Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272"

Transkript

1 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes arbejdsopgaver og samarbejdet mellem afdelingerne.. 4 Salgsafdelingens arbejdsopgaver... 6 Marketingafdelingens arbejdsopgaver... 8 Samarbejdet mellem afdelingerne Virksomhedens overordnet lead management strategi og afdelingernes fælles platform. 11 Generering af kvalificerede leads Andel leads, der munder ud i et møde med den potentielle kunde Andel møder, der ender med afgivelse af et konkret tilbud Andel tilbud, der ender med et køb Virksomhedens salgspipeline Virksomhedens strategi for lead management Afdelingernes fælles platform Afsluttende bemærkninger... 20

3 Virksomhedens salgspipeline Indledning Business Danmark og Huset Markedsføring ønsker at belyse, om medlemmernes virksomheder har lagt en strategi for samarbejdet mellem salgsafdelingen og marketingafdelingen vedrørende virksomhedens leadgenerering og om de to afdelinger deler samme platform når strategien skal implementeres. Hvor gode er virksomhederne til at skaffe kvalificerede leads til salgsafdelingerne, og har virksomhederne processerne og systemerne til at håndtere lead management. Hypotesen er, at for at virksomhederne overordnet set er gode til at lukke kvalificerede leads, skal der være en defineret strategi for lead management, og salgs- og marketingafdelingerne skal have samme platform at operere på (Herunder indsigt i kundernes univers, indsigt og forståelse for virksomhedens strategi og systemerne til at måle kvalitet og hitrate af de genererede leads). Ovenstående kan visualiseres i nedenstående figur: Generering af kvalificerede leads Møder Tilbud Købsaftale Fælles platform Overordnet strategi Rapportens opbygning Rapporten vil belyse følgende emner: Salgs- og marketingafdelingernes arbejdsopgaver og samarbejdet mellem afdelingerne 2

4 Virksomhedens overordnet lead management-strategi og afdelingernes fælles platform Hovedkonklusioner Omkring halvdelen af respondenternes virksomheder har både en salgs- og en marketingafdeling, og ca. 30 % har en fællesafdeling for salg og marketing. Lidt over 75 % tilkendegiver, at salget er repræsenteret i virksomhedens topledelse, mens det kun er 45 % der siger, at marketing er repræsenteret i topledelsen. Blandt respondenter, der har en fællesafdeling, tilkendegiver to tredjedele, at salg og marketing er repræsenteret i topledelsen. Næsten 75 % af respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet mellem salgs- og marketingmedarbejderne. 5 % er utilfredse eller meget utilfredse. 80 % tilkendegiver, at salgsmedarbejderne skaffer de fleste kundeemner/leads til virksomheden og 14 % siger, at leads skaffes af både salgs- og marketingmedarbejdere. Kun 4 % siger, at marketingmedarbejderne alene skaffer de fleste leads til virksomheden. En gennemsnitsvirksomhed lukker et salg med 12 % af de kvalificerede leads. Kun omkring 25 % af respondenterne siger, at deres virksomhed i meget høj grad eller i høj grad har en fastlagt strategi for, hvordan der skaffes kvalificerede leads. Ca. 30 % af respondenterne ved, hvor mange leads virksomheden har brug for for at sikre en konstant og stabil pipeline. Omkring 35 % siger, at topledelsen i meget høj grad eller i høj grad gør tilstrækkeligt for at fremme vidensdeling mellem afdelingerne. Halvdelen af respondenterne tilkendegiver, at deres virksomhed ikke har et system til at måle og håndtere kvaliteten af de indkomne leads. Virksomheder med en strategi for lead management og værktøjer til at implementere lead management klarer sig bedre, når vi ser på andele lukkede salg end virksomheder, der ikke har en strategi for lead management. Metode og validitet Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ internetbaseret undersøgelse i samarbejde mellem Business Danmark og Huset Markedsføring. Undersøgelsen er sendt ud til Business Danmarks webpanel, samt et udvalg af Huset Markedsførings webpanel. Derudover er undersøgelsen sendt ud til de medlemmer af Business Danmark, der står noteret med en stillingstitel indenfor marketing. Desværre må vi konstatere, at vi kun har modtaget 46 respondenter indenfor marketingsegmentet, hvilket er for lidt til, at vi kan beregne valide resultater på denne gruppe respondenter. Denne rapports resultater er derfor næsten udelukkende baseret på salgsmedarbejdernes synspunkter. Det har selvfølgelig indflydelse på spørgsmålene om samarbejdet mellem afdelingerne, som altså stort set kun er evalueret af salgssegmentet. I nedenstående tabel er undersøgelsens svarprocenter udregnet på baggrund af de tre dataindsamlingskilder: 3

5 Tabel 1. Undersøgelsens svarprocenter. Kilde Antal inviterede Antal besvarelser Svarprocent Business Danmarks medlemspanel ,4 % Business Danmark marketingans ,5 % Huset markedsføring? 16? I alt? ,1 %* * Kun beregnet på besvarelser fra Business Danmark Efter validering af data, har vi 782 brugbare besvarelser. Undersøgelsen er, på den del der er indsamlet via Business Danmarks medlemspanel, repræsentativ i forhold til hele Business Danmark, når vi ser på objektive karakteristika som alder, køn, geografi og ledelsesansvar. Salgs- og marketingafdelingernes arbejdsopgaver og samarbejdet mellem afdelingerne Omkring halvdelen af respondenternes virksomheder har både en salgs- og en marketingafdeling, som det fremgår af nedenstående skema. Tabel 2. Virksomhedernes opbygning af salg og marketing (Base: 782) Procent Både en salgs- og en marketingafdeling 46,2 % Fællesafdeling for salg og marketing 29,8 % Salgsafdeling, men ingen marketingafdeling 21,6 % Marketingafdeling, men ingen salgsafdeling 0,3 % Har hverken en salgs- eller marketingafdeling 2,2 % Ikke særligt overraskende, er der sammenhæng mellem virksomhedens opbygning af salg og marketing og antallet af ansatte på virksomheden. Jo flere ansatte, desto større er sandsynligheden for, at virksomheden både har en salgs- og en marketingafdeling. Fx har 80 % af virksomhederne med over 250 ansatte både en salgs- og en marketingafdeling, mens den tilsvarende andel for virksomheder med 1 49 ansatte er 25 %. En fællesafdeling for salg og marketing er mest udbredt på små virksomheder (målt på antallet af ansatte). Næsten 40 % af virksomheder med 1 49 ansatte har en fællesafdeling for salg og marketing, mens det kun er 14 % af virksomheder med over 250 ansatte. Ligeledes er der en forholdsvis stor andel af små virksomheder, der kun har en salgsafdeling, men ingen marketingafdeling. Nedenstående søjlediagram viser, om salget og marketing er repræsenteret i virksomhedens topledelse, fx via en salgsdirektør i direktionen. 4

6 Figur 1. Er salg og marketing repræsenteret i virksomhedens topledelse* (Base: 765) Er salget repræsenteret i virksomhedens topledelse? 76,8% 23,2% Er marketing repræsenteret i virksomhedens topledelse? 44,6% 55,4% Er salg og marketing repræsenteret i virksomhedens topledelse? 66,5% 33,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej *Sidste søjle repræsenterer de respondenter, der har en fællesafdeling for salg og marketing. Når vi ser på, om salget er repræsenteret i virksomhedens topledelse, er der klar sammenhæng med antallet af ansatte i virksomheden. Jo flere ansatte, der er i virksomheden, desto større er sandsynligheden for, at salget er repræsenteret i virksomhedens topledelse. Samme sammenhæng kan ikke ses, når vi kigger på, om marketing er repræsenteret i virksomhedens topledelse. Her er andelen, der svarer, at marketing er repræsenteret i topledelsen, nogenlunde ligeligt fordelt i forhold til antal ansatte i virksomheden. Vi har spurgt de respondenter, som både har salgs- og marketingansatte, om arbejdsopgaverne mellem de to grupper er klart defineret. Resultatet fremgår af nedenstående diagram. 5

7 Figur 2. Har din virksomhed klart defineret de arbejdsopgaver, som de salgsansatte varetager og de arbejdsopgaver, de marketingansatte varetager? (Base: 586) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 19,1% I meget høj grad 38,9% 27,6% 6,3% 8,0% I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad Jo større virksomheden er, målt på antallet af ansatte, jo flere tilkendegiver, at virksomheden i meget høj grad eller i høj grad klart har defineret salg og marketings arbejdsopgaver. Noget kunne tyde på, at større virksomheder i højere grad er bedre til at synliggøre, hvilke arbejdsopgaver salg og marketing skal beskæftige sig med. Det kan muligvis hænge sammen med, at flere af de større virksomheder både har en salgs- og en marketingafdeling, og man har derfor opstillet konkrete arbejdsopgaver og arbejdsdeling mellem disse to afdelinger. Salgsafdelingens arbejdsopgaver I nedenstående tabel er salgsafdelingens hyppigste forekommende arbejdsopgaver opstillet i prioriteret orden. Tabel 3. Salgsafdelingens jævnligt forekommende arbejdsopgaver (Base: 594) Arbejdsopgaver Prc. Forhandle med kunder og lukke salg 47,3 % Står for den direkte kontakt med kunderne og varetager 45,1 % kunderelationer Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder 42,1 % Booke møder 37,4 % Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre 35,7 % Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper 30,3 % Generere kvalificerede leads 28,6 % Planlægge og deltage på seminarer og messer 28,5 % Udarbejde salgs- og marketingmateriale 21,0 % Branding 20,2 % Andelene summere over 100 %, da respondenterne har kunnet vælge flere arbejdsopgaver. 6

8 De respondenter, der har markeret, at deres salgsafdeling jævnligt har ovenstående opgaver, er også blevet bedt om at vurdere hvor tilfredsstillende afdelingen udfører disse opgaver. Resultaterne fremgår af nedenstående diagram. Figur 3. Vurdering af salgsafdelingens arbejdsopgaver. Står for den direkte kontakt med kunderne og varetage Forhandle med kunder og lukke salg Booke møder Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder Generere kvalificerede leads Planlægge og deltage på seminarer og messer Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre Branding Udarbejde salgs- og marketingmateriale Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper Score: 3,46 3,35 3,00 2,98 2,96 2,90 2,88 2,82 2,72 2,62 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Vi har givet besvarelserne en score 1, og resultaterne er sorteret efter denne beregnede score. Det ses af ovenstående figur, at virksomhedens salgsmedarbejdere scorer bedst på arbejdsopgaven Står for den direkte kontakt med kunderne og varetager kunderelationer, hvorimod salgsmedarbejderne scorer dårligst på området Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper. Umiddelbart ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem hvor tilfreds man er med det udførte arbejde, og om arbejdsopgaven er noget, som salgsmedarbejderne jævnligt beskæftiger sig med. Fx kan vi se fra tabel 3, at flest respondenter har tilkendegivet, at sælgerne beskæftiger sig med at forhandle med kunder og lukke salg, og at denne arbejdsopgave scorer næsthøjest i målt tilfredshed jf. figur 3. Endelig har vi spurgt respondenterne, hvilke tre arbejdsopgaver der er salgsafdelingens vigtigste opgaver. det behøver ikke nødvendigvis være de arbejdsopgaver, som salgsafdelingen reelt udfører. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. 1 Meget tilfredsstillende = 4 point, Tilfredsstillende = 3 point, Hverken eller = 2 point, Utilfredsstillende = 1 point og Meget utilfredsstillende = 0 point 7

9 Tabel 4. Hvilke arbejdsopgaver bør salgsafdelingen beskæftige sig med (Efter 1-3 prioritet) (Base: 594) Arbejdsopgaver Antal 1. pri Antal 2. pri Antal 3. pri Score Forhandle med kunder og lukke salg Stå for den direkte kundekontakt og varetage kunderelationer Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre Generere kvalificerede leads Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper Booke møder Branding Udarbejde salgs- og marketingmat Planlægge og deltage på seminarer og messer Andet Der er givet en score til arbejdsopgaverne. 3 point til antal 1. prioriteter, 2 point til antal 2. prioriteter og endelig 1 point til antal 3. prioriteter. Tabellen er opstillet i faldende rangorden efter scoren. Umiddelbart er der sammenfald mellem de arbejdsopgaver, som salgsmedarbejderne har i dag (Tabel 3) og de arbejdsopgaver, som respondenterne mener salgsafdelingen bør beskæftige sig med (Tabel 4). Top tre i de to tabeller er identiske. Marketingafdelingens arbejdsopgaver Undersøgelsen belyser også virksomhedernes marketingafdelingers arbejdsopgaver. I nedenstående tabel er opstillet de arbejdsopgaver, som jævnligt forekommer i marketingafdelingen. Tabel 5. Marketingafdelingens jævnligt forekommende arbejdsopgaver (Base: 594) Arbejdsopgaver Prc. Udarbejde salgs- og marketingmateriale 48,5 % Branding 41,1 % Planlægge og deltage på seminarer og messer 35,5 % Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper 26,4 % Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre 25,4 % Generere kvalificerede leads 22,2 % Booke møder 10,3 % Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder 8,9 % Står for den direkte kontakt med kunderne og varetager 8,2 % kunderelationer Forhandle med kunder og lukke salg 6,6 % Andelene summere over 100 %, da respondenterne har kunnet vælge flere arbejdsopgaver. 8

10 Ikke overraskende er det de marketingrelaterede opgaver, der forekommer mest. Dog kan vi se, at der ikke er særlig mange af virksomhedernes marketingafdelinger, der står for at generere kvalificerede leads. Kun 22 % af marketingafdelingerne har denne arbejdsopgave som en jævnligt forekommende. Ser vi kun på de respondenter, der er beskæftiget med marketing, er det dog 35 % der tilkendegiver, at arbejdsopgaven Generere kvalificerede leads forekommer jævnligt (Da der kun indgår 43 marketingrespondenter i basen, er dette resultat behæftet med høj statistisk usikkerhed). De respondenter, der har besvaret, at ovenstående opgaver jævnligt forekommer i marketingafdelingen, er også blevet bedt om at vurdere, hvor godt marketingmedarbejderne udfører disse arbejdsopgaver. Resultatet fremgår af nedenstående diagram. Figur 4. Vurdering af marketingafdelingens arbejdsopgaver. Udarbejde salgs- og marketingmateriale Forhandle med kunder og lukke salg Branding Planlægge og deltage på seminarer og messer Står for den direkte kontakt med kunderne og varetage Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder Booke møder Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper Generere kvalificerede leads Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre Score: 3,10 3,00 3,00 2,98 2,88 2,74 2,71 2,68 2,61 2,57 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Som det ses af figuren, bliver virksomhedens marketingmedarbejdere bedømt til at klare sig bedst på arbejdsopgaven Udarbejde salgs- og marketingmateriale. Omvendt klarer de sig dårligst på arbejdsopgaven Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre. Vi ser også, at marketingmedarbejderne bliver bedømt relativt dårlig til at skaffe kvalificerede leads. Endelig har vi spurgt respondenterne, hvilke tre arbejdsopgaver der er marketingafdelingens vigtigste opgaver. Det behøver ikke nødvendigvis være de arbejdsopgaver som marketingafdelingen reelt udfører. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. 9

11 Tabel 6. Hvilke arbejdsopgaver bør marketingafdelingen beskæftige sig med (Efter 1-3 prioritet) (Base: 594) Arbejdsopgaver Antal 1. pri Antal 2. pri Antal 3. pri Score Udarbejde salgs- og marketingmat Branding Opnå viden om kundernes præferencer og købsmønstre Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper Planlægge og deltage på seminarer og messer Generere kvalificerede leads Forhandle med kunder og lukke salg Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder Stå for den direkte kontakt med kunderne og varetage kunderel. Booke møder Andet Ligesom i tabel 4 er der givet en score fordelt på antallet af prioriteringer. Derefter er tabellen sorteret efter scoren i faldende rangorden. Det ses af tabellen, at det er de typiske marketingopgaver, der står først og derefter følger salgsopgaverne. Blandt respondenter, der har svaret andet, er følgende sætninger bl.a. blevet nævnt: Markeds- og kundeundersøgelser Organisere de relationsskabende aktiviteter, sælgerne har brug for Product management Vedligeholde hjemmeside Samarbejdet mellem afdelingerne Blandt de respondenter, der både har en salgsafdelingen og en marketingafdeling eller en fællesafdeling for salg og marketing, har vi spurgt, om de er overordnet tilfredse med samarbejdet mellem salgs- og marketingmedarbejderne. Resultatet fremgår af nedenstående søjlediagram. 10

12 Figur 5. Tilfredshed med samarbejdet mellem salgs- og marketingmedarbejderne (Base: 588). 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 14,5% 59,4% 21,3% 3,7% 1,2% Man kunne foranlediges til at tro, at respondenter med en fællesafdeling for salg og marketing udtrykte større tilfredshed med samarbejdet mellem salgs- og marketingmedarbejderne end respondenter, der har to forskellige afdelinger, hvor medarbejderne er fysisk og organisatorisk adskilt. Det er dog umiddelbart ikke tilfældet. Der ser ikke ud til at være nogen sammenhæng mellem, hvordan virksomheden har organiseret salgs- og marketingmedarbejderne, og hvor tilfredse de er med samarbejdet. Blandt de respondenter, der beskriver samarbejdet som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende, nævnes bl.a. følgende årsager: De samarbejder ikke. Marketing ved ikke, hvad salg vil have. Der mangler kommunikation og forståelse for hinanden. Salg kommer ikke med input til marketing, og marketing formår ikke at klæde salg på til jobbet. Vi taler ikke særlig godt sammen. Også fysisk adskillelse bliver nævnt som et problem. En respondent skriver: De taler ikke sammen. Marketing sidder i udlandet, og salg sidder lokalt. Virksomhedens overordnet lead management strategi og afdelingernes fælles platform I dette afsnit belyses virksomhedernes evne til at konvertere kvalificere leads til møder med potentielle kunder og fra møder til tilbudsgivning og til endelig købsaftale. Vi ser også på, om virksomhederne har en strategi for lead management og optimering af salgspipeline og om de to kundevendte afdelinger, salg og marketing, opererer på en fælles platform, når virksomhedens lead strategi skal implementeres. 11

13 Generering af kvalificerede leads Nedenstående figur viser hvem i virksomheden, der skaffer de fleste kundeemner. Figur 6. Hvem i virksomheden skaffer de fleste kundeemner/leads? (Base: 588) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,3% 3,7% 13,8% 3,2% Vi har også spurgt hvor mange leads de to grupper, salg og marketing, skaffer til virksomheden. I gennemsnit skaffer salgsmedarbejderne 77 % af virksomhedens kundeemner, mens marketingmedarbejderne kun skaffer 18 % af kundeemnerne. 16 % af respondenterne tilkendegiver også, at marketingmedarbejderne overhovedet ikke skaffer nogen af virksomhedens kundeemner. Andel leads, der munder ud i et møde med den potentielle kunde Vi har spurgt respondenterne, om hvor mange procent af de kvalificerede leads, der munder ud i et møde med den potentielle kunde. Tabel 7. Andel leads der munder ud i et møde (Base: 782) Andel leads der munder ud i et møde Procent 0 10 % 5,1 % % 11,9 % % 16,5 % % 11,0 % % 10,8 % % 11,0 % % 9,8 % % 10,3 % % 9,2 % % 4,3 % Total 100,0 % 12

14 Da ovenstående spørgsmål er blevet stillet som et kategoriseret spørgsmål, er det ikke umiddelbart muligt at beregne et gennemsnit på andelen af leads, der munder ud i et kundemøde. Vi kan dog forsøge at beregne et estimeret gennemsnit ved at tage midterværdien af de enkelte kategorier. Dermed kan vi beregne et estimeret gennemsnit på 47 % af alle leads, der ender med et møde med kunden. Andel møder, der ender med afgivelse af et konkret tilbud Nedenstående tabel viser andelen af de afholdte møder, der ender med afgivelse af et konkret tilbud. Tabel 8. Andel møder der munder ud i et konkret tilbud (Base: 653) Andel møder der munder ud i et konkret tilbud Procent 0 10 % 3,4 % % 6,4 % % 9,5 % % 9,3 % % 8,0 % % 13,5 % % 9,6 % % 15,5 % % 15,3 % % 9,5 % Total 100,0 % Ligesom i ovenstående afsnit kan vi ikke beregne et direkte gennemsnit, men beregner i stedet for et estimeret gennemsnit. Det estimerede gennemsnit viser, at 58 % af de afholdte møder munder ud i et konkret tilbud. Andel tilbud, der ender med et køb Vi har også belyst, hvor stor en andel af de afgivne tilbud, der ender med en købskontrakt. Tabel 9. Andel tilbud der munder ud i en købskontrakt (Base: 660) Andel tilbud der munder ud i en købskontrakt Procent 0 10 % 6,2 % % 12,7 % % 18,2 % % 12,1 % % 9,7 % % 14,1 % % 8,8 % % 9,4 % % 6,4 % % 2,4 % Total 100,0 % 13

15 Det estimerede gennemsnit viser, at 44 % af de afgivne tilbud ender med en købskontrakt. Virksomhedens salgspipeline På baggrund af ovenstående estimerede gennemsnitsbetragtninger kan vi opstille en salgspipeline for en gennemsnits virksomhed. Figur 7. En salgspipeline for en gennemsnitsvirksomhed. 47 % 58 % 44 % Kvalificeret leads Møder Tilbud Købskontrakt 100 % 47 % 27 % 12 % Som det ses af ovenstående figur, vil en gennemsnitsvirksomhed indgå en købskontrakt med 12 % af alle de kvalificerede leads. Virksomhedens strategi for lead management I dette afsnit belyser vi, om virksomhederne har en strategi for lead management, og om medarbejderne er gode til at følge op på virksomhedens strategi omkring lead management. Nedenstående diagram viser, hvor stor en andel af virksomhederne, der har fastlagt en strategi for, hvordan der skaffes kvalificerede leads. 14

16 Figur 8. Har din virksomhed en fastlagt strategi for, hvordan der skaffes kvalificerede leads? (Base: 714) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 3,8% I meget høj grad 22,7% 38,1% 18,9% 16,5% I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad Umiddelbart er der en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelsen og om virksomheden har en strategi for leadgenerering. Jo større virksomhed (Målt på antal ansatte), jo større er sandsynligheden for, at der forefindes en strategi for leadgenerering. Blandt de respondenter, hvis virksomhed i meget høj grad eller i høj grad har en strategi for leadgenerering, har vi spurgt, om virksomhedens medarbejdere er gode til at følge op på strategien. Figur 9. Er medarbejderne gode til at leve op til denne leadgenerende strategi? (Base: 187). 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 11,8% I meget høj grad 62,6% 24,6% 1,1% 0,0% I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad 15

17 Godt og vel tre fjerdedele tilkendegiver, at medarbejderne i meget høj grad eller i høj grad er gode til at leve op til virksomhedens strategi for leadgenerering. Kun 1,1 % siger, at medarbejderne kun i lille grad lever op til strategien. Som det fremgår af nedenstående figur, er det kun 30 % af respondenterne der ved, hvor mange leads virksomheden har brug for for at sikre en konstant og stabil pipeline. Figur 9. Ved I, hvor mange leads I skal bruge for at sikre en konstant og stabil pipeline for at nå jeres omsætningsmæssige mål? Alle respondenter 30,3% 69,7% Ledelsesansvar 37,1% 62,9% Ej ledelsesansvar 28,3% 71,7% Har en strategi for leadgenerering 62,3% 37,7% Har ikke en strategi for leadgenerering 10,8% 89,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Da man kan forestille sig, at respondenter med ledelsesansvar har større indsigt i ovenstående spørgsmål, har vi undersøgt, om der er forskel på respondenter med og uden ledelsesansvar. Det viser sig, at der er en signifikant forskel på respondenter med og uden ledelsesansvar. 37 % af respondenterne med ledelsesansvar mener, at de ved hvor mange leads, de skal bruge for at nå deres omsætningsmål, mens det kun er 28 % af respondenter uden ledelsesansvar, som har svaret ja til ovenstående spørgsmål. Endvidere er der en klar sammenhæng mellem ovenstående spørgsmål og spørgsmålet, om virksomheden har en strategi for leadgenerering. Blandt de respondenter, hvis virksomhed har en fastlagt strategi for leadgenerering, er det hele 62 %, der ved hvor mange leads de har brug for. Modsat er det kun 11 % af de virksomheder, der ikke har en strategi for leadgenerering, der kender det antal leads de har brug for for at sikre en konstant og stabil pipeline. Endelig har vi spurgt, om virksomhederne måler, om de leadansvarlige leverer det krævede antal leads til salgsafdelingen. Resultatet fremgår af nedenstående figur. 16

18 Figur 10. Måler I løbende om de leadansvarlige leverer de leads de skal, for at salg kan nå deres mål? (Base: 696) 35,0% 32,8% 30,0% 25,0% 20,0% 20,5% 18,1% 22,7% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 5,9% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad Her forefindes også en klar signifikant sammenhæng, om virksomheden har fastlagt en strategi for leadgenerering, og om man måler på de leadansvarliges kvoter. Har man en fastlagt strategi, er sandsynligheden også større for, at man måler på de leadansvarliges kvoter. Afdelingernes fælles platform En ting er at virksomhederne måske har en strategi for lead management, men det er også vigtigt, at de to kundevendte afdelinger, salg og marketing, har en fælles platform, når strategien skal implementeres. Det forsøger vi at belyse i dette afsnit. Vi har spurgt respondenterne, om topledelsen gør nok for at fremme vidensdeling om markedstendenser og kunder mellem afdelingerne. 17

19 Figur 11. Gør topledelsen på din virksomhed tilstrækkeligt for at fremme vidensdeling om kunder og markedstendenser, på tværs af afdelingerne? (Base: 762) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 28,9% 35,3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 7,3% 16,8% 11,7% 0,0% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad Tallene er stort set identiske, når vi ser på, om salgsafdelingen og marketingafdelingen er gode til at dele viden om virksomhedens kunder og markedstendenser. Det viser sig også, at der er sammenhæng mellem, om topledelsen forsøger at fremme vidensdeling mellem afdelingerne, og om salgs- og marketingafdelingen er gode til at dele viden om kunderne. Hvis topledelsen fremmer vidensdeling mellem afdelingerne, så forplanter det sig til salgsog marketingmedarbejderne, som har en høj grad af vidensdeling. Vi har også spurgt respondenterne, om rammerne er til stede for vidensdeling indenfor fire forskellige områder: 1) Virksomhedens it-systemer, 2) Fysisk placering (tæt på kolleger), 3) fælles faglighed og 4) fælles indsigt i virksomhedens overordnede mål og strategi. Resultatet fremgår af nedenstående diagram. 18

20 Figur 12. Er rammerne til stede for vidensdeling mellem salgs- og marketingmedarbejderne indenfor nedenstående områder? Virksomhedens IT-systemer 51,9% 31,3% 16,7% Fysisk placering 46,1% 25,8% 28,1% Fælles faglighed 36,9% 40,5% 22,6% Fælles indsigt i virksomhedens mål og strategi 56,7% 29,5% 13,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad/i høj grad I nogen grad I lille grad/i meget lille grad Endelig har vi også spurgt, om man i virksomhederne har et system til at håndtere og måle kvaliteten af indkomne leads. Resultatet fremgår nedenfor. Figur 13. Har din virksomhed et system til at måle og håndtere kvaliteten af indkomne leads? (Base: 671) 60,0% 50,0% 49,5% 40,0% 30,0% 28,2% 22,4% 20,0% 10,0% 0,0% Ja, et professionelt udviklet IT-system Ja, et egenudviklet sytem (Fx regneark) Nej Bemærkelsesværdigt er det, at omkring halvdelen tilkendegiver, at der ikke findes et system i virksomheden til at måle og håndtere kvaliteten af leads. Det er især de mindre virksomheder (Målt på antal ansatte), der ikke har et system til at måle og håndtere kvaliteten af leads. De større virksomheder har oftere et professionelt it-system end de mindre virksomheder. 19

21 Afsluttende bemærkninger De virksomheder, der klarer sig bedst, når vi ser på andelen af lukkede salg i forhold til indkomne leads, er de virksomheder, der har en strategi for lead management og hvor salgs- og marketingmedarbejderne opererer på en fælles platform, fx ved vidensdeling og fælles adgang til it-systemer. De virksomheder der har en strategi for lead management, og som underbygger strategien ved at have de rigtige værktøjer, lukker omkring 20 % af de indkomne leads. De virksomheder, der ikke har strategien og værktøjerne, lukker omkring 12 % af de indkomne leads. 20

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Indledning I foråret 2019 foretog Svendborg Kommune en kundeundersøgelse med fokus på borgernes opfattelse af maden fra Det Gode Madhus ud fra følgende punkter: 1.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Aalund. Insight. Business. Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering. November 2018.

Aalund. Insight. Business. Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering. November 2018. Aalund Business Insight Revisionsbranchen November Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering Hver fjerde danske virksomhed med mere end 10 ansatte vil søge ekstern rådgivning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 Rapport RAMBØLL 19-12-2017 Indhold 3 Indledning Kort om undersøgelsen samt indledning 4 Overordnede konklusioner Udvikling siden 2013 og 2015, på tværs

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK ERHVERVSKLIMA FAXE KOMMUNE... 3 LOKALE RAMMEVILKÅR... 4 ERHVERVSKLIMAET... 5 Tilfredshed med rammevilkår... 5 INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN... 6 Tilfredshed med

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere!

61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere! Presseinformation Oktober 2014 Indkøbsanalyse: 61% af virksomhederne vil gøre det sværere for sælgere at ringe direkte til nøglemedarbejdere! Danske sælgere er bedre end deres rygte, men der er stadig

Læs mere

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 3 3. Baggrund og metode 5 3.1 Baggrund for undersøgelsen 5 3.2 Metode 5 4.

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Oktober 2017 Undersøgelsesmåned: September 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2015 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNALT ERHVERVSKLIMA 2015... 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 IMAGE... 6 KOMMUNAL SERVICEKULTUR...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 SEPTEMBER 19 Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus på at skabe et godt

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Regionens virksomheder kender deres kunder

Regionens virksomheder kender deres kunder 15. oktober 2011 Regionens virksomheder kender deres kunder Kunder. Otte ud af ti af de midtjyske små og mellemstore virksomheder har et godt overblik over, hvem deres kunder er om to år. Om to år forventer

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere