Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol i perioden fra 2010 til den 4. maj Journalisten anmodede om at få oplyst hver enkelt fotovogns præcise placering med angivelse af den nøjagtige adresse, dato og tidsrum, hvor mange biler der havde passeret vognen, og hvor mange biler der var blevet registreret for at køre for stærkt. Færdselsret 9 Forvaltningsret Politiet afslog anmodningen med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 1. Politiet lagde vægt på, at oplysninger om, hvor fotovognene tidligere havde været placeret, indgik i politiets taktiske løsninger og tiltag i indeværende år, hvor der bl.a. ville blive udført automatisk trafikkontrol på samme steder som tidligere. Efter politiets opfattelse ville en offentliggørelse af oplysningerne derfor kunne forringe politiets muligheder for at forebygge og efterforske overtrædelser af færdselsloven. Rigspolitiet stadfæstede politiets afgørelse. Ombudsmanden var enig i, at hensynet til den generelle forebyggende effekt af den automatiske trafikkontrol medførte, at politiet ikke på forhånd kunne være forpligtet til at offentliggøre, hvor fotovognene ville blive stillet op. Efter ombudsmandens opfattelse var politikredsens og Rigspolitiets vurdering af, at det var nødvendigt at undtage oplysninger om, hvor fotovognene havde været placeret, imidlertid ikke tilstrækkeligt begrundet. Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at offentliggørelse af sådanne oplysninger adskilte sig fra situationen om offentliggørelse på forhånd, ved at man selv om man fik en viden om, at fotovognene muligvis ville blive placeret samme sted fremadrettet ikke fik en fuldstændig viden. På det foreliggende grundlag mente ombudsmanden derfor ikke, at politikredsen og Rigspolitiet kunne undtage oplysningerne fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 1. På den baggrund henstillede ombudsmanden til Rigspolitiet, at sagen blev genoptaget, og at der blev truffet en ny afgørelse. (Sag nr. 15/02659)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse 1. Genstanden for min undersøgelse Jeg har undersøgt de afslag på aktindsigt, som du har modtaget fra henholdsvis Østjyllands Politi og Rigspolitiet, i anledning af at du den 4. maj 2015 anmodede Østjyllands Politi om aktindsigt i politikredsens ATK-indsats i perioden fra 2010 til den 4. maj Du anmodede om at få oplyst hvert enkelt ATK-køretøjs præcise placering, dvs. med angivelse af adresse og tidspunkt (vejnavn, husnummer, postnummer, dato, klokkeslæt fra-til), hvor mange biler der havde passeret ATK-køretøjet, samt hvor mange biler der var blevet registreret for at køre for stærkt. 2. Anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr Retsgrundlaget 33, nr. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: 33. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til: 1) Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. Af forarbejderne til bestemmelsen i 33 fremgår bl.a. følgende (jf. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget ): Efter bestemmelsens nr. 1-4 kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til en række nærmere angivne offentlige eller private interesser. Efter nr. 5 kan retten til aktindsigt endvidere begrænses, hvis det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det er som efter gældende ret en betingelse for at undtage oplysninger efter bestemmelsen, at der er en nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade. 2/12

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I forhold til nr. 1 bemærkes, at det med denne bestemmelse forudsættes, at der efter en konkret vurdering vil kunne undtages oplysninger om politiets efterforskningsteknikker eller lignende interne oplysninger hos politiet eller en anden myndighed, som ikke indgår i en konkret sag inden for strafferetsplejen, fra retten til aktindsigt med henvisning til, at det ville kunne forringe mulighederne for politiet m.v. for at forebygge, efterforske eller forfølge lovovertrædelser, hvis de pågældende oplysninger kom til offentlighedens kundskab. Generelt om bestemmelserne i offentlighedslovens 33, nr. 1-5, fremgår følgende af Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 556 f.: 2. Konkret skøn og nærliggende fare Det følger af formuleringen af indledningen til 33 ( nødvendigt ), at en anmodning om aktindsigt kun kan afslås, hvis retten til at blive gjort bekendt med oplysninger i en sag eller et dokument efter et konkret skøn findes at burde vige for nærmere opregnede væsentlige hensyn til offentlige og private interesser. Der er kun hjemmel til at undtage dokumenter eller oplysninger i dokumenterne i det omfang, de i bestemmelsen angivne hensyn gør en sådan undtagelse påkrævet. ( ) 2.2. Min vurdering Myndighederne har gjort en række synspunkter gældende i forbindelse med undtagelsen fra aktindsigt af oplysninger om Østjyllands Politis ATKindsats i perioden 2010 til 4. maj Se i den forbindelse de afgørelser og udtalelser, som er refereret i sagsfremstillingen. Jeg forstår myndighedernes argumenter således: Det er et hovedformål i Rigspolitiets nationale strategi for politiets færdselsindsats i at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, at skabe tryghed blandt trafikanterne og at understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling. Det er et centralt element i indsatsen at nedbringe hastigheden på vejene. 3/12

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Hastighedskontrol skal bl.a. medvirke til at sikre trafikanternes almindelige respekt for hastighedsgrænserne, forstået på den måde at bevidstheden om, at politiet foretager hastighedsmålinger, generelt må antages at medføre, at trafikanterne nedsætter hastigheden på vejene herunder på steder, hvor der ikke konkret foretages kontrol. Politikredsene kan selv vælge, om de på forhånd vil offentliggøre, hvor ATKkøretøjerne placeres, sådan at hastighedskontrollen bliver synlig. Østjyllands Politi har valgt ikke at offentliggøre placeringen af ATK-køretøjer på forhånd. Østjyllands Politi har ladet oplysningerne om tidligere års placering af ATKkøretøjerne indgå i planlægningen af den fremtidige automatiske trafikkontrol, og det er derfor myndighedernes opfattelse, at en offentliggørelse af oplysninger herom vil forringe politiets muligheder for at forebygge og efterforske færdselslovsovertrædelser Myndighederne har ikke nærmere forklaret, hvorfor mulighederne for forebyggelse og efterforskning vil blive forringet. Jeg har umiddelbart vanskeligt ved at se, hvordan politiets mulighed for efterforskning vil blive forringet. For så vidt angår mulighederne for forebyggelse af lovovertrædelser, kan man forstå myndighederne sådan, at en bilist med viden om, hvor ATK-vognene stod i perioden 2010 til 4. maj 2015, i resten af 2015 måske vil overholde hastighedsbegrænsningerne på disse steder, men derimod ikke i samme omfang, som hvis han ikke havde denne viden, vil nedsætte hastigheden generelt. Hermed kan den generelle forebyggende effekt af den automatiske trafikkontrol blive forringet. Jeg er enig i, at hensynet til den generelle forebyggende effekt af den automatiske trafikkontrol medfører, at politiet ikke på forhånd kan være forpligtet til at offentliggøre, hvor ATK-køretøjerne vil blive stillet op. Offentliggørelse af oplysninger om, hvor køretøjerne har været placeret, adskiller sig imidlertid fra dette, ved at man selv om man får viden om, at ATKkøretøjerne muligvis vil blive placeret samme sted fremadrettet ikke får en fuldstændig viden. Jeg må i den forbindelse lægge til grund, at Østjyllands Politi i 2015 vil foretage automatisk trafikkontrol på strækninger udover de strækninger, hvor der blev foretaget automatisk trafikkontrol i perioden 2010 til 4. maj Det fremgår således af sagen, at Østjyllands Politi bl.a. men altså ikke udeluk- 4/12

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE kende vil udføre automatisk trafikkontrol samme steder som tidligere. Jeg henviser også til, at det ikke fremgår af sagen, at der på de strækninger, hvor der i perioden 2010 til 4. maj 2015 blev foretaget automatisk trafikkontrol, vil blive foretaget automatisk trafikkontrol på de samme dage og tidspunkter i resten af Jeg går derfor ud fra, at dette ikke er tilfældet Jeg finder på den baggrund ikke, at Østjyllands Politis og Rigspolitiets vurdering af, at det var nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse og efterforskning af lovovertrædelser at undtage oplysningerne fra aktindsigt, er tilstrækkeligt begrundet. Jeg henviser til, at de hensyn, som er anført, er af generel karakter, og at det efter bestemmelsen er en betingelse for at undtage oplysninger, at der ud fra en konkret vurdering er nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade. På det foreliggende grundlag mener jeg således ikke, at Østjyllands Politi og Rigspolitiet kunne undtage oplysningerne fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr Henstilling På baggrund af det, som jeg har anført, har jeg henstillet til Rigspolitiet, at sagen genoptages, og at der træffes en ny afgørelse, hvor det, som jeg har anført, indgår i Rigspolitiets vurdering både den del, der omhandler spørgsmålet om ATK-køjetøjernes placering i perioden 2010 til 4. maj 2015, og den del, der omhandler, hvor mange biler der havde passeret ATK-køretøjerne, og hvor mange biler der var blevet registreret for at køre for stærkt. Jeg bemærker, at jeg på baggrund af denne henstilling ikke har fundet anledning til at tage stilling til, hvilken betydning det har, at Midt- og Vestjyllands Politi har givet aktindsigt i de samme oplysninger. Jeg beder dig om at vente, til Rigspolitiet har truffet ny afgørelse i sagen, før du tager stilling til, om der er grundlag for at klage til mig igen. Jeg har bedt Rigspolitiet om at underrette mig om den nye afgørelse i sagen, men foretager mig i øvrigt ikke mere i anledning af din klage. Rigspolitiet genoptog herefter sagen og traf den 29. september 2015 afgørelse om, at Østjyllands Politi skulle udlevere oplysninger om politikredsens placering af fotovogne fra 2010 til den 4. maj 2015 til journalisten. Rigspolitiet traf endvidere afgørelse om, at Østjyllands Politi skulle træffe en ny afgørelse vedrørende journalistens anmodning om aktindsigt i oplysninger om, hvor mange biler der havde passeret politiets fotovogne, og hvor mange biler der var registreret for at køre for stærkt. 5/12

6 Sagsfremstilling Den 4. maj 2015 sendte du en aktindsigtsanmodning til Østjyllands Politi pr. e- mail. Du skrev bl.a. følgende til politiet: Anmodning om aktindsigt i ATK-data Jeg vil gerne have tilsendt elektronisk i regneark data over ATKindsatsen i perioden 2010 til dags dato. Oplysningerne skal være hvor den enkelte ATK-bil har været opstillet, adresse med angivelse af vejnavn, husnummer, postnummer, dato, klokkeslet fra-til, hvor mange biler har passeret ATK-bilen, hvor mange biler er registreret for at køre for stærkt. Hvis det kan hjælpe sagsbehandlingen hos jer, kan jeg henvise til, at de nævnte data netop er udleveret fra Midt- og Vestjyllands Politi ( ). Den 7. maj 2015 gav Østjyllands Politi dig afslag på aktindsigt. Politiet skrev i den forbindelse bl.a. følgende til dig: Ved af 4. maj 2015 har De anmodet om aktindsigt i ATK-data. De har således anmodet om at få tilsendt et regneark over ATK-indsatsen i 2010 til d.d. med oplysninger om, hvor den enkelte ATK-bil har været opstillet, adresse med angivelse af vejnavn, husnummer, postnummer, klokkeslæt, hvor mange biler der har passeret ATK-bilen, og hvor mange biler, der er registreret for at køre for stærkt. Østjyllands Politi finder ikke grundlag for at imødekomme Deres anmodning. Efter offentlighedslovens 7, stk. 1, kan enhver som udgangspunkt forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Det følger dog af offentlighedslovens 33, stk. 1, nr. 1, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser mv. Det er Østjyllands Politis opfattelse, at offentliggørelse af, hvor ATK-biler har været placeret, vil kunne forringe politiets muligheder for at forebygge og efterforske færdselslovovertrædelser, og at det derfor er nødvendigt at begrænse retten til aktindsigt i forhold til disse oplysninger. 6/12

7 Der lægges herved vægt på, at oplysninger om, hvor ATK-biler tidligere har været placeret, indgår i Østjyllands Politis taktiske løsninger og tiltag i indeværende år. Der vil således i indeværende år blandt andet blive udført automatisk trafikkontrol på samme steder som tidligere. Det er endvidere Østjyllands Politis opfattelse, at bevidstheden om, at politiet foretager hastighedsmålinger, generelt må antages at medføre, at trafikanterne nedsætter hastigheden på vejene, herunder på steder, hvor der ikke konkret foretages kontrol. Østjyllands Politi finder endvidere ikke, at der er grundlag for at meddele Dem aktindsigt efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1. Østjyllands Politi har ved denne vurdering foretaget en afvejning af på den ene side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at Deres anmodning imødekommes, og på den anden side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 33, stk. 1, nr. 1. I af 8. maj 2015 klagede du til Rigspolitiet over Østjyllands Politis afslag på aktindsigt. I klagen skrev du bl.a., at du ikke havde bedt om en oversigt over, hvor fotovognene skulle holde, men hvor de havde holdt. Du skrev, at du med de data, som du havde anmodet om, ønskede at foretage en analyse af, om formålet med fotovognene var nået, herunder om det var lykkedes at sænke hastigheden og antallet af uheld på de strækninger, hvor man tidligere havde målt hastigheden. Rigspolitiet traf afgørelse i sagen den 5. juni I afgørelsen skrev Rigspolitiet bl.a. følgende: Afgørelse Rigspolitiet er enig i Østjyllands Politis afgørelse. Det betyder, at De ikke får aktindsigt i politikredsens ATK-indsats i perioden fra 2010 til tidspunktet for anmodningen. Begrundelse Rigspolitiet kan i det hele henholde sig til Østjyllands Politis afgørelse af 7. maj Bemærkningerne i Deres klage af 8. maj 2015 kan ikke føre til en ændret vurdering. 7/12

8 Sagens omstændigheder Rigspolitiet har til brug for sagens behandling modtaget sagens dokumenter og en udtalelse fra Østjyllands Politi, hvori politikredsen henholder sig til afgørelsen af 7. maj Det fremgår af Østjyllands Politis udtalelse, at offentliggørelse af, hvor ATK-biler har været placeret, vil kunne forringe politiets muligheder for at forebygge og efterforske færdselslovsovertrædelser, og at det derfor er nødvendigt at begrænse retten til aktindsigt i forhold til disse oplysninger, at oplysninger om, hvor ATK-biler tidligere har været placeret, indgår i politikredsens taktiske løsninger og tiltag i indeværende år, og der vil i indeværende år blandt andet blive udført automatisk trafikkontrol på samme steder som tidligere, og at bevidstheden om, at politiet foretager hastighedsmålinger, generelt må antages at medføre, at trafikanterne nedsætter hastighederne på vejene, herunder på steder hvor der ikke konkret foretages kontrol. Du klagede den 10. juni 2015 til mig over Rigspolitiets afgørelse af 5. juni I et brev til mig af 23. juni 2015 oplyste du bl.a., at Midt- og Vestjyllands Politi havde udleveret de ønskede data for perioden Den 26. juni 2015 bad jeg Rigspolitiet og Østjyllands Politi om en udtalelse. Jeg bad i den forbindelse myndighederne om at forholde sig til, at du hos Midt- og Vestjyllands Politi havde fået udleveret oplysninger svarende til dem, som du havde fået afslag på aktindsigt i hos Østjyllands Politi. I en udtalelse af 6. juli 2015 skrev Østjyllands Politi bl.a. følgende: Ombudsmandens anmodning 1. Det er fortsat Østjyllands Politis opfattelse, at offentliggørelse af, hvor politikredsens ATK-biler har været opstillet med angivelse af vejnavn, husnummer, postnummer, dato, klokkeslæt fra-til, hvor mange biler der har passeret ATK-bilen, samt hvor mange biler der er blevet fotograferet for perioden fra år 2010 til tidspunktet for anmodningen, vil kunne forringe politiets muligheder for at forebygge og efterforske færdselslovsovertrædelser, og at det derfor er nødvendigt at begrænse retten til aktindsigt i forhold til disse oplysninger, jf. offentlighedslovens 33, nr. 1. Det må efter Østjyllands Politis opfattelse lægges til grund, at der er sammenhæg mellem den hastighed, som trafikanterne kører med på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Det må ligeledes antages, at trafikanterne generelt nedsætter hastigheden, når de ved, at politiet foretager kontrol, også på steder, hvor der ikke konkret foreta- 8/12

9 ges kontrol og at risikoen for uheld med dræbte og tilskadekomne til følge herved nedsættes. På denne baggrund finder Østjyllands Politi, at adgangen til aktindsigt i oplysninger om ATK-bilerne bør begrænses således, at trafikanterne ikke gøres bekendt med, og dermed ikke kan indrette sig efter, på hvilke strækninger politiet foretager hastighedskontrol. I forlængelse heraf bemærker Østjyllands Politi, at det fremgår af Rigspolitiets nationale plan for politiets operative indsats 2015 vedrørende færdselssikkerhed (side 14), at politiet gennem et effektivt kontroltryk på vejene vil medvirke til fortsat at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Desuden bemærkes det, at det i Rigspolitiets nationale strategi for politiets færdselsindsats (side 2) er anført, at hovedformålene med politiets færdselsindsats er at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, at skabe tryghed blandt trafikanterne og at understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling. Det fremgår desuden af den nationale strategi, at der i de kommende år vil ske en styrkelse af politiets hastighedskontrol, herunder den automatiske trafikkontrol (ATK). Der gælder, ifølge Rigspolitiets nationale strategi for politiets færdselsindsats i , følgende mål for politiets hastighedskontrol (side 6): hastighedskontrol anvendes på strækninger, hvor den færdselssikkerhedsmæssige, tryghedsskabende og adfærdsregulerende effekt er størst hastighedskontrollen skal samtidig medvirke til at sikre trafikanternes almindelige respekt for hastighedsgrænserne hastighedskontrollen kan både være meget synlig og offentliggjort inden indsatsens start eller mindre synlig, og som udgangspunkt vil det være den enkelte politikreds, som træffer beslutning herom. 2. Folketingets Ombudsmand har anmodet om at få oplyst, hvilke overvejelser Østjyllands Politi og Rigspolitiet har gjort sig i forhold til, at Midt- og Vestjyllands Politi har givet journalist A aktindsigt i oplysninger svarende til dem, som Østjyllands Politi har meddelt afslag på aktindsigt i. Som anført ovenfor, fremgår det af Rigspolitiets nationale strategi for politiets færdselsindsats i (side 6), at det som udgangspunkt vil være den enkelte politikreds, som træffer beslutning om, hvorvidt hastighedskontrollen skal være meget synlig eller mindre synlig. 9/12

10 Østjyllands Politi har i overensstemmelse hermed valgt en strategi med mindre synlig hastighedskontrol, hvorefter Østjyllands Politi blandt andet ikke offentliggør politikredsens placering af ATK-biler. Det er desuden Østjyllands Politis opfattelse, at det er anerkendt i både teori og praksis, at sideordnede myndigheders praksis ikke er bindende for en forvaltningsmyndighed, jf. Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udgave, 2009, s. 261, note 375. Inden for gældende rets grænser kan Østjyllands Politi således have en praksis, der afviger fra praksis i andre politikredse. Det er med andre ord Østjyllands Politis opfattelse, at Østjyllands Politi ikke i alle tilfælde er forpligtet til at træffe de samme afgørelser som Midt- og Vestjyllands Politi. I en udtalelse af 13. juli 2015 skrev Rigspolitiet bl.a. følgende: Aktindsigt i oplysninger om Østjyllands Politis placering (adresse med angivelse af vejnavn, husnummer, postnummer, dato og klokkeslæt fratil) af ATK-køretøjer fra 2010 til den 4. maj 2015 For så vidt angår spørgsmålet om aktindsigt i oplysninger om Østjyllands Politis placering af ATK-køretøjer fra 2010 til den 4. maj 2015 kan Rigspolitiet supplerende henvise til politiets National strategi for politiets færdselsindsats i , hvoraf det fremgår, at arbejdet med politiets færdselsindsats skal medvirke til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, skabe tryghed blandt trafikanterne samt understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling. Dette skal blandt andet sikres ved en styrkelse af den analysebaserede færdselsindsats, som primært skal baseres på lokale analyser, der foretages af efterretnings- og analyseenhederne i politikredsene. Det fremgår videre af den nationale strategi, at der i de kommende år vil ske en markant styrkelse af hastighedskontrollen, herunder den automatiske trafikkontrol (ATK), blandt andet gennem den nu realiserede udvidelse af antallet af ATK-køretøjer. Hastighedskontrollen kan ifølge strategien være meget synlig og offentliggjort inden indsatsens start, for eksempel ved skiltning, i medierne, herunder sociale medier, og/eller som led i eller opfølgning på en kampagne. Hastighedskontrollen kan også være mindre synlig. Som udgangspunkt vil det være den enkelte politikreds, der træffer beslutning herom. Det fremgår endvidere af den nationale strategi, at målestrækningerne for hastighedskontrol fremover ikke fast vil være offentliggjorte på politiets hjemmeside ( Det har ifølge strategien den fordel, at politiet langt hurtigere vil kunne iværksætte en måling, såfremt man modtager en henvendelse fra en borger om, at der køres for stærkt på en an- 10/12

11 given strækning, og hvor strækningen ikke fremgår af politiets hjemmeside. Det har også den fordel, at trafikanterne ikke kan indrette sig på, at der kun måles på bestemte strækninger. Da Østjyllands Politi i overensstemmelse med den nationale strategi har valgt ikke at offentliggøre politikredsens placering af ATK-køretøjer og lade oplysningerne om tidligere års placeringer indgå i planlægningen af fremtidig automatisk trafikkontrol, har Rigspolitiet fundet, at journalist A i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 1, ikke kunne få aktindsigt i oplysninger om Østjyllands Politis placering af ATK-køretøjer fra 2010 til den 4. maj Rigspolitiet har herved lagt vægt på, at det i medfør af den nationale strategi står politikredsene frit, hvordan og i hvilket omfang kredsene gør borgerne opmærksomme på politikredsenes hastighedskontroller, og at den af Østjyllands Politi valgte strategi vil blive forringet, hvis politikredsen skal give aktindsigt i oplysninger om placeringen af politikredsens ATK-køretøjer. Det forhold, at der tidligere har været offentliggjort oplysninger om godkendte målestrækninger i Østjyllands Politis politikreds på politi.dk, fører efter Rigspolitiets vurdering ikke til, at oplysninger om ATK-køretøjernes placeringer i politikredsen fra 2010 til den 4. maj 2015 ikke kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 1. Rigspolitiet lægger i den forbindelse vægt på, at oplysningerne om godkendte målesteder ikke længere er offentliggjort, og at politikredsen siden 2014 har været frit stillet med hensyn til, hvor ATK-køretøjerne kan placeres, herunder på tidligere godkendte målestrækninger. Aktindsigt i de øvrige oplysninger (hvor mange biler der har passeret ATK-køretøjet, og hvor mange biler der er registreret for at køre for stærkt) om Østjyllands Politis ATK-indsats fra 2010 til den 4. maj 2015 Rigspolitiet har forstået A s anmodning om aktindsigt i Østjyllands Politis ATK-indsats og hans efterfølgende klage til Rigspolitiet således, at A ønskede oplysninger om politikredsens ATK-indsats med præcis angivelse af, hvor politikredsens ATK-køretøjer var placeret. A ønskede ikke oplysninger om Østjyllands Politis ATK-indsats, hvor ATK-køretøjernes placeringer var anonymiserede således, at placeringerne f.eks. var navngivet placering 1, placering 2 osv. Rigspolitiet har herved lagt vægt på, at A med oplysningerne om Østjyllands Politis ATK-indsats ønsker at kunne foretage en analyse af, om 11/12

12 formålet med ATK-køretøjerne er nået, herunder om det er lykkedes at sænke hastigheden og antallet af uheld på de strækninger, hvor politikredsen tidligere har målt hastigheden. På baggrund heraf er det Rigspolitiets vurdering, at det ikke ville være muligt at give den ønskede aktindsigt i de øvrige oplysninger om Østjyllands Politis ATK-indsats uden samtidig at give oplysninger om ATKkøretøjernes placeringer. Rigspolitiet har på den baggrund fundet, at A i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 1, ikke kunne få aktindsigt i de øvrige oplysninger om Østjyllands Politis ATK-indsats fra 2010 til den 4. maj Midt- og Vestjyllands Politis og Østjyllands Politis divergerende behandlinger af A s aktindsigtsanmodninger Som ovenfor anført står det i medfør af politiets National strategi for politiets færdselsindsats i politikredsene frit, hvordan og i hvilket omfang kredsene gør borgerne opmærksomme på politikredsenes hastighedskontroller. Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi er sideordnede myndigheder under Rigspolitiet. Det er anerkendt i den juridiske teori og retspraksis, at sideordnede myndigheder ikke er forpligtede af hinandens praksis. Det er Rigspolitiets opfattelse, at Midt- og Vestjyllands Politis afgørelse om at give A aktindsigt i politikredsens ATK-indsats ikke er bindende for Østjyllands Politi, og at Østjyllands Politi derfor ikke har været forpligtet til at give A aktindsigt i samme omfang som Midtjyllands Politi. Den 16. juli 2015 sendte jeg kopi af Østjyllands Politis og Rigspolitiets udtalelser til dig med henblik på at modtage dine eventuelle bemærkninger til udtalelserne. I et brev af 17. juli 2015 med bilag kommenterede du Østjyllands Politis og Rigspolitiets udtalelser. Du skrev bl.a., at din anmodning om aktindsigt vedrørte historiske data, og at du ikke mente, at Østjyllands Politi og Rigspolitiet kunne dokumentere, at offentlighedens kendskab til oplysningerne om tidligere placeringer af ATK-bilerne udgjorde et problem. Den 22. juli 2015 sendte jeg en kopi af dit brev af 17. juli 2015 med bilag til Rigspolitiet og bad om at modtage eventuelle bemærkninger til brevet. Hverken Østjyllands Politi eller Rigspolitiet havde yderligere bemærkninger til sagen. 12/12

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp

FOB Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp FOB 2018-36 Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp Resumé En journalist havde anmodet om aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +45331307 17 \NIJWoJ.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

2010 20-11. Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Ombudsmandens udtalelse. 3. august 2010

2010 20-11. Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Ombudsmandens udtalelse. 3. august 2010 2010 20-11 Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Ombudsmanden modtog en klage fra en bilist. Bilisten havde fået pålagt en parkeringsafgift. Bilisten klagede til Center for Parkering

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Dato 30. september 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/12242-10 Side 1/5 Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Vejdirektoratet

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere