Aktindsigt i korrespondance på server

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver"

Transkript

1 Aktindsigt i korrespondance på server En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i -korrespondance på Søfartsstyrelsens server. Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at tvivle på myndighedernes oplysninger om at de ikke var i besiddelse af materialet, hverken fysisk eller elektronisk. Ombudsmanden mente heller ikke at Søfartsstyrelsen var forpligtet til at gennemgå styrelsens edb-backup (sikkerhedskopi) for at lede efter korrespondancen, da de oplysninger som lå i Søfartsstyrelsens backupbånd, efter ombudsmandens opfattelse ikke var indgået til eller oprettet af styrelsen som led i administrativ sagsbehandling. Derfor var oplysningerne i backupbåndene ikke omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 4. Ombudsmanden mente derfor ikke der var grundlag for at kritisere Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt. (J.nr ). 25. april Forvaltningsret: A rettede i 2004 på vegne af gruppen B henvendelse til Søfartsstyrelsen og bad om aktindsigt i beslutningsgrundlaget for søfartsaftalen af 4. juni 2004 om reform af det maritime uddannelsessystem, herunder bl.a. lukning af et uddannelsescenter, X. Efterfølgende fik A tilsendt kopi af en række bilag. I e- mail af 4. april 2005 til Søfartsstyrelsen oplyste A at B ønskede aktindsigt i den elektroniske korrespondance i kalenderårene 2003 og 2004 mellem de navngivne personer C, D og E. Korrespondancen skulle indeholden aspekter, omtale og referencer til lukningen af uddannelsescentret X og Søfartspolitisk vækststrategi. Den 13. april 2005 skrev Søfartsstyrelsen bl.a. følgende til A:

2 I forhold til din forrige henvendelse om aktindsigt af 23. marts 2005 beder du i din seneste henvendelse også om aktindsigt i kommunikation mellem de tre nævnte personer vedrørende Søfartspolitisk Vækststrategi. Vi har i lyset heraf endnu en gang gennemgået de relevante sager og har ikke fundet noget yderligere materiale, der vedrører din seneste anmodning om aktindsigt. Det er derfor heller ikke muligt for os at fremsende materiale, udover det vi allerede har sendt til dig som svar på dine tidligere anmodninger om aktindsigt. Sagen giver dog os anledning til på ny at understrege, at såfremt du selv er i besiddelse af nærmere oplysninger, der kan hjælpe os med at identificere eksistensen af de dokumenter, som du har interesse i, vil det være en klar fordel for dig, hvis du kan give os disse oplysninger. Hvis du i lyset af ovenstående ønsker at drøfte sagen, er du meget velkommen til at kontakte mig. Ved af 13. april 2005 klagede A til Økonomi- og Erhvervsministeriet og anførte i den anledning at den omtalte korrespondance skulle findes på Søfartsstyrelsens -server. A oplyste endvidere at han havde modtaget papirkopier af den journaliserede sagsbehandling, men manglede den elektroniske korrespondance, der har fundet sted i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsforslaget til ministeren og som indeholder argumentationen for, at det netop blev uddannelsescentret (X) der skulle lukkes. I anledning af klagen anmodede ministeriet Søfartsstyrelsen om en udtalelse. Af styrelsens udtalelse af 25. august 2005 til ministeriet fremgår dette: I f.m. (A) s anmodning om aktindsigt af 4. april 2005 undersøgte Søfartsstyrelsen sit journalsystem for at finde kommunikation i 2003 og 2005 mellem (C), (D) og (E) indeholdende aspekter, omtale og referencer til lukningen af (X) og Søfartspolitisk Vækststrategi. Som nævnt i styrelsens svar til (A) af 13. april 2005 har Søfartsstyrelsen ikke kunnet finde nogen korrespondance mellem de tre nævnte personer vedrørende lukning af (X) eller Søfartspolitisk Vækststrategi i 2003 og Søfartsstyrelsen har på grund af (A) s klage af 13. april 2005 endnu en gang gennemgået sit journalsystem med samme resultat. 2/11

3 Søfartsstyrelsen er derfor alene af den grund ikke i stand til at give aktindsigt i den korrespondance som (A) nævner, der har været mellem de tre nævnte personer. Med hensyn til (A) s bemærkning om, at korrespondancen skal findes på Søfartsstyrelsens server kan det oplyses, at de relevante personer i Søfartsstyrelsen ikke har nogen erindring om, at der har fundet en sådan elektronisk korrespondance sted. Det kan i øvrigt oplyses, at en eventuel gennemgang af korrespondancen på Søfartsstyrelsens server fra kalenderårene 2003 og 2004 vil være særdeles omkostningskrævende. I lyset af de nævnte forhold kan Søfartsstyrelsen ikke anbefale, at der iværksættes en sådan gennemgang. Ministeriet skrev herefter den 25. august 2005 bl.a. følgende til A: Økonomi- og Erhvervsministeriet har ligeledes undersøgt ministeriets arkiver i forbindelse med Deres klage over afslag på aktindsigtsanmodning. Økonomi- og Erhvervsministeriet er heller ikke i besiddelse af eventuel kommunikation mellem (C), (D) og (E) i 2003 og 2004 indeholdende aspekter, omtalt om referencer til lukningen af (X) og Søfartspolitisk Vækststrategi. Hverken Søfartsstyrelsen eller Økonomi- og Erhvervsministeriet er således i besiddelse af eventuel kommunikation mellem (C), (D) og (E) i 2003 og 2004 indeholdende aspekter, omtale og referencer til lukningen af (X) og Søfartspolitisk Vækststrategi. Allerede af den grund er det derfor ikke muligt at give Dem aktindsigt heri. Med hensyn til Deres bemærkning om, at ovenstående korrespondance eventuelt kan findes på Søfartsstyrelsens server, skal det bemærkes, at den ret til aktindsigt, den enkelte borger har efter offentlighedslovens 4-6 udelukkende omfatter allerede eksisterende materiale. En offentlig myndighed har således ikke pligt til at udarbejde nyt materiale, som eventuelt kan indgå i svaret på en aktindsigtsanmodning, da dette ofte vil være særdeles omkostningskrævende. Den 5. oktober 2005 klagede A til mig over myndighedernes behandling af anmodningen om aktindsigt. 3/11

4 I brev af 22. november 2005 uddybede A sin klage og anførte at B ønskede aktindsigt i materiale på styrelsens server da der var sket en korrespondance på det medie i forbindelse med et avisinterview som D gav i en nærmere angiven avis på en angiven dato. A anførte bl.a. at den pågældende korrespondance var særdeles interessant fordi den indeholdt henvisninger til tidligere aftaler som B på den vis kunne rulle baglæns i. Den 9. januar 2006 bad jeg ministeriet og styrelsen om en udtalelse. Jeg skrev i den forbindelse bl.a. således: Af John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer (1998), side 134, fremgår bl.a. følgende: Retten til aktindsigt gælder, uanset på hvilken måde myndigheden opbevarer dokumenterne. Opbevares den pågældende skrivelse ikke i papirform, men f.eks. alene på mikrofilm eller på et edb-datalager, må myndigheden gøre skrivelsen teknisk tilgængelig for den, der har begæret aktindsigten, f.eks. i form af en udskrift eller ved at den pågældende får adgang til et skærmbillede i forbindelse med aktindsigt på stedet. Det er i den forbindelse uden betydning, at meddelelsen aldrig har foreligget som et dokument i sædvanlig forstand, men alene er blevet udfærdiget og modtaget på et elektronisk dataanlæg, når blot meddelelsen rent faktisk opbevares på en sådan måde, at myndigheden har rådighed over den. Jeg beder om at myndighederne i udtalelserne forholder sig til det jeg har citeret ovenfor fra Offentlighedsloven med kommentarer sammenholdt med det af ministeriet i brev af 25. august 2005 anførte. I en udtalelse af 10. marts 2006 skrev Søfartsstyrelsen bl.a. dette: 4/11

5 Efter en gennemgang af alle journaliserede sager vedrørende den politiske aftale om en reform af det maritime uddannelsessystem, herunder beslutningen om lukning af maritime uddannelsesinstitutioner, kan det oplyses, at Søfartsstyrelsen ikke er i besiddelse af nogen korrespondance mellem (D) og Søfartsstyrelsen med direkte eller indirekte relation til (D) s udtalelser i [den nærmere angivne avis på en angiven dato]. Dette gælder såvel dagene op til som tiden efter ( ), at den citerede artikel blev bragt. Med hensyn til, at en sådan (ikke journaliseret) korrespondance skulle findes på Søfartsstyrelsens server kan det præciserende oplyses, at de relevante personer i Søfartsstyrelsen ikke har kendskab til, at der har fundet en sådan korrespondance sted. Søfartsstyrelsen er derfor alene af den grund ikke i stand til at give aktindsigt i den korrespondance (A) nævner, der skulle have været mellem (D) og Søfartsstyrelsen, og som (A) på trods af gentagne opfordringer ikke har været i stand til nærmere at identificere og præcisere eksistensen af. Begrundelsen er derfor, at styrelsen ikke mener, at en sådan korrespondance har fundet sted, og at denne derfor ikke findes i styrelsens journaler eller e- mailserver. Der er således ikke tale om, at Søfartsstyrelsen ligger inde med en sådan korrespondance, som styrelsen ikke vil udlevere. Økonomi- og Erhvervsministeriets Koncern-IT, der er ansvarlig for driften af Søfartsstyrelsens IT-systemer, har i øvrigt over for styrelsen oplyst, at der kun er bevaret årlige sikkerhedskopier (en såkaldt backup-fil) fra styrelsens e- mailserver, der [er] lavet i henholdsvis januar 2004 og januar E- mailkorrespondance, der er foregået i tidsrummet imellem, at disse to sikkerhedskopier blev taget, er således kun bevaret, idet omfang de enkelte brugere i Søfartsstyrelsen ikke har slettet denne. 5/11

6 En eventuel gendannelse af en sikkerhedskopi fra styrelsens server fra januar 2005 og en efterfølgende gennemgang heraf, ville i øvrigt svare til en gennemgang af alle styrelsens s uden hensyntagen til sagsområder. En sådan anmodning går efter styrelsens opfattelse videre end de citerede kommentarer og efter styrelsens opfattelse også videre, end hvad man kan kræve af en offentlig myndighed. En sådan gennemgang ville desuden være særdeles omkostningskrævende. Søfartsstyrelsen har således af Økonomi- og Erhvervsministeriets Koncern-IT fået oplyst, at en gendannelse af den nævnte sikkerhedskopi formentlig vil koste mindst kr. Af ministeriets udtalelse af 6. juli 2006 fremgik bl.a. følgende: Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har som anmodet indhentet en udtalelse fra Søfartsstyrelsen om sagen sammenholdt med det af Folketingets Ombudsmand anførte citat. Søfartsstyrelsen udtalelse af 10. marts 2006 vedlægges. Økonomi- og Erhvervsministeriet forstår henvendelsen fra Folketingets Ombudsmand således, at Folketingets Ombudsmand ikke anfægter Søfartsstyrelsens oplysning om, at der ikke har været en sådan korrespondance, som Søfartsstyrelsen følgelig ikke er i besiddelse af. Ministeriet skal bekræfte, at man ikke er i besiddelse af sådan korrespondance fysisk eller elektronisk, og at det heller ikke formodes, at man på noget tidspunkt har været i besiddelse af sådan korrespondance.... Økonomi- og Erhvervsministeriet er enig i den retsopfattelse, der fremgår af det anførte sted i den kommenterede offentlighedslov. 6/11

7 Passagen i Økonomi- og Erhvervsministeriets brev af 25. august 2005 skal ses i sammenhæng med, at (A) nævner, at den korrespondance, han mener, der har fundet sted, kan findes i Søfartsstyrelsens -server. Passagen er udtryk for, at Økonomi- og Erhvervsministeriet for fuldstændighedens skyld nævner, at s der ikke er journaliseret eller gemt hos den enkelte bruger i visse tilfælde og efter en helt særlig procedure kan genskabes via særlige sikkerhedskopier over korrespondancen. Angående elektroniske sikkerhedskopier af servere skal ministeriet i relation til det sidste punkt om den i citatet nævnte betingelse rådighed over dokumenter mv. oplyse, at en sikkerhedskopi af en server ikke er at betragte som et arkiv, der kan søges i efter dokumenter og s på almindelig vis. Dette beror på selve karakteren af en sikkerhedskopi, hvis tekniske indretning og formål i det følgende skal forsøges forklaret. En sikkerhedskopi kan udelukkende bruges af en særlig back-up applikation til at genskabe systemet. Der er således ikke umiddelbart tilgængelighed til de s og dokumenter, som kan genskabes ved hjælp af en sikkerhedskopi. Det er væsentligt at holde sig for øje, at Søfartsstyrelsens sikkerhedskopier af serveren skal tjene tre hovedformål: For det første skal en sikkerhedskopi af serveren skabe data- og driftssikkerhed, idet det i tilfælde af fuldstændigt systemnedbrud, brand, eksplosion, og lignende skal være muligt at retablere styrelsens miljø, dvs. alle brugernes postkasser. Sikkerhedskopier tjener yderligere det formål, at en enkelt eller postkasse kan genskabes, hvis den er gået tabt fra brugerens postkasse. Mulighed for gendannelse er pt. kun til rådighed 6 dage bagud i tid grundet lagringsproceduren. Der må således sondres mellem den løbende back-up af e- mail serveren, dvs. sikkerhedskopier der løbende slettes, og de årlige sikkerhedskopier, der opbevares i 5 år. Proceduren for opbevaring af sikkerhedskopier, der er godkendt af Rigsrevisionen, er som følger: - Der kører 20 lagringsbånd i en cyklus, hvor der tages backup hver aften. 7/11

8 - 1 gang om ugen (torsdag morgen) pilles et bånd ud og gemmes i 4 uger. - Den første torsdag i hver måned tages 1 bånd ud og gemmes i 3 måneder. - Den første torsdag i hvert kvartal tages et bånd ud og gemmes 1 år. - Den første torsdag i året tages 1 bånd ud og gemmes i 5 år. Hvis en bruger ønsker genskabt en bestemt eller postkasse, foregår det på den måde, at der etableres en ny postkasse (fiktiv bruger), hvor den ønskede postkasse genskabes på baggrund af sikkerhedskopien. I denne genskabte postkasse ledes så efter den ønskede mail, som forhåbentlig stadig forefindes. Hvis den ønskede imidlertid ikke findes i denne postkasse, gentages proceduren med den næste eller forrige sikkerhedskopi. Hvis den ønskede mail findes, bliver den kopieret over i den rigtige brugers elektroniske postkasse. Det er ikke muligt at genskabe en , som er slettet samme dag, som den er afsendt eller modtaget, idet der alene tages backup hver aften. Det er således et stort arbejde bare at finde en enkelt , hvor endog afsenderens/modtagerens identitet, indholdet og tidspunktet for afsendelse/modtagelse er kendt. Det vanskelige og tidskrævende er i særdeleshed, at det er nødvendigt at genskabe en eller flere sikkerhedskopier, og at der derefter skal søges i hver enkelt postkasse efter den specifikke , eftersom det ikke er muligt at søge på tværs af serveren. For at kunne genskabe en fuld sikkerhedskopi af serveren, vil det være nødvendigt at benytte en helt anden server, end den der benyttes til den aktuelle drift. Søfartsstyrelsen råder pt. ikke over en sådan ekstra server. Endeligt tjener en sikkerhedskopi det formål, at den gennem genskabelse af en enkelt brugers postkasse som ovenfor beskrevet eventuelt kan danne grundlag for strafferetlig eller disciplinær forfølgning mod en enkelt ansat. 8/11

9 Sikkerhedskopierne er således helt uegnede til at fremfinde s til brug for sagsbehandling eller dokumentation. Derfor fremgår det også af Søfartsstyrelsens e-postpolitik, at s skal journaliseres i Doculive, hvis indholdet er sagsrelevant, og at det er den enkelte sagsbehandler, der har ansvar herfor. Sammenfattende er Økonomi- og Erhvervsministeriet af den principielle opfattelse, at en myndighed ikke har rådighed over et elektronisk dokument eller en , som alene måtte forefindes på en sikkerhedskopi af myndighedens server. Følgelig er en myndighed ikke på baggrund af en anmodning om aktindsigt i dokumenter eller meddelelser, som alene gisnes at eksistere, pligtig til at genskabe en eller flere elektroniske postkasser på baggrund af en eller flere sikkerhedskopier med henblik på at søge efter det formodede dokument. A fremsendte den 26. juli 2006 bemærkninger til udtalelserne og anførte i den anledning at notatpligten i medfør af offentlighedslovens 6 også gælder for elektronisk korrespondance, og at den manglende registrering af korrespondancen i sig selv var kritisabel og ikke i overensstemmelse med god forvaltningsskik; ekstraomkostningerne i forbindelse med gendannelsen af den elektroniske post var således efter A s opfattelse selvforskyldt. Ombudsmandens udtalelse Udgangspunktet er at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. Dokumentet skal dog være indgået til eller oprettet af myndigheden som led i administrativ sagsbehandling. Dette følger af offentlighedslovens 4, stk. 1. De har bedt om aktindsigt i en elektronisk korrespondance der angiveligt skulle have fundet sted i kalenderårene 2003 og 2004 mellem tre navngivne personer vedrørende lukning af uddannelsescenteret (X). 9/11

10 Det fremgår af sagen at Søfartsstyrelsen har gennemgået de relevante sager og journalsystem uden at kunne finde den ønskede korrespondance mellem de 3 personer vedrørende lukning af (X) mv. Økonomi- og Erhvervsministeriet har ligeledes undersøgt ministeriets arkiver i forbindelse med Deres klage. Heller ikke ministeriet er i besiddelse af den ønskede kommunikation, hverken fysisk eller elektronisk. Jeg har ikke grundlag for at tvivle på myndighedernes oplysninger om at de ikke er i besiddelse af materialet. De har i den forbindelse særligt gjort gældende at Søfartsstyrelsen er forpligtet til at lede efter korrespondancen på styrelsens server. Jeg har ved min behandling af sagen lagt til grund at De derved mener at styrelsen er forpligtet til at gennemgå styrelsens edb-backup (sikkerhedskopi) for at lede efter korrespondancen. Formålet med styrelsens backup er at skabe data- og driftsikkerhed i tilfælde af systemnedbrud. Derudover tjener backup en det formål at den enkelte e- mail mv. kan genskabes hvis den er gået tabt fra brugerens postkasse. Muligheden for genskabelse i den sidste relation er dog kun til rådighed i 6 dage bagud i tid på grund af lagringsproceduren. Se nærmere beskrivelsen i sagsfremstillingen. Proceduren for opbevaring af sikkerhedskopier er ligeledes beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor. De oplysninger som ligger i Søfartsstyrelsens backupbånd, er efter min opfattelse ikke indgået til eller oprettet af styrelsen som led i administrativ sagsbehandling. Derfor er oplysningerne i backupbåndene ikke omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 4. I lyset heraf har jeg ikke grundlag for at pålægge Søfartsstyrelsen at kontrollere om der på backupbåndet ligger en korrespondance som De kan få indsigt i. En myndighed kan imidlertid efter omstændighederne være forpligtet til at forsøge at rekonstruere et forsvundet dokument. Se f.eks. Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, s. 474*, og for 1991, s. 107*. En sådan rekonstruktion kunne f.eks. ske ved hjælp af backupbånd. 10/11

11 Økonomi- og Erhvervsministeriet har imidlertid over for mig oplyst at der ikke er nogen formodning om at man på noget tidspunkt har været i besiddelse af korrespondance som den De ønsker aktindsigt i. Derfor har jeg ikke grundlag for at foretage mig videre vedrørende en eventuel pligt til at forsøge at rekonstruere korrespondancen. Jeg har herefter ikke grundlag for at kritisere at De fik afslag på Deres anmodning om aktindsigt. Jeg har dog ikke taget stilling til myndighedernes sagsbehandling. NOTER: (*) FOB 1991, s. 107, og FOB 2005, s /11

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag På et møde i Statsministeriet den 28. september 2011 fik Henrik Sass Larsen af Statsministeriets og Justitsministeriets departementschefer

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

FOB Pligt til rekonstruktion af dokumenter

FOB Pligt til rekonstruktion af dokumenter FOB 05.474 Pligt til rekonstruktion af dokumenter To journalister bad Statsministeriet om aktindsigt i de papirer som statsministeren medbragte i forbindelse med regeringsdannelsen i efteråret 2001. Ministeriet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. 23-03- 2010 Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører Svendborg Kommunes afslag

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Ombudsmanden påbegyndte i september 2013 en egen driftundersøgelse af Formandens Departements håndtering af sager om

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996)

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) N O T A T Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) 1. Indledning Dette notat tilstræber ikke at være nogen udtømmende vejledning om offentlighedsloven, men alene

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afslag på indsigt i oplysning om indberettende hospital

Afslag på indsigt i oplysning om indberettende hospital FOB 05.170 Afslag på indsigt i oplysning om indberettende hospital ved bivirkning af lægemiddel En journalist fik hos Lægemiddelstyrelsen indsigt i styrelsens bivirkningsindberetningssystem om bivirkninger

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere