Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H."

Transkript

1 university of copenhagen Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jacobsen, B. H., (2017). Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017, 9 s., mar. 31, (IFRO Udredning; Nr. 2017/09). Download date: 17. sep

2 Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Brian H. Jacobsen 2017 / 09

3 IFRO Udredning 2017 / 09 Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Forfatter: Brian H. Jacobsen Faglig kvalitetssikring: Jakob Vesterlund Olsen Udarbejdet på foranledning af forespørgsel fra Miljøstyrelsen. Udgivet juni 2017 Se flere myndighedsaftalte udredninger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Københavns Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Brian H. Jacobsen 31. marts 2017 Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra Introduktion Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) gennemførte i foråret 2016 en analyse af omkostningerne ved et muligt fosforloft for Miljøstyrelsen (MST) (Jacobsen, 2016). I efteråret 2016 blev IFRO af MST bedt om at lave yderligere analyser baseret på et nyt udkast til et fosforloft. Denne analyse indgår i nærværende dokument sammen med en vurdering af omkostningerne ved det endelige fosforloft, der blev vedtaget i foråret 2017 (Folketingstidende, 2017; MST, 2016a). De grænser, der indgik i analysen i efteråret 2016, fremgår af tabel 1, hvor også de endelige grænser er angivet. Som det fremgår, vil fosforloftet i 2020 være ca. 35 kg P pr. ha for flere kategorier, mens det for de skærpede områder typisk vil være kg P pr. ha. Tabel 1. Fosforloft i ny husdyrarealregulering fordelt på husdyrgødningskategorier ved forskellige analyser i 2016 (kg P pr. ha) 1) Organisk gødningsgruppe ) Generelt Generelt Skærpet (2 Generelt Skærpet (2 Fjerkræ/mink - Analyse 2016 (forår) - Analyse 2016 (efterår) - Endelig grænse 45-55/43 Slagtesvin Analyser Endelig grænse 33,5 (45) (40) 35 fra 2019** 35 fra 2019** Søer og smågrise 34/ Kvæg / får/geder 27 (kvæg) Undtagelsesbrug (kvæg > 2,3 DE/ha) Overført husdyrgødning 4) 32,2 (36,3) /35 34,8 /35 Organisk affald Note: 1) Loftet kan justeres efter fosfortal på ejendommen. 2) De skærpede krav gælder for oplande til fosforfølsomme søer (ca. 24 %). 3) Tal er beregnet af MST ud fra harmonikrav og forhold mellem N og P i husdyrgødningstyper (gennemsnit). 4) For overført husdyrgødning er der i beregningerne anvendt et gennemsnit vægtet ift. dyretyper for den generelle regulering, mens der i de skærpede områder er anvendt 35 kg P pr. ha for undtagelsesbrug og kg P pr. ha for øvrige. ** Generelt krav om 35 kg P pr. ha gennemføres for fjerkræ og mink fra () angiver krav i tidligere analyse (Jacobsen, 2016). Kilde: MST (2016a+b) samt Jacobsen( 2016) 1

5 I modsætning til de tidligere beregninger foretaget før sommeren 2016 indgik i efteråret 2016 også fosfor i handelsgødning i det angivne fosforloft for den pågældende husdyrgruppe, hvor det tidligere alene omfattede husdyrgødning og anden organisk gødning (MST, 2016b). Der indføres i det nye forslag også en grænse på maksimalt kg P pr. ha fra handelsgødning på bedrifter, der ikke har husdyr. Dette loft kan dog øges, hvis bedriften kan dokumentere lave fosfortal, hvilket også er angivet som en mulighed i forhold til anvendelse af den organiske gødning. Endvidere betød justeringen en reduktion af fosforloftet for bedrifter med mink og fjerkræ fra 45 til 40 kg P pr. ha i 2017 og en yderligere sænkning til 35 kg P pr. ha i 2019 (se tabel 1). Der blev ikke inden for den angivne tidsramme udarbejdet en ny vurdering af antallet af bedrifter, der er påvirket af denne regulering, hvorfor der blev taget udgangspunkt i de analyser, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet tidligere har lavet (Andersen og Rolighed, 2016; Rolighed, 2016). I den endelige husdyrlov fra (Folketingstidende, 2017) er grænserne ændret lidt, så fosforloftet for mink/fjerkræ er 43 kg P pr. ha, og fosforloftet for slagtesvin er 39 kg P pr. ha (se tabel 1). I foråret 2017 har MST bedt DCE ved Århus Universitet og IFRO ved Københavns Universitet om en fornyet beregning af omkostningerne ved den fremsatte lov baseret på den faktiske anvendelse af husdyrgødning og handelsgødning på de enkelte bedrifter. DCE oplyser i den forbindelse, at der ikke er registerdata, som muliggør, at forbruget af handelsgødning opgøres på bedriftsniveau. I nærværende notat diskuteres først de vigtigste ændringer i forhold til forslag fra foråret Tre bedriftstyper vil blive påvirket: 1. Mink- og fjerkræbedrifter der skal leve op til strammere generelle fosforkrav 2. Husdyrbedrifter der i dag tildeler mere end det opsatte fosforloft, når handelsgødning indregnes 3. Plantebedrifter der i dag tildeler mere end kg P pr. ha. Sidst i notatet er foretaget en vurdering af, hvad de ændringer, der er sket fra efteråret 2016 og frem til det endelige lovforslag, betyder for omkostningerne og antallet af bedrifter, der påvirkes (Folketingstidende, 2017). Forsker Jakob V. Olsen, IFRO, Københavns Universitet har læst faglig korrektur på notatet. 2. Mink- og fjerkræbedrifter Det er ikke tidligere angivet præcist, hvor mange mink- og fjerkræbedrifter der ville være blevet påvirket af de i foråret 2016 foreslåede fosforkrav (Rolighed, 2016). Kravet vurderes nu at omfatte ca. 2 mink- og fjerkræbedrifter i 2017, som vil få øgede harmonikrav ved en grænse på 45 kg P pr. ha. Der indgår i alt omkring 800 bedrifter, der er kategoriseret som mink- og fjerkræbedrifter, og analysen omfatter alle bedrifter i Danmark. Med de strammere krav fra efteråret 2016 fra 45 til 40 kg P pr. ha vil flere mink- og fjerkræbedrifter skulle øge deres harmoniareal. Samtidig vil de bedrifter, der i den tidligere analyse havde behov for et større harmoniareal, få et øget krav til harmoniareal (Jacobsen, 2016). Bemærk, at krav til bedrifter i oplande til fosforfølsomme søer ikke ændres af denne justering, da de skærpede krav fortsat gælder fra

6 Analysen viser, at denne stramning øger behovet for harmoniaral med 9 ha pr. bedrift i 2017 og 20 ha pr. bedrift i Det øgede harmoniareal er opgjort til ca. 2.0 ha i 2017 og ha i 2019 for de ca bedrifter, der indgår i opgørelsen (se tabel 2). I disse beregninger er import af husdyrgødning ikke fratrukket. Såfremt import af husdyrgødning fratrækkes, øges behovet for harmoniareal med ca ha i 2017 og ha i 2019, når loftet reduceres til henholdsvis 40 og 35 kg P pr. ha. Dette medfører en lille begrænsning i antallet af bedrifter, der er omfattet, til ca. 250 bedrifter, idet få bedrifter importerer husdyrgødning. Tabel 2. Øgede omkostninger for mink- og fjerkræbedrifter ved justering af krav i fosforloft fra 45 til 40 kg P pr. ha i 2017 og fra 40 til 35 kg P pr. ha i (Antal bedrifter, øget harmoniareal, mio. kr. og kr. pr. bedrift) Med import af husdyrgødning Antal bedrifter (antal) Øget harmoniareal (ha) P-faktisk (uændret import) (mio. kr.) Meromkostning (kr. pr. bedrift) Uden import af husdyrgødning Antal bedrifter (antal) Øget harmoniareal (ha) P-faktisk minus import af organisk gødning (mio. kr.) Omkostning (kr. pr. bedrift) Note: Egne beregninger med udgangspunkt i Rolighed (2016) P-loft 2017 (40 kg P/ha) ,5-1, ,4-1, P-loft 2019 (35 kg P/ha) ,0-3, ,8-2, Set i forhold til den endelige lov (Folketingstidende, 2017) og en grænse på 43 kg P pr. ha har denne ændring specielt reduceret behovet for øget harmoniareal i 2017 fra 2.0 ha til 860 ha (med import) og fra ha til 650 ha (uden import). Som det fremgår af tabel 3, reduceres omkostningerne pr. bedrift betydeligt ved at øge grænsen fra 40 til 43 kg P pr. ha. Omvendt så vil antallet af bedrifter, der berøres, ikke blive reduceret helt så meget. Tabel 3. Øgede omkostninger for mink- og fjerkræbedrifter ved forskellige fosforlofter i 2017 (Antal bedrifter, øget harmoniareal, mio. kr. og kr. pr. bedrift) Med import af husdyrgødning Antal bedrifter (antal) Øget harmoniareal (ha) Øgede omkostninger (mio. kr.) Meromkostning (kr. pr. bedrift) Uden import af husdyrgødning Antal bedrifter (antal) Øget harmoniareal (ha) Øgede omkostninger (mio. kr.) Omkostning (kr. pr. bedrift) Note: Egne beregninger med udgangspunkt i Rolighed (2016) Udkast P-loft 2017 (40 kg P/ha) ,5-1, ,4-1, Lov P-loft 2017 (43 kg P/ha) ,2-0, ,1-0,

7 3. Intensive kvægbedrifter Nogle kvægbedrifter tildeler i dag startgødning i form af handelsgødning til majs for at opnå en tidligere vækst og et højere udbytte. Den typiske anbefaling lyder på 0-15 kg P pr. ha majs afhængig af fosfortal og mulighed for rodudvikling (Knudsen, 2010). Der er således intet fosforbehov, hvor fosfortallet er så højt som 6, og der er gode muligheder for rodudvikling, mens der ved et fosfortal på 4 og god rodudvikling, anbefales en tildeling på 10 kg P pr. ha. Det antages, at majs udgør 50 % af arealet på en del kvægbedrifter, hvorfor der typisk tilføres 5 kg P pr. ha landbrugsareal i handelsgødning. Der tildeles endvidere ca. kg N pr. ha fra handelsgødning. I praksis antages det, at 75 % af alle majsmarker får startgødning, og det er på niveau med omfanget i andre lande som Holland og Tyskland (60-85 %). Tildelingen sker typisk samtidig med såning i foråret. Kvægbedrifter med under 1,7 dyreenhed (DE) pr. ha ville med det tidligere forslag få en mindre lempelse (fra 27 til kg P pr. ha), og der ville således være plads til tildeling af noget fosfor fra handelsgødning (ca. 3 kg P pr. ha), uden at det ændrer den fosformængde, de kan tilføre. I praksis vil det justerede loft, hvor handelsgødning indgår, kun i begrænset omfang ændre den mulige tildeling af fosfor. For undtagelsesbrug (kvæg) vil et krav på 35 kg P pr. ha inkl. handelsgødning være en udfordring for en del bedrifter, idet nogle kvægbedrifter ifølge opgørelsen tildeler omkring 40 kg P pr. ha som organisk gødning som anført i tidligere notat (Jacobsen, 2016). Normalt vil undtagelsesbrug give omkring 36 kg P pr. ha som angivet i tabel 1, mens det højeste fosforindhold opnås i stalde med dybstrøelse, hvor mængden svarer til 40 kg P pr. ha (17,4 kg P/DE i normtal 2015 og 2016). Det kan anføres, at bindestalde med fast gødning kan ligge over 40 kg P pr. ha. Når handelsgødning indregnes i kravet, vil disse bedrifter ikke have mulighed for at tildele fx startgødning til majs, uden at det samlet vil kræve et større harmoniareal. Bedrifterne vil således enten skulle reducere/ stoppe brugen af fosforstartgødning, eller også skal harmoniarealet øges, så tildelingen af fosfor fra husdyrgødningen reduceres til ca. kg P pr. ha (ca. 1,9 DE/ha) (15,9 kg P/DE). Det skønnes, at der i dag anvendes ca tons fosfor som startgødning ( ha majs, 75 % af alle majsmarker tildeles startgødning omfattende 10 kg P pr. ha). Dette svarer til 0,5 kg P pr. ha landbrugsareal, og det indgår i den samlede tildeling af fosfor som angivet i appendiks. Det er tidligere vurderet, at tildeling af startgødning øger udbyttet med 0-5 afgrødeenheder (ae) af ca. 125 ae pr. ha, som er udbytteniveauet i forsøgene, hvilket svarer til en udbyttestigning på 0-4 % (Knudsen, 2010). Det fremgår også af figur 1, at der ikke i alle tilfælde er et merudbytte ved at tildele fx 10 kg fosfor i en startgødning. Det samlede udbyttetab ved bortfald af startgødning kan således være op til 4 % af udbyttet på ca FE eller ca. 400 FE per hektar. Der er i alt et majsareal på undtagelsesbrug på ca ha af de i alt ha, der er på disse kvægbedrifter, og af dette antages det, at ca ha tildeles startgødning. Det antages her, at tabet i gennemsnit er halvdelen svarende til et tab på ca. 200 kr. pr. ha (ca. 1 kr. pr. FE) og en reduceret omkostning på 120 kr. pr. ha til fosfor (10 kg fosfor og 12 kr. pr. kg fosfor). Samlet tab kan altså være ca. 80 kr. pr. ha eller op til ca. 1,8 mio. kr. årligt. 4

8 Figur 1. Sammenhæng mellem startgødning og ændret udbytte i majs Kilde: Knudsen (2010) Hvad angår udvidelse af harmoniarealet for kvægbedrifter med 1,7-2,3 DE pr. ha, så er dette omregnet ud fra en ny grænse på kg P fra husdyrgødning pr. ha, hvortil kommer 5 kg P pr. ha fra handelsgødning. De 5 kg P pr. ha svarer til 10 kg P pr. ha majs, hvis det dækker 50 % af arealet. Samlet vil denne ændring øge kravet til harmoniareal på intensive kvægbedrifter med omkring ha fordelt på ca. 490 bedrifter, hvis import af husdyrgødning indgår. Såfremt import af husdyrgødning fraregnes, så er behovet for et højere harmoniareal reduceret til ha. Med en omkostning på kr. pr. ha svarer det til en omkostning på ca. 2-8 mio. kr. årligt i 2017 uden ændring i import af organisk gødning og 2-6 mio. kr., når import ikke indgår (se tabel 3). Tabel 3. Øgede omkostninger for undtagelsesbrug (kvæg med 2,3 DE/ha) ved ændring af grænse for husdyrgødning der er reduceret til kg P pr. ha i Med import af husdyrgødning Antal bedrifter der påvirkes af ny grænse (antal) Øget harmoniareal (ha) Øget omkostning (mio. kr.) Meromkostning (kr. pr. bedrift) Uden import af husdyrgødning Antal bedrifter der påvirkes af ny grænse (antal) Øget harmoniareal (ha) Øget omkostning (mio. kr.) Omkostning (kr. pr. bedrift) Note: Analysen er lavet med udgangspunkt i Rolighed (2016) P-loft 2017 ( kg P/ha) I den endelige lov (Folketingstidende, 2017) er fosforgrænserne uændrede i forhold til det analyserede, og det vurderes derfor, at de beregnede omkostninger for kvæg gælder for den endelige lov. 5

9 Samlet set virker det til, at det for de fleste kvægbedrifter vil være billigere at reducere anvendelsen af startgødning i stedet for at udvide harmoniarealet, men dette kan variere fra bedrift til bedrift. Et billigt første trin vil være rådgivning, der sikrer, at startgødning kun tildeles, hvor der er en sikker effekt. En anden mulighed kunne være forsøg på bedriftsniveau, hvor tildelingen reduceres til fx 5 kg P pr. ha for majs svarende til under 2,5 kg P pr. ha landbrugsareal. Et andet tiltag vil være GPS-placering af gyllen forud for såning, da dette også kan sikre, at majsen har adgang til næringsstoffer på det rette tidspunkt. 4. Planteavlsbedrifter Nogle planteavlere, fx landmænd der dyrker stivelseskartofler, tildeler i dag mere end kg P pr. ha alt efter lokalitet og fosfortal (Budgetkalkuler angiver 32 kg P pr. ha). Det vurderes her, at der med afgrøden fjernes kg P pr. ha alt efter udbyttet, hvorfor der i nogle tilfælde med fordel kan tilføres mere fosfor for at holde balancen. Det kan således overvejes, om fosforloftet skal være koblet til produktionen og fosfortallet i jorden. I anbefalinger for spisekartofler angives netop kg P pr. ha på jorde med lavt fosfortal (2,0) som det anbefalede niveau (Landbrugsinfo). Det vurderes derfor, at en grænse på kg P pr. ha kun sjældent vil være en reel begrænsning, der vil reducere udbyttet. Der anbefales kun en højere tilførsel, når fosfortallet er under 2,0. Det kan overvejes, om sædskifter med særlige behov for fosfor skal have mulighed for et højere fosforloft for handelsgødning. 5. Konsekvens af ændringer fra tidligere forslag til den endelige fosforlov Hovedparten af denne analyse er gennemført i efteråret 2016 baseret på det forslag til et fosforloft, der blev foreslået på det tidspunkt. Som det fremgår af tabel 1, adskiller de endelige fosforlofter sig en lille smule fra disse, idet loftet for slagtesvin er reduceret fra 40 til 39 kg P pr. ha, mens loftet for mink/fjerkræ er øget fra 40 til 43 kg P pr. ha. Det fremgår af tabel 3, at justeringen for mink/fjerkræ betyder, at behovet for øget harmoniareal reduceres en del, men at omfanget af bedrifter, der berøres af fosforloftet, ikke reduceres så meget. De samlede omkostninger i forhold til udgangspunktet på 45 kg P pr. ha udgør 0,1-0,5 mio. kr. årligt. Hvad angår slagtesvin, vil en reduktion af fosforloftet fra 40 til 39 kg P pr. ha betyde, at omfanget af gylleaftaler fortsat kan reduceres i forhold til de tidligere krav. I Knudsen et al. (2015) angives, at ved en grænse på 40 kg P pr. ha, reduceres behovet for gylleaftaler på svinebedrifter med ha, og ved en grænse på 39 kg P pr. ha, antages det også, at behovet for gylleaftaler reduceres, men omfanget er ikke beregnet. Det lavere loft vil dog betyde, at flere svinebedrifter ikke kan udvide til 1,7 DE pr. ha uden at foretage andre tiltag. De må således enten nøjes med at øge produktionen til ca. 1,6 DE pr. ha eller implementere nye fordringsteknologier (fodring). 6

10 6. Opsummering og diskussion De samlede omkostninger ved de først foreslåede fosforlofter blev i foråret 2016 vurderet til 7-25 mio. kr. i 2017 ved uændret import og 2-9 mio. kr. i 2017, når importen af husdyrgødning ikke indgår. Omkostningerne i 2020 blev vurderet til at udgøre 3-32 mio. kr. (Jacobsen, 2016). I analysen fra efteråret 2016, der afrapporteres i dette notat, indgik dels en skærpelse af kravet for mink- og fjerkræbedrifter fra 45 til 40 kg P pr. ha og dels, at fosfor fra handelsgødning indgår i det angivne loft. Endelig er der også en grænse på kg P. pr. ha for plantebedrifter. Analysen fra efteråret 2016 viste, at de foreslåede ændringer ville øge omkostningerne på mink- og fjerkræbedrifter med 0,5 til 1,7 mio. kr. årligt i 2017, når importen af husdyrgødning er uændret. Meromkostningen i 2019 er beregnet til 1,0-3,4 mio. kr. baseret på en omkostning på kr. pr. ha øget harmoniareal. Såfremt importen af husdyrgødning ikke indgår, reduceres antallet af bedrifter lidt, og omkostningerne er nu 0,4-1,3 mio. kr. årligt i 2017 og 0,8-2,9 mio. kr. årligt i For kvægbedrifter betød stramningerne i forslaget fra efteråret 2016, at handelsgødning skulle indgå i beregningen af fosforforbruget. Dette betyder en skærpelse for specielt intensive kvægbedrifter (undtagelsesbrug). De skal vælge, om de fortsat vil anvende startgødning i majs eller udvide harmoniarealet, så de reelt har en grænse, der kan være omkring ca. 1,9 DE pr. ha, og så tildele handelsgødning svarende til ca. 5 kg P pr. ha harmoniareal (ca. 10 kg P pr. ha majs). Beregninger viser, at en reduktion af fosfor som startgødning for de fleste vil være billigere end etablering af et yderligere harmoniareal. For nogle bedrifter kan det dog godt være, at mindre fosfor som startgødning kombineret med adgangen til øget harmoniareal er en billigere løsning. Samlet vurderes bortfald af startgødning på kvægbedrifter at koste op til ca. 2 mio. kr., mens omkostninger ved øget harmoniareal kan udgøre 2-6 mio. kr. årligt, selv hvis import af husdyrgødning ikke indgår. Omvendt vil en del kvægbedrifter med øget rådgivning og anvendelse af GPSteknologi ved udbringning af gylle kunne reducere eller fjerne anvendelse af handelsgødningsfosfor i startgødningen, uden at det påvirker udbyttet, men det er ikke undersøgt nærmere. For plantebedrifter med fx kartofler vil en grænse på kg P pr. ha i nogle tilfælde betyde en mindre reduktion i tilførslen, men det vurderes ikke i praksis at være et problem, medmindre fosfortallet er meget lavt. Enkelte produktioner af stivelseskartofler kan i nogle sammenhænge producere mere end kg P pr. ha, hvilket kunne indikere, at loftet her kunne være lidt højere. Det kunne desuden overvejes, om sædskifter med særlige behov for fosfor får mulighed for et højere fosforloft for handelsgødning. Samlet betyder dette, at med den foreslåede justering i efteråret 2016 strammes tilførsel af fosfor for mink og fjerkræ samt for intensive kvægbedrifter, således at omkostningerne stiger med omkring 2,7-9,5 mio. kr. årligt med uændret import og 2,0-7,1 mio. kr. årligt uden import af husdyrgødning. Beregninger viser, at de samlede omkostninger ved introduktion af fosforlofterne herefter udgør omkring 10- mio. kr. med den nuværende import af husdyrgødning og 4-15 mio. kr. uden import af husdyrgødning, når effekter for mink- og fjerkræbedrifter inddrages, og det antages, at der ikke sker en justering af anvendelsen af startgødning til majs. I den endelige lov fra 2017 betyder grænsen på 43 kg P pr. ha for mink- og fjerkræbedrifter, at meromkostningerne i forhold til det tidligere forslag (45 kg P pr. ha) reduceres til 0,1-0,5 mio. kr. 7

11 Meromkostningerne for kvægbedrifter er de samme som angivet ovenfor. Der sker en mindre stramning for bedrifter med slagtesvin fra 40 til 39 kg P pr. ha, hvilket der ikke er regnet nærmere på, men det vurderes, at der fortsat vil være en lempelse af harmonikravet i forhold til nu-situationen med 1,4 DE pr. ha. Som anført i Knudsen et al. (2015) kan der med fordring opnås en reduktion i fosforudskillesen for slagtesvin, som muliggør, at husdyrintensiteten kan øges til 1,7 DE pr. ha. Det samlede omkostningsniveau reduceres lidt og udgør herefter ca mio. kr. årligt (uden import af husdyrgødning). De skærpede krav på ca. kg P pr. ha nær fosforfølsomme søer fra 2018 kan være en betydelig udfordring for en række bedriftstyper, specielt mink/fjerkræ, slagtesvin og søer/smågrise. Omvendt kan inddragelsen af lokale fosformålinger betyde, at de skærpede krav lempes for en række arealer. Referencer Andersen, H.E. og Rolighed, J. (2016). Ændret husdyrregulering: Effekter af loft for tilførsel af fosfor med husdyrgødning. Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Conterra (2015). Analyser af anvendelsen af fosfor i forhold til ny husdyrregulering. Regneark. Folketingstidende (2017). Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. LOV nr. 204 af 28/02/2017. Jacobsen, B.H. (2016). Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i en ny husdyrregulering. IFRO Udredning 2016/19. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Knudsen, L. (2010). Økonomisk optimal anvendelse af startgødninger til majs. Indlæg Plantekongres. SEGES. Knudsen, L.; Birkmose, T.S.; Rolighed, J; Andersen, H.E. og Jacobsen, B.H. (2015). Analyse af bedriftsøkonomiske konsekvenser og ændret fosforoverskud på typebedrifter ved scenarier for en ændret fosforregulering. SEGES. MST (2016a). Løsning af direktivnødvendige ændringer af fosforreguleringen som led i ny husdyrregulering. Notat 12. maj Miljøstyrelsen. MST (2016b). Beskrivelse af overvejelser omkring ny fosforregulering. Notat af 13. oktober Miljøstyrelsen. Rolighed, J. (2016). Beregning af fosforloft og manglende udbringningsareal på bedriftsniveau til brug for erhvervsøkonomisk analyse af loft for tildeling af P i organisk gødning. Notat af 15. august DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 8

12 Appendiks Tabel. P-tildeling og overskud i 2015 Område Areal Husdyrgødningødning Handels- Slam P i alt P fraført Over- (ha) m.m. skud ha Kg P/ha Kg P/ha Kg P/ha Kg P/ha Kg P/ha Kg P/ha 1.1.Nordlige Kattegat Limfjorden Mariager Fjord Nissum Fjord Randes Fjord Djursland Århus Bugt Ringkøbing Fjord Horsens Fjord Vadehavet Lillebælt-Jylland Lillebælt - Fyn Odense Fjord Storebælt Sydfynske Kalundborg Isefjord og Roskilde Fjord Øresund Køge Bugt Smålands-farvandet Østersøen Bornholm Kruså Ialt Kilde: Conterra (2015) Note: P-fraført omfatter kerne og 60 % af P sekundært (halm) 9

Driftsøkonomiske konsekvenser. ved model for fosforregulering som led i ny. husdyrarealregulering

Driftsøkonomiske konsekvenser. ved model for fosforregulering som led i ny. husdyrarealregulering 22. september 2016 Københavns Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Brian H. Jacobsen Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H.

Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning

Læs mere

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 5 Offentligt Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Indhold 1. Det miljøfaglige grundlag

Læs mere

Omkostninger i relation til tiltag, der begrænser tilførsel af zink til landbrugsarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger i relation til tiltag, der begrænser tilførsel af zink til landbrugsarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger i relation til tiltag, der begrænser tilførsel af zink til landbrugsarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2016 Document Version Også

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

De nye fosforregler. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer

De nye fosforregler. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer De nye fosforregler Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrregulering fra 1. august 2017 Baggrunden for den nye fosforregulering Ny husdyrregulering: arealer er ikke længere en del af miljøgodkendelsen

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Helge Lund, KHL Tabel 1 Forventede fosforlofter frem til og med 2020/21 2017/1 8 2018/19 2019/20 2020/21 Skærpede områder Fra 2018/19 Kvægbrug 30 30 30 30

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Ny husdyrregulering lynstatus. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer

Ny husdyrregulering lynstatus. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrregulering lynstatus Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrlov vedtaget torsdag d. 23/2 Vedtaget af bredt politisk flertal bestående af regeringen + S, DF og RV Husdyrloven lægger rammen

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Forslag til fosforlofter

Forslag til fosforlofter Forslag til fosforlofter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. juni 2016 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Rekvirent: Miljøstyrelsen Antal sider: 10

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Kongres 24. oktober 2017 Herning N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 Førhen, dyreenheder N-loft P-loft 2017/18-2019/20

Læs mere

Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer!

Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer! Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer! Planteavlsdag 2018 Agropro Sjælland Søren Overgaard Schnipper Fosfor-loft??? Fosforregulering del af landbrugspakken fra dec. 2015 Ny husdyrregulering med ændret

Læs mere

Vi ignorerer alarmklokkerne: Fosformangel er på vej op i det røde felt

Vi ignorerer alarmklokkerne: Fosformangel er på vej op i det røde felt Vi ignorerer alarmklokkerne: Fosformangel er på vej op i det røde felt En global fosformangel er på vej, og den vil udløse hungersnød og ændre magtbalancen i verden, lyder det fra en række forskere. Men

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Lars Paulsen, Landbrugsstyrelsen, Jordbrugskontrol Plantekongres 2019, Session 59, 16. januar 2019 Emner Fosforregulering og erfaringsgrundlag

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Fodringsseminar, Billund 17. april 2018 N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 N-loft P-loft Førhen, dyreenheder

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

NY FOSFORREGULERING NIELS FINN JOHANSEN OG TORKILD BIRKMOSE SEGES

NY FOSFORREGULERING NIELS FINN JOHANSEN OG TORKILD BIRKMOSE SEGES NY FOSFORREGULERING NIELS FINN JOHANSEN OG TORKILD BIRKMOSE SEGES HVAD ÆNDRES MED DEN NY REGULERING? Dyreenhedsbegrebet forsvinder ud af det danske sprog! Der indføres N- og P-lofter afhængig af dyregruppe

Læs mere

JUSTERING AF ANMELDERORDNING OG REGNEARK - MARTS 2017

JUSTERING AF ANMELDERORDNING OG REGNEARK - MARTS 2017 JUSTERING AF ANMELDERORDNING OG REGNEARK - MARTS 2017 NOTAT NR. 1710 Tre af anmeldeordningerne er justeret som følge af bortfald af arealkrav. Det gør, at mange flere kan bruge ordningerne, men udvidelser

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Danish Research Institute of Food Economics Rolighedsvej 25 DK-1958 Frederiksberg C (Copenhagen) Tlf: +45 35 28 68 73 Fax: +45 35 28 68

Læs mere

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

Udvikling i aktivitetsdata og emission

Udvikling i aktivitetsdata og emission Udvikling i aktivitetsdata og emission Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17. marts 2019 Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen Institut for Miljøvidenskab Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver Publication date: 2017 Document Version

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0 Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen 1. december 2014 Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H.

Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H. Publication date:

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Fosforreguleringens betydning for fodersammensætningen. v. Jes Callesen/Bjarne Knudsen

Fosforreguleringens betydning for fodersammensætningen. v. Jes Callesen/Bjarne Knudsen Fosforreguleringens betydning for fodersammensætningen v. Jes Callesen/Bjarne Knudsen Fosfor og udspredningsareal Kvælstof-loftet suppleres med et fosfor-loft 1. varslede opstramning 2020-5 kg/ha hos svin

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 3 Offentligt Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Indhold Formål og baggrund Ny generel husdyrarealregulering

Læs mere

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS NY MILJØREGULERING I PRAKSIS Per Tybirk, HusdyrInnovation Fodermøder 14 og 15. juni 2017 Kolding og Aulum EMNER Ny miljøregulering overordnet stald og mark Harmoniregler 170 N, P-lofter og zink Fosforreduktion

Læs mere

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Plantekongres 17. 18. januar 2017. Herning Kongrescenter Målrettet indsats Ny fosforregulering Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS NY MILJØREGULERING I PRAKSIS Per Tybirk, HusdyrInnovation Fodringsseminar Tirsdag den 25. april 2017 Comwell, Middelfart EMNER Ny miljøregulering overordnet stald og mark Harmoniregler 170 N, P-lofter

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

NY MILJØREGULERING MAX DB PR M 2 OG FOSFORLOFTER PR HA

NY MILJØREGULERING MAX DB PR M 2 OG FOSFORLOFTER PR HA NY MILJØREGULERING MAX DB PR M 2 OG FOSFORLOFTER PR HA Per Tybirk, HusdyrInnovation Årsmøde, Svinevet 1. november 2017 Rødekro EMNER Ny miljøregulering overordnet Adskillelse af mark og stald Nye og gamle

Læs mere

Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering. 22. januar 2016

Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering. 22. januar 2016 Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering 1 Fosforregulering nu Arealreguleringen omsættes til generelle regler ændret fosforregulering Fosforregulering implementerer i dag: - habitatdirektivet -

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases Jacobsen, Brian

Læs mere

Ændret husdyrregulering: Effekter af loft for tilførsel af fosfor med husdyrgødning

Ændret husdyrregulering: Effekter af loft for tilførsel af fosfor med husdyrgødning Ændret husdyrregulering: Effekter af loft for tilførsel af fosfor med husdyrgødning Opdateret notat med reviderede fosforlofter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. september 2016

Læs mere

Københavns Universitet. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning Ørum, Jens Erik. Publication date: 2016

Københavns Universitet. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning Ørum, Jens Erik. Publication date: 2016 university of copenhagen Københavns Universitet Behandlingshyppighed og pesticidbelastning 2007-2014 Ørum, Jens Erik Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H.

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Til høringsparterne Erhverv Ref. KAPET/AMADS/MAESA Den 17. oktober 2016 Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Baseline i forslag til vandplaner. Peter Kaarup Kontorchef Naturstyrelsen

Baseline i forslag til vandplaner. Peter Kaarup Kontorchef Naturstyrelsen Baseline i forslag til vandplaner Peter Kaarup Kontorchef Naturstyrelsen 23 forslag til vandplaner i høring Se: www.nst.dk Hovedoplande I, 1 Forslag til vandplaner Kortbilag Tekniske baggrundsnotater SMV-rapport

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Den 14. december 2016 J.nr. MST-1249-00131 Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Baggrund Regler

Læs mere

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018 NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1224-000002 Ref. KBK Den 3. oktober 2018 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Københavns Universitet. Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2016

Københavns Universitet. Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2016 university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Agenda Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Vintersæd, vinterraps og frøgræs Hvordan gøder vi bedst vårsæd? Hvor lang er vi med de målrettede efterafgrøder

Læs mere

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 Husdyrreguleringsudvalget Dok. nr. 131716 Vejen til ny husdyrregulering 2010-2011: Regeringsnedsat Husdyrreguleringsudvalg 2013:

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H.

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag university of copenhagen Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOROVERSKUD PÅ TYPEBEDRIFTER VED SCENARIER FOR EN ÆNDRET FOSFORREGULERING

ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOROVERSKUD PÅ TYPEBEDRIFTER VED SCENARIER FOR EN ÆNDRET FOSFORREGULERING ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOROVERSKUD PÅ TYPEBEDRIFTER VED SCENARIER FOR EN ÆNDRET FOSFORREGULERING ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOR- OVERSKUD PÅ

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22.august 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22.august 2016 Ændret husdyrregulering: Indførsel af loft for tildeling af fosfor og effekt på omfordeling af husdyrgødning og fosforbalancer belyst gennem scenarieberegninger Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (justering af vilkår for kvægundtagelsesbrug) J.nr

Vedr.: Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (justering af vilkår for kvægundtagelsesbrug) J.nr Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Erhvervsregulering mfvm@mfvm.dk Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. + 45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk CRV-nr. 15 79 61 46 Vedr.: Høring over udkast

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om afgasning af husdyrgødning og fastsættelse af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i

Læs mere

Københavns Universitet. Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens Publication date: 2004 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering

Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 163 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering 1 09-12-2015 Analysens elementer En beskrivelse af EU-direktiver,

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen,

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen, Intern rapport Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1989-29 (21) Kvælstof Fosfor Kalium Finn P. Vinther & Preben Olsen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017

ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017 ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017 NOTAT NR. 1726 Regnearket kan beregne muligheder for udvidelser af slagtesvineproduktionen i eksisterende stalde godkendt efter 1. januar 2007 og opnåelig

Læs mere