Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår"

Transkript

1 Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/ regnskabsår

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-8 RESULTATOPGØRELSE 9-10 AKTIVER 11 PASSIVER 12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALANCE ØVRIGE NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT 29 BUDGET FOR ÅRET 2014/

3 1. Generelle oplysninger NAVN Andelsboligforeningen XXXX XXXX Vej XXXX By Matrikelnummer: CVR-nr. BESTYRELSE ADMINISTRATOR REVISION GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 Dirigent:

4 2. Bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2013/14 for Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2014 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. By, den 15. august 2014 Administrator: Bestyrelse:

5 3. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen XXXX Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen XXXX for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Andelsboligforeningens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som andelsboligforeningens ledelse anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om andelsboligforeningens ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om andelsboligforeningens ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter.

6 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen XXXX har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og note. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision. København, den 15. august 2014 GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen XXXX er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, samt andelsboligforeningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrag og med fradrag af hensættelser for året. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelsen nr af den 16. december 2013, jf. andelsboligforeningsloven 6, stk. 2 krævede nøgleoplysninger og give oplysning om andelenes værdi, jf. 6, stk. 8, samt at give de krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte jf. 5, stk. 11. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter bortset fra boligafgift og lejeindtægter, indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

8 6. Anvendt regnskabspraksis Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Det vurderes, at den senest kendte offentlige ejendomsvurdering med tillæg af værdien af forbedringsarbejder på ejendommen afholdt efter vurderingstidspunktet kan være en indikator for dagsværdien af foreningens ejendom, og ejendommen indgår i årsrapporten til denne værdi. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom").

9 7. Anvendt regnskabspraksis "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele. Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den faktiske restgæld. Låneomkostninger og kurstab ved låneoptagelse er blevet udgiftsført på tidspunktet for lånets optagelse, idet beløbene er anset for relativt uvæsentlige. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelse til udskudt skat Foreningen har ikke til hensigt at ophøre med at være skattepligtig idet foreningen påregner, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 25 anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Nøgleoplysninger De i note 27 anførte nøgleoplysninger har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere andelsboligforeningens økonomiske situation. I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, skal der ifølge 3 afgives en række nøgleoplysninger som noter til andelsboligforeningens årsregnskab. De lovkrævede oplysninger er indeholdt i bilag 1 til bekendtgørelsen (Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen), og er anført som et særskilt afsnit i note 27 under overskriften Lovkrævede nøgleoplysninger med henvisning til oplysningsskemaets referencenumre.

10 8. Anvendt regnskabspraksis Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 26. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. I vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

11 9. Indtægter: Resultatopgørelse for 2013/14 Budget Realiseret 2013/14 Realiseret Note 2013/14 (ej revideret) 2012/13 kr. kr. kr. Boligafgift Lejeindtægter Vaskeriregnskab Andre indtægter INDTÆGTER I ALT Omkostninger: Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Administrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Indvendig vedligeholdelse for lejere OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER, NETTO ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år DISPONERET I ALT

12 10. Resultatopgørelse for 2013/14 Budget Realiseret 2013/14 Realiseret Note 2013/14 (ej revideret) 2012/13 kr. kr. kr. ---o0o--- Opgørelse af årets resultat med fradrag af hensættelser: Årets resultat Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af hensættelser

13 11. Balance pr. 30. juni A K T I V E R - Note 2013/ /13 kr. kr. Ejendommen, matr. nr (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 kr ) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Mellemregning administrator Varmeregnskab Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

14 12. Balance pr. 30. juni P A S S I V E R - Egenkapital excl. andre reserver Note 2013/ /13 kr. kr. Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat m.v Egenkapital excl. andre reserver Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver EGENKAPITAL Prioritetsgæld Deposita Indvendig vedligeholdelse for lejere Beboerkonto, fraflyttere Mellemregning andelshavere, overdragelser af andele Mellemregning administrator Øvrig gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser m.v., nøgletal, andelsværdier og nøgleoplysninger, note

15 13. Noter til resultatopgørelse for 2013/14 Budget Realiseret 2013/14 Realiseret 2013/14 (ej revideret) 2012/13 kr. kr. kr. Note 1. Boligafgift Boligafgift - medlemmer Note 2. Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Note 3. Andre indtægter Indvendig vedligeholdelse Andre indtægter Note 4. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Note 5. Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation Elforbrug fællesarealer Note 6. Renholdelse Ejendomsservice Snerydning Bidrag til gårdlauget

16 14. Noter til resultatopgørelse for 2013/14 Budget Realiseret 2013/14 Realiseret 2013/14 (ej revideret) 2012/13 kr. kr. kr. Note 7. Vedligeholdelse, løbende Låseservice Elektriker Murer VVS Gårdplads og vej Note 8. Vedligeholdelse, genopretning og renovering Udskiftning af vinduer i kælder Udskiftning af gadedøre Note 9. Vaskeri Vaskeriindtægt Afholdte udgifter Nettooverskud Note 10. Administrationsomkostninger Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Nets-gebyrer

17 15. Noter til resultatopgørelse for 2013/14 Budget Realiseret 2013/14 Realiseret 2013/14 (ej revideret) 2012/13 kr. kr. kr. Note 11. Øvrige foreningsomkostninger Kontorartikler Møder og generalforsamling Telefon ABF kontingent Andre foreningsudgifter Antenne signallevering, Copy-Dan m.v Tab lejere Note 12. Finansielle indtægter Renteindtægter bank Note 13. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag

18 16. Noter til balance pr. 30. juni / /13 kr. kr. Note 14. Ejendommen, matr. nr. Regnskabsmæssig værdi pr. 1. juli Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 30. juni Det vurderes, at den senest kendte offentlige ejendomsvurdering med tillæg af værdien af forbedringsarbejder på ejendommen afholdt efter vurderingstidspunktet kan være en indikator for dagsværdien af foreningens ejendom, og ejendommen indgår i årsrapporten til denne værdi. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 udgør kr , og da der ikke er afholdt forbedringsarbejder efter denne dato, er ejendommen er værdiansat til kr Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering, er følsom overfor renteudsving. Følsomhedsanalyse fremgår af note 26. Ejendommen er ikke valuarvurderet pr. 30. juni Note 15. Andre tilgodehavender Tilgodehavender Tilgodehavende hos andelshavere Note 16. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninger ABF Gårdlauget Forudbetalt forsikring Note 17. Likvide beholdninger Danske Bank (kassekreditmaks kr ) Kassebeholdning

19 17. Noter til balance pr. 30. juni / /13 kr. kr. Note 18. Egenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1. juli Tilgang nye andele, bolig nr Saldo pr. 30. juni Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Saldo pr. 1. juli Saldo pr. 30. juni Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. juli Tillægsværdi nye andele, bolig nr Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 30. juni Reserve til vedligeholdelse af ejendommen Saldo pr. 1. juli Saldo pr. 30. juni Egenkapital i alt

20 18. Noter til balance pr. 30. juni / /13 kr. kr. Note 19. Prioritetsgæld Det enkelte prioritetslån er nærmere beskrevet nederst på siden Nykredit Lån 1 I alt Renter og bidrag Betalt afdrag i året Nominel restgæld Obligationsrestgæld Kurs Kursværdi o0o--- Renter og bidrag i alt Rente m.v. i alt vedr. prioritetsgæld Nykredit Lån 1 Nykredit, obligationslån. Oprindelig kr Pålydende rente 4 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Lånet er afdragsfrit indtil 4.kvartal 2021, hvorefter lånet afdrages som annuitetslån, over de følgende 20 år.

21 19. Noter til balance pr. 30. juni / /13 kr. kr. Note 20. Varmeregnskab Indbetalt aconto Fjernvarmeomkostning Varmeregnskab i alt Note 21. Indvendig vedligeholdelse for lejere Saldo pr. 1. juli Hensat i året Afholdte udgifter Indtægtsført Saldo pr. 30. juni Note 22. Øvrig gæld Revision og regnskabsmæssig assistance Tekstbehandling og optryk af årsrapport m.v Fjernvarme Telefongodtgørelse 2013/ Note 23. Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er kr langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år. Der henvises i øvrigt til note 19. Foreningen har pr. 30. juni 2014 ingen aftale om rentesikring (renteswap). Note 24. Eventualforpligtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er på foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt kr Ejerpantebrevet er håndpantsat til Danske Bank, som sikkerhed for, hvad andelsboligforeningen til enhver tid af hvilken som helst årsag bliver banken skyldig.

22 20. Noter til balance pr. 30. juni / /13 kr. kr. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Foreningen har modtaget støtte til etablering af andelsboligforeningen. Af denne støtte kan kr jf. 160 K i lov om almene boliger, kræves tilbagebetalt ved salg af andelsforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligforening. Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaveres banklån, ligesom foreningen i øvrigt ikke har påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser. Ejendomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikkemedlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået fra og med den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen ikke har til hensigt at afhænde sidste udlejede lejlighed eller erhvervslejemål. Det er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Der er afhændet 5 lejligheder siden den 19. maj 1994, og foreningen udlejer fortsat 1 lejligheder og 5 erhvervslejemål til ikke-medlemmer.

23 21. Øvrige noter pr. 30. juni 2014 Note 25. Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen XXXX anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge foreningens oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Boliglejemål 1 70 Erhvervslejemål Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdiopgørelser pr. 30. juni: 2013/ /13 kr./kvm. kr./kvm. total total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm / /13 kr./kvm. kr./kvm. andele andele Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi Andel i foreningens nettogæld m.v

24 22. Øvrige noter pr. 30. juni / /13 kr./kvm. kr./kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig-kvm Erhvervslejeindtægt pr. udlejede erhvervs-kvm /14 i pct. 2012/13 i pct. Regnskabsmæssige procenttal: Vedligeholdelse Øvrige omkostninger Finansielle poster netto Udgifter m.v Boligafgift i pct. af de samlede ejendomsindtægter Note 26. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes følgende værdiansættelse i henhold til andelsboliglovens 5, stk. 2, litra c (ejendommen indregnet til offentlig ejendomsvurdering), samt vedtægterne. Egenkapital pr. 30. juni Heraf generalforsamlingsbestemte reserver Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligsloven: Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi

25 23. Øvrige noter pr. 30. juni Værdi pr. indskudskrone 64, Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den 22. august 2013) 63,93 Fordelingen af andelsværdien på typer af andele Indskud pr. Indskud Andelsværdi pr. Andelsværdi Antal andele andelstype (kr.) i alt (kr.) andelstype (kr.) inkl. indskud (kr.) Lejligheder på m² (6 stk.) Lejligheder på m² (25 stk.) Lejligheder på m² (2 stk.) Afrunding Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Følsomhedsanalyse Til belysning af, hvordan den beregnede andelskrone på 64,45 påvirkes af ændringer i egenkapital (f.eks. ved ændring i den offentlige ejendomsvurdering) vises hvad andelskronen ændres til, hvis egenkapital henholdsvis reduceres eller forøges med kr , kr , kr Beløbene svarer til en ændring af vurderingen med henholdvis 1%, 3% og 5%, hvor der ikke sker andre ændringer af aktiver og passiver. Det er ved beregningen forudsat, at de generalforsamlingsbestemte reserver forbliver uændrede. Udgangspunktet er en offentlig ejendomsvurdering på kr

26 24. Øvrige noter pr. 30. juni 2014 Ændring i Ændring i ejen- Nye andels- Værdi pr. Ændring i egenkapital doms vurdering værdier i alt indskudskrone andelskrone. pct. kr. kr. pct % ,94-6,99% % ,75-4,20% % ,55-1,40% ,45 0,00% % ,35 +1,40% % ,15 +4,20% % ,96 +6,99% I andelsboligforeningens årsrapport er der indarbejdet reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom kr. 0 og reserve til vedligeholdelse af ejendommen kr , i alt kr

27 25. Øvrige noter pr. 30. juni 2014 Note 27. Lovkrævede nøgleoplysninger Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 angiver i bekendtgørelsens Bilag 1 en række lovkrævede nøgleoplysninger om foreningens økonomi. Oplysningerne er anført nedenfor. Der er anført et referencenummer for hver oplysning, der svarer til de i nøgleskemaet anvendte referencenumre. Feltnr. Boligtype Antal 30. juni 2014 stk. Areal oplyst af foreningen m² B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele 0 0 B3 Boligelejemål 1 70 B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre m.v. 0 0 B6 I alt C1 C2 C3 Sæt kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af andelsværdi Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af boligafgiften Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: Boligernes areal BBR Boligernes areal (anden kilde) Det oprindelige indskud X Andet X År D1 Foreningens stiftelsesår 1999 D2 Ejendommens opførelsesår 1930 E1 E2 Sæt kryds Ja Nej Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for andelen? Ikke relevant X

28 26. F1 Sæt kryds Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffelsesprisen Valuar vurdering Offentlig vurdering X F2 Forklaring på udregning Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Anvendte værdier 30. juni 2014 kr Ejendomsværdi (F2) m 2 ultimo året i alt (B6) kr. pr. m F3 Forklaring på udregning Generalforsamlings bestemte reserver Andre reserver 30. juni 2014 Andre reserver (F3) m 2 ultimo året i alt (B6) kr. pr. m (F3*100/F2) F4 Reserver i % af ejendomsværdi 7% G1 G2 G3 Sæt kryds Ja Nej Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? X 0 0 X 0 X

29 27. Forklaring på udregning: Ultimo månedens indtægt uden fradrag for tomgang, tab mv. *12 m² pr. balancedagen for andelsboliger (B1) kr. pr. m 2 H1 Boligafgift * 12 / H2 Erhvervslejeindtægter * 12 / H3 Boligindtægter * 12 / Forklaring på udregning: Årets resultat m² pr. balancedagen for andelsboliger (B1) 2011/ / /14 J1 Årets resultat pr. andels m 2 de sidste 3 år før prioritetsafdrag kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m Forklaring på udregning af K1: Andelsværdi pr. balancedagen m² pr. balancedagen for andelsboliger (B1) Forklaring på udregning af K2: (Gældsforpligtelse - omsætningsaktiver) pr. balancedagen m² pr. balancedagen for andelsboliger (B1) kr. pr. m 2 K1 Andelsværdi K2 Gæld - omsætningsaktiver K3 Teknisk andelsværdi

30 28. Forklaring på udregning: Vedligeholdelse pr. år m² ultimo året i alt (B6) 2011/ / /14 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 M1 Vedligeholdelse, løbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering M3 Vedligeholdelse i alt Forklaring på udregning: (Regnskabmæssig værdi af ejendom - Gældsforpligtelser i alt) på balancedagen *100 Regnskabsmæssig værdi af ejendommen på balancedagen P1 Friværdi 68% Forklaring på udregning: Årets afdrag m2 pr. balancedagen for andelsboliger (B1) 2011/ / /14 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 R1 Årets afdrag for de sidste 3 år

31 29. Likviditetsoversigt pr. 30. juni / kr. Disponible beløb: Mellemregning administrator Varmeregnskab Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Kassekredit maksimum Likvide beholdninger Diverse gældsposter: Indvendig vedligeholdelse for lejere Beboerkonto, fraflyttere Mellemregning andelshavere, overdragelser af andele Øvrig gæld LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. JUNI Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud pr. 1. juli Formuetilgang i årets løb: Årets overskud efter prioritetsafdrag og hensættelser LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. JUNI I ovenstående likviditetsoverskud pr. 30. juni 2014 er kassekreditten medtaget med maksimum kr

32 30. Budget for året 2014/15 med sammenligningstal Budget Budget 2014/15 Realiseret 2013/14 (ej revideret) 2013/14 (ej revideret) Indtægter: Boligafgift - medlemmer Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Vaskeriregnskab Omkostninger: Ejendomsskatter Forsikringer Vandafgift Renovation Elforbrug fællesarealer Ejendomsservice Snerydning Bidrag til gårdlauget Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Nets-gebyrer Kontorartikler Møder og generalforsamling Telefon ABF kontingent Andre foreningsudgifter Tab lejere Indvendig vedligeholdelse for lejere OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle poster: Renteindtægter bank Prioritetsrenter og bidrag FINANSIELLE POSTER, NETTO ÅRETS RESULTAT

33 31. Budget for året 2014/15 med sammenligningstal Budget Budget 2014/15 Realiseret 2013/14 (ej revideret) 2013/14 (ej revideret) Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år DISPONERET I ALT Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Årets resultat Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af hensættelser LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ÅRET Likviditetsoversigt for året 2014/15 Likviditetsoverskud pr. 1. juli Årets budgetterede resultat 2014/15 efter prioritetsafdrag og hensættelser Likviditetsoverskud pr. 30. juni I ovenstående likviditetsoverskud pr. 30. juni 2015 er kassekreditten medtaget med maksimum kr Foranstående budget for perioden 1. juli juni 2015 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til forelæggelse og godkendelse på den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en ændring af boligafgiften samt evt. større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen udover det i budgettet anførte.

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår CYRN LOPS BRANDT S t a t s a u t o r i s e r e d e revisorer A/S Andelsboligforeningen Stubmøllegården Årsrapport for 2011/12 26. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer Å/S Ved Vesterport

Læs mere

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår j r GYRl"J. LOPS. BRANQT Statsautoriserede r e v i $orer A / S Andelsboligforeningen Strand Arsrapport for 2010/11 14. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5.

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår

GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår GLB REVISION Andelsboliqforeningen Halgreen Arsrapport for 212l13 5. reqnskabsår Statsautoriserede RevisorerA/S I København Køge I glb.dk I CVR nr. 3 82 19 63 VedVesterpoft6.5. I 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk

AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Voldgade 107 DK 1552 København V Amager: Amogerbrogade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar GLB REVISION Andelsboliqforeninaen Maltahus IV Arsrapport for 2012/13 54. reqnskabsar StatsautoriseredeRevisorerA/S Kabenliavn Koge glb.dk CVR nr. 30 82 19 63 Ved Veslerport 6,5. 1612 Kabenhavn V. kbh@glb.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere