OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat."

Transkript

1 OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende Alvorlig sygdom hos personale Når en ansat mister en nærtstående OmSorgsplan for Mariager Skole er udarbejdet efter en fælles Pædagogisk aften med oplæg og gruppedrøftelser ved Jes Dige, Kræftens Bekæmpelse, hvor hele skolens personale deltog. Omsorgsudvalget har herefter med udgangspunkt i gruppedrøftelserne samt relevant litteratur udarbejdet den endelige plan, der blev behandlet og godkendt på Pædagogisk Rådsmøde tirsdag den 5. marts Planen er tænkt som en hjælp, idet vi tror, at en plan der i store træk beskriver, hvad vi gør, og hvem der gør det, er en metode til at undgå, at den enkelte lærer står alene og muligvis rådvild med opgaven. Vi udgiver os ikke for at være eksperter, når det, der ikke må ske, sker, men vi er medmennesker, og vi er forpligtiget, idet børnene er følelsesmæssigt knyttet til os, det ansvar bliver ikke mindre, når børnene bliver udsat for svære hændelser, da de i høj grad har behov for, at der er ansvarlige voksne også på skolen der tager ansvar for dem. Såfremt man erfarer et dødsfald, der vedrører skolen, er man forpligtiget til at kontakte skolens ledelse, således Omsorgsplanen kan iværksættes. Uanset hvilke af de omtalte tab, der måtte ske, er det klasselærerens opgave at informere nye lærere i klassen, idet tabet fortsat vil berøre eleverne. Der samles en sorg-kasse, der indeholder: OmSorgsplanen En salmebog To lysestager med lys Lille blomstervase Oversigt over ritualer i andre relevante religioner Kopier af breve udsendt i forbindelse med tidligere dødsfald Kopier af salmen I østen stiger solen op J.O. Laiers pjece Når ulykken rammer Pjecen Sorg og krise hos børn Sorg-kassen placeres hos sekretæren, der tillige har ansvaret for, at den er ajourført. Der bør dannes en ressourcegruppe omkring den ramte evt. bestående af 2-3 lærere, 1 pædagog fra SFO, præsten en med kendskab til de fremmedsprogede elever. Planen skal løbende revideres.

2 Når en elev mister en forældre/søskende. Tiden før dødsfaldet Det forudsættes, at eleven eller elevens forældre giver klasselæreren oplysninger om nærtstående familiemedlemmers sygdom. Klasselæreren giver klassens øvrige lærere, evt. søskendes lærere, SFO-personale og skolens ledelse besked om den aktuelle situation. Klaselæreren forestår kontakten til hjemmet, da det er sjældent, at familien selv har overskud til at sætte sig yderligere i forbindelse med skolen. Efter aftale med hjemmet orienteres klassen/klassernes elever. Tiden lige efter dødsfaldet Udgangspunktet for kontakten til familien vil være det kendskab lærerne i forvejen har til familien, og det skole-/hjemsamarbejde, der er blevet etableret. Skolelederen eller dennes stedfortræder orienterer det samlede personale om dødsfaldet, gerne med så mange oplysninger som muligt, således at alle har en fælles historie. Klasselæreren informerer eleverne i den berørte klasse. Det ramte barns familie har mulighed for selv at informere klassen og de øvrige forældre, hvis de ønsker det. Når personalet og den berørte klasse er orienteret om dødsfaldet, går klassen, den lærere og ledelsen ud til flagstangen, hvor pedellen hejser flaget på halv stang. Eleverne i den berørte klasse får et brev med hjem, der informerer om dødsfaldet. Se forslag i ide-mappen. Ledelsen tager initiativ til, at dette brev skrives. Klasselæreren i parallelklassen afgør, om det er relevant at give brev med hjem i den klasse. Den eller de lærere, som har den tætteste kontakt til barnet ringer til hjemmet og tilbyder at komme på besøg derhjemme for at vise sin medfølelse og tilbyde hjælp. Ved det første besøg i hjemmet medbringes en blomst. Man skal ikke give op, selvom man hidtil ikke har haft god kontakt til familien. Vis deltagelse og afpas hjælpen efter barnets og forældrenes behov. Forældrene oplyses om, hvad skolen har gjort i forhold til klassen. Lærernes aftaler indbyrdes, hvem der skal deltage i begravelsen. Skolen, klassen og klassens lærere sender blomsterhilsen. Familien spørges om det er i orden, at der flages på skolen på begravelsesdagen. Såfremt der flages, sætter ledelsen en notits på opslagstavlen om, hvorfor der flages. Opfølgning Klassens lærere (ressourcegruppen) snakker om det ramte barns reaktioner og evt. ændrede adfærd på teammøder efter dødsfaldet. Lærerene lytter og taler med eleven alene og sammen med klassen om sorgen. Evt. vikarhjælp aftales med ledelsen. Kontakt forældrene en tid efter dødsfaldet.

3 Når skolen mister en elev 1. dag Det formodes, at skolens leder modtager beskeden om dødsfaldet. Herefter underretter skolelederen klasselæreren samt det øvrige personale straks. SFO underrettes også. Skolens kontor gør personalet opmærksomt på, at der er behov for at orientere sig løbende på personaleintra. Pjecen Når ulykken rammer uddeles til personalet. Elevens klasselærer underretter den pågældende klasse, og er i øvrigt sammen med sin klasse resten af dagen. Det er vigtigt, at børn i sorg har en fælles historie undgår rygtedannelser. Resten af skolens klasser orienteres af deres lærere (klasselærer). Når alle klasser er orienteret, hejser pedellen flaget på halv stang. Den/de berørte klasse(r) får brev med hjem, så forældrene er orienteret om dødsfaldet, forløb og videre aktiviteter. Kontoret tager initiativ til, at dette brev skrives. Pjecen Sorg og krise hos børn vedlægges til forældrenes orientering. Den øvrige forældregruppe orienteres via skolens hjemmeside. Den berørte klasse finder i fællesskab med klasselæreren ud af, hvordan man vil mindes den afdøde. Den afdødes plads kan markeres med levende lys. Pladsen står tom i en passende periode, hvorefter det drøftes med klassen, om den skal fjernes. Vær opmærksom på, at der næppe er elever, der ønsker at overtage pladsen. Klasselæreren tager initiativ til at hjemmet kontaktes først telefonisk og dernæst, såfremt forældrene ønsker det, ved et besøg. Ved besøget medbringes en blomsterhilsen fra skolen. Hjemmet besøges for at udtrykke vores deltagelse, støtte forældrene og for at få afklaret om klassekammeraterne må deltage i begravelsen og evt. i mindehøjtideligheden. Det er vigtigt, at børnene i de følgende dage er sammen med de lærere, der kender dem bedst. Ligeledes skal man helst være to lærere i processen af hensyn til børnene og af hensyn til lærerne! 2. dag Der afholdes mindehøjtidelighed næste morgen: Skolelederen holder en kort mindetale. Eleverne har mulighed for at sige noget, synge, læse et digt eller andet. Der afholdes et minuts stilhed. Fællessang (for at bryde tavsheden). Herefter vender eleverne tilbage til deres respektive klasser, og der tales om den afdøde, mindehøjtideligheden, døden efter behov. Man bør være opmærksom på, at nogle elever muligvis ikke kan rumme at beskæftige sig med sagen en hel dag, derfor skal der allerede her være mulighed for at vende tilbage til en normal undervisning.

4 Før begravelsen Såfremt afdødes familie accepterer, er det vigtigt, at kammeraterne deltager i begravelsen Der tales indgående om begravelsen, dette bør ske, uanset om børnene deltager i begravelsen eller ej. En grundig orientering om det, der skal foregå, vil give den enkelte elev et bedre grundlag til at tage stilling til, om han/hun ønsker at deltage i begravelsen. Der er mulighed for at inddrage præsten i denne samtale. Når tidspunktet for begravelsen er kendt, får klassens elever en kort meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Af meddelelsen bør det fremgå: Hvor og hvornår begravelsen finder sted. At det naturligvis er frivilligt, om de enkelte hjem ønsker, deres barn skal deltage i begravelsen. At det kan være af stor betydning for den videre bearbejdelse af sorgen, at så mange som muligt har deltaget i begravelsen. At det er vigtigt, at eleven har en voksen med, i særdeleshed de yngste børn. Hvem, der deltager fra skolens side. Begravelsen Tiden herefter Pedellen sørger for, at der flages fra morgenstunden på begravelsesdagen. På begravelsesdagen er klasselæreren sammen med sin klasse. Børn der har brug for at være sammen med deres forældre eller andre voksne har naturligvis lov til det. Som udgangspunkt deltager klasselæreren, faglærerne i klassen samt skolelederen i begravelsen. Skolen sender en krans/bårebuket. Klasselæreren søger for, at klassen sender en krans. Såfremt der ikke holdes mindehøjtidelighed/eleverne ikke deltager i mindehøjtideligheden, skal der være mulighed for at mødes i klassen, så man kan få snakket om begravelsen samt evt. afslutte med et besøg på kirkegården for at se den pyntede grav. Andre elever fra skolen kan deltage i begravelsen efter skriftlig anmodning fra forældrene almindelig procedure. Det er vigtigt, at eleverne i den følgende tid fortsat mødes med åbenhed og opmærksomhed af de voksne, der omgiver dem, og har ansvaret for dem. Det er vigtigt at støtte børnene med det samme i stedet for at vente, til de har problemer. Det nytter ikke noget, at man har travlt med at få alt til at være som det plejer, for der plejer altså at være en kammerat mere i klassen! Det er vigtigt, at man fortsat taler jævnligt om hændelsen. Vær opmærksom på signaler fra eleverne. Børn sørger i forskellige tempi, og deres hjem støtter dem forskelligt i sorgprocessen. Børn, der netop har lidt et andet tab f.eks. skilsmisse kan reagere meget voldsomt på et nyt tab. Der kan være en god ide med et ekstra forældremøde, hvor man giver forældrene mulighed for at tale med hinanden om det skete, og om

5 hvordan de bedst støtter deres børn og hinanden. Man kan invitere afdødes forældre. Tal med den afdødes forældre om, hvorvidt de ønsker fortsat besøg af klassekammeraterne. Der er formentlig mange andre end lige den afdødes klassekammerater, der har lidt et tab ved dette dødsfald. Husk at være særlig opmærksom på elever, der er i familie med den afdøde, naboer, nære veninder/venner og en eventuel kæreste. Ældre elever har måske brug for at være sammen på tværs af klasserne. Erfaringerne viser ifølge materiale fra Kræftens Bekæmpelse, at ældre elever vurderer det som den bedste hjælp. Husk mærkedage: fødselsdag, årsdagen for dødsfaldet osv. Fælles besøg på gravstedet. Skolen anbefaler, at besøget foregår på et tidspunkt, hvor klassens forældre har mulighed for at deltage. Hvis besøget sker i skoletiden, betaler skolen transporten til kirkegården. Når skolen mister en ansat Lige efter dødsfaldet Det øvrige personale orienteres samlet af ledelsen. Husk gårdvagterne. Information på tavle Hele personalet skal være orienteret inden eleverne får informationen. Klasselæreren orienterer klasserne om dødsfaldet. Hvis afdøde er klasselærer, skal klassen orienteres af en lærer, som klassen kender. Flaget går på halv. Pedellen hejser flaget. Klasselæreren er i klassen resten af dagen i berørte klasser Forældrene orienteres samme dag pr. brev. Brevet udarbejdes af ledelsen Ansatte, der er personligt berørt, bør fritages for undervisning. Markering i klassen og på skolen Hele skolen samles til en fælles markering dagen efter dødsfaldet. Eventuel ægtefælle og børn inviteres til mindesamlingen af ledelsen. Opfølgning Besøg hos familien. Husk blomst. I tiden efter dødsfaldet må klassens lærere være meget opmærksomme på, om der er et behov for at tale med eleverne om dødsfaldet. Om begravelsen Ledelsen besøger de pårørende for at høre, om der er noget, som skolen kan gøre.

6 Evt. snakke begravelse med pårørende. Må kolleger deltage i begravelsen? Må elever deltage i begravelsen? Skolens ledelse og lærere deltager i begravelsen. Alle skal have mulighed for at deltage. Ledelsen sørger for blomster til begravelsen Pedellen sørger for, at der flages på halv. Hvis medarbejderen dør i ferien Den, der erfarer dødsfaldet kontakter lederen. Skolens ledelse ringer til alle skolens medarbejdere, så der gives mulighed for deltagelse i begravelsen. Forældre orienteres pr brev om dødsfaldet. Ulykker i skolen Forholdsregler på ulykkesstedet Her tænkes på både alvorlige og mindre alvorlige ulykker i undervisningen, således både på og udenfor skolens arealer. Stop ulykken. Giv livreddende førstehjælp. Tilkald den nødvendige hjælp. Giv almindelig førstehjælp. Underret skolens kontor/ledelsen, som sørger for at en af skolens øvrige lærere tager ud til ulykkesstedet og får de øvrige elever samlet med tilbage til skolen. Få samling på de øvrige elever og forsøg at holde dem på afstand af ulykkesstedet med mindre de kan hjælpe. Læreren følger med i ambulancen. Underretning Skolelederen underretter elevens forældre og fortæller, at der er sket en ulykke, og hvor barnet er bragt hen. Kontoret sørger for, at eventuelle søskende på skolen orienteres. Kontoret sørger for, at hele skolens personale - husk også SFO - underrettes om ulykken. Det er vigtigt at alle får de samme oplysninger. Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien endvidere af sygehus el. politi. Klasselæreren/teamet modtager eleverne, når de kommer tilbage til skolen. Tal åbent med eleverne om det skete, og lad eleverne snakke om det, de tænker og føler. Ledelsen/kontoret kontakter alle implicerede elevers forældre og beder

7 dem møde op på skolen til fælles orientering. INGEN ELEVER MÅ FORLADE SKOLEN ALENE OG GÅ HJEM TIL ET TOMT HUS. Kommer der henvendelser fra pressen, er der en person, der udtaler sig, gerne lederen. Markering i klassen markering på skolen, hvis ulykken resulterer i dødsfald Kommer meddelelsen om dødsfald, mens eleverne og forældrene stadig er på skolen videregives den straks. Har eleverne og forældrene forladt skolen, gives der telefonisk besked til samtlige hjem fra ledelsen/kontoret. Der opfordres til, at alle møder i skole næste dag evt. sammen med forældre. Skolens øvrige lærere + SFO personale informeres ligeledes om det hændte, så de ved, hvad der venter dem den følgende dag. Næste dag Alle klasser har så vidt muligt deres klasselærer den første time. Der gives besked om det skete. Det er her igen vigtigt, at alle lærere har de samme oplysninger at videregive. I klassen med de berørte elever er evt. alle teamlærerne frigjorte. Det er her vigtigt, at også den/de lærere, der var med da ulykken skete, er i klassen. Se endvidere under Når skolen mister en elev. Opfølgning Klasselæreren/teamet besøger hurtigst muligt forældrene til den afdøde, dels for at vise sin medfølelse og dels for at tale om situationen (medbring en blomsterhilsen). Hvad ønsker hjemmet, at skolen gør i forbindelse med begravelsen. Ønsker forældrene at klassekammeraterne deltager ved begravelsen eller ser de hellere, at der holdes en lille mindehøjtidelighed i klassen (her kan præsten evt. inddrages). Se endvidere under Når skolen mister en elev. Vær opmærksom på, hvordan klassekammeraterne/søskende reagerer. Er der elever, der har brug for særlig professionel efterbehandling. Husk altid at meddele ledelsen/kontoret, hvis man er på ture ud af huset. Afgør om der evt. skal deltage to lærere. Medbring altid skolens tlf.nr. og privatnummer til skolens ledere + en mobiltelefon. Ulykker udenfor skolen Det formodes, at skolen modtager besked om ulykken. Hvis skolen ikke modtager officiel besked om ulykken informeres i første omgang kun personalet. Først ved officiel bekræftelse informeres elever og forældre. Klassens forældre informeres via brev.

8 Den øvrige forældrekreds informeres via skolens hjemmeside. Vedr. det videre forløb henvises til Omsorgsplanens øvrige punkter. Alvorlig sygdom hos elev Efter information om sygdommen informeres i lærerkollegiet og andre, der har med barnet at gøre (fx SFO, ledelsen, sundhedssektoren ). Der oprettes en ressourcegruppe, hvor der kan hentes støtte. Klasselæreren sørger for, at nye lærere i klassen bliver informeret. Klasselæreren tager kontakt til hjemmet og besøger hjemmet medbringende en blomst. Kontakten tages for at få information, for at høre familiens ønsker, for at høre hvad skolen kan gøre for at hjælpe og for at vise omsorg. De involverede informeres om familiens ønsker. Klassekammeraterne informeres evt. af eleven selv ellers af klasselæreren. Afhængigt af familiens ønsker informeres den øvrige forældrekreds, parallelklassen osv. Forældrene skal have mulighed for selv at informere evt. på et forældremøde. Følgende emner kan behandles på klassen: sorg, død, mobning, en god kammerat. Børn vil som udgangspunkt gerne være gode kammerater. Men de har ofte brug for, at voksne fortæller dem hvordan. Citat: OmSorg,Handleplan. Mobning pga. en livstruende sygdom eller en død far/mor er en ting eleven ikke skal bruge kræfter på. Opfølgning Tal med/lyt til eleven om det svære han/hun oplever. Evt. erkendelsen af sygdommen, konsekvensen af sygdommen, smerte og vreden over sygdommen, håbet, angsten for fremtiden og livet med sygdommen. Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende Hvis eleven er fraværende i længerevarende tid bevares kontakten evt. ved besøg, brevveksling, tegninger, digte, lydbånd eller video. Find et acceptabelt niveau for disse aktiviteter. Ved dødsfald se: Dødsfald elev. Yderligere hænges en kort beskrivelse af elevens sygdomsforløb op på opslagstavlen på lærerværelset, eller den gives mundtligt sammen med den øvrige information. Efter information om sygdommen informeres alle, der har med eleven/eleverne at gøre (fx SFO, lærer, søskendes lærer, ledelse). Der laves en ressourcegruppe, hvor der kan hentes støtte. Klasselæreren tager kontakt til hjemmet og besøger hjemmet medbringende en blomst. Kontakten tages for at få information, for at høre familiens ønsker, for at høre hvad skolen kan gøre for at hjælpe og for at vise omsorg. Opfølgning (kollegaer og ledelse) Angsten for sygdommen og frygten for døden ændres og forsvinder i bedste fald, når vi får mulighed for at dele tankerne og følelserne med andre. Hjælpen afpasses efter elevens og forældrenes behov og ønsker. Snak med eleven om, hvad hun/han ønsker, skolen skal gøre nu og hvis

9 Alvorlig sygdom hos personale forælderen dør. Et venligt forsøg på støtte kan opleves meget forskelligt, nogle vil opleve forsøget helt forkert. Afhængigt af elevens ønsker kan klassekammerater og øvrige forældre informeres. Den ramte familie gives mulighed for selv at informere de involverede parter. Opfølgning: Tal med/lyt til eleven om det svære han/hun oplever Afhængigt af elevens ønske ved forælderens død, kan det markeres på forskellige måder evt. vha. ritualer, ceremoni. Se: En elev mister en forældre/søskende. Når en ansat mister en nærtstående Ledelsen snakker med den ramte om situationen og behovet for orientering til kolleger, elever og forældre. Afhængigt af den ramtes ønsker informeres der. For at undgå rygtedannelse er det vigtigt, at alle har samme historie. Den ramte gives mulighed for selv at informere, men kan også overlade det til ledelsen. Ved dødsfald se: Dødsfald (personale) Lederen informerer den samlede personalegruppe. Hvis en ansat mister sin ægtefælle/samlever eller et barn skal teamlæreren informere de berørte klasser. Der opfordres til, at kolleger med tæt tilknytning til den berørte aflægger et besøg. På begravelsesdagen hejser pedellen flaget på halv. Skolen sender en bårebuket/krans til begravelsen Der gives mulighed for, at de nærmeste kolleger kan deltage i begravelsen.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN Det fælles tab (når klassen mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasselærer, DUS-pædagog, fritidspædagog eller en anden af klassens lærere,

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk Sorg og kriseplan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor en sorg- og kriseplan... 3 Hvad er sorg og krise... 3 Sorg... 3 Krise... 4 Hvordan tackler vi sorg og krise i forhold til dødsfald i barnets

Læs mere

Sorg krise og omsorgsplan

Sorg krise og omsorgsplan Sorg krise og omsorgsplan Omsorgsplan for børn og voksne i sorg og krise (fysisk og psykisk) i forbindelse med skilsmisse, sygdom og dødsfald Indledning Indhold i omsorgplanen Børns forståelse af døden

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER MIDDELFART 27.-28.10.15 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES SORG OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER Når livet viser sig fra sin

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3 Indholdsfortegnelse. 1. Forord s. 3 2. Når en elev dør s. 4 - flagning - kontakt til hjemmet - skolens interne informationsmøde - Forældreråd - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - klassemøde - afdødes

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

UDARBEJDET AF SORG OG KRISEGRUPPEN

UDARBEJDET AF SORG OG KRISEGRUPPEN OMSORGSPLAN UDARBEJDET AF SORG OG KRISEGRUPPEN SLAGELSE KOMMUNE 2010 FORORD I februar 2001 blev alle medarbejdere i 0-6 års institutionerne inviteret til en aktiv temaaften om børn i sorg og krise. Tovholderen

Læs mere