FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding"

Transkript

1 FIP17-68a/b Studieretningsprojektet - stx FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 1

2 Program Velkomst og præsentabon Den nye læreplan for studieretningsprojektet v. fagkonsulenterne Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen Første netværksgruppearbejde, ca : Opsamling i plenum Frokost Bmers videnskabsteori og metode Onsdag den 3.5 v. Katja Kofod Svan, Rysensteen Gymnasium Torsdag den 4.5 v. Mads Blom, Rysensteen Gymnasium Progression fra DHO Bl SRO Bl SRP, herunder mundtlig prøve i SRO v. AneDe Bækvang og Dorthe Koefoed Kvetny, Midtsjællands Gymnasium Andet netværksgruppearbejde Afrunding og online evaluering Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 2

3 Kl Den nye læreplan for studieretningsprojektet v. fagkonsulenterne Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen - Hvorfor FIP-kurser? - Kort om processen frem Xl nu - Rammer i gymnasieazale, lov og bekendtgørelse for SRP - Gennemgang af vigxge dele i udkast Xl læreplanen for SRP Der bliver Xd spørgsmål Xl sidst Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 3

4 FIP-kursernes formål Redskab Xl den faglige udvikling på skolerne og gensidig inspiraxon mellem skolerne FIP16: Fokus: Hvad kan vi bruge de Xlgængelige staxsxkker Xl og hvad kan vi ikke bruge dem Xl? Ikke FIP i SRP FIP17: Fokus på reform og nye læreplaner Første FIP om SRP - Fokus på SRP i stx ezer reformen - Ikke glemme nuværende SRP: Nuværende 1.g og 2.g er og erfaring der kan tages med i det ny SRP - InspiraXon Xl vejledningen FIP18: FIP18-SRP Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 4

5 Reform og læreplaner hvor står vi nu? Juni 2016: GymnasieaZale gælder for skoleåret 2017/18 EZeråret 2016: Ny gymnasielov udarbejdet, i høring og vedtaget Læreplaner udarbejdet og justeret i fm FIP møder nov/dec. også SRP Jan/feb 2017: Arbejde i UVM med læreplaner og bekendtgørelse Marts 2017: Bekendtgørelse og læreplaner sendt i høring Marts-juni 2017: FIP møder om bl.a. læreplaner. Behandling af høringsvar og endelig vedtagelse af bekendtgørelse & læreplaner (maj?) Udarbejdelse af vejledninger August 2017: Første optag i 1.g/1.hf De næste skoleår både elever i stx på vej mod ny srp og gamle srp er Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 5

6 GymnasieaZalens omtale af SRP NB: SRP afskaffes i hhx og htx beholdes i stx Følgende gælder derfor kun SRP i stx: AT afskaffes, men fagligt samspil og faglige metodeovervejelser bibeholdes Fagligt samspil og træning af elevernes skrizlige kompetencer prioriteres Skal indgå flerfaglige forløb som forberedelse Xl SRP Basal videnskabsteori og faglig metode i et omfang på minimum 20 Xmer Rammerne for vejledning forbedres: 20 Xmer af de 50 Xmer Xl SRP øremærkes Xl vejledning og SRP-akXviteter med Xlstedeværelse af en lærer Mere af vejledningsxden skal bruges på feedback SRP som hovedregel i to fag (C-niveau fag kan indgå i SRP) Mulighed for SRP i kun ét fag på A-niveau - faglæreren godkender ezer en faglig dialog med eleven. Obligatorisk mundtlig prøve - både vurdering af den skrizlige besvarelse og en Xlhørende mundtlig eksaminaxon Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 6

7 Lov om de gymnasiale uddannelser om SRP 30. der [skal] løbende indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne Xl arbejdet med et studieretningsprojekt på tredje år. skal indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode. Fagligt samspil og træning af elevernes skri6lige kompetencer prioriteres i arbejdet, der leder frem imod et studieretningsprojekt. Fra bemærkninger Xl Lovudkastet (side 22): Ligeledes er det azalt at følge udviklingen i udviklingen i omfanget af studieretningsprojekter, som skrives i ét fag Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 7

8 Udkast Bl bekendtgørelsen om SRP Afsæces Bl SRP: UndervisningsXd: 20 Xmer FordybelsesXd: 30 Xmer Den del af de flerfaglige forløb, som forbereder eleverne Xl arbejdet med et studieretningsprojekt på tredje år, hvori skal indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode skal som minimum omfaoe 20 Xmer af den undervisningsxd, som er fordelt i skemaet ovenfor Xl de fag, som indgår i de flerfaglige forløb. Derudover afsæoer insxtuxonen fordybelsesxd Xl : - de flerfaglige forløb der leder op Xl studieretningsprojektet (inkl. dansk-historieopgaven og studieretningsopgaven) Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 8

9 og så Bl læreplanen! VigBge rammer for SRP s læreplan fra gymnasieazale, lov og bekendtgørelse Nytænkning af samspil mellem fagene De fire kompetencer: InnovaXve, digitale, globale og karriere SkriZlig formidling styrkes Mundtlig prøve i SRP Erfaringer fra den nuværende SRP Hvilke erfaringer kan vi trække med fra det nuværende SRP? Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 9

10 IdenBtet og Formål SRP med ;lhørende flerfaglige forløb central del af det faglige samspil Samlede forløb indgår i samspil indenfor og på tværs af hovedområder Almendannelse styrkes ved at arbejde med almene og videnskabsrelaterede områder, som overskrider det enkelte fag, og ved at udvikle og vurdere innova;ve løsninger på flerfaglige problems;llinger Studiekompetence styrkes ved at arbejde selvstændigt med at fordybe sig i faglige problemsxllinger og områder. Lære at dokumentere, at eleverne kan undersøge, formidle og diskutere en kompleks flerfaglig problemsxlling Lære at opsxlle en problemformulering, som danner udgangspunkt for en skrizlig besvarelse af en s;llet opgave og at Xlreoelægge en projektorganiseret arbejdsproces Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 10

11 Faglige mål eleven skal kunne afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemsxlling besvare en sxllet opgaveformulering planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemsxlling demonstrere faglig indsigt og fordybelse udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige Xlgange og metoder udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale gøre sig metodiske og basale videnskabsteorexske overvejelser skrizligt formidle et fagligt område og beherske fremsxllingsformen i en faglig opgave, herunder citaoeknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout mundtligt formidle et fagligt arbejde og indgå i en faglig dialog herom Hvis SRP omfaoer innovaxon: Kunne udvikle og vurdere innovaxve løsningsforslag Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 11

12 Tilrecelæggelse af flerfaglige forløb frem mod SRP Fagligt samspil og træning af elevernes skrizlige kompetencer prioriteres indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne Xl arbejdet med SRP indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode i et omfang på minimum 20 Xmer I de flerfaglige forløb forud for SRP skal arbejdes med: - opsxlling af problemformulering, opgaveformulering og besvarelse af sådan - almene og videnskabsrelaterede problemsxllinger, som overskrider det enkelte fag - samspil mellem fag, udvikling og vurdering af innovaxve løsningsforslag - skrizlig og mundtlig fremsxlling der peger frem mod SRP Alle fag kan inddrages skolens leder sikrer variaxon Udarbejdes en plan for progressionen i flerfaglige forløb, skrizlige og mundtlige kompetencer og basal videnskabsteori Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 12

13 Tilrecelæggelse af flerfaglige forløb frem mod SRP De flerfaglige forløb frem mod SRP Slutningen af 1.g: Udarbejdes en dansk-historieopgave (se fagenes læreplaner) Sidste del af 2.g: Studieretningsopgave: - mindst et studieretningsfag - inkl. videnskabsteori/metode med udgangspunkt i forløbets fag - individuel besvarelse - afsæoes fordybelsesxd - afsluoes med elevens fremlæggelse og dialog med vejlederne - evaluering reoes fremad mod SRP Ud over DHO og SRO: Skolen planlægger yderligere et antal flerfaglige forløb Løbende evaluering i de flerfaglige forløb: Bidrage Xl elevens refleksion over, hvordan de faglige mål for SRP opfyldes (arbejde med problemformulering, skrizlig besvarelse osv) Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 13

14 Læreplaner for dansk og historie Om dansk-historieopgaven I slutningen af 1.g udarbejdes en flerfaglig opgave i dansk og historie. Som optakt Xl dansk-historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med historie med vægt på fordybelse i et historisk emne samt skrizlig og mundtlig formidling og relevante metoder i fagene. Forløbet har et omfang på minimum 10 ;mer i hvert fag. Som en del af forløbet indgår fordybelsesxd Xl arbejdet med elevernes skrizlige og mundtlige kompetencer, herunder som processkrivning og genaflevering. Som en del af dansk-historieopgaven indgår en mundtlig evaluering af den afleverede opgave.... Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 14

15 SRP: Rammer Individuelt SRP - et skrizligt produkt, udgangspunkt for en mundtlig eksaminaxon Hovedregel: To fag, mindst et fag er på A-niveau og mindst et studieretningsfag Mulighed for SRP i kun ét fag på A-niveau. Vejlederen godkender det enkelqaglige projekt ezer en faglig dialog med eleven. SRP kan omfaoe arbejde med innovaxon og innovaxve løsningsforslag SRP kan udarbejdes i forlængelse af faglig viden og metoder, som er indgået i den enkelte elevs undervisning men der skal indgå faglig fordybelse i form af nyt materiale, nye faglige vinkler eller et nyt fagligt område. SRP udarbejdes i løbet af to uger (10 skoledage) inden for perioden 1. marts Bl 15. april Samlet varighed af 50 Xmer: 20 Xmer som undervisningsxd og 30 fordybelsesxd Første 5 dage kan placeres enkeltvis (eventuelt adskilt fra de sidste 5 sammenhængende dage) Skolen fastlægger rammerne for vejledning mm Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 15

16 SRP: Vejledning, problem- og opgaveformulering Forud for projektperioden: Eleven skal under vejledning have mulighed for valg af område/faglig problemsxlling på et Xlstrækkeligt niveau Xl, at SRP s fag og område kan fastlægges. Skolens leder udpeger vejledere Eleven vælger endeligt (under vejledning) område og faglig problemsxlling for SRP. Eleven udarbejder en problemformulering for projektet: Skal i kort form afgrænse den faglige problemsxlling (angive, hvad der skal undersøges og analyseres, samt angive hvilke materialer og faglige metoder, som forventes inddraget) Problemformulering afleveres og vejlederne udformer på den baggrund den endelige opgaveformulering (udleveres ved projektperiodens begyndelse) Elever med samme område: Skal udarbejde forskellige problemformuleringer og have forskellige opgaveformuleringer. Eleven kan modtage vejledning i alle projekqorløbets faser Vejledningen kan omfaoe såvel skrizlig som mundtlig feedback Vejledningen må ikke omfaoe en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 16

17 SRP: Det skrizlige produkt Omfaoer bla. forside, indholdsfortegnelse, noter, lioeraturliste og resume. Omfang på normalsider a 2400 enheder Hvis indhold med større mængder af symbolsprog, kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på de givne sider uden at tælle antal enheder Forside, indholdsfortegnelse, noter, lioeraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget Eventuelle bilag betragtes ikke som en del af det skrizlige produkt, der indgår i den samlede bedømmelse Fra aflevering og frem Xl den mundtlige eksaminaxon må vejlederne ikke kommentere det skrizlige produkt eller vejlede den enkelte elev i det Xlknyoede faglige område Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 17

18 SRP: Den mundtlige eksaminabon Eksaminator og censor drøzer inden den mundtlige eksaminaxon, hvilke områder og problemsxllinger i relaxon Xl det skrizlige produkt eksaminanden skal uddybe EksaminaXonsXden er ca. 30 minuoer Eksaminanden præsenterer projektets centrale problemsxllinger og vigxgste konklusioner EZerfølges af samtale - skal indgå metodiske og basale videnskabsteorexske overvejelser med relevans for projektets gennemførelse En vejleder og en censor Xl stede. Disse skal samlet have kompetence inden for den valgte fagkombinaxon Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 18

19 SRP: Bedømmelseskriterier Ved det skrizlige produkt lægges vægt på: - om opgaveformuleringen er besvaret - udvælgelse, anvendelse og kombinaxon af viden og metoder fra indgående fag - den faglige indsigt og fordybelse - anvendelse af relevant materiale - den faglige formidling og fremsxllingsform Ved den mundtlige prøve lægges vægt på: - den mundtlige præsentaxon af projektet og dets vigxgste konklusioner - faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog - eksaminandens evne Xl at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteore;ske overvejelser i forbindelse medprojekter og valg af indgående fag, herunder argumenta;on for eventuelt valg af ét fag En karakter ud fra en helhedsvurdering Kun eksaminator og censor bedømmer Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 19

20 Kl : Kort pause Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 20

21 Kl Første netværksgruppearbejde, ca : Opsamling i plenum Forslag Xl diskussionspunkter: 1. Hvordan planlægges og gennemføres SRP i dag på skolerne? 2. Er der erfaringer fra SRP i dag, som bruges i det nye SRP? 3. Hvilken betydning får læreplanen for Xlreoelæggelsen af det tværfaglige samarbejde? 4. Hvilke ændringer og justeringer kræves i Xlreoelæggelsen af det tværfaglige samarbejde iz. Xlreoelæggelse af almen studieforberedelse? 5. Er der elementer fra almen studieforberedelse som kan videreføres i de nye tværfaglige forløb på skolerne? 6. Hvilke udfordringer har ledelsen iz. planlægning af SRP fremover? 7. Hvilke udfordringer har faglærerne iz. planlægning af SRP fremover? 8. InspiraXon Xl vejledningen Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 21

22 Kl : Kl : Kl : Frokost 20 Bmers videnskabsteori og metode Onsdag den 3.5 v. Katja Kofod Svan, Rysensteen Gymnasium Torsdag den 4.5 v. Mads Blom, Rysensteen Gymnasium Progression fra DHO Bl SRO Bl SRP, herunder mundtlig prøve i SRO v. AneDe Bækvang og Dorthe Koefoed Kvetny, Midtsjællands Gymnasium Kl : Kort kaffepause Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 22

23 Kl Andet netværksgruppearbejde Hvordan kan dansk-historieopgaven Xlreoelægges, så den forbereder eleverne bedst muligt på SRO og SRP? Tilreoelæggelse af Studieretningsopgaven/SRO Hvad kan føres videre fra den eksisterende SRO? Hvad skal ændres/justeres som følge af den nye læreplan? Hvordan kan SRO Xlreoelægges i de forskellige studieretninger? Hvordan forberedes eleverne Xl at kunne skrive SRP i alle fag, herunder C-niveau fag? De 20 Xmers videnskabsteori og metode Hvem skal Xlreoelægge progression og placering af de 20 Xmers videnskabsteori og metode: Skal det være fælles for alle klasser, skal det være studieretningstonet eller en blanding? Skal eleverne arbejde med videnskabsteori og metode i alle tre år? Hvorfor? Hvorfor ikke? Bidrag Xl vejledningen Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 23

24 Kl Afrunding og online evaluering 1. Afsluoende spørgsmål og kommentarer 2. Skriv meget gerne på OneNote både med ideer Xl vi tage med i Vejledningen Xl SRP og spørgsmål vi skal med Xlbage! 3. Skriv også gerne på OneNote ideer mm frem mod næste års FIP i SRP - Hvor er udfordringerne i SRP fremover? - Hvad skal FIP Xl næste år have fokus på? - Andre ideer! Husk online evaluering den skulle være åben nu TAK FOR I DAG! Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet Side 24

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan

Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan Roskilde Handelsskole d. 14. marts 2017 IBC, Kolding d. 15. marts 2017 Program: 10.00 10.45 Den nye læreplan for Dansk A ved fagkonsulent Lars

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Studieretningsprojektet SRP

Studieretningsprojektet SRP Studieretningsprojektet SRP Samspilskursus november 2008 Fagene ifølge læreplanen - 1 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med

Læs mere

Studieforberedende skrivekompetencer: Oversigt bilag 4

Studieforberedende skrivekompetencer: Oversigt bilag 4 Studieforberedende Oversigt bilag 4 htx, juni 2010 hhx, juni 2010 stx, juni 2010 Kursisternes hf, juni 2010 Kursisternes hfenkeltfag, juni 2010 Bilag 2 1.1. Kursisterne skal kunne finde og udvælge relevant

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Over sigt Særlige forløb og skriftlige opgaver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Oversigt over særlige forløb og skriftlige opgaver mv. på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2012/13 STX AT forløb

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock

FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock Undervisningsportfolio Hele skoleåret/kurset Prøveportfolio Slutningen af skoleåret/kurset Til prøven Elev og lærer

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2016 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra torsdag den 8. december

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Velkommen til Faglig udvikling i praksis

Velkommen til Faglig udvikling i praksis Tilføj hjæ 1. Højre områ dias 2. Velkommen til Faglig udvikling i praksis De nye læreplaner i græsk og latin 23. marts 2017 Vælg hjælp 3. Vælg skærm Program 10.00 10.15 Velkomst 10.15 11.00 De nye læreplaner

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV)

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) Kære 2.g er Du skal i april 2016 påbegynde arbejdet med din studieretningsopgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden.

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Studieretningsprojektet 2012

Studieretningsprojektet 2012 Studieretningsprojektet 2012 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere