OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat."

Transkript

1 OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende Alvorlig sygdom hos personale Når en ansat mister en nærtstående OmSorgsplan for Mariager Skole er udarbejdet efter en fælles Pædagogisk aften med oplæg og gruppedrøftelser ved Jes Dige, Kræftens Bekæmpelse, hvor hele skolens personale deltog. Omsorgsudvalget har herefter med udgangspunkt i gruppedrøftelserne samt relevant litteratur udarbejdet den endelige plan, der blev behandlet og godkendt på Pædagogisk Rådsmøde tirsdag den 5. marts Planen er tænkt som en hjælp, idet vi tror, at en plan der i store træk beskriver, hvad vi gør, og hvem der gør det, er en metode til at undgå, at den enkelte lærer står alene og muligvis rådvild med opgaven. Vi udgiver os ikke for at være eksperter, når det, der ikke må ske, sker, men vi er medmennesker, og vi er forpligtiget, idet børnene er følelsesmæssigt knyttet til os, det ansvar bliver ikke mindre, når børnene bliver udsat for svære hændelser, da de i høj grad har behov for, at der er ansvarlige voksne også på skolen der tager ansvar for dem. Såfremt man erfarer et dødsfald, der vedrører skolen, er man forpligtiget til at kontakte skolens ledelse, således Omsorgsplanen kan iværksættes. Uanset hvilke af de omtalte tab, der måtte ske, er det klasselærerens opgave at informere nye lærere i klassen, idet tabet fortsat vil berøre eleverne. Der samles en sorg-kasse, der indeholder: OmSorgsplanen En salmebog To lysestager med lys Lille blomstervase Oversigt over ritualer i andre relevante religioner Kopier af breve udsendt i forbindelse med tidligere dødsfald Kopier af salmen I østen stiger solen op J.O. Laiers pjece Når ulykken rammer Pjecen Sorg og krise hos børn Sorg-kassen placeres hos sekretæren, der tillige har ansvaret for, at den er ajourført. Der bør dannes en ressourcegruppe omkring den ramte evt. bestående af 2-3 lærere, 1 pædagog fra SFO, præsten en med kendskab til de fremmedsprogede elever. Planen skal løbende revideres.

2 Når en elev mister en forældre/søskende. Tiden før dødsfaldet Det forudsættes, at eleven eller elevens forældre giver klasselæreren oplysninger om nærtstående familiemedlemmers sygdom. Klasselæreren giver klassens øvrige lærere, evt. søskendes lærere, SFO-personale og skolens ledelse besked om den aktuelle situation. Klaselæreren forestår kontakten til hjemmet, da det er sjældent, at familien selv har overskud til at sætte sig yderligere i forbindelse med skolen. Efter aftale med hjemmet orienteres klassen/klassernes elever. Tiden lige efter dødsfaldet Udgangspunktet for kontakten til familien vil være det kendskab lærerne i forvejen har til familien, og det skole-/hjemsamarbejde, der er blevet etableret. Skolelederen eller dennes stedfortræder orienterer det samlede personale om dødsfaldet, gerne med så mange oplysninger som muligt, således at alle har en fælles historie. Klasselæreren informerer eleverne i den berørte klasse. Det ramte barns familie har mulighed for selv at informere klassen og de øvrige forældre, hvis de ønsker det. Når personalet og den berørte klasse er orienteret om dødsfaldet, går klassen, den lærere og ledelsen ud til flagstangen, hvor pedellen hejser flaget på halv stang. Eleverne i den berørte klasse får et brev med hjem, der informerer om dødsfaldet. Se forslag i ide-mappen. Ledelsen tager initiativ til, at dette brev skrives. Klasselæreren i parallelklassen afgør, om det er relevant at give brev med hjem i den klasse. Den eller de lærere, som har den tætteste kontakt til barnet ringer til hjemmet og tilbyder at komme på besøg derhjemme for at vise sin medfølelse og tilbyde hjælp. Ved det første besøg i hjemmet medbringes en blomst. Man skal ikke give op, selvom man hidtil ikke har haft god kontakt til familien. Vis deltagelse og afpas hjælpen efter barnets og forældrenes behov. Forældrene oplyses om, hvad skolen har gjort i forhold til klassen. Lærernes aftaler indbyrdes, hvem der skal deltage i begravelsen. Skolen, klassen og klassens lærere sender blomsterhilsen. Familien spørges om det er i orden, at der flages på skolen på begravelsesdagen. Såfremt der flages, sætter ledelsen en notits på opslagstavlen om, hvorfor der flages. Opfølgning Klassens lærere (ressourcegruppen) snakker om det ramte barns reaktioner og evt. ændrede adfærd på teammøder efter dødsfaldet. Lærerene lytter og taler med eleven alene og sammen med klassen om sorgen. Evt. vikarhjælp aftales med ledelsen. Kontakt forældrene en tid efter dødsfaldet.

3 Når skolen mister en elev 1. dag Det formodes, at skolens leder modtager beskeden om dødsfaldet. Herefter underretter skolelederen klasselæreren samt det øvrige personale straks. SFO underrettes også. Skolens kontor gør personalet opmærksomt på, at der er behov for at orientere sig løbende på personaleintra. Pjecen Når ulykken rammer uddeles til personalet. Elevens klasselærer underretter den pågældende klasse, og er i øvrigt sammen med sin klasse resten af dagen. Det er vigtigt, at børn i sorg har en fælles historie undgår rygtedannelser. Resten af skolens klasser orienteres af deres lærere (klasselærer). Når alle klasser er orienteret, hejser pedellen flaget på halv stang. Den/de berørte klasse(r) får brev med hjem, så forældrene er orienteret om dødsfaldet, forløb og videre aktiviteter. Kontoret tager initiativ til, at dette brev skrives. Pjecen Sorg og krise hos børn vedlægges til forældrenes orientering. Den øvrige forældregruppe orienteres via skolens hjemmeside. Den berørte klasse finder i fællesskab med klasselæreren ud af, hvordan man vil mindes den afdøde. Den afdødes plads kan markeres med levende lys. Pladsen står tom i en passende periode, hvorefter det drøftes med klassen, om den skal fjernes. Vær opmærksom på, at der næppe er elever, der ønsker at overtage pladsen. Klasselæreren tager initiativ til at hjemmet kontaktes først telefonisk og dernæst, såfremt forældrene ønsker det, ved et besøg. Ved besøget medbringes en blomsterhilsen fra skolen. Hjemmet besøges for at udtrykke vores deltagelse, støtte forældrene og for at få afklaret om klassekammeraterne må deltage i begravelsen og evt. i mindehøjtideligheden. Det er vigtigt, at børnene i de følgende dage er sammen med de lærere, der kender dem bedst. Ligeledes skal man helst være to lærere i processen af hensyn til børnene og af hensyn til lærerne! 2. dag Der afholdes mindehøjtidelighed næste morgen: Skolelederen holder en kort mindetale. Eleverne har mulighed for at sige noget, synge, læse et digt eller andet. Der afholdes et minuts stilhed. Fællessang (for at bryde tavsheden). Herefter vender eleverne tilbage til deres respektive klasser, og der tales om den afdøde, mindehøjtideligheden, døden efter behov. Man bør være opmærksom på, at nogle elever muligvis ikke kan rumme at beskæftige sig med sagen en hel dag, derfor skal der allerede her være mulighed for at vende tilbage til en normal undervisning.

4 Før begravelsen Såfremt afdødes familie accepterer, er det vigtigt, at kammeraterne deltager i begravelsen Der tales indgående om begravelsen, dette bør ske, uanset om børnene deltager i begravelsen eller ej. En grundig orientering om det, der skal foregå, vil give den enkelte elev et bedre grundlag til at tage stilling til, om han/hun ønsker at deltage i begravelsen. Der er mulighed for at inddrage præsten i denne samtale. Når tidspunktet for begravelsen er kendt, får klassens elever en kort meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Af meddelelsen bør det fremgå: Hvor og hvornår begravelsen finder sted. At det naturligvis er frivilligt, om de enkelte hjem ønsker, deres barn skal deltage i begravelsen. At det kan være af stor betydning for den videre bearbejdelse af sorgen, at så mange som muligt har deltaget i begravelsen. At det er vigtigt, at eleven har en voksen med, i særdeleshed de yngste børn. Hvem, der deltager fra skolens side. Begravelsen Tiden herefter Pedellen sørger for, at der flages fra morgenstunden på begravelsesdagen. På begravelsesdagen er klasselæreren sammen med sin klasse. Børn der har brug for at være sammen med deres forældre eller andre voksne har naturligvis lov til det. Som udgangspunkt deltager klasselæreren, faglærerne i klassen samt skolelederen i begravelsen. Skolen sender en krans/bårebuket. Klasselæreren søger for, at klassen sender en krans. Såfremt der ikke holdes mindehøjtidelighed/eleverne ikke deltager i mindehøjtideligheden, skal der være mulighed for at mødes i klassen, så man kan få snakket om begravelsen samt evt. afslutte med et besøg på kirkegården for at se den pyntede grav. Andre elever fra skolen kan deltage i begravelsen efter skriftlig anmodning fra forældrene almindelig procedure. Det er vigtigt, at eleverne i den følgende tid fortsat mødes med åbenhed og opmærksomhed af de voksne, der omgiver dem, og har ansvaret for dem. Det er vigtigt at støtte børnene med det samme i stedet for at vente, til de har problemer. Det nytter ikke noget, at man har travlt med at få alt til at være som det plejer, for der plejer altså at være en kammerat mere i klassen! Det er vigtigt, at man fortsat taler jævnligt om hændelsen. Vær opmærksom på signaler fra eleverne. Børn sørger i forskellige tempi, og deres hjem støtter dem forskelligt i sorgprocessen. Børn, der netop har lidt et andet tab f.eks. skilsmisse kan reagere meget voldsomt på et nyt tab. Der kan være en god ide med et ekstra forældremøde, hvor man giver forældrene mulighed for at tale med hinanden om det skete, og om

5 hvordan de bedst støtter deres børn og hinanden. Man kan invitere afdødes forældre. Tal med den afdødes forældre om, hvorvidt de ønsker fortsat besøg af klassekammeraterne. Der er formentlig mange andre end lige den afdødes klassekammerater, der har lidt et tab ved dette dødsfald. Husk at være særlig opmærksom på elever, der er i familie med den afdøde, naboer, nære veninder/venner og en eventuel kæreste. Ældre elever har måske brug for at være sammen på tværs af klasserne. Erfaringerne viser ifølge materiale fra Kræftens Bekæmpelse, at ældre elever vurderer det som den bedste hjælp. Husk mærkedage: fødselsdag, årsdagen for dødsfaldet osv. Fælles besøg på gravstedet. Skolen anbefaler, at besøget foregår på et tidspunkt, hvor klassens forældre har mulighed for at deltage. Hvis besøget sker i skoletiden, betaler skolen transporten til kirkegården. Når skolen mister en ansat Lige efter dødsfaldet Det øvrige personale orienteres samlet af ledelsen. Husk gårdvagterne. Information på tavle Hele personalet skal være orienteret inden eleverne får informationen. Klasselæreren orienterer klasserne om dødsfaldet. Hvis afdøde er klasselærer, skal klassen orienteres af en lærer, som klassen kender. Flaget går på halv. Pedellen hejser flaget. Klasselæreren er i klassen resten af dagen i berørte klasser Forældrene orienteres samme dag pr. brev. Brevet udarbejdes af ledelsen Ansatte, der er personligt berørt, bør fritages for undervisning. Markering i klassen og på skolen Hele skolen samles til en fælles markering dagen efter dødsfaldet. Eventuel ægtefælle og børn inviteres til mindesamlingen af ledelsen. Opfølgning Besøg hos familien. Husk blomst. I tiden efter dødsfaldet må klassens lærere være meget opmærksomme på, om der er et behov for at tale med eleverne om dødsfaldet. Om begravelsen Ledelsen besøger de pårørende for at høre, om der er noget, som skolen kan gøre.

6 Evt. snakke begravelse med pårørende. Må kolleger deltage i begravelsen? Må elever deltage i begravelsen? Skolens ledelse og lærere deltager i begravelsen. Alle skal have mulighed for at deltage. Ledelsen sørger for blomster til begravelsen Pedellen sørger for, at der flages på halv. Hvis medarbejderen dør i ferien Den, der erfarer dødsfaldet kontakter lederen. Skolens ledelse ringer til alle skolens medarbejdere, så der gives mulighed for deltagelse i begravelsen. Forældre orienteres pr brev om dødsfaldet. Ulykker i skolen Forholdsregler på ulykkesstedet Her tænkes på både alvorlige og mindre alvorlige ulykker i undervisningen, således både på og udenfor skolens arealer. Stop ulykken. Giv livreddende førstehjælp. Tilkald den nødvendige hjælp. Giv almindelig førstehjælp. Underret skolens kontor/ledelsen, som sørger for at en af skolens øvrige lærere tager ud til ulykkesstedet og får de øvrige elever samlet med tilbage til skolen. Få samling på de øvrige elever og forsøg at holde dem på afstand af ulykkesstedet med mindre de kan hjælpe. Læreren følger med i ambulancen. Underretning Skolelederen underretter elevens forældre og fortæller, at der er sket en ulykke, og hvor barnet er bragt hen. Kontoret sørger for, at eventuelle søskende på skolen orienteres. Kontoret sørger for, at hele skolens personale - husk også SFO - underrettes om ulykken. Det er vigtigt at alle får de samme oplysninger. Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien endvidere af sygehus el. politi. Klasselæreren/teamet modtager eleverne, når de kommer tilbage til skolen. Tal åbent med eleverne om det skete, og lad eleverne snakke om det, de tænker og føler. Ledelsen/kontoret kontakter alle implicerede elevers forældre og beder

7 dem møde op på skolen til fælles orientering. INGEN ELEVER MÅ FORLADE SKOLEN ALENE OG GÅ HJEM TIL ET TOMT HUS. Kommer der henvendelser fra pressen, er der en person, der udtaler sig, gerne lederen. Markering i klassen markering på skolen, hvis ulykken resulterer i dødsfald Kommer meddelelsen om dødsfald, mens eleverne og forældrene stadig er på skolen videregives den straks. Har eleverne og forældrene forladt skolen, gives der telefonisk besked til samtlige hjem fra ledelsen/kontoret. Der opfordres til, at alle møder i skole næste dag evt. sammen med forældre. Skolens øvrige lærere + SFO personale informeres ligeledes om det hændte, så de ved, hvad der venter dem den følgende dag. Næste dag Alle klasser har så vidt muligt deres klasselærer den første time. Der gives besked om det skete. Det er her igen vigtigt, at alle lærere har de samme oplysninger at videregive. I klassen med de berørte elever er evt. alle teamlærerne frigjorte. Det er her vigtigt, at også den/de lærere, der var med da ulykken skete, er i klassen. Se endvidere under Når skolen mister en elev. Opfølgning Klasselæreren/teamet besøger hurtigst muligt forældrene til den afdøde, dels for at vise sin medfølelse og dels for at tale om situationen (medbring en blomsterhilsen). Hvad ønsker hjemmet, at skolen gør i forbindelse med begravelsen. Ønsker forældrene at klassekammeraterne deltager ved begravelsen eller ser de hellere, at der holdes en lille mindehøjtidelighed i klassen (her kan præsten evt. inddrages). Se endvidere under Når skolen mister en elev. Vær opmærksom på, hvordan klassekammeraterne/søskende reagerer. Er der elever, der har brug for særlig professionel efterbehandling. Husk altid at meddele ledelsen/kontoret, hvis man er på ture ud af huset. Afgør om der evt. skal deltage to lærere. Medbring altid skolens tlf.nr. og privatnummer til skolens ledere + en mobiltelefon. Ulykker udenfor skolen Det formodes, at skolen modtager besked om ulykken. Hvis skolen ikke modtager officiel besked om ulykken informeres i første omgang kun personalet. Først ved officiel bekræftelse informeres elever og forældre. Klassens forældre informeres via brev.

8 Den øvrige forældrekreds informeres via skolens hjemmeside. Vedr. det videre forløb henvises til Omsorgsplanens øvrige punkter. Alvorlig sygdom hos elev Efter information om sygdommen informeres i lærerkollegiet og andre, der har med barnet at gøre (fx SFO, ledelsen, sundhedssektoren ). Der oprettes en ressourcegruppe, hvor der kan hentes støtte. Klasselæreren sørger for, at nye lærere i klassen bliver informeret. Klasselæreren tager kontakt til hjemmet og besøger hjemmet medbringende en blomst. Kontakten tages for at få information, for at høre familiens ønsker, for at høre hvad skolen kan gøre for at hjælpe og for at vise omsorg. De involverede informeres om familiens ønsker. Klassekammeraterne informeres evt. af eleven selv ellers af klasselæreren. Afhængigt af familiens ønsker informeres den øvrige forældrekreds, parallelklassen osv. Forældrene skal have mulighed for selv at informere evt. på et forældremøde. Følgende emner kan behandles på klassen: sorg, død, mobning, en god kammerat. Børn vil som udgangspunkt gerne være gode kammerater. Men de har ofte brug for, at voksne fortæller dem hvordan. Citat: OmSorg,Handleplan. Mobning pga. en livstruende sygdom eller en død far/mor er en ting eleven ikke skal bruge kræfter på. Opfølgning Tal med/lyt til eleven om det svære han/hun oplever. Evt. erkendelsen af sygdommen, konsekvensen af sygdommen, smerte og vreden over sygdommen, håbet, angsten for fremtiden og livet med sygdommen. Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende Hvis eleven er fraværende i længerevarende tid bevares kontakten evt. ved besøg, brevveksling, tegninger, digte, lydbånd eller video. Find et acceptabelt niveau for disse aktiviteter. Ved dødsfald se: Dødsfald elev. Yderligere hænges en kort beskrivelse af elevens sygdomsforløb op på opslagstavlen på lærerværelset, eller den gives mundtligt sammen med den øvrige information. Efter information om sygdommen informeres alle, der har med eleven/eleverne at gøre (fx SFO, lærer, søskendes lærer, ledelse). Der laves en ressourcegruppe, hvor der kan hentes støtte. Klasselæreren tager kontakt til hjemmet og besøger hjemmet medbringende en blomst. Kontakten tages for at få information, for at høre familiens ønsker, for at høre hvad skolen kan gøre for at hjælpe og for at vise omsorg. Opfølgning (kollegaer og ledelse) Angsten for sygdommen og frygten for døden ændres og forsvinder i bedste fald, når vi får mulighed for at dele tankerne og følelserne med andre. Hjælpen afpasses efter elevens og forældrenes behov og ønsker. Snak med eleven om, hvad hun/han ønsker, skolen skal gøre nu og hvis

9 Alvorlig sygdom hos personale forælderen dør. Et venligt forsøg på støtte kan opleves meget forskelligt, nogle vil opleve forsøget helt forkert. Afhængigt af elevens ønsker kan klassekammerater og øvrige forældre informeres. Den ramte familie gives mulighed for selv at informere de involverede parter. Opfølgning: Tal med/lyt til eleven om det svære han/hun oplever Afhængigt af elevens ønske ved forælderens død, kan det markeres på forskellige måder evt. vha. ritualer, ceremoni. Se: En elev mister en forældre/søskende. Når en ansat mister en nærtstående Ledelsen snakker med den ramte om situationen og behovet for orientering til kolleger, elever og forældre. Afhængigt af den ramtes ønsker informeres der. For at undgå rygtedannelse er det vigtigt, at alle har samme historie. Den ramte gives mulighed for selv at informere, men kan også overlade det til ledelsen. Ved dødsfald se: Dødsfald (personale) Lederen informerer den samlede personalegruppe. Hvis en ansat mister sin ægtefælle/samlever eller et barn skal teamlæreren informere de berørte klasser. Der opfordres til, at kolleger med tæt tilknytning til den berørte aflægger et besøg. På begravelsesdagen hejser pedellen flaget på halv. Skolen sender en bårebuket/krans til begravelsen Der gives mulighed for, at de nærmeste kolleger kan deltage i begravelsen.

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere