Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer"

Transkript

1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign., skal formulere retningslinjer for vejledning/oplæring/brug af indsamlere. Afrika InTouch laver ikke egentlige landsindsamlinger, som henvender sig til den brede offentlighed Organisationer, der foretager indsamling blandt børn, og/eller bruger børn som indsamlere, skal udarbejde en begrundelse for det, ligesom der skal formuleres retningslinjer for det. Afrika InTouch bruger som landsorganisation ikke børn som indsamlere. Dog sker det at fx lokalforeninger, skoler og børneklubber samler ind blandt deres børn og sender det indsamlede beløb som gave til Afrika InTouch. I disse tilfælde påhviler ansvaret for vejledning mv. af børnene ikke Afrika InTouch, men de pågældende foreninger/klubber/skoler. Afrika InTouch stiller dog gerne information om Afrika InTouchs arbejde til rådighed. Derudover samler Afrika InTouch ind blandt børn og teenagere fx på egne og andre organisationers stævner og lejre. Begrundelsen herfor er at Afrika InTouch mener, det er vigtigt at lære børn og unge at give til andre i dette tilfælde børn og unge i Afrika. Man bør ved indsamling blandt børn og unge være særligt opmærksom på gaven er frivillig. Se indsamlingsetiske retningslinjer del A Vedrørende ansættelse af børn henholder vi os til gældende lovgivning. Afrika InTouch ansætter ikke børn. Skulle det blive aktuelt henholder vi os til gældende lovgivning Organisationer, der bruger eksterne fundraisere, skal formulere retningslinier for telefonfundraising, face to face fundraising/direct dialogue og andre fundraisingområder. Afrika InTouch anvender telefonfundraising blandt nuværende og potentielle givere i Afrika InTouchs database og til målgrupper uden for Afrika InTouchs database (ud fra adresseoplysninger som kan fås på lovlig vis). Sekretariatet står hovedsageligt selv for Afrika InTouchs telefonfundrasing. Det sker efter følgende retningslinjer: Personen der foretager opringningerne skal have/gives et kendskab til Afrika InTouch og det konkrete projekt/arbejde, der samles ind til. skal ringe efter samtalemanuskript skrevet/godkendt af Afrika InTouch. skal gennemføre en høflig telefonsamtale uden at lægge pres på nogen. skal behandle informationerne fortroligt. I tilfælde af at andre fundraisingaktiviteter iværksættes, vil tilsvarende overordnede retningslinjer gøre sig gældende.

2 1.5. Organisationer, der ønsker at indgå i et sponsorsamarbejde, skal formulere deres kriterier for et sådant samarbejde. Afrika InTouch indgår i sponsorsamarbejde på følgende måde: Vi modtager gerne sponsorgaver til uddeling på vores rejser i Afrika Hvis sponsoren ønsker det, kan sponsorsamarbejdet fremgå af Afrika InTouch s hjemmeside, nyhedsbrev eller på merchandise materiale. Sponsorens egen virksomhed/person må ikke bringe Afrika InTouch i miskredit Sponsoren må anvende Afrika InTouchs logo i sin egen markedsføring 2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi - den åbne dørs princip 2.1. Enhver organisation skal formulere den overordnede målsætning for organisationens virke og hvilke strategier, den vil tage i anvendelse for at nå den overordnede målsætning. Afrika InTouchs bestyrelse har i 2006 formuleret visioner, missioner og mål for Afrika InTouchs arbejde. Denne er tilgængelig på Afrika InTouchs hjemmeside og udleveres ved henvendelse til sekretariatet. Dette dokument revideres årligt af bestyrelse og ansatte. Bestyrelsen har endvidere formuleret strategier, succesfaktorer og nøgleindikatorer. Disse kan fås ved henvendelse til sekretariatet Organisationen skal beskrive, hvordan den vil udføre sit virke, så den får mest mulig værdi for hver anvendt krone inden for sit formål og de valgte aktiviteter. Overordnet betragtet er Afrika InTouch en børne- og ungdomsorganisation, der er afhængig af de frivilliges indsats. De frivillige er bærende i arbejdet, og de ansattes opgave er at støtte og udvikle de frivillige. Afrika InTouch bestyrelse følger på otte årlige bestyrelsesmøder (sammen med den daglige leder samt en medarbejderrepræsentant) arbejdet tæt, så Afrika InTouch får mest mulig værdi for budgettet. Budget og regnskab revideres af statsautoriseret revisor og godkendes og vedtages af bestyrelsen. Den daglige økonomistyring varetages af sekretariatet. Øremærkede gaver til Afrika InTouchs projekter fordeles således, at 80 % går direkte til projektet, 20 % går til administration herunder oplysningsarbejde og udgifter til projektstyring Organisationen skal overveje, om det er relevant i forhold til organisationens drift, at organisationsdiagrammet er offentligt tilgængeligt (fx på organisationens hjemmeside, informationsavis og lign.), således at enhver kan få overblik over beslutningskompetencer. Til diagrammet kan man knytte oplysende bemærkninger om samarbejdsstrukturer. Afrika InTouch vurderer, at det ikke er relevant at offentliggøre organisationsdiagrammet, da strukturen er ganske enkel med en bestyrelse og en daglig leder som øverste ledelse, hvorunder de forskellige arbejdsgrene findes. Afrika InTouch medarbejdere refererer til den daglige leder Det skal overvejes, om ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv og kompetencer skal være offentligt tilgængeligt, bl.a. relevante tillidshverv i andre

3 organisationer, ligesom det skal fremgå, om bestyrelsesmedlemmerne arbejder frivilligt eller bliver aflønnet. Afrika InTouch vurderer, at det ikke er relevant at offentliggøre ledelsens og bestyrelsesmedlemmer øvrige bestyrelseshverv, da det kun har et begrænset omfang. Alle Afrika InTouch bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt i bestyrelsen og bliver ikke aflønnet Der skal formuleres en politik for de frivilliges rettigheder, forpligtelser og opgaver i organisationen. Medlemmer af Afrika InTouch er enhver, der går ind for dens formål, og som skriftligt har tilkendegivet dette og har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Afrika InTouchs kontingentbetalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, som er Afrika InTouchs øverste myndighed (Afrika InTouch vedtægter 5a) Opstillings- og stemmeberettigede er ethvert medlem af foreningen ( 5c og 5d) Afrika InTouch har en række frivillige, der på forskellig vis deltager i Afrika InTouch arbejde. De frivillige er ulønnede ressourcepersoner og betragtes som ambassadører for Afrika InTouch og inspirationskilder for/konstruktive kritikere af Afrika InTouch arbejde. En frivillig får ikke udbetalt løn eller honorar, men får godtgjort sine transportudgifter og andre udgifter i forbindelse med arbejdet for Afrika InTouch. (Rejseudgifter efter regning eller kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst). For alle slags frivillige i Afrika InTouch gælder det at de kun har stemmeret på Afrika InTouch generalforsamling, hvis de er personlige medlemmer af Afrika InTouch Det skal overvejes at formulere en politik med hensyn til arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens eventuelle engagement i det rummelige arbejdsmarked. Ansatte såvel som frivillige skal i alle forhold vise omhu og sparsommelighed, således at foreningens ressourcer udnyttes optimalt. Der er for Afrika InTouch udarbejdet en APV. Denne revideres efter gældende lovgivning Det skal overvejes at formulere, hvilke krav organisationen evt. stiller til sine samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.m. Afrika InTouch forventer af sine samarbejdspartnere at de lever op til gældende lovgivning i deres hjemlande og giver deres ansatte rimelige løn- og arbejdsforhold i forhold til den lokale kontekst. Afrika InTouch forventer at underleverandørerne lever op til gældende dansk lovgivning og giver deres ansatte rimelige arbejdsforhold Det skal overvejes at formulere og offentliggøre en informationspolitik: Hvad kan man få at vide, hvornår, hvordan og af hvem? Afrika InTouch informerer primært sine medlemmer gennem nyhedsbreve, nyhedsmails og hjemmeside.

4 Generelt er det Afrika InTouchs daglige leder og bestyrelsesformand der tegner Afrika InTouch udadtil og kan udtale sig på Afrika InTouchs vegne. Den daglige leder varetager den første kontakt udadtil og inddrager bestyrelsesformanden efter behov. I økonomiske og administrative sager kan den daglige leder inddrage administratoren og den bestyrelsesvalgte kasserer eller uddelegere sagen til disse. Den jævnlige kontakt til pressen (pressemeddelelser o.lign.) er dog kommunikations- og projektudviklerens ansvar. Det er et generelt princip, at der hersker frihed for ansatte til at give udtryk for egne holdninger i pressen og dagsaktuelle debatter. Generelt gælder, at Afrika InTouch vil bestræbe sig på at være en så åben og gennemsigtig organisation som muligt. Alt hvad der ikke handler om personsager eller er fortroligt-stemplet kan i princippet offentliggøres Organisationen skal beskrive, hvordan den vurderer principperne i de internationale menneskerettigheder, og hvilken betydning disse principper har for organisationens samarbejde med andre organisationer ikke mindst i lande, der ikke hylder de danske frihedsidealer. Afrika InTouch kan tilslutte sig principperne i de internationale menneskerettigheder, så længe de ikke er i modstrid med de bibelske principper. Afrika InTouch opfordrer sine samarbejdspartnere både nationalt og internationalt til at gøre det samme. 3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler - den redelige kommunikation Organisationen skal udarbejde instrukser vedr. administrationsudgifter, fx repræsentation, brug af betalingskort, kørsels- og rejseaktivitet eller lignende. Det væsentlige er at definere begreberne og bestemme, hvem der har ansvar for hvad samt formulere eventuelle maksimumbeløb. Ved refusion af rejseudgifter skal så vidt muligt vælges billigste rejseform. Kørselsudgifter m.v. refunderes efter statens takster. Bestyrelsen har besluttet følgende: Økonomiske beslutninger under 5000 kr. må træffes af den daglige leder. Økonomiske beslutninger mellem 5000 kr. og kr. må træffes af forretningsudvalget. Økonomiske beslutninger over kr. træffes af bestyrelsen Organisationen skal gennemtænke en politik for sine administrations- og lagerfaciliteter, eventuelle butikker, rådgivningscentre, distriktskontorer m.m. Hvilke overvejelser ligger bag valg af henholdsvis eje eller leje løsningen? Kriterier for indretning af administrationsfaciliteter. Afrika InTouch ejer ikke fast ejendom. I Danmark har Afrika InTouch valgt at leje lokaler til sekretariatet i Århus. Kriteriet for indretning af sekretariatet er dels at leve op til lovgivningen vedr. arbejdsmiljø, og dels at imødekomme den enkelte medarbejders behov så vidt det er rimeligt og økonomisk muligt. Afrika InTouch har ikke haft økonomi til at købe fast ejendom i Danmark, men der foreligger ikke nogen principiel beslutning om at Afrika InTouch ikke må eje fast ejendom.

5 I Nigeria har Afrika InTouch lejet et hus til volontørprojektet Reach Out Organisationen skal formulere kriterier for løn- og personalepolitik. Alle Afrika InTouchs ansatte får ved ansættelsesstart en ansættelseskontrakt, der lever op til gældende lovgivning. Medarbejdere i Danmark er aflønnet efter kvalifikationer. Medarbejderpolitik hvoraf detaljerede løn-, personale- og pensionsforhold fremgår, er vedtaget og revideres af bestyrelsens medarbejderansvarlig sammen med lederen en gang årligt 3.4. Organisationen skal udarbejde regler for investering og placering af organisationens formue. Afrika InTouch har en målsætning om at oparbejde en mindre egenkapital, så det ikke vil være nødvendigt at foretage lån i løbet af året. Afrika InTouchs formue bør være af en så begrænset størrelse, at den ikke bliver genstand for investering. Vedtaget på Afrika InTouch bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Retningslinjer for frivillige indsamlere... 4 1.1.1. Alder... 4

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere