Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272"

Transkript

1 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes arbejdsopgaver og samarbejdet mellem afdelingerne.. 4 Salgsafdelingens arbejdsopgaver... 6 Marketingafdelingens arbejdsopgaver... 8 Samarbejdet mellem afdelingerne Virksomhedens overordnet lead management strategi og afdelingernes fælles platform. 11 Generering af kvalificerede leads Andel leads, der munder ud i et møde med den potentielle kunde Andel møder, der ender med afgivelse af et konkret tilbud Andel tilbud, der ender med et køb Virksomhedens salgspipeline Virksomhedens strategi for lead management Afdelingernes fælles platform Afsluttende bemærkninger... 20

3 Virksomhedens salgspipeline Indledning Business Danmark og Huset Markedsføring ønsker at belyse, om medlemmernes virksomheder har lagt en strategi for samarbejdet mellem salgsafdelingen og marketingafdelingen vedrørende virksomhedens leadgenerering og om de to afdelinger deler samme platform når strategien skal implementeres. Hvor gode er virksomhederne til at skaffe kvalificerede leads til salgsafdelingerne, og har virksomhederne processerne og systemerne til at håndtere lead management. Hypotesen er, at for at virksomhederne overordnet set er gode til at lukke kvalificerede leads, skal der være en defineret strategi for lead management, og salgs- og marketingafdelingerne skal have samme platform at operere på (Herunder indsigt i kundernes univers, indsigt og forståelse for virksomhedens strategi og systemerne til at måle kvalitet og hitrate af de genererede leads). Ovenstående kan visualiseres i nedenstående figur: Generering af kvalificerede leads Møder Tilbud Købsaftale Fælles platform Overordnet strategi Rapportens opbygning Rapporten vil belyse følgende emner: Salgs- og marketingafdelingernes arbejdsopgaver og samarbejdet mellem afdelingerne 2

4 Virksomhedens overordnet lead management-strategi og afdelingernes fælles platform Hovedkonklusioner Omkring halvdelen af respondenternes virksomheder har både en salgs- og en marketingafdeling, og ca. 30 % har en fællesafdeling for salg og marketing. Lidt over 75 % tilkendegiver, at salget er repræsenteret i virksomhedens topledelse, mens det kun er 45 % der siger, at marketing er repræsenteret i topledelsen. Blandt respondenter, der har en fællesafdeling, tilkendegiver to tredjedele, at salg og marketing er repræsenteret i topledelsen. Næsten 75 % af respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet mellem salgs- og marketingmedarbejderne. 5 % er utilfredse eller meget utilfredse. 80 % tilkendegiver, at salgsmedarbejderne skaffer de fleste kundeemner/leads til virksomheden og 14 % siger, at leads skaffes af både salgs- og marketingmedarbejdere. Kun 4 % siger, at marketingmedarbejderne alene skaffer de fleste leads til virksomheden. En gennemsnitsvirksomhed lukker et salg med 12 % af de kvalificerede leads. Kun omkring 25 % af respondenterne siger, at deres virksomhed i meget høj grad eller i høj grad har en fastlagt strategi for, hvordan der skaffes kvalificerede leads. Ca. 30 % af respondenterne ved, hvor mange leads virksomheden har brug for for at sikre en konstant og stabil pipeline. Omkring 35 % siger, at topledelsen i meget høj grad eller i høj grad gør tilstrækkeligt for at fremme vidensdeling mellem afdelingerne. Halvdelen af respondenterne tilkendegiver, at deres virksomhed ikke har et system til at måle og håndtere kvaliteten af de indkomne leads. Virksomheder med en strategi for lead management og værktøjer til at implementere lead management klarer sig bedre, når vi ser på andele lukkede salg end virksomheder, der ikke har en strategi for lead management. Metode og validitet Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ internetbaseret undersøgelse i samarbejde mellem Business Danmark og Huset Markedsføring. Undersøgelsen er sendt ud til Business Danmarks webpanel, samt et udvalg af Huset Markedsførings webpanel. Derudover er undersøgelsen sendt ud til de medlemmer af Business Danmark, der står noteret med en stillingstitel indenfor marketing. Desværre må vi konstatere, at vi kun har modtaget 46 respondenter indenfor marketingsegmentet, hvilket er for lidt til, at vi kan beregne valide resultater på denne gruppe respondenter. Denne rapports resultater er derfor næsten udelukkende baseret på salgsmedarbejdernes synspunkter. Det har selvfølgelig indflydelse på spørgsmålene om samarbejdet mellem afdelingerne, som altså stort set kun er evalueret af salgssegmentet. I nedenstående tabel er undersøgelsens svarprocenter udregnet på baggrund af de tre dataindsamlingskilder: 3

5 Tabel 1. Undersøgelsens svarprocenter. Kilde Antal inviterede Antal besvarelser Svarprocent Business Danmarks medlemspanel ,4 % Business Danmark marketingans ,5 % Huset markedsføring? 16? I alt? ,1 %* * Kun beregnet på besvarelser fra Business Danmark Efter validering af data, har vi 782 brugbare besvarelser. Undersøgelsen er, på den del der er indsamlet via Business Danmarks medlemspanel, repræsentativ i forhold til hele Business Danmark, når vi ser på objektive karakteristika som alder, køn, geografi og ledelsesansvar. Salgs- og marketingafdelingernes arbejdsopgaver og samarbejdet mellem afdelingerne Omkring halvdelen af respondenternes virksomheder har både en salgs- og en marketingafdeling, som det fremgår af nedenstående skema. Tabel 2. Virksomhedernes opbygning af salg og marketing (Base: 782) Procent Både en salgs- og en marketingafdeling 46,2 % Fællesafdeling for salg og marketing 29,8 % Salgsafdeling, men ingen marketingafdeling 21,6 % Marketingafdeling, men ingen salgsafdeling 0,3 % Har hverken en salgs- eller marketingafdeling 2,2 % Ikke særligt overraskende, er der sammenhæng mellem virksomhedens opbygning af salg og marketing og antallet af ansatte på virksomheden. Jo flere ansatte, desto større er sandsynligheden for, at virksomheden både har en salgs- og en marketingafdeling. Fx har 80 % af virksomhederne med over 250 ansatte både en salgs- og en marketingafdeling, mens den tilsvarende andel for virksomheder med 1 49 ansatte er 25 %. En fællesafdeling for salg og marketing er mest udbredt på små virksomheder (målt på antallet af ansatte). Næsten 40 % af virksomheder med 1 49 ansatte har en fællesafdeling for salg og marketing, mens det kun er 14 % af virksomheder med over 250 ansatte. Ligeledes er der en forholdsvis stor andel af små virksomheder, der kun har en salgsafdeling, men ingen marketingafdeling. Nedenstående søjlediagram viser, om salget og marketing er repræsenteret i virksomhedens topledelse, fx via en salgsdirektør i direktionen. 4

6 Figur 1. Er salg og marketing repræsenteret i virksomhedens topledelse* (Base: 765) Er salget repræsenteret i virksomhedens topledelse? 76,8% 23,2% Er marketing repræsenteret i virksomhedens topledelse? 44,6% 55,4% Er salg og marketing repræsenteret i virksomhedens topledelse? 66,5% 33,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej *Sidste søjle repræsenterer de respondenter, der har en fællesafdeling for salg og marketing. Når vi ser på, om salget er repræsenteret i virksomhedens topledelse, er der klar sammenhæng med antallet af ansatte i virksomheden. Jo flere ansatte, der er i virksomheden, desto større er sandsynligheden for, at salget er repræsenteret i virksomhedens topledelse. Samme sammenhæng kan ikke ses, når vi kigger på, om marketing er repræsenteret i virksomhedens topledelse. Her er andelen, der svarer, at marketing er repræsenteret i topledelsen, nogenlunde ligeligt fordelt i forhold til antal ansatte i virksomheden. Vi har spurgt de respondenter, som både har salgs- og marketingansatte, om arbejdsopgaverne mellem de to grupper er klart defineret. Resultatet fremgår af nedenstående diagram. 5

7 Figur 2. Har din virksomhed klart defineret de arbejdsopgaver, som de salgsansatte varetager og de arbejdsopgaver, de marketingansatte varetager? (Base: 586) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 19,1% I meget høj grad 38,9% 27,6% 6,3% 8,0% I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad Jo større virksomheden er, målt på antallet af ansatte, jo flere tilkendegiver, at virksomheden i meget høj grad eller i høj grad klart har defineret salg og marketings arbejdsopgaver. Noget kunne tyde på, at større virksomheder i højere grad er bedre til at synliggøre, hvilke arbejdsopgaver salg og marketing skal beskæftige sig med. Det kan muligvis hænge sammen med, at flere af de større virksomheder både har en salgs- og en marketingafdeling, og man har derfor opstillet konkrete arbejdsopgaver og arbejdsdeling mellem disse to afdelinger. Salgsafdelingens arbejdsopgaver I nedenstående tabel er salgsafdelingens hyppigste forekommende arbejdsopgaver opstillet i prioriteret orden. Tabel 3. Salgsafdelingens jævnligt forekommende arbejdsopgaver (Base: 594) Arbejdsopgaver Prc. Forhandle med kunder og lukke salg 47,3 % Står for den direkte kontakt med kunderne og varetager 45,1 % kunderelationer Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder 42,1 % Booke møder 37,4 % Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre 35,7 % Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper 30,3 % Generere kvalificerede leads 28,6 % Planlægge og deltage på seminarer og messer 28,5 % Udarbejde salgs- og marketingmateriale 21,0 % Branding 20,2 % Andelene summere over 100 %, da respondenterne har kunnet vælge flere arbejdsopgaver. 6

8 De respondenter, der har markeret, at deres salgsafdeling jævnligt har ovenstående opgaver, er også blevet bedt om at vurdere hvor tilfredsstillende afdelingen udfører disse opgaver. Resultaterne fremgår af nedenstående diagram. Figur 3. Vurdering af salgsafdelingens arbejdsopgaver. Står for den direkte kontakt med kunderne og varetage Forhandle med kunder og lukke salg Booke møder Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder Generere kvalificerede leads Planlægge og deltage på seminarer og messer Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre Branding Udarbejde salgs- og marketingmateriale Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper Score: 3,46 3,35 3,00 2,98 2,96 2,90 2,88 2,82 2,72 2,62 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Vi har givet besvarelserne en score 1, og resultaterne er sorteret efter denne beregnede score. Det ses af ovenstående figur, at virksomhedens salgsmedarbejdere scorer bedst på arbejdsopgaven Står for den direkte kontakt med kunderne og varetager kunderelationer, hvorimod salgsmedarbejderne scorer dårligst på området Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper. Umiddelbart ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem hvor tilfreds man er med det udførte arbejde, og om arbejdsopgaven er noget, som salgsmedarbejderne jævnligt beskæftiger sig med. Fx kan vi se fra tabel 3, at flest respondenter har tilkendegivet, at sælgerne beskæftiger sig med at forhandle med kunder og lukke salg, og at denne arbejdsopgave scorer næsthøjest i målt tilfredshed jf. figur 3. Endelig har vi spurgt respondenterne, hvilke tre arbejdsopgaver der er salgsafdelingens vigtigste opgaver. det behøver ikke nødvendigvis være de arbejdsopgaver, som salgsafdelingen reelt udfører. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. 1 Meget tilfredsstillende = 4 point, Tilfredsstillende = 3 point, Hverken eller = 2 point, Utilfredsstillende = 1 point og Meget utilfredsstillende = 0 point 7

9 Tabel 4. Hvilke arbejdsopgaver bør salgsafdelingen beskæftige sig med (Efter 1-3 prioritet) (Base: 594) Arbejdsopgaver Antal 1. pri Antal 2. pri Antal 3. pri Score Forhandle med kunder og lukke salg Stå for den direkte kundekontakt og varetage kunderelationer Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre Generere kvalificerede leads Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper Booke møder Branding Udarbejde salgs- og marketingmat Planlægge og deltage på seminarer og messer Andet Der er givet en score til arbejdsopgaverne. 3 point til antal 1. prioriteter, 2 point til antal 2. prioriteter og endelig 1 point til antal 3. prioriteter. Tabellen er opstillet i faldende rangorden efter scoren. Umiddelbart er der sammenfald mellem de arbejdsopgaver, som salgsmedarbejderne har i dag (Tabel 3) og de arbejdsopgaver, som respondenterne mener salgsafdelingen bør beskæftige sig med (Tabel 4). Top tre i de to tabeller er identiske. Marketingafdelingens arbejdsopgaver Undersøgelsen belyser også virksomhedernes marketingafdelingers arbejdsopgaver. I nedenstående tabel er opstillet de arbejdsopgaver, som jævnligt forekommer i marketingafdelingen. Tabel 5. Marketingafdelingens jævnligt forekommende arbejdsopgaver (Base: 594) Arbejdsopgaver Prc. Udarbejde salgs- og marketingmateriale 48,5 % Branding 41,1 % Planlægge og deltage på seminarer og messer 35,5 % Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper 26,4 % Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre 25,4 % Generere kvalificerede leads 22,2 % Booke møder 10,3 % Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder 8,9 % Står for den direkte kontakt med kunderne og varetager 8,2 % kunderelationer Forhandle med kunder og lukke salg 6,6 % Andelene summere over 100 %, da respondenterne har kunnet vælge flere arbejdsopgaver. 8

10 Ikke overraskende er det de marketingrelaterede opgaver, der forekommer mest. Dog kan vi se, at der ikke er særlig mange af virksomhedernes marketingafdelinger, der står for at generere kvalificerede leads. Kun 22 % af marketingafdelingerne har denne arbejdsopgave som en jævnligt forekommende. Ser vi kun på de respondenter, der er beskæftiget med marketing, er det dog 35 % der tilkendegiver, at arbejdsopgaven Generere kvalificerede leads forekommer jævnligt (Da der kun indgår 43 marketingrespondenter i basen, er dette resultat behæftet med høj statistisk usikkerhed). De respondenter, der har besvaret, at ovenstående opgaver jævnligt forekommer i marketingafdelingen, er også blevet bedt om at vurdere, hvor godt marketingmedarbejderne udfører disse arbejdsopgaver. Resultatet fremgår af nedenstående diagram. Figur 4. Vurdering af marketingafdelingens arbejdsopgaver. Udarbejde salgs- og marketingmateriale Forhandle med kunder og lukke salg Branding Planlægge og deltage på seminarer og messer Står for den direkte kontakt med kunderne og varetage Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder Booke møder Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper Generere kvalificerede leads Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre Score: 3,10 3,00 3,00 2,98 2,88 2,74 2,71 2,68 2,61 2,57 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Som det ses af figuren, bliver virksomhedens marketingmedarbejdere bedømt til at klare sig bedst på arbejdsopgaven Udarbejde salgs- og marketingmateriale. Omvendt klarer de sig dårligst på arbejdsopgaven Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre. Vi ser også, at marketingmedarbejderne bliver bedømt relativt dårlig til at skaffe kvalificerede leads. Endelig har vi spurgt respondenterne, hvilke tre arbejdsopgaver der er marketingafdelingens vigtigste opgaver. Det behøver ikke nødvendigvis være de arbejdsopgaver som marketingafdelingen reelt udfører. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. 9

11 Tabel 6. Hvilke arbejdsopgaver bør marketingafdelingen beskæftige sig med (Efter 1-3 prioritet) (Base: 594) Arbejdsopgaver Antal 1. pri Antal 2. pri Antal 3. pri Score Udarbejde salgs- og marketingmat Branding Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper Planlægge og deltage på seminarer og messer Generere kvalificerede leads Forhandle med kunder og lukke salg Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder Stå for den direkte kontakt med kunderne og varetage kunderel. Booke møder Andet Ligesom i tabel 4 er der givet en score fordelt på antallet af prioriteringer. Derefter er tabellen sorteret efter scoren i faldende rangorden. Det ses af tabellen, at det er de typiske marketingopgaver, der står først og derefter følger salgsopgaverne. Blandt respondenter, der har svaret andet, er følgende sætninger bl.a. blevet nævnt: Markeds- og kundeundersøgelser Organisere de relationsskabende aktiviteter, sælgerne har brug for Product management Vedligeholde hjemmeside Samarbejdet mellem afdelingerne Blandt de respondenter, der både har en salgsafdelingen og en marketingafdeling eller en fællesafdeling for salg og marketing, har vi spurgt, om de er overordnet tilfredse med samarbejdet mellem salgs- og marketingmedarbejderne. Resultatet fremgår af nedenstående søjlediagram. 10

12 Figur 5. Tilfredshed med samarbejdet mellem salgs- og marketingmedarbejderne (Base: 588). 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 14,5% 59,4% 21,3% 3,7% 1,2% Man kunne foranlediges til at tro, at respondenter med en fællesafdeling for salg og marketing udtrykte større tilfredshed med samarbejdet mellem salgs- og marketingmedarbejderne end respondenter, der har to forskellige afdelinger, hvor medarbejderne er fysisk og organisatorisk adskilt. Det er dog umiddelbart ikke tilfældet. Der ser ikke ud til at være nogen sammenhæng mellem, hvordan virksomheden har organiseret salgs- og marketingmedarbejderne, og hvor tilfredse de er med samarbejdet. Blandt de respondenter, der beskriver samarbejdet som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende, nævnes bl.a. følgende årsager: De samarbejder ikke. Marketing ved ikke, hvad salg vil have. Der mangler kommunikation og forståelse for hinanden. Salg kommer ikke med input til marketing, og marketing formår ikke at klæde salg på til jobbet. Vi taler ikke særlig godt sammen. Også fysisk adskillelse bliver nævnt som et problem. En respondent skriver: De taler ikke sammen. Marketing sidder i udlandet, og salg sidder lokalt. Virksomhedens overordnet lead management strategi og afdelingernes fælles platform I dette afsnit belyses virksomhedernes evne til at konvertere kvalificere leads til møder med potentielle kunder og fra møder til tilbudsgivning og til endelig købsaftale. Vi ser også på, om virksomhederne har en strategi for lead management og optimering af salgspipeline og om de to kundevendte afdelinger, salg og marketing, opererer på en fælles platform, når virksomhedens lead strategi skal implementeres. 11

13 Generering af kvalificerede leads Nedenstående figur viser hvem i virksomheden, der skaffer de fleste kundeemner. Figur 6. Hvem i virksomheden skaffer de fleste kundeemner/leads? (Base: 588) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,3% 3,7% 13,8% 3,2% Vi har også spurgt hvor mange leads de to grupper, salg og marketing, skaffer til virksomheden. I gennemsnit skaffer salgsmedarbejderne 77 % af virksomhedens kundeemner, mens marketingmedarbejderne kun skaffer 18 % af kundeemnerne. 16 % af respondenterne tilkendegiver også, at marketingmedarbejderne overhovedet ikke skaffer nogen af virksomhedens kundeemner. Andel leads, der munder ud i et møde med den potentielle kunde Vi har spurgt respondenterne, om hvor mange procent af de kvalificerede leads, der munder ud i et møde med den potentielle kunde. Tabel 7. Andel leads der munder ud i et møde (Base: 782) Andel leads der munder ud i et møde Procent 0 10 % 5,1 % % 11,9 % % 16,5 % % 11,0 % % 10,8 % % 11,0 % % 9,8 % % 10,3 % % 9,2 % % 4,3 % Total 100,0 % 12

14 Da ovenstående spørgsmål er blevet stillet som et kategoriseret spørgsmål, er det ikke umiddelbart muligt at beregne et gennemsnit på andelen af leads, der munder ud i et kundemøde. Vi kan dog forsøge at beregne et estimeret gennemsnit ved at tage midterværdien af de enkelte kategorier. Dermed kan vi beregne et estimeret gennemsnit på 47 % af alle leads, der ender med et møde med kunden. Andel møder, der ender med afgivelse af et konkret tilbud Nedenstående tabel viser andelen af de afholdte møder, der ender med afgivelse af et konkret tilbud. Tabel 8. Andel møder der munder ud i et konkret tilbud (Base: 653) Andel møder der munder ud i et konkret tilbud Procent 0 10 % 3,4 % % 6,4 % % 9,5 % % 9,3 % % 8,0 % % 13,5 % % 9,6 % % 15,5 % % 15,3 % % 9,5 % Total 100,0 % Ligesom i ovenstående afsnit kan vi ikke beregne et direkte gennemsnit, men beregner i stedet for et estimeret gennemsnit. Det estimerede gennemsnit viser, at 58 % af de afholdte møder munder ud i et konkret tilbud. Andel tilbud, der ender med et køb Vi har også belyst, hvor stor en andel af de afgivne tilbud, der ender med en købskontrakt. Tabel 9. Andel tilbud der munder ud i en købskontrakt (Base: 660) Andel tilbud der munder ud i en købskontrakt Procent 0 10 % 6,2 % % 12,7 % % 18,2 % % 12,1 % % 9,7 % % 14,1 % % 8,8 % % 9,4 % % 6,4 % % 2,4 % Total 100,0 % 13

15 Det estimerede gennemsnit viser, at 44 % af de afgivne tilbud ender med en købskontrakt. Virksomhedens salgspipeline På baggrund af ovenstående estimerede gennemsnitsbetragtninger kan vi opstille en salgspipeline for en gennemsnits virksomhed. Figur 7. En salgspipeline for en gennemsnitsvirksomhed. 47 % 58 % 44 % Kvalificeret leads Møder Tilbud Købskontrakt 100 % 47 % 27 % 12 % Som det ses af ovenstående figur, vil en gennemsnitsvirksomhed indgå en købskontrakt med 12 % af alle de kvalificerede leads. Virksomhedens strategi for lead management I dette afsnit belyser vi, om virksomhederne har en strategi for lead management, og om medarbejderne er gode til at følge op på virksomhedens strategi omkring lead management. Nedenstående diagram viser, hvor stor en andel af virksomhederne, der har fastlagt en strategi for, hvordan der skaffes kvalificerede leads. 14

16 Figur 8. Har din virksomhed en fastlagt strategi for, hvordan der skaffes kvalificerede leads? (Base: 714) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 3,8% I meget høj grad 22,7% 38,1% 18,9% 16,5% I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad Umiddelbart er der en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelsen og om virksomheden har en strategi for leadgenerering. Jo større virksomhed (Målt på antal ansatte), jo større er sandsynligheden for, at der forefindes en strategi for leadgenerering. Blandt de respondenter, hvis virksomhed i meget høj grad eller i høj grad har en strategi for leadgenerering, har vi spurgt, om virksomhedens medarbejdere er gode til at følge op på strategien. Figur 9. Er medarbejderne gode til at leve op til denne leadgenerende strategi? (Base: 187). 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 11,8% I meget høj grad 62,6% 24,6% 1,1% 0,0% I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad 15

17 Godt og vel tre fjerdedele tilkendegiver, at medarbejderne i meget høj grad eller i høj grad er gode til at leve op til virksomhedens strategi for leadgenerering. Kun 1,1 % siger, at medarbejderne kun i lille grad lever op til strategien. Som det fremgår af nedenstående figur, er det kun 30 % af respondenterne der ved, hvor mange leads virksomheden har brug for for at sikre en konstant og stabil pipeline. Figur 9. Ved I, hvor mange leads I skal bruge for at sikre en konstant og stabil pipeline for at nå jeres omsætningsmæssige mål? Alle respondenter 30,3% 69,7% Ledelsesansvar 37,1% 62,9% Ej ledelsesansvar 28,3% 71,7% Har en strategi for leadgenerering 62,3% 37,7% Har ikke en strategi for leadgenerering 10,8% 89,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Da man kan forestille sig, at respondenter med ledelsesansvar har større indsigt i ovenstående spørgsmål, har vi undersøgt, om der er forskel på respondenter med og uden ledelsesansvar. Det viser sig, at der er en signifikant forskel på respondenter med og uden ledelsesansvar. 37 % af respondenterne med ledelsesansvar mener, at de ved hvor mange leads, de skal bruge for at nå deres omsætningsmål, mens det kun er 28 % af respondenter uden ledelsesansvar, som har svaret ja til ovenstående spørgsmål. Endvidere er der en klar sammenhæng mellem ovenstående spørgsmål og spørgsmålet, om virksomheden har en strategi for leadgenerering. Blandt de respondenter, hvis virksomhed har en fastlagt strategi for leadgenerering, er det hele 62 %, der ved hvor mange leads de har brug for. Modsat er det kun 11 % af de virksomheder, der ikke har en strategi for leadgenerering, der kender det antal leads de har brug for for at sikre en konstant og stabil pipeline. Endelig har vi spurgt, om virksomhederne måler, om de leadansvarlige leverer det krævede antal leads til salgsafdelingen. Resultatet fremgår af nedenstående figur. 16

18 Figur 10. Måler I løbende om de leadansvarlige leverer de leads de skal, for at salg kan nå deres mål? (Base: 696) 35,0% 32,8% 30,0% 25,0% 20,0% 20,5% 18,1% 22,7% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 5,9% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad Her forefindes også en klar signifikant sammenhæng, om virksomheden har fastlagt en strategi for leadgenerering, og om man måler på de leadansvarliges kvoter. Har man en fastlagt strategi, er sandsynligheden også større for, at man måler på de leadansvarliges kvoter. Afdelingernes fælles platform En ting er at virksomhederne måske har en strategi for lead management, men det er også vigtigt, at de to kundevendte afdelinger, salg og marketing, har en fælles platform, når strategien skal implementeres. Det forsøger vi at belyse i dette afsnit. Vi har spurgt respondenterne, om topledelsen gør nok for at fremme vidensdeling om markedstendenser og kunder mellem afdelingerne. 17

19 Figur 11. Gør topledelsen på din virksomhed tilstrækkeligt for at fremme vidensdeling om kunder og markedstendenser, på tværs af afdelingerne? (Base: 762) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 28,9% 35,3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 7,3% 16,8% 11,7% 0,0% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad Tallene er stort set identiske, når vi ser på, om salgsafdelingen og marketingafdelingen er gode til at dele viden om virksomhedens kunder og markedstendenser. Det viser sig også, at der er sammenhæng mellem, om topledelsen forsøger at fremme vidensdeling mellem afdelingerne, og om salgs- og marketingafdelingen er gode til at dele viden om kunderne. Hvis topledelsen fremmer vidensdeling mellem afdelingerne, så forplanter det sig til salgsog marketingmedarbejderne, som har en høj grad af vidensdeling. Vi har også spurgt respondenterne, om rammerne er til stede for vidensdeling indenfor fire forskellige områder: 1) Virksomhedens it-systemer, 2) Fysisk placering (tæt på kolleger), 3) fælles faglighed og 4) fælles indsigt i virksomhedens overordnede mål og strategi. Resultatet fremgår af nedenstående diagram. 18

20 Figur 12. Er rammerne til stede for vidensdeling mellem salgs- og marketingmedarbejderne indenfor nedenstående områder? Virksomhedens IT-systemer 51,9% 31,3% 16,7% Fysisk placering 46,1% 25,8% 28,1% Fælles faglighed 36,9% 40,5% 22,6% Fælles indsigt i virksomhedens mål og strategi 56,7% 29,5% 13,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad/i høj grad I nogen grad I lille grad/i meget lille grad Endelig har vi også spurgt, om man i virksomhederne har et system til at håndtere og måle kvaliteten af indkomne leads. Resultatet fremgår nedenfor. Figur 13. Har din virksomhed et system til at måle og håndtere kvaliteten af indkomne leads? (Base: 671) 60,0% 50,0% 49,5% 40,0% 30,0% 28,2% 22,4% 20,0% 10,0% 0,0% Ja, et professionelt udviklet IT-system Ja, et egenudviklet sytem (Fx regneark) Nej Bemærkelsesværdigt er det, at omkring halvdelen tilkendegiver, at der ikke findes et system i virksomheden til at måle og håndtere kvaliteten af leads. Det er især de mindre virksomheder (Målt på antal ansatte), der ikke har et system til at måle og håndtere kvaliteten af leads. De større virksomheder har oftere et professionelt it-system end de mindre virksomheder. 19

21 Afsluttende bemærkninger De virksomheder, der klarer sig bedst, når vi ser på andelen af lukkede salg i forhold til indkomne leads, er de virksomheder, der har en strategi for lead management og hvor salgs- og marketingmedarbejderne opererer på en fælles platform, fx ved vidensdeling og fælles adgang til it-systemer. De virksomheder der har en strategi for lead management, og som underbygger strategien ved at have de rigtige værktøjer, lukker omkring 20 % af de indkomne leads. De virksomheder, der ikke har strategien og værktøjerne, lukker omkring 12 % af de indkomne leads. 20

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere!

61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere! Presseinformation Oktober 2014 Indkøbsanalyse: 61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere! Danske sælgere er bedre end deres rygte, men der er stadig

Læs mere

CRM Vejen til vækst!

CRM Vejen til vækst! CRM Vejen til vækst! Strategisk brug af CRM-systemet. Løft din virksomhed Udnyt de mange muligheder I TimeLog mener vi, at strategisk brug af et CRM-system er vejen til vækst. Vi vil derfor gerne dele

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER er et af flere dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk Gør det

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Individualiseret kommunikation

Individualiseret kommunikation Individualiseret kommunikation Sådan øger du salget og gør kunderne mere loyale Innovate '05 21. og 22. september 2005 1 / Sepia Proximity 2 / Medieuafhængig mission Promotions Direct mails Internet TV

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

TheLeadCompany. Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D. 15.4.

TheLeadCompany. Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D. 15.4. Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D. 15.4.2015 Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde!

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Sælgertyper Side 4-6. Det er vigtigt for at performe som sælger Side 7

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Sælgertyper Side 4-6. Det er vigtigt for at performe som sælger Side 7 Indhold Konklusioner Side 2 Metode Side 3 Sælgertyper Side 4-6 Det er vigtigt for at performe som sælger Side 7 Kurser inden for personlig udvikling Side 8-17 Det får sælgeren ros for Side 18-19 1 Konklusioner

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem?

Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem? Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem? Jens Geersbro & Thomas Ritter Center for Business Marketing and Purchasing (BMP) Department of Marketing Copenhagen Business School Solbjerg

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere