INTERN REVISION I STATEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERN REVISION I STATEN"

Transkript

1 INTERN REVISION I STATEN Administrationens behov for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, de økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til finansiering Betænkning fra Statsministeriets udvalg vedrørende interne statslige revisioner BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1993

2 Publikationen kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks København K Telf (9-16) Fax Trykt pä Cyclus offset ISBN Sm beL B. Stougaard Jensen, Kbh.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0. INDLEDNING OG RESUMÉ Baggrunden for udvalgets nedsættelse: Loven om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejdsforløb Resumé INTERN REVISION I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS S Rigsrevisorlovens 9 og bemærkningerne hertil Etablerede interne revisioner Samarbejdet mellem Rigsrevisionen og den interne revision Arbejdsdelingen mellem den interne revision og Rigsrevisionen Koordinering af revisionsindsatsen Rigsrevisionens tilsyn med den interne revision ADMINISTRATIONENS TILKENDEGIVNE BEHOV FOR 9-REVISION OG DE RESSOURCEMÆSSIGE VIRKNINGER HERAF Undersøgel sens fremgangsmåde Spørgeskemaundersøgelsens hovedresultat Interviewundersøgelsens hovedresultat De 9-interesserede ministeriers overvejelser vedrørende intern revision De øvrige ministeriers overvejelser 56

4 Side 4.0. RIGSREVISORS VURDERING AF ADMINISTRATIONENS BEHOV FOR 9-REVISION OG DE RESSOURCEÆSIGE VIRKNINGER HERAF Udvalgets spørgsmål til rigsrevisor Rigsrevisors bemærkninger til administrationens behov for 9- revision Generelt om ministeriernes behov for intern revision Om de 9-interesserede ministeriers overvejelser Om de øvrige ministeriers overvejelser Rigsrevisors overvejelser om ressourcer ved etablering af interne revisioner Generelle overvejelser om den ressourcemæssige aflastning af Rigsrevisionen ved 9-revision Konkrete overvejelser om afgivelse af ressourcer til nyoprettede 9-revisioner UDVALGETS VURDERING AF ADMINISTRATIONENS BEHOV FOR 9-REVISION Generelt om administrationens behov De 9-interesserede ministeriers behov De øvrige ministeriers behov Sammenfatning UDVALGETS VURDERING AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF ADMINI- STRATIONENS BEHOV FOR 9-REVISION Rigsrevisionens og administrationens opfattelse af det samlede ressourceforbrug på de 9-relevante områder Økonomiske fordele for administrationen ved intern revision Ressourcemcssig aflastning af Rigsrevisionen ved 9-revision Sammenfatning 95

5 Side 7.0. UDVALGETS FORSLAG TIL FINANSIERING AF ADMINISTRATIONENS BEHOV FOR 9-REVISION SAMT TIL OPFØLGNINGSPROCEDURER Finansieringsbehovet ved en udbygning af 9-revisionen Forslag til løsning af finansieringsspørgsmålet Opfølgning vedrørende en udbygning af 9-revision UDVALGETS OVERVEJELSER OM ALTERNATIVER TIL 9-REVISION SAMT FORSLAG TIL OPFØLGNINGSPROCEDURE Den begrænsede vækst 1 9-revisionens udbredelse Ledelsesansvar og udviklingstendenser i den statslige økonomiforvaltning Alternativer til en udbygning af S 9-revisionen Økonomiske konsekvenser af en udbygget intern kontrol og styring 1 den statslige økonomiforvaltning Opfølgning vedrørende alternativer til 9-revision 111 Underskriftsblad 113 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bekendtgørelse nr. 489 af 24. juni 1991 af lov om revision af statens regnskaber m.m 115 Bilag 2 Udvalgets skrivelse af 23. december 1991 til samtlige ministerier vedrørende undersøgelse af behovet for interne revisioner 119 Bilag 3 Udvalgets skrivelse af 20. marts 1992 til udvalgte ministerier vedrørende supplerende undersøgelse af behovet for Intern revision

6 Bilag 4 Side Notat af 16. marts 1992 om skabelon for interviewrunde med 9-i riteresserede ministerier 137 Bilag 5 Notat af 2. september 1992 til rigsrevisor vedrørende redegørelse for oprettelse (eller udvidelse) af Intern revision 1 henhold til rigsrevisorlovens Bilag 6 Rigsrevisionens notat af februar 1993 om Rigsrevisionens lønrevision på områder med intern revison (IR) efter rrl Bilag 7 Revisionschef Søren Kongsbos notat af december 1992 vedrørende vedrørende intern revisions opgaver 147

7 INDLEDNING OG RESUMÉ 1.1. Baggrunden for udvalgets nedsattelse: Loven om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget 1. Ved lov nr. 245 af 22. april 1991 om endring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. blev Rigsrevisionen overført til Folketinget med virkning fra den 1. maj Det fremgår af den skriftlige fremsattelsestale til lovforslaget om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget (L 96 af 1. februar 1992), at den foreslåede overførelse ikke vil medføre en andring af forholdet mellem statsrevisorerne og rigsrevisor for så vidt angår selve revisionen. Det fremgår endvidere af de almindelige bemarkninger til lovforslaget, at Rigsrevisionens overgang til Folketinget ikke vil medføre andringer i forholdet mellem Rigsrevisionen og ministerierne. Det hedder herom i bemarkningerne: "Der vil i fremtiden wdtre samme mulighed som hidtil for, at ministrene kan indgå aftaler med rigsrevisor om oprettelse af interne revisioner m.v., ligesom rigsrevisor fortsat vil xare forpligtet til som i hidtidigt omfang at bistå ministrene med tilrettelaggelsen af regnskabsførelsen m.v." Der andres med andre ord hverken i loven eller i praksis i de hidtidige relationer mellem Rigsrevisionen og ministerierne. 2. Under drøftelserne af lovforslaget med regeringen viste det sig, at regeringen forudså, at der i fremtiden kunne blive behov for at oprette nye interne revisioner i ministerierne. I lovforslaget om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget er der taget højde herfor, idet der ifølge lovforslagets almindelige bemarkninger skal nedsattes et sagkyndigt udvalg, som skal undersøge administrationens behov, vurdere de økonomiske konsekvenser og fremsatte forslag til en eventuel finansiering.

8 8 Det hedder herom i bemærkningerne: "Der er dog fra administrationen modtaget oplysninger om, at der foreligger et latent behov for oprettelse af Interne revisioner ved aftaler mellem ministre og rigsrevisor i henhold til 9 1 rigsrevisionsloven. Det er derfor præsidiets hensigt, nkr lovforslaget er vedtaget, at rette henvendelse til statsministeren for at få nedsat et sagkyndigt udvalg herom. Udvalget skal have til opgave at undersøge omfanget og karakteren af administrationens behov, de økonomiske konsekvenser heraf og tillige fremsætte forslag til løsning af finansieringen. Udvalget skal have en uafhængig revisionskyndig som formand og besti af representanter for Rigsrevisionen, Statsrevisorernes Sekretariat, Statsministeriet, Finansministeriet, et fagministerium, der har intern revision, et fagministerium, som ikke har det, samt chefen for en af statens interne revisioner." Under lovforslagets 1. behandling bemærkede Folketingets formand 1 øvrigt om finansieringsspørgsmålet, at "... ingen døre [burde være] lukket med hensyn til en husholderisk og effektiv tilrettelæggelse af statens revision. Ingen, heller Ikke præsidiet, er Interesseret 1 en dobbeltdækning af opgaverne eller accelererende udgifter." (Folketingets forhandlinger, den 8. februar 1991, sp. 1851). I betænkningen over lovforslaget afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 3. april 1991 er det forudsat, at det sagkyndige udvalgs betænkning tilsendes Udvalget for Forretningsordenen som bevilgende myndighed for Rigsrevisionen. Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt ved april behandling den 1.2. Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejdsforløb 3. På denne baggrund nedsatte statsministeren den S. juli 1991 Udvalget vedrørende interne statslige revisioner med kommissorium og sammensætning 1 overensstemmelse med ovennævnte bemærkninger til lovforslaget om overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget.

9 9 Som formand for udvalget blev udpeget formanden for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, statsautoriseret revisor Helge Fiensted Nielsen. Som de øvrige medlemmer af udvalget blev efter indstilling udpeget: Rigsrevisor Jørgen Mohr Rigsrevisionen Sekretariatschef Knud Jensen Statsrevisoratet Kommitteret Gunnar Martens Statsministeriet Specialkonsulent Henning Reinholdt Pedersen Budgetdepartementet Kontorchef Peter Carpentier Justitsministeriet Kontorchef Knud Hagensen Socialministeriet Revisionschef Søren H. Kongsbo Generaldirektoratet for Post- Post- og Telegrafvisenet Udvalgets sammensætning har gennemgået en enkelt ændring under arbejdet, idet sekretariatschef Knud Jensen udtrådte af udvalget med virkning fra 26. marts I stedet for Knud Jensen indtrådte sekretariatschef Kirsten Brandt som udvalgsmedlem fra samme tidspunkt at regne. Udvalgets sekretariatsfunktioner er blevet varetaget af fuldmægtig Georg Ginsberg, Statens Regnskabsdirektorat, konsulent Flemming Larsen, Rigsrevisionen og fuldmægtig Kirsten Brandt, Statsrevisoratet. Kirsten Brandt udtrådte af udvalgets sekretariat med virkning fra 26. marts Udvalgets arbejde er i hovedsagen forløbet i 3 faser. I den 1. fase har udvalget koncentreret sig om at løse den del af kommissoriet, der angår undersøgelsen af omfanget og karakteren af administrationens behov for interne revisioner i henhold til rigsrevisorlovens 9 og de økonomiske konsekvenser heraf. Udvalget har således gennemført en kombineret spørgeskema- og interviewundersøgelse af ministeriernes interesse for at oprette (eller udvide) intern revision. Undersøgelsen blev foretaget 1 1. halvdel af 1992 og er derfor baseret på den daværende regerings fordeling af forretningerne mellem de

10 10 i undersøgelsesperioden eksisterende 22 ministerier. Undersøgelsen er nærmere omtalt i kapitel 3. I den 2. fase af udvalgsarbejdet blev rigsrevisor anmodet om at redegøre for sit syn på administrationens overvejelser om at nyetablere (eller udvide) interne revisioner ved indgåelse af 9-aftaler. Hermed har Rigsrevisionen fået lejlighed til - på samme måde som administrationen - at redegøre for sit syn på behovet for og de økonomiske konsekvenser af at etablere (eller udvide) interne revisioner. Udvalgets spørgsmål til rigsrevisor og rigsrevisors svar herpå er nærmere omtalt i kapitel 4. På baggrund af det tilvejebragte materiale fra henholdsvis administrationen og rigsrevisor har udvalget i arbejdets 3. og sidste fase foretaget en samlet vurdering af administrationens behov for 9-revision og skønnet over de økonomiske konsekvenser af at nyetablere (eller udvide) interne revisioner ved indgåelse af 9-aftaler. Udvalget har i den forbindelse bl.a. drøftet en række spørgsmål vedrørende ressourcer og finansiering. Endvidere har udvalget drøftet 9-revisionens rolle set i relation til udviklingen i styrings-, kontrol- og revisionsfunktionerne i den statslige økonomiforvaltning. De nevnte drøftelser har ligget til grund for udformningen af kapitlerne Derudover har udvalget drøftet forholdet mellem Rigsrevisionen og de allerede etablerede interne revisioner med udgangspunkt i et af rigsrevisor udarbejdet notat herom. Udvalgets drøftelse af dette spørgsmål har særligt drejet sig om: * Arbejdsdeling og koordination mellem de 2 revisionsinstanser; * de ressourcemæssige virkninger af at etablere eller udvide interne revisioner, herunder hensynet til at undgå dobbeltarbejde;

11 11 * hvilke opgaver en intern revision kan udføre ud over de opgaver, der varetages pi Rigsrevisionens vegne i medfør af en 9-aftale. Den nævnte drøftelse har ligget til grund for udformningen af kapitel 2. Udvalget har afholdt 10 møder Resumé 6. I kapitel 2 redegøres for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, der har følgende ordlyd: "Rigsrevisor og vedkommende minister kan aftale, at revisionsopgaver i henhold til denne lov varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og et organ for intern kontrol og revision under ministeren." Det fremgår af lovforslagets bemærkninger til 9, at det henhører under ministeren at drage omsorg for, at der i ministeriets departement og institutioner er etableret en rimelig intern kontrol i økonomiforvaltningen. Til sikring heraf kan det være ønskværdigt at etablere et særligt organ for intern revision. Såfremt et ministerium vælger at etablere et organ for intern revision, forudsætter rigsrevisorloven, at rigsrevisor over for Folketinget fortsat har ansvaret for, at der udføres en betryggende revision inden for hele det område, Rigsrevisionen efter loven skal revidere. Den interne revision og Rigsrevisionen udfører begge revision af samme revisionsområde, hvorfor der bør være god grund til at koordinere de to instansers revisionsindsats for at undgå dobbeltarbejde. Rigsrevisorlovens 9 åbner derfor mulighed for, at rigsrevisor og den enkelte minister kan indgå aftale om et nærmere fastlagt samarbejde mellem de to revisionsorganer.

12 12 7. Der er for nærværende indgået 12 aftaler om intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9 (i det følgende ligeledes benævnt 9-revision). Aftalerne omfatter større eller mindre dele af forretningsområderne ved 10 af de 22 undersøgte ministerier, jf. oversigten på side 29. I de foreliggende 9-aftaler varetager intern revision finansiel revision (bortset fra lønrevision) og i vekslende omfang forvaltningsrevision. Derudover løser intern revision normalt også en rekke opgaver som led i ledelsens økonomistyring. Disse opgaver er ikke reguleret ved 9-aftale. 9-revisionen indgår som hovedregel som en del af den ministerielle organisation, men kan også være baseret på ude fra kommende revisorer. Uanset placering er det af afgørende betydning at sikre revisionen størst mulig uafhængighed i udførelsen af sit arbejde. Dette formål søges bl.a. realiseret ved, at 9-revisionen kommunikerer direkte med og rapporterer til henholdsvis institutionens/ministeriets topledelse og Rigsrevisionen. 8. Med den interne revisions og Rigsrevisionens delvis overlappende opgaveportefølje har næsten alle de etablerede interne revisioner indgået en 9-aftale, der bl.a. præciserer 9- revisionens opgaver og koordinationen af arbejdet med Rigsrevisionen. De to revisionsinstansers opgaveportefølje er belyst i oversigten over arbejdsdelingen mellem intern revision og Rigsrevisionen (side 35). Som det fremgår af oversigten, ligger en række opgaver inden for et fælles område, mens andre opgaver typisk må betragtes som særegne for henholdsvis Rigsrevisionen og den interne revision. Det nærmere indhold af de enkelte opgavetyper er beskrevet på siderne Koordineringen af revisionsindsatsen har til formål dels at minimere risikoen for dobbeltarbejde, dels at sikre, at den samlede revision er dækkende. Risikoen for dobbeltarbejde består teoretisk set særligt på de fælles områder, hvor Intern revision og Rigsrevision arbejder med til dels de samme opgavetyper på et fælles revisionsfelt. Ved en vurdering af risl-

13 13 koen for dobbeltarbejde er det i øvrigt væsentligt at erindre sig, at tilstedeværelsen af en intern revision på et revisionsområde nødvendigvis påvirker Rigsrevisionens arbejdsplanlægning, for så vidt som intern revision medvirker til at forbedre kvaliteten af det interne kontrolmiljø i økonomiforvaltningen. Den i rigsrevisorloven anførte og gennem praksis etablerede ansvars- og arbejdsdeling mellem de interne revisioner og Rigsrevisionen indebærer i øvrigt, at intern revision bliver den udførende, mens Rigsrevisionen i hovedsagen baserer sin revision på et tilsyn med 9-revisionens arbejde m.m. 9. I kapitel 3 redegøres for den af udvalget i 1. halvdel af 1992 gennemførte undersøgelse af omfanget og karakteren af administrationens behov for yderligere 9-revision og de ressourcemæssige virkninger heraf. I undersøgelsens 1. etape blev samtlige daværende 22 ministerier anmodet om at besvare et spørgeskema vedrørende behovet for oprettelse af intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9. Med henblik på at få uddybet besvarelserne fra den kreds af ministerier, der oplyste, at de enten ønskede eller overvejede at oprette (evt. udvide) 9-revision, besluttede udvalget at søge gennemført en supplerende interviewrunde med 9 ministerier. 10. Udvalgets undersøgelse har givet til resultat, at 15 ud af de 22 kontaktede ministerier ikke har ment for tiden at have behov for (yderligere) intern revision ved indgåelse af en 9- aftale. Det bemærkes, at 6 ud af disse 15 ministerier allerede har etableret 9-revision for større eller mindre dele af ministerområdet. Tilbage står en kreds på 7 ministerier, der er interesseret i at nyetablere eller udvide en 9-revision. Det drejer sig om følgende ministerier: Arbejdsministeriet, Energiministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet og Trafikministeriet.

14 14 En oversigt over de pågældende ministeriers overvejelser om 9-revisionens områder, opgaver, skønnede årsværksforbrug, finansiering mv. er givet på siderne Som det fremgår af oversigten, er der en betydelig forskel på, hvor langt de enkelte ministerier er fremme i deres overvejelser og stillingtagen. Her skiller Forsvarsministeriet sig ud derved, at forsvarsministeren kort tid før udvalgets undersøgelse havde indgået en ny, udvidet 9-aftale med rigsrevisor. For så vidt angår den nærmere omtale af de enkelte - 9-1nteresserede og øvrige - ministeriers overvejelser i anledning af udvalgets undersøgelse henvises til afsnittene 3.4 og I kapitel 4 redegøres for rigsrevisors vurdering af administrationens behov for 9-revision og de ressourcemæssige virkninger heraf. Rigsrevisors vurdering skal ses i forlængelse af den gennemførte undersøgelse af administrationens opfattelse ri behovet for (yderligere) S 9-rev1sion. På baggrund af denne undersøgelse blev rigsrevisor anmodet om at forholde sig til den kreds på 7 ministerier, der har udvist interesse for at nyetablere eller udvide en 9-revision. Endvidere blev rigsrevisor anmodet om summariske bemærkninger til den kreds på 15 ministerier, der ikke for tiden mener at have behov for (yderligere) 9-rev1s1on. Endelig blev rigsrevisor bedt om at redegøre for de overvejelser, der vil have betydning, når det i konkrete situationer skal afvejes, om der er baggrund for at overføre ressourcer fra Rigsrevisionen ti 1 nyoprettede interne revisioner i henhold til 9. Spørgsmålet herom blev rejst 1 lyset af ønsket om at undgå dobbeltarbejde. 12. Hvad angår administrationens generelle behov for 9-revision bemærker rigsrevisor - på linje med betænkning nr. 729/1975 vedrørende den statslige revisions struktur m.m. * at det næppe vil være heldigt at forcere en udvikling frem nod Institutionernes ønske. Endvidere konstateres, at der Ikke er

15 15 sket en markant stigning i antallet af interne revisioner siden rigsrevisorloven trådte i kraft i Rigsrevisor gør opmærksom på, at der for en rakke ministeriers vedkommende næppe vil være opgavemæssigt grundlag for at oprette en tilstrækkelig stor - og dermed slagkraftig - enhed for intern revision (på mindst 3 personer). I disse tilfælde kan de interne revisionsopgaver tænkes udført ved køb af privat revisionsbistand, ligesom der eventuelt vil kunne etableres en intern revision for flere ministerier under ét. Hvad angår den kreds på 7 ministerier, der er interesseret i at etablere (eller udvide) en 9-revision, finder rigsrevisor det relevant - med enkelte modifikationer angående revisionsområdernes omfang - at indgå aftale med alle 7 ministerier. Der kan indgås aftale om såvel finansiel revision - bortset fra lønrevision - som forvaltningsrevision. Rigsrevisors bemærkninger til de enkelte 9-interesserede ministeriers overvejelser er refereret i afsnit Om den kreds på 15 ministerier, der har tilkendegivet ikke for tiden at have behov for (yderligere) 9-revision, anfører rigsrevisor i sine summariske bemærkninger, at en større eller mindre del af følgende 6 ministerområder måske på sigt forekommer egnede for 9-revision: Finansministeriet, Industriministeriet, Kirkeministeriet, Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. Om de resterende 9 ministerområder bemærker rigsrevisor, at disse områder enten har intern revision, eller at områderne størrelsesmæssigt set ligger i underkanten af henholdsvis er for små til at kunne bære en (yderligere) selvstændig enhed for intern revision. Rigsrevisors bemærkninger til de enkelte ministeriers overvejelser fremgår af afsnit Rigsrevisor blev som nævnt ligeledes anmodet om at redegøre for muligheden af at overføre ressourcer fra Rigsrevisionen til nyoprettede 9-revisioner. I sine generelle overvejelser om den ressourcemæssige aflastning af Rigsrevisionen ved 9-

16 16 revision understreger rigsrevisor, at ansvaret for etableringen af en tilfredsstillende intern kontrol i økonomiforvaltningen påhviler administrationen, der derfor selv mi tilvejebringe ressourcerne hertil. Endvidere noteres, at indgåelse af en 9-aftale Ikke fritager Rigsrevisionen fra det revisionsmsssige ansvar over for statsrevisorerne og Folketinget. Der skal derfor dels udøves et tilsyn med 9-revisionen, dels opbygges et samarbejde mellem de 2 revisionsinstanser, bl.a. for at minimere dobbeltarbejde. Rigsrevisors konkrete overvejelser om afgivelse af ressourcer til nyoprettede 9-revisioner tager udgangspunkt i det forbrug på lidt over 26 årsverk, Rigsrevisionen hidtil har anvendt på de 7 9-interesserede ministeriers områder, jf. tabel 4.1 (side 70). Det er rigsrevisors vurdering, at 9-revisionen vil kunne aflaste Rigsrevisionen for så vidt angår opgavetyperne finansiel revision (bortset fra lønrevision) samt rådgivning. Derimod vil de interne revisioners indsats vedrørende forvaltningsrevision ikke medføre en merkbar aflastning for Rigsrevisionen, idet de to revisionsorganers arbejde på dette felt typisk retter sig mod forskellige emnekredse og modtagere. På denne baggrund - og under hensyntagen til at Rigsrevisionen stadigvæk har revisions- og tilsynsopgaver - skønner rigsrevisor, at såfremt der oprettes interne revisioner på alle de 9-relevante områder, vil Rigsrevisionen kunne blive aflastet med op til ca. 10 årsverk. 14. I kapitel 5 sammenholdes administrationens og Rigsrevisionens opfattelse af behovet for at nyetablere eller udvide 9-revisionen. På dette grundlag kan den samlede kreds på 22 ministerier inddeles i følgende tre kategorier: En kategori på 7 ministerier, hvor såvel de pågeldende ministerier som Rigsrevisionen anser det for aktuelt at overveje en udbygning af 9-revisionen. En anden kategori på 6 ministerier, hvor de pågældende ministerier ikke finder at have behov for yderligere 9-revision, mens større eller mindre dele af ministerområderne efter Rigsrevisionens opfattelse måske på sigt forekommer egnede for 9-revision. Om den tredje kategori omfattende 9 ministerier, hvor der for tiden ikke er grundlag

17 17 for (yderligere) 9-revision, kan det konstateres, at 3 af disse ministerier allerede har etableret en ganske omfattende intern revision, og at 2 af ministerierne bør genoverveje spørgsmålet set i lyset af udvalgets betænkning. Dette hovedresultat af udvalgets undersøgelser er sammenfattet i en oversigt over administrationens tilkendegivne behov for (yderligere) 9-revision, Rigsrevisionens vurdering heraf samt allerede etableret 9-revision, hvortil der henvises (side 82). I afsnittene 5.2. og 5.3. har udvalget foretaget en nærmere gennemgang af de enkelte ministeriers behov for 9-revision. Det fremgår bl.a. heraf, at der udestår en række ubesvarede mere konkrete spørgsmål, hvis afklaring kræver en opfølgning i form af såvel supplerende overvejelser i de enkelte ministerier som egentlige forhandlinger mellem ministerium og Rigsrevision. 15. I sammenfatningen af udvalgets undersøgelser af administrationens behov for 9-revision konstateres, at undersøgelserne har afdækket en vis, men ikke overvældende interesse for yderligere 9-revision hos administrationen som helhed. Dertil kommer, at rigsrevisor i sin summariske vurdering af den ikke - 9-interesserede del af administrationen har peget på et vist potentiale for intern revision. Derudover har undersøgelserne klarlagt, at der såvel hos flere ministerier som i Rigsrevisionen er ønsker om en styrkelse af økonomi styringsfunktionerne. Når ministerierne ikke ser 9-revisionen som et instrument i denne forbindelse, kan det skyldes en utilstrækkelig præcis viden om intern revisions virkemåde og anvendelsesmuligheder. Det er på denne baggrund udvalgets opfattelse, at der er behov for at overveje alternativer til 9-revision, der ligeledes kan styrke økonomiforvaltningerne. Spørgsmålet omtales nærmere i kapitel 8.

18 I kapitel6 har udvalget foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser af administrationens behov for 9-revision. I denne vurdering, der 1 hovedsagen baserer sig på det fra Rigsrevisionen og administrationen tilvejebragte talmateriale, indgår dels et overslag over det samlede ressourceforbrug ved en udbygget intern revision på de 9-interesserede ministeriers områder (skøn over bruttoudgifter), og dels en redegørelse for de besparelser for henholdsvis administration og Rigsrevision, som en udbygget 9-revision må forventes at medføre. Disse besparelser må i betydeligt omfang påregnes at formindske det samlede reelle ressourceforbrug (de faktiske nettoudgifter) ved en realisering af administrationens behov for 9-revision. 17. Rigsrevisionens opfattelse af det samlede ressourceforbrug på de 7 9-interesserede ministeriers områder baserer sig på en opgørelse af Rigsrevisionens faktiske personaleforbrug for så vidt angår opgavetyperne finansiel revision (bortset fra lønrevision) samt rådgivning. Det drejer sig om et direkte personaleforbrug på knap 17 årsverk, hvortil skal lægges et indirekte personaleforbrug (administration, ledelse mv.) på godt 6 årsværk, dvs. 1 alt ca. 23 årsværk, jf. tabel 6.1. (side 84). Administrationens opfattelse af de ressourcemassige virkninger af at nyetablere eller udvide 9-revisionen er i hovedsagen baseret på skøn og dermed forbundet med en betydelig usikkerhed. Dertil kommer, at kun 4 af de 7 9-interesserede ministerier har skønnet over de økonomiske konsekvenser, herunder sarligt personaleforbruget. De 4 ministeriers skøn over det med en udbygget 9-revision forbundne personaleforbrug andrager ca. 30 årsverk. Dette skøn omfatter såvel finansiel revision (bortset fra lønrevision) og forvaltningsrevision som rådgivning. Rigsrevisionens (faktiske) og administrationens (skønnede) ressourceopgørelser er kun delvis sammenlignelige, men giver en hovedindikation på størrelsesordenen af de økonomiske konsekvenser af administrationens behov for 9-revision. Det

19 19 foreliggende talmateriale indicerer efter udvalgets opfattelse et samlet personaleforbrug på godt 30 årsverk ved en fuldt udbygget 9-revision på de 7 interesserede ministeriers områder. Dertil kommer, at en udvidet 9-revision vil belaste de enkelte ministeriers bevillinger med en række andre driftsudgifter end lønninger som f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, erhvervelse af materiel, husleje, skatter m.m. (øvrig drift). Såfremt Rigsrevisionens regnskabstal for 1991 lægges til grund, skønner udvalget, at de samlede årlige udgifter til lønninger og øvrig drift ved en fuldt udbygget 9-revision på de for tiden relevante områder vil beløbe sig til mill. kr. Dertil kommer etableringsudgifter samt eventuelle udgifter til den del af intern revisions arbejde, der ikke er 9-reguleret (opgaver som led i ledelsens økonomistyring). 18. De nævnte samlede udgifter ved en fuldt udbygget 9-revision kan betragtes som bruttoudgifter, der i betydeligt omfang må påregnes formindsket af såvel de økonomiske fordele for administrationen ved intern revision som den ressourcemassige aflastning af Rigsrevisionen, når 9-revisionen er tilfredsstillende idriftsat. Hvad angår de økonomiske fordele for administrationen ved intern revision, forudsætter en kvantificering heraf konkrete undersøgelser, hvilket udvalget ikke har fundet fornødent for at løse den i kommissoriet stillede opgave. Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at intern revisions opgaveløsning kan medvirke til at forbedre kvaliteten af den statslige økonomistyring i en sådan grad, at dette udløser om ikke direkte besparelser så dog en forbedret ressourceudnyttelse, jf. afsnit 6.2. Hvad angår lettelsen i Rigsrevisionens arbejdsbyrde, har Rigsrevisionen skønnet, at såfremt der etableres (yderligere) intern revision hos den S 9-interesserede kreds af ministerier, vil Rigsrevisionen kunne blive aflastet med op til ca. 10 årsverk, når de omhandlede 9-revisioner er etableret og le-

20 20 ver op til de forudsatte krav om revisionens udøvelse. Det er udvalgets opfattelse, at opgørelsen af såvel den ressourcemsssige aflastning for Rigsrevisionen som af de ressourceforbrug, der svarer hertil i ministerierne, må bero på forhandlinger mellem Rigsrevisionen og de enkelte 9-interesserede ministerier. Herunder bør karakteren af de 9-relevante regnskabsområder vurderes konkret, ligesom der må tages stilling til, hvilke dele af regnskaberne der skal revideres af den interne revision. Udvalget undlader at skønne over de forventede samlede nettoudgifter ved 9-revisionens udbygning, idet en kvantificering af de opnåede besparelser for administrationen, henholdsvis den ressourcemæssige aflastning af Rigsrevisionen, som nævnt forudsætter såvel konkrete undersøgelser som forhandlinger mellem parterne. 19. I kapitel 7 fremlægges udvalgets forslag til, hvorledes finansieringen af en udbygget 9-revision kan tilvejebringes, ligesom der foreslås procedurer, som kan sikre en effektiv opfølgning af udvalgsarbejdet. Finansieringsbehovet ved en fuld udbygning af 9-revisionen på de for tiden relevante områder skønnes at indebære udgifter til lønninger og øvrig drift i størrelsesordenen mill. kr. årligt. Dertil kommer udgifter til etablering samt til den del af intern revisions arbejde, der ikke er 9-reguleret. Der henvises til pkt. 17 (side 19). Udvalget finder det nærliggende, at finansieringen af den 9-regulerede del af intern revisions opgavevaretagelse som udgangspunkt baseres på eksisterende rammer hos de interesserede ministerier og overførsel af ressourcer fra Rigsrevisionen i det omfang, Rigsrevisionen aflastes. En sådan todelt finansieringsløsning afspejler det forhold, at 9-revisionen er til økonomisk fordel for det enkelte ministerium, ligesom Rigsrevisionen aflastes ressourcemæssigt. Udvalget forudsætter selvsagt, at den konkrete løsning af finansierings-

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere