Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet"

Transkript

1 Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013

2 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger... 8 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Uddannelsens struktur... 9 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 18 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for kandidatuddannelsen i diakoni Oplysninger til UI om kandidatuddannelsen i diakoni

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i diakoni består af en kernefaglig ekspert og en aftagerrepræsentant. Kernefaglig ekspert Dekan, Professor Trygve Wyller, Universitetet i Oslo Cand.mag. Universitetet i Oslo 1975, Cand.theol. Universitetet i Oslo 1982, Praktisk-teologisk eksamen 1983, Ordinert præst i Den norske kirke 1983, Universitetsstipendiat Det teologiske fakultet 1988, Dr.theol, Det teologiske fakultet 1994, Førsteamanuensis 1996, Professor 2002 (Diakoniforskning og fundamentalteologi), Prodekan Det teologiske fakultet , Dekan Det teologiske fakultet Redaktør for tidsskriftet Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. Medlem af redaktionen for bogserien Research in Contemporary Religion. Trygve Wyller har deltaget i udviklingen af kandidatuddannelsen (2 year Master) Professionsetik og diakonividenskab ved Universitetet i Oslo. Han har blandt andet forsket i teologiske og almene tolkninger af praktiske aktiviteter og i det kirkeligt-sociale arbejdes indflydelse på medborgerskab. Aftagerrepræsentant Centerleder Connie Yilmaz Jantzen: Center for Diakoni og Ledelse Socialrådgiver, 1992, DJØFs videreuddannelse i procesledelse 2003, NGO lederuddannelse 2009, Certificeret coach fra Coaching Institute, Minoritetskonsulent i Albertslund Kommune , Afdelingsleder i Dansk Ungdoms Fællesråd , Leder af netværksgruppen, Folkekirkens Nødhjælp National Chef i Folkekirkens Nødhjælp Dertil omfattende frivillig erfaring som leder, bestyrelsesmedlem mv. fra en række frivillige og/eller kirkelige organisationer, herunder KFUM og KFUK, Dansk Ungdoms Fællesråd, FDF mv. Siden december 2010 ansat på Institut for Diakoni og Sjælesorg. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. maj 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 17. maj 2013, modtaget supplerende dokumentation om: Bilag til brev til interessenter, beslægtede uddannelser, adgangsgrundlag, kompetenceprofil og læringsmålsunderstøttelse af kompetenceprofil. 19. juni 2013, modtaget supplerende dokumentation om: Anvendelse af dialog med aftagere. Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 27. september

6 Høringssvar modtaget 14. oktober november modtaget supplerende oplysninger til høringssvar om udmøntning af intentioner om tilrettelæggelse af fagelementer Kriterium 1 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at universitetets udviklingsproces ikke havde sikret overensstemmelse mellem det endelige uddannelsesforslag og behovet. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har redegjort uddybende for, hvordan uddannelsens tilrettelæggelse bidrager til at dimittendernes kvalifikationer vil imødekomme behovet, og fordi universitetet i høringsperioden har spurgt aftagerrepræsentanter om behovet for uddannelsen i dens endelige udformning.. Vurderingen af kriterium 1 er på den baggrund ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 2 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at der ikke var forskningsdækning for to af uddannelsens obligatoriske fagelementer.. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har tilknyttet relevante forskere som tilrettelæggere for de fagelementer, der tidligere ikke havde tilknyttede forskere. Vurderingen af kriterium 2 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 4 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at der ikke var tilstrækkelig sammenhæng mellem brede adgangskrav og uddannelsens faglige niveau. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har redegjort for, hvordan de vil sikre sammenhæng gennem tilrettelæggelsen af de enkelte fagelementer. Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at der ikke var tilstrækkelig understøttelse af kompetenceprofilen. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har præciseret læringsmål, udarbejdet egentlige kursusbeskrivelser og redegjort for den forskningsbaserede tilrettelæggelse af to obligatoriske fagelementer. Vurderingen af kriterium 4 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Indstilling På baggrund af de ændrede vurderinger af kriterium 1, 2 og 4 er indstillingen ændret fra afslag på akkreditering til positiv akkreditering. Sagsbehandling afsluttet 18. november 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 4. december

7 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i diakoni på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Det er vurderingen, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne på tilfredsstillende vis. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af det samfundsmæssige behov. Universitetet har samlet set haft en tilstrækkeligt solid proces, de har inddraget relevante aftagere, og sandsynliggjort et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Uddannelsen baserer sig på flere forskningsmiljøer inden for uddannelsen fagområder. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og vil være med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 7

8 Grundoplysninger Udbudssted Århus Sprog Dansk Hovedområde Humaniora Antal forventede studerende 30 Uddannelsen ønskes udbudt første gang September 2014 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 8

9 Uddannelsens kompetenceprofil Viden En kandidat i diakoni har: indgående kendskab til og forståelse af teorier, metoder og praksis indenfor diakoni indgående kendskab til og forståelse af aktuelle sociale, kulturelle og religiøse problemstillinger der relaterer sig til velfærdsstaten og civilsamfundet en avanceret forståelse af religiøse, etiske og sociale sammenhænge Indgående kendskab til organisations-, ledelses- og innovationsteori Færdigheder En kandidat i diakoni kan: kombinere og anvende relevante perspektiver og metoder m.h.p. at løse religiøse, etiske og sociale problemstillinger udøve diakoni i overensstemmelse med/med respekt for gældende normer og regler målrettet udtænke løsninger på udfordringer, der præger sektorer og organisationer, der er engageret indenfor de sociale områder i den danske velfærdsstat indgå kritisk og reflekteret i faglige drøftelser indenfor religiøse, etiske og sociale områder kommunikere såvel skriftligt som mundtligt i fokuseret og afbalanceret form Kompetencer En kandidat i diakoni har evne til: selvstændigt at udvælge og kritisk tilegne sig et stofområde eller en problemstilling samt - i såvel mundtlig som skriftlig form - at formidle denne viden og forståelse på baggrund af kritisk refleksion selvstændigt at vurdere religiøse og etiske problemstillinger og rådgive deri med respekt for det enkelte individ at anskue religiøse, etiske og sociale problemstillinger ud fra et professionelt og holistisk synspunkt at skabe innovative løsninger indenfor det sociale område selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for diakoni Uddannelsens struktur 9

10 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Karakteristik af processen Aarhus Universitet gik i gang med at udarbejde et forslag til en ny uddannelse på opfordring fra repræsentanter for to nye professionsbacheloruddannelser i hhv. Diakoni og Socialpædagogik og Kristendom, Kultur og Kommunikation på VIA University College. Universitetet har også lagt vægt på, at uddannelsen kan fungere som overbygning på bacheloruddannelser med social- og sundhedsfaglig baggrund og eventuelt humaniora. Forslaget til uddannelsen har i overensstemmelse med universitetets interne procedue (...) været til intern drøftelse og prækvalifikation i Uddannelsesudvalg Arts a[d] to omgange i hhv. juni og september På baggrund af uddannelsesudvalgets tilbagemeldinger og godkendelse har uddannelsen efterfølgende været til prækvalifikation i Aarhus Universitets tværgående bånd for uddannelse d. 30. oktober Forud for den endelige godkendelse i universitetsledelsen d. 19. februar 2013 forhåndsgodkendte det tværgående uddannelsesbånd den 17. januar 2013 uddannelsesansøgningen. Sideløbende med godkendelsen af det samlede uddannelsesinitiativ har udkastet til studieordningen for kandidatuddannelsen været forelagt Studienævnet for Teologi (...) (Ansøgning, s. 5) I december 2012 gennemførte universitetet en skriftlig forespørgsel blandt en række eksterne interessenter som et led i den interne godkendelsesproces på universitetet. Interessenterne omfatter potentielle offentlige og private arbejdsgivere, repræsentanter for adgangsgivende uddannelser og censorkorpset. I brevet blev interessenterne spurgt om deres syn på behov for uddannelsen og om der er sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte. I februar 2013 blev der sendt spørgeskema til mulige aftagere. Der kom svar fra 97 ud af 300 adspurgte. Spørgeskemaet spørger til behov for dimittender og efterspørgsel efter videreuddannelse. Et nyetableret aftagerpanel for teologi på AU blev hørt ved et møde 25. februar Her blev aftagerpanelet præsenteret for uddannelsens formål, kompetenceprofil, struktur og erhvervssigte. På baggrund af drøftelsen med aftagerpanelet og forespørgslerne blandt eksterne interessenter har universitetet ændret 4 af uddannelsens moduler på hver 10 ECTS-point. Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Universitetet forventer, at dimittenderne skal arbejde som (...) ledere eller ledende medarbejdere indenfor det sociale område, herunder særligt arbejdet med udsatte grupper samt med integration af flygtninge og indvandrere. (Ansøgning, s. 4). Erhvervssigtet for uddannelsen er også beskrevet som en liste af jobfunktioner og en liste over mulige arbejdssteder eller brancher: 10

11 (Ansøgning, s. 4) Universitetet beskriver ikke direkte, hvordan uddannelsens kompetenceprofil understøtter erhvervssigtet. Men følgende kvalifikationer i kompetenceprofilen sandsynliggør, at dimittenderne vil kunne varetage nogle af de tiltænkte jobfunktioner: målrettet udtænke løsninger på udfordringer, der præger sektorer og organisationer, der er engageret indenfor de sociale områder i den danske velfærdsstat skabe innovative løsninger indenfor det sociale område indgående kendskab til og forståelse af aktuelle sociale, kulturelle og religiøse problemstillinger der relaterer sig til velfærdsstaten og civilsamfundet selvstændigt vurdere religiøse og etiske problemstillinger og rådgive deri med respekt for det enkelte individ Jobfunktionen ledelse er ledelsesfagligt kun understøttet af videnselementet: Indgående kendskab til organisations-, ledelses- og innovationsteori Universitetet henviser til, at der i undersøgelsen blandt eksterne interessenter i december er aftagere, som også vurderer, at uddannelsens erhvervssigte kan omfatte disse jobfunktioner. Bl.a. citerer universitetet KFUM: Uddannelsen vil være relevant i forbindelse med ansættelse af ledere, konsulenter og ledende medarbejdere (ansøgningen, s 4). Akkrediteringspanelet bemærker dog, at i den undersøgelse fik aftagerne præsenteret en tidligere udgave af både kompetenceprofil og uddannelsesstruktur. Kompetenceprofilen adskilte sig fra den nuværende, ved at ledelseskvalifikationen var fomuleret på et højere niveau, som en færdighed: ledelsesmæssige færdigheder indenfor organisations- og projektledelse (supplerende oplysninger modtaget 17. maj 2013) Akkrediteringspanelet vurderer, at der overvejende er sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigtet i form af jobfunktionerne, med et forbehold for ledelse, som ikke er godt understøttet i kompetenceprofilen. Kompetenceprofilen præciserer jobfunktionerne mere end beskrivelsen af erhvervssigtet. Med hensyn til hvilke brancher dimittenderne vil kunne finde ansættelse inden for er der også forbehold for ansættelse inden for den kommunale integrationsindsats, idet svaret fra KL er, at der ikke er efterspørgsel på kompetencer i diakoni. KL-svaret er også forbeholdent for ansættelse i AC-stillinger i den kommunale administration, da der typisk vil blive efterspurgt DJØFer. (Bilag 5). Derimod er der tydelige tilkendegivelser om ansættelsesmuligheder fra kirkelige organisationer og ifølge aftagerundersøgelsen fra februar 2013 (som er baseret på samme beskrivelse af uddannelsens indhold og kompetenceprofil, som undersøgelsen fra december 2012) også fra nogle af de private sociale institutioner. 11

12 Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at der et klart erhvervssigte for uddannelsen, som er understøttet af kompetenceprofilen. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Uddannelsen er ifølge universitetet beslægtet med og udtænkt efter inspiration fra tilsvarende uddannelser i Sverige, Norge og Tyskland, men den adskiller sig fra dem ved at uddanne til det danske arbejdsmarked. Blandt uddannelser i Danmark har universitetet identificeret to som nærmest beslægtede: Kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab og management (RUC) samt Kandidatuddannelsen i sygepleje (AU). I supplerende oplysninger forholder universitetet sig også til RUC s masteruddannelse i socialt entreprenørskab. I sammenligning med kandidatuddannelsen fra RUC lægger universitetet vægt på, at kandidatuddannelsen i diakoni har et erhvervssigte rettet mod ledelse i (...) den (kirkeligt-)sociale sektor, og som ud fra et dybt kendskab til de etiske og sociale udfordringer, der kendetegner det område, skal være i stand til at udtænke og iværksætte innovative løsninger. (Ansøgning, s. 9) og en målgruppe i form af professionsbachelorer med kirkelig-social uddannelsesbaggrund. RUC-uddannelsen, derimod, er ( ) en bred samfundsfaglig overbygningsuddannelse, der med baggrund i organisations- og administrationsteori, samfundsfag og ny IT-teknologi tilbyder en international projektorienteret uddannelse i social innovation. (supplerende oplysninger modtaget 17. maj 2013). Masteruddannelsen på RUC karakteriserer universitetet som ( ) en praksisorienteret uddannelse, der skal forbedre beslutnings- og implementeringsprocesser i offentlige og private virksomheder. og i sammenligning er kandidatuddannelsen i diakoni en mere snæver praksisorienteret humanistisk-teologisk uddannelse. (supplerende oplysninger modtaget 17. maj 2013). I sammenligning med kandidatuddannelsen i sygepleje konstaterer universitetet, at den (...) fokuserer klart på en målgruppe inden for sundhedssektoren. (Ansøgning, s. 8) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen ikke er tæt beslægtet med andre uddannelser på kandidatniveau. Dog er der overlap i erhvervssigtet mod det kommunale arbejdsmarked med de nævnte RUCuddannelser, men kandidatuddannelsen i diakoni adskiller sig klart ved at være forankret i værdi- og etikspørgsmål. For at belyse arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser redegør universitetet for situationen for kandidater i teologi, da kandidatuddannelsen fra RUC endnu ikke har produceret dimittender, da den optog studerende første gang i Universitetet har medsendt tal offentliggjort i 2009 for nyuddannede dimittenders beskæftigelse. De senest offentliggjorte tal (2012) gengives her fra FIVU s hjemmeside: Teologi, landsplan Ledige 8 % 6 % 2 % Uden for arbejdsstyrken 19 % 10 % 12 % Antal dimittender (fivu.dk, 7. maj 2013) Universitetet kalder selv teologiuddannelsen for semibeslægtet og den har da også et væsentligt anderledes erhvervssigte, og kandidaterne får en væsentligt anderledes kompetenceprofil. Det beslægtede består primært i et fagligt element af kristendomsforståelse, herunder kristen etik og et erhvervssigte mod kirkelige organisationer. Universitetet har ikke redegjort for professionsbacheloruddannelser, fx professionsbacheloruddannelsen i diakoni og specialpædagogik. Kandidatuddannelsen adskiller sig ved at være udviklet som en videreuddannelsesmulighed for blandt andet disse professionsbachelorer, og den adskiller sig derfor også indholdsmæssigt, men det er uklart om den også adskiller sig i erhvervssigte. Professionsbacheloruddannelsen blev oprettet i 2012 og der er derfor endnu ikke dimittender fra den. Fra 2006 til 2012 var der dog en forsøgsuddannelse i pædagogisk diakoni. Ifølge akkrediteringsrapporten for udbuddet af professionsbacheloruddannelsen var 12

13 ledigheden blandt dimittendårgangene fra forsøgsuddannelsen på 1,9 % i 2010 (akkrediteringsrapport for udbud af ny professionsbacheloruddannelse i diakoni og socialpædagogik, november 2011) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen ikke er tæt beslægtet med andre uddannelser, og at der er lav ledighed inden for det tilgrænsende område teologi. Involvering af interessenter Anledningen til at udvikle uddannelsen var, at VIA University College ønskede en videreuddannelsesmulighed for dimittender fra to professionsbacheloruddannelser. Som omtalt indledningsvist har der derefter været en intern proces på Aarhus Universitet, først med Uddannelsesudvalg Arts i juni og september 2012, og derefter i det tværgående bånd for uddannelse i oktober 2012 og januar Endelig godkendte universitetsledelsen uddannelsen d. 19. februar Det fremgår ikke, hvilke drøftelser der har været af, om uddannelsen i stedet kunne være en toning på en beslægtet uddannelse. Men som beskrevet ovenfor vurderer universitetet, at kandidatuddannelsen i teologi er semibeslægtet, og den uddannelse kan ikke tones uden at komme i konflikt med uddannelsesbekendtgørelsen. Og akkrediteringspanelet vurderede ovenfor, at der ikke er tæt beslægtede uddannelser. Universitetet har involveret eksterne interessenter på tre forskellige måder: Først en forespørgsel per til 13 interessenter i december Derefter en større spørgeskemaundersøgelse blandt mulige aftagere i februar 2013 og endelig et møde med aftagerpanelet på teologi, den 25. februar To af personerne, der deltog i aftagerpanelmødet deltog også i runden med -forespørgsler i december Universitetet har gennemført en supplerende blandt aftagere i forbindelse med høring over udkast til akkrediteringsrapporten. Forespørgslen blandt interessenter i december var en del af universitetets interne procedure om at indhente forhåndstilkendegivelser fra eksterne interessenter om behovet for en ny uddannelse under udvikling (Bilag 5). I mailen bliver interessenterne bedt om at forholde sig til tre spørgsmål: om der er sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte, om der er behov for dimittender med kompetenceprofilen inden for det område, som interessenten repræsenterer, og eventuelt, hvor på arbejdsmarkedet der er et behov. Interessenterne fik en beskrivelse (i alt 3 sider) af formålet med uddannelsen, kompetenceprofilen, erhvervsigtet (lederjob inden for det sociale område i kommunale og kirkelige organisationer) samt en beskrivelse af indholdet på uddannelsen, med en oversigt i form af et kassogram: (Supplerende oplysninger modtaget 17. maj 2013) Interessenterne, der blev spurgt var: Censorformandskabet for Teologi*# Christina Busk Direktør i og indehaver af Eticos* Birger Mortensen Chefkonsulent i KL* Thilde Lydiksen Socialkonsulent i KL Birgitte Graakjær Hjort Landsformand for KFUKs Sociale Arbejde* Morten Skov Mogensen Generalsekretær for KFUMs Sociale Arbejde*# Lars Bundgaard Generalsekretær for Jysk børneforsorg/fredehjem*# Helle Christiansen Chef for Kirkens Korshær*# Christian Bjerre Generalsekretær for Blå Kors Danmark*# 13

14 Karsten Nissen Biskop over Viborg Stift*# Ulrich Zeitler Uddannelsesleder på VIA University College* Erik Hygum Direktør (Pædagogisk-Socialfaglig Højskole) VIA University College# Jens Maibom Pedersen Forstander på Diakonhøjskolen*# (* angiver, at -svar er vedlagt i ansøgningens bilag 5) (# angiver hvem der svarede på universitetets høring af aftagere i høringsperioden for udkast til akkrediteringsrapport, jf. nedenfor) Universitetet sammenfatter selv, at tilbagemeldingerne udtrykker bred opbakning. I en gennemgang referer universitetet også til svar fra yderligere en interessent, som ikke fremgår af listen eller bilagene (Jysk børneforsorg/fredehjem). Ved gennemlæsning af svarene fra aftagere i bilag 5 fremgår det, at alle de kirkelige organisationer kan se et behov for uddannelsen, nogle af dem konkretiserer det som behov for ledere/ledende medarbejdere, medarbejdere med højt kvalifikationsniveau eller konsulenter. Rådgivningsvirksomheden og KL ser ikke noget behov hos dem. De øvrige interessenter støtter også uddannelsen. På baggrund af tilbagemeldingerne ændrede universitetet i uddannelsens vægtning af elementer i forhold til den struktur og de fagelementer de adspurgte fik tilsendt nu fokuserer mere også på ledelsesmæssige færdigheder. (Ansøgningen s. 6f). Der er dog ikke tale om at selve strukturen mellem fagelementer blev ændret, da samme kassogram indgik i en præsentation for aftagerpanelet 25. februar Men at konklusionen om øget fokus på ledelsesmæssige færdigheder indgik i en dialog med Center for Entreprenørskab og Innovation samt med BSS [School of Business and Social Sciences] i forbindelse med beskrivelsen af indholdet af enkelte fagelementer på de dele af uddannelsen, som de to ovenfor nævnte samarbejdspartnere står for, også selvom titlerne forblev uændrede. (Supplerende oplysninger modtaget 19. juni 2013). Dialogen med aftagere blev videreført på et møde med aftagerpanelet for Teologi. Ikke alle eksterne medlemmer af aftagerpanelet deltog på mødet. Til stede på mødet den 25. februar var biskop Karsten Nissen, biskop Tine Lindhardt, Formand for Landsforeningen af menighedsråd Inge Lise Pedersen og Direktør i konsulentfirmaet Etikos Christina Busk (Bilag 4). Akkrediteringspanelet vurderer, at Christina Busk repræsenterer mulige aftagere til uddannelsen, mens de øvrige repræsenterer interessenter i bredere forstand. I høringssvaret forklarer universitetet, at Karsten Nissen også er tidligere forstander for Diakonhøjskolen og bestyrelsesformand for Møltrup Optagelseshjem. Christina Busk og Karsten Nissen deltog også i forespørgslen i december. På mødet fik aftagerpanelet en præsentation af uddannelsens overordnede formål og fire kompetencer, som dimittenderne får, bl.a. selvstændigt vurdere religiøse og etiske problemstillinger og rådgive deri med respekt for det enkelte individ og lede og skabe innovative løsninger inden for det sociale område. (bilag 3). Præsentationen viste også uddannelsens opbygning med samme kassogram, som blev sendt til interessenter i december. Arbejdsmarkedet blev præsenteret som Ledende medarbejdere i kirkelige og kommunale sociale organisationer og institutioner: herberger, væresteder, forebyggelsesarbejde, integrationsinitiativer og pleje og omsorg. (Bilag 3) Ifølge referatet af mødet blev det også under præsentationen nævnt, at dimittenderne skal kunne tænke nye løsninger inden for sociale områder og inden for krydsfeltet frivilligt/organisatorisk arbejde. (Bilag 4). Som følge af mødet i aftagerpanelet justerede studienævnet uddannelsen, illustreret ved et ændret kassogram over strukturen af fagelementer: 14

15 (Ansøgningen,s. 8) Universitetet forklarer, at de har lagt vægt på nogle af de kommentarer fra aftagerpanelet, som også fremgår af referatet: I det videre udviklingsforløb bør man være opmærksom på, at uddannelsen ikke havner i et tomrum hvor kommer kendskab til krydspresset: faglighed/økonomi/arbejde i en politisk styret organisation/hensyn til borgerne/hensyn til den politiske virkelighed ind i uddannelsen. Kendskab til effektmåling og dokumentation skal medtænkes i uddannelsen Ovenstående afspejler sig primært i fagene Evaluering og kvalitetssikring samt Organisation, ledelse og frivillighed. De studerende skal ikke gøre sig tanker om, men tanker gennem innovation og entreprenørskab. Ovenstående afspejler sig primært i fagene Social innovation samt Entreprenørskab Når også professionsbachelorer har adgang til uddannelsen, bør der indlægges (mulighed for) en praktikperiode. Ovenstående afspejler sig i, at der i den reviderede studieordning er indlagt Valgfag/Praktik. (Ansøgningen, s. 8) Akkrediteringspanelet bemærker, at de elementer der er taget ud til fordel for de nye er: Civilsamfund, stat og social innovation, Økonomi og regnskab Ledelse af frivillige og Organisation og ledelse. Dermed er emnet ledelse reduceret fra at indgå i to fagelementer a 10 ECTS-point til at indgå i et enkelt på 10 ECTS-point. Emnet økonomi er væk og emnet social innovation er ikke længere knyttet til civilsamfund og stat. Nye emner er Entreprenørskab og Evaluering og kvalitetssikring. I høringssvaret har redegør universitetet for, at emneområdet ledelse ikke er blevet reduceret, idet det indgår i fagene Entreprenørskab og Social innovation. Akkrediteringspanelet anerkender denne redegørelse, men bemærker dog, at det ikke fremgår eksplicit af læringsmålene. Aftagerpanelets kommentar om effektmåling er tydeligt imødekommet, vurderer akkrediteringspanelet. Opfordringen fra aftagerpanelet til at inddrage krydspresset: faglighed/økonomi/arbejde i en politisk styret organisation/hensyn til borgerne/hensyn til den politiske virkelighed, fremgår af formuleringerne af læringsmål (supplerende oplysninger til høringssvar modtaget 7. november 2013). Inden de omtalte ændringer blev indført, gennemførte universitetets Center for Forskningsanalyse (CFA) i februar 2013 en aftagerundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt til 300 personer, og hvor der kom 97 svar. Svarene er fordelt mellem personer, der arbejder i offentlige og private kirkelige organisationer/institutioner, offentlige og private sociale institutioner og øvrig offentlig og privat virksomhed. To personer fra offentlige undervisningsinstitutioner indgår også. Som information om uddannelsen fik deltagerne en introduktion til uddannelsens overordnede formål, mulige job og kompetenceprofil, alt sam- 15

16 men stort set enslydende med -forespørgslen i december, men uden et kassogram, som beskriver uddannelsens indhold. Spørgeskemaet til aftagere indeholder spørgsmål om bl.a. typen og størrelsen af arbejdsplads, om der er behov for kandidater i diakoni og hvor mange på arbejdspladsen og i branchen, samt om uddannelsen udfylder et behov for efter-/videreuddannelse for ansatte. Der er også mulighed for at afkrydse 9 navngivne jobfunktioner samt udfylde et fritekst-felt. (Bilag 6). Afkrydsningen af jobfunktioner fordeler sig sådan: (Bilag 7) CFA konkluderer, at Behovet er fordelt ligeligt mellem private og offentlige arbejdspladser, hvor det er de private og offentlige kirkelige institutioner, som tilkendegiver det største behov for kandidater i diakoni. (Bilag 7). Universitetet lægger i ansøgningen vægt på at CFA beregner et behov på 88 dimittender nu og 166 om 3-5 år. (Ansøgningen, s.7). Universitetet har i høringsperioden gennemført en ny høring over 3 dage blandt aftagere, for at sikre at de fortsat finder uddannelsen relevant efter at den er blevet ændret. I den høring har universitetet skrevet, at uddannelsen har fået kritik for at være ændret i en anden retning end tilkendegivelser fra aftagere pegede på. Universitetet beskriver det som, at akkrediteringsrapporten i høringsversionen vurderede, at uddannelsens ledelsesfaglighed er svækket. Aftagerne er så blevet spurgt, om de fortsat mener, at uddannelsen svarer til erhvervssigtet i lyset af at fagsammensætningen er ændret. Der er spurgt 10 og kommet svar fra 8 aftagere (se listen ovenfor). Aftagerne giver alle udtryk for, at de stadig mener enten at uddannelsen er relevant for deres organisation eller i forhold til erhvervssigtet. Det er dog ikke helt klart, om alle aftagere har forholdt sig til relationen mellem uddannelsens niveau og beskæftigelsesmuligheder, da sognemedhjælper nævnes af en som mulig ansættelsestype. Ifølge Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner forudsætter ansættelse som sognemedhjælper et kompetenceniveau svarende til linjefag på en læreruddannelse. Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet har inddraget relevante interessenter og givet dem relevant information om forslaget til en ny uddannelse. Aftagere og andre eksterne interessenter har dog ikke forholdt sig til uddannelsen efter universitetet har indført ændringer, bortset fra en kort høring med udgangspunkt i en gengivelse af ændrede titler på fagelementer. Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces Universitetet har tilrettelagt en udviklingsproces, hvor det har været muligt at inddrage relevante eksterne interessenter og bruge deres tilbagemeldinger til at sikre en sammenhæng mellem den ansøgte uddannelse og det samfundsmæssige behov. Der har dog været svagheder ved den måde, som universitetet har anvendt tilbagemeldingerne på. Der var i første udkast til uddannelsen en større vægt på ledelsesmæssige kvalifikationer, både i kompetenceprofilen og i beskrivelsen af indholdet og erhvervssigtet. Aftagernes tilbagemeldinger, både i ene fra december 2012 og i spørgeskemaundersøgelsen 2013 bekræfter, at der er et behov for ledelsesmæssige kvalifikationer. Men efterfølgende er de blevet noget nedtonet i uddannelsen. Universitetet 16

17 påpeger dog i høringssvaret at emnet også indgår i fagelementer, hvor det ikke direkte fremgår af læringsmålene. Universitetet har lagt mest vægt på et møde med aftagerpanelet for teologi, hvor kun 1-2 af de 4 eksterne deltagere på mødet repræsenterer egentlige aftagere. Akkrediteringspanelet vurderer dog efter den uddybende beskrivelse af tilrettelæggelsen af uddannelsen, at ændringerne imødekommer aftagernes behov. Behovsafdækningen i den brede spørgeskemaundersøgelse lider under, at uddannelsen senere er ændret på vigtige punkter. Svarene er derfor givet på grundlag af en anderledes uddannelse, og de kan derfor ikke tages til indtægt for behovet for den ansøgte uddannelse. Men i høringssvaret har universitetet dog fået tilkendegivelser fra flere relevante aftagere om, at der er behov for uddannelsen efter ændringerne. Samlet set har universitetet derfor i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at der er behov for uddannelsen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s. 3-10, Bilag 1 - Notat vedr. aftagerpaneler - Arts Bilag 2 Aftagerpanel - teologi Bilag 3 - PP vedr. KAudd. diakoni møde m. aft.panel Bilag 4 - Ref. møde m. aft.panel Bilag 5 - Forespørgsel samt svar december 2012 Bilag 6 - CFA-spørgeskema inkl. bilag til spørgeskemaet Bilag 7 - Resultat af CFA-undersøgelse Supplerende dokumentation modtaget 17. maj 2013 Supplerende dokumentation modtaget 19. juni 2013 Høringssvar s. 1-2 og bilagene 1.1, 1.2, 1.3 og 2 Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Supplerende oplysninger til høringssvar modtaget 7. november

18 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Uddannelsen indeholder 4 teologiske kernefag og 4 bredere organisations- og ledelsesfag (ansøgningen, s. 22). Forskningsmiljøer fra forskellige enheder på Aarhus Universitet bidrager til uddannelsen: Teologi ved Institut for Kultur og Samfund, hvor også studienævnet for uddannelsen er placeret. Fra School of Business and Social Sciences (BSS) kommer undervisere fra henholdsvis Institut for Statskundskab og Institut for Marketing og Organistation til to af fagelementerne på uddannelsen. Derudover kommer fra icare - interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship også under BSS to VIP, som vil varetage to fagelementer. I et skema viser universitetet sammenhængen mellem de enkelte fagelementer og forskerne og deres forskningsområder, som her gengives i uddrag: 18

19 (Ansøgning, s. 12ff) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis Universitetet etablerer i 2013 Folkekirkens studie- og Videnscenter. Der påtænkes fælles forskningsprojekter vedrørende Folkekirkens diakonale arbejde aktuelt og i fremtiden. (Ansøgning, s. 15) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen vil samvirke med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Det formelle og reelle ansvar for at tilrettelægge uddannelsen ligger hos Det teologiske Studienævn, som vil nedsætte en koordineringsgruppe, som skal bestå af studienævnsmedlemmer og de involverede forskere. Derudover navngiver universitetet følgende personer (hvoraf de tre første udgør alle videnskabelige medarbejdere i studienævnet): Lektor Peter Lodberg, dr.theol., studieleder, medlem af studienævnet for teologi, koordinator forudannelsen cand.mag. i diakoni. Lektor Jan Dochhorn, dr.theol., medlem af studienævnet for teologi Lektor Carsten Bach-Nielsen, lic.theol., medlem af studienævnet for teologi. Forskningsassistent Jakob Egeris Thorsen, ph.d., medkoordinator for uddannelsen cand.mag. i diakoni. I ansøgningen er der linket til CV er og publikationslister. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen, men bemærker kritisk, at tilrettelæggerne fagligt ikke dækker væsentlige dele af uddannelsen, da alle tilrettelæggere er fra teologi. Uddannelsens VIP er Universitetet oplyser, at der er tilknyttet i alt 13 VIP er, og at de forventer et optag på ca. 30 studerende om året. De planlægger et hold per årgang, som vil få 12 lektioner om ugen (3 fag af 2 2 timer). Universitetet skriver, at Gruppen af undervisere på kandidatuddannelsen inkluderer ni VIP fra teologi, to fra BSS (samfundsvidenskab) og to fra Center for Entreprenørskab. (Ansøgning, s. 16) Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i udstrakt grad vil blive undervist af VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet Universitetet oplyser publikationstal for 46 VIP fra teologi: Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet på teologi bag uddannelsen er af høj kvalitet. 19

20 Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s Høringssvar s. 3 20

Akkrediteringsrådet. uddan- versiteter. Marianne Kjær. Sendt pr Opstartsdato: korps. 4. december. Udbudssted: Århus.

Akkrediteringsrådet. uddan- versiteter. Marianne Kjær. Sendt pr Opstartsdato: korps. 4. december. Udbudssted: Århus. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatu uddan- nelse i diakoni Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - Intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Aarhus Universitet Au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere