj grad af enighed udadtil. Man er som oftest indstillet på at se tingene fra gårdmændenes side. Påstande om hårdt hoveri tages altid for gode varer uden nærmere stillingtagen til, hvordan hoveriet forholdt sig til gårdenes ydeevne, og samtidige godsejeres forsøg på at forsvare hoveriet bliver afvist som absurde35. Det anses i det hele taget for givet, at bønderne led uret, og alt vendes i denne retning. Sommetider må man spørge sig, hvad der mon vil kunne tilfredsstille gårdmandsstandens ihærdige forsvarere. Hvis fæstebønderne skulle overtage forsømte gårde, bliver det meget forståeligt anset for et overgreb på dem. Men da det af denne grund først i det 18. århundrede blev forlangt, at fæstegårdene skulle overleveres med passende besætning, viser også det sig at være galt. Nu er grunden, at dette gav så mange flere muligheder for, at godsejeren kunne gøre forøgede krav på den afgående fæster, og at der kun sjældent blev noget til arvingerne36. Det er også svært at dele Jens Holmgaards ironiske forargelse over, at statskassen tjente en større sum penge på at give bønderne arvefæstebreve i forbindelse med reformerne på krongodset i Nordsjælland, samtidig med at regeringen anså sig selv for at være noget så bondevenlig37. Man må spørge, om det virkelig kunne kræves, at staten i sin egenskab af godsejer skulle spille rollen som den glade giver for at vise sin bondevenlighed, og lade som om den ikke vidste, hvilke styrtende summer der i disse år blev tjent på jord. Realiteten var, at staten i forbindelse med indførelsen af arvefæste på de nordsjællandske områder strakte sig længere end nogen privat godsejer kunne tillade sig, hvad den fra godsejerside fremførte kritik af arvefæstet viste. Argumentet var i korthed, at man ud fra et godsøkonomisk synspunkt aldrig - og da slet ikke under en periode, der som 1790erne var præget af højkonjunktur og stadige udbyttestigninger - burde fiksere de årlige ydelser, således som det skete ved overgang til arvefæste under normale betingelser. Resultatet ville nemlig blive, at godsejerne gik glip af deres andel både af konjunkturgevinsterne og af det øgede udbytte38. Mere indirekte, men ikke mindre virkningsfulde er de rent stilistiske virkemidler, hvormed gårdmændenes sag forsvares.»hoveriplagede«,»hoverityngede«,»bebyrdede«,»undertrykte«,»forkuede«,»ufri«og»trælbundne«er eksempler på den endeløse liste af adjektiver, som også i den videnskabelige litteratur er blevet anvendt om danske bønder i det 18. århundrede. Omvendt er godsejerne blevet tildelt utallige nedsættende prædikater. Ad disse veje, altså ved stadig at kredse om gårdmandens forhold og ved åbenlyst eller indirekte at tage stilling for ham, rækker næsten alle landbohistoriske afhandlinger hånden ud til gårdmandsliniens traditioner og myter. Slående enkeltresultater og overraskende detaljer reduceres til lokale variationer og nuancerende træk i det ellers så triste og lidet opmuntrende billede uden hensyntagen til, at de gængse tolkninger i høj 33. Claus Bjørn,»The Peasantry and A grarian Reform...«, s Povl H ansen i»jens Lange og hans bønder«, A arbogfor dansk Kulturhistorie, 1892, , s C iteret a f C laus Bjørn i»povl H ansen, V allekilde -...«, s Den refleksagtige afvisning a f ethvert forsvar for hoveriet er som m eget an d et i gårdm andslinien arvegods fra landboreform tidens offentlige polemik. Først i 1780erne ironiserede C. VV. v. M unthe a f M orgenstierne over, at» H o v e rie t... hos B onden, og endnu m eere uden for B ondestanden, fik Skyld for Alting,...«. Det Danske Landvæsens Forfatning. Sorø, 1783, s Fridlev S krubbeltrang, Husmand og Inderste, Jen s H olm gaard,»de nordsjæ llandske landboreform er og statsfinanserne«, Erhvervshistorisk Årbog, V I. 1954, 59 79, passim. 38. Se f.eks. C. VV. v. M unthe af M orgenstierne, anf. arb., ss

8 grad netop bygger på lokale tilfælde og, ikke at forglemme, tvivlsomme generaliseringer på ukendt grundlag. b) Harmonisering a f nye forskningsresultater med ældre myter: Man ser i landbohistorisk forskning det særsyn, at en lang række myter far lov til at overleve, samtidig med at der læses og benyttes litteratur, som på flere punkter rokker afgørende ved de etablerede meninger. Således lever påstanden om trevangsbrugets uduelighed videre i bedste velgående39, selv om flere undersøgelser vidner om, at det var et fleksibelt og højt udviklet driftssystem. V angelagsinstitutionen, som indebar en kompliceret koordinering af sædskiftet mellem helt op til 10 eller flere landsbyer, viser, hvad de ældre dyrkningssystemer formåede at sætte i værk for at udnytte jorden mest effektivt40. De lange smalle agre med dybe agerrener imellem, som er blevet kritiseret så meget, var ikke et udslag af stilstand, men et forsøg på at løse overfladeafvandingens problemer41. I det hele taget gælder det, at mange af det ældre jordbrugs ejendommeligheder, ikke bare de lange agre, men også de store overdrev, var økologisk betingede og hang sammen med gødningsbalanceproblemer, afvandingsproblemer o.l. Dette har man gang på gang overset eller reduceret til en biomstændighed, og godssystemet har fået skylden for mangt og meget, som det ikke havde nogen direkte indflydelse på. Gårdmandslinien i dansk historieskrivning Man vil endvidere mange steder, selv i den nyeste litteratur, kunne læse, at bønderne i 1700-tallet blev holdt på plads af stavnsbåndet, og at man måtte gribe til tvangsfæste for at få gårdene besat og jorden dyrket. Ikke desto mindre kan man konstatere, at husmændene fra senest omkr måtte kæmpe hårdt mod gårdmændene for at holde på deres vitale rettigheder til jorden. Noget kunne altså tyde på, at fæstejord ikke var så værdiløs endda. I samme retning peger det, at den gennemsnitlige giftealder var stigende for gardmandsbørn, men ikke for de øvrige grupper i landbosamfundet. For at komme til gårdene synes man med andre ord at have været villig til at underkaste sig en øget social og seksuel disciplin. Dette er svært foreneligt med det synspunkt, at det var vanskeligt at få nogen til at overtage gårdene. Den samtidige tendens i gårdmandsgruppen til at lukke sig om sig selv ved i stor udstrækning at finde ægtefæller inden for egne rækker er vistnok typisk for en socialgruppe, der har noget at miste42. Påstande om at gårdmændene før reformerne lå på hoveri tidlig og silde og derfor forsømte deres gårde trives side om side med, at det synes velbelagt, at der fandt omfattende opdyrkninger sted på bondegårdsjorderne i tiden , og at bønderne i de samme år foretog store grundforbedringsarbejder, såsom rydning af marker for sten, bygning af stengærder og afvandinger. Der er ingen tvivl 39. Se f.eks. Ole Feldbæk, anf. arb., s Irits H astrup, Danske vangelag - i nordisk perspektiv - Kulturgeografiske skrifter, 7. Århus, 1970, ss Sml. M. L. Parry,»A Typology of C ultivation Ridges in Southern Scotland«, Tools & Tillaee, III 1 K bh En undersøgelse a f forholdene i Vejle am t viser, at ødegårde, i hvert fald fra 1760ernes slutning, praktisk talt ikke forekom i dette am t. Jo h a n H vidtfeldt,»s tavnsbaandet, dets Forudsæ tninger og V irkninger«, Vejle Amts Aarbog, X X X IV, 1938, 4 49, s. 23f. D rastiske påstande om vanskelighederne ved at skaffe fæstere blev ganske vist frem sat fra både godsejer- og gårdm andsside, m en det er overvejende sandsynligt, at de hovedsagelig var til politisk brug og efter om stæ ndighederne enten skulle vise, hvor urim elige forholdene var for godsejerne eller hvor lidet tiltræ kkende en tilværelse som gård m and var. N år det kom til sagen, var m an ikke i tvivl om, hvad en gård var værd. O m giftealder m.m., se H ans C hr. Jo h an sen, Befolkningsudvikling og fam iliestruktur i det 18. århundrede. O dense 1975 ss 87-89, 97f. 185

9 Thorkild Kjærgaard om, at hoveriet steg væsentligt i disse år, men det gjorde gårdenes ydeevne også43. Myten om de håbløst undertrykte og urespekterede fæstebønder trives side om side med, at adskillige godsejere øjensynligt som en selvfølgelig ting tog bønderne med på råd i talrige anliggender, og at gårdmændene derudover i løbet af det 18. århundrede blev inddraget i lokaladministrationen på områder som skoleog fattigvæsen44. Påstande om at de stigende priser ikke kom fæstebønderne til gode, fordi det usle bondebrug næsten ikke gav noget produktionsoverskud til salg, og at der tværtimod skulle være sket store overførsler fra hovedgårdene til bondegårdene, fremsættes sideløbende med, at bønderbygningerne blev større, bruttobeløbene i skifterne steg, stabiliteten i fæstekorpset steg og klædedragten forbedredes45. Endelig kan til belysning af bøndernes formueforhold nævnes, at da der i slutningen af 1780erne blev udskrevet en formueskat, betalte efter hvad foreløbige undersøgelser fra et midtjysk herred viser - 20 % af gårdmændene denne skat, der ikke blev pålignet likvider på under rd.46. Tager man de almindelige erfaringer mht. skatteunddragelse i betragtning kan man rimeligvis gå ud fra, at noget over 1U af gårdmændene i det pågældende herred lå inde med rd. eller mere, altså efter tidens målestok meget store beløb. Den centrale påstand i megen historisk litteratur, nemlig at landbosamfundets grundlæggende konflikt var mellem bønder og godsejere, og at de øvrige sociale modsætninger var underordnet denne, kan næppe holde. Jeg kan ikke se andet, end at bønderne sammen med godsejerne tjente sig op på de gode konjunkturer, og at disse to grupper havde ikke hinanden, men forbrugerne, dvs. bybefolkningerne og store dele af husmands-, inderste- og tyendeklasserne som modspillere. Dette er ikke sagt for at bestride, at der var fattige gårdmænd. Heller ikke for at bestride, at der var interessemodsætninger mellem gårdmændene og godsejerne, men disse var sekundære og drejede sig om, hvorledes de store penge, som kom til landbruget, skulle fordeles. Endelig bør det nævnes, at man udover godsejeråget ofte ser skattetrykket fremhævet som årsag til gårdmændenes pressede situation. Her er det ikke længere først og fremmest godsejeren, der sigtes til som bondens foruretter, men en lidt uklar blanding af for store militærudgifter og hoffets luksusforbrug. Hvordan det end har forholdt sig med disse statslige udgiftsposter, så er det vigtigt at fastholde, at de mindre og mindre blev gårdmændenes problem. Hartkornsskatten blev fikseret 1746 og ikke ændret før Som følge af det stigende prisniveau formindskedes skatten på bondegårdsjorden altså reelt i resten af århundredet. Hertil kom, at de nyopdyrkede jorder blev beskattet efter deres gamle tilstand, altså som skov, udyrket overdrev o.l. Det er bemærkelsesværdigt, men ret upåagtet, at en ny matrikel, som blev planlagt 1768 med det formål at inddrage den nyopdyrkede bondejord under beskatnings- 43. D ette er søgt næ rm ere do kum enteret i indledningen til en udgave af C. D. Reventlow s hoveribetæ nkning a f 1788, som i 1979 forventes udsendt under titlen konjunkturer og afgifter - C. D. Reventlows betænkning a f 11. februar 1788 om hoveriet. U d over m ange direkte indicier for at bondegårdsdriftens ydeevne steg ganske betydeligt i tiden kan frem drages et sim pelt sandsynlighedsbevis: I den næ vnte periode steg befolkningstallet jæ vnt og var ved dens slutning eller ca. 30 % større end ved dens begyndelse (Aksel Lassen, F ald og fremgang. Å rhus, 1965, s. 530). A ntager m an i overensstem m else m ed gængse form eninger, at der kun skete en forøgelse af udbyttet på hovedgårdsm arkerne, m ens bondebru get stagnerede, og ser m an bort fra im p ort/eksportbalancen for korn, når m an frem til, at den tiendedel a f landets areal, som dækkedes a f hovedgårdsjorden, om kring 1780 (ved reform periodens start) alene skal have båret den kolossale byrde at brødføde om kring flere end i D ette kan næ ppe have væ ret tilfældet. 44. C hr. H. Brasch, Vemmetoftes Historie, III. K bh., 1863, s Fridlev Skrubbeltrang, D et danske Landbosamfund K bh., 1978, ss. 258 (skolevæsen), 145 (fattigvæsen). 45. Fridlev Skrubbeltrang, anf. arb., ss. 212f (bygninger), , (fæ stekorpset), sam m e, Husmand og Inderste, s. 274 (om skifter) og Erna Lorenzen, Folks tøj i og omkring Århus ca ca A arhus, 1975, ss O plyst af K aren Schousboe. 186

10 grundlaget, blev opgivet 4 år senere, efter at en del af opmålingerne var foretaget. Begivenhedsforløbet omkring dette mislykkede forsøg på at lave en ny matrikel er ikke fuldt klarlagt, men resultatet var, at regeringen her, ligesom i Norge, måtte opgive at fa jordbeskatningsgrundlaget ført ajour, og at skattebyrden i stigende grad blev væltet over på den ikke-jordbrugende befolkning47. III. Betegnende for gårdmandslinien er den manglende, eller meget begrænsede interesse for de andre grupper i landbosamfundet. Godsejerne og deres synspunkter er der ikke taget meget hensyn til eller gjort mange forsøg på at gøre rede for. Det vidner om gårdmandsliniens gennemslagskraft, at der så godt som ikke findes nyere fremstillinger af privatejede godsers historie. Næsten ingen historikere har fundet det væsentligt at beskæftige sig med godsdriftens og godsledelsens forhold48, og de godsejere, der som Holger Stampe49 foranledigede folk til at skrive om deres ejendomme, fik kun fa efterfølgere, hvad Gårdmandslinien i dansk historieskrivning man i betragtning af gårdmandsliniens dominans vel ikke kan undre sig over. Ingen godsejer har lyst til at betale for at fa sig selv eller sine forgængere udstillet som sjældent usympatiske individer50. Når godsbesiddere i de sidste hundrede år har sat penge i historieforskning, har det i reglen været til stamtavler, bygningshistoriske værker og brevudgaver, vel sagtens for i det mindste at redde standens kulturelle renommé51. På grund af den ringe interesse for godsdriftens forhold har de færreste gjort sig den ulejlighed at forklare, at arvefæste på almindelige betingelser som nævnt var en yderst betænkelig foranstaltning, set fra et godsøkonomisk synspunkt52. Det samme gjaldt af tilsvarende grunde den hoveriafløsning mod faste pengesummer, som historikerne så ofte går i rette med godsejerne for at de ikke gav deres bønder. Hovedforklaringen på, at hoveriet først kunne stabiliseres og til dels afvikles fra 1790erne var antagelig, at hoveriafløsning mod faste beløb og uden yderligere kompensation set fra godsledelsens synspunkt ganske enkelt var økonomisk uforsvarligt. Den kompensation, som omsider blev ydet, bestod 47. Sagen om den planlagte m atrikel er sum m arisk refereret a f H enrik L arsen i»l andm aalingen «, Fortid og Nutid, V II, , O m regeringens - ligeledes mislykkede - forsøg på at tilvejebringe en ny m atrikel i Norge i 1720erne og odelsbøndernes (gårdm æ ndenes) resultatrige kam p i de følgende årtier for at fastholde de derved opnåede skattem æ ssige begunstigelser på de øvrige sam fundsgruppers bekostning, se Ståle Dyrvik, Den lange freds tiden = K nut M ykland (red.) Norges Historie, 8. Oslo, 1978, ss Nævnes kan dog H. K. Kristensen, Hovedgården Estrup i M alt herred. V arde, Se ovf. n Af nyere godshistorier, som er finansieret af de pågældende ejendommes besiddere og som har andet end privat interesse, er jeg kun opm æ rksom på J. W edell-n eergaard, Svenstrup. E t sjællandsk G ods Historie. K bh., 1921, Th. T haulow, Stamhuset Ravnholt-Nislevgaard Hellerup s Godshistorie. K bh., 1957 og K nud j V. Jesp ersen, Skaføgaards adkomstbreve og jordebøger H ornslet, Det førstnæ vnte værk indeholder udover ejeren, W edell-neerg aaids egne bidrag kapitler forfattet a f særligt sagkyndige. Det sidstnæ vnte rum m er, udover hvad titlen lover, en instruktiv indledning om godsets drift. Enkelte godsejere, bl.a. Aage Brask, h ar skrevet om ejendom m e, som de har ejet eller på anden m åde været næ r knyttet til (Kjellerup. En jydsk Herregaard fr a Vikingetid til Nutid. K bh., 1943 og Vo Is trup. En gammel himmerlandsk Gaard og dens Beboere. H obro, [1950]). For de relativt fatallige institutionsejede godser, hvor ingen personlige interesser står på spil, kan m an konstatere større villighed til at betale for at fa forfattet godshistorier. D ette h ar bl.a. resulteret i Axel Linvald, anf. arb., H arald Jørg en sen og Fridlev Skrubbeltrang, Det Classenske Fideikommis gennem 150 Aar. K bh., 1942, H ans L angballe m.fi., Ørslev Kloster. V iborg, 1975 og Vald. A ndersen, H ald Hovedgård H erning, F.eks. Louis Bobé, Slægten Ahlefeldts Historie. Udarbejdet paa Foranledning a f Lehnsgreve C.J. F. Ahlefeldt-Laurvig, 1-6. K bh., , sam m e (udg.), Efterladte Papirer fr a den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet Meddelelser a f Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-1 rolleborg, udgivne paa b oranledning a f Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. Reventlow, I X. K bh., og H ans B erner Schilden H olsten og A lbert F abritius, Lehnsbaron Hans Berner Schilden H olsten s Slægtsbog, I 1-3, II 1-2, III tavle- og registerbind. K bh., U dover A lbert Fabritius m edvirkede en lang række faghistorikere. 52. Det gælder dog ikke Sigurd Jensen, anf. arb., s

11 Thorkild Kjærgaard først og fremmest i, at landgildens størrelse blev overladt til fri forhandling mellem gårdmænd og godsejere, hvad der i tilslutning til en række andre foranstaltninger gav godsbesidderne mulighed for at dække, evt. mere end dække det indtægtstab, som hoverifastsættelsen betød. Derfor kan man selvfølgelig godt mene, at godsejerne burde have givet arvefæste eller hoveriafløsninger til lave takster. Men man bør gøre sig klart, dels at det var rationelle godsøkonomiske overvejelser og ikke en blanding af dumhed og hensynsløshed, som lå bag godsejernes fastholdelse af det hidtidige system frem til 1790erne, dels at resultatet af arvefæste og/eller hoveriafløsning ikke ville være blevet en social udligning i moderne forstand. Det ville kun have betydet, at de store konjunkturgevinster fortrinsvis ville være gået i gårdmændenes lommer i stedet for at blive delt mellem godsejere og gårdmænd53. Hverken arvefæste eller hoveriafløsning ville have betydet nogen forbedring for landbosamfundets største grupper, husmænd, inderster og tjenestefolk. IV. Dette fører frem til spørgsmålet om, hvorledes den landbohistoriske forskning har placeret disse sidstnævnte grupper i det historiske forløb. Ikke alle husmænd, inderster og tjenestefolk var ens stillet. Blandt dem, der havde en særstilling, og som de følgende betragtninger derfor kun i begrænset omfang har gyldighed for, skal nævnes (1) indsiddere, som var aftægtsfolk på gårdene, (2) husmænd, der drev håndværk, og som derfor nød godt af landbrugets ekspansion i det 18. århundrede og (3) gårdmandsbørnene blandt tjenestefolkene, især dem, der som de ældste blandt søskende var nærmest til senere at overtage fæstegårde og dermed komme frem i verden. Gårdmænd har altid ment og hævdet, at karlene bestiller for lidt og får for meget i løn, og at ingen har et bedre og mere sorgløst liv end husmænd, der kan komme om morgenen og gå om aftenen med deres penge uden bekymring for, hvor pengene til deres næste dagløn skal komme fra. Det gjorde de vel også i 1700-tallet, og der kan her ligge en forklaring på, at man rundt om i den gårdmandsorienterede polemik fra dette århundrede finder endog meget voldsomt formulerede påstande om, at husmænd og karle udsugede gårdmændene, der var de nævnte gruppers hovedarbejdsgivere. Disse synspunkter ser man senere dukke op hos de gårdmandsorienterede historikere. F.eks. giver A. D. Jørgensen i sine»fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie«følgende beskrivelse af hoveri, gårdmænd og tjenestefolk:»i Reglen sendtes Karl og Pige til Hoveri, og de gjorde det gærne, da der kun blev lidet udrettet, men baade Vejen derhen og Opholdet paa Gaarden og dens Marker var som oftest ganske fornøjeligt; Madmoderen maatte skære dem en god Madpose, det krævede Æren over for de andre Hovfolk, skønt ofte hun selv og hendes nærmeste maatte sulte derfor. Det var i det hele et af de værste Vidnesbyrd om Tilstandenes Ynkelighed, at Karl og Pige var bedre stillede end Gaardmanden selv, og at faa eller ingen uden nødtvungen opgav det at være Tyende for at gifte sig og sætte Bo.«A. D. Jørgensen går herefter over til en beskrivelse af et andet sørgeligt vidnesbyrd om tidens elendighed, nemlig tiggerne, der færdedes overalt:»store Flokke af forfrosne Børn, hjælpeløse Kvinder, vanføre Mænd, ja hele Flokke af ødelagte Gaardmænd og Husmænd, som ikke havde kunnet overkomme de Byrder, der paahvilede dem, og nu foretrak Tiggerstaven for Hungersdøden.«Denne redegørelse er blevet spredt i et utal af eksemplarer. Første udgave kom 1882, her citeres fra 8. oplag, udsendt Husmændene er her i dette citat op- 53. Størrelsesordenen a f de beløb, der stod på spil, kan illustreres m ed B ernstorff gods som eksempel. Da m an indførte arvefæste i 1766 blev den stedsevarende, årlige afgift fastsat, så den pr. td. htk. svarede til forrentningen a f 50 rd. V ed århundredeskiftet kunne arvefæ sterne om sæ tte deres lodder til om kr rd. pr. td. htk. Sigurd Jen sen, anf. st. 188

12 Gårdmandslinien i dansk historieskrivning regnet blandt dem, der led nød. Men dette er usædvanligt, og hos andre forfattere, f.eks. Edvard Holm og Johs. Steenstrup, kan man læse om husmændenes begunstigede position55. Det er rigtigt, at disse opfattelser blev imødegået allerede i 1888 af V. Falbe Hansen, der mente at kunne påvise et kraftigt fald i levestandarden hos landbosamfundets underklasser56. Senere har flere, først og fremmest Fridlev Skrubbeltrang vist, hvor uholdbare, for ikke at sige groteske påstande af den citerede art er57. På den anden side viger man dog tilbage fra at skildre forskellene i mørkere farver end højst nødvendigt, og altid med viljen til at se de lyse sider. F.eks. tegnede Gunnar Olsen i 1952 dette billede af tjenestekarlens situation:»enhver karl, der havde sin førlighed, som havde vist sig nogenlunde arbejdsduelig, og som havde sparet en smule penge sammen, kunne fa en fæstegård, omtrent når han ville. Hvis han ikke var kvalificeret til gårdfæster, kunne han hensætte sig som indsidder eller husmand; og hvis han var ked af landbruget, var der altid brug for arbejdskraft i købstæderne og navnlig i København.«58 I denne stædige fastholden af, at også de lyse sider må med står historikerne ikke blot i modsætning til det ret trøstesløse billede, kilderne tegner, men også i modsætning til det sortsyn, hvormed man altid er parat til at skildre gårdmændenes vilkår. Som helhed synes det for tiden fremherskende billede af husmændene at være, at deres kår vel nok var ringere end gårdmændenes, men at der var mange overlapninger, kraftig cirkulation mellem grupperne, og at det var et temmelig tvivlsomt privilegium for husmændene at bytte med gårdmændene59. Gårdmænd, husmænd, inderster og tyende var alt i alt én alen af samme stykke, og der var udstrakt indbyrdes solidaritet mellem grupperne overfor godsejerne60. Dette billede er efter min opfattelse for harmoniserende, men i hvert fald er teorien om at husmændene og tyendet udnyttede gårdmændene blevet opgivet i nyere tid. Til gengæld stiller man sig i reglen afvisende ved enhver antydning af, at der var en fundamental fællesinteresse mellem jordens brugere (gårdmænd og godsejere), og at de dannede en front mod de forskellige kategorier af landarbejdere. Dette fik Johan Hvidtfeldt at mærke, efter at han i et par artikler fra 1938 og havde fremsat den antagelse, at stavnsbåndet bedst kunne anskues som en løntrykkende foranstaltning i godsejernes, men dog først og fremmest i gårdmændenes interesse. Materialet til den første artikel fra 1938 var hentet fra Vejle amt, suppleret med enkelte eksempler fra det øvrige Jylland. I artiklen fra 1945 er der eksempler fra hele landet. Modangrebet kom i 1952 i en artikel af Gunnar Olsen, hvortil der tidligere er blevet henvist62. Gunnar Olsen indleder med at opsuge Hvidtfeldts resultater i det almindelige 54. S F ra fortæ lling nr. 29:»Bondens Frigørelse«. 55. E dvard H olm, Danmark - Norges indre Historie under Enevælden fra , II. K bh., 1886, s Joh s. Steenstrup, Den danske Bonde og Friheden. K bh., 1888, s Stavnsbaands-Lesningen og Landboreformerne, I. K bh., 1888 (repro. 1975), ss , jf. M arcus R ubin,»stavnsbaandsliteraturen«, Tilskueren, 1888, , s. 655, hvor dette aspekt af Falbe-H ansens resultater fremhæves. 57. Husmand og Inderste, passim. Det skal bemærkes, at der hos Fridlev Skrubbeltrang er mange forskydninger i vurderingen a f forholdet mellem husm æ nd og gårdm æ nd, ikke blot inden for forfatterskabet som helhed, men også i de enkelte værker. Ingen h ar sa gennem ført som Skrubbeltrang undersøgt og påpeget forskellene mellem gårdm æ nd og husm æ nd i det 18. århundrede. Alligevel vil m an ofte se, at han i sine sam m enfattede konklusioner falder tilbage til gårdm andsliniens gængse formuleringer, jf. ndf. n »Stavnsbåndet og tjenestekarlene«, Samlinger, ny rk., I, , , s Således i en kort og klar form ulering hos Fridlev S krubbeltrang i en anm eldelse a f det i n. 42 næ vnte arbejde af H ans Chr. Johansen, Fortid og Nutid, X X V I, , , s Se også M argit M ogensen,»det danske landsbysam fund ca Social og økonomisk struktur«, Personalhistorisk tidsskrift, 16. rk., 6, 1978, 81-99, s. 89f. 60. Albert Olsen,»Sam tidens Syn...«, s »S tavnsbaandet, dets F orudsæ tninger...«og»k v in destav nsbaan det i 1750erne og 1760erne«, Festskrift til Erik Arup. K bh., 1946, Se ovf. n F o rtid og N u tid 189

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

Slesvigske godser. Carsten Porskrog Rasmussen

Slesvigske godser. Carsten Porskrog Rasmussen Slesvigske godser Carsten Porskrog Rasmussen Indledningsforelæsning ved forsvaret af disputatsen Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsdrift i hertugdømmet Slesvig 1524-1770 den 26. september

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistik og dets forgængere har gennemført et væld af undersøgelser af landbrugets og landboernes vilkår siden midten af 1800-tallet. Selv

Læs mere

Redegørelse. Sandru Surendran, 2.x Historieopgave til d. 20/ Nakskov Gymnasium & HF. Enevælden

Redegørelse. Sandru Surendran, 2.x Historieopgave til d. 20/ Nakskov Gymnasium & HF. Enevælden Redegørelse Enevælden Siden 1625 havde kongen af Danmark ført Danmark i krig utallige gange indtil 1659. Dette havde medført stor gæld, da hæren og flåden brugte mange penge. Dette medførte at befolkningen

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789

Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789 Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og problemformulering...3 Omstændighederne optil vedtagelsen af den franske menneskerettighedserklæring..

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset Det førindustrielle Danmark, ca. 1730-1870 Danmarks Økonomiske Historie Forelæsning 3/9-2009 Paul Sharp, paul.sharp@econ.ku.dk Om mig Cand.Polit og ph.d. i økonomi Afhandling om international økonomisk

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland,

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, Oprøret ved Kalø et rollespil om magt i middelalderen I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, bekymrede for deres fremtid og den straf, der er pålagt

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Det danske sprogs stilling i grænselandet Knud Fanø Sprog i Norden, 1986, s. 69-73 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Johnny Thiedecke. For Folket. Oplysning, Magt og vanvid i Struensee-tidens Danmark. Pantheon

Johnny Thiedecke. For Folket. Oplysning, Magt og vanvid i Struensee-tidens Danmark. Pantheon Johnny Thiedecke For Folket Oplysning, Magt og vanvid i Struensee-tidens Danmark Pantheon Indholdsfortegnelse Forord i I. Det danske samfund ca. 1700-1770 Land og folk 8 Landbefolkningen 10 De forskellige

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Hvad vil videnskabsteori sige?

Hvad vil videnskabsteori sige? 20 Ubehjælpelig og uvederhæftig åndsidealisme Hvad vil videnskabsteori sige? Et uundværligt svar til de i ånden endnu fattige Frederik Möllerström Lauridsen Men - hvem, der ved et filosofisk spørgsmål

Læs mere

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Tekster: 2 Mos 32,7-10.30-32, Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Salmer: Lem kl 10.30 330 Du som ud af intet skabte (mel. Peter Møller) 166.1-3 Så skal dog Satans rige (mel. Guds godhed vil) 166.4-7 52 Du Herre Krist

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Biskop og skolelærer - modsætninger i Solrød

Biskop og skolelærer - modsætninger i Solrød Af Bent Hartvig Petersen Skolernes historie i Solrød landsby er for længst forbi. Den sidste hovedskole ved kirken faldt for udviklingen i 1976, men den historie, der her skal fortælles foregår på samme

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Hvad er der sket med kanonen?

Hvad er der sket med kanonen? HistorieLab http://historielab.dk Hvad er der sket med kanonen? Date : 28. januar 2016 Virker den eller er den kørt ud på et sidespor? Indførelsen af en kanon i historie med læreplanen Fælles Mål 2009

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Fra sogn til velfærdsproducent

Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Kommunestyret gennem fire årtier Jens Blom-Hansen Marius Ibsen Thorkil Juul Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitetsforlag 2012 Forfatterne

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag KUML 2014 KUML 2014 Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab With summaries in English I kommission hos Aarhus Universitetsforlag Kongens Borge Det kronologiske forhold mellem Pine Mølle og Trelleborg - svar

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere