Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet"

Transkript

1 fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst kompleksitet og er kompleksitet overhovedet et problem? Her får du de indledende betragtninger fra den første danske undersøgelse om complexity management udarbejdet for DILF af SCOPTI Management Consulting. FOTO: istockphoto 12 DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49

2 Af Dorthe Schiøller, Uffe Nørtoft og Henrik Knak, konsulenter i SCOPTI Kundernes efterspørgsel bliver stadig mere differentierede, konkurrenter udbyder konstant nye produkter på markedet, globaliseringen er intensiv, og de regulative krav bliver stadig flere og mere omfattende. Respondenterne i denne undersøgelse bekræfter et behov for at sætte aktivt ind over for denne kompleksitet. Overraskende nok tyder undersøgelsen dog på, at selvom kompleksiteten udgør et problem, er der en betydelig andel, som ikke har taget initiativ til at håndtere den endnu. Kompleksitet kort fortalt Graden af kompleksitet i et supply chainsystem kan beskrives ud fra fire faktorer: antal elementer, deres variationsmuligheder, deres indbyrdes relation og graden af uforudsigelighed i disse relationer. Det lyder måske abstrakt, men du kan måske genkende din virksomheds situation i følgende beskrivelse: Med et stort antal varer (antal elementer) med mange konfigurationsmuligheder (variationsmuligheder) følger ofte mange distributionskanaler, produktionsprocesser, leverandører, et stort antal IT-systemer og mange beslutningstagere i værdikæden (mere talrighed og variation). Det kan være meget forskelligt, hvordan man bedst håndterer disse faktorer ikke to leverandørforhold er jo ens (relation) og derudover påvirker elementerne hinanden med forskellig virkning og styrke. Kompleksiteten i et supply chain-system kan desuden defineres ud fra mængden af information, der er nødvendig for at beskrive systemet. Et eksempel er et simpelt tre-element-system bestående af maksimum tre relationer. Elementerne er fastlåste (kun en variation) og hver relation er bidirektionel og kan antage tilstanden åben eller lukket. Dette (simple) system kan antage otte forskellige tilstande, også kaldet strukturer (tre relationer med to tilstande). Ved blot at øge antallet af elementer til seks skabes forskellige strukturer, idet antallet af relationer øges til 15. Og ændres elementerne til trafiklys med variationen grøn, gul og rød er det åbenlyst, at systemets kompleksitet øges endnu mere. Optimering og styring af et system med et stort antal ele- menter, som hver især kan antage mange tilstande, og som er koblet sammen via relationer, der kan påvirke hinanden på mange forskellige måder, er bestemt en meget kompleks opgave heraf behovet for complexity management. En model for complexity management Kompleksitet opstår i virksomhedens omgivelser og opleves internt i organisationen som behovet for at koordinere tre overordnede områder: marked, produkt og supply chain (illustreret i figur 1). De tværgående elementer inden for alle tre områder og strategien er udgangspunkt for, hvordan kompleksiteten styres i hele værdikæden. Vores undersøgelser viser, at når sammenspillet mellem disse områder mestres, kan kompleksiteten udnyttes positivt, og unødvendige processer kan skæres væk. Surveyet peger især på tre indsatsområder til styring af kompleksitet: 1. Samarbejde på tværs af organisationen. Tværgående optimering og organisering af målsætninger og processer er helt essentielt for en holistisk kompleksitetsoptimering. 2. Reorganisering af virksomheden. En gennemskuelig organisering af funktioner og rammer gør det muligt netop at samarbejde om målsætningerne på tværs af organisationen. 3. Konsolidering af aktiviteter hos færre aktører/elementer. På trods af at undersøgelsen viser, at kompleksitet kan være værdiskabende, findes der desværre også ikke-værdiskabende kompleksitet, som bør reduceres. Det være sig for antal varer, produktkomponenter, leverandører osv. At disse tre indsatser er de mest anvendte til kompleksitetsforbedring viser, at et af kerneområderne i complexity management er struktur. Undersøgelsens formål og tilgang Nogle danske og flere store internationale virksomheder har taget complexity management op som ledelsesdisciplin, og erfaringer viser, at det betaler sig at arbejde med kompleksitetsstyring. Konceptet er dog relativt nyt. Undersøgelsen har fokus på hele forsyningskæden fra indkøb til distribution af færdigvarer, herunder de tværgående organisatoriske og systemmæssige elementer, som understøtter forsyningskæ- Glæd dig......til at læse undersøgelsens samlede resultater i DILForientering senere på året. den. Derudover er der rettet særligt fokus på efterspørgsel og herunder produktportefølje. Endelig tager undersøgelsen fat i de tiltag, som virksomhederne har gjort for at håndtere kompleksiteten. Survey-dataene er indsamlet blandt ledere inden for supply chain management i virksomheder i Danmark. Ud af 341 forespurgte virksomhedsledere besvarede 32% spørgeskemaet bestående af 60 spørgsmål, hvilket er en tilfredsstillende svarprocent. 30% af respondenterne er fra virksomheder med ansatte, 16% har ansatte, en tredjedel har ansatte, og den sidste del er virksomheder med over ansatte. På figur 2 ses de øvrige demografiske karakteristika i forhold til industri og organisatorisk funktion. Kompleksitet er hverdagskost Undersøgelsen viser, at virksomhederne i høj grad oplever kompleksitet, idet fire ud af fem svarer, at virksomheden i høj grad eller i meget høj grad er kompleks. Som figur 3 viser, er det særligt den varierende kundeefterspørgsel, der vurderes som væ- SCOPTI Complexity Management model Udvikling Redesign Indfasning Udfasning Supply chain Planlægning Indkøb Ydre omgivelser Figur 1. Kilde: SCOPTI A/S Produkt Strategi Tværgående Marked Segmentering Konkurrence Salg Service Struktur Organisation Teknologi Performance management SCOPTI A/S DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49 13

3 respondenternes demografiske data Branche 7% 4% 13% Industri 16% Handel og transport mv. Levneds- og nydelsesmiddelindustri Medicinalindustri, hospitals- og medicoudstyr Funktion 14% 5% 1% 1% 4% 5% 19% 30% Bygge og anlæg Energi (fremstilling og/eller salg) Andet 36% rende den største udfordring i forhold til kompleksitet. Ved rangeringen af kompleksitetsniveau inden for de specifikke fokusområder scorer alle ganske højt (figur 3). Udover varierende kundeefterspørgsel beskrives de største årsager til komplektisitet som produktporteføljestyring, IT-systemer og leverandørsamarbejde. Når man tager den meget skiftende forbrugeradfærd i betragtning, er det ikke overraskende, at det særligt er efterspørgsel og håndteringen af den, som de adspurgte vurderer som mest kompleks. Endvidere finder to ud af fem produktporteføljestyring meget kompleks. Kompleksiteten forbundet med det stiger typisk, når antallet af varenumre og serviceydelser og de mulige kombinationer af disse stiger. Det gør det mindre gennemskueligt at skabe det rette beslutningsgrundlag for, hvilke produkter der skal bibeholdes eller fases ud af porteføljen. IT-systemer vurderes også som et komplekst område. Det kan udspringe af, at de fleste virksomheder arbejder med et væld af forskellige systemer, som kan gøre det besværligt at dele informationer på tværs af værdikæden. Ofte skaber det også en udfordring for den enkelte at finde de ønskede data og at lave retvisende analyser. Foruden varierende kundeefterspørgsel, produktportefølje og IT-systemer peger en stor del af undersøgelsens respondenter blandt andet på leverandørsamarbejde og intern organisering som områder, der skaber øget kompleksitet. grund af branchernes forskellige karakteristika er der forskellige syn på, hvilke områder af virksomheden, som skaber mest kompleksitet. Særligt udgør varierende efterspørgsel kompleksitet for levneds- og nydelsesmiddelindustrien, mens medicinalindustrien i højere grad oplever kompleksitet i produktionen og distributionen. Undersøgelsen viser desuden, at kompleksitetsniveauet stiger med virksomhedsstørrelse inden for stort set alle områder op til medarbejdere. Derefter, ved ansatte, falder kompleksitetsniveauet igen. Det kan skyldes, at en virksomhed udvikler sig i mange forskellige retninger, indtil den har vokset sig til en vis størrelse, hvorefter forretningen strømlines for at komme kompleksitetsproblemer til livs og således falder kompleksiteten igen. Ifølge resultaterne gælder det især for produktporteføljen. At kompleksiteten igen er stigende fra til over 2000 medarbejdere, kan være udtryk for, at virksomheder af den størrelse bliver globale, idet det især er produktion, organisationsstruktur og IT, der skaber kompleksitet. Hvor modne er de adspurgte virksomheder? Det er SCOPTIs erfaring, at de færreste danske virksomheder opererer direkte med complexity management. Undersøgelsen viser dog, at mange har arbejdet med en eller anden form for kompleksitetsreduktion eller håndtering i dele af værdikæden (figur 5). Indkøb Topledelse Logistik SCM Planlægning Figur 2. Kilde: SCOPTI A/S Salg R&D Andet Virksomhedsstørrelse og branche har en betydning Samlet set vurderes kompleksiteten lige højt af de forskellige brancher, men på rangering af kompleksiteten Varierende efterspørgsel Levneds- og nydelsesmiddelindustri Handel og transport m.v. i hvor høj grad opleves kompleksitet? Produktporteføljer Bygge og anlæg Industri Varierende efterspørgsel Produktportefølje IT-systemer Energi (fremstilling og/eller salg) Levneds- og nydelsesmiddelindustri IT-systemer Energi (fremstilling og/eller salg) Handel og transport mv. I meget høj grad Organisation I høj grad Organisation Energi (fremstilling og/eller salg) Bygge og anlæg Medicinalindustri, hospitalsog medicoudstyr Industri 0% 10% 20% 30% 40% 50% Handel og transport m.v. Medicinalindustri, hospitalsog medicoudstyr Figur 3. Kilde: SCOPTI A/S Figur 4. Kilde: SCOPTI A/S 14 DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49

4 Transport med fremtid! DK Forskån dig selv for langtrukne transportlicitationer og uigennemskuelige analyser! TC ebid onlineplatformen til transportlicitationer i hele Europa er et mønstereksempel på effektivitet: Med hver licitation i TC ebid når du ud til potentielt transportfirmaer! Test vores program, og du vil hurtigt tilslutte dig mottoet: Mit TimoCom. Min fordel. Du får mere information om TC ebid og de øvrige TimoCom-produkter på telefon (gratis servicehotline fra fastnet). DK_TCB_T_DILF_210x148_ indd 1 Figur 6 viser, at virksomhederne har brugt forskellige redskaber til complexity management afhængig af placering i værdikæden. For både produktporteføljestyring og varierende efterspørgsel er den kunne dele informationer om, hvad der sker på markedet. Herved har værdikæden mulighed for at reagere hurtigere på den omskiftelige efterspørgsel :00 I forhold til organisationsstruktur er det mest populære tiltag at reorganisere virksomheden og herunder at centralisere afdelinger eller funktioner. Centralisering foretrukne løsning øget samarbejde mellem De tre hyppigste indsatsområder i forhold til bedre kompleksitetsstyring afdelinger, funktioner eller samar- bejdspartnere. Det indikerer, at virksomhederne har forsøgt at samarbejde mere Produktporteføljestyring Øget samarbejde Forberedt målstyring for på tværs, sandsynligvis for hurtigere at forcaresting Reduceret antallet af Konsolidering af aktiviteter hos produkter/serviceydelser færre aktører Forbedret målstyring for lager/logistikstyring Udviklet værktøjer til måling Produkt af omkostninger Andele af virksomhederne, som har arbejdet med en eller anden form for kompleksititetsreduktion eller -håndtering i dele af værdikæden Varierende efterspørgsel 13% 13% IT 11% Organisationsstruktur 17% Produktporteføljestyring 16% Forbedret målstyring for antal nye produktionsprocesser Øget samarbejde afdelinger/funktioner/samarbejds partnere Centralisering af produktion Reduceret antallet af leverandører Fokus på ændringer i leverandørmarkedet Øget samarbejde med leverandører omkring produktudvikling SCOPTI A/S Supply chain Strategi Tværgående Marked Organisation Reorganisering og/eller udvikle en mere global organisation Centralisering af funktioner og afdelinger Udskiftning i ledelsen Varierende efterspørgsel Øget samarbejde Forbedret målstyring for forcaresting Topledelsen har fokuseret på forbedringer af SCM IT Indkøb af nyt IT-system Centralisering af IT-styring Outsourcing af IT-styring til tredjepart Figur 5. Kilde: SCOPTI A/S Figur 6. Kilde: SCOPTI A/S DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49 15

5 DILF-arrangement om Complexity Management Den 30. maj 2012 afholder DILF en konference om complexity management. Her sammenkobles de foreløbige refleksioner i artiklen med øvrige analyser af surveymaterialet og igangværende fokusinterviews til konklusioner om, hvilken rolle complexity management spiller for danske virksomheder anno På konferencen vil en række frontløbere inden for complexity management i Danmark præsentere og drøfte deres erfaringer med emnet. Se mere under arrangementer på er helt klart kompleksitetsreducerende, og for de virksomheder, der er vokset ved fusion eller opkøb, er sammenlægning og centralisering et vigtigt element for omkostningsbesparelser. Reduktion af aktører har været den foretrukne måde at håndtere og nedbringe kompleksitet forbundet med leverandørsamarbejde og distribution. I forhold til leverandører gælder det leverandørrationalisering, og for distributionen gælder det især færre distributører. Der satses således i stigende grad på de store samarbejdspartnere, der har bredere produkt- og/eller serviceudbud, og der opnås derved sandsynligvis også en bedre pris, end de mindre aktører kan tilbyde. Kompleksitetshåndteringen af produktionen foregår primært ved at forbedre målstyring for nye produktionsprocesser (KPI'er, målopfølgning etc.), og i forhold til IT-optimering har flest svaret indkøb af nyt IT-system. Det tyder på, at man på disse områder ikke nødvendigvis har reduceret kompleksiteten, men derimod indført midler, der giver større overblik over virksomhedens processer og vareflow. Effekter af arbejdet med complexity management Undersøgelsens resultater tegner et billede af, at arbejdet med kompleksitetsstyring betaler sig, idet de virksomheder, som har gjort en indsats for at styre kompleksiteten, udviser stor tilfredshed med de enkelte initiativer. Overraskende nok viser undersøgelsen dog, at virksomhederne ikke nødvendigvis sætter ind over for de områder, hvor kompleksiteten er størst. F.eks. svarer mere end 7 ud af 10, at IT-systemer i høj grad eller i nogen grad er komplekse, men kun hver anden har foretaget tiltag for at styre kompleksiteten bedre. Ligeledes mener 8 ud af 10, at den varierende efterspørgsel i høj grad eller i nogen grad er kompleks, mens kun 6 ud af 10 målrettet har forsøgt at gøre noget ved det. En anden væsentlig pointe ved undersøgelsen er, at 3 ud af 10 mener, at et højt eller meget højt kompleksitetsniveau inden for et givent område er en positiv kvalitet. Frem for alene at se kompleksitet som en omkostning og en ulempe betragter flere virksomheder altså kompleksitet som en mulighed for at opnå øget konkurrencekraft og for at differentiere sig på markedet. Ved eksempelvis at mindske antallet af produkter og produktvarianter for meget, risikerer man at tabe markedsandele til konkurrenter, som i højere grad formår at integrere, styre og udnytte kompleksiteten. Samtidig risikerer virksomheden, at omkostningerne stiger relativt, fordi man i jagten på de mest enkelte løsninger glemmer at tage alle omkostninger i betragtning, Foreløbige refleksioner De foreløbige analyser viser, at danske virksomheder oplever kompleksitet på mange forskellige måder. Nogle har taget initiativ til at håndtere kompleksiteten, og disse vil have et forspring - i særdeleshed i forhold til konkurrencekraft, fleksibilitet og øget indtjening. Andre mener, at de er udsat for problemfyldt kompleksitet forskellige steder i deres værdikæde, men har endnu ikke aktivt arbejdet med at nedbringe eller sikre bedre håndtering af den. For disse virksomheder ligger der et stort potentiale, der venter på at blive aktiveret, så der kan skabes øget afkast gennem bedre styring af de interne og eksterne kompleksitetselementer, herunder varierende efterspørgsel fra kunder, produktportefølje og IT. Undersøgelsen viser, at kompleksitetsniveauerne er stigende, men at mange af de initiativer, som styrer kompleksiteten, er værktøjer, som virksomheder har brugt i en årrække. I en del virksomheder har disse værktøjer ikke i tilstrækkelig grad løst de aktuelle problemstillinger, og årsagen til det skal især findes i organiseringen af virksomhedens kompleksitetsprojekter. Mange supply chain-funktioner er brillante til funktionel procesoptimering, men der mangler en holistisk optimering, Undersøgelsens resultater tegner et billede af, at arbejdet med kompleksitetsstyring betaler sig hvor der samarbejdes på tværs i organisationens siloer. En central egenskab ved complexity management er nedbrydningen af de funktionelle siloer, idet man nødvendigvis skal ud over kassetænkningen, hvor problemstillinger kun angribes fra én afdelings synspunkt. Herunder er det især samarbejdet mellem funktioner i forholdet mellem produktudvikling, supply chain management og salg/marketing, som er essentielt. Via et bredt samarbejde om en række styringsredskaber, gør complexity management det muligt at sætte kundernes behov i fokus, samtidig med at unødvendig kompleksitet reduceres med lavere omkost-ninger og øget indtjening til følge. Kommende analyser vil supplere ovenstående emner og gå i dybden med en række af disse med henblik på at præsentere de samlede konklusioner i DILForientering senere på året. / Anbefalet litteratur om complexity management Complexity Management Optimizing Product Architecture of Industrial Products (2007) af Michael Marti (bog) A model of supply chain and supply chain decision-making complexity (2011) af Manuj & Sahin (artikel) The impact of supply chain complexity on manufacturing plant performance (2009) af Bozarth et al. (artikel) 16 DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49

6 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden med din mobiltelefon og få mere at vide om arrangementet

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3 Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175 Fig. 1 Eksempel på produktionsplan i én dimension. Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin?

Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin? OKTOBER 2016 Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin? Diskussionsoplæg I en konkurrenceudsat virksomhed er effektivisering en strategisk dagsorden ikke en operationel Lav effektivitet Dårligt

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Rubiks kube = supply chain kompleksitet

Rubiks kube = supply chain kompleksitet KLUMMESKRIBENT: Henrik Knak, partner i SCOPTI Management Consulting og Uffe Nørtoft, konsulent i SCOPTI Management Consulting. Rubiks kube = supply chain kompleksitet Kompleksitet er en voksende udfordring

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker Market intelligence i Vejdirektoratet Adnan Khan, Markedsanalytiker Market Intelligence Den organisatoriske placering 2. Udbud & Leverandørstyring (UDB-LEV) 2 overordnede medarbejderprofiler Udbuds- og

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Ledelse af komplekse organisationer

Ledelse af komplekse organisationer Ledelse af komplekse organisationer Workshop nr. 3 Psykolog Kent J. Nielsen Komplekse organisationer Intern kompleksitet Mange faggrupper Specialfunktioner Mange ledelsesniveauer og afdelinger Forskelligartede

Læs mere

Al optimering starter med forenkling

Al optimering starter med forenkling Virksomheder sander til i kompleksitet Mange virksomheder kæmper en daglig kamp mod kompleksitet i deres produktportefølje en kompleksitet, som er kommet snigende i kølvandet på virksomhedens succes og

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Danske såvel som internationale virksomheder gearer i stigende grad deres forretning til fremtidens udfordringer. Globaliseringen og den internationale konkurrence

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere