Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V"

Transkript

1 Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade København V Årsrapport for 2014

2 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 5 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for Balance pr. 31/ Noter 11 Andelskroneberegning 18 Supplerende beretning Drifts- og likviditetsbudget 19

3 2 Foreningsop lysninger Foreningen CVR-nr.: Stiftet: 26. maj 1925 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Anders Madsen, formand Maja Krarup, næstformand Britta Detlefsen, sekretær Administrator John Dalgaard Solbakkevej Gentofte Tlf Revision BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen København V Tlf Kristina Ørbæk Skudstrup Pengeinstitut Danske Bank

4

5 4 DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRINGER Til andelshaverne; AlB "Sønderhus" Vi har revideret årsregnskabet for AlB "Sønderhus"for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovensbestemmelser, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsens og administrators ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovensbestemmelser, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passendeefter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt vores konklusion. og egnet som grundlag for Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 efter årsregnskabsloven, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRINGER Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsensvejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Dissebudgettal og oplysningerne på side 20 og 21 har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, noter og oplysningerne på side 20 og 21, ikke været underlagt revision. København, den 18. marts 2015 BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab s \...-., L(\..t.A A "l k~ Steen Klit Andersen Statsautoriseret revisor

6 5 HOVED- OG NØGLETAL Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi, og er primært udregnet på baggrund af arealer. I AlB "Sønderhus" anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge BBR-oplysninger følgende: Ejendom Andelslej ligheder Udlejede lejligheder Erhvervslejligheder I alt Antal Areal m O Q O Q Grundareal i m Nøgletal Offentlig ejendomsvurdering Anskaffelsessum (kostpris) Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi kr. pr. m 2 Total Boligafgift i gennemsnit pr. m 2 andelsbolig kr.lm Omkostninger m.v. Vedligeholdelsesomkostninger øvrige omkostninger Finansielle poster, netto Afdrag I alt i% ~ 100 Boligafgift i % af samlede ejendomsindtægter 93 UDVIKLING I HOVEDTAL Udviklingen i boligafgift og andelskrone Boligafgift (2010 = index 100 ) Andelskrone

7 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for AlB "Sønderhus" for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Som følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSE Opsti Ilingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede boligafgifter har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter. Indtægter Der er i årsregnskabet medtaget den for perioden opkrævede boligafgift og leje. Indtægter fra vaskeri og lignende indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis fuldt ud periodiseret i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til drift af foreningen, herunder ejendomsskatter og forbrugsafgifter, reparation og vedligeholdelse, foreningsomkostninger samt afskrivninger på foreningens anlægsaktiver. Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger / periodeafgrænsningsposter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdi på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Dagsværdien er baseret på en ekstern vurdering af ejendommen.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Andre materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Brugstid Restværdi Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. 3-10år O Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("Reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). "Overført resultat" indeholder akkumuleret resultat. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er målt til den nominelle restgæld på balancedagen. Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi. ØVRIGE NOTER Nøgleoplysninger I henhold til Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 fra Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, skal der ifølge 3 afgives en række nøgleoplysninger som note til andelsboligforeningens årsregnskab. De lovkrævede oplysninger, anført på side 16-18, er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 1 til bekendtgørelsen, og har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Nøgletallene i noten indgår som en del af "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen", som skal udleveres til købere af en andel i foreningen. Andelskroneopgørelse Beregningen af andelskronens værdi foretages i overensstemmelse med 5 stk. 2 i Lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter 14. Vedtægterne bestemmer desuden i 14.stk 1, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

9 8 RESULTATOPGØRELSE FOR 2014 Note Indtægter Budget Realiseret Realiseret Boligafgift inkl. antennebidrag Gebyr ved salg af lejligheder m.v Administrationsgebyr (gård) Salg af vaskemønter Indtægter i alt Driftsudgifter Skatter og offentlige afgifter Vedligeholdelse Driftsudgifter i øvrigt Administration Driftsudgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Q O Resultat før renter Renteudgifter Årets res ultat

10 9 BALANCEPR. 31/ AKTIVER Realiseret Realiseret Anlægsaktiver 6 Ejendommen, matr. nr Udenbys Vester Kvarter Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende uafsluttet vandregnskab Tilgode i gårdlaug O Andre tilgodehavender 300 O 7 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 10 BALANCEPR. 31/ Realiseret Realiseret PASSIVER Egenkapital Andelskapital, 46 andele a Opskrivningskonto Overført resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld 10 Prioritetsgæld Kortfristet gæld 10 Prioritetsafdrag det kommende år Uafsluttet varmeregnskab Afsluttede vand og varmeregnskab Fraflyttede andelshavere Kreditorer og skyldige omkostninger Gæld i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelse 12 Nøgleoplysninger 13 Andelskroneberegning

12 11 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Realiseret Realiseret Skatter og offentlige afgifter Grundskyld til kommunen Renhold fortov brokvarter Renovation Vedligeholdelse WS Vaskeri Snedker Bidrag til gårdanlæg Murerarbejde O Elektriker O Diverse incl. småanskaffelser Rengøringsartikler mv Gebyr manglende deltagelse i reng Rep. af hovedtrapper Låseservice Indretning af kælderrum O Driftsudgifter i øvrigt Ejendomsforsikring Ansvar bestyrelsen El incl. vaskeri Vand vaskeri Vanddifference vandregnskab O O Trappevask Vinduespolering

13 12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Realiseret Realiseret 4 Administration Revision Administrator Bestyrelsesmøder og generalfor Repræsentation Telefon mv bestyrelse Kontingent ABF Porto, kontorartikler Bankgebyrer incl. PBS Afgift TV-antenne og Copy-Dan Ansøgning om tagterasse mm O O Diverse O Renteudgifter Prioritetsgæld Renter og gebyrer ejendomsskatter O

14 13 NOTERTIL BALANCEN 6 Ejendommen Anskaffelsessum: Anskaffelsessum primo Årets tilgang Afskrivninger: Foretagne afskrivninger primo O Årets afskrivninger Opskrivninger: Foretagne opskrivninger primo Årets opskrivning Bogført værdi ultimo Renovering af kælderlokale i Afskrivning 10% O Q Q Q Ejendomsvurdering pr. 1/

15 14 NOTER TIL BALANCEN Realiseret Realiseret Likvide beholdninger Kontantbeholdni ng Danske Bank, Opskrivningskonto Saldo primo Årets opskrivning O Q Overført resultat Saldo primo Årets resultat Prioritetsgæld Nykredit, kontantlån 4,2712 % Lånerestgæld i alt Kursregulering Til sikkerhed for kassekredit er deponeret ejerpantebrev kr med pant i foreningens ejendom.

16 Nøgleoplysninger 1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIGFORENIN- GEN B1 B2 B3 B4 B5 B6 Antal BBRAreal, m 2 Andelsboliger Erhvervsandele Boliglejemål O O Erhvervslejemål øvrige lejemål, kældre, garager m.v. I alt C1 C2 C3 Sæt kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: Boligernes areal Boligernes areal Det oprindelige (BBR) (anden kilde) indskud Andet X X D1 Foreningens stiftelsesår D2 Ejendommens opførelsesår E1 E2 Hæfter den enkelte andelshaver for mere end det, der er betalt for andelen? Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er iforeningen: Ja Nej X F1 F2 Anskaffelses- Offentlig vurde- Sæt kryds prisen Valuarvurdering ring Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsvær- X dien Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Kr. Gns. kr. pr. m I Generalforsamlingsbestemte F3 reserver IReserver i procent af ejen- F4 domsværdi O I O % 0,00%

17 Nøgleoplysninger G1 G2 G3 Ja Nej Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebe- X tales ved foreningens opløsning? Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (Lovkenden- X dtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på for- X eningens ejendom? 2. ANDELSBOLIGFORENINGENS DRIFT, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED H1 H2 H3 Gns. kr. pr. andels-m? pr. år Boligafgift 408 Erhvervslejeindtægter Boliglejeindtægter O J Årets overskud (før afdrag), gns. kr. pr. andels-m- (sidste 3 år) Forrige år Sidste år I år K1 K2 K3 Gns. kr. pr. andels-m- Andelsværdi Gæld - omsætningsaktiver 577 Teknisk andelsværdi

18 Nøgleoplysninger 3. BYGGETEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE Forrige år Sidste år I år M1 Vedligeholdelse, løbende (gns. kr. pr. ml) M2 M3 Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. kr. pr. ml) Vedligehold, i alt (kr. pr. m 2 ) O O O FINANSIELLE FORHOLD % p Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens 92,82% regnskabsmæssige værdi) Forrige år Sidste år I år R Årets afdrag pr. andels-ml (sidste 3 år)

19 Beregning af andelskronens værdi Andelskronens værdi beregnes med udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering med fradrag af gældsposter omregnet til kontantværdi og med tillæg af øvrige aktiver. Beregningen foretages således: Egenkapital pr. 31. december 2014 iflg. balancen Kontantværdi af prioritetsgæld pr. 31. december Bogført værdi.. Samlet reguleret egenkapital pr. 31. december Andelskronens værdi kan herefter opgøres således pr. andel: Bestyrelsen foreslår, at andelsværdien fastsættes til kr og at der indtil næste årlig generalforsamling vil blive godkendt en månedlig prisstigning på kr. 585,- svarende til den budgetterede stigning i foreningens formue i 2015.

20 19 DRIFTSBUDGETFOR TIDEN 1/1-31/ Realiseret Realiseret Budget Boligafgift inkl. antennebidrag Gebyr ved salg af lejligheder Administrationsgebyr (gård) O Salg af vaskemønter Indtægter i alt Driftsudgifter Skatter og offentlige afgifter Vedligeholdelse Driftsudgifter i øvrigt Administration Resultat før afskrivninger Afskrivninger Q Resultat før renter Renteudgifter Årets resultat

21 20 LIKVIDITETSBUDGET Realiseret Realiseret Budget Indestående i bank, primo Arets resultat Afskrivninger inventar O Formindskelse af tilgodehavender O Forøgelse kortfristet gæld Q Q Til rådighed i alt Der anvendes til: Prioritetsafdrag Formindskelse af kortfristet gæld O Renovering kælderlokale O Q Anvendelser i alt Budgetteret likviditet ultimo

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere