OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2"

Transkript

1 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7 Virksomhedsoverenskomster 8 De sociale bestemmelser 9 Assurandører 10 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA M a r ts 2014 kontak t: ISsN NR.1

2 2 FA MAGASIN M a r ts 2014 En aftale med et langt og godt perspektiv FA og Finansforbundet er nu nået til enighed om en ny overenskomst for de næste tre år. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det har været et langt og svært forløb for begge parter. Vi indledte arbejdsgrupperne i november 2013, og de egentlige forhandlingerne startede 15. januar, men midt i februar vurderede Finansforbundet, at vi ikke kunne nå en løsning ved egen hjælp. Efterfølgende har vi haft tre forhandlingsmøder i Forligsinstitutionen, før det lykkedes at få enderne til at nå sammen 13 marts. To måneder skulle det tage. Når det blev så svært, hænger det ikke mindst sammen med, at overenskomsten blev treårig. Mariane Dissing, adm. dir. FA Minimallønsforliget mellem Dansk Industri og CO-industri, der allerede blev indgået 9. februar, blev imidlertid på tre år, og siden fulgte de øvrige områder på det private arbejdsmarked samme model. Senest har forligsmanden fremsat en mæglingsskitse på det samlede DA-LO område, som også er tre-årig. I lyset af de indgåede forlig og i lyset af sektorens udfordringer, er det meget ansvarligt og naturligt, at finanssektoren også indgår en treårig overenskomst, og følger rytmen på det øvrige private arbejdsmarked. I den situation stod FA og Finansforbundet langt fra hinanden, da vi skulle vurdere, hvordan væksten og inflationen vil forme sig frem til Men enige blev vi, og den samlede overenskomstramme blev på 5,15 pct. fordelt over tre år. Dermed opfylder FA sin målsætning om at indgå en ansvarlig overenskomst, som bidrager til at forbedre virksomhedernes drift, og som ligger på linje med det øvrige private arbejdsmarked. Og for Finansforbundets vedkommende blev målet om en sikring af reallønnen tilsvarende nået. Som noget nyt opretter parterne en særlig pulje til kompetenceudvikling af medarbejderne. Puljen bestyres af FA og Finansforbundet, og formålet er at styrke medarbejdernes faglige udvikling og markedsværdi samt virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. I de kommende år vil vi desværre nok fortsat se større afskedigelser i sektoren, og derfor fortsætter de særlige afbødeforanstaltninger også midlertidigt i den kommende overenskomstperiode. Det gælder fx tilbud om outplacementprogram til de berørte. Som sagt var det ikke nemt at blive enige om en overenskomst på tre år. Men jeg er glad for, at det lykkedes. Vi er landet på et niveau, der er fornuftigt både for virksomhedernes og deres medarbejdere, og med en treårig aftale har virksomhederne et længere perspektiv med en rolig omkostningsudvikling.

3 M art s Det er et fornuftigt resultat, som vi har kæmpet hårdt for at opnå, og som vi mener, at der er god grund til at være tilfreds med Kent Petersen, formand for Finansforbundet på Finansforbundets hjemmeside FA M A G A SIN 3 En ansvarlig lønramme Lønstigningerne i OK14 understøtter bankernes vej ud af krisen og flugter med lønudviklingen på det øvrige arbejdsmarked. Overenskomsten giver en generel lønstigning på 5,25 procent fordelt over tre år. Det er et resultat, der sikrer en ansvarlig omkostningsudvikling i virksomhederne frem til 2017, som sikrer en fornuftig udvikling i de ansattes realløn, og som i øvrigt ligger på linje med de resultater, der er indgået på andre områder på det private arbejdsmarked. Som forudsætning for de aftalte lønstigninger er det aftalt, at nogle andre omkostninger falder bort eller reduceres. Dermed bliver den samlede økonomiske ramme på 5,15 procent over de tre år. De nye lønstigninger får virkning 1. juli 2014 med 1,70 pct., 1. juli 2015 med 1,75 pct. og 1. juli 2016 med 1,80 pct. Den 2-årige overenskomst, der udløber 31. marts, indeholdt en aftalt lønramme på én procent pr. år, som blev indgået på et tidspunkt, hvor nogle finansielle virksomheder lukkede eller var truet af lukning. Både forholdene i den finansielle sektor og forventningerne i samfundet har bedret sig siden, og det afspejler sig i den lidt udvidede lønramme. Det er dog FA s vurdering, at den samlede lønstigning er et ansvarligt resultat, som kan bidrage til at fremme en mere tilfredsstillende drift i virksomhederne.

4 4 FA MAGASIN M a r ts 2014 Arbejdstid: Enkle regler og mere fleksibilitet Nye arbejdstidsregler betyder mere fleksibilitet i hverdagen Overenskomsten i 2012 betød et opgør med årtiers snævre rammer for den enkelte medarbejders arbejdstid og opgaver. Den nye overenskomst fortsætter i samme spor,og giver på en række områder virksomhederne større frihed til at tilrettelægge arbejdet. Samtidig bliver der mulighed for et større lokalt spillerum. Når det gælder aftaler om arbejdstid, får virksomhederne i fremtiden mulighed for at planlægge med en længere tidshorisont. Efter den nuværende overenskomst kan en medarbejder opsige en aftale om arbejdstid med fire ugers varsel. I de nye bestemmelser bliver varslet på tre måneder. Det er i øvrigt samme varsel, som gælder for arbejdsgiveren. Herved sikres virksomhederne en bedre forankring af de indgåede aftaler, hvilket har været et markant FA-ønske forud for de centrale forhandlinger om OK 14. Det har krævet lange og svære forhandlingerne at få en aftale i hus. Nu har vi imidlertid en aftale, som begge parter er tilfredse med FA s formand, Helle Havgaard i Børsen 13. marts 2014 Udvidelse af rådighedsvagter Reglerne om om rådighedsvagter for medarbejdere i pengeinstitutternes centrale it-afdeling og i it-centralerne er blevet mere fleksible og udvidede. Før omfattede reglerne kun egentlige it-medarbejdere, men nu kan den lokale ledelse aftale med den faglige repræsentant, at øvrige finansansatte, der arbejder med lignende opgaver også kan få rådighedsvagter. Herved imødekommes et mangeårigt ønske fra virksomhederne i takt med ændring af arbejdsopgaverne og nedbrydning af grænserne mellem fagområder. Den nye overenskomst giver også mulighed for at forlænge den enkelte rådighedsvagt fra 18 til 24 timer. Det kræver dog fortsat, at det kan aftales lokalt, og at medarbejderen accepterer udvidelsen. Varsling af over/merarbejde Fremover skal over/merarbejde i weekender og søgnehelligdage varsles med 2 dage, medmindre der er tale om akut over/merarbejde. Her skal der som hidtil ikke ske varsling. Omsorgsdage kan ikke misbruges Der er også en mindre ændring vedrørende omsorgsdage, hvor aftale om tildelingen nu kan ske lokalt. Hvis dagene ikke bruges, overføres de først til timebanken ved årets afslutning. Efter den nye aftale opgøres omsorgsdagene nemlig pr. 31.december hvert år. Herved forhindres muligheden for et eventuelt misbrug af et betydeligt gode. Flextid kun som afspadsering Endvidere er der lavet ændringer om flextid. Fremover kan flextid ikke længere udbetales, men udelukkende afspadseres. Herved er et fra FA s side længe næret ønske om ændring af flextidsbestemmelsen blevet indfriet.

5 M a r ts 2014 FA M AG A S I N 5 Ny aftale om fagligt arbejde Øget fokus på tillid og trivsel samt tillidsrepræsentanter Den nye overenskomst giver en ekstra tilskyndelse til at fremme samarbejdet på arbejdspladserne. I fremtiden skal samarbejdsudvalgene lejlighedsvis drøfte tillid, trivsel og samarbejde på arbejdspladserne. Formålet er at udbygge forholdet mellem ledelse og medarbejdere og dermed styrke trivsel og den gensidige tillid. Overenskomstens bestemmelser vedrørende fagligt arbejde og reglerne for de tillidsvalgtes uddannelse er også ændret. Tillidsfolkene har fortsat ret til at deltage i uddannelse, men som noget nyt skal tillidsrepræsentanten aftale med sin nærmeste leder, hvornår deltagelse i uddannelsen finder sted. Formålet med ændringen er at sikre virksomhederne bedre muligheder for at tilrettelægge det daglige arbejde. Overenskomsten indeholder også ændringer, der i højere grad tilgodeser hensynet til de tillidsvalgte medarbejdere. Det er bestemmelser, der skal imødegå afskedigelser af tillidsrepræsentanter, om samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanters uddannelse. Mere uddybende organisationsmødebegæringer Forud for påtænkt afskedigelse/ væsentlig ændring for en tillidsvalg skal der i forbindelse med den organisationsmødebegæring, FA fremsender til Finansforbundet, være en uddybende begrundelse for de påtænkte handlinger samt de alternativer, virksomheden har undersøgt for at undgå den påtænkte handling. Nye procedurer for tillidsvalgte Endelig er der aftalt nye procedurer for tillidsvalgte og andre beskyttede medarbejdere. Fremover skal der ikke afholdes organisationsmøder ved rokering af tillidsvalgte på deres eget initiativ, og heller ikke ved mindre vilkårsændringer for tillidsvalgte. Men der skal være en lokal drøftelse mellem ledelsen og den faglige repræsentant herom.

6 6 FA MAGASIN M a r ts 2014 Uddannelse og kompetenceudvikling Ny pulje skal styrke medarbejdernes kompetencer og virksomhedernes konkurrenceevne Strategisk kompetenceudvikling er vigtig, så medarbejdere og virksomheder er godt rustede til den omstilling og faglige udvikling, som er nødvendig i fremtidens finanssektor. For den enkelte medarbejder er løbende kompetenceudvikling vigtigt for at bevare eller øge egne muligheder i fremtidens finanssektor. Derfor oprettes en pulje til kompetenceudvikling. Virksomhederne betaler pr. halvår kr. 225 pr. ansat, der er omfattet af overenskomsterne mellem FA og Finansforbundet eller omfattet af virksomhedsoverenskomster indgået i henhold til hovedaftalen mellem FA og Finansforbundet. Målet med puljen er at højne det generelle kompetenceniveau hos medarbejdere i finanssektoren. Midlerne afsat til kompetenceudvikling skal først og fremmest anvendes til relevant jobfaglig kompetenceudvikling, som vil styrke virksomhederne samt medarbejderens employability. Employability bidrager til medarbejderens markedsværdi og tryghed og bidrager også til virksomhedens vækst og konkurrenceevne. Når det er relevant, kan puljen også anvendes til personlig kompetenceudvikling. Puljen bestyres af en paritetisk sammensat bestyrelse, som beslutter den overordnede anvendelse af puljens midler med udgangspunkt i sektorens udvikling og med henblik på at styrke medarbejdernes job og karrieremuligheder samt principper for transparens og dokumentation. Finansforbundet har formandskabet, yder sekretariatsmæssig bistand og administrerer puljen. Indbetalingen sker halvårligt samtidig med, at virksomheden indbetaler uddannelsesbidrag. Dette protokollat kan af begge parter opsiges i forbindelse med opsigelsen af standard-overenskomsten ved den førstkommende centrale overenskomstforhandling, såfremt intentionerne med puljeaftalen efter den opsigende parts opfattelse ikke på tilstrækkelig vis tilgodeses. Lovgivningsbestemte prøver Udover den særlige pulje til udvikling af kompetencer får medarbejderne også mulighed for at anvende deres arbejdstid til prøver i uddannelser, der følger af lovgivningen, ligesom det er tilfældet med prøven vedr. rådgivning om investeringsprodukter i kategori rød.

7 M a r ts 2014 FA M AG A S I N 7 Ny traineeordning for nyuddannede finansøkonomer og finansbachelorer Den nye overenskomst forlænger traineeperioden for finansøkonomer og indfører traineeforløb for nyuddannede finansbachelorer Den allerede eksisterende traineeperiode for finansøkonomer forlænges fra 6 måneder til 12 måneder. De nyansatte finansøkonomer kan aflønnes med lønramme 10 i traineeperioden, hvorefter de rykkes op i lønramme 20. Samtidig indføres der også mulighed for at ansætte nyuddannede finansbachelorer i en traineeperiode på 12 måneder. De nyansatte finansbachelorer kan aflønnes på lønramme 16 trin 16 i traineeperioden, hvorefter de rykkes op i lønramme 20 trin 26. Med udvidelsen og nyindførelsen af disse traineeperioder får virksomhederne bedre tid til at indkøre de nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer i deres stillinger. Samtidig gør ordningen det mere attraktivt for virksomhederne at rekruttere dimittender fra de to uddannelser. Foto: EA Sydvest

8 8 FA MAGASIN M a r ts 2014 Virksomhedsoverenskomster Overenskomsten indeholder en række vigtige forbedringer for virksomheder med VOK Den nye overenskomst giver mere plads for lokal aftalefrihed (udvidet område for standardbestemmelser). Ydermere skabes der øget klarhed om aftalerummet for de lokale parter. Større valgfrihed På tre områder, nemlig om valgfrihed mellem over/merarbejde og 6. ferieuge, om børnedeltid og deltid for seniorer, kan det nu lokalt aftales, hvorledes den enkelte VOK-virksomhed ønsker de tre områder håndteret i deres virksomhedsoverenskomster. F.eks. om alle ansatte skal have 6. ferieuge og merarbejde eller alle skal have overarbejde. Det har været en hård kamp, fordi vi har haft to forskellige syn på fremtiden. Det er et resultat, som tager hensyn til vores forskellige udgangspunkter Forbundsformand Kent Petersen i Finanswatch 13. marts 2014 Flextid og timebank De nye regler om flextid og timebank, hvor flextid fremover kun kan afspadseres og ikke udbetales, gælder ligeledes for virksomhedsoverenskomsterne.

9 M a r ts 2014 FA M AG A S I N 9 De sociale bestemmelser Den nye overenskomst ændrer på en række områder de sociale bestemmelser. Der bliver bl.a. større frihed for seniorer Nu bliver der større frihed for seniorer til at vælge, om de vil fortsætte deres pensionsopsparing, eller om de vil have flere penge mellem hænderne her og nu. I den nye overenskomst kan seniorer, der fortsætter med at arbejde efter deres pensionsudbetalingsalder eller overgår til seniordeltid, vælge om de vil have udbetalt deres pensionsbidrag (arbejdsgiver og eget biddrag) kontant, eller om det fortsat skal indbetales til deres pensionsordning. Konkret betyder det, at denne mulighed kan anvendes af medarbejdere fra 60 år. Denne alder vil stige i takt med, at pensionsudbetalingsalderen stiger. Der beregnes ikke ferietillæg eller feriegodtgørelse af det udbetalte pensionsbiddrag. Den nye valgfrihed vil formentlig være attraktiv for især seniorer, der har en solid pensionsopsparing, men som gerne vil have flere penge til rådighed i de sidste år af arbejdslivet. Medarbejdere, der vil gøre brug af ordningen, skal selv kontakte deres pensionsselskab. Frihed ved ambulant behandling af syge børn Inden for de sociale bestemmelser sker der også en præcisering af medarbejderes ret til frihed med fuld løn ved ambulant behandling af syge børn under 18 år. Afbødeforanstaltninger Ved sidste overenskomstfornyelse blev der aftalt afbødeforanstaltninger ved større afskedigelser. Den aftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode. Der er tale om en midlertidig ordning, der ophører pr. 31. marts 2017.

10 10 FA MAGASIN M a r ts 2014 Assurandører FA og Finansforbundet har aftalt nye vilkår for assurandørerne på en række områder I modsætning til Standardoverenskomsten forhandles Rammeoverenskomsten for Assurandører ikke ud fra en samlet økonomisk ramme, som forpligter de enkelte medlemsvirksomheder. Lønaftaler med assurandører aftales lokalt mellem selskaberne og den lokale assurandørforening. Forhøjet minimumsløn Minimumslønningerne for fuldtidsbeskæftigede assurandører med bestået eksamen er følgende: Pr. 1. juli 2014: kr. Pr. 1. juli 2015: kr. Pr. 1. juli 2016: kr. For fuldtidsbeskæftigede assurandører uden bestået eksamen er minimumslønnen: Pr. 1. juli 2014: kr. Pr. 1. juli 2015: kr. Pr. 1. juli 2016: kr. Justerede regler for beregning af pension og sygeløn Det tilføjes i bestemmelsen om pension, at pensionsberegning kan ske både af foregående måneds løn og af aktuel måneds løn. I bestemmelsen om sygeløn præciseres det, at der ved aftalte ændringer i assurandørens vilkår, fx nedsættelse af arbejdstid eller tegningsmål, skal tages stilling til, hvordan sygelønnen skal beregnes. Nye regler om lønstatistik for de lokale forhandlinger Før de lokale lønforhandlinger går i gang, skal virksomhederne udarbejde en lønstatistik, der lever op til visse minimumskrav. Lønstatistikken skal bl.a. indeholde oplysninger om lønniveau og lønudvikling for virksomhedens assurandører. Ændrede regler for distancearbejde og mobile-/hjemmekontorer Det hidtidige idekatalog afløses af et protokollat, som indeholder en række punkter, som virksomheden skal oplyse den enkelte assurandør, der har distancearbejde, om. Det drejer sig fx om, hvem der er ansvarlig for arbejdspladsens indretning, hvilke forsikringer der gælder, samt hvordan det tekniske udstyr skal anvendes. Præmien til gruppesikring forhøjes Nettopræmien for gruppeforsikring forhøjes med kr. årligt til kr. med virkning fra 1. april Dette beløb trækkes fra den enkelte assurandørs faste løndel eller lignende, med mindre andet er aftalt lokalt. Pligt til lokalaftale om kompetenceudvikling Virksomhederne og de lokale assurandørforeninger skal fremover indgå en lokalaftale om retningslinjer for kompetenceudvikling i selskabet. Tjenestefriheden for Assurandørkredsens formand præciseres Endelig bliver det præciseret, at formanden for Assurandørkredsen i Finansforbundet har ret til tjenestefrihed med løn til at varetage det organisationsarbejde, der følger af hvervet. Ved tjenestefrihed med løn forstås sygelønsberegning, medmindre andet aftales lokalt. Afbødeforanstaltninger forlænges Ved sidste overenskomst blev der aftalt afbødeforanstaltninger ved større afskedigelser. Den aftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode ligesom tilfældet er på pengeinstitutområdet.

11 M a r ts 2014 FA M AG A S I N 11 På vej mod OK17 FA og Finansforbundet ser i fællesskab frem mod OK17 og indleder allerede nu arbejdsgrupper om særlige emner Nogle områder skal dyrkes yderligere i overenskomstperioden. Derfor nedsættes en række arbejdsgrupper i forlængelse af indgåelsen af OK14. Lokalaftaler Et udvalgsarbejde om lokale aftaler skal udrede, hvornår og hvordan skriftlige lokale aftaler skal indgås. Arbejdet skal være færdig 1. april Sundhedsforsikring En arbejdsgruppe om sundhedsforsikring skal undersøge muligheden for at opdatere og fremtidssikre sundhedsforsikringen. Skifteholdsarbejde Endelig er reglerne om skifteholdsarbejde sendt i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal drøfte alle aspekter om skifteholdsarbejde og udarbejde forslag til fremtidige overenskomstregler på området.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik og Klaus Mosekær Madsen

Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik og Klaus Mosekær Madsen FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSFORBUNDET 13.3.2014, kl. 17.30 SLUTPROTOKOL Finansforbundet: FA: Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN

VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN - 2014 MAJ 2014 1. Indledning Dette notat er tænkt som en vejledning til de faglige repræsentanter i forhold til den nyligt indgåede overenskomst mellem FA og Finansforbundet

Læs mere

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er enige om en ny overenskomst frem til 2020. Se her hvad aftalen indeholder. Det er din overenskomst husk at stemme!

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) Bilag slutprotokollen OK 14 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) 1 Bilag 1.a Protokollat om udmøntning af lønstigninger mv. A. Lønstigninger i standardoverenskomsten I

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank

Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank Mellem Ringkjøbing Landbobank og den faglige repræsentant i Ringkjøbing Landbobank er der, med udgangspunkt i standardoverenskomstens rammebestemmelser

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

FINANS. Uddannelse og kompetenceudviklig. OK 12 i finanskrisens skygge 2. De sociale bestemmelser 7. Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3

FINANS. Uddannelse og kompetenceudviklig. OK 12 i finanskrisens skygge 2. De sociale bestemmelser 7. Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3 FINANS OK 12 i finanskrisens skygge 2 Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3 Arbejdstid: Et opgør med de snævre rammer 4 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudviklig anno 2012

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom.

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom. BF s vejledning til TR omkring vagttillæg (OK08) - Juni 2008 Fra AC-overenskomstens og tjenestemandsaftalens udsendelse ændres vagtbetalingen for aften, lørdags- og søndagsvagt og bogbustjeneste til at

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Alle har fokus rettet på omkostningerne

Alle har fokus rettet på omkostningerne FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse,

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

M ø d e r e f e r a t. over

M ø d e r e f e r a t. over M ø d e r e f e r a t over forhandlingerne mellem DEMKO A/S og Ingeniørforbundet i Danmark om fornyelsen af den før 1. april 1997 for parterne gældende overenskomst og den hertil knyttede hovedaftale.

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Plustid Vejledning. September 2013

Plustid Vejledning. September 2013 Plustid Vejledning September 2013 Indledning... 1 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 1 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 1 Del 1. Individuel aftale om plustid... 1 1. Væsentlige fakta om plustid...

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2008 Cirkulære af 5. august 2008 Perst. nr. 039-08 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 07-333/09-3

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere