MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET

2 Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns Universitet 14/ Juni 2015 Publikationen er offentliggjort elektronisk på 2

3 Indholdsfortegnelse Sagsbehandling... 5 Uddannelsens kompetenceprofil... 6 Uddannelsens struktur... 7 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling... 9 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen

4 Indledning Denne akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af den akkrediteringsbekendtgørelse 1, som var gældende på tidspunktet for akkreditering og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, september Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den faglige vurdering af uddannelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i idræt og velfærd består af to kernefaglige eksperter, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Gunn Engelsrud, dr.polit., professor i sundhedsvidenskab, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole. Gunn Engelsrud er dr.polit. fra Universitetet i Oslo og er desuden uddannet fysioterapeut. Hendes forskningsområde er kvalitativ metode og fænomenologi. Hun har desuden administrativ erfaring som afdelingsleder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Kernefaglig ekspert Peter Korp, lektor, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Peter Korp er docent i sociologi og lektor i idrætsvidenskab. Han forsker i sundhedsfremme og sundhedssociologi og har mange års erfaring med undervisning og udvikling af uddannelser på universitetsniveau. Han har blandt andet været studierektor ved Idrottshögskolan på Göteborgs universitet og er proprefekt ved Institutionen för kost och idrottsvetenskap. Han deltog i akkrediteringen af masteruddannelsen i idræt og velfærd i Aftagerrepræsentant Helle Vibeke Nyborg Rasmussen, MPH, sundhedschef, Kolding Kommune. Helle Vibeke Nyborg Rasmussen er uddannet sundhedsplejerske og er Master of public health. Hun har arbejdet med ledelse i social- og sundhedsvæsnet i mange år, herunder blandt andet som socialchef. Hun deltog i akkrediteringen af masteruddannelsen i idræt og velfærd i Studerende Mikala Josefine Poulsen, stud.scient.san.publ., Københavns Universitet. Mikala Josefine Poulsen læser folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og har en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet. Hun sad i studienævnet på Aarhus Universitet i to år. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2014 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation - 20.oktober 2014: Modtaget supplerende oplysninger om sammenhængen mellem læringsmålene i uddannelsens fagelementer og uddannelsens samlede mål for læringsudbytte samt præcisering af gældende samlede mål for læringsudbytte oktober 2014: Modtaget ny redegørelse (skema) om sammenhængen mellem uddannelsens samlede mål for læringsudbytte og den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelses beskrivelse af en masteruddannelse. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 27. oktober

6 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 30. januar 2015 Høringssvar modtaget 19.februar 2015 Sagsbehandling afsluttet 30.marts 2015 Dato for Akkrediteringsrådets møde 26. juni 2015 Bemærkninger Genakkrediteringen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 2011, og Akkrediteringsrådets afgørelse af 15. juni Der er gennemført besøg på Københavns Universitet 27.oktober Akkrediteringspanelet holdt møde med uddannelsesledelsen. Den kernefaglige ekspert Gunn Engelsrud måtte af praktiske årsager melde afbud på dagen for besøget. Besøget blev derfor gennemført uden Gunn Engelsrud. Da uddannelsen har fået revideret sin struktur og kompetenceprofil er vurderingspunktet i kriterium 4 om, hvorvidt fagelementerne understøtter uddannelsens kompetenceprofil, også taget med. Uddannelsens kompetenceprofil Viden: En masterstuderende i Idræt og Velfærd har en forskningsbaseret viden om: - Aktuelle problemstillinger inden for Idræt og velfærd - Idræt og velfærd i et komparativt internationalt forskningsperspektiv - Centrale idrætsvidenskabelige teorier (sociologiske, historiske, folkesundhedsvidenskabelige og fysiologiske) samt forståelse af og refleksion over disse teoriers anvendelighed inden for feltet `Idræt og velfærd. - Kvantitative og kvalitative metoder og deres anvendelse inden for det idrætsfaglige område samt en kritisk refleksion over metodernes generelle anvendelighed Færdigheder: En masterstuderende i Idræt og Velfærd har færdigheder, der gør det muligt: - At identificere og formulere problemstillinger i idrætsfeltet - At anvende forskningsbaserede idrætsfaglige metoder, teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere komplekse velfærdsmæssige problemstillinger på samfundsniveau - At vurdere mulige løsninger på sundhedsmæssige idrætsfaglige problemstillinger reflekterende og kritisk - At kunne gennemføre idrætsprojekter i spændingsfeltet mellem stat, marked og civilsamfund - At formidle grundlæggende viden om Idræt og velfærd til fagfæller og ikkespecialister på området 6

7 Kompetencer: En masterstuderende i Idræt og Velfærd har kompetencer, der gør det muligt: - At bidrage til analyser, tilrettelæggelse og gennemførelse af idrætsfaglige sundheds- og velfærdsopgaver, samt politikudfoldelse på området - Kan anvende relevante informationssøgningssystemer - At analysere og reflektere kritisk over forskningsundersøgelser og kildemateriale på området - At reflektere kritisk over egen kompetence og være i stand til på kvalificeret vis at formulere egen videns- og læringsbehov - At indgå selvstændigt i tværvidenskabeligt idrætsprofessionelt arbejde - At planlægge idrætsprojekter samt at evaluere og formidle projekters resultater - At udvikle velfærdspolitiske handlemuligheder med kendskab til idrættens samfundsmæssige rolle Uddannelsens struktur Masteruddannelsen består af følgende 60-ECTS points obligatoriske moduler: Modul 1: Idræt i velfærdssamfundet 10 ECTS-points (1. semester) Modul 2: Idræt og sundhed 15 ECTS-points (2. semester) Modul 3: Idræt, velfærd og politik 15 ECTS-points (3. semester) Modul 4: Projektstyring og projektledelse 5 ECTS-points (4. semester) Modul 5: Masterprojekt 15 ECTS-points (4. semester) 7

8 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2012 Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2012 Akkrediteringsrådet finder, at antallet af problemer er begrænset, og at de er forbundne. Rådet bemærker, at det væsentligste problem på uddannelsen er, at den ikke har udmøntet fakultetets kvalitetssikringspolitik. Der lægges særligt vægt på, at uddannelsesledelsen ikke modtager eller indsamler information om uddannelsen med henblik på at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen. Rådet finder, at dette hænger sammen med, at der ikke er en løbende dialog med aftagere og dimittender, og at den uformelle dialog, der finder sted, ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Akkrediteringsrådet finder, at de identificerede problemer er af en sådan karakter, at det inden for en periode på 1 år vil være muligt for universitetet at iværksætte og implementere tiltag, der kan rette op på problemerne. Der lægges vægt på, at masteruddannelsen overgår til at blive administreret af fakultetet, hvilket kan fremme dens inkludering i fakultetets kvalitetssikringspraksisser, herunder indsamling af nøgletal. Desuden betyder en kommende fakultets- og institutsammenlægning, at dialogen med aftagerpaneler skal genetableres. Nedenstående kriterier vil være genstanden for opfølgning ved udløbet af den betingede periode: Kriterium 1 Akkrediteringsrådet bemærker kritisk, at der ikke er en løbende dialog med hverken aftagere eller dimittender, og at den uformelle dialog med aftagere og dimittender ikke anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Rådet lægger vægt på, at der ikke reelt er etableret dialog med aftagerpanelerne, og at resultaterne af de enkelte underviseres dialog med andre aftagere og dimittender ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans, herunder at der ikke regelmæssigt gennemføres dimittendundersøgelser, og at muligheden for dialog via alumneforeningen ikke udnyttes. Kriterium 3 Akkrediteringsrådet bemærker, at studieordningen hidtil ikke har indeholdt en kompetenceprofil, og at den fremsendte kompetenceprofil er udarbejdet i forbindelse med akkrediteringen og ikke er endeligt vedtaget af studienævn og dekan. Kriterium 5 Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsesledelsen ikke modtager relevante nøgletal om uddannelsen eller indsamler information via aftagere og dimittender, hvormed det også er uklart på hvilket datagrundlag, studieordningen monitoreres. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at den hidtil manglende kompetenceprofil er en indikator på, at fakultetets procedurer for sikring af, at uddannelsen indholdsmæssigt og juridisk lever op til Uddannelsesbekendtgørelsen, ikke er blevet fulgt. 8

9 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen i idræt og velfærd på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Universitetet har fulgt op på de problemer, som blev identificeret i forbindelse med akkrediteringen i Universitetet har etableret systematiske dialoger med et centralt aftagerpanel og en lokal aftagergruppe og har gennemført en dimittendundersøgelse. Universitetet har desuden anvendt dialogen med aftagere og dimittender til blandt andet at gennemføre en revision af masteruddannelsens studieordning, struktur og samlede mål for læringsudbytte. Masteruddannelsen i idræt og velfærds reviderede samlede mål for læringsudbytte indikerer et passende niveau og er blevet behandlet og godkendt af studienævn og dekanat i overensstemmelse med fakultetet SCI- ENCE s procedurer. Uddannelsens struktur og fagelementer understøtter desuden masteruddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Derudover er uddannelsen nu integreret i fakultetets (SCIENCE s) kvalitetssikringsprocedurer med hensyn til at modtage informationer, behandle dem systematisk og følge op på identificerede problemer og udviklingsområder. Studielederen udarbejder halvårlige evalueringsrapporter og årlige kvalitetsredegørelser, der tilgår fakultetets ledelse og studienævn. Kvalitetsredegørelserne indeholder kommenterede nøgletal, input fra aftagere og dimittendundersøgelser og inddrages på de årlige møder mellem fakultetets ledelse og studielederen. 9

10 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 1 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet bemærker kritisk, at der ikke er en løbende dialog med hverken aftagere eller dimittender, og at den uformelle dialog med aftagere og dimittender ikke anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Rådet lægger vægt på, at der ikke reelt er etableret dialog med aftagerpanelerne, og at resultaterne af de enkelte underviseres dialog med andre aftagere og dimittender ikke tilgår ledelsen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet og relevans, herunder at der ikke regelmæssigt gennemføres dimittendundersøgelser, og at muligheden for dialog via alumneforeningen ikke udnyttes. Vurdering ved genakkreditering i 2014 Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Københavns Universitet og uddannelsesledelsen har siden den betingede akkreditering i 2012 gennemført en dimittendundersøgelse og inddraget et centralt aftagerpanel samt en lokal aftagergruppe i udviklingen af uddannelsen. Universitetet har anvendt dialogen til at revidere og udvikle uddannelsens studieordning. Dialog med aftagerpaneler og aftagere Fakultetet SCIENCE, som masteruddannelsen i idræt og velfærd hører under, har nedsat syv aftagerpaneler. Hvert aftagerpanel er tilknyttet et studienævn og dets uddannelsesportefølje. Masteruddannelsen i idræt og velfærd er tilknyttet uddannelsesporteføljen for aftagerpanelet for fødevarer, human ernæring og idræt. Aftagerpanelerne er nedsat pr. 1. februar 2013 for en treårig periode. Aftagerpanelet holder to årlige møder. I aftagerpanelet for fødevarer, human ernæring og idræt sidder der repræsentanter for følgende organisationer: Arla Foods, Toms Gruppen, Agrotech, Fødevarestyrelsen, Teknologisk Institut, Kræftens Bekæmpelse, Slagelse Gymnasium, Hørsholm Kommune, DGI, Team Danmark, Novozymes, Professionshøjskolen Metropol, Chr. Hansen. Akkrediteringspanelet vurderer, at en del af disse organisationer er relevante aftagere af dimittender fra masteruddannelsen i idræt og velfærd, men bemærker, at sammensætningen af aftagerpanelet også afspejler en bredde med hensyn til de uddannelser, aftagerpanelet dækker. 10

11 Masteruddannelsen har været diskuteret på aftagerpanelets møde i oktober 2013, hvor uddannelsens profil og den betingede akkreditering blev præsenteret for panelet. Aftagerpanelet blev også bedt om at komme med forslag til informationsmateriale. Det fremgår af referatet, at aftagerpanelet anser uddannelsen for relevant og anbefalede, at uddannelsen etablerer strategiske kontakter til kommunerne for at gøre opmærksom på uddannelsens relevans. Derudover anbefalede aftagerpanelet, at universitetet inddrager projektstyring som en del af uddannelsens faglige indhold. Aftagerpanelet diskuterede desuden, om uddannelsens faglige fokus kunne udvides med en mere samfundsøkonomisk tilgang til idræt og velfærd, og om det giver mening at tænke uddannelsen ind i en større international kontekst (bilag 1). Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet inddrager aftagerpanelet i udviklingen af masteruddannelsen i idræt og velfærd. Panelet bemærker dog, at aftagerpanelet overordnet benyttes til at sikre en række forskellige uddannelser. Ud over aftagerpanelet har universitetet etableret dialog med en lokal kontaktgruppe, der fagligt er tættere på uddannelsen, og som har bidraget med feedback til uddannelsen. Kontaktgruppen er etableret med henblik på at få et netværk med kommuner, idrættens organisationer, professionshøjskoler og det private arbejdsmarked, så uddannelsens erhvervsrelevans løbende bliver sikret. Det er også planen, at nogle af deltagerne i kontaktgruppen skal deltage som oplægsholdere i forbindelse med enkelte moduler og derved sikre, at de studerende får en tættere kontakt til den idrætspolitiske dagsorden og det praktiske erhvervsfelt (dokumentationsrapporten, s. 3). Medlemmerne af kontaktgruppen repræsenterer følgende organisationer: - Professionshøjskolen UCC - DBU (Dansk Boldspil Union) Sjælland Udvikling - Center for Kultur og Fritid, Hørsholm Kommune - DGI - Idrættens Analyseinstitut - DIF (Danmarks Idrætsforbund) - DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund). Det fremgår af referater af møder med kontaktgruppen i oktober 2013, at kontaktgruppen er blevet inddraget i revisionen af studieordningen gennem diskussion af uddannelsens profil og position i Danmark, uddannelsens kompetenceprofil, udvikling af uddannelsens struktur i form af et projektstyringskursus samt resultaterne af dimittendundersøgelsen (bilag 4 og bilag 5). Kontaktgruppens input har blandt andet ført til ændringer i formuleringen af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte, ligesom aftagerpanelet bekræftede, at projektstyring var et relevant element at inddrage i uddannelsen. Begge disse ændringer er kommet med i studieordningen, der er trådt i kraft 1. september Studielederen fortalte under besøget, at aftagergruppen også vil blive inddraget løbende i udviklingen af uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen med aftagerpanelet såvel som dialogen med den lokale kontaktgruppe er systematisk og anvendes til at sikre og udvikle uddannelsens kvalitet og relevans. Dialog med dimittender Universitetet har gennemført en dimittendundersøgelse blandt dimittender fra masteruddannelsen i idræt og velfærd. Den har omfattet masteruddannelsens seneste tre årgange (2007, 2009 og 2011). Det er de årgange, der ikke tidligere har været involveret i en undersøgelse, da universitetet sidst gennemførte en dimittendundersøgelse i Den seneste undersøgelsen bestod af et spørgeskema, der blev sendt ud til 59 dimittender, hvoraf 21 besvarede det. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om dimittendernes arbejdssituation, karriere som følge af uddannelsen, opnåede kompetencer på uddannelsen og ønsker til kompetencer, der kan gøre uddannelsen mere attraktiv for arbejdsmarkedet. 11

12 Det fremgår af undersøgelsen, at langt de fleste respondenter er tilfredse og finder uddannelsen relevant, og at uddannelsen har betydet, at der er kommet nyt indhold i deres arbejde. Til gengæld har kun få skiftet arbejde efter endt uddannelse. Projektstyringskompetencer og metodiske kompetencer er blandt de kompetencer, der i særlig grad efterspørges. Som det fremgår af dialogen med aftagere, er projektstyring med den seneste revision af studieordningen blevet inkorporeret i uddannelsen som et modul på 5 ECTS-point. Studielederen fortalte desuden, at der på uddannelsen er et løbende fokus på metodiske kompetencer, og at metode er integreret i alle uddannelsens moduler. Studielederen fremhævede desuden, at uddannelsen er lille, og at der er god kontakt mellem undervisere og studerende, både under uddannelsen, og efter at den er afsluttet. Dette kommer blandt andet til udtryk i alumneforeningen, hvor flere masterdimittender er aktive. Alumneforeningens aktiviteter er primært faglige arrangementer. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen via dimittendundersøgelsen har en systematisk dialog med dimittender, der supplerer studielederens og undervisernes uformelle kontakter til dimittenderne. Panelet vurderer desuden, at dialogen er blevet anvendt til at sikre og udvikle uddannelsens relevans. Dokumentation Redegørelse s.2-5 Bilag 1: Referat aftagerpanelmøde oktober 2013 Bilag 2: Referat studienævnsmøde november 2013 Bilag 3: Medlemsliste lokal kontaktgruppe Bilag 4: Referat kontaktgruppe 24. oktober Bilag 5: Referat kontaktgruppe 8. oktober 2013 Bilag 6: Dimittendundersøgelse

13 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 3 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet bemærker, at studieordningen hidtil ikke har indeholdt en kompetenceprofil, og at den fremsendte kompetenceprofil er udarbejdet i forbindelse med akkrediteringen og ikke er endeligt vedtaget af studienævn og dekan. Vurdering ved genakkreditering i 2014 Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt, da uddannelsens samlede mål for læringsudbytte er formelt godkendt og samlet set lever op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse for en masteruddannelse. Mål for læringsudbytte Siden den betingede akkreditering i 2012 har Københavns Universitet foretaget to revisioner af studieordningen for masteruddannelsen i idræt og velfærd. Den seneste reviderede studieordning (som trådte i kraft 1. september 2014) omfatter en mindre revision af uddannelsens struktur og de samlede mål for læringsudbytte (kompetenceprofil) på baggrund af dimittendundersøgelse og aftagerkontakt som det er beskrevet under kriterium 1. Studieordningen blev godkendt af studienævnet i november 2013 og endeligt godkendt af dekanen i foråret 2014 (dokumentationsrapporten, s. 6). Universitetet har udarbejdet et skema, der illustrerer sammenhængen mellem typebeskrivelsen for en masteruddannelse i kvalifikationsrammen og uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Herunder er der gengivet et udsnit af skemaet: Viden og forståelse Vidensfeltet Kvalifikationsrammen Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt/flerfagligt område have viden og forståelse, som på Kompetenceprofil En masterstuderende i idræt og velfærd har en forskningsbaseret viden om: - Aktuelle problemstillinger inden for idræt og velfærd - Idræt og velfærd i et kompara- 13

14 udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning. tivt internationalt forskningsperspektiv - Centrale idrætsvidenskabelige teorier(sociologiske, historiske, folkesundhedsvidenskabelige og fysiologiske) Forståelses- og refleksionsniveau et Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger - Forståelse af og refleksion over disse teoriers anvendelighed inden for feltet idræt og velfærd - Kvantitative og kvalitative metoder og deres anvendelse inden for det idrætsfaglige område samt en kritisk refleksion over metodernes generelle anvendelighed (Supplerende oplysninger af 22. oktober 2014) Akkrediteringspanelet noterer sig, at hvert punkt i kvalifikationsrammens typebeskrivelse for en masteruddannelse modsvares af mindst et punkt i uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at målformuleringen at bidrage til analyser, tilrettelæggelse og gennemførelse af idrætsfaglige sundheds- og velfærdsopgaver, samt politikudfoldelse på området ikke tydeligt viser dimittendernes niveau, da panelet forventer, at masterdimittender vil kunne udføre disse opgaver selvstændigt. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at der er overensstemmelse mellem niveauet angivet i uddannelsens mål for læringsudbytte og typebeskrivelsen for en masteruddannelse i kvalifikationsrammen. Dokumentation Redegørelse s.6 Bilag 8: Referat studienævnsmøde maj 2013 Bilag 9: Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd 2005 rev 2013 Bilag 10: Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd 2005 rev

15 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 4 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering i 2014 Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Som følge af revisionen har akkrediteringspanelet vurderet, om uddannelsens fagelementer understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte, selvom dette forhold ikke blev vurderet kritisk i forbindelse med den betingede akkreditering i Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt, da panelet vurderer, at fagenes læringsmål understøtter uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Understøtter fagenes læringsmål uddannelsens kompetenceprofil? Som nævnt er uddannelsens samlede mål for læringsudbytte samt uddannelsens struktur blevet revideret siden den betingede akkreditering i Uddannelsen har fået et modul om projektstyring, og uddannelsens mål for læringsudbytte er blevet udbygget med kompetencer inden for projektarbejde. Universitetet har udarbejdet et skema, der viser, hvordan de enkelte mål for læringsudbytte er understøttet af læringsmål i de enkelte moduler. Her ses et udsnit af skemaet: Har færdigheder der gør at den studerende kan anvende forskningsbaserede idrætsfaglige metoder, teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere komplekse velfærdsmæssige problemstillinger på samfundsniveau. Modul 1 Modul 3 Den studerende har analytiske og idrætssociologiske færdigheder, der kan anvendes til løsningsmuligheder på velfærdsproblemer i praksis Kan kritisk analysere og diskutere velfærdspolitiske problemstillinger med anvendelse af de fra litteraturen forskellige teoretiske perspektiver på samspillet mellem de forskellige sektorer (stat, marked, civilsamfund) 15

16 (Supplerende oplysninger af 20. oktober 2014) Det fremgår eksempelvis af skemaet, at målet om, at den studerende har færdighed til at kunne gennemføre idrætsprojekter i spændingsfeltet mellem stat, marked og civilsamfund understøttes af modulet Projektstyring og Projektledelse, hvor et læringsmål er, at den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og anvende basale projektværktøjer i offentlige institutioner og private virksomheder og opnå færdigheder i at analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case. Ligeledes kunne studielederen under besøget fortælle, at den nye formulering i kompetenceprofilen at den studerende får viden om idræt og velfærd i et internationalt komparativt forskningsperspektiv hele tiden har været understøttet af kursets pensum, idet litteraturen har været international. Akkrediteringspanelet vurderer, at fagenes læringsmål understøtter uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Bilag 10: Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd 2005 rev 2014 Supplerende oplysninger af 20. oktober 2014 om sammenhængen mellem fagelementer og uddannelsens samlede mål for læringsudbytte 16

17 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2012 Kriterium 5 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2012 Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsesledelsen ikke modtager relevante nøgletal om uddannelsen eller indsamler information via aftagere og dimittender, hvormed det også er uklart på hvilket datagrundlag, studieordningen monitoreres. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at den hidtil manglende kompetenceprofil er en indikator på, at fakultetets procedurer for sikring af, at uddannelsen indholdsmæssigt og juridisk lever op til Uddannelsesbekendtgørelsen, ikke er blevet fulgt. Vurdering ved genakkreditering i 2014 Kriterium 5 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt, da masteruddannelsen i idræt og velfærd nu er integreret i fakultetets kvalitetssikringsprocedurer og -praksis. Som beskrevet under kriterium 1 har ledelsen siden 2012 formaliseret dialogen med aftagerpanelet for instituttet og etableret kontakt til en lokal aftagergruppe for uddannelsen. Begge fora er blevet inddraget i udviklingen af uddannelsens kompetenceprofil og tilrettelæggelse i forbindelse med revisionen af studieordningen. Revisionen har taget udgangspunkt i en dimittendundersøgelse, der har givet uddannelsesledelsen viden om dimittendernes erfaringer på arbejdsmarkedet. Som beskrevet under kriterium 3 har studieordningen efterfølgende været behandlet i studienævnet, og den er i foråret 2014 blevet endeligt godkendt af dekanen. Københavns Universitet har desuden beskrevet, at fakultetet siden 2012 har indført en procedure, hvor studielederen og studienævnet to gange om året skal sammenfatte og kommentere kursusevalueringer. Under besøget fortalte studielederen også, at uddannelsens begrænsede antal moduler, undervisere og studerende gjorde det muligt at have en god fornemmelse af undervisningsforløbene. Studielederen modtager desuden information om uddannelsesområdet, som offentliggøres en gang om året via Københavns Universitets intranet. For masteruddannelsen i idræt og velfærd gælder det information om antallet af betalende studerende og antallet af udstedte mastergrader. 17

18 Derudover bliver der offentliggjort følgende relevante information om idræt og velfærd: - Evalueringsrapport om undervisningsevaluering - Referater fra studienævnsmøder og aftagerpanelernes møder - Dimittendundersøgelser. Alle studieledere udarbejder en årlig redegørelse for uddannelsen, der indeholder en række parametre, som studielederen skal forholde sig til. I et bilag til redegørelsen er der vedlagt den årlige redegørelse for masteruddannelsen i idræt og velfærd fra sommeren 2013, der indeholder studielederens kommentarer til uddannelsens generelle status, optag, udviklingstiltag og dialog med aftagere (bilag 11). Under besøget fortalte studielederen, at konceptet er blevet videreudviklet på fakultetet, hvilket betyder, at der fremover kommer flere parametre med i redegørelsen, og at den udarbejdes ud fra en fast skabelon for alle uddannelser. Redegørelsen sendes til uddannelsens studienævn, dekan og prodekaner. Fremover vil undervisningsevalueringer, input fra aftagerpaneler samt dimittendundersøgelser blive inkluderet i den årlige redegørelse, som tilgår både studienævn og dekan. Den årlige redegørelse inddrages i den årlige udviklingssamtale mellem studielederen og prodekan for uddannelse, hvilket betyder, at eventuelle problemer eller udfordringer også kan adresseres her. Studienævnet har også kompetence til på baggrund af redegørelsen at komme med indstilling til ændringer af studieordningen eller kursusbeskrivelserne, hvis studienævnet vurderer, at det er nødvendigt. I forbindelse med institutionsakkreditering har universitetet desuden etableret en turnusordning for evaluering af hele uddannelser. Masteruddannelsen i idræt og velfærd skal evalueres i Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen nu er omfattet af en velfungerende dialog med relevante interessenter, og at revisionen af studieordningen er sket i overensstemmelse med fakultetets procedurer for godkendelse af studieordninger. Panelet vurderer desuden, at uddannelsen er integreret i fakultetets kvalitetssikringssystem og modtager informationer, der benyttes til at monitorere uddannelsens kvalitet. Dokumentation Redegørelse, s Bilag 8: Referat studienævnsmøde maj 2013 Bilag 9: Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd 2005 rev 2013 Bilag 10: Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd 2005 rev 2014 Bilag 11: Studieleders årlige redegørelse 18

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i idræt og velfærd.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i islamiske studier, Københavns

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND (TYRKISK) KØBENHAVNS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSEN I MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND (TYRKISK) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND (TYRKISK) KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev.

Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indhold 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET Kandidatuddannelserne i optik og elektronik,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IT (IT-LEDELSE) OG MASTERUDDANNELSE I IT (INTERAKTIONS- DESIGN) IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

MASTERUDDANNELSE I IT (IT-LEDELSE) OG MASTERUDDANNELSE I IT (INTERAKTIONS- DESIGN) IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING 2016, OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IT (IT-LEDELSE) OG MASTERUDDANNELSE I IT (INTERAKTIONS- DESIGN) IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Det er rådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet ikke er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er rådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet ikke er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Afgørelse om afslag på akkreditering af eksisterende

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM

KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING 2016, OPFØLNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM Genakkreditering, 2016 Publikationen

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET

BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen i tværmedial kommunikation.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen i tværmedial kommunikation. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i tværmedial

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet. Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering

Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet. Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering Genakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e

Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e d i t e r i n g s p a n e l m e d l e m m e r, d e r

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitetet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 2. november 2012 truffet

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere