Oversigt over principper på Vadehavsskolen Redigeret jan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over principper på Vadehavsskolen Redigeret jan. 2007."

Transkript

1 Oversigt over principper på Vadehavsskolen Redigeret jan Udarbejdelse af principper: Definition af principper: Et Princip er en handleplan for de væsentligste områder af skolens virksomhed. Principper som styringsinstrument: Principper er en række udsagn, som udtrykker holdninger, synspunkter og værdier, der skal afspejles i den daglige ledelse af skolen. Principper er derfor ikke administrative retningslinier eller konkrete anvisninger på, hvordan målene opnås. Principper skal give skoleledelsen mulighed for i samarbejde med de ansatte (Folkeskolelovens 45, stk. 4) at vælge blandt flere veje for at opfylde principperne og nå målene. Forløb ved principudarbejdelse: Fælles eller gruppevis belysning af emnet Eventuel nedsættelse af underudvalg Fremlæggelse / præsentation i skolebestyrelsen Høringsfase i pædagogisk råd Justering og endelig sammenskrivning Vedtagelse og formidling. 2. Elevernes mødetid 10 min. før deres første lektion og 5 min. efter deres sidste lektion : Som hovedregel bør eleverne ikke møde før 10 min. før deres første lektion, og skal forlade skolen umiddelbart efter deres sidste lektion. (der er kun tilsyn i dette tidsrum) Undtaget hovedreglen kan være busbørn samt elever der af anden legal årsag er nødt til at opholde sig på skolen uden for deres normale undervisningstid. Ophold på skolen i undervisningstiden skal altid foregå med stilleaktiviteter. Eleverne har mulighed for at spille bordtennis efter kl Eleverne kan benytte computerne efter kl Efter elevernes sidste lektion er der ikke mulighed for hverken at spille bordtennis eller benytte computerne. I enkeltstående tilfælde kan der dispenseres for ovenstående.

2 3. Principper for forældrebetaling ved lejrskoler / klasseforældreråd. Som hovedprincip er enhver undervisning gratis, og der må derfor ikke opkræves nogen former for forældrebetaling. Ved ekstraordinære og yderst specielle fællesoplevelser for hele- eller dele af skolen kan der dispenseres fra hovedprincippet. Lejrskoleophold: I forbindelse med lejrskoleophold kan der opkræves 50 kr. pr. dag til dækning af madudgifter. Såfremt klassen og forældrekredsen bliver enige om en aktivitetsudvidelse (eks.vis: teater-, museums- eller forlystelsesbesøg) kan der opkræves et mindre beløb til dækning af de faktiske udgifter. Klassekasser: I samråd med det enkelte klasseforældreråd er der mulighed for at opkræve et mindre beløb til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af sociale klassearrangementer. Ansvaret for en eventuel klassekasse varetages af klasseforældrerådene. 4. Procedure / principper ved lovligt elevfravær. Som grundprincip anses det for yderst uheldigt når forældre anmoder om ferie eller andet elevfravær. (lovligt fravær) En anmodning om lovligt elevfravær betyder: At skolen ved sin accept påtager sig et medansvar for elevens fravær og dermed en fravigelse af folkeskolelovens bestemmelser. (undervisningspligt) Når forældrene ved et lovligt elevfravær ønsker at få oplyst om mulige lektier eller undervisningsområder, skal dette betragtes som en positiv tilkendegivelse i forhold til forældrenes medansvar. Såfremt forældrene udtrykker ønske herom, gives der en kortfattet tilbagemelding i fagene dansk og matematik. Oplysningerne skal som minimum indeholde en sideangivelse af forventet gennemgået stof og / eller henvisninger til andet undervisningsrelateret materiale. (eks. vis: dag- eller logbog, kopisider, skriftlige opgaver mm.) Det enkelte klasseteam er ansvarlige for udarbejdelse af en fælles tilbagemelding.

3 5. Retningslinier for Når forældrene klager. 1. Læreren skal have klagen forelagt skriftlig (evt. som notat) Punktet følger af offentlighedslovens og forvaltningslovens bestemmelser. I henhold til forvaltningsloven kan der ikke stilles formkrav til borgeren om, at klagen skal indgives skriftlig. Hvis klage indgives mundtligt, er den omfattet af 6, stk. 1 i offentlighedsloven. Bestemmelsen er formuleret således: Det skal fremgå af notatet hvem, der har givet oplysningerne. Klagen skal altså altid foreligge skriftligt enten fra borgerens side eller som notat vedrørende de modtagne oplysninger. 2. Den ansatte og tillidsrepræsentanten får hver udleveret en kopi af klagen. Hvis klagen indeholder oplysninger, som er omfattet af skolelederens tavshedspligt, skal disse oplysninger fjernes fra kopien til tillidsrepræsentanten, med mindre den ansatte har givet samtykke til at oplysningerne videregives til tillidsrepræsentanten. En klage er ikke udelukkende et individuelt anliggende for den enkelte lærer. Hele lærergruppen omkring en klasse og undertiden hele lærergruppen ved skolen påvirkes af en konflikt mellem forældre og kolleger. Derfor bør tillidsrepræsentanten inddrages i sådanne sager. 3. Skolelederen indkalder den ansatte og tillidsrepræsentanten til et orienterende møde. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. På mødet skal den ansatte have mulighed for at kommentere klagen, og skolelederen skal orientere den ansatte om den videre behandling af klagen. Bemærk, at mødet er af orienterende karakter. Den medarbejder, som klagen vedrører, vil under alle omstændigheder føle sig truet. Medarbejderen bør som det mindste gives den tryghed, at vedkommende har overblik over,hvad sagen vedrører, og hvad der videre foretages i sagen. Tillidsrepræsentanten bør deltage af samme grund som anført ovenfor under ad Den ansatte og tillidsrepræsentanten orienteres løbende om sagens forløb, indtil klagesagen er afsluttet. Evt. nye dokumenter i sagen gives løbende i kopi til den ansatte og tillidsrepræsentanten. Medarbejderen bør have den tryghed at vide, at intet sker bag ryggen på vedkommende. Medarbejderen bør i alle faser indtil sagens afgørelse vide, hvad der sker. Tillidsrepræsentanten bør deltage af samme grund som anført ovenfor. 5. Hvis der skal afholdes møder med forældre og/eller elever, aftaler skolelederen med den ansatte, hvordan denne inddrages. Efter omstændighederne kan der være forskellige måder at inddrage medarbejderen på. I nogle sager kan det ske ved at medarbejderen og lederen diskuterer sagen grundigt igennem forud for lederens møde med brugerne.

4 Læreren kan herunder forsyne lederen med relevante oplysninger. I andre sager kan det findes hensigtsmæssigt, at læreren selv deltager i mødet, f.eks. for at kaste lys over misforståelser eller for at genskabe et positivt samarbejde. Der kan være fordele og ulemper ved begge fremgangsmåder. Det er derfor vigtigt, at lærer og ledelse gør sig klart, hvad der vil være den bedste fremgangsmåde i situationen. Hvis der i forbindelse med klagesagen skal findes tjenstlig samtale sted, følges retningslinierne for tjenstlige samtaler. Eksempel på retningslinier for tjenstlige samtaler findes i TR-håndbogen. Yderligere oplysninger se DLF s pjece om emnet. 6. Princip for brug af mobiltelefoner. Principielt er det ikke det er nødvendigt at mobiltelefoner medbringes i skolen. Hvis det i løbet af skoledagen bliver nødvendigt med en telefonisk kontakt er der mulighed for, efter aftale med en voksen, at låne en af skolens fastnet telefoner. Er der alligevel elever som medbringer telefoner skal de overholde følgende retningslinie: Telefonen skal være slukket i skoletiden. Hvis dette ikke overholdes, vil telefonen blive afleveret på kontoret, hvor den i forbindelse med en alvorlig snak, kan afhentes efter aftale. Sker det gentagne gange vil hjemmet blive underrettet og der vil i samarbejde blive aftalt et fremadrettet regelsæt for eleven. 7. Klasseforældreråd. Klasseforældrerådets opgaver: Hvis der blandt klassens forældre er interesse herfor, at arrangere et til to sociale arrangementer pr. år med deltagelse af børn, forældre og klasselærer. Datoer/ arrangementer koordineres med klasselæreren før indbydelser sendes ud. Koordinere klassens/forældrenes spisning under skolefesten. Evt. etablering af klassens forældrebank d.v.s. udarbejde et katalog over hvilke forældre der kan være behjælpelige med hvad. Det kan være alt fra kørsel til kagebagning eller evt. at kunne formidle en kontakt til forskellige virksomheder/erhvervslivet i form af besøg/ foredrag eller lign. Så klassen og lærerne evt. kan benytte sig af det, i forbindelse med de emner der arbejdes med. Der kan ved behov arrangeres et fyraftensmøde hvor klasseforældrerådene bliver indbudt. Mødet vil være indkaldt og arrangeret af skolebestyrelsen.

5 Klassens repræsentant i skolebestyrelsen, sørger i samarbejde med klasselæreren for, at der på det årlige forældremøde er et punkt hvor man: - Gennemgår denne skrivelse - Indhenter ideer til sociale arrangementer, hvornår skal de være, hvad skal der laves o.s.v - Vælger klasseforældreråd - Evt. tager op, hvis der er nogle områder forældrene har behov for at drøfte. 8. Principper for sponsering / donering. Overordnet kommunal målsætning jf. kontraktindgåelse: Skolen kan indgå aftaler om lokal sponsering af konkrete initiativer, der dog ikke binder skolen til aftaler herudover. Principper: Undervisningsmateriale og andre sponserede/donerede materialer bør i mindst muligt omfang anvendes/påføres sponsors navn, logo og lignende. Undervisningsmateriale og andre sponserede/donerede materialer bør ikke være ledsaget af eller og indeholde reklamer og andre former for markedsføring. Undervisningsmateriale, undervisning eller andre aktiviteter bør ikke indeholde direkte eller indirekte opfordringer til at købe eller anvende sponsors ellers andres produkter eller tjenesteydelser. Skolen skal have frihed til, at forholde sig kritisk til sponsors og dennes produkter. Sponserede produkter skal indeholde en lødig påvirkningsgrad. Forældresponserede produkter og materialer bør være anonyme og tilgår skolen. Disse må ikke benyttes på en sådan måde, at eleverne og forældrene kan få det indtryk, at sponseringen kan være medvirkende til en forskelsbehandling. Tilbud om sponserede produkter, der repræsenterer en større værdi; behandles i skolebestyrelsen. 9. Principper for uddeling af aktivitetstilbud fra lokalsamfundet til eleverne. Da Vadehavsskolen er en aktiv del af lokalsamfundet, vil vi gerne formidle, lokale tiltag videre, til vores elever. For at sikre nedenstående, skal alle henvendelser ude fra (både pjecer til uddeling, og ophængning af plakater), igennem skolens kontor. Målgruppen for aktiviteten skal være børn Det er vigtigt at aktiviteten har et reelt indhold og ikke har karakter af profitforetagende

6 10. Ulykker på skolen. A) Forholdsregler på ulykkesstedet. Den/de lærere, der først er til stede, sørger for, at skolelederen bliver underrettet og forsøger, så godt som muligt, at holde eleverne væk fra ulykkesstedet. Skolelederen overlader til lærerne at være opmærksomme på og tage sig specielt af dem, der har været vidne til ulykken. Hvis det er nødvendigt, hentes klasselæreren eller andre lærere og eventuelt sundhedsplejersken. Behov for en skriftlig meddelelse til de berørte elevers hjem, vurderes i hvert enkelt tilfælde. Der sørges for voksenkontakt til de elever, som ikke bør være alene efter skoletid. B) Underretning. Skolelederen underretter elevens/elevernes hjem om ulykken. Ved ulykker med døden til følge underrettes familien af politiet evt. sammen med en lærer eller skolens ledelse. (se retningslinjer for en elevs dødsfald eller en ansats dødsfald.) Skolelederen informerer personalet. Skolelederen underretter skolevæsenets ledelse. Klasselærerne informerer deres klasser. Tal åbent og konkret om det, som er sket. Lad eleverne snakke om det, de tænker og føler. Klasselæreren sørger for, at ingen af de berørte elever kommer hjem til tomt hus. C) Opfølgning. Reaktionsmønstrene efter en ulykke er ikke ens. Vær opmærksom på, at mange som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få reaktionerne senere. Ved skader, der fører til længere sygehusophold, holder klasselæreren kontakt med eleven. Hvis en elev får varige mén efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforeningen med klasse- og skolemiljøet. Skolens ledelse og personale kan under hele forløbet kontakte PPR for råd og vejledning.

7 11. Krise / kaossituationer A) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren. Klasselæreren er forpligtet til, at alle omkring klassen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres. Klasselæreren evt. sammen med en anden ressourceperson (evt. SFO ellen en anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: Hvad der skal gøres. Hvem der skal orienteres. Hvilken rolle skolen skal have. Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater. Aftalen forelægges nødvendige personer. Klasselæreren sørger for opfølgning. 12. En elevs dødsfald. A) Lige efter dødsfaldet. Skoleleder underretter klasselæreren og det øvrige personale. Sundhedsplejerske eller kriseskolepsykolog kontaktes for evt. at være til stede. Elevens klasse underrettes af klasselæreren, som beholder klassen resten af skoledagen. Tal åbent og konkret om det, der er sket. Lad eleverne tale om det, de tænker og føler, men uden at presse. Klasselæreren sørger for, at ingen elev er alene, når han/hun kommer hjem. Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærere. Når samtlige klasser er underrettet, hejses flaget på halv stang. Sognepræsten inviteres til at være medvirkende ved en mindehøjtidelighed med tændte lys. Den afdøde elevs klasse bør have en kort skriftlig meddelelse med hjem. Forsalg til tekst: Klassen har i dag modtaget den triste besked, at... er død. Dette er noget som vi alle, og især klassens elever, berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, som er sket. Dagen afsluttes med fællesmøde, hvor krisepsykolog er til stede. Mindestund i elevens klasse, helst dagen efter meddelelsen om dødsfaldet (evt. blomster på elevens plads, 1 min. stilhed).

8 B) Om begravelsen. Skolen (evt. klasselæreren) spørger de pårørende, om de ønsker at lade elevens klassekammerater deltage i begravelsen. Dette kan ske i forbindelse med et evt. besøg i hjemmet. Hvis forældre ønsker dette, får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelsen i begravelsen. Det vil være godt, at så mange af eleverne som muligt kan være med ved begravelsen, da det kan være af betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. Det anbefales at eleverne har en voksen med sig. Forslag til orienteringstekst (de mindre klassetrin): Det er bestemt at...s, begravelse finder sted...dag den... kl.... i... I forståelse med...s familie, vil klassen kunne deltage i begravelsen. Deltagelsen er naturligvis frivillig, men det vil være godt, hvis så mange som muligt deltager i følge med en voksen. Dette vil være af betydning for bearbejdningen af reaktionen i den følgende tid. Tal indgående i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen, hvad enten børnene skal deltage eller ej. På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet. Børn, som har brug for og mulighed for at være sammen med deres forældre, skal have lov til det. Der flages på begravelsesdagen og der kan lægges blomster foran skolen.. C) Opfølgning. Det er vigtigt, at klasselæreren får støtte og hjælp af kollegerne og øvrige faggrupper. Vær opmærksom på elevernes forskellige reaktioner. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter. Skyldfølelse er typisk udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker.hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun/han på grund af noget jeg sagde eller gjorde? I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig. Sorgens fire faser: 1. Chokfasen 2. Reaktionsfasen 3. Bearbejdningsfasen 4. Nyorienteringsfasen Samtaler i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have en stor betydning.

9 13. En elev mister en af sine nærmeste. A) Lige efter dødsfaldet Når skolen får meddelelsen om dødsfaldet orienteres elevens klasse efter aftale med familien. Aftal med hjemmet, om det vil være en god ide at tage emnet nærmere op i klassen. Tal åbent om det i klassen. Fortæl om muligt, hvad der er sket. Forbered kammeraterne på, at eleven kan være mere sårbar end ellers, og at de derfor bør vises ekstra omtanke. B) Opfølgning. Klasselæreren tager sig særligt af eleven. Vær opmærksom på elevens sorgreaktion. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter. Skyldfølelser er typisk udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennes- ker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun/han på grund af noget jeg sagde eller gjorde? I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig. Skolens ledelse og personale kan under hele forløbet kontakte PPR for råd og vejledning. Den samme procedure følges ved andre situationer som vedrører barnet. 14. En ansats dødsfald. A) Lige efter dødsfaldet. Skoleleder underretter personalet og tager kontakt til krisepsykolog. Klasserne informeres. Hvor det er klasselæreren, der er død, må klassen informeres af en lærer, den kender. Denne bør derefter beholde klassen resten af skoledagen. Man bør endvidere sørge for, at ingen elev kommer hjem til et tomt hus. Tal konkret om det, der er sket. Lad eleverne tale om det, de tænker og føler. Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærere. Når samtlige klasser har fået besked, samles man til en mindestund og flaget hejses på halv stang. Eleverne får en kortfattet skriftlig meddelelse med hjem. Der afholdes fællesmøde efter sidste lektion eventuelt med deltagelse af krisepsykolog.

10 B) Om begravelsen. Skolelederen spørger de pårørende, om de ønsker deltagelse af skolens personale/elever i begravelsen. Dette kan ske i forbindelse med besøg i hjemmet. Skolelederen informerer personalet om begravelsen. Når dagen for begravelsen er fastsat, får den/de berørte klasser en kortfattet med-delelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Det anbefales at det i meddelelsen nævnes, at det er vigtigt, at eleverne har voksne at være sammen med ved begravelsen. Forslag til orienteringstekst: Det er bestemt at...s begravelse finder sted...dag den... kl.... i... Deltagelsen er naturligvis frivillig, men det vil være godt, hvis så mange som muligt deltager. Dette vil være af betydning for bearbejdningen af reaktionerne i den nærmest følgende tid. Skolens personale vil deltage, men det er vigtigt, at børnene også har en anden voksen med sig. Tal indgående med den/de berørte klasser om alt det, der skal foregå ved begravelsen. Dette er vigtigt, hvad enten børnene skal deltage i begravelsen eller ej. C) opfølgning. Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp. Vær opmærksom på elevernes og personalets forskellige reaktioner. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter. Skyldfølelser er typisk udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun/han på grund af noget jeg sagde eller gjorde? I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig. Sorgens fire faser: 1. Chokfasen 2. Reaktionsfasen 3. Bearbejdningsfasen 4. Nyorienteringsfasen Samtaler i klassen/personalegruppen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning.

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Oversigt over retningslinjer og procedurer på Vadehavsskolen Redigeret marts 2011.

Oversigt over retningslinjer og procedurer på Vadehavsskolen Redigeret marts 2011. Oversigt over retningslinjer og procedurer på Vadehavsskolen Redigeret marts 2011. 1. Budgetlægning Budgetønsker afleveres til skolens ledelse senest medio december. Ønsker til indkøb af bøger og andet

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske.

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. SORG/KRISE At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever:

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever: Denne plan offentliggøres for samtlige ansatte på personaleintra. Planen revideres / gennemgås én gang årligt i MED og Skolebestyrelse. Planen gennemgås på forældremøder i det nye skoleår. Her understreges

Læs mere

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole.

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 0 Omsorgsplan ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 1 Indledning...2 Omsorgsplanen findes:...2 Gruppens arbejde består i:...2 Omsorgsgruppen består af:...2 1. Alvorlig sygdom

Læs mere

OM - SORGS - PLAN. Fjelstervang Skole. der opstår situationer som: SKILSMISSE, ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE KAOSSITUATIONER

OM - SORGS - PLAN. Fjelstervang Skole. der opstår situationer som: SKILSMISSE, ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE KAOSSITUATIONER OM - SORGS - PLAN Fjelstervang Skole Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når der opstår situationer som: SKOLEN MISTER EN ELEV EN MEDARBEJDER ET BARN MISTER I NÆRMESTE FAMILIE SKILSMISSE,

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

SORTEBAKKESKOLEN Løgstørvej 161, 9610 Nørager Tlf.: For dig og for fællesskabet

SORTEBAKKESKOLEN Løgstørvej 161, 9610 Nørager Tlf.: For dig og for fællesskabet OMSORGSPLAN Indhold: - Elevdødsfald - Lige efter dødsfaldet - Forslag til brev til klassens elever forældre - Begravelsen - Forslag til orienteringstekst (de små klasser) - Opfølgning - Sorgarbejdet -

Læs mere

OmSorg Handleplan. Planen er blevet til på baggrund af et behov for praktisk og konkret hjælp i svære situationer.

OmSorg Handleplan. Planen er blevet til på baggrund af et behov for praktisk og konkret hjælp i svære situationer. vej 7, 9200 Aalborg SV November 2009 OmSorg Handleplan Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, når en ulykke, et dødsfald eller anden ulykkelig situation finder sted. Planen er blevet

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

skolo Sct. Hans Skole HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole

skolo Sct. Hans Skole HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole Skibhusvej 188 5000 Odense C Tlf.:63 75 25 00 Email: sct.hans-skole.buf@odense.dk www.scthans.odense.dk HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole Januar

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole Omsorgsplan Flakkebjerg Skole For at tage del kræves der ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Omsorgsplan Denne plan

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Forord Skolen fylder en stor del af barnets hverdag og vi vil gerne være parate til at træde til, når børnene og deres familie rammes af svære livssituationer. Vi forpligter

Læs mere

Tab og sorg i skolehverdagen

Tab og sorg i skolehverdagen Indhold: Tab og sorg i skolehverdagen Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når "det, der ikke må ske, sker". 1.Alvorlige ulykker og pludselige dødsfald. 2.Når skolen mister en elev.

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorgplan. Det er vigtigt at forældrene orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene.

Sorgplan. Det er vigtigt at forældrene orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene. 1 Sorgplan Denne handleplan skal opfattes som et redskab, der kan bruges til at håndtere svære situationer i skole og SFO, f.eks. dødsfald, ulykker og alvorlig sygdom. For at tage del i kræves ikke et

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske.

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Omsorg handlingsplan for Børnehaven Helgolandsgade, tlf. 96 11 63 95 Denne plan skal opfattes som et redskab, der gør det lettere for personalet i Børnehaven Helgolandsgade at handle bedst muligt, i tilfælde

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Sorg i livet. Sorgplan for Hals Skole.

Sorg i livet. Sorgplan for Hals Skole. Sorgplan for Hals Skole. Denne folder skal opfattes som et redskab, der midt i sorgen kan hjælpe skolen med at huske det, vi gerne vil gøre, når et barn / familie rammes af en sorg i livet. Handling: Sorg

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere