Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet"

Transkript

1 fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst kompleksitet og er kompleksitet overhovedet et problem? Her får du de indledende betragtninger fra den første danske undersøgelse om complexity management udarbejdet for DILF af SCOPTI Management Consulting. FOTO: istockphoto 12 DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49

2 Af Dorthe Schiøller, Uffe Nørtoft og Henrik Knak, konsulenter i SCOPTI Kundernes efterspørgsel bliver stadig mere differentierede, konkurrenter udbyder konstant nye produkter på markedet, globaliseringen er intensiv, og de regulative krav bliver stadig flere og mere omfattende. Respondenterne i denne undersøgelse bekræfter et behov for at sætte aktivt ind over for denne kompleksitet. Overraskende nok tyder undersøgelsen dog på, at selvom kompleksiteten udgør et problem, er der en betydelig andel, som ikke har taget initiativ til at håndtere den endnu. Kompleksitet kort fortalt Graden af kompleksitet i et supply chainsystem kan beskrives ud fra fire faktorer: antal elementer, deres variationsmuligheder, deres indbyrdes relation og graden af uforudsigelighed i disse relationer. Det lyder måske abstrakt, men du kan måske genkende din virksomheds situation i følgende beskrivelse: Med et stort antal varer (antal elementer) med mange konfigurationsmuligheder (variationsmuligheder) følger ofte mange distributionskanaler, produktionsprocesser, leverandører, et stort antal IT-systemer og mange beslutningstagere i værdikæden (mere talrighed og variation). Det kan være meget forskelligt, hvordan man bedst håndterer disse faktorer ikke to leverandørforhold er jo ens (relation) og derudover påvirker elementerne hinanden med forskellig virkning og styrke. Kompleksiteten i et supply chain-system kan desuden defineres ud fra mængden af information, der er nødvendig for at beskrive systemet. Et eksempel er et simpelt tre-element-system bestående af maksimum tre relationer. Elementerne er fastlåste (kun en variation) og hver relation er bidirektionel og kan antage tilstanden åben eller lukket. Dette (simple) system kan antage otte forskellige tilstande, også kaldet strukturer (tre relationer med to tilstande). Ved blot at øge antallet af elementer til seks skabes forskellige strukturer, idet antallet af relationer øges til 15. Og ændres elementerne til trafiklys med variationen grøn, gul og rød er det åbenlyst, at systemets kompleksitet øges endnu mere. Optimering og styring af et system med et stort antal ele- menter, som hver især kan antage mange tilstande, og som er koblet sammen via relationer, der kan påvirke hinanden på mange forskellige måder, er bestemt en meget kompleks opgave heraf behovet for complexity management. En model for complexity management Kompleksitet opstår i virksomhedens omgivelser og opleves internt i organisationen som behovet for at koordinere tre overordnede områder: marked, produkt og supply chain (illustreret i figur 1). De tværgående elementer inden for alle tre områder og strategien er udgangspunkt for, hvordan kompleksiteten styres i hele værdikæden. Vores undersøgelser viser, at når sammenspillet mellem disse områder mestres, kan kompleksiteten udnyttes positivt, og unødvendige processer kan skæres væk. Surveyet peger især på tre indsatsområder til styring af kompleksitet: 1. Samarbejde på tværs af organisationen. Tværgående optimering og organisering af målsætninger og processer er helt essentielt for en holistisk kompleksitetsoptimering. 2. Reorganisering af virksomheden. En gennemskuelig organisering af funktioner og rammer gør det muligt netop at samarbejde om målsætningerne på tværs af organisationen. 3. Konsolidering af aktiviteter hos færre aktører/elementer. På trods af at undersøgelsen viser, at kompleksitet kan være værdiskabende, findes der desværre også ikke-værdiskabende kompleksitet, som bør reduceres. Det være sig for antal varer, produktkomponenter, leverandører osv. At disse tre indsatser er de mest anvendte til kompleksitetsforbedring viser, at et af kerneområderne i complexity management er struktur. Undersøgelsens formål og tilgang Nogle danske og flere store internationale virksomheder har taget complexity management op som ledelsesdisciplin, og erfaringer viser, at det betaler sig at arbejde med kompleksitetsstyring. Konceptet er dog relativt nyt. Undersøgelsen har fokus på hele forsyningskæden fra indkøb til distribution af færdigvarer, herunder de tværgående organisatoriske og systemmæssige elementer, som understøtter forsyningskæ- Glæd dig......til at læse undersøgelsens samlede resultater i DILForientering senere på året. den. Derudover er der rettet særligt fokus på efterspørgsel og herunder produktportefølje. Endelig tager undersøgelsen fat i de tiltag, som virksomhederne har gjort for at håndtere kompleksiteten. Survey-dataene er indsamlet blandt ledere inden for supply chain management i virksomheder i Danmark. Ud af 341 forespurgte virksomhedsledere besvarede 32% spørgeskemaet bestående af 60 spørgsmål, hvilket er en tilfredsstillende svarprocent. 30% af respondenterne er fra virksomheder med ansatte, 16% har ansatte, en tredjedel har ansatte, og den sidste del er virksomheder med over ansatte. På figur 2 ses de øvrige demografiske karakteristika i forhold til industri og organisatorisk funktion. Kompleksitet er hverdagskost Undersøgelsen viser, at virksomhederne i høj grad oplever kompleksitet, idet fire ud af fem svarer, at virksomheden i høj grad eller i meget høj grad er kompleks. Som figur 3 viser, er det særligt den varierende kundeefterspørgsel, der vurderes som væ- SCOPTI Complexity Management model Udvikling Redesign Indfasning Udfasning Supply chain Planlægning Indkøb Ydre omgivelser Figur 1. Kilde: SCOPTI A/S Produkt Strategi Tværgående Marked Segmentering Konkurrence Salg Service Struktur Organisation Teknologi Performance management SCOPTI A/S DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49 13

3 respondenternes demografiske data Branche 7% 4% 13% Industri 16% Handel og transport mv. Levneds- og nydelsesmiddelindustri Medicinalindustri, hospitals- og medicoudstyr Funktion 14% 5% 1% 1% 4% 5% 19% 30% Bygge og anlæg Energi (fremstilling og/eller salg) Andet 36% rende den største udfordring i forhold til kompleksitet. Ved rangeringen af kompleksitetsniveau inden for de specifikke fokusområder scorer alle ganske højt (figur 3). Udover varierende kundeefterspørgsel beskrives de største årsager til komplektisitet som produktporteføljestyring, IT-systemer og leverandørsamarbejde. Når man tager den meget skiftende forbrugeradfærd i betragtning, er det ikke overraskende, at det særligt er efterspørgsel og håndteringen af den, som de adspurgte vurderer som mest kompleks. Endvidere finder to ud af fem produktporteføljestyring meget kompleks. Kompleksiteten forbundet med det stiger typisk, når antallet af varenumre og serviceydelser og de mulige kombinationer af disse stiger. Det gør det mindre gennemskueligt at skabe det rette beslutningsgrundlag for, hvilke produkter der skal bibeholdes eller fases ud af porteføljen. IT-systemer vurderes også som et komplekst område. Det kan udspringe af, at de fleste virksomheder arbejder med et væld af forskellige systemer, som kan gøre det besværligt at dele informationer på tværs af værdikæden. Ofte skaber det også en udfordring for den enkelte at finde de ønskede data og at lave retvisende analyser. Foruden varierende kundeefterspørgsel, produktportefølje og IT-systemer peger en stor del af undersøgelsens respondenter blandt andet på leverandørsamarbejde og intern organisering som områder, der skaber øget kompleksitet. grund af branchernes forskellige karakteristika er der forskellige syn på, hvilke områder af virksomheden, som skaber mest kompleksitet. Særligt udgør varierende efterspørgsel kompleksitet for levneds- og nydelsesmiddelindustrien, mens medicinalindustrien i højere grad oplever kompleksitet i produktionen og distributionen. Undersøgelsen viser desuden, at kompleksitetsniveauet stiger med virksomhedsstørrelse inden for stort set alle områder op til medarbejdere. Derefter, ved ansatte, falder kompleksitetsniveauet igen. Det kan skyldes, at en virksomhed udvikler sig i mange forskellige retninger, indtil den har vokset sig til en vis størrelse, hvorefter forretningen strømlines for at komme kompleksitetsproblemer til livs og således falder kompleksiteten igen. Ifølge resultaterne gælder det især for produktporteføljen. At kompleksiteten igen er stigende fra til over 2000 medarbejdere, kan være udtryk for, at virksomheder af den størrelse bliver globale, idet det især er produktion, organisationsstruktur og IT, der skaber kompleksitet. Hvor modne er de adspurgte virksomheder? Det er SCOPTIs erfaring, at de færreste danske virksomheder opererer direkte med complexity management. Undersøgelsen viser dog, at mange har arbejdet med en eller anden form for kompleksitetsreduktion eller håndtering i dele af værdikæden (figur 5). Indkøb Topledelse Logistik SCM Planlægning Figur 2. Kilde: SCOPTI A/S Salg R&D Andet Virksomhedsstørrelse og branche har en betydning Samlet set vurderes kompleksiteten lige højt af de forskellige brancher, men på rangering af kompleksiteten Varierende efterspørgsel Levneds- og nydelsesmiddelindustri Handel og transport m.v. i hvor høj grad opleves kompleksitet? Produktporteføljer Bygge og anlæg Industri Varierende efterspørgsel Produktportefølje IT-systemer Energi (fremstilling og/eller salg) Levneds- og nydelsesmiddelindustri IT-systemer Energi (fremstilling og/eller salg) Handel og transport mv. I meget høj grad Organisation I høj grad Organisation Energi (fremstilling og/eller salg) Bygge og anlæg Medicinalindustri, hospitalsog medicoudstyr Industri 0% 10% 20% 30% 40% 50% Handel og transport m.v. Medicinalindustri, hospitalsog medicoudstyr Figur 3. Kilde: SCOPTI A/S Figur 4. Kilde: SCOPTI A/S 14 DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49

4 Transport med fremtid! DK Forskån dig selv for langtrukne transportlicitationer og uigennemskuelige analyser! TC ebid onlineplatformen til transportlicitationer i hele Europa er et mønstereksempel på effektivitet: Med hver licitation i TC ebid når du ud til potentielt transportfirmaer! Test vores program, og du vil hurtigt tilslutte dig mottoet: Mit TimoCom. Min fordel. Du får mere information om TC ebid og de øvrige TimoCom-produkter på telefon (gratis servicehotline fra fastnet). DK_TCB_T_DILF_210x148_ indd 1 Figur 6 viser, at virksomhederne har brugt forskellige redskaber til complexity management afhængig af placering i værdikæden. For både produktporteføljestyring og varierende efterspørgsel er den kunne dele informationer om, hvad der sker på markedet. Herved har værdikæden mulighed for at reagere hurtigere på den omskiftelige efterspørgsel :00 I forhold til organisationsstruktur er det mest populære tiltag at reorganisere virksomheden og herunder at centralisere afdelinger eller funktioner. Centralisering foretrukne løsning øget samarbejde mellem De tre hyppigste indsatsområder i forhold til bedre kompleksitetsstyring afdelinger, funktioner eller samar- bejdspartnere. Det indikerer, at virksomhederne har forsøgt at samarbejde mere Produktporteføljestyring Øget samarbejde Forberedt målstyring for på tværs, sandsynligvis for hurtigere at forcaresting Reduceret antallet af Konsolidering af aktiviteter hos produkter/serviceydelser færre aktører Forbedret målstyring for lager/logistikstyring Udviklet værktøjer til måling Produkt af omkostninger Andele af virksomhederne, som har arbejdet med en eller anden form for kompleksititetsreduktion eller -håndtering i dele af værdikæden Varierende efterspørgsel 13% 13% IT 11% Organisationsstruktur 17% Produktporteføljestyring 16% Forbedret målstyring for antal nye produktionsprocesser Øget samarbejde afdelinger/funktioner/samarbejds partnere Centralisering af produktion Reduceret antallet af leverandører Fokus på ændringer i leverandørmarkedet Øget samarbejde med leverandører omkring produktudvikling SCOPTI A/S Supply chain Strategi Tværgående Marked Organisation Reorganisering og/eller udvikle en mere global organisation Centralisering af funktioner og afdelinger Udskiftning i ledelsen Varierende efterspørgsel Øget samarbejde Forbedret målstyring for forcaresting Topledelsen har fokuseret på forbedringer af SCM IT Indkøb af nyt IT-system Centralisering af IT-styring Outsourcing af IT-styring til tredjepart Figur 5. Kilde: SCOPTI A/S Figur 6. Kilde: SCOPTI A/S DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49 15

5 DILF-arrangement om Complexity Management Den 30. maj 2012 afholder DILF en konference om complexity management. Her sammenkobles de foreløbige refleksioner i artiklen med øvrige analyser af surveymaterialet og igangværende fokusinterviews til konklusioner om, hvilken rolle complexity management spiller for danske virksomheder anno På konferencen vil en række frontløbere inden for complexity management i Danmark præsentere og drøfte deres erfaringer med emnet. Se mere under arrangementer på er helt klart kompleksitetsreducerende, og for de virksomheder, der er vokset ved fusion eller opkøb, er sammenlægning og centralisering et vigtigt element for omkostningsbesparelser. Reduktion af aktører har været den foretrukne måde at håndtere og nedbringe kompleksitet forbundet med leverandørsamarbejde og distribution. I forhold til leverandører gælder det leverandørrationalisering, og for distributionen gælder det især færre distributører. Der satses således i stigende grad på de store samarbejdspartnere, der har bredere produkt- og/eller serviceudbud, og der opnås derved sandsynligvis også en bedre pris, end de mindre aktører kan tilbyde. Kompleksitetshåndteringen af produktionen foregår primært ved at forbedre målstyring for nye produktionsprocesser (KPI'er, målopfølgning etc.), og i forhold til IT-optimering har flest svaret indkøb af nyt IT-system. Det tyder på, at man på disse områder ikke nødvendigvis har reduceret kompleksiteten, men derimod indført midler, der giver større overblik over virksomhedens processer og vareflow. Effekter af arbejdet med complexity management Undersøgelsens resultater tegner et billede af, at arbejdet med kompleksitetsstyring betaler sig, idet de virksomheder, som har gjort en indsats for at styre kompleksiteten, udviser stor tilfredshed med de enkelte initiativer. Overraskende nok viser undersøgelsen dog, at virksomhederne ikke nødvendigvis sætter ind over for de områder, hvor kompleksiteten er størst. F.eks. svarer mere end 7 ud af 10, at IT-systemer i høj grad eller i nogen grad er komplekse, men kun hver anden har foretaget tiltag for at styre kompleksiteten bedre. Ligeledes mener 8 ud af 10, at den varierende efterspørgsel i høj grad eller i nogen grad er kompleks, mens kun 6 ud af 10 målrettet har forsøgt at gøre noget ved det. En anden væsentlig pointe ved undersøgelsen er, at 3 ud af 10 mener, at et højt eller meget højt kompleksitetsniveau inden for et givent område er en positiv kvalitet. Frem for alene at se kompleksitet som en omkostning og en ulempe betragter flere virksomheder altså kompleksitet som en mulighed for at opnå øget konkurrencekraft og for at differentiere sig på markedet. Ved eksempelvis at mindske antallet af produkter og produktvarianter for meget, risikerer man at tabe markedsandele til konkurrenter, som i højere grad formår at integrere, styre og udnytte kompleksiteten. Samtidig risikerer virksomheden, at omkostningerne stiger relativt, fordi man i jagten på de mest enkelte løsninger glemmer at tage alle omkostninger i betragtning, Foreløbige refleksioner De foreløbige analyser viser, at danske virksomheder oplever kompleksitet på mange forskellige måder. Nogle har taget initiativ til at håndtere kompleksiteten, og disse vil have et forspring - i særdeleshed i forhold til konkurrencekraft, fleksibilitet og øget indtjening. Andre mener, at de er udsat for problemfyldt kompleksitet forskellige steder i deres værdikæde, men har endnu ikke aktivt arbejdet med at nedbringe eller sikre bedre håndtering af den. For disse virksomheder ligger der et stort potentiale, der venter på at blive aktiveret, så der kan skabes øget afkast gennem bedre styring af de interne og eksterne kompleksitetselementer, herunder varierende efterspørgsel fra kunder, produktportefølje og IT. Undersøgelsen viser, at kompleksitetsniveauerne er stigende, men at mange af de initiativer, som styrer kompleksiteten, er værktøjer, som virksomheder har brugt i en årrække. I en del virksomheder har disse værktøjer ikke i tilstrækkelig grad løst de aktuelle problemstillinger, og årsagen til det skal især findes i organiseringen af virksomhedens kompleksitetsprojekter. Mange supply chain-funktioner er brillante til funktionel procesoptimering, men der mangler en holistisk optimering, Undersøgelsens resultater tegner et billede af, at arbejdet med kompleksitetsstyring betaler sig hvor der samarbejdes på tværs i organisationens siloer. En central egenskab ved complexity management er nedbrydningen af de funktionelle siloer, idet man nødvendigvis skal ud over kassetænkningen, hvor problemstillinger kun angribes fra én afdelings synspunkt. Herunder er det især samarbejdet mellem funktioner i forholdet mellem produktudvikling, supply chain management og salg/marketing, som er essentielt. Via et bredt samarbejde om en række styringsredskaber, gør complexity management det muligt at sætte kundernes behov i fokus, samtidig med at unødvendig kompleksitet reduceres med lavere omkost-ninger og øget indtjening til følge. Kommende analyser vil supplere ovenstående emner og gå i dybden med en række af disse med henblik på at præsentere de samlede konklusioner i DILForientering senere på året. / Anbefalet litteratur om complexity management Complexity Management Optimizing Product Architecture of Industrial Products (2007) af Michael Marti (bog) A model of supply chain and supply chain decision-making complexity (2011) af Manuj & Sahin (artikel) The impact of supply chain complexity on manufacturing plant performance (2009) af Bozarth et al. (artikel) 16 DILForientering APRIL 2012 ÅRGANG 49

6 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden med din mobiltelefon og få mere at vide om arrangementet

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Rubiks kube = supply chain kompleksitet

Rubiks kube = supply chain kompleksitet KLUMMESKRIBENT: Henrik Knak, partner i SCOPTI Management Consulting og Uffe Nørtoft, konsulent i SCOPTI Management Consulting. Rubiks kube = supply chain kompleksitet Kompleksitet er en voksende udfordring

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Ledelse af komplekse organisationer

Ledelse af komplekse organisationer Ledelse af komplekse organisationer Workshop nr. 3 Psykolog Kent J. Nielsen Komplekse organisationer Intern kompleksitet Mange faggrupper Specialfunktioner Mange ledelsesniveauer og afdelinger Forskelligartede

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Complexity management i Ferrosan

Complexity management i Ferrosan Complexity management i Ferrosan Interessen for complexity management er steget de seneste år. For hvordan håndteres kompleksistet, og hvordan gør man complexity management til en del af den daglige styring

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Transport og distribution 2012. Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S Multi-Wing International a s Novozymes A/S

Transport og distribution 2012. Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S Multi-Wing International a s Novozymes A/S Konference Onsdag den 21. marts 2012 Hotel Scandic Kolding Workshop Torsdag den 22. marts 2012 Hotel Scandic Kolding Transport og distribution 2012 Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere