Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)"

Transkript

1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Hvordan KFS lever op til ISOBRO s Indsamlingsetiske Retningslinier ISOBRO s retningslinier er kursiveret, mens KFS overvejelser og politik er beskrevet efterfølgende. 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign., skal formulere retningslinier for vejledning/oplæring/brug af indsamlere. KFS bruger frivillige indsamlere i to situationer: Den ene situation er, når medlemmer af KFS bestyrelse hvert år ringer til gavebrevsydere, hvis gavebrev udløber. I denne situation skriver sekretariatslederen et brev til yderne, for at orientere dem om opringningen, og give dem mulighed for at kontakte KFS, hvis de ikke ønsker at blive ringet op. Bestyrelsesmedlemmerne får desuden udleveret en vejledning i hvordan de gennemfører en høflig telefonsamtale, og behandler informationerne fortroligt. Den anden situation er hvervning af nye givere på de to landsdækkende lejre. Til dette har KFS et giver-team, som har ansvaret herfor. Inden hver lejr bliver giver-teamet supporteret af de ansatte i KFS, der har ansvar for indsamlinger generelt. Desuden gælder, at KFS har som princip, at givere ikke skal skrive under på bindende juridiske aftaler (gavebrev) på en lejr. Selve underskriften foretages hjemme hos dem selv, mens de på lejren dog kan få hjælp til at udfylde gavebrevet Organisationer, der foretager indsamling blandt børn, og/eller bruger børn som indsamlere, skal udarbejde en begrundelse for det, ligesom der skal formuleres retningslinier for det. KFS samler ikke ind blandt børn Vedrørende ansættelse af børn henholder vi os til gældende lovgivning. KFS anvender ikke børn i indsamlingsarbejdet Organisationer, der bruger eksterne fundraisere, skal formulere retningslinier for telefonfundraising, face to face fundraising/direct dialogue og andre fundraisingområder. KFS anvender lejlighedsvist tele-fundraising blandt nuværende og potentielle givere. Der bruges kun kontaktoplysninger fra KFS database ved privat henvendelse og ellers sker henvendelse kun til personer kendt af ansatte eller bestyrelse. Sekretariatet står hovedsageligt selv for KFS tele-fundrasing. Det sker efter følgende retningslinjer:

2 Personen der foretager opringningerne: skal have/gives et kendskab til KFS og det konkrete projekt/arbejde, der samles ind til. skal ringe efter samtalemanuskript skrevet/godkendt af KFS. skal gennemføre en høflig telefonsamtale uden at lægge pres på nogen. skal behandle informationerne fortroligt. I tilfælde af at andre fundraising-aktiviteter iværksættes, vil tilsvarende overordnede retningslinjer gøre sig gældende Organisationer, der ønsker at indgå i et sponsorsamarbejde, skal formulere deres kriterier for et sådant samarbejde. Hvis der indgås et sponsorsamarbejde på de store lejre, er kriterierne for samarbejdet, at det skal enten skal indgås med beslægtede kirkelige organisationer, eller skal finansiere et konferenceudstyr til deltagerne. I sidstnævnte situation skal sponsoreringen være diskret. 2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi - den åbne dørs princip 2.1. Enhver organisation skal formulere den overordnede målsætning for organisationens virke og hvilke strategier, den vil tage i anvendelse for at nå den overordnede målsætning. KFS bestyrelse har formuleret mission, vision og målsætninger gældende for alle arbejdsgrene. Målsætningerne indeholder også strategier for at nå målene. Målsætningerne er offentligt tilgængelige på organisationshjemmesiden Organisationen skal beskrive, hvordan den vil udføre sit virke, så den får mest mulig værdi for hver anvendt krone inden for sit formål og de valgte aktiviteter. Overordnet betragtet er KFS en organisation, der er afhængig af de frivilliges indsats. De studerende er bærende i arbejdet, og de ansattes opgave er at støtte og udvikle de studerende. KFS bestyrelse følger på de kvartalsvise bestyrelsesmøder og halvårlige ledersamlinger (sammen med de ansatte) arbejdet tæt, så KFS får mest mulig værdi for de indsamlede midler. Budget og regnskab godkendes og vedtages af bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til revisionprotokolatet, hvor revisoren tilkendegiver, at KFS generelt er sparsommelig (omkostningsbevidst) Organisationen skal overveje, om det er relevant i forhold til organisationens drift, at organisationsdiagrammet er offentligt tilgængeligt (fx på organisationens hjemmeside, informationsavis og lign.), således at enhver kan få overblik over beslutningskompetencer. Til diagrammet kan man knytte oplysende bemærkninger om samarbejdsstrukturer. KFS har vurderet, at det ikke er relevant at offentliggøre organisationsdiagrammet, da strukturen er ganske enkel med en bestyrelse og generalsekretær som øverste ledelse, hvorunder de forskellige arbejdsgrene findes. Organisationsdiagrammet findes i medarbejdermappen, og kan udleveres til alle ved henvendelse til sekretariatet.

3 2.4. Det skal overvejes, om ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv og kompetencer skal være offentligt tilgængeligt, bl.a. relevante tillidshverv i andre organisationer, ligesom det skal fremgå, om bestyrelsesmedlemmerne arbejder frivilligt eller bliver aflønnet. KFS vurderer, at det ikke er relevant at offentliggøre ledelsens og bestyrelsesmedlemmers øvrige bestyrelseshverv, da det kun har et begrænset omfang. Alle bestyrelsesmedlemmer i KFS arbejder frivilligt i bestyrelsen, og bliver ikke aflønnet Der skal formuleres en politik for de frivilliges rettigheder, forpligtelser og opgaver i organisationen. Alle studerende er velkomne til KFS-arrangementer på studiesteder eller til landsarrangementer. KFS studiestedsgrupper er åbne for alle interesserede og de lokale kontaktpersoner opfordres til at informere om KFS på studiestedet. Jf. KFS love 5 og 9 erhverves der medlemsrettigheder ved indmeldelse i KFS eller en af dens lokalforeninger. Medlemskab giver stemmeret og opstillingsret til KFS landsbestyrelse og den lokale bestyrelse i den forening, man er knyttet til. For at være opstillingsberettiget skal man stå inde for KFS formål og grundlag ( 2 og 3). Medlemmer modtager Til Tro gratis som trykt magasin Det skal overvejes at formulere en politik med hensyn til arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens eventuelle engagement i det rummelige arbejdsmarked. Ansatte såvel som frivillige i KFS skal i alle forhold vise omhu og sparsommelighed, således at foreningens ressourcer udnyttes optimalt. Medarbejderne i KFS har en valgt en arbejdsmiljørepræsentant der sammen med sekretariatslederen udgør arbejdsmiljøgruppen. Gruppen vurderer løbende arbejdsmiljøet og har udarbejdet en APV. Denne revideres efter gældende lovgivning Det skal overvejes at formulere, hvilke krav organisationen evt. stiller til sine samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.m. KFS har ikke formuleret en politik for krav til samarbejdspartnere og underleverandører, da KFS kun meget sjældent benytter underleverandører, hvis produktionsmetoder mv. er relevante for KFS. For KFS forlag Credo gælder, at Credo forventer, at underleverandørerne lever op til gældende dansk lovgivning, og giver sine ansatte rimelige arbejdsforhold Det skal overvejes at formulere og offentliggøre en informationspolitik: Hvad kan man få at vide, hvornår, hvordan og af hvem?

4 KFS informationspolitik består af nedenstående principper: KFS informerer primært sine medlemmer gennem nyhedsbreve, nyhedsmails og hjemmeside. Generelt gælder, at KFS vil bestræbe sig på at være en så åben og gennemsigtig organisation som muligt. Alt hvad der ikke handler om personsager eller er fortroligt-stemplet kan i princippet offentliggøres. I generelle problematiske sager er det KFS generalsekretær og bestyrelsesformand der tegner KFS udadtil, og kan udtale sig på KFS vegne. Generalsekretæren varetager den første kontakt udadtil, og inddrager bestyrelsesformanden efter behov. I økonomiske og administrative sager kan generalsekretæren inddrage sekretariatslederen og Økonomiudvalgsformanden eller uddelegere sagen til disse. Den jævnlige kontakt til pressen (pressemeddelelser o.lign.) er dog kommunikationsmedarbejderens ansvar. Det er et generelt princip, at der hersker frihed for ansatte til at give udtryk for egne holdninger i pressen og dagsaktuelle debatter Organisationen skal beskrive, hvordan den vurderer principperne i de internationale menneskerettigheder, og hvilken betydning disse principper har for organisationens samarbejde med andre organisationer ikke mindst i lande, der ikke hylder de danske frihedsidealer. KFS kan tilslutte sig principperne i de internationale menneskerettigheder, så længe de ikke er i modstrid med de bibelske principper. Gennem International Evangelical Fellowship of Students (IFES) har KFS relationer til organisationer i lande, hvor de danske frihedsidealer ikke hyldes. Pt. støtter KFS søsterbevægelser i Montenegro, Etiopien, Øst- og Vesteuropa. I det omfang de kristne studenterbevægelser i de støttede lande ikke lever op til menneskerettighederne og frihedsidealerne vil KFS bestyrelse tage den økonomiske støtte op til genovervejelse. 3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler - den redelige kommunikation Organisationen skal udarbejde instrukser vedr. administrationsudgifter, fx repræsentation, brug af betalingskort, kørsels- og rejseaktivitet eller lignende. Det væsentlige er at definere begreberne og bestemme, hvem der har ansvar for hvad samt formulere eventuelle maksimumbeløb. Instrukser for repræsentation, kørsels- og rejseaktiviteter findes i det vedlagte papir fra medarbejdermappen Generelle ansættelsesforhold. Alle forslag og beslutninger med økonomiske konsekvenser skal aftales med sekretariatslederen, der i princippet også skal godkende alle beslutninger. Sekretariatslederen har bemyndigelse til at bruge midler så længe det ligger indenfor budgettet, men kan dog altid og især ved større beløb rådføre sig med Økonomiudvalget. Udgifter der betyder budgetoverskridelser på mere end 1000 kr. skal drøftes i ØU Organisationen skal gennemtænke en politik for sine administrations- og lagerfaciliteter, eventuelle butikker, rådgivningscentre, distriktskontorer m.m. Hvilke overvejelser ligger bag valg af henholdsvis eje eller leje løsningen? Kriterier for indretning af administrationsfaciliteter.

5 KFS købte i 1990 en ejendom til KFS Ledertræningscenter (LTC) i Ødsted ved Vejle og købte i 2003 en lejlighed i København. Købet af LTC skyldes, at LTC kræver en speciel indretning med mange værelser. Det begrænser mulighederne for at leje en ejendom til LTC. Lejligheden i København blev købt for at KFS, efter ejendomssalget af en hel opgang i 2003, fortsat kan have fast ejendom som en fremtidssikring, og fordi der i København er brug for en bopæl til et-årsvolontøren og et mødested for gymnasieelever. I 2008 udbyggede KFS ejendommen i Ødsted til KFS-Center, der også omfatter sekretariat. Tidligere havde der været landskontor i lejede lokaler i København. Grunden til flytningen var dels besparelse på administration og dels bedre samarbejdsmuligheder mellem arbejdsgrenene Organisationen skal formulere kriterier for løn- og personalepolitik. Alle ansatte i KFS får inden ansættelsesstart en ansættelseskontrakt, der lever op til gældende lovgivning. Medarbejdere er aflønnet efter kvalifikationer og anciennitet efter KFS lønpolitik. Medarbejderpolitik hvoraf detaljerede løn-, personale- og pensionsforhold fremgår, er tilgængelig for medarbejderne på KFS interne netværk Organisationen skal udarbejde regler for investering og placering af organisationens formue. Det generelle princip er, at placering af KFS formue skal ske efter et forsigtighedsprincip, hvor risici så vidt muligt undgås, men hvor der samtidig sikres et rimeligt afkast. Landskassereren og sekretariatslederen har bemyndigelse til i kortere perioder at flytte overskydende likviditet til konti med bedre afkast end kassekreditten. Længerevarende placering af formue vedtages af bestyrelsen. Vedtaget på KFS bestyrelsesmøde 30. oktober 2004 Revideret 24. november 2012 Revideret 23. november 2013

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1 Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lignende,

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Retningslinjer for frivillige indsamlere... 4 1.1.1. Alder... 4

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere