INTERN REVISION I STATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERN REVISION I STATEN"

Transkript

1 INTERN REVISION I STATEN Administrationens behov for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, de økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til finansiering Betænkning fra Statsministeriets udvalg vedrørende interne statslige revisioner BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1993

2 Publikationen kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks København K Telf (9-16) Fax Trykt pä Cyclus offset ISBN Sm beL B. Stougaard Jensen, Kbh.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0. INDLEDNING OG RESUMÉ Baggrunden for udvalgets nedsættelse: Loven om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejdsforløb Resumé INTERN REVISION I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS S Rigsrevisorlovens 9 og bemærkningerne hertil Etablerede interne revisioner Samarbejdet mellem Rigsrevisionen og den interne revision Arbejdsdelingen mellem den interne revision og Rigsrevisionen Koordinering af revisionsindsatsen Rigsrevisionens tilsyn med den interne revision ADMINISTRATIONENS TILKENDEGIVNE BEHOV FOR 9-REVISION OG DE RESSOURCEMÆSSIGE VIRKNINGER HERAF Undersøgel sens fremgangsmåde Spørgeskemaundersøgelsens hovedresultat Interviewundersøgelsens hovedresultat De 9-interesserede ministeriers overvejelser vedrørende intern revision De øvrige ministeriers overvejelser 56

4 Side 4.0. RIGSREVISORS VURDERING AF ADMINISTRATIONENS BEHOV FOR 9-REVISION OG DE RESSOURCEÆSIGE VIRKNINGER HERAF Udvalgets spørgsmål til rigsrevisor Rigsrevisors bemærkninger til administrationens behov for 9- revision Generelt om ministeriernes behov for intern revision Om de 9-interesserede ministeriers overvejelser Om de øvrige ministeriers overvejelser Rigsrevisors overvejelser om ressourcer ved etablering af interne revisioner Generelle overvejelser om den ressourcemæssige aflastning af Rigsrevisionen ved 9-revision Konkrete overvejelser om afgivelse af ressourcer til nyoprettede 9-revisioner UDVALGETS VURDERING AF ADMINISTRATIONENS BEHOV FOR 9-REVISION Generelt om administrationens behov De 9-interesserede ministeriers behov De øvrige ministeriers behov Sammenfatning UDVALGETS VURDERING AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF ADMINI- STRATIONENS BEHOV FOR 9-REVISION Rigsrevisionens og administrationens opfattelse af det samlede ressourceforbrug på de 9-relevante områder Økonomiske fordele for administrationen ved intern revision Ressourcemcssig aflastning af Rigsrevisionen ved 9-revision Sammenfatning 95

5 Side 7.0. UDVALGETS FORSLAG TIL FINANSIERING AF ADMINISTRATIONENS BEHOV FOR 9-REVISION SAMT TIL OPFØLGNINGSPROCEDURER Finansieringsbehovet ved en udbygning af 9-revisionen Forslag til løsning af finansieringsspørgsmålet Opfølgning vedrørende en udbygning af 9-revision UDVALGETS OVERVEJELSER OM ALTERNATIVER TIL 9-REVISION SAMT FORSLAG TIL OPFØLGNINGSPROCEDURE Den begrænsede vækst 1 9-revisionens udbredelse Ledelsesansvar og udviklingstendenser i den statslige økonomiforvaltning Alternativer til en udbygning af S 9-revisionen Økonomiske konsekvenser af en udbygget intern kontrol og styring 1 den statslige økonomiforvaltning Opfølgning vedrørende alternativer til 9-revision 111 Underskriftsblad 113 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bekendtgørelse nr. 489 af 24. juni 1991 af lov om revision af statens regnskaber m.m 115 Bilag 2 Udvalgets skrivelse af 23. december 1991 til samtlige ministerier vedrørende undersøgelse af behovet for interne revisioner 119 Bilag 3 Udvalgets skrivelse af 20. marts 1992 til udvalgte ministerier vedrørende supplerende undersøgelse af behovet for Intern revision

6 Bilag 4 Side Notat af 16. marts 1992 om skabelon for interviewrunde med 9-i riteresserede ministerier 137 Bilag 5 Notat af 2. september 1992 til rigsrevisor vedrørende redegørelse for oprettelse (eller udvidelse) af Intern revision 1 henhold til rigsrevisorlovens Bilag 6 Rigsrevisionens notat af februar 1993 om Rigsrevisionens lønrevision på områder med intern revison (IR) efter rrl Bilag 7 Revisionschef Søren Kongsbos notat af december 1992 vedrørende vedrørende intern revisions opgaver 147

7 INDLEDNING OG RESUMÉ 1.1. Baggrunden for udvalgets nedsattelse: Loven om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget 1. Ved lov nr. 245 af 22. april 1991 om endring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. blev Rigsrevisionen overført til Folketinget med virkning fra den 1. maj Det fremgår af den skriftlige fremsattelsestale til lovforslaget om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget (L 96 af 1. februar 1992), at den foreslåede overførelse ikke vil medføre en andring af forholdet mellem statsrevisorerne og rigsrevisor for så vidt angår selve revisionen. Det fremgår endvidere af de almindelige bemarkninger til lovforslaget, at Rigsrevisionens overgang til Folketinget ikke vil medføre andringer i forholdet mellem Rigsrevisionen og ministerierne. Det hedder herom i bemarkningerne: "Der vil i fremtiden wdtre samme mulighed som hidtil for, at ministrene kan indgå aftaler med rigsrevisor om oprettelse af interne revisioner m.v., ligesom rigsrevisor fortsat vil xare forpligtet til som i hidtidigt omfang at bistå ministrene med tilrettelaggelsen af regnskabsførelsen m.v." Der andres med andre ord hverken i loven eller i praksis i de hidtidige relationer mellem Rigsrevisionen og ministerierne. 2. Under drøftelserne af lovforslaget med regeringen viste det sig, at regeringen forudså, at der i fremtiden kunne blive behov for at oprette nye interne revisioner i ministerierne. I lovforslaget om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget er der taget højde herfor, idet der ifølge lovforslagets almindelige bemarkninger skal nedsattes et sagkyndigt udvalg, som skal undersøge administrationens behov, vurdere de økonomiske konsekvenser og fremsatte forslag til en eventuel finansiering.

8 8 Det hedder herom i bemærkningerne: "Der er dog fra administrationen modtaget oplysninger om, at der foreligger et latent behov for oprettelse af Interne revisioner ved aftaler mellem ministre og rigsrevisor i henhold til 9 1 rigsrevisionsloven. Det er derfor præsidiets hensigt, nkr lovforslaget er vedtaget, at rette henvendelse til statsministeren for at få nedsat et sagkyndigt udvalg herom. Udvalget skal have til opgave at undersøge omfanget og karakteren af administrationens behov, de økonomiske konsekvenser heraf og tillige fremsætte forslag til løsning af finansieringen. Udvalget skal have en uafhængig revisionskyndig som formand og besti af representanter for Rigsrevisionen, Statsrevisorernes Sekretariat, Statsministeriet, Finansministeriet, et fagministerium, der har intern revision, et fagministerium, som ikke har det, samt chefen for en af statens interne revisioner." Under lovforslagets 1. behandling bemærkede Folketingets formand 1 øvrigt om finansieringsspørgsmålet, at "... ingen døre [burde være] lukket med hensyn til en husholderisk og effektiv tilrettelæggelse af statens revision. Ingen, heller Ikke præsidiet, er Interesseret 1 en dobbeltdækning af opgaverne eller accelererende udgifter." (Folketingets forhandlinger, den 8. februar 1991, sp. 1851). I betænkningen over lovforslaget afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 3. april 1991 er det forudsat, at det sagkyndige udvalgs betænkning tilsendes Udvalget for Forretningsordenen som bevilgende myndighed for Rigsrevisionen. Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt ved april behandling den 1.2. Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejdsforløb 3. På denne baggrund nedsatte statsministeren den S. juli 1991 Udvalget vedrørende interne statslige revisioner med kommissorium og sammensætning 1 overensstemmelse med ovennævnte bemærkninger til lovforslaget om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget.

9 9 Som formand for udvalget blev udpeget formanden for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, statsautoriseret revisor Helge Fiensted Nielsen. Som de øvrige medlemmer af udvalget blev efter indstilling udpeget: Rigsrevisor Jørgen Mohr Rigsrevisionen Sekretariatschef Knud Jensen Statsrevisoratet Kommitteret Gunnar Martens Statsministeriet Specialkonsulent Henning Reinholdt Pedersen Budgetdepartementet Kontorchef Peter Carpentier Justitsministeriet Kontorchef Knud Hagensen Socialministeriet Revisionschef Søren H. Kongsbo Generaldirektoratet for Post- Post- og Telegrafvisenet Udvalgets sammensætning har gennemgået en enkelt ændring under arbejdet, idet sekretariatschef Knud Jensen udtrådte af udvalget med virkning fra 26. marts I stedet for Knud Jensen indtrådte sekretariatschef Kirsten Brandt som udvalgsmedlem fra samme tidspunkt at regne. Udvalgets sekretariatsfunktioner er blevet varetaget af fuldmægtig Georg Ginsberg, Statens Regnskabsdirektorat, konsulent Flemming Larsen, Rigsrevisionen og fuldmægtig Kirsten Brandt, Statsrevisoratet. Kirsten Brandt udtrådte af udvalgets sekretariat med virkning fra 26. marts Udvalgets arbejde er i hovedsagen forløbet i 3 faser. I den 1. fase har udvalget koncentreret sig om at løse den del af kommissoriet, der angår undersøgelsen af omfanget og karakteren af administrationens behov for interne revisioner i henhold til rigsrevisorlovens 9 og de økonomiske konsekvenser heraf. Udvalget har således gennemført en kombineret spørgeskema- og interviewundersøgelse af ministeriernes interesse for at oprette (eller udvide) intern revision. Undersøgelsen blev foretaget 1 1. halvdel af 1992 og er derfor baseret på den daværende regerings fordeling af forretningerne mellem de

10 10 i undersøgelsesperioden eksisterende 22 ministerier. Undersøgelsen er nærmere omtalt i kapitel 3. I den 2. fase af udvalgsarbejdet blev rigsrevisor anmodet om at redegøre for sit syn på administrationens overvejelser om at nyetablere (eller udvide) interne revisioner ved indgåelse af 9-aftaler. Hermed har Rigsrevisionen fået lejlighed til - på samme måde som administrationen - at redegøre for sit syn på behovet for og de økonomiske konsekvenser af at etablere (eller udvide) interne revisioner. Udvalgets spørgsmål til rigsrevisor og rigsrevisors svar herpå er nærmere omtalt i kapitel 4. På baggrund af det tilvejebragte materiale fra henholdsvis administrationen og rigsrevisor har udvalget i arbejdets 3. og sidste fase foretaget en samlet vurdering af administrationens behov for 9-revision og skønnet over de økonomiske konsekvenser af at nyetablere (eller udvide) interne revisioner ved indgåelse af 9-aftaler. Udvalget har i den forbindelse bl.a. drøftet en række spørgsmål vedrørende ressourcer og finansiering. Endvidere har udvalget drøftet 9-revisionens rolle set i relation til udviklingen i styrings-, kontrol- og revisionsfunktionerne i den statslige økonomiforvaltning. De nevnte drøftelser har ligget til grund for udformningen af kapitlerne Derudover har udvalget drøftet forholdet mellem Rigsrevisionen og de allerede etablerede interne revisioner med udgangspunkt i et af rigsrevisor udarbejdet notat herom. Udvalgets drøftelse af dette spørgsmål har særligt drejet sig om: * Arbejdsdeling og koordination mellem de 2 revisionsinstanser; * de ressourcemæssige virkninger af at etablere eller udvide interne revisioner, herunder hensynet til at undgå dobbeltarbejde;

11 11 * hvilke opgaver en intern revision kan udføre ud over de opgaver, der varetages pi Rigsrevisionens vegne i medfør af en 9-aftale. Den nævnte drøftelse har ligget til grund for udformningen af kapitel 2. Udvalget har afholdt 10 møder Resumé 6. I kapitel 2 redegøres for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, der har følgende ordlyd: "Rigsrevisor og vedkommende minister kan aftale, at revisionsopgaver i henhold til denne lov varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og et organ for intern kontrol og revision under ministeren." Det fremgår af lovforslagets bemærkninger til 9, at det henhører under ministeren at drage omsorg for, at der i ministeriets departement og institutioner er etableret en rimelig intern kontrol i økonomiforvaltningen. Til sikring heraf kan det være ønskværdigt at etablere et særligt organ for intern revision. Såfremt et ministerium vælger at etablere et organ for intern revision, forudsætter rigsrevisorloven, at rigsrevisor over for Folketinget fortsat har ansvaret for, at der udføres en betryggende revision inden for hele det område, Rigsrevisionen efter loven skal revidere. Den interne revision og Rigsrevisionen udfører begge revision af samme revisionsområde, hvorfor der bør være god grund til at koordinere de to instansers revisionsindsats for at undgå dobbeltarbejde. Rigsrevisorlovens 9 åbner derfor mulighed for, at rigsrevisor og den enkelte minister kan indgå aftale om et nærmere fastlagt samarbejde mellem de to revisionsorganer.

12 12 7. Der er for nærværende indgået 12 aftaler om intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9 (i det følgende ligeledes benævnt 9-revision). Aftalerne omfatter større eller mindre dele af forretningsområderne ved 10 af de 22 undersøgte ministerier, jf. oversigten på side 29. I de foreliggende 9-aftaler varetager intern revision finansiel revision (bortset fra lønrevision) og i vekslende omfang forvaltningsrevision. Derudover løser intern revision normalt også en rekke opgaver som led i ledelsens økonomistyring. Disse opgaver er ikke reguleret ved 9-aftale. 9-revisionen indgår som hovedregel som en del af den ministerielle organisation, men kan også være baseret på ude fra kommende revisorer. Uanset placering er det af afgørende betydning at sikre revisionen størst mulig uafhængighed i udførelsen af sit arbejde. Dette formål søges bl.a. realiseret ved, at 9-revisionen kommunikerer direkte med og rapporterer til henholdsvis institutionens/ministeriets topledelse og Rigsrevisionen. 8. Med den interne revisions og Rigsrevisionens delvis overlappende opgaveportefølje har næsten alle de etablerede interne revisioner indgået en 9-aftale, der bl.a. præciserer 9- revisionens opgaver og koordinationen af arbejdet med Rigsrevisionen. De to revisionsinstansers opgaveportefølje er belyst i oversigten over arbejdsdelingen mellem intern revision og Rigsrevisionen (side 35). Som det fremgår af oversigten, ligger en række opgaver inden for et fælles område, mens andre opgaver typisk må betragtes som særegne for henholdsvis Rigsrevisionen og den interne revision. Det nærmere indhold af de enkelte opgavetyper er beskrevet på siderne Koordineringen af revisionsindsatsen har til formål dels at minimere risikoen for dobbeltarbejde, dels at sikre, at den samlede revision er dækkende. Risikoen for dobbeltarbejde består teoretisk set særligt på de fælles områder, hvor Intern revision og Rigsrevision arbejder med til dels de samme opgavetyper på et fælles revisionsfelt. Ved en vurdering af risl-

13 13 koen for dobbeltarbejde er det i øvrigt væsentligt at erindre sig, at tilstedeværelsen af en intern revision på et revisionsområde nødvendigvis påvirker Rigsrevisionens arbejdsplanlægning, for så vidt som intern revision medvirker til at forbedre kvaliteten af det interne kontrolmiljø i økonomiforvaltningen. Den i rigsrevisorloven anførte og gennem praksis etablerede ansvars- og arbejdsdeling mellem de interne revisioner og Rigsrevisionen indebærer i øvrigt, at intern revision bliver den udførende, mens Rigsrevisionen i hovedsagen baserer sin revision på et tilsyn med 9-revisionens arbejde m.m. 9. I kapitel 3 redegøres for den af udvalget i 1. halvdel af 1992 gennemførte undersøgelse af omfanget og karakteren af administrationens behov for yderligere 9-revision og de ressourcemæssige virkninger heraf. I undersøgelsens 1. etape blev samtlige daværende 22 ministerier anmodet om at besvare et spørgeskema vedrørende behovet for oprettelse af intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9. Med henblik på at få uddybet besvarelserne fra den kreds af ministerier, der oplyste, at de enten ønskede eller overvejede at oprette (evt. udvide) 9-revision, besluttede udvalget at søge gennemført en supplerende interviewrunde med 9 ministerier. 10. Udvalgets undersøgelse har givet til resultat, at 15 ud af de 22 kontaktede ministerier ikke har ment for tiden at have behov for (yderligere) intern revision ved indgåelse af en 9- aftale. Det bemærkes, at 6 ud af disse 15 ministerier allerede har etableret 9-revision for større eller mindre dele af ministerområdet. Tilbage står en kreds på 7 ministerier, der er interesseret i at nyetablere eller udvide en 9-revision. Det drejer sig om følgende ministerier: Arbejdsministeriet, Energiministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet og Trafikministeriet.

14 14 En oversigt over de pågældende ministeriers overvejelser om 9-revisionens områder, opgaver, skønnede årsværksforbrug, finansiering mv. er givet på siderne Som det fremgår af oversigten, er der en betydelig forskel på, hvor langt de enkelte ministerier er fremme i deres overvejelser og stillingtagen. Her skiller Forsvarsministeriet sig ud derved, at forsvarsministeren kort tid før udvalgets undersøgelse havde indgået en ny, udvidet 9-aftale med rigsrevisor. For så vidt angår den nærmere omtale af de enkelte - 9-1nteresserede og øvrige - ministeriers overvejelser i anledning af udvalgets undersøgelse henvises til afsnittene 3.4 og I kapitel 4 redegøres for rigsrevisors vurdering af administrationens behov for 9-revision og de ressourcemæssige virkninger heraf. Rigsrevisors vurdering skal ses i forlængelse af den gennemførte undersøgelse af administrationens opfattelse ri behovet for (yderligere) S 9-rev1sion. På baggrund af denne undersøgelse blev rigsrevisor anmodet om at forholde sig til den kreds på 7 ministerier, der har udvist interesse for at nyetablere eller udvide en 9-revision. Endvidere blev rigsrevisor anmodet om summariske bemærkninger til den kreds på 15 ministerier, der ikke for tiden mener at have behov for (yderligere) 9-rev1s1on. Endelig blev rigsrevisor bedt om at redegøre for de overvejelser, der vil have betydning, når det i konkrete situationer skal afvejes, om der er baggrund for at overføre ressourcer fra Rigsrevisionen ti 1 nyoprettede interne revisioner i henhold til 9. Spørgsmålet herom blev rejst 1 lyset af ønsket om at undgå dobbeltarbejde. 12. Hvad angår administrationens generelle behov for 9-revision bemærker rigsrevisor - på linje med betænkning nr. 729/1975 vedrørende den statslige revisions struktur m.m. * at det næppe vil være heldigt at forcere en udvikling frem nod Institutionernes ønske. Endvidere konstateres, at der Ikke er

15 15 sket en markant stigning i antallet af interne revisioner siden rigsrevisorloven trådte i kraft i Rigsrevisor gør opmærksom på, at der for en rakke ministeriers vedkommende næppe vil være opgavemæssigt grundlag for at oprette en tilstrækkelig stor - og dermed slagkraftig - enhed for intern revision (på mindst 3 personer). I disse tilfælde kan de interne revisionsopgaver tænkes udført ved køb af privat revisionsbistand, ligesom der eventuelt vil kunne etableres en intern revision for flere ministerier under ét. Hvad angår den kreds på 7 ministerier, der er interesseret i at etablere (eller udvide) en 9-revision, finder rigsrevisor det relevant - med enkelte modifikationer angående revisionsområdernes omfang - at indgå aftale med alle 7 ministerier. Der kan indgås aftale om såvel finansiel revision - bortset fra lønrevision - som forvaltningsrevision. Rigsrevisors bemærkninger til de enkelte 9-interesserede ministeriers overvejelser er refereret i afsnit Om den kreds på 15 ministerier, der har tilkendegivet ikke for tiden at have behov for (yderligere) 9-revision, anfører rigsrevisor i sine summariske bemærkninger, at en større eller mindre del af følgende 6 ministerområder måske på sigt forekommer egnede for 9-revision: Finansministeriet, Industriministeriet, Kirkeministeriet, Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. Om de resterende 9 ministerområder bemærker rigsrevisor, at disse områder enten har intern revision, eller at områderne størrelsesmæssigt set ligger i underkanten af henholdsvis er for små til at kunne bære en (yderligere) selvstændig enhed for intern revision. Rigsrevisors bemærkninger til de enkelte ministeriers overvejelser fremgår af afsnit Rigsrevisor blev som nævnt ligeledes anmodet om at redegøre for muligheden af at overføre ressourcer fra Rigsrevisionen til nyoprettede 9-revisioner. I sine generelle overvejelser om den ressourcemæssige aflastning af Rigsrevisionen ved 9-

16 16 revision understreger rigsrevisor, at ansvaret for etableringen af en tilfredsstillende intern kontrol i økonomiforvaltningen påhviler administrationen, der derfor selv mi tilvejebringe ressourcerne hertil. Endvidere noteres, at indgåelse af en 9-aftale Ikke fritager Rigsrevisionen fra det revisionsmsssige ansvar over for statsrevisorerne og Folketinget. Der skal derfor dels udøves et tilsyn med 9-revisionen, dels opbygges et samarbejde mellem de 2 revisionsinstanser, bl.a. for at minimere dobbeltarbejde. Rigsrevisors konkrete overvejelser om afgivelse af ressourcer til nyoprettede 9-revisioner tager udgangspunkt i det forbrug på lidt over 26 årsverk, Rigsrevisionen hidtil har anvendt på de 7 9-interesserede ministeriers områder, jf. tabel 4.1 (side 70). Det er rigsrevisors vurdering, at 9-revisionen vil kunne aflaste Rigsrevisionen for så vidt angår opgavetyperne finansiel revision (bortset fra lønrevision) samt rådgivning. Derimod vil de interne revisioners indsats vedrørende forvaltningsrevision ikke medføre en merkbar aflastning for Rigsrevisionen, idet de to revisionsorganers arbejde på dette felt typisk retter sig mod forskellige emnekredse og modtagere. På denne baggrund - og under hensyntagen til at Rigsrevisionen stadigvæk har revisions- og tilsynsopgaver - skønner rigsrevisor, at såfremt der oprettes interne revisioner på alle de 9-relevante områder, vil Rigsrevisionen kunne blive aflastet med op til ca. 10 årsverk. 14. I kapitel 5 sammenholdes administrationens og Rigsrevisionens opfattelse af behovet for at nyetablere eller udvide 9-revisionen. På dette grundlag kan den samlede kreds på 22 ministerier inddeles i følgende tre kategorier: En kategori på 7 ministerier, hvor såvel de pågeldende ministerier som Rigsrevisionen anser det for aktuelt at overveje en udbygning af 9-revisionen. En anden kategori på 6 ministerier, hvor de pågældende ministerier ikke finder at have behov for yderligere 9-revision, mens større eller mindre dele af ministerområderne efter Rigsrevisionens opfattelse måske på sigt forekommer egnede for 9-revision. Om den tredje kategori omfattende 9 ministerier, hvor der for tiden ikke er grundlag

17 17 for (yderligere) 9-revision, kan det konstateres, at 3 af disse ministerier allerede har etableret en ganske omfattende intern revision, og at 2 af ministerierne bør genoverveje spørgsmålet set i lyset af udvalgets betænkning. Dette hovedresultat af udvalgets undersøgelser er sammenfattet i en oversigt over administrationens tilkendegivne behov for (yderligere) 9-revision, Rigsrevisionens vurdering heraf samt allerede etableret 9-revision, hvortil der henvises (side 82). I afsnittene 5.2. og 5.3. har udvalget foretaget en nærmere gennemgang af de enkelte ministeriers behov for 9-revision. Det fremgår bl.a. heraf, at der udestår en række ubesvarede mere konkrete spørgsmål, hvis afklaring kræver en opfølgning i form af såvel supplerende overvejelser i de enkelte ministerier som egentlige forhandlinger mellem ministerium og Rigsrevision. 15. I sammenfatningen af udvalgets undersøgelser af administrationens behov for 9-revision konstateres, at undersøgelserne har afdækket en vis, men ikke overvældende interesse for yderligere 9-revision hos administrationen som helhed. Dertil kommer, at rigsrevisor i sin summariske vurdering af den ikke - 9-interesserede del af administrationen har peget på et vist potentiale for intern revision. Derudover har undersøgelserne klarlagt, at der såvel hos flere ministerier som i Rigsrevisionen er ønsker om en styrkelse af økonomi styringsfunktionerne. Når ministerierne ikke ser 9-revisionen som et instrument i denne forbindelse, kan det skyldes en utilstrækkelig præcis viden om intern revisions virkemåde og anvendelsesmuligheder. Det er på denne baggrund udvalgets opfattelse, at der er behov for at overveje alternativer til 9-revision, der ligeledes kan styrke økonomiforvaltningerne. Spørgsmålet omtales nærmere i kapitel 8.

18 I kapitel6 har udvalget foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser af administrationens behov for 9-revision. I denne vurdering, der 1 hovedsagen baserer sig på det fra Rigsrevisionen og administrationen tilvejebragte talmateriale, indgår dels et overslag over det samlede ressourceforbrug ved en udbygget intern revision på de 9-interesserede ministeriers områder (skøn over bruttoudgifter), og dels en redegørelse for de besparelser for henholdsvis administration og Rigsrevision, som en udbygget 9-revision må forventes at medføre. Disse besparelser må i betydeligt omfang påregnes at formindske det samlede reelle ressourceforbrug (de faktiske nettoudgifter) ved en realisering af administrationens behov for 9-revision. 17. Rigsrevisionens opfattelse af det samlede ressourceforbrug på de 7 9-interesserede ministeriers områder baserer sig på en opgørelse af Rigsrevisionens faktiske personaleforbrug for så vidt angår opgavetyperne finansiel revision (bortset fra lønrevision) samt rådgivning. Det drejer sig om et direkte personaleforbrug på knap 17 årsverk, hvortil skal lægges et indirekte personaleforbrug (administration, ledelse mv.) på godt 6 årsværk, dvs. 1 alt ca. 23 årsværk, jf. tabel 6.1. (side 84). Administrationens opfattelse af de ressourcemassige virkninger af at nyetablere eller udvide 9-revisionen er i hovedsagen baseret på skøn og dermed forbundet med en betydelig usikkerhed. Dertil kommer, at kun 4 af de 7 9-interesserede ministerier har skønnet over de økonomiske konsekvenser, herunder sarligt personaleforbruget. De 4 ministeriers skøn over det med en udbygget 9-revision forbundne personaleforbrug andrager ca. 30 årsverk. Dette skøn omfatter såvel finansiel revision (bortset fra lønrevision) og forvaltningsrevision som rådgivning. Rigsrevisionens (faktiske) og administrationens (skønnede) ressourceopgørelser er kun delvis sammenlignelige, men giver en hovedindikation på størrelsesordenen af de økonomiske konsekvenser af administrationens behov for 9-revision. Det

19 19 foreliggende talmateriale indicerer efter udvalgets opfattelse et samlet personaleforbrug på godt 30 årsverk ved en fuldt udbygget 9-revision på de 7 interesserede ministeriers områder. Dertil kommer, at en udvidet 9-revision vil belaste de enkelte ministeriers bevillinger med en række andre driftsudgifter end lønninger som f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, erhvervelse af materiel, husleje, skatter m.m. (øvrig drift). Såfremt Rigsrevisionens regnskabstal for 1991 lægges til grund, skønner udvalget, at de samlede årlige udgifter til lønninger og øvrig drift ved en fuldt udbygget 9-revision på de for tiden relevante områder vil beløbe sig til mill. kr. Dertil kommer etableringsudgifter samt eventuelle udgifter til den del af intern revisions arbejde, der ikke er 9-reguleret (opgaver som led i ledelsens økonomistyring). 18. De nævnte samlede udgifter ved en fuldt udbygget 9-revision kan betragtes som bruttoudgifter, der i betydeligt omfang må påregnes formindsket af såvel de økonomiske fordele for administrationen ved intern revision som den ressourcemassige aflastning af Rigsrevisionen, når 9-revisionen er tilfredsstillende idriftsat. Hvad angår de økonomiske fordele for administrationen ved intern revision, forudsætter en kvantificering heraf konkrete undersøgelser, hvilket udvalget ikke har fundet fornødent for at løse den i kommissoriet stillede opgave. Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at intern revisions opgaveløsning kan medvirke til at forbedre kvaliteten af den statslige økonomistyring i en sådan grad, at dette udløser om ikke direkte besparelser så dog en forbedret ressourceudnyttelse, jf. afsnit 6.2. Hvad angår lettelsen i Rigsrevisionens arbejdsbyrde, har Rigsrevisionen skønnet, at såfremt der etableres (yderligere) intern revision hos den S 9-interesserede kreds af ministerier, vil Rigsrevisionen kunne blive aflastet med op til ca. 10 årsverk, når de omhandlede 9-revisioner er etableret og le-

20 20 ver op til de forudsatte krav om revisionens udøvelse. Det er udvalgets opfattelse, at opgørelsen af såvel den ressourcemsssige aflastning for Rigsrevisionen som af de ressourceforbrug, der svarer hertil i ministerierne, må bero på forhandlinger mellem Rigsrevisionen og de enkelte 9-interesserede ministerier. Herunder bør karakteren af de 9-relevante regnskabsområder vurderes konkret, ligesom der må tages stilling til, hvilke dele af regnskaberne der skal revideres af den interne revision. Udvalget undlader at skønne over de forventede samlede nettoudgifter ved 9-revisionens udbygning, idet en kvantificering af de opnåede besparelser for administrationen, henholdsvis den ressourcemæssige aflastning af Rigsrevisionen, som nævnt forudsætter såvel konkrete undersøgelser som forhandlinger mellem parterne. 19. I kapitel 7 fremlægges udvalgets forslag til, hvorledes finansieringen af en udbygget 9-revision kan tilvejebringes, ligesom der foreslås procedurer, som kan sikre en effektiv opfølgning af udvalgsarbejdet. Finansieringsbehovet ved en fuld udbygning af 9-revisionen på de for tiden relevante områder skønnes at indebære udgifter til lønninger og øvrig drift i størrelsesordenen mill. kr. årligt. Dertil kommer udgifter til etablering samt til den del af intern revisions arbejde, der ikke er 9-reguleret. Der henvises til pkt. 17 (side 19). Udvalget finder det nærliggende, at finansieringen af den 9-regulerede del af intern revisions opgavevaretagelse som udgangspunkt baseres på eksisterende rammer hos de interesserede ministerier og overførsel af ressourcer fra Rigsrevisionen i det omfang, Rigsrevisionen aflastes. En sådan todelt finansieringsløsning afspejler det forhold, at 9-revisionen er til økonomisk fordel for det enkelte ministerium, ligesom Rigsrevisionen aflastes ressourcemæssigt. Udvalget forudsætter selvsagt, at den konkrete løsning af finansierings-

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Økonomiforvaltningen. November Bilag 4

Økonomiforvaltningen. November Bilag 4 Økonomiforvaltningen NOTAT November 2013 Bilag 4 Opfølgning på ØU s beslutning om resultatet af evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning samt forslag til alternative modeller for kommunens

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere