Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse"

Transkript

1 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle præcisere hvilke konkrete aktiviteter mv. borgeren ønskede at få indsigt i. Kommunen afviste desuden borgerens ønske om at få aktindsigt i elektronisk form. Ombudsmanden udtalte at borgmesterens kalender for en bestemt periode måtte betragtes som ét samlet dokument, og at borgeren derfor havde angivet det dokument han ønskede at få aktindsigt i. Ombudsmanden kritiserede derfor kommunens afslag på aktindsigt. Ombudsmanden udtalte desuden at det var en fejl at kommunen uden videre havde afvist borgerens ønske om at få elektronisk aktindsigt. Ombudsmanden mente at det fulgte af god forvaltningsskik at myndighederne gav aktindsigt i elektronisk form hvis det var ønsket af borgeren, hvis det ikke forsinkede aktindsigten, og hvis der ikke var konkrete omstændigheder der talte imod en elektronisk besvarelse. Kommunen burde derfor have foretaget en konkret vurdering af om der var forhold der kunne begrunde et afslag på elektronisk aktindsigt. 23. juli 2009 Forvaltningsret Ombudsmanden henstillede at kommunen genoptog sagen med henblik på at kommunen foretog en ny vurdering af anmodningen om aktindsigt, og at kommunen i den forbindelse foretog en konkret vurdering af spørgsmålet om elektronisk besvarelse af anmodningen om aktindsigt. (J.nr ). Ombudsmandens udtalelse Til brug for min behandling af sagen har jeg modtaget en papirkopi af borgmesterens kalender. Kalenderen er ført elektronisk i programmet Lotus Notes og indeholder forskellige oplysninger, først og fremmest om hvilke møder der har været planlagt, og hvilke aftaler borgmesteren havde i forskellige sammenhænge de enkelte dage. Praktiske oplysninger og oplysninger af mere privat karakter er også noteret i kalenderen.

2 1. Aktindsigt i borgmesterens kalender Det er min opfattelse at det var beklageligt at kommunen afviste din anmodning om aktindsigt i borgmesterens kalender. Jeg har skrevet til kommunen om min opfattelse af sagen. Jeg har i den forbindelse bedt kommunen om at genoptage sagen med henblik på at kommunen foretager en ny vurdering af din anmodning om aktindsigt. Begrundelsen for min opfattelse af dette spørgsmål fremgår af pkt nedenfor Kalenderen er omfattet af offentlighedsloven Kalenderen er efter min opfattelse omfattet af offentlighedsloven. Spørgsmålet om hvorvidt der er adgang til indsigt i kalenderens oplysninger mv., må derfor afgøres efter offentlighedslovens almindelige regler. Baggrunden for min opfattelse er følgende: Borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget og har den øverste daglige ledelse af kommunens administration. I disse funktioner er borgmesteren undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger, men borgmesteren varetager også visse opgaver uden for kommunalbestyrelsens ansvarsområde. Borgmesteren er således medlem af kontaktudvalget under regionsrådet og er desuden prøvelses- og vielsesmyndighed efter ægteskabslovgivningen. Denne virksomhed er utvivlsomt omfattet af begrebet offentlig forvaltning i offentlighedslovens forstand. Ud fra indholdet af kalenderen indgår den i det daglige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune, og kalenderen må derfor anses for at være oprettet som led i administrativ sagsbehandling i kommunen. Jeg henviser til 1, stk. 1, og 4, stk. 1, 1. pkt., i offentlighedsloven (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen). Jeg henviser desuden til min udtalelse i en tidligere sag om adgang til aktindsigt i en ministers kalender. Sagen er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2003, s. 125 f* Sagsforholdet Kommunen skriver i udtalelsen af 9. december 2008 at det ikke er klarlagt hvad sagsforholdet er, da du ikke har angivet de konkrete aktiviteter eller lignende som du har ønsket at få aktindsigt i. Kommunen har i udtalelsen anført at en kalender bl.a. indeholder oplysninger om møder i konkrete sager, og at en imødekommelse af en begæring om aktindsigt i en kalender således kan give kendskab til en ubestemt flerhed af sager, hvilket ikke er tilsigtet med offentlighedsloven, jf. bemærkningerne til offentlighedslovens 4, stk. 3, i Karnov. Kommunen har på den baggrund kun givet dig adgang til at få et 2/11

3 overvåget gennemsyn af kalenderen på kommunen, men afvist at vurdere om dele af kalenderen kunne udleveres til dig. Så vidt jeg forstår, er det Lyngby-Taarbæk Kommunes opfattelse at aftalekalenderen ikke er et samlet dokument eller sagsforhold. Det fremgår ikke klart om det er kommunens opfattelse at hver enkelt oprettelse i kalenderen skal betragtes som ét særskilt sagsforhold, eller om de enkelte oprettelser indgår som led i en række forskellige sager. En kalender som er trykt på papir, vil normalt blive betragtet som ét samlet dokument. Som udgangspunkt må det samme gælde for en kalender der føres elektronisk, men spørgsmålet om den periodiske opdeling for en elektronisk kalender vil ofte stille sig anderledes end for en trykt kalender der som regel vil dække en periode på et år. I denne sag har du anmodet om aktindsigt i borgmesterens kalender for perioden fra 1. januar til 17. maj 2008, og denne anmodning må efter min opfattelse antages at omfatte ét dokument. Jeg har i øvrigt tidligere udtalt mig om begrebet sagsforholdet i relation til en ministers kalender. Jeg henviser til min udtalelse af 6. marts 2009 der kan læses på ombudsmandens hjemmeside ( Ifølge offentlighedslovens 4, stk. 3, som Lyngby-Taarbæk Kommune har henvist til, skal en begæring om aktindsigt angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Du har angivet det dokument som du ønsker at blive gjort bekendt med, og jeg anser det derfor for beklageligt at kommunen med denne begrundelse afviste at imødekomme din anmodning Aktindsigt i kalenderen? Borgmesterens kalender er først og fremmest et internt, praktisk styringsværktøj til fremadrettet at planlægge borgmesterens arbejdsdage, herunder fremtidige politiske møder, repræsentative aktiviteter og andre arrangementer. Det kan derfor ikke give mig anledning til bemærkninger at Lyngby-Taarbæk Kommune mener at kalenderen er et internt arbejdsdokument, og at den derfor som udgangspunkt kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 7, nr. 1. Efter offentlighedslovens 11 skal en myndighed dog give aktindsigt i oplysninger i bl.a. interne dokumenter hvis oplysningerne vedrører faktiske omstændigheder der er af væsentlig betydning for sagsforholdet. Myndighedens pligt til at give indsigt i visse oplysninger i dokumenter der ellers er undtaget fra aktindsigt, kaldes ekstraheringspligten. Jeg må forstå Lyngby-Taarbæk Kommunes udtalelse af 9. december 2008 sådan at kommunen ikke mener at en aftalekalender som sådan er omfattet 3/11

4 af ekstraheringspligten efter 11. Kommunen har i den forbindelse henvist til at sagsforholdet ikke var klarlagt. Som jeg har redegjort for under pkt. 1.2., er jeg ikke enig med kommunen i at sagsforholdet ikke er klarlagt. Du har angivet det dokument du ønsker at få aktindsigt i, nemlig borgmesterens kalender for perioden 1. januar 2008 til 17. maj De faktuelle oplysninger der indgår i dette dokument, er derfor omfattet af ekstraheringspligten efter offentlighedslovens 11. Der er altså som udgangspunkt mulighed for at få aktindsigt i oplysningerne, dog er det en betingelse at oplysningerne har væsentlig betydning for sagsforholdet. Jeg har ikke taget stilling til hvilke oplysninger der er af væsentlig betydning for sagsforholdet. Jeg har heller ikke forholdt mig til om nogle af oplysningerne vil kunne undtages fra aktindsigt under henvisning til andre af offentlighedslovens bestemmelser eksempelvis 12, stk. 1, nr. 1, om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. 2. Forespørgsel om adresseoplysninger og afslag på elektronisk besvarelse af aktindsigtsanmodningen Efter min opfattelse var det en fejl at kommunen uden videre afslog en elektronisk besvarelse af din anmodning om aktindsigt uden at overveje om der reelt var forhold som kunne berettige et afslag. Jeg har gjort kommunen bekendt med min opfattelse. Som nævnt ovenfor har jeg henstillet at kommunen genoptager behandlingen af din anmodning om aktindsigt. Jeg har samtidig henstillet at kommunen i den forbindelse foretager en konkret vurdering af spørgsmålet om elektronisk besvarelse af aktindsigtsanmodningen. Her følger en begrundelse for min opfattelse: Af offentlighedslovens 4, stk. 1, 1. pkt., fremgår det at retten til aktindsigt tilkommer enhver. Der er ikke efter offentlighedsloven hjemmel til at stille krav om at den der begærer aktindsigt, opgiver sin identitet, og myndigheden har heller ikke grund til at søge identiteten oplyst på anden måde. Jeg henviser til betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision, s Der er ingen tvivl om at det ville være i strid med reglerne om det almindelige offentlighedsprincip i forvaltningen hvis en myndighed bad om at få oplyst en aktindsigtssøgendes bopælsadresse med det ene formål at få borgerens identitet oplyst. Det fremgår imidlertid af Lyngby-Taarbæk Kommunes brev af 27. august 2008 at kommunens forespørgsel om din bopælsadresse alene var begrundet i praktiske hensyn. Jeg har derfor ikke grundlag for at antage at 4/11

5 kommunens forespørgsel var usagligt begrundet. Dette forhold giver mig derfor ikke i sig selv grundlag for at foretage mere. Efter min gennemgang af sagen må jeg dog lægge til grund at Lyngby- Taarbæk Kommune på forhånd afviste en elektronisk besvarelse af din anmodning om aktindsigt uden at kommunen foretog en nærmere vurdering af dette forhold. Kommunen har ikke nærmere begrundet afslaget, og det fremgår ikke af sagen at kommunen har gjort sig nærmere overvejelser om hvorvidt det var muligt at sende dig en kopi i elektronisk form. Kommunen skrev i udtalelsen af 9. december 2008 at kommunen ikke efter offentlighedsloven er forpligtet til at meddele aktindsigt i elektronisk form. Offentlighedslovens bestemmelse om hvordan aktindsigten skal gennemføres, findes i lovens 16, stk. 1, som har følgende ordlyd: Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring kan imødekommes, og om den, der har fremsat begæringen, skal gøres bekendt med dokumenterne ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Ifølge lovens 16, stk. 1, kan myndigheden som udgangspunkt bestemme om der skal gives aktindsigt i form af en kopi eller afskrift eller ved et gennemsyn af akterne på stedet. Det er dog forudsat at en begæring om at få udleveret en kopi (eller en afskrift) kun kan afslås hvis der er en særlig begrundelse herfor, f.eks. dokumenternes karakter, antal eller form. Jeg henviser til John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udgave (1998), s. 284 f. Justitsministeriet har udsendt en vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen. Vejledningen af 3. november 1986 har nr på I vejledningen er der i pkt. 50 bl.a. anført følgende i relation til 16, stk. 1: Afslag begrundet i dokumenternes form vil normalt kun kunne gives i tilfælde, hvor det er umuligt eller dog forbundet med betydelige vanskeligheder eller omkostninger at fremstille kopi af særlige aktstykker såsom kort, prøver, modeller, lydbånd, film og lignende. Afslag på at udlevere en kopi af et aktstykke kan altså kun ske efter en konkret vurdering af de faktiske vanskeligheder ved at fremstille en sådan kopi. Efter den udbredelse som elektronisk kommunikation har fået, må noget tilsvarende gælde når en borger ønsker bestemte aktstykker tilsendt i elektronisk form. En myndighed er altså forpligtet til at foretage en konkret vurdering 5/11

6 af om der er omstændigheder der kan føre til at myndigheden må afslå en sådan anmodning. Det har i den forbindelse også betydning at myndigheden er forpligtet til at tage hensyn til hvordan myndigheden hurtigst muligt kan imødekomme en begæring om aktindsigt. Jeg henviser til at en myndighed ifølge offentlighedslovens 16, stk. 1, er forpligtet til snarest at afgøre spørgsmål om aktindsigt. Efter min opfattelse må det derfor følge af god forvaltningsskik at aktindsigt gives i elektronisk form hvis det er ønsket af borgeren, hvis det ikke forsinker aktindsigten, og hvis der ikke er konkrete omstændigheder i sagen der taler imod en elektronisk besvarelse. Det sidste kan f.eks. være tilfældet hvis borgeren ikke har en sikker -forbindelse, og hvis der er oplysninger i dokumenterne der ikke bør blive sendt via en usikker -forbindelse (det vil sige uden kryptering og digital signatur). Hvis en elektronisk besvarelse medfører en uforholdsmæssig forøgelse af myndighedens ressourceforbrug, vil dette også kunne tale imod at der skal gives aktindsigt i elektronisk form. Problemstillingen er også belyst i en sag som jeg tidligere har behandlet (se Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, s. 165 f*). I sagen afviste Sundhedsstyrelsen først at give en redaktør aktindsigt i elektronisk form. Efter at styrelsen havde set på sagen igen, imødekom den dog redaktørens ønske om at få dokumenterne tilsendt elektronisk (frem for at modtage kopier af de ca indberetninger der var omfattet af begæringen om aktindsigt). Redaktøren klagede dog herefter til mig over myndighedernes afslag på at give ham indsigt i et elektronisk regneark vedrørende de omhandlede indberetninger. Ved min vurdering af dette spørgsmål har jeg også lagt vægt på at lov om aktindsigt i miljøoplysninger bl.a. indeholder en regel om at myndighederne som udgangspunkt skal stille miljøoplysningerne til rådighed i den form eller det format som den der har fremsat anmodningen, ønsker. Denne regel der altså ikke gælder direkte i denne sag, men som findes i en aktindsigtslov af nyere dato end offentlighedsloven og vejledningen herom fra 1986 tager altså højde for den situation hvor borgeren ønsker at få et elektronisk svar på sin anmodning om aktindsigt. Jeg henviser til 4, stk. 2, i lov om aktindsigt i miljøoplysninger (lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006): 4. En anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger behandles efter reglerne i 16, stk. 1 og 2, i lov om offentlighed i forvaltningen og for anmodninger, der fremsættes af sagens parter, efter reglerne i 16, stk. 2, i forvaltningsloven jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Myndigheder og organer som nævnt i 1, stk. 1 og 2, skal stille miljøoplysningerne til rådighed i den form eller det format, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker, medmindre 6/11

7 1) oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige i en anden form, som er let tilgængelig for den pågældende, eller 2) der er rimelige grunde til at stille oplysningerne til rådighed i en anden form eller et andet format. Bestemmelsen i lovens 4, stk. 2, blev indsat i 2005 (ved lov nr. 310 af 2. maj 2005) med henblik på at gennemføre et EU-direktiv (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF). Ved min vurdering af det konkrete sagsforhold har jeg desuden lagt vægt på at det af Lyngby-Taarbæk Kommunes udtalelse af 9. december 2008 fremgår at aftalekalenderen eksisterer i elektronisk form som en del af kommunens kontorpakke, Lotus Notes. 3. Sagsbehandlingstid Af offentlighedslovens 16, stk. 2, fremgår følgende: 16. Stk. 2. Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Lyngby-Taarbæk Kommune besvarede din henvendelse af 17. maj 2008 per efter at du den 6. juni 2008 havde erindret kommunen om din henvendelse af 17. maj en er udateret, men ud fra sagens øvrige dokumenter må det antages at kommunens blev sendt samme dag, det vil sige den 6. juni dages-fristen i offentlighedslovens 16, stk. 2, blev derfor overskredet. Dette mener jeg er kritisabelt, og jeg har meddelt Lyngby-Taarbæk Kommune min opfattelse. 4. Begrundelse 7/11

8 Et afslag på aktindsigt er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Som følge heraf finder forvaltningslovens regler om bl.a. begrundelse anvendelse i sådanne sager. Når en skriftlig afgørelse ikke giver en borger fuldt ud medhold, er den myndighed som har truffet afgørelsen, forpligtet til at begrunde afgørelsen. Kravene til begrundelsens indhold fremgår af forvaltningslovens 24: 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. En begrundelse for en forvaltningsafgørelse skal efter 24 fremtræde som en forklaring på hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. Begrundelsens omfang afhænger bl.a. af hvor aktivt den pågældende part har medvirket i den forudgående sagsbehandling, og af sagens karakter i øvrigt. Kommunen afslog den 30. juni 2008 at give dig aktindsigt i borgmesterens kalender idet kommunen i denne og i et brev af 4. juli 2008 fastholdt at du skulle præcisere din aktindsigtsanmodning. Hverken en eller det efterfølgende brev indeholdt en henvisning til retsregler eller en nærmere begrundelse for kommunens afslag, herunder en forklaring på hvorfor kommunen mente at din anmodning om aktindsigt skulle præciseres. Afgørelsen overholdt altså ikke forvaltningslovens regler om begrundelse. Det fremgik af kommunens brev af 28. august 2008 at et gennemsyn af akterne kunne ske efter en forudgående undtagelse af oplysninger om bl.a. borgmesterens private aftaler. Det fremgår ikke klart af brevet om kommunen også ville undtage andre oplysninger i forbindelse med aktindsigten, eller hvilken type oplysninger det i givet fald ville være. Endelig er det ikke angivet efter hvilke regler kommunen ville undtage disse oplysninger fra aktindsigt, herunder oplysningerne om borgmesterens private aftaler. Efter min opfattelse var det desuden i strid med kravene i forvaltningslovens 22 og 24 at kommunen ikke begrundede sit afslag på at give dig aktindsigt i elektronisk form. 8/11

9 Jeg mener det er meget beklageligt at kommunens afgørelser om aktindsigt på flere punkter ikke overholdt forvaltningslovens regler om begrundelse. Jeg har skrevet til kommunen om min opfattelse af dette forhold. Sagsfremstilling A anmodede i en af 17. maj 2008 om aktindsigt i Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmesters aftalekalender for perioden fra 1. januar 2008 til og med senest registeret aftale. Da kommunen endnu ikke havde besvaret A s henvendelse, erindrede han den 6. juni 2008 kommunen om henvendelsen. Lyngby-Taarbæk Kommune besvarede A s henvendelse per . en var udateret, men ud fra sagens øvrige dokumenter måtte jeg gå ud fra at kommunens er sendt den 6. juni 2008 eller umiddelbart herefter. Kommunen bad A om at oplyse hvorvidt der var særlige aktiviteter eller emner som han var interesseret i, før kommunen kunne behandle hans anmodning om aktindsigt. Derudover bad kommunen A om at oplyse sin bopælsadresse. Kommunen afslog i en af 30. juni 2008 A s anmodning om aktindsigt idet kommunen i denne og i et brev af 4. juli 2008 fastholdt at han skulle præcisere sin aktindsigtsanmodning. Den 7. juli 2008 klagede A til mig over Lyngby-Taarbæk Kommunes afslag på aktindsigt. I klagen skrev A bl.a. at han var af den opfattelse, at begrebet aftalekalender er et så entydigt begreb, at yderligere identifikation er unødvendigt. Endvidere klagede A over at kommunen havde bedt ham om at oplyse sin bopælsadresse når han udtrykkeligt havde bedt kommunen om at svare ham elektronisk, dvs. per . Ved brev af 21. juli 2008 sendte jeg A s klage videre til Lyngby-Taarbæk Kommune og bad kommunen om udtrykkeligt at tage stilling til hans bemærkninger til sagen. Ved brev af 27. august 2008 tog Lyngby-Taarbæk stilling til A s klagepunkter. Kommunen skrev bl.a.: En kalender er et internt arbejdsdokument og er som udgangspunkt dermed undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 7, nr. 1. Efter offentlighedslovens 11 skal der dog gives aktindsigt i overensstemmelse med offentlighedslovens almindelige regler i det omfang, at en sådan kalender indeholder oplysninger af væsentlig betydning for det konkrete sagsforhold, hvorom der begæres aktindsigt. Lyngby-Taarbæk Kommune vil selvsagt sikre Dem mulighed for adgang til de oplysninger, som De efter loven har adgang til at se. 9/11

10 Idet De fortsat ikke ses at have specificeret de aktiviteter eller andre konkrete emner, som De har interesse I, vil kommunen tilbyde Dem efter nærmere aftale med og i påsyn af undertegnede at få lejlighed til på kommunens adresse for den ønskede periode at gennemse den kalender, som forvaltningen benytter i forbindelse med borgmesterens mødeplanlægning m.v. Gennemsyn vil i givet fald ske på baggrund af en forudgående ekstrahering af oplysninger af bl.a. vedr. borgmesterens private aftaler. Derudover forklarede Lyngby-Taarbæk Kommune at forespørgslen om A s bopælsadresse alene tjente et praktisk formål idet kommunen normalt besvarede henvendelser om aktindsigt per brev. Den 4. september 2008 skrev A en til Lyngby-Taarbæk Kommune hvor han fastholdt sin anmodning om fuld aktindsigt i borgmesterens aftalekalender og bad om at modtage kalenderen som en elektronisk kopi. A henviste i e- mailen bl.a. til vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen, pkt. 50, hvoraf det fremgår at afslag begrundet i dokumenternes form normalt kun vil kunne gives i tilfælde hvor det er umuligt eller dog forbundet med betydelige vanskeligheder eller omkostninger at fremstille kopi af særlige aktstykker. Lyngby-Taarbæk Kommune besvarede A s henvendelse ved brev af 11. september 2008 hvor kommunen henviste til sit svar til ham i brev af 27. august Den 23. september 2008 klagede A til mig over afgørelsen af 27. august Endvidere klagede han over sagsbehandlingstiden og kommunens afslag på at give ham aktindsigt i elektronisk form. På baggrund af A s klage af 23. september 2008 bad jeg Lyngby-Taarbæk Kommune om en udtalelse i sagen. Kommunen fremkom med en udtalelse den 9. december Kommunen skrev bl.a.: Aftalekalenderen Det kan oplyses, at aftalekalenderfunktion eksisterer i elektronisk form som en del af kommunens kontorpakke Lotus Notes. Identifikationskravet og ekstraheringspligten Kommunen har i behandlingen af hr. (A) s anmodning om aktindsigt anmodet om identifikation af konkrete aktiviteter eller andet, som der specifikt ønskes aktindsigt i. Kommunen har gjort dette ud fra den betragtning, at en kalender er et internt arbejdsdokument, der bl.a. indeholder oplysninger om møder om konkrete sager, og at en imødekommelse af en be- 10/11

11 gæring om aktindsigt i en kalender således kan give kendskab til en ubestemt flerhed af sager, hvilket ikke er tilsigtet med offentlighedsloven, jf. bemærkningerne til offentlighedslovens 4, stk. 3 i Karnov. Spørgsmålet om, hvorvidt en aftalekalender, trods dens karakter som internt arbejdsdokument, er omfattet af offentlighedslovens 11, og at der derfor skal gives aktindsigt i overensstemmelse hermed i det omfang den indeholder oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet, ses ikke at være fastlagt i loven eller afgjort af statsforvaltningen eller domstolene. Efter de konkrete omstændigheder er det efter kommunens opfattelse imidlertid et spørgsmål, hvad sagsforholdet i denne konkrete situation anses for at være. Kommunen har ved forespørgsler til klager forsøgt at få dette afklaret. Da klager ikke har afklaret spørgsmålet nærmere, har kommunen for at imødekomme anmodningen om aktindsigt meddelt klager adgang til gennemsyn af aftalekalenderen, jf. ovenfor. Kommunen har meddelt klager, at gennemsynet vil kunne ske efter en forudgående ekstrahering af oplysninger vedr. borgmesterens evt. private aftaler m.v. For god ordens skyld bemærkes, at kommunen ikke efter offentlighedsloven er forpligtet til at meddele aktindsigt i elektronisk form. Jeg sendte kommunens udtalelse til A til eventuelle bemærkninger. A fremkom med sine bemærkninger i brev af 14. januar Jeg sendte den 23. juli 2009 et brev til A med min udtalelse i sagen. Udtalelsen er gengivet ovenfor. Jeg sendte samtidig et brev til kommunen om min opfattelse af sagen og om min henstilling om genoptagelse. Brevet til kommunen var vedlagt en kopi af mit brev til A. Kommunen sendte mig den 18. september 2009 en kopi af kommunens e- mail af samme dato til A. en til A var vedhæftet en ny afgørelse i sagen og en scannet kopi af borgmesterens kalender for den ønskede periode. Det fremgik af materialet at der fortsat var nogle få oplysninger i kalenderen som kommunen ikke mente at borgeren kunne få udleveret. Jeg skrev den 25. september 2009 til kommunen at jeg på det foreliggende grundlag ikke foretog mig mere i sagen. NOTER: (*) FOB 2003, s. 125, og FOB 2005, s /11

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr december 2011

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr december 2011 2011 16-2. Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr. 5 En borger bad Ankestyrelsen om aktindsigt i tre spørgeskemaer som tre kommuner havde udfyldt som led i Ankestyrelsens

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996)

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) N O T A T Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) 1. Indledning Dette notat tilstræber ikke at være nogen udtømmende vejledning om offentlighedsloven, men alene

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Hedensted Kommune Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt 22. juni 2018 Hedensted Kommune har den 9. maj 2018 indbragt en borgers klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Aktindsigt i ministers kalender. Ombudsmandens udtalelse. 4. marts 2009

Aktindsigt i ministers kalender. Ombudsmandens udtalelse. 4. marts 2009 2009 19-1 Aktindsigt i ministers kalender En journalist bad om aktindsigt i en ministers kalender for perioden 2003-2008. Da journalisten modtog kalenderen, havde ministeriet redigeret i indholdet inden

Læs mere

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Udtalt, at Fiskeriministeriet burde have givet en journalist aktindsigt i en konsulentrapport og i brevveksling med konsulentfirmaet, da materialet ikke

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere