Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger"

Transkript

1 Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller hvorfor det er vigtigt, at punktet fremgår. Det er argumenter, du kan benytte som input i forhandlingen med din kommende arbejdsgiver. Bemærkningerne står i [parentes] med blåt under hver paragraf. Når du er privatansat på individuel kontrakt, er hovedreglen, at løn, pension, lønregulering, arbejdstid, overarbejde, løn under barsel og barns sygdom, ekstra fridage med løn osv. ikke er fastlagt på forhånd. Derfor er et godt udgangspunkt for en ansættelse en god kontrakt, der klart og tydeligt beskriver de vilkår, som er aftalt. Alt, hvad der fremgår af kontrakten, minimerer risikoen for tvister efterfølgende mellem dig og din arbejdsgiver. Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) [Du skal være opmærksom på, at det er den rette arbejdsgiver, du indgår aftale med, især hvis du skal arbejde fra flere adresser og selskaber. CVR-nummeret sikrer, at der ikke er tvivl om arbejdsgiverens identitet] og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: ANSÆTTELSESKONTRAKT 1

2 Indhold 1. Tiltrædelsesdato Arbejdssted, opgaver og reference Løn og lønforhandling Bonus, provision mv Pension Arbejdstid Merarbejde Ferie og fridage Efteruddannelse/kompetenceudvikling Graviditet, barsel og adoption Barns sygdom, læge- og tandlægebesøg Rejseudgifter/ kørsel i egen bil/ benyttelse af egen telefon mv Distancearbejde Immaterielle rettigheder mv Opsigelse Funktionærlov og ferielov Særlige vilkår Parternes underskrifter Klausuler Henvisninger

3 1. Tiltrædelsesdato Medarbejderen tiltræder stillingen som [indsæt stillingsbetegnelse] med virkning fra (indsæt dato og år). [Dato for din første arbejdsdag skal fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevisloven, og det har betydning for beregning af din anciennitet. Ligeledes skal det fremgå, hvorvidt stillingen er tidsbegrænset, og hvis det er tilfældet, skal din sidste arbejdsdag indføjes. Hvis stillingen er tidsbegrænset med mulighed for fastansættelse, så aftal et tidspunkt et par måneder før ansættelsesforholdets afslutning for at drøfte en eventuel fortsat ansættelse] 2. Arbejdssted, opgaver og reference Arbejdsstedet adresse er (indsæt adresse). [Arbejdsstedets beliggenhed skal fremgå af kontrakten, også hvis din adresse er arbejdsadressen, jf. ansættelsesbevisloven. Hvis du har mulighed for at arbejde hjemme, er det hensigtsmæssigt, at det fremgår af kontrakten eller ved henvisning til virksomhedens interne regler] Medarbejderen skal beskæftige sig med opgaver inden for (indsæt arbejdsområde), jf. vedlagte stillingsbeskrivelse. [Ifølge ansættelsesbevisloven skal kontrakten indeholde titel, stilling, jobkategori eller en stillingsbeskrivelse. Sidstnævnte kan med fordel udarbejdes som bilag til kontrakten, da en stillings indhold ændrer sig med årene. En stillingsbeskrivelse er hensigtsmæssig, især hvis du oplever usikkerhed om stillingens konkrete indhold og ansvar. Foreligger der en udførlig stillingsbeskrivelse, sikrer det også, at begge parter er afklarede og enige om stillingens indhold. Hvis stillingsbetegnelse og jobindhold ændres under ansættelsen, er det vigtigt at tilføje eller ændre beskrivelsen. Du kan både bruge det i en lønforhandling og ved karriereskift] Medarbejderen refererer til (indsæt fx chef, direktør e.l.) [Hvis du har flere chefer/direktører, er det vigtigt, at der er klarhed om, hvem du refererer til] 3. Løn og lønforhandling Lønnen udgør kr. (indsæt beløb) pr. måned og udbetales månedsvis bagud og er til rådighed senest den sidste hverdag i måneden. [Løn og udbetalingsterminer skal fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevisloven. Når du aftaler løn med din kommende arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, om pensionen er helt eller delvis inklusive i det aftalte beløb. Det kan betyde mange tusinde kroner til forskel, hvis pensionen skal fratrækkes lønnen. Lønnen bør afspejle din generelle markedsværdi, dvs. din uddannelse, erfaring, specialer osv. Det er nemlig vigtigt at opnå det rigtige lønniveau fra begyndelsen, da erfaringen viser, at en for lav begyndelsesløn ofte følger med i hele ansættelsesforløbet. Husk at benytte ADO s lønstatistik for privatansatte i øvrigt og 3

4 kontakt gerne sekretariatet. Hvis startlønnen er lavere, end du forventer, så prøv at få forhandlet enten en lønstigning eller en lønforhandling efter 3 eller 6 måneder ansættelse ind i kontrakten. En genforhandling, efter kort tids ansættelse, giver dig mulighed for at vise din arbejdsgiver, hvad du kan, og din arbejdsgiver får mulighed for at se dig an, inden det endelige lønniveau fastsættes] Lønnen forhandles minimum én gang årlig i (indsæt måned) måned med virkning fra (indsæt måned). Første gang den (indsæt dato). [Løn handler om andet end et månedligt beløb. I forskellige livsfaser varierer ens behov i et ansættelsesforhold. Og i perioder kan løn under barsel, videreuddannelse eller frihed betyde mere end en høj løn. Derfor er det godt at gøre sig klart inden en forhandling, hvilke vilkår, der har højeste prioritet for dig. Og ændrer dine prioriteringer sig senere i ansættelsen, så er den årlige lønforhandling også tidspunktet, hvor du enten kan forhandle vilkår ind i din kontrakt, eller konvertere dem du har til højere løn. Husk altid at forberede lønforhandlingen i god tid, noter nye kompetencer, gode resultater, gode samarbejdsrelationer eksternt og internt osv., også i løbet af året] Ved væsentlige ændringer i de i 2 nævnte arbejdsopgaver genforhandles lønnen. [Sker der væsentlige ændringer i din ansættelse (det kan dreje sig om en chefstilling med eller uden personaleledelse, de aftalte rejsedages antal er fordoblet, du udfører opgaver for 2 eller andet), vil der være basis for en ekstraordinær lønstigning og en ændring af eller tillæg til din ansættelseskontrakt]. 4. Bonus, provision mv. Medarbejderen aflønnes med bonus, provision mv. på de vilkår, der fremgår nedenfor (eller af bilag til ansættelseskontrakten). Medarbejderen er ved fratræden i optjeningsperioden berettiget til en forholdsmæssig andel af den bonus, provision mv., som medarbejderen ville have fået udbetalt som ansat i virksomheden ved optjeningsperiodens afslutning, jf. funktionærlovens 17a. Bonus, provision mv. indgår i beregningen af medarbejderens pension. Bonus, provision mv. indgår ved beregningen af løn under ferie og det årlige ferietillæg i henhold til ferielovens 23. Under afholdelse af ferie modtager medarbejderen i tillæg til lønnen i 3 et bonusbeløb. Bonusbeløbet beregnes som [indsæt procentsats] % af bonusbeløb optjent i det forudgående kalenderår og udbetales forholdsmæssigt i forhold til antallet af feriedage. Bonusbeløb indgår ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden. Feriegodtgørelsen beregnes som et gennemsnit af bonusbeløb optjent i det forudgående kalenderår. [Aftaler om bonusordning, provisionsaftale mv. skal fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevisloven. Der skal oplyses om, hvornår bonus udbetales, og hvor længe aftalen løber. Når du fratræder, er du sikret en forholdsmæssig andel af det beløb, du ville 4

5 have modtaget, hvis du fortsat havde været ansat i virksomheden, jf. funktionærlovens 17. Når du indgår en aftale om provision, er det vigtigt, at aftalen indeholder præcise mål for, hvor meget du vil modtage i bonus. I en forhandling om bonusaftalen, kan du med fordel prøve at få nogle af følgende punkter ind. Delvis målopfyldning kunne udløse et mindre beløb Genforhandling, hvis forudsætningerne for aftalen ændres i årets løb enten pga. af interne eller eksterne forhold Prøv at undgå bonusudbetaling baseret på din leders subjektive vurdering Målene bør være objektive og målbare samt realistiske for dig og relevante for din arbejdsgiver Aftalen bør nøje beskrive, på hvilket grundlag beregning og bedømmelse foretages Du skal have adgang til de relevante informationer både under ansættelsen og ikke mindst i en fratrædelsessituation] 5. Pension Det samlede pensionsbidrag udgør (indsæt procent) % af den i 3 og 4 nævnte løn. Medarbejderens andel udgør (indsæt procent) %, virksomhedens andel udgør (indsæt procent) %. Pensionsbidrag indbetales af virksomheden til (indsæt pensionskasse). [Hvis der indgår en pensionsordning i din aftale, skal den fremgå af kontrakten, jf. ansættelsesbevisloven, da det er en del af din løn. Derimod er pension ikke omfattet af lovgivning, så det er vigtigt, at der aftales enten et beløb eller en procentdel. I de offentlige overenskomster betales mellem 17 og 18 % af lønnen, hvoraf arbejdsgiver betaler to tredjedele og den ansatte en tredjedel. For at din livsvarige alderspension skal udgøre to tredjedele af din løn, skal der indbetales mere end 15 % af din løn. Nogle arbejdsgivere har selv oprettet en pensionsaftale, som er obligatorisk for alle virksomhedens medarbejdere. Anmod om at få en samtale med en pensionsrådgiver, således at du er helt afklaret med, hvordan ordningen er, og hvilke forsikringer, der indgår ved fx invaliditet og sygdom. Hvis din arbejdsgiver kun indbetaler et mindre beløb, anbefales det, at du selv bidrager med mere, men får din arbejdsgiver til at indbetale, så du ikke beskattes af beløbet] 6. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer inkl. ½ times daglig frokostpause. [Den ugentlige arbejdstid er ikke fastsat ved lov, men i de offentlige og langt størstedelen af de private overenskomster og ansættelseskontrakter er arbejdstiden fastsat til 37 timer om ugen inkl. eller ekskl. ½ times frokostpause. ½ times betalt daglig frokostpause har en værdi af 6,8 % af din årsløn, så kommer du fra en ansættelse med frokostpause inklusive, så husk den i din lønforhandling. 5

6 Ifølge ansættelsesbevisloven skal den daglige eller ugentlige arbejdstid fremgå af kontrakten. Grænsen for arbejdstid fremgår af arbejdstidsdirektivet, ifølge hvilket den øvre arbejdstid ikke må overstige 48 timer i gennemsnit pr. uge over en 4-måneders periode] Arbejdstiden placeres inden for normal kontortid, mandag til fredag mellem (indsæt tider) Medarbejderen tilrettelægger selv sin arbejdstid. [Flekstid er mulig på mange arbejdspladser, og det kan være en stor fordel at kunne enten møde senere eller gå tidligere. Er der mulighed for flekstid eller for at arbejde hjemme, så få det skrevet ind i kontrakten] Transporttid til møder, kurser og andre tjenstlige formål indregnes i opgørelsen over arbejdstid. [Transport til møder og kurser bør være aftalt til at indgå i arbejdstiden. Ikke mindst hvis du ofte har møder i den anden ende af Danmark eller i udlandet. Ellers kan mange af dine søndage afholdes i et tog eller fly, uden at du får frihed på et andet tidspunkt] Medarbejderen er berettiget til at påtage sig anden lønnet såvel som ulønnet beskæftigelse, hvis det er foreneligt med selskabets virke. Løn, honorar mv. for sådanne hverv tilkommer medarbejderen. [Hvis du har et bijob, er det vigtigt, at du oplyser din arbejdsgiver om det. Det bør indskrives i kontrakten, at din arbejdsgiver er oplyst om og har accepteret dit bijob samt en beskrivelse af det] 7. Merarbejde Arbejde ud over 37 timer pr. uge anses for merarbejde. Merarbejde opgøres ved månedens udgang og honoreres efter medarbejderens valg med afspadsering eller merarbejdsbetaling som følger: Afspadsering svarende til merarbejdets omfang med et tillæg af 50 % Merarbejdsbetaling beregnet med timelønnen med et tillæg af 50 % Optjent afspadsering afvikles efter aftale med arbejdsgiver senest inden udgangen af det kalenderår, hvor det er optjent. Ved fratræden udbetales al tilgodehavende afspadsering med den sidste lønudbetaling. [En privatansat akademiker med en god løn har som hovedregel ret til afspadsering i forholdet 1:1. Får du en lavere løn end gennemsnitslønnen for en dyrlæge med tilsvarende anciennitet og opgaver, jf. ADO s lønstatistik for privatansatte i øvrigt, kan du få kompensation, ved at arbejdstimer ud over det aftalte antal tillægges 50 %, og 100 % hvis det er pålagt weekendarbejde] Når du drøfter kontrakten, skal du også have gjort dig klart, hvordan du selv har det med lange dage og måske weekendarbejde. Hænger dit liv kun sammen med 37 timer om ugen, bør du melde klart ud, således at der ikke skabes forventninger, som du ikke har mulighed for 6

7 at indfri og på længere sigt vil ødelægge samarbejdet og måske din ansættelse. Arbejdsgivere har ofte den indstilling, at en akademikerløn må dække rigtig mange overarbejdstimer, måske endda jobløn. Den højere løn, du får som akademiker, dækker dog ikke nødvendigvis et højt timetal, men derimod nogle kvalifikationer og kompetencer, som er specielle for dig. Der er jo en grund til, at arbejdsgiveren ønsker at ansætte dig, som har en lang videregående uddannelse.. For at du er forpligtet til at arbejde over, skal det fremgå af din kontrakt. Hvis du har ret til at afspadsere eller modtage betaling for merarbejde, skal det også fremgå af din kontrakt] 8. Ferie og fridage Ferie Medarbejderen er berettiget til ferie med løn efter ferielovens regler. [5 ugers ferie med løn optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret fra , med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at du modtager løn under ferie fra ansættelsens start. Du skal oplyse arbejdsgiveren ved ferieårets start, om du vil have løn under ferie eller 12 % feriegodtgørelse. Sidstnævnte kan kun svare sig, hvis du har goder, som der beregnes feriegodtgørelse af. Ifølge ansættelsesbevisloven skal rettigheder om ferie fremgå af din kontrakt] Det særlige ferietillæg i henhold til ferieloven udbetales med (indsæt procent) % og medtages med samme procentsats ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden. [Ferietillægget udbetales enten ved ferieårets start eller senest ved feriens afholdelse. Ifølge ferieloven udgør ferietillægget 1 %. I de offentlige overenskomster er ferietillægget 1½ %. I individuelle kontrakter er der ofte aftalt en højere procent end den lovpligtige. Aftales et højere tillæg end det lovpligtige, skal det fremgå af din kontrakt] Medarbejderen er berettiget til fuld løn under ferie fra tiltrædelsestidspunktet. [Hvis du ikke har feriegodtgørelse med fra en tidligere arbejdsgiver, går der lang tid, hvor du kun har ret til ferie uden løn. Prøv at få forhandlet fuld løn under ferie fra fratrædelsestidspunktet, enten alle 5 uger eller 3 ugers sommerferie] Bliver medarbejderen syg under ferie og dokumenterer det med lægeerklæring, har medarbejderen ret til erstatningsferiedage. [Ifølge ferieloven har du ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg, inden din ferie begynder. Ligeledes har du ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under din ferie. Du skal straks melde dig syg hos din arbejdsgiver og få en lægeerklæring, uanset hvor du opholder dig. De første 5 dages sygdom kaldes karensperioden, som du ikke får erstatningsferie for, med mindre du har aftalt det i kontrakten] Der kan ikke varsles ferie til afholdelse i opsigelsesperioden, uanset medarbejderens eventuelle fritstilling. [Arbejdsgiveren kan varsle ferie afholdt med 1 måned for de 14 dages restferie og 3 måneder for de 3 ugers hovedferie. Især i en opsigelsesperiode kan det være uhensigtsmæssigt, at al 7

8 optjent ferie skal afholdes, når tiden skal bruges på jobsøgning. Derfor kan det aftales i kontrakten, at arbejdsgiveren ikke kan varsle ferie afholdt i en opsigelsesperiode. Sådanne vilkår kan ofte være mulige at få forhandlet ind i kontrakten på et tidspunkt, hvor ingen af parterne tænker på ansættelsens ophør] Fridage Der er yderligere aftalt følgende fridage med fuld løn: Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der er yderligere aftalt ret til [indsæt antal] fridage. Fridagene optjenes og afholdes som ferie. Optjente ikke-afholdte fridage kan overføres til næste ferieår eller udbetales. Ved fratræden udbetales optjente ikke-afholdte fridage (beregnes ud fra løn på fratrædelsestidspunktet) med sidste lønudbetaling. [Fridage ud over 5 uger er ikke lovbestemte men aftalebaserede. Derfor skal det fremgå af din kontrakt, om du optjener feriefridage (5 dage årligt er normen) eller har frihed med løn ovennævnte dage. Fremgår det ikke af din kontrakt, at du har ret til at få ikke afholdte fridage udbetalt, fx når du fratræder, har du ikke krav på det]. 9. Efteruddannelse/kompetenceudvikling Medarbejderen er berettiget til at vedligeholde sine kompetencer ved deltagelse i efter- og videreuddannelsesforløb. Medarbejderen har frihed med løn under forløbet, og arbejdsgiveren betaler alle omkostninger. Aftale om og planlægning af indhold og tidspunkt skal ske mindst én gang årligt i forbindelse med en årlig medarbejderudviklingssamtale, som skal sikre en målrettet og systematisk udvikling af medarbejderens faglige og personlige kompetencer. [Det er en væsentlig del af dine muligheder for at udvikle dig, få andre opgaver eller søge andet arbejde, at du vedligeholder og udvikler dine kompetencer. For din arbejdsgiver er det ligeledes essentielt, at du ikke alene dygtiggør dig, men også kan bidrage til udvikling af arbejdspladsen og dine kolleger. Det skaber dynamik, når der kommer input udefra. Aftales efteruddannelse eller kursus ved ansættelsen, så få det skrevet ind i kontrakten] 10. Graviditet, barsel og adoption Medarbejderen har ret til fravær i henhold til regler om barsel og adoption i overensstemmelse med barselslovens regler. For kvindelige medarbejdere betaler virksomheden fuld løn i følgende periode: 4 uger inden fødslen 26 uger efter fødslen For mandlige medarbejdere betaler virksomheden fuld løn i følgende periode: 8

9 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen 12 uger inden for de første 46 uger efter fødslen Virksomheden betaler fuld pensionsindbetaling i uger under orlov uden løn. Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption. [Fuld løn under graviditet, barsel eller adoption er ingen lovbestemt ret. Ifølge funktionærloven har moderen ret til ½ løn 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Derfor skal det fremgå af din kontrakt, hvis der er aftalt fuld løn i en aftalt periode. En stor del af ADO s medlemmer har ret til fuld løn under barsel i op til ½ år. Din arbejdsgiver modtager kompensation fra dagpenge og barselsfond, se således at en stor del af omkostningerne ved din løn under barsel refunderes. ADO anbefaler ligeledes, at du modtager fuld pensionsindbetaling i uger under orlov uden løn, således at du ikke mister indbetalinger i din pensionsopsparing] 11. Barns sygdom, læge- og tandlægebesøg Medarbejderen har op til 2 dages frihed med løn under barns sygdom. Medarbejderen kan følge barn til læge- eller tandlægebesøg uden lønafkortning. Ligeledes kan medarbejderen gå til læge og tandlæge uden lønafkortning. [Ret til frihed med løn under barns sygdom er ikke lovreguleret, men aftalebaseret. I de offentlige og mange private overenskomster har medarbejderne ret til 2 dages frihed med løn under barns sygdom samt ret til at følge barn til læge- eller tandlægebesøg, når det ikke kan placeres uden for arbejdstiden. Fremgår det ikke af din kontrakt, har du ikke krav på det] 12. Rejseudgifter/ kørsel i egen bil/ benyttelse af egen telef on mv. Medarbejderens udgifter til transport, overnatninger, repræsentation, deltagelse i kurser og anden efteruddannelse godtgøres af virksomheden efter regning. Medarbejderen kan efter anmodning få udbetalt rejseforskud, jf. funktionærlovens 9. Kørsel i egen bil i virksomhedens tjeneste honoreres efter den til enhver tid gældende højeste takst, jf. statens regler herom. [Hvis du har store udgifter til transport og repræsentation, er det en fordel at have et kreditkort, som udstedes til medarbejdere i mange virksomheder, således at du ikke skal lægge store beløb ud for virksomheden. Rejser du til udlandet, skal du også sørge for at være dækket ind forsikringsmæssigt, ikke mindst med hensyn til lægehjælp og hospitalsophold eller hjemtransport. Sådanne forsikringer indgår ofte i en kreditkortaftale. Indføj det i kontrakten, så der ikke er tvivl om, at du har krav på, at det er virksomhedens ansvar. Ifølge funktionærloven har du ret til at få forskud til alle nødvendige udgifter. Du bør ikke give 9

10 din arbejdsgiver kredit, idet dine udlæg ikke godtgøres af Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde af virksomhedens konkurs. Har du fri telefon, skal du betale multimedieskat. Er din telefon kun til arbejdsbrug, skal du udfylde en tro og love erklæring om kun at benytte den arbejdsmæssigt og beskattes ikke] 13. Distancearbejde Distancearbejde i forhold til arbejdspladsen aftales skriftligt og skal forud for etableringen indeholde nærmere aftale om forsikringsdækning og udgifter til arbejdspladsens etablering. Arbejdspladsen skal indrettes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens regler om indretning, belysning osv. Reglerne gælder for medarbejdere, som arbejder hjemme mere end en dag ugentlig. Virksomheden afholder alle omkostninger til etablering og de løbende udgifter. [Arbejder du hjemme mere end 1 dag om ugen, skal din hjemmearbejdsplads opfylde de samme betingelser ifølge arbejdsmiljøloven som din arbejdsplads på virksomheden. Det er derfor vigtigt at aftale i kontrakten, at din arbejdsgiver afholder alle udgifter til arbejdspladsens indretning. Der er ingen lovgivning, som forpligter arbejdsgiveren til at betale. Er der ingen aftale, skal du eventuelt selv betale omkostningerne. Derfor skal spørgsmål om forsikringsforhold og udgifter forbundet med hjemmearbejdspladsen være afklaret; ligeledes retningslinjer om arbejdstid] 14. Immaterielle rettigheder mv. Medarbejderen har krav på en rimelig godtgørelse for opfindelser, immaterielle rettigheder, edb-programmel og lignende, som medarbejderen har udviklet, frembragt eller opdaget i ansættelsesforholdet. Den særlige godtgørelse skal afpasses i forhold til udnyttelsesrettens værdi, når alle omkostninger til salg, markedsføring, aftaleindgåelse og implementering er afholdt. Godtgørelsen skal som minimum udgøre 25 % af dette beløb. [Det er ikke lovbestemt, at du har rettigheder til procenter af opfindelser, immaterielle rettigheder og lignende, som du udvikler eller opdager i dit ansættelsesforhold. Derfor skal det fremgå af din kontrakt, hvis din arbejdsgiver betaler dig godtgørelse. Aftalen kunne fx indeholde, at det drejede sig om opfindelser af en vis værdi for virksomheden eller opfindelser, der lå udover, hvad der kunne forventes af dig] 15. Opsigelse For virksomhedens opsigelse af ansættelsesforholdet gælder funktionærlovens regler efter anciennitet, dog således, at der fra ansættelsens start gælder 3 måneders opsigelsesvarsel fra virksomhedens side: Indtil 2 år og 9 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 3 måneder 10

11 Indtil 5 år og 8 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 4 måneder Indtil 8 år og 7 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 5 måneder Herefter 6 måneders opsigelsesvarsel For medarbejderen er opsigelsesvarslet 1 måned. Der er ikke aftalt prøvetid for ansættelsesforholdet. [Opsigelsesvarsel skal fremgå af din kontrakt med henvisning til funktionærloven. ADO anbefaler, at du som minimum har krav på 3 måneders opsigelsesvarsel i stedet for funktionærlovens 1 måned de første 5 måneder. Kommer du fra en ansættelse, hvor du har optjent ret til 6 måneders opsigelse og måske endda fratrædelsesgodtgørelse, har du rigtig lang tid til at finde andet arbejde, hvis du opsiges. Accepterer du en ansættelse med kun 1 måneds varsel eller endda prøvetid med 14 dages varsel, og du opsiges, er varslet så kort, at det vil være næsten umuligt at finde andet arbejde i opsigelsesperioden] Medarbejderen bevarer i opsigelsesperioden uanset eventuel fritstilling betalt (indsæt aftalte vilkår jf. 17). [Uanset at du er fritstillet, kan det være hensigtsmæssigt at beholde fri bil, telefon, computer og lignende i opsigelsesperioden, således at du ikke skal ud og købe nyt, når du skal søge andet arbejde. Desuden er der stor sandsynlighed for, at du også får goderne på en ny arbejdsplads og ikke har brug for selv at investere i dem] Ved arbejdsgivers opsigelse har medarbejderen ret til, efter eget ønske, at blive fritstillet og oppebære løn i opsigelsesperioden uanset medarbejderen i perioden måtte oppebære anden lønindkomst, indkomst eller pension. [Når du er opsagt, er du forpligtet til at fortsætte med at udføre dit arbejde som hidtil, så længe du modtager løn fra din arbejdsgiver. I opsigelsesperioden har du ret til at gå til jobsamtaler uden løntræk. Det er dog en fordel for dig, hvis du har mulighed for at vælge fritstilling i opsigelsesperioden. Dvs. at du i opsigelsesperioden fortsat modtager din løn, men uden at der ligger en arbejdsforpligtelse. Du kan søge og påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, så længe det ikke er konkurrerende over for din arbejdsgiver ellers skal du have speciel, skriftlig tilladelse] 16. Funktionærlov og ferielov Funktionærloven og ferieloven er gældende for ansættelsesforholdet i det omfang, denne kontrakt ikke stiller lønmodtageren bedre. 17. Særlige vilkår Ifølge lov om ansættelsesbeviser skal alle væsentlige vilkår for funktionæren stå i ansættelseskontrakten. Væsentlige vilkår kan fx være hvor mange rejsedøgn, der er aftalt og i den forbindelse diæter under rejser. Følgende vilkår er aftalt: 11

12 Medarbejderen har fri telefon og internetopkobling samt nødvendigt hard- og software Medarbejderen har fri mobiltelefon Medarbejderen har fri bil til en værdi af kr. (indsæt beløb) Medarbejderen har betalt sundhedsforsikring Medarbejderen har betalt abonnement på (indsæt navn på avis, tidsskrift e. a.) Andet [Når du forhandler vilkårene i din ansættelseskontrakt, skal du prioritere de vilkår, som har betydning for dig. Ofte kan du i forhandlingssituationen, hvor lønniveauet ikke matcher dine forventninger, få aftalt andre goder, som din arbejdsgiver ikke umiddelbart ser som udgifter. Ud over frihed med løn og multimedier, er det fx vilkår vedrørende fratrædelse, som jo ikke koster din arbejdsgiver noget under ansættelsen] 18 Parternes underskrifter [Når både du og din arbejdsgiver har underskrevet kontrakten, skal du have et underskrevet eksemplar. MEN inden du underskriver, anbefaler ADO, at du sender kontrakten ind i sekretariatet og får den gennemgået. Der kan være vilkår, som overtræder lovgivningen, og det er vigtigt, at du er opmærksom på det, da det kan betyde noget for din fremtidige karriere, men det kan også blot dreje sig om meget uhensigtsmæssige vilkår, som du så har mulighed for at få fjernet eller ændret. Derfor brug din fagforening] Nedenfor er nævnt nogle vilkår, som ikke fremgår af ADO s standardkontrakt, men som du skal være opmærksom på. 19 Klausuler Klausuler er generelt en forhindring for din videre karriere. Uanset om det drejer sig om konkurrence- og kundeklausuler eller job- og uddannelsesklausuler. For at være gældende skal klausulen være skriftlig, og både dine rettigheder og pligter skal fremgå. Fx hvor længe den varer, og hvad den omfatter samt din kompensation i perioden. Hvis du får pålagt en klausul midt i et ansættelsesforhold, er det en væsentlig stillingsændring, som din arbejdsgiver skal varsle med dit individuelle opsigelsesvarsel, og som først kan træde i kraft ved udløbet af opsigelsesvarslet. Du vil hermed også have muligheden for ikke at acceptere klausulen og vælge at se det som en opsigelse med de rettigheder, der følger deraf. Flere arbejdsgivere har sammenlagt konkurrence- og kundeklausulen til en klausul. Men klausulerne er reguleret i funktionærlovens 18 og 18a, og der gælder forskellige regler for de 2 klausuler, hvorfor det er vigtigt, at de fremstår som to klausuler, med mindre arbejdsgiveren giver dig de mest fordelagtige vilkår for den. 12

13 En vigtig pointe er, at en konkurrenceklausul bortfalder, hvis du bliver opsagt uden at have givet anledning til opsigelsen. Kundeklausulen er gældende uanset om det er dig, der opsiger, eller din arbejdsgiver, med mindre du får aftalt andet. Under alle omstændigheder er en klausul medvirkende til at bremse dit videre karriereforløb både under din ansættelse, og i den tid den løber efter fratrædelsen. Hvis du gerne vil imødekomme arbejdsgiveren ved at tiltræde klausulen, anbefaler ADO, at Få begrænset varigheden fx fra 1 år og til ½ år Få begrænset rækkevidden geografisk (og ikke i hele verden) Få begrænset til specielle arbejdsområder, som er væsentlige for din arbejdsgiver Få begrænset til kun at gælde enkelte store kunder og leverandører Kun at gælde de kunder og leverandører, som fremgår af en årlig liste Få kompensationen sat op fra 50 % af din løn til 100 % Få et væsentligt løntillæg som kompensation. Tillægget skal så fremgå af din lønseddel som kompensation for klausulen, således at det ikke påvirker din næste lønforhandling ADO anbefaler, at du kontakter sekretariatet, hvis du modtager en klausul. Læs mere om klausuler på ADO s hjemmeside 20 Henvisninger Hvis der i din ansættelseskontrakt er henvisninger til overenskomster, personalehåndbøger eller politikker, har du ret til at få disse udleveret, idet mange af dine ansættelsesvilkår samt regler om internet, mail, alkohol osv. ofte er reguleret heri. Hvis der i kontrakten står, at du bekræfter, at du har modtaget eller læst dem, skal du forlange at få dem til gennemlæsning, inden du underskriver kontrakten. 13

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet noter om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller hvorfor

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger DSL har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet noter om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller hvorfor

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Vejledning. Denne vejledning er udformet til brug sammen med DRF s eksempel på rejselederkontrakt, og må kun benyttes af DRF s medlemmer.

Vejledning. Denne vejledning er udformet til brug sammen med DRF s eksempel på rejselederkontrakt, og må kun benyttes af DRF s medlemmer. Vejledning Denne vejledning er udformet til brug sammen med DRF s eksempel på rejselederkontrakt, og må kun benyttes af DRF s medlemmer. Ansættelseskontrakten kan alene benyttes til herboende rejseledere,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Tidsbegrænset ansat i den private sektor

Tidsbegrænset ansat i den private sektor Tidsbegrænset ansat i den private sektor Bemærkninger til standardkontrakten om tidsbegrænset ansættelse Selv ved tidsbegrænsede ansættelser er det vigtigt, at vilkårene aftales og nedfældes skriftligt.

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet)

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet) Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende

Læs mere

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Når du får nyt job. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Når du får nyt job. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Når du får nyt job Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere