I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner."

Transkript

1 Dato: 6. december 2017 Brevid: Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program for KOL og diabetes type 2 i almen praksis Med den nye overenskomst for almen praksis er det besluttet, at en del af aktiviteten på sygehusambulatorier vedrørende patienter med diagnosticeret KOL eller diabetes type 2 skal flyttes til almen praksis. Den overvejende del af den almene behandling og opfølgning for de to patientgrupper vil således nu blive samlet i almen praksis, der bliver behandlingsansvarlig for flere forløb for patienter med KOL og diabetes type 2. Formålet er at styrke almen praksis ansvar og opgavevaretagelse i forhold til patienter med de nævnte diagnoser. Opgaveflytningen skal være implementeret senest den 1. juli Den regionale dialog om tilrettelæggelsen af opgaveflytningen forankres i Praksisplanudvalget. Det regionale PLO skal på vegne af en mindre gruppe praksis ad gangen underskrive en erklæring, hvorved praksis tilkendegiver, at man er klar til at indgå i programmet om behandling af KOL- og diabetes type 2-patienter i almen praksis. Alle almen praktiserende læger skal være omfattet af en erklæring om klarmelding inden 1. august I forbindelse med opgaveomlægning skal det sikres, at de rigtige faglige rammer er til stede i forhold til at understøtte de praktiserende læger i deres daglige arbejde. Regionen skal derfor stille specialiserede rådgivningstilbud til rådighed for almen praksis. Ved udgangen af 2019 vil overenskomstparterne tage stilling til, om opgaven vedrørende de udflyttede forløb for patienter med KOL og diabetes type 2 fortsat skal være placeret i almen praksis. Med overenskomsten indføres der et fast kronikerhonorar pr. patient, der omfattes af programmet for KOL og diabetes patienter i almen praksis. Det faste kronikerhonorar omfatter de såkaldte kontaktydelser, dvs. konsultation, - og telefonkonsultationer og årskontroller. En konsultation mv. med en patient, der er omfattet af programmet, vil således ikke blive honoreret særskilt heller ikke selv om konsultationen mv. omhandler et helt andet emne end KOL eller diabetes type 2. Side 1

2 Der vil blive nedsat en central arbejdsgruppe, der skal beskrive forslag til honorarmodeller for patienter med kroniske sygdomme med henblik på at inddrage forslagene under de næste overenskomstforhandlinger. Andre indsatser på kronikerområdet Som et led i en styrket indsats for kronikere vil der i overenskomstperioden blive indført elektroniske forløbsplaner for patienter, der inden for de sidste fire år er diagnosticeret med KOL, diabetes type 2 eller kroniske lænderygsmerter. Den praktiserende læge opretter, anvender og vedligeholder forløbsplanen i samarbejde med patienten. Forløbsplaner er bl.a. tænkt som et værktøj til at inddrage patienterne, så hver enkelt patient sikres overblik og viden om forløbet og behandlingen og gives det bedste grundlag for egenomsorg i behandlingen. Herudover er det en del af overenskomsten, at indsatsen i almen praksis for tidlig opsporing af patienter med lungesygdomme skal styrkes. Indsatsen består både af et generelt kompetenceløft i forhold til at opspore borgere, der er i risikogruppen for at udvikle KOL samt af en konkret indsats om udførelse af et øget antal lungefunktionsmålinger på borgere i risikogruppen, når de i forvejen er i almen praksis. Endvidere skal der ske en implementering af Undersøgelsesprogram for Astma hos Børn og Unge, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. De praktiserende læger skal således medvirke til en tidlig og målrettet opsporing og udredning af børn og unge med astma eller mistanke om astma. Lægerne skal derudover medvirke til en systematisk opfølgning af børn og unge med astma. Kvalitetsarbejde i almen praksis Overenskomstparterne har besluttet, at der skal implementeres en ny måde at arbejde med kvalitet på i almen praksis. Derfor etableres der efter overenskomsten et program, hvor kvalitetsudviklingen bygger på, at de praktiserende læger indgår i såkaldte klynger, hvor der arbejdes med kvalitet. En klynge er et professionelt fællesskab af praktiserende læger, som mødes jævnligt og arbejder med kvaliteten af behandlingen af deres patienter internt i klyngen og i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Klynger udgøres af flere lægeklinikker inden for et vist geografisk område for at tilgodese det lokale samarbejde, både lægerne imellem og med det øvrige sundhedsvæsen. En klynge bør minimum omfatte et antal lægeklinikker med i alt gruppe 1-sikrede borgere. Formålet med klyngerne er bl.a., at arbejdet med kvalitet bliver praksisnært og dermed relevant for den enkelt praktiserende læge, og at kvalitetsarbejdet når ud til alle praksis. Der etableres et centralt Program for kvalitetsudvikling, der skal understøtte kvalitetsarbejdet i almen praksis. Ud over at facilitere dannelsen af klynger skal Programmet for kvalitetsudvikling bl.a. fastlægge rammerne for samspillet mellem klyngerne og det øvrige sundhedsvæsen, herunder særligt de regionale kvalitetsenheder. Side 2

3 Herudover skal der i programmet udvikles kvalitetsindikatorer for almen praksis med afsæt i bl.a. de 8 nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. Programmet skal endvidere etablere et datagrundlag, som understøtter klyngernes arbejde med kvalitet. Det kan dreje sig om sundhedsdata i meget bred forstand, herunder data om kronikerforløb, medicin, ventetider og patienttilfredshed, men også data fra sygehuse og kommuner og f.eks. indlæggelser, genoptræning og akutfunktioner, data om ressourceforbrug i sundhedsvæsenet, f.eks. om ydelsesforbrug og henvisninger. Målet er, at alle praksis indgår i kvalitetsklynger. Klinikker, som ikke indgår i en klynge pr. 1. november 2019, skal gennemgå endnu en akkrediteringsrunde. Differentiering af basishonoraret Med den nye overenskomst etableres en central ordning vedrørende differentieret basishonorar, hvorefter en del af midlerne til de praktiserende lægers basishonorar differentieres efter en model, der består af to elementer. Efter det ene element i ordningen differentieres en del af basishonoraret efter en statistisk beregnet sammenhæng mellem forbrug af ydelser i almen praksis på den ene side og patienternes køn, alder og sygelighed på den anden side. Basishonoraret for lægepraksis vil således variere alt efter tyngden af patientpopulationen. Efter det andet element i ordningen differentieres basishonoraret alt efter, om den enkelte lægepraksis er beliggende i et lægedækningstruet område eller ej. Hvilke områder der er lægedækningstruede, fastlægges af regionen hvert tredje år efter en objektiv model. Der skal altså være tale om en model med på forhånd fastlagte kriterier for, hvornår et område er lægedækningstruet. Modellen fastlægges som nævnt af regionen, og der er altså tale om model, der er adskilt fra Praksisplanudvalgets fastlæggelse af lægedækningstruede områder. Formålet med ordningen med differentieret basishonorar er at bidrage til en bedre lægedækning. Lægedækning Overenskomsten indeholder en række tiltag, der bl.a. skal gøre det mere attraktivt at praktisere i de områder, der er lægedækningstruede. Adgangen til delepraksis lempes i de lægedækningstruede områder med henblik på at rekruttere og fastholde praktiserende læger. I de lægedækningstruede områder bliver det således en ret for både eksisterende og nye praksis at etablere delepraksis i en periode på op til seks år dvs. uden at praksis skal søge Samarbejdsudvalget herom. Herudover lempes adgangen til at ansætte læger i praksis i de lægedækningstruede områder, ligesom der her gives adgang til, at uddannelseslæger i fase tre af uddannelsesforløbet kan ansættes i ledige kapaciteter eller i vikariater af mere end to måneders varighed. Samtidig ændrer den nye overenskomst den nedre grænse for, hvornår en praksis skal åbne for tilgang af patienter. Hvor praksis i dag skal åbne, når patientantallet når ned på 1.475, vil praksis efter den nye overenskomst skulle åbne ved et patientantal på Side 3

4 Endelig ændres reglerne om praktiserende lægers afgivelse af ophørsvarsel sådan, at der ved afgivelse af den første varsel 6 måneder før ophør samtidig skal gives meddelelse om, om lægen forventer at kunne sælge sin praksis eller ej. Det endelige varsel om ophør skal nu afgives 4 måneder før ophør mod tidligere 3 måneder med henblik på, at regionen har længere planlægningstid, når en læge ophører i praksis. Drøftelserne mellem parterne om, hvordan lægedækningen håndteres ved en læges ophør, herunder om patienterne kan placeres hos andre læger i området, flyttes med den nye overenskomst fra Samarbejdsudvalget til Praksisplanudvalget. Lægevagt Udfordringerne med lægedækning i bestemte geografiske områder har også indflydelse på de praktiserende lægers mulighed for at dække vagterne i lægevagten. De lægeklinikker, der etableres efter udbud afholdt af regionen, er aktuelt ikke omfattet af lægevagtsforpligtelsen. Med den nye overenskomst er der mulighed for, at der mellem PLO og regionen kan indgås en lokalaftale om, at udbudsklinikker og eventuelle regionsklinikker kan indgå i lægevagtsbetjeningen på samme vilkår som de alment praktiserende læger i regionen. Der igangsættes et fælles projekt om arbejdet i lægevagten, der skal afdække omfanget af arbejdet i lægevagten. Analysen skal kunne danne grundlag for indgåelsen af lokalaftaler om lægevagten. Opprioritering af sygebesøgsopgaven Med den nye overenskomst opprioriteres sygebesøgsopgaven, idet der blandt andet er aftalt en honorarstigning på sygebesøg samtidig med, at der er afsat midler til en aktivitetsstigning på området. Samtidig sikres adgangen til sygebesøg for alle borgere uanset afstand fra borgerens bopæl/opholdssted til egen læge, idet det indgår i den nye overenskomst, at egen læge løser sygebesøgsopgaven, også når borgeren har bopæl eller opholdssted længere væk end 15 km fra lægen. Det vil sige, at egen læge også skal løse sygebesøgsopgaven, når borgeren f.eks. opholder sig på en kommunal akutplads, der er beliggende mere end 15 km fra lægens praksis. Borgerens egen læge kan indgå en konkret aftale med en stedlig læge, der er geografisk tættere på borgerens bopæl/opholdssted om, at den stedlige læge løser sygebesøgsopgaven. Det er alene patientens tilstand, der er afgørende for vurderingen af, om der er behov for et sygebesøg. Hvis det ikke er muligt for hverken egen læge eller stedlig læge at foretage sygebesøget som følge af stor geografisk afstand til borgeren væsentligt ud over 15 km samtidig med ekstraordinært arbejdspres, så skal egen læge sikre, at borgeres behov varetages på anden vis. Samtidig skal det registreres, at det ikke var muligt at foretage et sygebesøg. Digital kommunikation mellem sektorer og styrket opfølgningsindsats ved sektorovergange I den nye overenskomst indgår et såkaldt periodeprojekt om den digitale kommunikation mellem sektorer. Dette indebærer et arbejde med at forbedre epikriserne fra sygehusene til almen praksis, korrespondancerne mellem kommunerne og almen praksis og henvisningerne fra almen praksis til sygehusene. Som en del af dette periodeprojekt skal der således udvikles en ny epikrisestandard, der gør det muligt for den udskrivende sygehuslæge at angive behovet for opfølgning hos patientens egen læge, herunder om der er behov for en akut opfølgning, behov for opsøgende opfølgning eller opfølgning som vanligt. Side 4

5 Formålet er, at mindske antallet af tilfælde, hvor patienter falder mellem to stole ved udskrivelse fra sygehus, og hvor væsentlige indsatser bliver forsinkede. Kontrol og opfølgning på kræftpatienter De praktiserende læger forpligtes med den nye overenskomst til aktivt at sikre en tilstrækkelig, relevant og differentieret opgavevaretagelse i relation til patienter med kræftsygdom. Dette omfatter både patienter med afsluttede kræftforløb, der overgår fra sygehusvæsenet til almen praksis, særligt udsatte patienter i vanskelige forløb samt kontinuerlig og vedvarende opfølgning generelt for patienter med kræftsygdomme. Opfølgningen kan eksempelvis omfatte en indsats i forhold til opsporing af tilbagefald, opmærksomhed på senfølger af kræftsygdom samt kontrol og behandling for andre kroniske sygdomme. Side 5

Kommunale interesser i ny overenskomstaftale (OK18) mellem RLTN og PLO

Kommunale interesser i ny overenskomstaftale (OK18) mellem RLTN og PLO #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Bente Graversen Kopi til Mikkel Grimmeshave Fra Sagsnr./Dok.nr. 2017-000165 / 2017-000165-13 19-09-2017 Sundhedsstrategisk Team Sundheds-

Læs mere

Opmærksomhedspapir til de kommunale sundhedspolitikere for (sam)arbejdet med de nye sundhedsaftaler

Opmærksomhedspapir til de kommunale sundhedspolitikere for (sam)arbejdet med de nye sundhedsaftaler Opmærksomhedspapir til de kommunale sundhedspolitikere for (sam)arbejdet med de nye sundhedsaftaler 2019 2022 Indledning Arbejdet med at forberede næste generation af sundhedsaftaler er i gang i de enkelte

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

PLO-kursus - i overenskomstens nye

PLO-kursus - i overenskomstens nye PLO-kursus - i overenskomstens nye Gå-hjem-møde forebyggelsesydelser m.m. om vigtige elementer i OK18 Hotel Føroyar lørdag d. 7. oktober 2006 kl. 10.00 16.00 Henrik Dibbern Næstformand i PLO s bestyrelse

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Sag.nr. - Tid Den 14. september 2017 Sted Deltagere København Repræsentanter

Læs mere

PLO Analyse Behov for praktiserende læger i 2030

PLO Analyse Behov for praktiserende læger i 2030 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Behov for 5.000 praktiserende læger i 2030 Hovedbudskaber Antallet af kontakter til den praktiserende læge vil stige som følge af, at befolkningssammensætningen

Læs mere

Redegørelse for forhandlingsaftalen af 14. september 2017 mellem RLTN og PLO

Redegørelse for forhandlingsaftalen af 14. september 2017 mellem RLTN og PLO PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Redegørelse for forhandlingsaftalen af 14. september 2017 mellem RLTN og PLO Kristianiagade 12 Tlf 3544 8477 E-post plo@dadl.dk Fax 3544 8599 2100 København Ø Tlf. (direkte)

Læs mere

Klynger - kom godt fra start. Ved spørgsmål kontakt mobil:

Klynger - kom godt fra start. Ved spørgsmål kontakt mobil: Klynger - kom godt fra start Ved spørgsmål kontakt Betina.Eskesen@rsyd.dk mobil: 23807643 Fakta om klynger ifølge OK18 Fakta om klynger ifølge OK18 Vision for kvalitetsarbejdet Nå ud til alle læger Opleves

Læs mere

Overflytning af patienter med diabetes type 2 og KOL til almen praksis

Overflytning af patienter med diabetes type 2 og KOL til almen praksis Overflytning af patienter med diabetes type 2 og KOL til almen praksis Prioritering 1 Afsnit i aftaleteksten 6 Opgaveopstart April 2018 Patienter med ukompliceret type 2 diabetes dog undtaget indlagte,

Læs mere

Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis

Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 14-11-2016 Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis 2016-2017

Læs mere

Temagruppemøde, Samordning og Patientforløb, implementering af overenskomst Mødelokale 4, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Temagruppemøde, Samordning og Patientforløb, implementering af overenskomst Mødelokale 4, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Tværsektorielt samarbejde Udarbejdet af: Naja Ramskov Krogh Journal nr.: 18/1121 E-mail: Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk Dato: 25. april 2018 Telefon: 2920 1212 Referat Møde: Temagruppemøde, Samordning

Læs mere

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark og indgår som en del af den

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over regionale aftaler og generelle 2-aftaler i Region Sjælland Juni 2018 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat. Aftale om ny overenskomst for almen praksis indgået (med forbehold for aftaleparternes godkendelse)

Notat. Aftale om ny overenskomst for almen praksis indgået (med forbehold for aftaleparternes godkendelse) Afdeling: Praksis med bidrag fra Kvalitet og Forskning Journal nr.: 17/31058 Dato: 18. september 2017 Notat Aftale om ny overenskomst for almen praksis indgået 14.9.17 (med forbehold for aftaleparternes

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger med ydernummer

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Værdibaseret styring i almen praksis?

Værdibaseret styring i almen praksis? Værdibaseret styring i almen praksis? Oplæg for regionsrådets midlertidige udvalg for værdibaseret styring d. 09.10.2018 v. Økonomidirektør Mette Jensen www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1) Introduktion

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Nordjylland

PLO faktaark 2017 Region Nordjylland PLO faktaark 2017 Region Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

WORKSHOP - YDELSER I ALMEN PRAKSIS.

WORKSHOP - YDELSER I ALMEN PRAKSIS. WORKSHOP - YDELSER I ALMEN PRAKSIS. ST. PRAKSIS PERSONALE DAG NIELS ULRICH HOLM PROGRAM. Oplæg omkring historie og udvikling af sygesikring og ydelser. Hvorfor ydelsesbaseret aftale system. Opgaver Drøft

Læs mere

Praksisplanudvalget Region Midtjylland. Høringssvar vedr. høringsudkast til Praksisplanen for almen praksis september 2016

Praksisplanudvalget Region Midtjylland. Høringssvar vedr. høringsudkast til Praksisplanen for almen praksis september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Praksisplanudvalget Region Midtjylland Høringssvar vedr. høringsudkast til Praksisplanen for almen

Læs mere

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation)

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Lægedækning i Almen Praksis i Region Hovedstaden

Lægedækning i Almen Praksis i Region Hovedstaden CENTER FOR SUNDHED Lægedækning i Almen Praksis i Temadrøftelse i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 25. april 2017 v/ Enhedschef Jesper Lihn 1 Dagsorden 1. Lægedækningssituationen i 2. Ny lægedækningsmodel

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis Sengepladser på offentlige sygehuse Indlæggelsestid i dage PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. marts 27 Sagsnr. 27-72 Aktid. 425539 PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Ny praksisplan for almen praksis. Sundhedspolitisk Dialogforum 5. oktober 2018

Ny praksisplan for almen praksis. Sundhedspolitisk Dialogforum 5. oktober 2018 Ny praksisplan for almen praksis Sundhedspolitisk Dialogforum 5. oktober 2018 Kort om praksisplanen for almen praksis Ny praksisplan udarbejdes af Praksisplanudvalget minimum én gang i hver valgperiode.

Læs mere

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation)

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

PLO Analyse Det koster kun ca kr. om året at have fri adgang til praktiserende læge

PLO Analyse Det koster kun ca kr. om året at have fri adgang til praktiserende læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Det koster kun ca. 1.400 kr. om året at have fri adgang til praktiserende læge Hovedbudskaber I gennemsnit koster det samfundet 1.405 kr. pr. borger at have

Læs mere

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner:

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: Notat Danske Fysioterapeuter Folketingsvalget 2019 Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: 1. Direkte adgang til fysioterapi 2. Målrettet og superviseret fysisk træning

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

OK 18 Overenskomst om almen praksis

OK 18 Overenskomst om almen praksis PLO-kursus - i overenskomstens nye forebyggelsesydelser m.m. Hotel Føroyar lørdag d. 7. oktober 2006 kl. 10.00 16.00 Henrik Dibbern Næstformand i PLO s bestyrelse OK 18 Overenskomst om almen praksis Helle

Læs mere

3. Formål Aftalen indgås med det hovedformål, at Region Sjælland overholder udredningsgarantien på 1 måned, og at kapaciteten hos de praktiserende spe

3. Formål Aftalen indgås med det hovedformål, at Region Sjælland overholder udredningsgarantien på 1 måned, og at kapaciteten hos de praktiserende spe , i å 'o SJÆLLAN D -, Primær Sundhed Sorø den 19. februar 2016 J. nr. 16-000154 66 aftale mellem praktiserende speciallæger i psykiatri og Region Sjælland om afklarende samtale med henblik på hurtig udredning.

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

MEDLEMSMØDE KONSULATIONSSYGEPLEJERSKER OG SYGEPLEJERSKER HOS SPECIALLÆGER. Mandag d. 27. august 2018

MEDLEMSMØDE KONSULATIONSSYGEPLEJERSKER OG SYGEPLEJERSKER HOS SPECIALLÆGER. Mandag d. 27. august 2018 MEDLEMSMØDE KONSULATIONSSYGEPLEJERSKER OG SYGEPLEJERSKER HOS SPECIALLÆGER Mandag d. 27. august 2018 VELKOMMEN 2 PROGRAM 3 DEBAT OM KRAV OVERENSKOMST 2018 KONSULTATIONSSYGEPLERJERSKER 4 OVERENSKOMSTFORNYELSEN

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 209 Bilag 2 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 209 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 209 Bilag 2 Offentligt mio. kr. til forskel mellem RLTN og PLO s forslag, hvillet ikke står mål med at foretage et lovindgreb. PLO bemærker, at lovforslaget vil stille

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Syddanmark

PLO faktaark 2017 Region Syddanmark PLO faktaark 2017 Region Syddanmark Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter pr.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Sjælland

PLO faktaark 2017 Region Sjælland PLO faktaark 2017 Region Sjælland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter pr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Praksisplan for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, som beskriver:

Praksisplan for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, som beskriver: N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Sundhed og Omsorg Emne Lægedækning Afdeling Sundhed og Omsorg Telefon 99741554 E-post natascha.damgaard@rksk.dk Dato 23.

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

VISION FOR ALMEN PRAKSIS BEDRE SUNDHED VISION FOR ET PRAKSIS

VISION FOR ALMEN PRAKSIS BEDRE SUNDHED VISION FOR ET PRAKSIS BEDRE SUNDHED VISION FOR ALMEN PRAKSIS VISION FOR ET BÆREDYGTIGT SUNDHEDSVÆSEN VISION FOR ALMEN PRAKSIS 1 2 Borgerne skal have et attraktivt, effektivt, sammenhængende og tilgængeligt tilbud om almen lægehjælp

Læs mere

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog Forening 05-10-2015

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

GIVER REGIONSKLINIKKER I HOVEDSTADEN BORGERNE EN FAST LÆGE?

GIVER REGIONSKLINIKKER I HOVEDSTADEN BORGERNE EN FAST LÆGE? PLO-HOVEDSTADEN Til medlemmerne af Regionsrådet i Region Hovedstaden Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 44 10 94 post.hpl@dadl.dk Den 04-09-2018 Sagsnr.: 2016-2934/1416996 KA/BE/AnV Kære Regionsråd

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

PLO-kursus. forebyggelsesydelser m.m. De praktiserende læger hvad med dem? Hotel Føroyar lørdag d. 7. oktober 2006 kl

PLO-kursus. forebyggelsesydelser m.m. De praktiserende læger hvad med dem? Hotel Føroyar lørdag d. 7. oktober 2006 kl PLO-kursus Sammenhængende - i overenskomstens sundhedsvæsen nye De praktiserende læger hvad med dem? forebyggelsesydelser m.m. Hotel Føroyar lørdag d. 7. oktober 2006 kl. 10.00 16.00 DSS seminar 2. marts

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd DN d. 8. juni 2017 lokale kl. Kl ] Talepapir samrådsspørgsmål DN vedr.

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd DN d. 8. juni 2017 lokale kl. Kl ] Talepapir samrådsspørgsmål DN vedr. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 954 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret med: SPOLD, MEDINT, JURPSYK, SUNDØK Sagsnr.:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Implementeringsplan vedr. behandling af KOL og diabetes type 2 patienter i almen praksis

Implementeringsplan vedr. behandling af KOL og diabetes type 2 patienter i almen praksis Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Implementeringsplan vedr. behandling af KOL og diabetes type 2 patienter i almen

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Nyhedsbrev December 2013 PLO-Nordjylland

Nyhedsbrev December 2013 PLO-Nordjylland December 2013 PLO-Nordjylland PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Nordjylland Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg, tlf. 35448189, lfnord@dadl.dk, www.lfnord.dk Medlemsmøder i 2014 PLO-Nordjylland har

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Danske Ældreråds Konference om Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Seminaroplæg ved sundheds-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Informationsmøde om den nye APN uddannelse

Informationsmøde om den nye APN uddannelse Informationsmøde om den nye APN uddannelse Program 1. Velkomst og præsentation af program 2. Hvorfor APN-sygeplejersker i kommunerne? Hvad vil vi opnå på borgernes vegne? 3. Præsentation af APNuddannelsen

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Det undrer mig, på hvilket grundlag man har besluttet at udarbejde et tilbud der udelukkende er møntet på en offentlig løsning?

Det undrer mig, på hvilket grundlag man har besluttet at udarbejde et tilbud der udelukkende er møntet på en offentlig løsning? Center for Sundhed POLITIKERSPØRGSMÅL Direkte 38665381 Dato: 27. september 2018 Spørgsmål nr.: RR-147-18 Dato: 30. august 2018 Stillet af: Line Ervolder (C) Besvarelse udsendt den: 27. september 2018 Spørgsmål:

Læs mere

Genoptræningsplaner til kræftpatienter

Genoptræningsplaner til kræftpatienter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 7. april 2015 Udarbejdet af: Morten Jakobsen/Annette Lunde Stougaard E mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området. Status på lægedækningssituationen. Konklusioner fra lægedækningsberegning

Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området. Status på lægedækningssituationen. Konklusioner fra lægedækningsberegning SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 9. MARTS 2017 TEAMLEDER HEIDI TRAP OVERSKRIFTER LÆGEDÆKNING ALMEN PRAKSIS Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området Status på lægedækningssituationen Konklusioner

Læs mere

PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis

PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. januar 2019 PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis Hovedbudskaber Patienterne er generelt meget tilfredse med almen praksis. Mere end 121.000 patienter

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere