Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober Hvad gælder på det private område?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?"

Transkript

1 Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område?

2 Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4 Lønkrav i forbindelse med ansættelse Pensionsvilkår Årlige lønforhandlinger Ansættelsesvilkår 5 Lov- og aftaltebestemte vilkår Råd og vejledning Lov om ansættelsesbeviser 6 10 tjek-punkter Arbejdstid 7 Over- og merarbejde Ferie og ferietillæg Denne pjece vil give dig et lille overblik over de væsentligste vilkår ved privatansættelse. Den er tænkt som en kort gennemgang af de udfordringer, du kan møde i din første ansættelse i forbindelse med løn og ansættelsesforhold. Pjecen kan ikke erstatte en konkret eller individuel faglig vurdering af din ansættelse, og Dansk Socialrådgiverforening står naturligvis parat til at yde dig råd og vejledning. Kontakt altid Dansk Socialrådgiverforening, hvis du har behov for at vide mere. Graviditet, barsel, adoption 8 Løn under barsel Omsorgsdage og barns sygdom Sygdom 9 Opsigelse 9 Standardkontrakt 10 Få mere at vide 12

3 Det private arbejdsmarked Du står over for at skulle ansættes på det private arbejdsmarked og mange spørgsmål melder sig: Hvilke vilkår gælder? Hvad kan jeg forvente i løn? Hvordan er det med ferie? Får jeg løn under barsel? Har jeg fri, når mit barn er syg? Hvordan sikrer jeg mig de bedste vilkår? Det private arbejdsmarked er væsentligt forskelligt fra det offentlige arbejdsmarked for så vidt angår ansættelsesvilkår. Det offentlige arbejdsmarked er kendetegnet ved at være dækket af overenskomster og aftaler - på samme måde som der er aftalt en startløn og årlige lønforhandlinger. Sådan er det ikke automatisk på det private arbejdsmarked. Det private arbejdsmarked er reguleret af enten overenskomster, kontrakter eller aftaler for hver enkelt ansatte. Overenskomst Som privatansat socialrådgiver kan du blive ansat på en overenskomst indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening og den pågældende virksomhed. Dette rejser som regel ikke de store spørgsmål. overenskomst, som er indgået med en anden organisation end Dansk Socialrådgiverforening. Dette rejser ofte en del spørgsmål - blandt andet om, hvilken organisation, der har aftale- eller forhandlingsretten for dig. Hvis du tilbydes ansættelse med reference til en overenskomst, hvor Dansk Socialrådgiverforening ikke er aftalepart, bør du kontakte os, fordi der kan være behov for yderligere afklaring af dine rettigheder. Individuel kontrakt På det private arbejdsmarked, hvor socialrådgivere ansættes, er arbejdspladsen ofte ikke overenskomstdækket. Det betyder, at ansættelsen baseres på en individuel kontrakt, det vil sige en individuel aftale om, hvilke vilkår, som skal gælde for den ansatte. Det stiller naturligvis store krav til selve ansættelseskontraktens udformning, da det præcis er den aftale, som gælder mellem den ansatte og virksomheden Du kan også blive ansat på en

4 Lønvilkår Lønkrav i forbindelse med ansættelse Det er vigtigt, at du forhandler den rette løn på plads. Det lønkrav, du rejser i forbindelse med ansættelsen, vil ofte bero på en forhandling mellem dig og din kommende arbejdsgiver. Du kan få sparring hos Dansk Socialrådgiverforening, før du går til den endelige lønforhandling. De faktorer, som kan indgå i lønforhandlingen, kan eksempelvis være: Anciennitet som socialrådgiver Job og karriere Har du brug for oplysninger om din løn eller ansættelsesvilkår? Eller trænger du til kompetenceudvikling eller ligefrem et nyt job? På Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside under Job og karriere finder du oplysninger lige fra overenskomster og ferieforhold til, hvordan du kommer videre i din karriere som socialrådgiver. Erfaring fra tidligere/ nuværende stilling Efter- og videreuddannelse Faglige og personlige kompetencer Projektledelse Faglig ledelse Undervisning Personaleansvar, budgetstyring, budgetansvar Pensionsvilkår Pensionsordning er en væsentlig del af dine ansættelsesvilkår. I din egen interesse bør du derfor forhandle en pensionsordning på plads. Ikke alle private arbejdsgivere har en pensionsordning. Men mange har en pensionsordning på mellem 15 og 18 procent af lønnen som en del af ansættelsesvilkårene. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du indbetaler din pension i PKA, men du vil ofte have valgfrihed i forbindelse med ansættelsen. Årlige lønforhandlinger Som privatansat er du ikke automatisk sikret en årlig lønstigning eller en årlig lønregulering. Lønnen, årlige lønforhandlinger og eventuelle lønreguleringer aftales ved ansættelsesforholdets start.

5 Ansættelsesvilkår Det er vigtigt at forstå, hvad det indebærer for ansættelsesvilkårene, at være privatansat. Lov- og aftaltebestemte vilkår En del af ansættelsesvilkårene er lovbestemte, eksempelvis funktionærloven, lov om ligebehandling og ferieloven. Andre vilkår er aftalebestemte. Det gælder eksempelvis pension af lønnen, betalt frokostpause og frihed ved barns sygdom. Ansættelseskontrakten er selve grundlaget for den aftale, som indgås mellem din arbejdsgiver og dig. Det er den løbende aftale under ansættelsesforholdet - og den aftale, som skal danne grundlag for løsningen af eventuelle fremtidige tvister. Får du løn under barsel og hvor længe? Er juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag fridage? Godtgørelse for kørsel i egen bil Mulighed for supervision, efter- og videreuddannelse Råd og vejledning Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du kontakter os for råd og vejledning, før du underskriver kontrakten. Det er kontrakten, som er selve aftalegrundlaget for dit ansættelsesforhold og det væsentligste dokument, hvis der skulle opstå tvist mellem dig og din arbejdsgiver Ansættelsesvilkårene er derfor af stor betydning for dig og dit ansættelsesforhold. Derfor skal du blandt andet tjekke, om følgende indgår i aftalen: Ret til årlig lønforhandling Betalt frokostpause Betaling for over- og merarbejde Mulighed for afspadsering Ydes der pension og med hvilken procent? Er funktionærloven gældende for ansættelsen?

6 Lov om ansættelsesbeviser Alle væsentlige vilkår for arbejdsforholdet skal oplyses i ansættelseskontrakten. Ifølge ansættelsesbevisloven skal følgende vilkår fremgå af din kontrakt: 10 tjekpunkter Arbejdsgivers og lønmodtagerens navn og adresse. Arbejdsstedets beliggenhed. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Hvis ikke der er tale om tidsubestemt ansættelse, skal ansættelsesforholdets forventede varighed angives. Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgivers opsigelsesvarsler. Den aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f. eks. pensionsbidrag - samt udbetalingsterminer Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Herudover skal alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet fremgå af ansættelseskontrakten (eventuelt med henvisning til en personalehåndbog). Der kan være aftalt pensionsordning, fuld løn under barsel, ret til frihed ved barns sygdom, ret til betalt overarbejde, ret til 6. ferieuge m.m. Hvis disse vilkår fremgår af en eventuel overenskomst, skal der refereres til det i selve kontrakten. Overenskomsten skal udleveres sammen med kontrakten. Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet en standardkontrakt, som er optrykt på side Denne kontrakt kan du eventuelt bruge som tjekliste. Standardkontrakten kan anvendes i ansættelsesforhold både med og uden overenskomst. Du kan downloade standardkontrakten fra - du finder den under Job og Karriere, Løn og ansættelse, privatansat.

7 Arbejdstid Udgangspunktet for en fuldtidsansættelse er 37 timer, inklusive frokostpause. Hvis din frokost ikke er betalt af arbejdsgiver, tillægges ½ time dagligt til den ugentlige arbejdstid. Det indebærer, at du selv skal betale din frokostpause. Over- og merarbejde Fastsættelse af arbejdstiden har også betydning for beregning af, hvornår der er tale om overarbejde. Det er vigtigt, at der i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering, aftales vilkår for honorering af overarbejde. Eksempelvis i form af afspadsering eller lønudbetaling eller en kombination af begge dele. Aftale om honorering/afspadsering af overarbejde er vigtig. Mangler aftalen, vil det ofte indebære, at overarbejde ikke honoreres, fordi arbejdsgiver kan gøre gældende, at det er indeholdt i den almindelige aflønning. Ferie og ferietillæg Som privatansat er du omfattet af ferieloven. Det betyder, at du har ret til 5 ugers ferie. De 3 uger kaldes hovedferie, de 2 sidste uger er restferie. Som udgangspunkt vil du blive ansat på vilkår af ferie med løn. Fridage eller ferie ud over 5 uger beror på en aftale. Du skal derfor aftale med din arbejdsgiver, hvis du skal have 6 ugers ferie. Ydermere bør du aftale, om den 6. ferieuge skal udbetales eller blot går tabt, hvis du ikke afvikler den. Heldigvis er det helt almindeligt, at private arbejdsgivere - i lighed med de offentlige arbejdsgivere - giver sine ansatte 6 ugers ferie. Du bør dog i din egen interesse tjekke, om det også gælder den arbejdsgiver, du er i færd med at få ansættelse hos. Ansættelse på vilkår af ferie med løn betyder, at du i henhold til ferieloven tillige er berettiget til et ferietillæg på 1 procent. Ferietillægget udbetales i forbindelse med ferieårets start, som regel i forbindelse med aprillønnen. Ferietillæggets størrelse kan være genstand for forhandling. Det vil sige, at du har mulighed for at aftale et højere ferietillæg end 1 procent. Det er ikke ualmindeligt med et aftalt ferietillæg på 1½, 2, 3, 4 eller 5 procent. Du bør i din egen interesse forhøre dig om, hvorvidt din kommende arbejdsgiver har en husaftale om ferietillæg og om din konkrete mulighed for en højere ferietillægsprocent. 7 12

8 Graviditet, barsel og adoption For privatansatte er der meget stor forskel på de gældende regler for barsel. Hvis du ansættes på en privat overenskomst, vil der ofte være gunstige vilkår for graviditet og barsel. Det bør du tjekke i forbindelse med ansættelsen. Ansættes du ikke på en privat overenskomst, skal du være særdeles opmærksom på hvilke vilkår, din kommende arbejdsgiver så tilbyder dig under barsel. Løn under barsel Som privatansat på individuel kontrakt er løn eller fuld løn under barsel et aftalevilkår. Selve retten til fravær under barsel fremgår af lov om ligebehandling. Det er retten til løn, helt eller delvis, som er omdrejningspunktet ved dette vilkår. Hvis du har funktionærvilkår, fastsættes vilkårene om delvis løn til kvinder efter dette regelsæt. Efter funktionærloven har en kvindelig lønmodtager ret til halv løn i perioden fra 4 uger før forventet fødsel og ind til 14 uger efter fødslen. Derefter har kvindelige lønmodtagere alene ret til barselsdagpenge fra deres hjemkommune. Det, der er vigtigt at få aftalt, er således retten til hel eller delvis løn under fraværet. Nogle får via deres individuelle kontrakt eller husaftale ret til løn, enten helt eller delvist, i barselsperioden. Omsorgsdage og barns sygdom Du skal også være opmærksom på, at ret til omsorgsdage og ret til frihed under barns 1. og 2. sygedag også er et aftaleanliggende. I vores standardkontrakt (side 10-11), kan du se de vilkår, Dansk Socialrådgiverforening anbefaler i forbindelse med graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage samt fravær (med løn) i forbindelse med barns sygdom. Fravær Reglerne om fravær på grund af barsel og adoption fremgår af ligebehandlingsloven. Din arbejdsgiver kan ikke tilbyde dig ringere barselsvilkår end lovgivningen. Der er mange kombinationsmuligheder for, hvordan far og mor kan afholde deres barsel, og det puslespil skal lægges forud for planlægningen af barselsorloven. Reglerne om fravær kan du finde på under Job og karriere.

9 Sygdom og 120-dages reglen Hvis du er omfattet af funktionærloven, får du fuld løn under sygdom. Du har pligt til at underrette din arbejdsgiver snarest, hvis du bliver syg. Ved længerevarende sygdom kan din arbejdsgiver kræve en lægeerklæring af dig. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, er du ikke berettiget til løn under sygdom, medmindre det konkret er aftalt med din arbejdsgiver. 120-dages reglen gælder kun mellem arbejdsgiver og lønmodtager, hvis den fremgår af selve ansættelseskontrakten. Reglen åbner mulighed for, at arbejdsgiver kan opsige ansatte med kun en måneds varsel, når vedkommende har været syg i 120 dage. Uanset hvilken ansættelsesanciennitet, de i øvrigt måtte have. Opsigelse Som funktionær kan du opsiges med følgende varsler. For prøvetidsansatte gælder forkortet opsigelse (ofte 14 dages gensidigt aftalt varsel). Fra 0 til 6 måneders ansættelse: 1 måneds opsigelsesvarsel. Fra 6 måneder til 3 års ansættelse: 3 måneders opsigelsesvarsel. Fra 3 til 6 års ansættelse: 4 måneders opsigelsesvarsel. Fra 6 til 9 års ansættelse: 5 måneders opsigelsesvarsel. Over 9 års ansættelse: 6 måneders opsigelsesvarsel. Hvis du opsiges, er din ansættelsesanciennitet grundlaget for beregningen af dit opsigelsesvarsel. Selve opsigelsesvarslet tæller med ved beregningen af ansættelsesancienniteten Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du ikke underskriver en kontrakt som indeholder120- dages reglen, men forsøger at forhandle den ud af kontrakten. Husk ved opsigelse altid at kontakte Dansk Socialrådgiverforening med henblik på råd og vejledning i forbindelse med opsigelsens saglighed. Efterhånden er anvendelsen af 120-dages reglen sjælden, men den ses stadig anvendt hos de private arbejdsgivere. Så den regel bør du i din egen interesse være opmærksom på. Hvis du selv ønsker at opsige din stilling, skal det ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

10 Standardkontrakt Der indgås mellem... (socialrådgiverens navn og adresse) og... (arbejdsgiverens navn og adresse) følgende: ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Tiltrædelsesdato Arbejdsgiver... har fra den / 20 ansat socialrådgiver... som Arbejdssted og opgaver Arbejdsstedet er... Socialrådgiveren skal beskæftige sig med opgaver inden for..., jvf. vedlagte stillingsbeskrivelse. 3. Løn og lønregulering Lønnen er ved tiltrædelsestidspunktet aftalt til...kr. om måneden. Lønnen betales månedsvis bagud. Lønnen skal være til disposition den sidste hverdag i måneden. Der foretages lønforhandlinger en gang årligt pr. den 1. januar. Hvis der sker væsentlige ændringer i socialrådgiverens stilling eller kvalifikationer så forudsætningerne for aflønningen ændres, optages forhandling om aflønningen og øvrige vilkår. 4. Pension Socialrådgiverens eget bidrag til en pensionsordning udgør...% af lønnen. Egetbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget udgør...% af lønnen. Pensionsbidraget indbetales til PKA. 5. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, incl. ½ times daglig spisepause. Arbejdstiden placeres inden for ugens første 5 hverdage mellem kl.... og kl Overarbejde Arbejde efter kl.... betragtes som overarbejde, når den daglige arbejdstidsnorm på 7,4 timer er opfyldt. Overarbejde opgøres ved månedens udgang, og honoreres særskilt. Tid, der medgår til tjenesterejser og efteruddannelse indregnes i opgørelsen af arbejdstiden. Overarbejde honoreres efter socialrådgiverens eget valg med afspadsering eller overarbejdsbetaling efter følgende regler: For de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør honoreres med timelønnen (1/1924 af den under 3 angivne løn) plus 50%. Herefter honoreres med timelønnen plus 100%. For arbejde på lørdag, søn- og helligdage og andre i forvejen aftalte fridage honoreres med timelønnen plus 100%. 7. Ferie og fridage Socialrådgiveren er berettiget til ferie i henhold til ferielovens regler med tillæg af 1 uge. Det i henhold til ferieloven særlige tillæg udbetales med...% Socialrådgiveren er berettiget til løn (jvf. 3) under ferie fra tiltrædelsestidspunktet, mod at arbejdsgiveren modtager eventuelt tidligere optjent feriegodtgørelse.

11 Standardkontrakt Socialrådgiveren er berettiget til erstatningsferie for dokumenteret sygdom af over en uges varighed under ferie. Juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt grundlovsdag er fridage uden afkortning i lønnen. 8. Efteruddannelse Socialrådgiveren har ret og pligt til, at holde sig uddannelsesmæssigt ajour. 9. Orlov Ved udnyttelse af lovgivningens bestemmelser om orlov til børnepasning, uddannelse, pasning af døende i hjemmet eller pasning af alvorligt syge børn, er socialrådgiveren berettiget til sædvanlig løn, jvf 3 og Graviditet, barsel, adoption, omsorgsdage Socialrådgiveren er berettiget til orlov/fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i samme omfang og efter regler som kommunalt ansatte socialrådgivere, jvf. de til enhver tid gældende regler herom (der bør være en henvisning til den specifikke aftale Jf. den til enhver tid gældende aftale mellem KTO og KL ). 11. Barns sygdom Socialrådgiveren er berettiget til 2 dages frihed ved barns sygdom. 12. Rejser og repræsentation Socialrådgiverens udgifter til rejser og repræsentation i arbejdsstedets interesse godtgøres efter regning. For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter de for staten gældende takster (p.t... kr./km) Opsigelse For opsigelse af ansættelsesforholdet gælder funktionærlovens regler. Efter 12 års ansættelse kan ansættelsesforholdet dog kun bringes til ophør fra arbejdsgiverens side med det i loven angivne varsel med tillæg af 1 måned. Forud for en uansøgt afskedigelse, gives den ansatte underretning om den påtænkte afskedigelse med mulighed for at udtale sig, inden endelig beslutning træffes. 14. Funktionærlov og ferielov I øvrigt er funktionærloven og ferieloven gældende for ansættelsesforholdet. 15. Overenskomst Ansættelsesforholdet er reguleret af overenskomsten mellem og. Et eksemplar af overenskomsten er udleveret til medarbejderen/forefindes i elektronisk form på. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af en kollektiv overenskomst...., den.../ Arbejdsgiveren.. Socialrådgiveren Du kan downloade standardkontrakten fra - du finder den under Job og Karriere, Løn og ansættelse, privatansat

12 Her kan du få mere at vide Regionskontoret er klar med rådgivning Region Nord Telefon: Mail: Region Syd Telefon: Mail: Region Øst Telefon: Mail: Dansk Socialrådgiverforening holder gåhjem-møder for privatansatte og kommende privatansatte medlemmer: Kend din kontrakt og din første lønforhandling og Den årlige lønforhandling. Hold øje med annonceringen i fagbladet Socialrådgiveren og på om tid og sted. Vi kommer også til din arbejdsplads efter aftale Toldbodgade 19 B 1253 København K T Teks og tryk Dansk Socialrådgiverforening

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL > OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning.

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning. Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere 1. Parter Aftalen er indgået mellem Jordbrugsakademikerne og DLBR og er gældende for de rådgivningsvirksomheder, der tiltræder aftalen. 2.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Udvalgte punkter fra standardkontrakten vil ligeledes blive gennemgået, så kontrakten kan udfyldes

Udvalgte punkter fra standardkontrakten vil ligeledes blive gennemgået, så kontrakten kan udfyldes Vejledning BKD Til bager- og konditorer mv. Bagere- og konditorer mv. omfattet af Landsoverenskomsten for håndværksbagere og konditorer som indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette medarbejderne om vilkårene for ansættelsesforholdet

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette medarbejderne om vilkårene for ansættelsesforholdet VEJLEDNING TIL STANDARDANSÆTTEL-SESKONTRAKT Udarbejdet og anbefales af GLS-A og DSL ved ansættelse af skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt professionsbachelorer i jordbrug Ansættelseskontrakten

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter

Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter 1. Parter Aftalen er indgået mellem Jordbrugsakademikerne og DLBR og er gældende for de landøkonomiske foreninger

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

AFTALE. Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK HOLSTEBRO AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING

AFTALE. Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK HOLSTEBRO AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING AFTALE Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK 51 7500 HOLSTEBRO Og AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING Q( VESTFORSYNING 1, GYLDIGHEDSOMRÅDE Denne aftale

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL > OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere