PSYKISK VELBEFINDENDE OG LIVSKVALITET Søvn Selvvurderet helbred...6. Stress Højt stressniveau... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKISK VELBEFINDENDE OG LIVSKVALITET... 2. Søvn... 2. Selvvurderet helbred...6. Stress... 10. Højt stressniveau... 10"

Transkript

1 Indhold PSYKISK VELBEFINDENDE OG LIVSKVALITET... 2 Søvn... 2 Selvvurderet helbred...6 Stress Højt stressniveau Generet af psykiske symptomer Meget generet af psykiske symptomer SOCIALE RELATIONER OG DELTAGELSE Nogen at tale med Uønsket alene Grønne områder Transport som barriere for deltagelse i aktiviteter SUNDHEDSADFÆRD...32 Bevægelse...32 Lettere motion og stillesiddende aktiviteter...32 Stillesiddende aktiviteter mere end 10 timer om dagen Kostvaner Rygning...43 Alkohol Overskridelse af genstandsgrænser for alkohol Problematisk alkoholadfærd LANGVARIGE SYGDOMME OG HELBREDSPROBLEMER Langvarige sygdomme Hjerte-karsygdomme Sukkersyge og kræftsygdomme Luftvejssygdomme og allergi Sygdomme i bevægeapparatet Psykiske lidelser Multisygdom Overvægt... 81

2 PSYKISK VELBEFINDENDE OG LIVSKVALITET Søvn Søvn er en nødvendig fysiologisk tilstand, der har betydning for mange fysiologiske og psykologiske processer i kroppen og hjernen. Der er en del hormoner, hvor niveauet i kroppen ændres under søvn. Det gælder for bl.a. væksthormon, melatonin, kortisol og testosteron. Forstyrrelser af søvnen kan derfor blandt andet føre til ændret produktion af disse hormoner med øget risiko for at udvikle sygdomme i. Motion kan forbedre nattesøvnen. Manglende søvn være årsag til psykisk sygdom, ligesom psykisk sygdom ofte er årsag til søvnproblemer i. Borgerne er i Sundhedsprofilen 2013 blevet spurgt om, hvordan de alt i alt synes, deres søvn er.

3

4 Generelt: 40 procent af borgerne i Region Sjælland angiver, at de alt i alt sover dårligt. Køn og alder: Hyppigheden af dårlig søvn er højere hos kvinder end blandt mænd. Det er blandt de årige, at den laveste andel, der sover dårligt, forekommer, mens den højeste andel findes blandt de årige og blandt borgere på 80 år og derover, hvor 45 procent oplever dette Uddannelse: Den højeste andel, der sover dårligt, forekommer blandt borgere med grundskole alene. Her udgør andelen 49 procent, mens den laveste andel forekommer blandt borgere med lang videregående uddannelse. Der er en tendens til, at andelen, der sover dårligt, falder med stigende uddannelsesniveau Erhvervstilknytning: Blandt øvrige ikke-erhvervsaktive borgere og blandt førtidspensionister er det omkring 2/3, der oplever at sove dårligt. Den laveste andel findes blandt beskæftigede, hvor det gælder for 1/3 Samlivsstatus: Dårlig søvn er mest udbredt blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner Etnisk baggrund: Den højeste andel, der alt i alt sover dårligt, findes blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, hvor det gælder for halvdelen af borgerne, mens den laveste andel findes blandt borgere med anden vestlig baggrund.

5 Kommunevariation: Udbredelsen af dårlig søvn går fra 36 procent i Vordingborg, Sorø, Solrød Kommuner til 43 procent i Kalundborg, Roskilde og Næstved Kommuner. Der er fire kommuner, der adskiller sig signifikant fra regionsgennemsnittet. I Næstved Kommune ligger andelen signifikant over regionsgennemsnittet, mens andelen i Vordingborg, Sorø og Solrød Kommuner ligger signifikant under regionsgennemsnittet. Resultatet er fortsat signifikant, når der justeres for køn og alder. Derudover bliver Roskilde Kommune også signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet, når det justeres for køn og alder.

6 Selvvurderet helbred Personers vurdering af eget helbred, selvvurderet helbred, er et begreb med en selvstændig betydning. Begrebet har vist sig at være en uafhængig risikofaktor for både sygelighed og dødelighed og indgår derfor i mange befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed. Flere undersøgelser har påvist sammenhænge mellem selvvurderet helbred og forekomst af kræft, hjertesygdom, brug af sundhedsvæsenet, medicinforbrug og dødelighed. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, desto større er risikoen for sygelighed og for tidlig død ii. Dårligt selvvurderet helbred defineres her, som de borgere, der har svaret mindre godt eller dårligt til spørgsmålet Hvordan synes du selv, du har det?.

7

8 Generelt: 16 procent af borgerne i Region Sjælland vurderer deres helbred som dårligt. Køn og alder: Der ses lidt flere kvinder end mænd med dårligt selvvurderet helbred Dårligt selvvurderet helbred er mindst udbredt blandt de årige, hvor andelen er 7 procent. Herefter stiger andelen med alderen, og for borgere på 80 år og derover forekommer dårligt selvvurderet helbred 5 gange så ofte som blandt de yngste Uddannelse: Blandt borgere under uddannelse er dårligt selvvurderet helbred mindst udbredt. Hos borgere med grundskole alene har 31 procent dårligt selvvurderet helbred, og andelen falder med stigende uddannelseslængde. Blandt borgere med lang videregående uddannelse vurderer 7 procent, at deres helbred er dårligt. Der ses en social gradient i dårligt selvvurderet helbred Erhvervstilknytning: Dårligt selvvurderet helbred er mindst udbredt blandt beskæftigede, hvor andelen er 7 procent. Andelen er højest blandt førtidspensionister og øvrige ikke-erhvervsaktive, hvor over halvdelen af borgerne har dårligt selvvurderet helbred. Blandt alderspensionister vurderer hver fjerde deres helbred som dårligt Samlivsstatus: 20 procent af borgerne, der ikke bor sammen med en partner, har dårligt selvvurderet helbred, hvilket er en større andel end blandt samlevende Etnisk baggrund: Dårligt selvvurderet helbred er mest udbredt blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, hvor andelen er 27 procent. Dette er næsten dobbelt så hyppigt, som blandt borgere af dansk eller anden vestlig baggrund, hvor andelen er 16 procent.

9 Kommunevariation: Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred varierer mellem 13 procent i Greve og Lejre Kommuner og 21 procent i Lolland Kommuner. Kalundborg og Lolland Kommuner har en signifikant højere andel end regionsgennemsnittet, mens andelen i Greve, Lejre og Solrød Kommuner er signifikant lavere. Her ses en tydelig social gradient, da andelene af borgere med dårligt selvvurderet helbred er større i kommunerne fra kommunesocialgruppe 3 sammenlignet med kommunerne fra gruppe 1. Når der er justeret for køn og alder har Kalundborg, Lolland og Slagelse Kommuner en signifikant højere andel af borgere med dårligt selvvurderet helbred, hvorimod Lejre Kommune fortsat har signifikant mindre andel. Den sociale gradient er bevaret, når der er taget højde for køn og alder. Udvikling: 16 procent af borgerne i Region Sjælland har dårligt selvvurderet helbred i Dermed er andelen faldet med ét procentpoint siden Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred er faldet med 4 procentpoint i Odsherred Kommune. Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred er ikke steget i nogen kommune.

10 Stress Stress er en fysiologisk og psykologisk tilstand, der gør, at vi kan yde vores bedste i situationer, hvor der kræves noget særligt af os. Kortvarigt stress kan derfor betegnes som en positiv tilstand. Det er først, når en stresstilstand står på i længere tid, at det bliver et problem med risiko for udvikling af fysiske og psykiske sygdomme som f.eks. hjerte-karsygdomme og depression. Stress kan desuden have negative sociale konsekvenser iii, iv v. Stress opstår, når der er ubalance mellem de krav, borgere udsættes for og deres oplevelse af kontrol. Højt stressniveau I Sundhedsprofilen måles stress med Cohens Perceived Stress Scale, som er en valideret stress-scala. Den består af ti spørgsmål inden for dimensionerne: Uforudsigelighed, manglende kontrol og høje krav. På baggrund af disse spørgsmål får deltagerne tildelt en stressscore, der går fra nul til 40 - jo højere værdi des højere stressniveau. vi Højt stressniveau er i Sundhedsprofil 2013 er defineret med den nationale Sundhedsprofil 2010 som reference. I den nationale Sundhedsprofil 2010 blev det konstateret, at de 20 procent mest stressede borgere havde en stressscore på 18 eller derover. Denne score er anvendt i det følgende og definerer, hvad der forstås ved et højt stressniveau.

11

12 Generelt: 23 procent af borgerne i Region Sjælland har et højt stressniveau. Køn og alder: Højt stressniveau forekommer hyppigere blandt kvinder end blandt mænd. Den højeste andel med højt stressniveau forekommer blandt borgere på 80 år og derover. Her udgør andelen 33 procent. Blandt borgere i den erhvervsaktive alder forekommer højt stressniveau hyppigst blandt de årige. Blandt de årige findes den laveste forekomst af borgere med højt stressniveau med 19 procent. Uddannelse: Blandt borgere med grundskole alene forekommer højt stressniveau hos mere end hver tredje. Der er en tydelig social gradient med den laveste forekomst blandt borgere med lang videregående uddannelse, hvor andelen udgør 13 procent. Erhvervstilknytning: De laveste andele med de højeste stressniveauer findes blandt efterlønsmodtagere og beskæftigede med henholdsvis 13 og 16 procent, mens de højeste andele findes blandt øvrige ikke-erhvervsaktive med 66 procent og blandt førtidspensionister med 55 procent. Samlivsstatus: Andelen med højt stressniveau er lidt højere blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner, end blandt samlevende. Etnisk baggrund: Blandt borgere med ikke-vestlig baggrund er andelen, der har et højt stressniveau, næsten dobbelt så høj som blandt borgere med dansk baggrund, nemlig 42 procent mod 22 procent.

13 Kommunevariation: Andelen med højt stressniveau varierer fra 20 procent i Greve, Lejre og Faxe Kommuner til 26 procent i Lolland og Slagelse Kommuner. I tre kommuner adskiller andelen med højt stressniveau sig signifikant fra regionsgennemsnittet på 23 procent. I Lolland og Slagelse Kommuner ligger andelen signifikant over regionssnittet, mens andelen i Faxe Kommune ligger signifikant under regionsgennemsnittet. Resultaterne er fortsat signifikante, når der er justeret for køn og alder. Udvikling: Hverken i forhold til regionsgennemsnittet eller i forhold til resultaterne for de enkelte kommuner findes nogen betydelige ændringer i andelen, der har et højt stressniveau.

14 Generet af psykiske symptomer Der findes en lang række former for psykiske symptomer, lige fra tvangsprægede handlinger, vrangforestillinger, hallucinationer, angst, træthed, følelse af tristhed, opstemthed, uro, forvirring, eller kropslige symptomer med psykisk årsag vii. Meget generet af psykiske symptomer I Sundhedsprofilen fokuseres der på et udsnit af disse symptomer, og det er valgt at belyse flere psykiske symptomer under ét. Borgerne er spurgt om: Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de nedenstående former for smerter og ubehag? Der kunne svares ja, meget - ja, lidt eller nej til kategorierne: Søvnbesvær, søvnproblemer Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig Ængstelse, nervøsitet, uro og angst I det følgende er gengivet resultater for de borgere der har svaret Ja, meget til, at de inden for de seneste 14 dage har været generet af nogle af de nedenstående former for smerter og ubehag.

15

16 Generelt: 16 procent af borgerne i Region Sjælland har inden for de seneste 14 dage følt sig meget generet af psykiske symptomer. Køn og alder: Flere kvinder end mænd har været meget generet af psykiske symptomer. Meget generende psykiske symptomer er nogenlunde ligeligt fordelt mellem aldersgrupperne, og mindst udbredt blandt de årige. Uddannelse: Blandt borgere med grundskole alene har hver 4. følt sig meget generet og blandt borgere under uddannelse har hver 5. følt sig meget generet af psykiske symptomer. Andelen er lavest blandt borgere med lang videregående uddannelse, hvor 8 procent har været meget generet. Erhvervstilknytning: 55 procent blandt de øvrige ikke-erhvervsaktive borgere og 40 procent blandt førtidspensionisterne har været meget generet af psykiske symptomer. Andelene er 4-5 gange større end blandt efterlønsmodtagere og blandt beskæftigede. Samlivsstatus: Andelen af borgere, der ikke bor sammen med en partner, der har følt sig meget generet af psykiske symptomer er 21 procent, hvilket er højere end blandt samlevende, hvor andelen er 14 procent. Etnisk baggrund: 29 procent med ikke-vestlig baggrund har følt sig meget generet af psykiske symptomer, mens dette er tilfældet for 16 og 18 procent for borgere med dansk eller anden vestlig baggrund.

17 Kommunevariation: Andelen af borgere, der har følt sig meget gereret af psykiske symptomer, varierer mellem 13 procent i Faxe og Sorø Kommuner og 19 procent i Lolland Kommuner. Lolland Kommunes andel er signifikant højere end regionsgennemsnittet, mens andelen i Sorø Kommune er signifikant lavere. Den signifikante forskel bevares, når der er taget højde for køn og alder. Udvikling: 16 procent af borgerne i Region Sjælland har været meget generet af psykiske symptomer i 2013 mod 15 procent i Det tyder på en lille stigning. I Holbæk Kommune er andelen af borgere, der har været meget generet af psykiske symptomer, steget 5 procentpoint siden 2010.

18 SOCIALE RELATIONER OG DELTAGELSE Nogen at tale med Sundhedsprofilen anvender spørgsmålene Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre? og Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte? til at belyse borgernes sociale netværk.

19 Generelt: 5,8 procent af borgerne i Region Sjælland har sjældent eller aldrig nogen at tale med, hvis der skulle opstå problemer. Køn og alder: Næsten dobbelt så mange mænd, som kvinder, angiver ikke at have nogen at tale med ved problemer. Andelen er størst blandt årige, hvor 7,6 procent ikke har nogen at tale med. Borgere på 80 år og derover har en lidt lavere andel nemlig 6,1 procent. Den laveste andel af borgere, der sjældent eller aldrig har nogen at tale med, findes blandt borgere under 45 år. Uddannelse: Der er 7,5 procent af borgerne med grundskole alene, der sjældent eller aldrig har nogen at tale med, hvis der er problemer. Det er den højeste andel på tværs af uddannelseskategorier. Den laveste andel ses hos borgere med mellemlang videregående uddannelse. Erhvervstilknytning: Der er et spænd fra 13,1 procent blandt førtidspensionister til 4,0 procent blandt beskæftigede i andelen, der har ikke nogen at tale med ved problemer. Samlivsstatus: Blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner, er oplevelsen af ikke at have nogen at tale med næsten dobbelt så høj, som blandt de samlevende. Etnisk baggrund: 16,6 procent af borgere med anden vestlig baggrund har ikke nogen at tale med ved problemer. Den andel er 3 gange så høj, som blandt borgere med dansk baggrund. 10 procent af borgere med ikkevestlig baggrund har ikke nogen at tale med ved problemer.

20 Kommunevariation: Lolland, Kalundborg og Vordingborg Kommuner er andelen af borgere, der sjældent eller aldrig har nogen at tale med på mellem 8,5 og 7,3 procent. Det er signifikant højere end i resten af regionen. I Sorø Kommune er der fundet en signifikant lavere andel borgere, der oplever dette. Efter justering for køn og alder er der fortsat i Kalundborg og Lolland Kommuner en højere andel af borgere, der ikke har nogen at tale med, og i Sorø Kommune er andelen stadig fundet signifikant lavere. Det samlede billede over kommunesocialgrupper peger på, at der på dette område er tale om en social gradient på kommuneniveau.

21 Uønsket alene Til Sundhedsprofilen har borgerne fået spørgsmålet: Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre?

22 Generelt: 6 procent af borgerne i Region Sjælland er ofte uønsket alene. Køn og alder: Der er lidt flere kvinder end mænd, der ofte er uønsket alene. Det er specielt borgere på 80 år og derover og de helt unge på 16-24år, der ofte er alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre. De årige har den laveste andel af borgere, der er uønsket alene. Uddannelse: At være uønsket alene er mest udbredt blandt borgere med grundskole alene og borgere under uddannelse henholdsvis 11,9 og 10,2 procent. Herefter ses en tendens til jo længere uddannelse, jo lavere er andelen af borgere, der er uønsket alene. Blandt borgere med lang videregående uddannelse er andelen på 2,4 procent. Erhvervstilknytning: 18,7 procent af de øvrige ikke-erhvervsaktive borgere og 15,6 procent af førtidspensionisterne er ofte uønsket alene. Disse er de højeste andele. De laveste andele findes blandt efterlønsmodtagere og beskæftigede. Samlivsstatus: Ofte uønsket alene er mest udbredt blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner. Det gælder for 12,5 procent. Etnisk baggrund: Blandt borgere med anden vestlig og ikke-vestlig baggrund er andelene, der oplever at være uønsket alene, større end blandt borgere med dansk baggrund.

23 Kommunevariation: Variationen over kommuner i andelen, der ofte er uønsket alene, spænder fra 8,3 procent i Guldborgsund Kommune til 3,6 procent i Faxe Kommune. Der er fem kommuner, hvor andelen er fundet signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet: For Guldborgsund og Lolland Kommuner er andelene højere, og i Faxe, Greve og Lejre Kommuner er andelen lavere end regionsgennemsnittet. Efter justering for køn og alder er forskellen fortsat signifikant i Guldborgsund, Lolland, Faxe og Greve Kommuner. Der er på tværs af kommunerne fundet en social gradient.

24 Grønne områder I den senere tid er der forsket mere og mere i forståelsen af relationerne mellem menneskets sundhed og brugen af natur. Der er dokumenteret positiv effekt af ophold i grønne områder på blodtryk og kolesterolindholdet i blodet og et middel til afstressning viii. Flere undersøgelser har påvist en positiv sammenhæng mellem tilgængelighed til grønne områder og fysisk aktivitet ix, og en ny undersøgelse påviser en sammenhæng mellem manglende tilgængelighed til grønne områder og stillesiddende aktivitet i fritiden x. Inspireret af en undersøgelse om natur og sundhed xi er deltagerne i Sundhedsprofilen spurgt om, hvor tæt de efter egen opfattelse bor fra forskellige former for grønne områder samt om, hvor tit de opholder sig i grønne områder. I det følgende betegnes det, at grønne områder befinder sig under 1 km fra borgerens bopæl som let tilgængelighed, og ophold i grønt område 1 gang om måneden eller sjældnere betegnes som sjældent ophold.

25

26 Generelt: 95 procent af borgerne i Region Sjælland har en bopæl, hvor grønne områder er let tilgængelige. 7 procent opholder sig sjældent i grønne områder. Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem kønnene, når det gælder kort afstand til grønt område og sjældent ophold i natur eller grønne områder. De 16-34årige har i mindre grad end de øvrige aldersgrupper let adgang til grønne områder. Andelen af borgere, der sjældent opholder sig i grønne områder, er højest blandt borgere på 80 år og derover og lavest blandt de 65-79årige Uddannelse: Borgere under udannelse og borgere med grundskole alene har i lavere grad let adgang til grønne områder. Det er i de samme to uddannelsesgrupper, at andelen, der sjældent opholder sig i grønne områder, er størst. Erhvervstilknytning: Andelen af borgere med kort afstand til grønne områder er betydeligt lavere blandt øvrige ikke-erhvervsaktive, dette gælder for 88 procent. Førtidspensionister og øvrige ikke-erhvervsaktive borgere opholder sig sjældnere i grønne områder end de øvrige grupper. Samlivsstatus: Der er lidt højere andel af samlevende, der bor i kort afstand til grønne områder, og der er en betydeligt højere andel, der ikke lever sammen med en partner, der sjældent opholder sig i grønne områder. Etnisk baggrund: Kort afstand til grønne områder ses sjældnest hos borgere med ikke-vestlig baggrund. Tilsvarende er sjælden brug af grønne områder betydeligt højere blandt borgere med ikke-vestlig baggrund.

27 Kommunevariation: Andelen af borgere, der opholder sig i grønne områder én gang om måneden eller sjældnere, varierer fra 4, 1 procent i Vordingborg Kommune til 10 procent i Ringsted Kommune. I Vordingborg, Lejre og Odsherred Kommuner er andelen af borgere, der sjældent opholder sig i grønne områder, signifikant lavere end regionsgennemsnittet. Ringsted og Slagelse Kommuner har begge signifikant højere andele af borgere, der sjældent opholder sig i grønne områder end regionsgennemsnittet. Når der er taget højde for køn og alder, er forskellen stadig signifikant lavere end regionsgennemsnittet i Vordingborg og Lejre Kommuner, og signifikant højere i Slagelse, Ringsted og Greve Kommuner.

28 Transport som barriere for deltagelse i aktiviteter Deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet er, som tidligere nævnt af vital betydning for menneskers sundhed og livskvalitet. Aktivitet og deltagelse spiller en stor rolle i menneskers muligheder for at kunne leve et selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt hverdagsliv. En norsk undersøgelse påviser sammenhæng mellem deltagelse i kulturelle aktiviteter og godt selvvurderet helbred, lavt angst- og depressionsniveau samt tilfredshed med livet xii. I Sundhedsprofilen 2013 er borgerne spurgt til, om de på grund af problemer med transport har undladt at deltage i 6 aktiviteter inden for de seneste 12 måneder.

29

30 Generelt: 25 procent af borgerne i Region Sjælland har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport inden for det seneste år. Køn og alder: Lidt flere kvinder end mænd har haft problemer med transport. Transportproblemer er mest udbredt i de ældste og de yngste aldersgrupper, hvor omkring 50 procent har dette problem Uddannelse: Størst andel, der har haft problemer med transport, findes blandt borgere under uddannelse, hvor det gælder for 44 procent. Blandt borgere med grundskole alene har hver tredje haft problemer, hvilket er det dobbelte af, hvad der ses blandt borgere med kort uddannelse. Erhvervstilknytning: Problemer med transport er mindst udbredt blandt efterlønnere og beskæftigede med 15 og 16 procent, mens andelen hos førtidspensionister og øvrige ikke-erhvervsaktive er over dobbelt så høj. Samlivsstatus: 38 procent af de borgere, der ikke lever sammen med en partner har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport, hvilket er dobbelt så høj andel som blandt samlevende. Etnisk baggrund: Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der har undladt at deltage i aktiviteter på grund af transportproblemer, er 43 procent, hvilket er en betydeligt højere andel end hos borgere med dansk eller anden vestlig baggrund.

31 Kommunevariation: Andelen af borgere, der det seneste år har undladt at deltage i aktiviteter på grund af transport, varierer mellem 18 procent i Greve Kommune og 30 procent i Slagelse Kommune. Begge adskiller sig signifikant fra regionsgennemsnittet. Dette gælder også, når der er taget højde for køn og alder. Der ses tendens til social gradient på kommuneniveau, da andele af borgere, der har haft problemer med transport er større i kommunerne fra kommunesocialgruppe 3 sammenlignet med kommunerne fra gruppe 1.

32 SUNDHEDSADFÆRD Bevægelse Der er betydelige gevinster ved, at de fysisk inaktive bliver aktive xiii. Det er anslået, at 7 til 8 procent af alle dødsfald er relateret til fysisk inaktivitet. Der er i dag evidens for, at fysisk træning ved en lang række sygdomme og lidelser er lige så effektive - og i særlige situationer mere effektive - end medicinsk behandling xiv. Lettere motion og stillesiddende aktiviteter I Sundhedsprofilen er borgere spurgt til deres fysiske aktivitet i fritiden inden for det seneste år. Her er er vægten lagt på borgere, der dyrker lettere motion eller har stillesiddende aktiviteter i fritiden. Det vil sige, borgere, der ikke træner hårdt eller dyrker motionsidræt mindst 4 timer om ugen.

33

34 Generelt: 73 procent af borgerne i Region Sjælland dyrker lettere motion eller stillesiddende aktivitet i fritiden. Køn og alder: Flere kvinder end mænd dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i fritiden. Andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter stiger med alderen - fra 57 procent blandt de årige til 95 procent blandt borgere på 80 år og derover. Uddannelse: Blandt borgere under uddannelse ses den laveste andel, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i fritiden. Den højeste andel findes blandt borgere med grundskole alene, hvor 83 procent dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i fritiden. Der er en tendens til at andelen, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter falder ved stigende uddannelseslængde. Erhvervstilknytning: Den laveste andel af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter findes blandt de beskæftigede med 66 procent. Blandt førtidspensionisterne ses den højeste andel af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, hvor 90 procent falder i denne kategori. Samlivsstatus: Der er ikke forskel i andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, på tværs af samlivsstatus. Etnisk baggrund: Andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, er lavest blandt borgere med dansk baggrund og højest blandt borgere med ikke-vestlig baggrund.

35 Kommunevariation: Faxe, Køge, Lejre og Solrød Kommuner har alle den laveste andel af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter på 70 procent. I Lolland Kommune træner 77 procent af borgerne ikke hårdt dette er den højeste andel. Når der er justeret for køn og alder har Lolland Kommune fortsat signifikant en højere andel af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter sammenlignet med regionsgennemsnittet. Ingen af de andre kommuner er fundet signifikant forskellige fra regionsgennemsnittet. Udvikling: Der er ikke sket nogen ændring i andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i Region Sjælland siden Faxe Kommune oplever det største fald, hvor andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, er faldet med 5 procentpoint.

36 Stillesiddende aktiviteter mere end 10 timer om dagen I Sundhedsprofilen er borgerne spurgt, om hvor mange timer og minutter de typisk bruger på stillesiddende aktiviteter i løbet af dagen både stillesiddende arbejde og afslapning, se tv og så videre. I det følgende vises resultater for borgere, der har stillesiddende aktiviteter i mere end 10 timer om dagen.

37 Generelt: 28 procent af borgerne i Region Sjælland sidder stille i mere end 10 timer om dagen. Køn og alder: Nogenlunde lige mange mænd og kvinder sidder stille mere end 10 timer i løbet af dagen. Det er specielt de årige og de 80+-årige, der har stillesiddende aktiviteter. De årige er den aldersgruppe, hvor færrest har stillesiddende aktiviteter med 23 procent. Uddannelse: Blandt borgere under uddannelse sidder over halvdelen stille i mere end 10 timer om dagen. Dette er klart den største andel på tværs af uddannelsesgrupperne. Den laveste andel findes blandt borgere med mellemlang videregående uddannelse, hvor cirka hver femte hovedsagligt har stillesiddende aktiviteter i løbet af dagen. Erhvervstilknytning: Den højeste andel med stillesiddende aktiviteter på 37 procent findes blandt kategorien af øvrige ikke-erhvervsaktive. Efterlønsmodtagere er dem, hvor den laveste andel sidder stille i løbet af dagen, efterfulgt af beskæftigede og alderspensionister. Samlivsstatus: Blandt borgere, der ikke lever sammen med en partner, er andelen, der sidder stille størstedelen af tiden, størst. Her er andelen på 36 procent. Etnisk baggrund: 29 procent af borgerne med dansk baggrund har stillesiddende aktiviteter i mere end 10 timer. Det er den højeste andel. Den laveste andel ses blandt borgere med anden vestlig baggrund end dansk.

38 Kommunevariation: Der er ganske stor spredning kommunerne i mellem i andelen af borgere, der har stillesiddende aktiviteter i mere end 10 timer om dagen. Størst er andelen i Greve Kommune, hvor mere end hver tredje borger hovedsagligt har stillesiddende aktiviteter i løbet af dagen. Den laveste andel findes i Guldborgsund og Næstved Kommuner, hvor 23 procent sidder stille langt størstedelen af dagen. Fem kommuner er fundet signifikant forskellige fra regionsgennemsnittet, når der er justeret for køn og alder. Her har Guldborgsund og Næstved Kommuner signifikant færre, og Greve, Roskilde og Solrød har signifikant flere borgere, der hovedsagligt sidder stille i løbet af dagen.

39 Kostvaner Usunde kostvaner er en medvirkende faktor ved udvikling af overvægt og en række livsstilssygdomme. Hvert år er dødsfald, svarende til 4 procent, relateret til indtag af for meget mættet fedt. Et tilsvarende forhøjet antal dødsfald findes for et lavt indtag af frugt og grønt. xv Mænd, der enten dør på grund af for meget mættet fedt eller for lidt frugt og grønt, mister ca. 11 års levetid, mens antallet for kvinder er ni år. I Sundhedsprofilen anvendes en kostscore xvi, der for de årige, har vist, at der er en sammenhæng med indtagelse af en sund kost i forhold til forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme. Kostscoren inddeler kosten i tre kategorier: Sund kost mad med et højt indhold af frugt, grønt og fisk samt lavt indhold af mættet fedt i kosten Middelsund kost middelhøjt indhold af frugt, grønt og fisk samt mættet fedt i kosten Usund kost lavt indhold af frugt, grønt, fisk og højt indhold af mættet fedt.

40

41 Generelt: 14 procent af borgerne i Region Sjælland har generelt meget usunde kostvaner, mens der er 20 procent med generelt sunde kostvaner. Køn og alder: Andelen af mænd, der spiser meget usundt, er næsten dobbelt så høj som blandt kvinder, nemlig 18 procent blandt mænd mod 10 procent blandt kvinder. Tilsvarende er andelen, der spiser sundt, højere hos kvinder end hos mænd. At have usunde kostvaner er mindst udbredt i alderen 35 til 54 år og ses hyppigere hos både de yngre og i alderen 65+ år. Blandt de årige ses hyppigst sunde kostvaner. Blandt borgere på 80 år og derover er andelen lavest og udgør 9 procent. Uddannelse: Inden for kategorien meget usunde kostvaner findes den højeste andel blandt borgere med grundskole alene, hvor andelen er mere end fire gange så høj som blandt borgere med lang videregående uddannelse. Når det gælder kategorien sunde kostvaner, findes den højeste andel blandt borgere med lang videregående uddannelse, nemlig 30 procent, mens andelen med grundskole alene udgør det halve, nemlig 15 procent. Både for kategorien meget usunde og sunde kostvaner gælder, at der ses en social gradient. Erhvervstilknytning: Den laveste andel af borgere, der spiser meget usundt, findes blandt borgere i beskæftigelse. Den højeste andel findes blandt øvrige ikke-erhvervsaktive og førtidspensionister, hvor andelen er det dobbelte af, hvad den er blandt beskæftigede. Den højeste andel af borgere, der generelt spiser sundt, findes blandt beskæftigede og arbejdsløse, hvor andelen udgør 21 procent. Den laveste andel findes blandt øvrige ikkeerhvervsaktive, hvor andelen udgør 12 procent. Samlivsstatus: Blandt borgere, der ikke lever sammen med en partner, er der en højere andel, der generelt spiser usundt end blandt de samlevende. Tilsvarende er andelen, der generelt spiser sundt højere blandt samlevende. Etnisk baggrund: Blandt borgere med dansk baggrund er andelen, der generelt spiser usundt, næsten fire gange så høj som blandt borgere med anden vestlig og ikke-vestlig baggrund. I forhold til generelt sunde kostvaner findes den højeste andel blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, 32 procent, og den laveste andel ses blandt borgere med dansk baggrund på 19 procent.

42 Kommunevariation: Den laveste andel af borgere med generelt usunde kostvaner findes i Roskilde og Greve Kommuner med henholdsvis 10 og 11 procent. Resultaterne for Roskilde og Greve er signifikant lavere end regionsgennemsnittet på 14 procent. Resultatet er fortsat signifikant, når der er justeret for køn og alder. Den højeste andel med usunde kostvaner findes i Lolland Kommune med 18 procent. Både Lolland og Faxe Kommuner ligger signifikant højere end regionsgennemsnittet. Begge resultater er fortsat signifikant højere end regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder. Der ses en tendens til social gradient inden for kommunesocialgrupperne. Udvikling: Andelen af borgere med usunde kostvaner i Region Sjælland i 2013 er uændret i forhold til Der er ingen signifikante ændringer fra 2010 til 2013 i forhold til andelen, der generelt spiser usundt i de enkelte kommuner.

43 Rygning Danmark hører til et af de lande i den vestlige verden med højest rygerandel, selvom andelen har været faldende de seneste år xvii. Af de risikofaktorer, der kan forebygges, anses rygning for at give anledning til flest kroniske sygdomme. Rygning er derfor et væsentligt problem for folkesundheden. De sygdomme, der oftest kommer af rygning er hjerte-karsygdomme, kræft og kroniske lungesygdomme. En person, der ryger, kan forvente op til 10 færre leveår uden langvarig belastende sygdom end en person, der aldrig har røget. Rygning er skyld i 26 procent af alle dødsfald om året, hvilket svarer til ca borgere i Danmark. Sundhedsvæsenets nettoomkostninger relateret til rygning er 3,4 mia. kr. om året xviii. Borgerne er i Sundhedsprofilen blevet spurgt om deres rygeadfærd med spørgsmålet Ryger du?. hvortil der var følgende svarmuligheder: Ja, hver dag, Ja, mindst én gang om ugen, Ja, sjældnere end hver uge, Nej, jeg er holdt op og Nej, jeg har aldrig røget.

44

45 Generelt:18 procent af borgerne i Region Sjælland ryger hver dag. Køn og alder: Der ses lidt flere dagligrygere blandt mænd end blandt kvinder. Flest dagligrygere ses hos de årige, hvor ca. hver 5. person ryger. De unge på år har laveste andel af ikke-rygere, mens borgere på 80 år og derover har højeste andel af ikke-rygere. Uddannelse: Der er næsten tre gange så mange dagligrygere blandt borgere med grundskole alene som blandt borgere med lang videregående uddannelse. Der ses en social gradient i rygning, da andelen af rygere falder markant med stigende uddannelseslængde. Andelen af ikke-rygere vokser også i med stigende uddannelseslængde fra grundskole til lang videregående uddannelse, men stigningen er ikke så markant som for dagligrygning. Erhvervstilknytning: Andelen af dagligrygere er næsten dobbelt så høj i gruppen af øvrige ikke-erhvervsaktive borgere og førtidspensionister som blandt beskæftigede, alderspensionister og efterlønsmodtagere. Andelen af ikke-rygere er lavest blandt øvrige ikke-erhvervsaktive og førtidspensionister, og højest blandt alderspensionister. Samlivsstatus: Andelen af dagligrygere er størst blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner, mens andelen af ikke-rygere er størst blandt samlevende. Etnisk baggrund: Der ses ingen forskelle i forhold til dagligrygning og ikke-rygning mellem borgere af forskellig etnisk baggrund.

46 Kommunevariation: Andelen af dagligrygere varierer mellem 14 procent i Solrød Kommune og 22 procent i Lolland og Slagelse Kommuner. Lolland, Odsherred, Slagelse og Vordingborg Kommuner har alle signifikant højere andel af rygere end regionsgennemsnittet, mens Næstved, Roskilde og Solrød Kommuners andele er signifikant lavere. Her ses en tydelig social gradient, da andelene af dagligrygere er større i kommunerne fra kommunesocialgruppe 3 sammenlignet med kommunerne fra gruppe 1. Den sociale gradient er bevaret, når der er taget højde for køn og alder. Udvikling: 18 procent af borgerne i Region Sjælland er dagligrygere i Der er dermed sket et fald på 5 procentpoint siden Størst fald i andelen af dagligrygere er sket i Lolland Kommune, hvor andelen er faldet med 9 procentpoint. Andelen af dagligrygere er også faldet i Kalundborg, Odsherred, Vordingborg, Faxe, Holbæk, Næstved, Ringsted, Sorø, Køge og Solrød Kommuner.

47 Alkohol Overskridelse af genstandsgrænser for alkohol Som tidligere nævnt har Sundhedsstyrelsen defineret to slags genstandsgrænser for alkohol: Lav risiko, hvor risikoen for at blive syg på grund af alkohol ved 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd er lav. Høj risiko, hvor risikoen for at blive syg på grund af alkohol ved mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd er høj.

48 Generelt: 19 procent af borgerne i Region Sjælland overskrider de anbefalede ugentlige genstandsgrænser for lav risiko, som er 7 ugentlige genstande for kvinder og 14 for mænd. 8,6 procent af borgerne i Region Sjælland overskrider de anbefalede ugentlige genstandsgrænser for høj risiko, det vil sige 14 ugentlige genstande for kvinder og 21 for mænd. Køn og alder: Flere mænd end kvinder overskrider genstandsgrænser for lav risiko og høj risiko. Andelen af borgere, der over skrider de anbefalede ugentlige genstandsgrænser for lav og høj risiko, er størst blandt årige og årige og lavest i aldersgruppen år. Uddannelse: Overskridelse af genstandsgrænserne for lav risiko er mest udbredt blandt borgere under uddannelse, og mindst udbredt blandt borgere med kort uddannelse og lang videregående uddannelse. For borgere med høj risiko ses de største andele blandt borgere under uddannelse og borgere med grundskole alene, mens borgere med en mellemlang videregående uddannelse tegner sig for den laveste andel. Erhvervstilknytning: Størst andel af borgere, der overskrider genstandsgrænser for lav og for høj risiko, findes blandt efterlønsmodtagere, mens den mindste andel ses blandt beskæftigede. Samlivsstatus: Overskridelse af de anbefalede ugentlige genstandsgrænser for lav og høj risiko ses oftere hos borgere, der ikke bor sammen med en partner, end hos samlevende. Etnisk baggrund: Tre gange så mange borgere med dansk baggrund overskrider anbefalede ugentlige genstandsgrænser for lav og høj risiko sammenlignet med borgere fra ikke-vestlige lande.

49 Kommunevariation: Kommunernes andel af borgere, der overskrider de ugentlige genstandsgrænser på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd (høj risiko), varierer fra 5,6 procent i Ringsted Kommune til 10,7 procent i Vordingborg Kommune og 11,6 procent i Kalundborg Kommune. Resultaterne er signifikant forskellige fra regionsgennemsnittet, også når der justeres for køn og alder. Udvikling: 8,6 procent af borgerne i Region Sjælland overskrider genstandsgrænserne for høj risiko i 2013, hvilket tyder på et fald på ét procentpoint i forhold til i Der ses et fald i andelen af borgere, der overskrider genstandsgrænserne for høj risiko i Odsherred, Faxe, Ringsted, Sorø, Stevns og Greve Kommuner.

50 Problematisk alkoholadfærd I Sundhedsprofilen betegnes en borgers alkoholadfærd som problematisk, hvis borgeren opfylder mindst én af nedenstående tre forhold: Overskrider Sundhedsstyrelsens høje grænser for ugentlige antal genstande på 14 for kvinder og 21 for mænd Binge-drinking - drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed - mindst én gang om ugen Viser tegn på alkoholafhængighed klassificeret på baggrund af svarscore på CAGE-C spørgsmål I det følgende vises resultater for borgere med problematisk alkoholadfærd.

51 Generelt: 21 procent af Region Sjællands borgere på 16 år og derover viser tegn på problematisk alkoholadfærd. Køn og alder: Næsten dobbelt så mange mænd som kvinder viser tegn på problematisk alkoholadfærd. Tegn på problematisk alkoholadfærd er mest udbredt blandt de årige og de årige, mens andelen af borgere med problematisk alkoholadfærd er lavest i alderen år. Uddannelse: Blandt borgere under uddannelse ses den højeste andel af borgere med tegn på problematisk alkoholadfærd, mens der ikke ses en tydelig forskel mellem de øvrige uddannelseskategorier. Erhvervstilknytning: Tegn på problematisk alkoholadfærd er mest udbredt blandt efterlønsmodtagere og mindst udbredt blandt borgere i beskæftigelse. Samlivsstatus: Blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner, er tegn på problematisk alkoholadfærd mere udbredt end blandt samlevende. Etnisk baggrund: Andelen med tegn på problematisk alkoholadfærd blandt borgere med dansk og anden vestlig baggrund er dobbelt så høj som blandt borgere med ikke-vestlig baggrund.

52 Kommunevariation: Andelen af borgere med tegn på problematisk alkoholadfærd varierer kommunerne i mellem fra 18 procent i Guldborgsund og Sorø Kommuner til 25 procent i Roskilde Kommune. I Guldborgsund og Sorø Kommuner er andelen af borgere med problematisk alkoholadfærd signifikant lavere sammenlignet med regionsgennemsnittet, mens andelen af borgere med problematisk alkoholadfærd i Roskilde Kommune er signifikant højere end regionsgennemsnittet.

53 LANGVARIGE SYGDOMME OG HELBREDSPROBLEMER En større og større andel af sundhedsvæsenets ressourcer anvendes til at behandle langvarige lidelser. Langvarige lidelser er udbredte i befolkningen i Danmark, men også på verdensplan. Sundhedsprofilen giver mulighed for at få et indblik i, hvor udbredte en række langvarige lidelser er hos befolkningen i Region Sjælland ud fra befolkningens eget perspektiv. Nationalt og internationalt har langvarig sygdom været på dagsordenen i mange år, da en større og større andel af sundhedsudgifterne anvendes til behandling af langvarig sygdom. Ifølge WHO udgør dødsfald på grund af langvarig sygdom allerede over 60 procent af alle dødsfald xix, og det er en andel, der forventes at stige. Langvarige sygdomme For hver af de specifikke sygdomme er der i Sundhedsprofilen spurgt til, om borgerne har eller tidligere har haft sygdommen. Såfremt borgerne tidligere har haft en pågældende sygdom, er der spurgt til om, der fortsat er eftervirkninger af sygdommen. I det følgende er borgere, der har en langvarig sygdom nu, og borgere, der tidligere har haft en langvarig sygdom og fortsat har eftervirkninger, samlet en kategori, der lider af den pågældende sygdom. Hjerte-karsygdomme Forhøjet blodtryk er en risikofaktor, der hvert år er skyld i mere end dødsfald, og årsag til et tab i danskernes middellevetid på næsten ni måneder for mænd og seks måneder for kvinder xx. Forhøjet blodtryk øger risikoen for blødning og blodprop i hjernen og for hjertekrampe og blodprop i hjertet med risiko for invaliditet og for tidlig død.

54

55 Generelt: I Region Sjælland har 20 procent forhøjet blodtryk og 1,3 procent har haft en blodprop i hjertet. Køn og alder: Der er ingen kønsforskel i forekomsten af forhøjet blodtryk. Derimod har flere end dobbelt så mange mænd end kvinder haft en blodprop i hjertet. For begge sygdomme gælder, at andelen stiger med alderen. Blandt borgere på 80 år og derover har halvdelen forhøjet blodtryk, hvorimod det blandt de årige er 1 procent. Blodprop i hjertet ses først efter årsalderen, hvor under 1 procent har haft denne sygdom. Andelen af borgere med blodprop i hjertet stiger kraftigt med alderen og ses over ti gange så ofte blandt borgere på 80 år og derover, som blandt de 45-54årige. Uddannelse: For både forhøjet blodtryk og blodprop i hjertet gælder, at andelen falder med stigende uddannelseslængde, og dermed er der en social gradient i forekomsten af disse sygdomme. Blandt borgere med grundskole alene er andelen af forhøjet blodtryk dobbelt så høj som blandt borgere med lang videregående uddannelse. Samme tendens gør sig gældende for borgere, der har haft en blodprop i hjertet. Erhvervstilknytning: Alderspensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister har en højere forekomst af forhøjet blodtryk end beskæftigede og arbejdsløse. I forhold til blodprop i hjertet er forekomsten væsentlig højere blandt førtidspensionister og alderspensionister end blandt beskæftigede. Samlivsstatus: For begge sygdomme gælder, at der ikke er forskel i andelen afhængig af samlivsstatus. Etnisk baggrund: Forhøjet blodtryk ses oftere blandt borgere med anden vestlig baggrund, og sjældnest blandt borgere med ikke-vestlig baggrund.

56 Kommunevariation: Forhøjet blodtryk varierer mellem kommunerne fra 17 procent i Solrød Kommune til 26 procent i Odsherred Kommune. I Solrød Kommune er andelen signifikant lavere end regionsgennemsnittet. Derimod har Odsherred, Lolland og Kalundborg Kommuner en signifikant højere andel borgere med forhøjet blodtryk. Når der kontrolleres for køn og alder har Vordingborg Kommune en signifikant lavere andel af borgere med forhøjet blodtryk, og i Odsherred og Næstved Kommuner er andelen signifikant højere end regionsgennemsnittet. Udvikling: 20 procent af borgerne i Region Sjælland har forhøjet blodtryk i Det er en ændring på 1 procentpoint fra Næstved Kommune er den eneste kommune, der har haft en markant ændring med en stigning på 6 procentpoint fra 2010 til 2013.

57

58 Generelt: Blandt borgere i Region Sjælland har 1,7 procent haft blødning eller blodprop i hjernen og 1,9 procent har haft hjertekramper. Køn og alder: Der er ingen kønsforskel i andelen med hjerneblødning eller blodprop i hjernen, hvorimod hjertekrampe ses lidt oftere blandt mænd end blandt kvinder. For begge sygdomme gælder, at de sjældent forekommer før årsalderen, hvorefter hyppigheden stiger med alderen. Blandt borgere på 80 år og derover optræder hjerneblødning eller blodprop i hjernen seks gange så hyppigt som blandt de 45-54årige. Det samme gælder stort set for hjertekrampe. Uddannelse: For begge sygdomme gælder, at andelen falder med stigende uddannelseslængde. Sammenlignet med borgere med lang videregående uddannelse er forekomsten af hjertekramper fire gange så høj blandt borgere med grundskole alene. Erhvervstilknytning: Hjerneblødning eller blodprop i hjernen mest udbredt blandt førtidspensionister og alderspensionister. Det samme gælder for hjertekrampe. Samlivsstatus: Der synes ikke at være forskel på forekomst af hjerneblødning eller blodprop i hjernen mellem samlevende og borgere, der ikke bor sammen med en partner. Hjertekrampe ses lidt oftere blandt borgere, der ikke bor med en partner. Etnisk baggrund: Det er ikke muligt at beskrive forekomst blandt borgere med forskellig etnisk baggrund på grund af for få besvarelser.

59 Kommunevariation: Andelen med hjerneblødning eller blodprop i hjernen er lavest i Køge Kommune med 0,9 procent og højest i Lolland Kommune med 2,7 procent. Lolland Kommunes andel er signifikant højere end regionsgennemsnittet. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til regionsgennemsnittet, når der tages højde for køn og alder. Der ses en tendens til, at hjerneblødning eller blodprop i hjernen ses hyppigere i kommunesocialgruppe 3 end i kommunesocialgruppe 1.

60 Sukkersyge og kræftsygdomme Sukkersyge er i realiteten flere forskellige sygdomme, der traditionelt opdeles i type 1 sukkersyge, som udgør ca. 10 procent af alle tilfælde af sukkersyge i Danmark og debuterer ofte hos børn og unge. Type 1 sukkersyge er blandt andet karakteriseret ved, at der sker en nedbrydning af de celler, som danner insulin i bugspytkirtlen, mens hovedparten af alle sukkersygepatienter lider af type 2 sukkersyge. Type 2 sukkersyge er karakteriseret ved, at der er forstyrrelser i stofskiftet, en relativ nedsat produktion af insulin og en nedsat følsomhed for insulin. Risikoen for at få type 2 sukkersyge stiger, hvis personer er fysisk inaktive, svært overvægtige og samtidig er genetisk disponeret til at udvikle type 2 sukkersyge. Ordet kræftsygdomme dækker over en række forskellige ondartede svulster, der sidder forskellige steder i kroppen. Årsagerne til kræft er mange og afhænger af, hvilket organsystem, der er involveret. Rygning er bl.a. en risikofaktor for udvikling af blandt andet kræft i lunger og blære, mens livmoderhalskræft er forårsaget af et virus (HPV). Inden for de senere år er der arbejdet fokuseret på at forbedre kræftbehandlingen i Danmark via indførsel af kræftpakker xxi. Der er desuden indført en national monitorering på området med obligatorisk indberetning til Sundhedsstyrelsen af tilfælde, hvor de absolutte ventetider ikke overholdes xxii. Den forbedrede kræftbehandling har betydet, at flere og flere overlever, og lever med eventuelle følger efter behandlingen af deres kræftsygdom.

61

62 Generelt: I Region Sjælland har 5,6 procent af borgerne sukkersyge, og 3 procent har kræft, eller har eftervirkninger af en kræftsygdom Køn og alder: Sukkersyge forekommer hyppigere blandt mænd end blandt kvinder. Kræft er en smule hyppigere blandt mænd end blandt kvinder. Sukkersyge er hyppigst i aldersgruppen 80+ år og lavest i aldersgruppen år. Fra år stiger andelen med kræft med alderen frem til 80 år, hvorefter den falder en smule. Uddannelse: Overordnet er der en tendens til, at andelen med sukkersyge falder med stigende uddannelseslængde. Det ses, at der blandt borgere med grundskole alene er en fem gange højere andel med sukkersyge, end blandt borgere med en lang videregående uddannelse. Der er ikke de store udsving i andelen af borgere med kræft på tværs af uddannelsesniveau. Den laveste forekomst findes blandt borgere med en kort videregående uddannelse med 2,7 procent og den højeste forekomst blandt personer med kort uddannelse på 3,6 procent. Erhvervstilknytning: Sukkersyge ses sjældnest blandt beskæftigede og arbejdsløse. Den højeste andel findes blandt førtidspensionister med 13,5 procent og alderspensionister med 12 procent. Der er en høj andel af borgere med kræft blandt førtidspensionister og alderspensionister, hvorimod den laveste andel ses blandt beskæftigede og arbejdsløse. Samlivsstatus: Andelen med sukkersyge er en smule højere blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner, end blandt samlevende. Omvendt er forekomsten af kræft lidt højere blandt samlevende end blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner. Etnisk baggrund: Overordnet er der ikke den store forskel i forekomsten af sukkersyge på tværs af etnisk baggrund. Blandt borgere med dansk eller anden vestlig baggrund er forekomsten af kræft stort set ens. Der findes ikke tal fra borgere med ikke-vestlig baggrund.

63 Kommunevariation: Andelen af borgere med sukkersyge varierer fra 4 procent i Roskilde Kommune til 7,6 procent i Odsherred Kommune. I Odsherred Kommune er andelen fundet signifikant højere end i hele Region Sjælland. Dette kan dog tilskrives forskelle i køn og alder, da forskellen bortfalder efter justering for disse. Udvikling: Der er 5,6 procent af borgerne i Region Sjælland, der har sukkersyge. Det er en stigning på 1 procentpoint fra I Næstved Kommune er der sket en stigning på 4 procentpoint fra 2010 til 2013.

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedstopmøde Gerlev Idrætshøjskole 24. marts 2014 Inger Helt Poulsen, Kvalitet og udvikling Indhold 1. Fakta om Sundhedsprofilen 2. National Sundhedsprofil

Læs mere

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Sundhedsprofil 2017 Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Baggrund Sundhedsprofilen, 2017 viser, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Ved Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland Agenda 1.

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Titel: Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner -»Hvordan har du det?« forfattere: Inger Helt Poulsen, Rikke Engell, Britta Ortiz

Titel: Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner -»Hvordan har du det?« forfattere: Inger Helt Poulsen, Rikke Engell, Britta Ortiz SundhedSprofil 2013 Titel: Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner -»Hvordan har du det?«forfattere: Inger Helt Poulsen, Rikke Engell, Britta Ortiz Øvrige bidragsydere: Ane Kirstine Viller Hansen,

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND Rettelser Print dette dokument ud og læg det ind i den trykte rapport Følgende rettelser er foretaget: Kapitel 4: Sundhedskompetence (tabel 4.4.1 og 4.4.2) - Tallene

Læs mere

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Forord Denne pjece er et sammendrag af udvalgte resultater fra undersøgelsen Hvordan har du det? 2017. Pjecen har til formål at give et kort indblik i nogle af de udfordringer

Læs mere

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013.

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013. ET SPADESTIK DYBERE INTRODUKTION Dette er en uddybning af de grafikker og informationer der kan findes i SUND ODENSE Hvordan er sundheden i Odense 2017?. For hver indikator er vist udviklingen fra 2010

Læs mere

Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND

Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND Indhold Sådan står det til i Region Sjælland............................ 3 Fakta om Region Sjælland...................................

Læs mere

Den Nationale Sundhedsprofil

Den Nationale Sundhedsprofil Den Nationale Sundhedsprofil 2017 www.danskernessundhed.dk Anne Illemann Christensen Forskningschef Statens Institut for Folkesundhed 7. juni 2018 Danskeres sundhed Spørgeskemaet Nationale undersøgelser

Læs mere

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge UDDYBENDE SESSION UDDYBENDE TALPRÆSENTATION Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum Sygelighed Unge SYGELIGHED Disposition: Hvordan står det til Kronisk sygdom

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE

Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE Præsentationens indhold: Hvad er sundhedsprofilen? Hvem kan vi sammenligne os med? De ni hovedområder i Sundhedsprofilen. Hvad er gået godt og mindre godt? Fokusområder

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland Dato: 18. september 2018 Dårlig mental sundhed i Region Sjælland PFI Alleen 15 4180 Sorø Sundhedsprofilen 2017 viser, at: 1) Mentalt helbred i befolkningen er blevet markant dårligere siden 2010 både i

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent Kapitel 2.2 Stress 2.2 Stress Stress kan defineres som en tilstand karakteriseret ved ulyst og anspændthed. Stress kan udløse forskellige sygdomme, men er ikke en sygdom i sig selv. Det er vigtigt at skelne

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING HELBRED OG TRIVSEL TALPRÆSENTATION MED AFSÆT I UDVIKLINGEN Udviklingen 2010-2013-2017 indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING I HELBRED OG TRIVSEL Udfordringsbilledet

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018 Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018 SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND Rettelser Print dette dokument ud og læg det ind i den trykte rapport Den elektroniske version er rettet

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Baggrund, formål og metode. Undersøgelsesdesign. Dataindsamlingsprocessen. Rapportens struktur/læsevejledning

Baggrund, formål og metode. Undersøgelsesdesign. Dataindsamlingsprocessen. Rapportens struktur/læsevejledning Baggrund, formål og metode Undersøgelsesdesign Dataindsamlingsprocessen Rapportens struktur/læsevejledning Baggrund, formål og metode undersøgelsesdesign Det rumlige sundhedsbegreb Bygger på WHO s definition:

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen

Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010-2017 Lektor Peter Lund Kristensen Baggrund o Aftale om sammenlignelige sundhedsprofiler for alle kommuner i Danmark

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4.

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 - Data for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. april 2018 Kort om undersøgelsen Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 : Indeholder oplysninger

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted sundhedsprofil for ringsted Indhold Sådan står det til i Ringsted........................ 3 Fakta om Ringsted............................... 4 Fakta

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns sundhedsprofil for Stevns Indhold Hvordan har du det?....................................... 3 Lidt om Stevns.................................. 4 Fakta

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune

Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune Notat Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune BAGGRUND I 2017 er både voksne samt børn og unge i Svendborg Kommune blevet spurgt om sundheds-, sygdom- og trivselsmæssige

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø sundhedsprofil for Sorø Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Sorø................................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe sundhedsprofil for Faxe Indhold Indledning................................................ 3 Beskrivelse af Faxe................................ 4 Fakta

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE Uddrag af Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Center for Sundhed og Omsorg Sundhedsprofil 2013 for Helsingør Kommune er et uddrag af

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland sundhedsprofil for lolland Indhold Lolland s sundhedsprofil - og hvad så?............... 3 Om Lolland..................................... 4 Fakta om

Læs mere

Kapitel 4. Rygning. Dagligrygere

Kapitel 4. Rygning. Dagligrygere Kapitel 4 Rygning Kapitel 4. Rygning 45 Jo længere uddannelse, desto mindre er andelen, der ryger dagligt og andelen, der er storrygere Seks ud af ti rygere begyndte at ryge, før de fyldte 18 år Andelen,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk Kommune. sundhedsprofil for holbæk Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk Kommune. sundhedsprofil for holbæk Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk sundhedsprofil for holbæk Indhold Sådan står det til i Holbæk........................ 3 Fakta om Holbæk................................ 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil 2010

Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil 2010 GLADSAXE KOMMUNE Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 16.03.2011 Bilag 3. Gladsaxe Kommunes sundhedsprofil 2010 NOTAT Dato: 17.02.2011 Af: Annemette Bundgaard Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Multisygdom definition: 3 eller flere samtidige kroniske sygdomme

REGION HOVEDSTADEN Multisygdom definition: 3 eller flere samtidige kroniske sygdomme Skema med data fra Sundhedsprofil 2017 Kronisk sygdom Prævalens og Incidens begrebsafklaringer relateret til Sundhedsprofilen 2017 - kronisk sygdom Prævalens Forekomst af kronisk sygdom. Samlet antal borgere

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland 2013

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland 2013 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på udvalgte områder tal fra 2013 med tal fra 2010 - det år,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Sammenfatning. Introduktion. Helbred og trivsel. 6 Sundhedsprofil 2013

Sammenfatning. Introduktion. Helbred og trivsel. 6 Sundhedsprofil 2013 6 Sundhedsprofil 2013 Sammenfatning Introduktion Det overordnede formål med denne sundhedsprofil er at beskrive de nordjyske borgeres sundhedstilstand både på regionalt og kommunalt niveau. Sundhedsprofilen

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Læsevejledning 4. 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5. 2.

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Læsevejledning 4. 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5. 2. Sundhedsprofil for Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 4 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5 2. Social kapital 21 3. Alkohol 37 4. Rygning

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Notat vedr. KRAM-profilen

Notat vedr. KRAM-profilen Notat vedr. KRAM-profilen Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 15. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: KRAM-profilen for Faaborg-Midtfyn Kommune - kort fortalt Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune var KRAM-kommune

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 1. Indhold Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 1. Indhold... 2 2. Sammenfatning... 3 4. Københavnernes sundhedsadfærd...

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Sammenfatning. Helbred og trivsel

Sammenfatning. Helbred og trivsel Sammenfatning Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, har i 1987, 1994, 2, 25 og 21 gennemført nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser af den danske befolkning

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion Kapitel 6 Motion Kapitel 6. Motion 59 Der er procentvis flere mænd end kvinder, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden Andelen, der er stillesiddende i fritiden, er lige stor blandt

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Sundhedsprofil Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010

Sundhedsprofil Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010 Sundhedsprofil 2013 Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010 Formål Præsentation af nye spørgsmål i profilen 2013 Hvordan opgøres spørgsmålene? Tolkning

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage

Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage Nedtrykthed deprimeret ulykkelig Ængstelse nervøsitet uro angst

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil Aalborg Kommune Foto: Colourbox.dk

Hvordan har du det? Sundhedsprofil Aalborg Kommune Foto: Colourbox.dk Hvordan har du det? Sundhedsprofil Aalborg Kommune 2017 Foto: Colourbox.dk Forord Jeg vil indlede med at sige TAK til de 3.941 Borgere i Aalborg Kommune, der har bidraget til at give et billede af sundhedstilstanden

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2017

DANSKERNES SUNDHED DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2017 DANSKERNES SUNDHED DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2017 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2017 Sundhedsstyrelsen 2018. Udgivelsen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Hvordan har du det? Sundhedsprofil Jammerbugt Kommune Foto: Colourbox.dk

JAMMERBUGT KOMMUNE. Hvordan har du det? Sundhedsprofil Jammerbugt Kommune Foto: Colourbox.dk JAMMERBUGT KOMMUNE Hvordan har du det? Sundhedsprofil Jammerbugt Kommune 2017 Foto: Colourbox.dk Forord I Jammerbugt Kommune arbejder vi på at skabe de bedste rammer og vilkår for dit gode liv. Det gælder

Læs mere