Billund Kommunes Ledelsesgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Kommunes Ledelsesgrundlag"

Transkript

1 Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Ledelse som en samskabende proces Strategiskabelse Meningsskabelse innovationsprocesser Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse faglige processer Samskabelse Resultatskabelse

2

3 Indhold Forord... 5 Ledelsesgrundlaget... 7 Ledelsesgrundlagets opbygning... 9 Kompetencefelter: Strategiskabelse/Resultatskabelse Kompetencefelter: Innovationsprocesser/Faglige processer Kompetencefelter: Samfundsforståelse/Selvforståelse Kompetencefelter: Meningsskabelse/ Samskabelse

4 4

5 Forord Dygtige medarbejdere er den helt afgørende forudsætning for at vi i Billund Kommune er i stand til at gribe og omsætte de store visioner og ambitioner som Byrådet i Billund Kommune har sat. Fundamentet for at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere er en ledelse, der er afklaret om sin opgave og som formår at binde organisationen sammen, fra Byråd til den enkelte medarbejder. Derfor er det fælles ledelsesgrundlag så vigtigt, for synlighed om roller og opgaver er en forudsætning for at udgøre den fælles refleksionsramme, som et ledelsesgrundlag skal udgøre. Med det nye ledelsesgrundlag er rammen sat for hvad der karakteriserer god ledelse i Billund Kommune. På alle niveauer handler det om at gøre hinanden gode fra Byråd til medarbejdere. Alene kan vi som ledelse gøre uendelig lidt sammen kan vi gøre en kæmpe forskel. Derfor er det også vigtigt at ledelsesgrundlaget bliver en referenceramme, der konstant gøres levende i organisationen. For kun gennem dialogen mellem ledelse og medarbejdere, kan vi gøre ordene levende og få ledelsesgrundlaget til at udgøre det fundament som vi skal bygge fremtidens organisation i Billund Kommune på. Tankerne omkring Leadership Pipeline og paradoksledelse har været yderst inspirerende i den proces der har ført frem til formuleringen af det nye ledelsesgrundlag. Opgaven bliver nu at få omsat teori til praksis. Ole Bladt-Hansen Kommunaldirektør 5

6 6

7 Ledelsesgrundlaget Dagens samfund stiller store krav til den enkelte leders og medarbejders rolleforståelse, selvindsigt og evne til reflektion. Opgaverne såvel de kommunale kerneopgaver som visioner og udviklingsstrategier bliver stadig mere komplekse. Det nødvendiggør, at god ledelse i langt højre grad betragtes som en holdpræstation, som kræver tværgående og brobyggende ledelse, velfungerende ledergrupper og selvledende medarbejdere. Vores nye ledelsesgrundlag udtrykker krav og forventninger til god ledelse- og medarbejderadfærd på de forskellige organisatoriske niveauer i Billund Kommune. Ledelsesgrundlaget er målrettet både ledere og medarbejdere, fordi alle forventes at tage ansvar for at sikre ordentlig og effektiv opgaveløsning med henblik på at lykkes med nuværende og fremtidige mål. Beskrivelserne i ledelsesgrundlaget skal bidrage til at skabe fælles sprog, kultur og praksis for god ledelse- og medarbejderadfærd. Det skal tilsammen bevæge Billund Kommunen væk fra en traditionel forståelse af ledelse, som en proces hvor formelle ledere igangsætter og påvirker medarbejdere til at realisere Billund Kommunens mål hen imod en ny forståelse af ledelse som en samskabende proces en proces hvor alle er medansvarlige for at producere fælles retning, koordinering og engagement i Billund Kommune. Ledere og medarbejdere spiller således forskellige unikke pladser på holdet, og alles indsats er en væsentlig forudsætning for, at Billund Kommune lykkes med opgaver og mål nu og i fremtiden. Ledelsesgrundlaget sætter opgaven i centrum og fungerer som et værktøj, der sætter fokus på forventninger til rollen som leder og medarbejder i Billund Kommune. Et værktøj der gør det lettere for ledere og medarbejdere at navigere i forhold til krav og forventninger til adfærd på de forskellige pladser, så Billund Kommune tilsammen kan blive et stærkt og succesfuldt hold. 7

8 Hvad god ledelse er, afhænger af hvad det er, man er leder for Ledelsesgrundlaget bygger på en antagelse om, at hvad god ledelse er, afhænger af hvad det er, man er leder for. I Billund Kommune arbejdes der med fire ledelsesniveauer (direktionen, fagchefer, leder af ledere og leder af medarbejdere) og et medarbejderniveau. Niveauerne adskiller sig fra hinanden ved, at hvert niveau har krav og forventninger til en unik ledelse- eller medarbejderadfærd. Kernen i ledelsesgrundlaget er en præcisering af disse krav og forventninger på hvert niveau fra direktør til medarbejder. Præciseringen skal forstås som et udtryk for den ønskede adfærd på de enkelte niveauer. Derfor er det en beskrivelse af den adfærd, der betragtes som mest værdifuld på hvert niveau. Fællestræk for god ledelsesadfærd Der er dog også en række fællestræk for god ledelsesadfærd på tværs af niveauer i ledelsesgrundlaget. Der er nemlig en klar forventning om, at alle ledere og medarbejdere: forventningsafstemmer med hinanden om opgaveløsning og ansvarsfordeling, samt at alle ansatte i Billund Kommune tager ansvar for at gøre hinanden gode Det betyder f.eks., at man som fagchef har ansvar for at medarbejdere, leder af medarbejdere, leder af ledere, andre fagchefer og direktører i Billund Kommune lykkes i opgaveløsningen ved hele tiden at forventningsafstemme omkring opgaveløsningen og ansvarsfordelingen. På tilsvarende vis har alle ledere og medarbejdere: ansvar for at bidrage til hinandens faglige og personlige udvikling, f.eks. gennem støtte i den daglige opgaveløsning, kursus og uddannelses aktiviteter, sidemandsoplæring, sparring, coaching m.m. Ligesom det forventes at alle ansatte i Billund Kommune praktiserer refleksion og indgår i dialog med hinanden Hvad god ledelse er, afhænger af hvad det er, man er leder for 8

9 Ledelsesgrundlagets opbygning Den ønskede adfærd på hvert niveau i ledelsesgrundlaget er udfoldet inden for otte kompetencefelter. Disse otte kompetencefelter går igen på hvert niveau, imens adfærden indeholdt i kompetencefelterne udfoldes forskelligt på de enkelte niveauer. Kompetencefelt Beskrivelse Strategiskabelse Omhandler det, at alle niveauer løbende kan bidrage til strategidannelse i den politisk styrede kontekst og i samspil med politikere, Billund Kommune og andre interessenter. Resultatskabelse Omhandler det at sikre, at strategierne bliver implementeret, dvs. opfylde mål, prioritere, planlægge opgaver og styre ressourcer samt følge op på indsatser. Innovationsprocesser Omhandler evne til at forretningsudvikle ved dels at nytænke arbejdsprocesser og services i Billund Kommune, dels indtage den lærende tilgang og styrke udviklingen af kvalifikationer og kompetencer. Faglige processer Omhandler evnen til at optimere og kvalitetsudvikle de faglige processer knyttet til Billund Kommunes kerneopgaver samt at koordinere og styre tværorganisatoriske og tværfaglige samarbejdsprocesser og -projekter. Samfundsforståelse Omhandler evnen til dels at arbejde med det politiske system, dels at kunne navigere under bevågenhed fra og i samarbejde med den samlede offentlige sektor, interesseorganisationer, faglige organisationer, medier m.m. Selvforståelse Omhandler det at kunne levendegøre Billund Kommunes mål og værdier gennem egen personlig adfærd og dermed fremme den enkeltes følelse af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved arbejdslivet. Meningsskabelse Omhandler det at være kommunikativ tydelig og skabe mening afpasset i forhold til situation og målgruppe. Samskabelse Omhandler evnen til i fællesskab med kolleger, borgere og eksterne samarbejdspartnere at kunne udvikle velfærdsydelserne, så borgerne og lokalsamfundet bliver styrket af kontakten med Billund Kommune. 9

10 Modsatrettede kompetencer Forskning i paradoksledelse viser, at ledere er mere effektive, når de udviser paradoksal og kompleks lederadfærd, dvs. evner at håndtere og balancer i modsatrettede værdisæt som fleksibilitet over for fokuseret samt internt fokus over for eksternt fokus. fleksibilitet relationer fornyelse internt fokus eksternt fokus stabilitet resultater fokuseret Figur 1 Quinn & Cameron Competing Values framework Billund Kommunes ledelsesgrundlag er forankret i teori om paradoksledelse og modsatrettede værdier. Den enkelte situation vil nemlig ofte kalde på brugen af nogle kompetencefelter frem for andre, samtidig med at nogle af kompetencefelterne i praksis kan opleves som værende modsatsrettede, på trods af at de på et dybere plan er hinandens forudsætninger. For eksempel skal man som medarbejder eller leder i Billund Kommune både have tilstrækkelig selvforståelse til at kunne navigere internt i organisationen og tilstrækkelig samfundsforståelse til at kunne navigere eksternt i mødet med borgere og politikerne, ligesom man både skal kunne fokusere på strategiskabelse og resultatskabelse. Ledelsesgrundlagets kompetencefelter skal altså sættes i relation til den enkelte kontekst og situation i den til tider høje kompleksitet i opgaveløsningen. Denne komplementaritet er afbilledet i den grafiske fremstilling af ledelsesgrundlaget. 10

11 fleksibilitet relationer Strategiskabelse fornyelse Meningsskabelse innovationsprocesser internt fokus Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse eksternt fokus faglige processer Samskabelse Resultatskabelse stabilitet resultater Figur 2 Billund Kommunes ledelsesgrundlag fokuseret Som det ses i den grafiske fremstilling står strategiskabelse og resultatskabelse f.eks. i et modsætningsforhold. Fokuserer man som leder ensidigt på at strategiarbejdet, så sætter man typisk alt ind på at forudse tendenser og være på forkant med samfundsudviklingen. Lederens adfærd og organisering bliver da rettet imod en række værdier, som f.eks. risikovillighed, åbenhed, eksperimenterende, hvis indbyggede modpol er sikker drift samt kvalitet og grundighed i arbejdet med at skabe resultater. God ledelse handler ikke om enten/ eller strategiskabelse og resultatskabelse, men derimod om at kunne navigere i de forskelligrettede kompetencefelterne som et både/og. Ledere som dækker flere niveauer Der vil være ledere som oplever, at de i deres daglige virke fungerer på flere niveauer i forhold til den ønskede ledelsesadfærd. Det kan være i situationer, hvor der ikke er placeret en leder af ledere imellem fagchefen og lederen af medarbejdere. I disse situationer vil fagchefen og/eller lederen af medarbejderen dække den ønskede ledelsesadfærd på leder af ledere-niveauet, således at lederen af medarbejderne f.eks. både omsætter strategier til handlingsplaner og handlingsplaner til klare mål og opgaver samt leverer faglige input til fagchefens strategiarbejde. Denne forventningsafstemning er vigtig, så ledelseskæden altid fremstår solid og stærk. Det stærke kædetræk Den gode sammenhæng imellem politik og virkelighed skabes gennem det stærke kædetræk. Ledelsesgrundlaget skal være med til at sikre kædetrækket, dels gennem muligheden for den tydelige og gensidige rolle/opgave forståelse mellem niveauerne fra direktør til medarbejder, som binder den politiske ledelse og den fagprofessionelle organisation sammen. Dels ved at understøtte en praksis for at gøre hinanden gode f.eks. ved dets fokus på vigtigheden i at bevare et klart overblik med systematisk opfølgning eller ved at sikre den gode balance imellem inddragelse og ejerskab og at dirigere beslutninger ud. 11

12 Kompetencefelter Strategiskabelse/Resultatskabelse Strategiskabelse Resultatskabelse Omhandler det, at alle niveauer løbende kan bidrage til strategidannelse i den politisk styrede kontekst og i samspil med politikere, Billund Kommune og andre interessenter. Omhandler det at sikre, at strategierne bliver implementeret, dvs. opfylde mål, prioritere, planlægge opgaver og styre ressourcer samt følge op på indsatser. 12

13 Strategiskabelse Resultatskabelse Leder af ledere Fagchefer Direktionen Arbejder med et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv for Billund Kommune. Identificerer fremtidige udfordringer og muligheder for Billund Kommune som organisation og geografisk enhed samt rammesætter og initierer strategiarbejdet. Designer og tilpasser organisationen og forvaltningsområderne i samklang med nuværende og fremtidige omverdenskrav og politiske mål. Holder Billund Kommune i den rette balance mellem drift og udvikling. Omsætter politiske beslutninger til strategier for og krav til fagområdet. Skaber forståelse for strategien, således at den kan operationaliseres i handlingsplaner. Omsætter strategier til handlingsplaner og mål for eget område. Leverer input til fagchefernes strategiarbejde. Inddrager leder af medarbejdere i udarbejdelse af handlingsplaner. Tager initiativ til at Billund Kommunen når sine mål gennem forvaltningsområdernes samlede indsats. Evner at eksekvere strategier til synlige resultater, der indfrier de politiske mål. Forholder sig løbende til effektiviseringer, strukturændringer og tilpasninger og fremmer en effektiv ressourceallokering i kommunen. Søger for at Billund Kommune leverer den rette kvalitet i opgaveløsningen. Kan skifte strategisk retning hurtigt og implementere andre/nye beslutninger Skaber resultater sammen med andre fagchefer gennem eget fagområdes bidrag. Sikrer driften og følger op på økonomien. Sikrer en struktur for feedback og opfølgning i eget fagområde. Uddelegerer opgaver til leder af medarbejdere. Styrer ressourcer i forhold til opgaverne og holder fokus på budgettet. Organiserer feedback- og opfølgnings processer i fagområdet. Leder af medarbejdere Omsætter handlingsplan til klare og meningsfulde mål og opgaver. Fordeler opgaver til medarbejderne. Sikrer og optimerer drift gennem planlægning, målsætning, ressourcestyring og prioritering. Følger op og giver feedback i forhold til opgaveløsningen på egen eller medarbejdernes foranledning. Medarbejdere Holder fokus på de aftalte mål. Skaber resultater og sikrer fremdrift i egen opgaveløsning. Giver og modtager feedback på opgaveløsningen. 13

14 Kompetencefelter Innovationsprocesser/Faglige processer Innovationsprocesser Faglige processer Omhandler evne til at forretningsudvikle ved dels at nytænke arbejdsprocesser og services i Billund Kommune, dels indtage den lærende tilgang og styrke udviklingen af kvalifikationer og kompetencer. Omhandler evnen til at optimere og kvalitetsudvikle de faglige processer knyttet til Billund Kommunes kerneopgaver samt at koordinere og styre tværorganisatoriske og tværfaglige samarbejdsprocesser og -projekter. 14

15 Innovationsprocesser Faglige processer Leder af ledere Fagchefer Direktionen Er konstruktiv og ser nye muligheder i udvikling og tilpasning af kommunen. Udvikler en stærk og sammenhængende ledelseskæde i Billund Kommune. Skaber udvikling og innovation i et helhedsorienteret perspektiv i de enkelte forvaltningsområder såvel som på tværs af forvaltningsområderne. Er rollemodel for en læringskultur hvor alle medarbejdere bruger dagligdagen som ramme for udvikling og samtidig lærer af sine fejl Fremmer nytænkning og innovation i eget fagområde såvel som på tværs af fagområder. Opsnapper og prioriterer nye tendenser og trends. Sikrer udviklingen i fagområdet. Er åben og inddragende over for nye muligheder og ideer fra leder af medarbejdere. Har den nødvendige indsigt i Billund Kommunes kerneopgaver. Leder og udvikler kommunens mange fagligheder. Sikrer at strategisk chefforum er præget af høj grad af helhedssyn og tværgående opgaveløsning. Ser alle dele af Billund Kommune i et helhedsperspektiv, herunder samspillet mellem de forskellige forvaltningsområder. Fremmer et stærkt fagligt fællesskab om resultaterne, hvor forskelligheder bruges til at inspirere og ændre praksis. Har fagligt overblik, indsigt og forståelse for forvaltningsområdet og kvalificerer beslutningsgrundlag fagligt. Ser eget fagområde som en del af det samlede forvaltningsområde og agerer solidarisk. Træffer beslutning der rækker ind i andre fagområder med respekt for andre fagchefers ledelsesrum. Skaber relationer og sammenhængskraft på tværs af fagområderne. Sikrer at opgaverne løses med rette faglighed. Arbejder med helhedssyn for at binde fagområdet sammen. Har blik for hele fagområdet og skaber synergi i fagområdet og på tværs. Leder af medarbejdere Stiller passende krav og udfordringer til medarbejderne. Fremmer udvikling og innovation i enheden. Sikrer faglige resultater med kvalitet og legalitet gennem egen og medarbejdernes indsats. Plejer tværfaglige samarbejdsrelationer. Skaber en kultur i enheden for at samarbejde på tværs. Medarbejdere Udfordrer rammer, beslutninger og gældende praksis. Ser muligheder og bidrager med ideer til nye opgaveløsninger. Er fagligt nysgerrig og holder sig opdateret fagligt på fagområdet Har et højt fagligt niveau og varetager arbejdet med rette faglige kvalitet. Foretager kvalitetssikring i opgaveløsningen. Respekterer andres opgaver og det arbejde, der udføres andre steder. Udviser vilje til at indgå i samarbejdsrelationer med andre omkring opgaveløsningen. Giver og modtager feedback på opgaveløsningen. 15

16 Kompetencefelter Samfundsforståelse/Selvforståelse Samfundsforståelse Selvforståelse Omhandler evnen til dels at arbejde med det politiske system, dels at kunne navigere under bevågenhed fra og i samarbejde med den samlede offentlige sektor, interesseorganisationer, faglige organisationer, medier m.m. Omhandler det at kunne levendegøre Billund Kommunes mål og værdier gennem egen personlig adfærd og dermed fremme den enkeltes følelse af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved arbejdslivet. 16

17 Samfundsforståelse Selvforståelse Leder af ledere Fagchefer Direktionen Leder af medarbejdere Medarbejdere Er en kvalificeret sparringspartner for det politiske niveau. Navigerer og viser retning i krydsfeltet mellem politik, fag og økonomi. Håndterer interessenter og problemstillinger i en politisk kontekst. Styrker kommunens identitet ved løbende at arbejde på at gøre Billund Kommune til en attraktiv kommune. Er til rådighed for det politiske niveau. Sagsfremstiller fag-faglige problematikker for det politiske niveau. Sikrer respekt om de politiske beslutninger. Agerer korrekt i politiske sammenhænge og mellem andre forvaltninger. Sikrer at de politiske beslutninger omsættes i opgaveløsningen. Evner at træffe beslutninger med politisk tæft og forståelse for Billund Kommunen. Repræsenterer Billund Kommunen godt udadtil. Ser den samfundsmæssige betydning og vigtighed af opgaven. Skaber de overordnede rammer for trivsel i Billund Kommune som middel til gode resultater. Fastholder og udvikler det tætte og tillidsfulde forhold mellem politikere, ledere og medarbejdere, som kendetegner Billund Kommune. Er rollemodel for den ønskede adfærd og ledelse i billund Kommune. Arbejder på et positivt og anerkendende grundlag. Sikrer fokus på et godt arbejdsmiljø i fagområdet Er lyttende og skaber involverende processer i fagområdet. Er lydhør, skaber involverende dialoger og interesserer sig for det, der rører sig hos leder af medarbejdere Giver opbakning til ledere af medarbejdere og tillid til at opgaven løses. Sikrer at medarbejderne indtager den rette balance mellem privatliv og arbejdsliv. Er anerkendende, troværdig og empatisk over for medarbejderne. Skaber et godt arbejdsmiljø i enheden og sikrer trivsel blandt medarbejderne. Er nærværende og tilgængelig for medarbejderne og tager hånd om konflikter. Bidrager aktivt til enhedens udvikling og trivsel. Er i stand til at håndtere konflikter gennem en åben og lydhør tilgang. Overholder hvad man lover, indbyrdes aftaler, deadlines mm. 17

18 Kompetencefelter Meningsskabelse/ Samskabelse Meningsskabelse Samskabelse Omhandler det at være kommunikativ tydelig og skabe mening afpasset i forhold til situation og målgruppe. Omhandler evnen til i fællesskab med kolleger, borgere og eksterne samarbejdspartnere at kunne udvikle velfærdsydelserne, så borgerne og lokalsamfundet bliver styrket af kontakten med Billund Kommune. 18

19 Meningsskabelse Samskabelse Leder af ledere Fagchefer Direktionen Kommunikerer om relevante forhold og skaber mening indadtil og udadtil. Bruger proaktivt medierne og formår at gøre Billund Kommune god igennem disse. Evner at melde kommunens visioner ud, så de fremstår klart og tydeligt for medarbejdere, borgere, interessenter og politikere. Organiserer strategisk kommunikation og anvende en bred vifte af kanaler gennem flere organisatoriske lag. Tilrettelægger en kommunikationsstruktur som binder fagområdet sammen. Anvender en bred vifte af kommunikationskanaler og skaber sammenhængende kommunikationsstrømme i fagområdet. Er interesseret i at samskabe med borgerne og interessenter og sikrer et stærkt fælles vi på tværs af interessenter og Billund Kommune. Skaber rammer for at styrke samskabelse med såvel borgerne som internt i organisationen. Understøtter etablering af relevante partnerskaber og relationer på tværs af sektorer, organisationer, fagligheder og forvaltninger. Fremmer at opgavevaretagelse i Billund Kommune tager udgangspunkt i borgerne frem for organisatoriske og fag-faglige logikker. Sikrer den rette samskabelse med borgerne og medarbejderne i eget fagområde og på tværs af fagområder. Sætter dagsordenen og synliggør Billund kommunens samskabelses-initiativer overfor borgerne og medarbejderne. Sikrer god dialog og gode samskabelsesprocesser med borgerne og medarbejderne i Billund Kommune. Styrker netværk lokalt, regionalt og globalt. Leder af medarbejdere Kommunikerer tydeligt og oversætter meningsfyldt opadtil, nedadtil og udadtil. Sikrer meningsskabelse hos medarbejder, så de kan se hvordan deres arbejde hænger sammen med det overordnede mål. Sikrer at medarbejderne har fokus på god betjening af borgerne og hinanden. Forstår, værdsætter og inddrager relevante borgeres og andre medarbejderes perspektiv. Medarbejdere Kommunikerer respektfuldt med andre mennesker og ser det menneske, man står over for. Er empatisk, anerkendende og medmenneskelig i mødet med borgeren og kolleger. Lytter til borgerne og kollegerne og udfordrer dem til at være medskaber af opgaveløsningen. Ser borgeren som en ligeværdig partner og tager udgangspunkt i deres reelle behov. 19

20 Billund Kommune maj 2015

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune.

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. LEDELSESGRUNDLAG Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. Ledelse i Høje-Taastrup Kommune hviler på kommunens fire værdier: Helhed Ledere i Høje-Taastrup

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN LEADERSHI IELINE I OLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN Grønlands oliti Færøernes oliti Ansatte oliti: 10.700. Jurister: 1.200 Øvrige: 3.100 I alt: 15.000 (Ledere:1.600) Nordjyllands oliti 1 Kerneopgaven olitiet

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelsesgrundlag 2016

Ledelsesgrundlag 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesgrundlag 2016 Forord... 4 1. God ledelse i Lemvig Kommune... 5 2. Lederresultater... 6 3. Generelt om god lederadfærd... 7 4. Lederkapabiliteter... 8 5. De enkelte ledelsesrollers

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg Aarhus Universitet Personalepolitik for Aarhus Universitet Høringsoplæg 1 INDHOLDFORTEGNELSE FORORD... 3 BEHOV FOR EN FÆLLES PERSONALEPOLITIK PÅ AU... 3 AARHUS UNIVERSITET - EN MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS...

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Ledelsesgrundlag 2016

Ledelsesgrundlag 2016 Ledelsesgrundlag 2016 Ledelsesgrundlag 2016 UDVIKLET I SAMARBEJDE MED MERCURI URVAL A/S Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. God ledelse i Lemvig Kommune... 5 2. Lederresultater... 6 3. Generelt om god lederadfærd...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere