Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning"

Transkript

1 Den 14. december 2016 J.nr. MST Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Baggrund Regler om gennemførelse af en strategisk miljøvurdering har ophæng i EU s miljøvurderingsdirektiv og er implementeret i Danmark i miljøvurderingsloven. Miljøvurderingsdirektivet fastsætter, at planer og programmer omfattet af direktivet skal underkastes en miljøvurdering under udarbejdelsen, og før de vedtages. Gennemførelse af en miljøvurdering har til formål at sikre et tilstrækkeligt hensyn til miljøet og inddragelse af offentligheden. Nitrathandlingsprogrammet udgør redegørelsen for den danske implementering af nitratdirektivet. Da nitrathandlingsprogrammet udgør en plan eller et program i miljøvurderingsdirektivets forstand, skal ændringer af nitrathandlingsprogrammet underkastes en miljøvurdering. Det gældende nitrathandlingsprogram er i sin helhed miljøvurderet i Senere ændring af nitrathandlingsprogrammet, som er omfattet af miljøvurderingspligt, er gennemført i foråret 2016 som opfølgning på beslutningen om udfasning af de reducerede kvælstofnormer. Denne ændring blev miljøvurderet i perioden fra december 2015 til februar Det er med Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015 ligeledes besluttet at gennemføre en ny husdyrregulering, hvor reguleringen af husdyranlægget (stalde, beholdere, bygninger mv.) adskilles fra arealreguleringen. Den nuværende konkrete miljøgodkendelse af arealdelen af en husdyrgodkendelse skal overgå til generelle miljøregler, så miljøgodkendelser fremadrettet udelukkende vil omfatte anlægget. I den forbindelse introduceres et generelt efterafgrødekrav i husdyrreguleringen, det såkaldte husdyrefterafgrødekrav, til afløsning af konkrete vilkår i miljøgodkendelser vedrørende anvendelse af husdyrgødning på arealerne. Det indgår endvidere i Aftale om Fødevare- og landbrugspakke, at harmonikravet på 1,4 dyreenheder pr. ha for bl.a. slagtesvin skal hæves til 170 kg N pr. ha (svarende til 1,7 dyrenheder pr. ha). Det sænkede harmonikrav gælder i dag ud over for slagtesvin også for blandt andet pelsdyr og fjerkræ. Det fremgår af aftalen, at da der er knyttet en relativt større fosforudfordring til disse dyretyper, prioriteres hævelsen af harmonikravet for slagtesvin, men såfremt en hævelse også kan omfatte de øvrige dyretyper, uden unødigt besværlige fosforregler, sigtes der også på at hæve harmonikravet for disse dyretyper. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Det indgik i beslutningen i Aftale om Fødevare- og landbrugspakke om at udfase de reducerede kvælstofnormer, at den negative miljøeffekt af denne ændring delvist skulle håndteres gennem en ordning om frivillig udlægning af flere efterafgrøder med en kvælstofeffekt fra En sådan ordning indgik i miljøvurderingen gennemført i vinteren 2015/foråret Der er imidlertid efterfølgende sket en videreudvikling af ordningen til en målrettet ordning for frivillig og obligatorisk udlægning af supplerende efterafgrøder med ophæng i gødskningsloven, hvor det obligatoriske krav kun stilles, hvis der konstateres manglende etablering af efterafgrøder under den frivillige ordning i forhold til indsatsbehovet for reduktion af kvælstofudvaskningen til såvel grundvand som kystvande. Den målrettede efterafgrødeordning med frivillige og eventuelt obligatoriske efterafgrøder skal sikre mod forringelse af vandkvaliteten i kystvand og grundvand pga. udfasningen af de reducerede kvælstofnormer på afgrøder. Ordningen har til formål at indfri det fastlagte indsatskrav for såvel grundvandsforekomster og kystvande. Hvis den frivillige del af ordningen ikke indfrier behovet, vil der blive udstedt et obligatorisk krav om supplerende efterafgrøder med henblik på at sikre, at det beregnede indsatsbehov for 2017 og 2018 indfries inden for planperioden. Reglerne om efterafgrøder og harmonikravet er omfattet af nitratdirektivet. Derfor har en ændret regulering på disse områder en konsekvens for det danske nitrathandlingsprogram. Da ændringerne i reglerne om efterafgrøder og udbringning af kvælstof fra husdyrgødning som følge af de ændrede harmonikrav kan påvirke natur, overflade- og grundvand, er der foretaget en miljøvurdering i nærværende miljørapport, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2015 om miljøvurderinger af planer og programmer. Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, der følger af lovens bilag 1. Der har forud for udarbejdelsen af den miljørapport, som nærværende plandokument assisterer, været foretaget en såkaldt scoping-proces i to omgange, hvor relevante myndigheder har haft mulighed for at levere input til emner, som efter myndighedernes opfattelse bør medtages i miljørapporten. Indledningsvist blev der gennemført en scoping, hvor ændringerne vedrørende ny husdyrregulering bestående i indførelse af generelt husdyrefterafgrødekrav efter husdyrbrugloven samt hævelsen af harmonikravet indgik. Denne scoping resulterede i 7 høringssvar (fra 5 kommuner, KL og NaturErhvervstyrelsen). Efterfølgende, da det blev besluttet at gennemføre en samlet miljøvurdering over ændringerne i nitrathandlingsprogrammet, har der været gennemført en fornyet scoping, hvor også gennemførelsen af den yderligere målrettede efterafgrødeordning efter gødskningsloven indgik. Denne efterfølgende scoping har resulteret i tre høringssvar (fra tre kommuner). De indkomne bidrag er indarbejdet i miljørapporten i det omfang, det er vurderet relevant og muligt. Indhold Bemyndigelserne til ved bekendtgørelse at gennemføre de ovenfor beskrevne ændringer, som i et vist omfang vil indgå i nitrathandlingsprogrammet, fremgår af et forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Lovforslaget til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 26. september 2016 og frem til den 24. oktober Det eventuelle krav om udlæg af supplerende obligatoriske efterafgrøder vil blive fastsat i medfør af bemyndigelse i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven, lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016). Et forslag til lov om ændring af gødskningsloven for 2

3 sikring af miljøeffekten af den frivillige ordning for kompenserende efterafgrøder i 2017 og 2018 har været sendt i offentlig høring i perioden 9. november til 16. november Af ændringslovforslaget fremgår det bl.a., at ministeren kan fastsætte regler om anvendelse af husdyrgødning og anden organisk gødning i jordbruget, og at jordbrugsvirksomheder skal udlægge efterafgrøder til begrænsning af merudvaskning af kvælstof fra organisk gødning. Harmonikravet vil som hidtil også efter gennemførelsen af ændringen fremgå af husdyrgødningsbekendtgørelsen, men nu som et krav fastsat som tilladt tilført kg kvælstof fra husdyrgødning pr. ha. Efterafgrødekravet vil fremgå af husdyrgødningsbekendtgørelsen og tilhørende bekendtgørelse med kortgrundlaget for efterafgrødekravet. Bekendtgørelsesudkastene er sendt i offentlig høring d. 13. december 2016 frem til d. 16. januar 2017 med henblik på at få virkning fra gødningsåret 2017/2018. Det indgik i beslutningen om at udfase de reducerede kvælstofnormer som led i Aftale om Fødevareog landbrugspakke, at den negative miljøeffekt af denne ændring delvist skulle håndteres gennem en ordning om frivillig udlægning af flere efterafgrøder med en kvælstofeffekt fra Ordningen er efterfølgende videreudviklet til en kombineret ordning for frivillig og obligatorisk udlægning af efterafgrøder, hvor det obligatoriske krav kun stilles, hvis der konstateres manglende etablering af efterafgrøder under den frivillige ordning i forhold til det besluttede indsatsniveau for reduktion af kvælstofudvaskningen til såvel grundvand som kystvande. Kravet om udlæg af obligatoriske efterafgrøder vil være supplerende i forhold til det nationale, pligtige krav om efterafgrøder på hhv. 10 og 14 % i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) samt husdyrefterafgrøder i medfør af husdyrreguleringen og MFOefterafgrøder (krav om miljømæssige fokusområder på landbrugsareal efter reglerne om direkte betalinger). Landmanden kompenseres under den frivillige ordning i form af et tilskud pr. hektar frivilligt udlagte efterafgrøder. Miljørapporten er udarbejdet med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af de foreslåede ændringer af husdyrreguleringen og gødskningsloven, som udgør en del af nitrathandlingsprogrammet. Ændringerne er i miljørapporten benævnt som planen, forstået som det generelle husdyrefterafgrødekrav og hævelsen af harmonikravet i husdyrreguleringen, samt det eventuelle krav om udlæg af supplerende obligatoriske efterafgrøder i medfør af gødskningsloven, som forventes at indgå i det samlede nitrathandlingsprogram, og som derfor er genstand for en miljøvurdering. Ændringerne er for så vidt angår det generelle husdyrefterafgrødekrav samt hævelsen af harmonikravet også beskrevet i forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som har været i offentlig høring. Hovedformål Indførelse af et generelt husdyrefterafgrødekrav i husdyrreguleringen Det fremgår af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke, at adskillelsen af reguleringen af staldanlæg og arealer skal give fleksibilitet for producenten og bidrage med forenkling i sagsbehandlingen for både landmænd og kommuner, når kravene til anvendelse af husdyrgødning reguleres mere enkelt og enstrenget sammen med anden gødning i gødningsregnskabet. 3

4 Det foreslåede husdyrefterafgrødekrav, som fremgår af forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal erstatte de konkrete vilkår i miljøgodkendelserne, og har til formål at begrænse en del af den merudvaskning af kvælstof, der er forbundet med anvendelsen af organisk gødning fremfor handelsgødning. Husdyrefterafgrødekravet vil være målrettet oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, hvor der er sket en stigning i anvendelsen af organisk gødning siden 2007, hvor den oprindelige husdyrbruglov trådte i kraft, samt fra 2018 kystvandoplande med et indsatsbehov i medfør af vandområdeplanerne. Husdyrefterafgrødekravet vil omfatte de samme jordbrugsvirksomheder, som omfattes af det gældende efterafgrødekrav i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven), det vil sige virksomheder, der er omfattet af registeret efter 2 i gødskningsloven og har et efterafgrødegrundareal på 10 ha eller derover. Husdyrefterafgrødekravet vil følge reglerne for de pligtige efterafgrøder i medfør af gødskningsloven og vil derfor, som reglerne er nu, kunne overlappe med MFO-efterafgrøder, således at det samme areal kan bruges til opfyldelse af begge krav. Manglende udlæg af husdyrefterafgrøder til begrænsning af merudvaskning af kvælstof fra organisk gødning vil på samme måde som pligtige efterafgrøder resultere i en reduktion af bedriftens samlede kvælstofkvote. Ligeledes kan krav om husdyrefterafgrøder erstattes af alternativer, af opsparede efterafgrøder eller kan overdrages fra andre bedrifter. Det foreslåede husdyrefterafgrødekrav forventes at ville indgå som en del af Danmarks opfyldelse af nitratdirektivets art. 4 og 5. Husdyrefterafgrødekravet vil i så fald blive underlagt krydsoverensstemmelse efter reglerne om direkte betalinger til landbrugere inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1306/2013 af 17. december 2013, bilag 2, jf. artikel 93. Hævelse af harmonikravet Det fremgår af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke, at harmonikravet for slagtesvin og eventuelt også andre dyretyper skal hæves fra de nuværende 1,4 til 1,7 dyreenheder pr. ha pr. planperiode. Omsat til kg kvælstof svarer det til, at der efter forslaget må udbringes op til 170 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. ha pr. planperiode svarende til nitratdirektivets absolutte grænse. Det fremgår af aftalen, at hævelsen af harmonikravet har til formål at skabe et vækstrum for den danske slagtesvinsproduktion og øge aktiviteten på de danske slagterier. Miljø- og Fødevareministeriet har dog ikke grundlag for at estimere et ændret niveau for antallet af producerede slagtesvin, da udviklingen i husdyrproduktionen er påvirket af en lang række andre faktorer end ændringer i reguleringen, herunder bl.a. finansieringsmuligheder, noteringer og markedssituation. I forbindelse med hævelsen af harmonikravet skal der ifølge aftalen fastlægges de nødvendige regler vedr. fosfor for at modvirke en øget risiko for fosfortab til vandmiljøet. Der skal i den sammenhæng sikres imod tilbagegang i vandmiljøet jf. vandrammedirektivet. Med forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug lægges der op til at hæve de nuværende skærpede harmonikrav på 1,4 dyreenheder pr. ha til nitratdirektivets grænse på 170 kg kvælstof pr. ha. Det nuværende krav om 1,4 dyreenheder pr. ha for visse dyretyper udgør også en indirekte begrænsning på udbringningen af fosfor. Når harmonikravet hæves, er der derfor behov for en særskilt fosforregulering for at modvirke en øget tilførsel af fosfor og dermed et eventuelt øget fosforoverskud på den enkelte bedrift, der kan øge risikoen for tab af fosfor til vandmiljøet. 4

5 Det foreslås, at der indføres direkte regler om, hvor meget fosfor fra organisk gødning, der må udbringes pr. ha og herunder skærpede fosforlofter i områder, hvor det miljømæssigt og direktivmæssigt er nødvendigt. Endvidere indgår et loft for tilførsel af fosfor fra handelsgødning. Formålet er dels at muliggøre den foreslåede generelle regulering og den deraf følgende administrative fleksibilitet, dels at give mulighed for at udbringe mere husdyrgødning fra slagtesvin i nogle områder. Harmonikravet vil også fremadrettet indgå i nitrathandlingsprogrammet som en del af Danmarks opfyldelse af nitratdirektivet og er dermed underlagt krydsoverensstemmelse efter reglerne om direkte betalinger til landbrugere inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik i EU, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning 1306/2013 af 17. december 2013, bilag 2, jf. artikel 93. Målrettet efterafgrødeordning Den målrettede ordning med frivillige og betinget obligatoriske efterafgrøder skal bidrage til at sikre mod forringelse af vandkvaliteten i kystvand, herunder marine habitatnaturtyper, og grundvand i 2017 og 2018 pga. udfasningen af de reducerede kvælstofnormer på afgrøder. Kvælstofindsatskravet for 2017 og 2018 i de enkelte kystvandoplande er fastlagt på ID15-niveau i antal hektar med efterafgrøder. Indsatskravet er fastlagt med udgangspunkt i behovet for at reducere udvaskning af kvælstof til kystvande og grundvandsforekomster. NaturErhvervstyrelsen åbner i foråret 2017 for ansøgning om tilskud til frivillig udlægning af ekstra efterafgrøder i de oplande, hvor der er et kvælstofindsatsbehov. NaturErhvervstyrelsen yder efter ansøgning støtte til landmandens omkostninger ved den frivillige udlægning af ekstra efterafgrøder. Der er afsat offentlige midler til imødekommelse af ansøgninger for i alt ca ha efterafgrøder i perioden (ca ha i 2017 og ha i 2018). Hermed vil de i Aftale om Fødevare- og landbrugspakke og Naturpakken forudsatte arealer med kompenserende efterafgrøder kunne opnås alene ved frivillig udlægning af efterafgrøder. Efter udløbet af ansøgningsrunden for frivillige efterafgrøder den 21. april 2017 beregnes restindsatsbehov, og dette udmøntes som et obligatorisk efterafgrødekrav i samme planperiode. Effekten af den frivillige indsats beregnes på baggrund af grundvandskort og retentionskort på ID15- niveauii forhold til, hvor der konkret er ansøgt. De bedrifter, der bliver omfattet af et obligatorisk krav og ikke ønsker at udlægge de obligatoriske efterafgrøder, kan alternativt vælge at få nedsat den individuelle kvælstofkvote for bedriften. Såfremt der efter den frivillige ordning kun eksisterer et lille resulterende restindsatsbehov, kan der som et alternativ til indførelse af et obligatorisk efterafgrødekrav træffes beslutning om at indfri behovet ved en generel korrektion af kvælstofnormen. Etableringskravene for de frivillige og obligatoriske efterafgrøder følger som udgangspunkt de allerede gældende regler for de generelle lovpligtige efterafgrøder. Dog vil overholdelsen af de to typer efterafgrødekrav ikke kunne erstattes af alternative virkemidler, men kun via en nedsættelse af bedriftens kvælstofkvote. 5

Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser

Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser Til høringsparterne J.nr. 2017-12160 Landbrug og forskning Ref. LISVI/IRNMA Den 18. december 2017 Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 30. juli 2018

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 30. juli 2018 Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1261-000006 Den 30. juli 2018 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 og

Læs mere

Miljørapport over forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt efterafgrødekrav og ændret

Miljørapport over forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt efterafgrødekrav og ændret Miljørapport over forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt efterafgrødekrav og ændret harmonikrav) og målrettet efterafgrødeordning December

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt efterafgrødekrav og ændret harmonikrav) og målrettet

Læs mere

Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Til høringsparterne Erhverv Ref. KAPET/AMADS/MAESA Den 17. oktober 2016 Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen, at det enkelte ID15- områdes og kystvandoplands indsatsbehov opnås.

Det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen, at det enkelte ID15- områdes og kystvandoplands indsatsbehov opnås. Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1261-000006 Den 30. juli 2018 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 2018 ikke

Læs mere

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 3 Offentligt Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Indhold Formål og baggrund Ny generel husdyrarealregulering

Læs mere

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende Til høringsparterne Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-6110-000031 Den 12. april 2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende 2019/2020 (plantedækkebekendtgørelsen) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering

Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Erhverv J.nr. MST-1240-00710 Ref. AMADS Den 4. maj 2017 Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering Miljøstyrelsen sender hermed udkast til en række

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Miljøvurderingsloven. Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf EAN

Miljøvurderingsloven. Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf EAN Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1008 af 2. juli 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning for planperioden 2018/2019 ikke er omfattet af

Læs mere

Erhverv J.nr. MST Ref. KAPET/AMADS/MAESA Den 12. december Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST Ref. KAPET/AMADS/MAESA Den 12. december Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-12411-00365 Ref. KAPET/AMADS/MAESA Den 12. december 2016 Høring over udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt udkast til bekendtgørelse om kort over

Læs mere

Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser

Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser Natur- og Miljøkonferencen 19. maj 2015 Hovedlinjer i en ny husdyrregulering Husdyr-anlægsregulering Fra antal dyr til stipladser Flere basisafgørelser

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Såfristen for korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug,

Såfristen for korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug, Miljø- og Biodiversitet J. nr. 18-1261-000007 Den 17. august 2018 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om at ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag (plantedækkebekendtgørelsen),

Læs mere

Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer

Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om at gennemføre en række konkrete initiativer,

Læs mere

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger Tilbage til fremtiden hvad skete der i 2016? Årsmøde - Planterådgivning, den 24. november 2016 Beretning v. Hans Chr. Holst og Allan Olesen Landbrugspakken det var hårde forhandlinger 1 Ny organisering

Læs mere

Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering. 22. januar 2016

Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering. 22. januar 2016 Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering 1 Fosforregulering nu Arealreguleringen omsættes til generelle regler ændret fosforregulering Fosforregulering implementerer i dag: - habitatdirektivet -

Læs mere

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen Målrettet regulering Seminar om VRD/ AU Foulum Erik Nielsen Målrettet regulering - baggrund Natur- og landbrugskommissionen rapport 2013 Der skal udvikles og gennemføres en ny, målrettet og differentieret

Læs mere

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 5 Offentligt Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Indhold 1. Det miljøfaglige grundlag

Læs mere

Notat om høringssvar fra høring over udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Notat om høringssvar fra høring over udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Den 1. februar 2017 Notat om høringssvar fra høring over udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder Udkast af 25. november 2016

Læs mere

Lovforslaget indeholder regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsleverandører, plantedækkekrav, tilskudsordninger og gødningsregnskabet.

Lovforslaget indeholder regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsleverandører, plantedækkekrav, tilskudsordninger og gødningsregnskabet. Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 L 147 Bilag 8 Offentligt 25. februar 2019 j.nr. 18-0162-000023 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at L 147 - forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning

Læs mere

Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering

Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering Indledning Det følger af miljøvurderingslovens 3 stk. 1, nr. 1, at myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer m.v. har haft bemærkninger til udkastet til lovforslag:

Følgende myndigheder og organisationer m.v. har haft bemærkninger til udkastet til lovforslag: NOTAT J.nr. MST-1249-00141 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt udkast til bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura

Læs mere

Målrettet regulering!

Målrettet regulering! Målrettet regulering! Hvorfor og hvordan? V. Ole Munk Truelsen. BJ Agro 2019 Efterafgrøder Type Krav Pligtige 10-14 % Husdyr 0-5 % MFO 17 % Målrettede 0-50 % Efterafgrøder og overlap Typer efterafgrøder

Læs mere

Politiske baggrund. Lars Hvidtfeldt, Viceformand, Landbrug & Fødevarer

Politiske baggrund. Lars Hvidtfeldt, Viceformand, Landbrug & Fødevarer Politiske baggrund Lars Hvidtfeldt, Viceformand, Landbrug & Fødevarer 22. december 2015 Aftale om Fødevare- og landbrugspakke Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Læs mere

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Plantekongres 17. 18. januar 2017. Herning Kongrescenter Målrettet indsats Ny fosforregulering Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017 Landbrug og Forskning J.nr. 2017-11639 Ref. irnma Den 24. november 2017 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om meddelelse af dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast

Læs mere

Landbrugsaftalen, punkt for punkt

Landbrugsaftalen, punkt for punkt Landbrugsaftalen, punkt for punkt Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4. De reducerede kvælstofnormer

Læs mere

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Lars Paulsen, Landbrugsstyrelsen, Jordbrugskontrol Plantekongres 2019, Session 59, 16. januar 2019 Emner Fosforregulering og erfaringsgrundlag

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018 NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1224-000002 Ref. KBK Den 3. oktober 2018 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation

Læs mere

Erhvervsregulering J.nr Ref. MAESA/LISVI Den 13. august Til høringsparterne

Erhvervsregulering J.nr Ref. MAESA/LISVI Den 13. august Til høringsparterne Til høringsparterne Erhvervsregulering J.nr. 2018-8806 Ref. MAESA/LISVI Den 13. august 2018 Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (tilladelse til ammoniakbehandling af halm og til

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder

Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder Vandplanlægning J.nr. SVANA-401-00374 Ref. ASPET Den 14. februar 2017 Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder Den målrettede efterafgrødeordning skal sikre, at der ikke sker en forringelse

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Ny tilskudsordning af Peter Gradischnig Agropro Målrettet efterafgrøder Hvorfor ny efterafgrøde ordning? Som konsekvens af landbrugspakken fra dec 2015 og dermed fordi landmændene

Læs mere

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER HTA@IFRO.KU.DK Oversigt Målrettet regulering Er der forudsat kompensation? Hvad siger juraen? Grundlovens 73 Ekspropriation

Læs mere

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande NOTAT Erhverv Ref. ANICH Den 5. december 2016 Vurdering af de oplande, hvor der i 2007-2016 er sket en stigning i dyretrykket på mellem 0 og 1%. Kammeradvokaten har i notat af 5. september 2014 vurderet,

Læs mere

P-nyhedsbrevet, P-bestyrelsen samt landsformandskredsen

P-nyhedsbrevet, P-bestyrelsen samt landsformandskredsen Side 1 af 5 Notat Til P-nyhedsbrevet, P-bestyrelsen samt landsformandskredsen Fra Peter Nyegaard Nissen Cc [Navn] Dato 24. november 2016 Spørgsmål & Svar vedr. målrettet efterafgrødemodel Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning

Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning Blåt Fremdriftsforum, 05-01- 2017 Peter Kaarup Peter Byrial Dalsgaard Hvorfor målrettede efterafgrøder? Med Fødevare- og landbrugspakken

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2018/2019 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2018/2019 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1261-000002 Den 3. juli 2018 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2018/2019 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering

Læs mere

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Den 4. maj 2017 Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Denne høring af ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en følge af ny husdyrregulering. Der har fra den 21. marts til den 25.

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (justering af vilkår for kvægundtagelsesbrug) J.nr

Vedr.: Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (justering af vilkår for kvægundtagelsesbrug) J.nr Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Erhvervsregulering mfvm@mfvm.dk Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. + 45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk CRV-nr. 15 79 61 46 Vedr.: Høring over udkast

Læs mere

De nye fosforregler. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer

De nye fosforregler. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer De nye fosforregler Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrregulering fra 1. august 2017 Baggrunden for den nye fosforregulering Ny husdyrregulering: arealer er ikke længere en del af miljøgodkendelsen

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

NOTAT. December 2018

NOTAT. December 2018 NOTAT December 2018 Sammenfattende redegørelse af strategisk miljøvurdering for dele af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug inklusive forslag til ændringer Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 Husdyrreguleringsudvalget Dok. nr. 131716 Vejen til ny husdyrregulering 2010-2011: Regeringsnedsat Husdyrreguleringsudvalg 2013:

Læs mere

Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer!

Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer! Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer! Planteavlsdag 2018 Agropro Sjælland Søren Overgaard Schnipper Fosfor-loft??? Fosforregulering del af landbrugspakken fra dec. 2015 Ny husdyrregulering med ændret

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

j.nr

j.nr 1. august 2019 j.nr. 19-1261-000001 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 ikke er omfattet af kravet om

Læs mere

FAQ om efterafgrøder

FAQ om efterafgrøder FAQ om efterafgrøder Hvornår har landmanden et efterafgrødekrav i 2019? Det er de arealer, landmanden har rådet over den 31/7 2019, som ligger til grund for beregningen af det pligtige- og husdyrefterafgrødekrav.

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Hans Peter Olsen Miljøstyrelsen Natur- og Miljøkonferencen, 21. maj 2014 Temaer Den store sammenhæng Arealregulering Anlægsreguleringen Adskillelse af arealregulering

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 27. juli 2018

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 27. juli 2018 Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1261-000006 Den 27. juli 2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 Udkast af 22. juni 2018 til bekendtgørelse

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Forslag til fosforlofter

Forslag til fosforlofter Forslag til fosforlofter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. juni 2016 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Rekvirent: Miljøstyrelsen Antal sider: 10

Læs mere

Notat om høringssvar fra høring over Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017

Notat om høringssvar fra høring over Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Miljø & biodiversitet J.nr. 16-8630-000011 Ref. ESCIFT Den 20. februar 2017 Notat om høringssvar fra høring over Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 NaturErhvervstyrelsen har den 7. december 2016

Læs mere

Oversigt over den danske regulering af næringsstoffer i landbruget

Oversigt over den danske regulering af næringsstoffer i landbruget Oversigt over den danske regulering af næringsstoffer i landbruget og det danske nitrathandlingsprogram jf. Rådets direktiv af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater,

Læs mere

De frivillige målrettede efterafgrøder kan ikke samtidig tjene som lovpligtige gødningsefterafgrøder eller MFO-efterafgrøde.

De frivillige målrettede efterafgrøder kan ikke samtidig tjene som lovpligtige gødningsefterafgrøder eller MFO-efterafgrøde. Planteavlsnyt Flere efterafgrøder prisen for mere kvælstof! 29. nov. 2016 copyright Gefion I efteråret 2017 ser to nye typer efterafgrøder dagens lys en udvidelse af de lovpligtige gødningsefterafgrøder

Læs mere

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Side 1 af 6 Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Landbrug Afklarende spørgsmål: 1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelses- ændringen 1/8 2002 2. Hvordan

Læs mere

Miljørapport over forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen m.v. (krav om skærpede fosforlofter, forbrænding af husdyrgødning m.v.

Miljørapport over forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen m.v. (krav om skærpede fosforlofter, forbrænding af husdyrgødning m.v. Miljørapport over forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen m.v. (krav om skærpede fosforlofter, forbrænding af husdyrgødning m.v.) Marts 2018 Indholdsfortegnelse 0. Ikke-teknisk resumé... 4

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner

Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner 28. november 2018 Kontorchef Peter Kaarup Vandområdeplaner forventet tidsplan 22. december 2021: Vandområdeplan 2021-2027 forventes offentliggjort

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR!

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Fødevare- og landbrugspakke hvad hvornår? 17..25 pct. mere N-kvote Ingen krav om randzoner

Læs mere

Københavns Universitet. Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

I det følgende gennemgås høringssvarene fra Landbrug- og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening og Miljøstyrelsens bemærkninger til disse.

I det følgende gennemgås høringssvarene fra Landbrug- og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening og Miljøstyrelsens bemærkninger til disse. NOTAT Erhverv J.nr.: 029-00619 Ref. VIVSR/ANDNE Maj 2017 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen),

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring

Notat om høringssvar fra ekstern høring NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. Den 17. november 2016 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Lovforslag nr. L 148 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Lovforslag nr. L 148 Folketinget Lovforslag nr. L 148 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. februar 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Marts 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Katrine

Læs mere

Ny husdyrregulering lynstatus. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer

Ny husdyrregulering lynstatus. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrregulering lynstatus Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrlov vedtaget torsdag d. 23/2 Vedtaget af bredt politisk flertal bestående af regeringen + S, DF og RV Husdyrloven lægger rammen

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

EU s krav i et juridisk perspektiv. Helle Tegner Anker

EU s krav i et juridisk perspektiv. Helle Tegner Anker EU s krav i et juridisk perspektiv Helle Tegner Anker 23/01/2017 2 Oversigt De EU-retlige forpligtelser Fokus på vandrammedirektivet og habitatdirektivet Opnå miljømål og undgå forringelse Områdespecifikke

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Forslag. Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag 1

Forslag. Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag 1 Udkast til Forslag til Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag 1 Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik

Læs mere

Høringsudkast til Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om randzoner

Høringsudkast til Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om randzoner 1/10 Høringsudkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om randzoner Lov om randzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014, ophæves. 1 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H.

Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H. Publication date:

Læs mere

Høringsnotat om miljøtilsynsbekendtgørelsen

Høringsnotat om miljøtilsynsbekendtgørelsen J.nr. MST-1240-00710 Høringsnotat om miljøtilsynsbekendtgørelsen 1. Generelle bemærkninger Hedensted Kommune bemærker generelt, at der er stor fokus på reglerne, der knytter sig til de husdyrbrug, der

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Januar 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Se vedlagte høringsliste J.nr Ref. Danki Den 22. august 2014

Se vedlagte høringsliste J.nr Ref. Danki Den 22. august 2014 Se vedlagte høringsliste Erhverv J.nr. 1240-00584 Ref. Danki Den 22. august 2014 Ekstern høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug./. Miljøstyrelsen sender hermed

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere