ISOBRO s vejledning til indhold og formulering af retningslinjernes del B:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOBRO s vejledning til indhold og formulering af retningslinjernes del B:"

Transkript

1 Indsamlingsetiske retningslinjer Anden del (B) Gældende for Det Danske Bibelselskab ISOBRO s vejledning til indhold og formulering af retningslinjernes del B: Det vil være væsentligt for enhver organisation at gennemtænke nedenstående emner og formulere retningslinjer på de enkelte områder. Devisen skal være, at har man et arbejdsområde, skal man også formulere retningslinjer herfor. Omfanget heraf kan variere meget afhængig af organisationens særkende og størrelse. For flere af de mindre organisationer vil nogle af punkterne falde uden for deres arbejdsområde, så dem undlader man at formulere sig om. Men alle organisationer skal udarbejde regler efter nedenstående retningslinjer tilpasset organisationens størrelse. Udgangspunktet for enhver organisations virke skal være, at alt, hvad der foregår i organisationen, skal kunne tåle dagens lys, såvel set med eventuelle kontrollerende myndigheders øjne (f.eks. SKAT) som med offentlighedens øjne (givere, journalister og andre). De udarbejdede retningslinjer skal på forlangende udleveres til medlemmer, bidragydere, kunder, pressen, offentlige myndigheder m.fl. 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lignende, skal formulere retningslinjer for vejledning/oplæring/brug af indsamlere. Det Danske Bibelselskab (DBS) bruger ikke frivillige indsamlere. Skulle det blive tilfældet i fremtiden, vil der blive udarbejdet retningslinjer herfor, som vil blive indsendt til ISOBRO som bilag til nærværende redegørelse Organisationer, der foretager indsamling blandt børn, og/eller bruger børn som indsamlere, skal udarbejde en begrundelse for det, ligesom der skal formuleres retningslinjer for det. DBS indsamler ikke blandt børn eller bruger børn (under myndighedsalderen) som indsamlere Vedrørende ansættelse af børn Vi henholder vi os til gældende lovgivning Organisationer, der bruger eksterne fundraisere, skal formulere retningslinjer for telefonfundraising, face to face fundraising/direct dialogue og andre fundraisingområder. 1

2 DBS følger De Etiske retningslinjer for Telemarketing, godkendt af ISOBRO s medlemsorganisationer , vedlagt som bilag 1. Endvidere gælder vedr. DBS s brug af eksterne fundraisere, aktuelt i forbindelse med telemarketing: DBS sikrer sig, at TM-samarbejdspartneren er bekendt med dansk lovgivning på området samt ISOBRO/Bibelselskabets etiske retningslinjer. Det gælder generelt men især vedr. indsamlingstelemarketing. Særligt sikres at TM-samarbejdspartneren er bekendt med, at det ikke er tilladt at henvende sig til mennesker, som organisationen ikke i forvejen har en relation til, med anmodning om donation. DBS sikrer sig også at TM-samarbejdspartneren forpligter sig til at overholde lovgivning og retningslinjer. DBS sikrer sig endvidere, at der ikke bruges børn eller unge (under myndighedsalderen) til fundraisingen Der holdes kursus for såvel TM-samarbejdspartnerens ledelse som de aktuelle phonere, hvorunder disse orienteres grundigt om Bibelselskabets organisation og aktiviteter såvel som om regler og indsamlingsetik Det indskærpes endvidere at TM medarbejderne og ledelsen har tavshedspligt og at denne gælder både under og efter ansættelsen. Samtalens indhold, flow, de konkrete opfordringer og spørgsmål mv. gennemgås nøje og besluttes af TM-samarbejdspartneren og DBS i fællesskab Listen over personer, der skal ringes til, renses på forhånd for personer, der har registreret, at de ikke ønsker opringning En medarbejder fra Bibelselskabet overværer et antal samtaler, især ved begyndelsen af en phoning til en ny gruppe, men også undervejs Det indskærpes at telemarketingsamtalens form skal være høflig og respektfuld; et nej respekteres. Tilsvarende afbrydes samtalen hvis det vurderes at den kontaktede ikke er myndig eller i stand til at svare for egne handlinger Når der ringes til personer, som der i forvejen er en relation til, begyndes samtalen med en tak for den støtte, der kommer til udtryk gennem denne relation De aftaler og løfter, der kommer ud af samtalen følges op umiddelbart. Det gælder også hvis den kontaktede ønsker at blive slettet af Bibelselskabets kartotek og/eller at ophæve allerede indgåede aftaler. Personer, der ringes op, og hvor der ikke i forvejen er en relation, vil ikke blive registreret i Bibelselskabets kartotek, hvis personen ikke ønsker nogen relation Fortryder en person en telefonisk aftale om medlemskab, donation, fast giveraftale eller andet vil dette blive respekteret og aftalen opgivet 2

3 Grundlæggende gælder: Telefoniske henvendelser i indsamlingsøjemed fra Bibelselskabets egne fundraisere eller fra eksterne fundraisere vil kun finde sted til personer, som Bibelselskabet i forvejen har en relation til. Foretages der telefonisk henvendelse til personer, som Bibelselskabet ikke i forvejen har en relation til, vil personen alene blive tilbudt medlemskab af og information om Bibelselskabet, hvorimod anmodning om at blive giver ikke vil finde sted. Henvendelse i indsamlingsøjemed til personer, som Bibelselskabet ikke i forvejen har en relation til, vil alene ske skriftligt. Henvendelsen vil blive betragtet som en offentlig indsamling, som forud vil blive anmeldt til Politiet Organisationer, der ønsker at indgå i et sponsorsamarbejde, skal formulere deres kriterier for et sådant samarbejde. DBS har for tiden ikke noget sponsorsamarbejde, men vil i givet fald udarbejde retningslinjer herfor og indsende disse til ISOBRO som bilag til nærværende redegørelse. 2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi - den åbne dørs princip 2.1. Enhver organisation skal formulere den overordnede målsætning for organisationens virke og hvilke strategier, den vil tage i anvendelse for at nå den overordnede målsætning. Generelt Det Danske Bibelselskab er en almennyttig, kirkelig institution med det formål at udgive, oversætte og udbrede Bibelen og bibelske materialer - samt støtte det internationale bibelarbejde og projekter i Bibelselskaber i udviklingslande, fortrinsvis gennem UBS, De Forenede Bibelselskaber. Formål og vision opfyldes gennem fire driftsområder: Forlagsvirksomhed med afsætning enten gennem den indenlandske detailhandel eller med afsætning til større institutioner og forlag i ind og udland Boghandel med forhandling af egne titler og anden relevant litteratur, primært via internettet Indsamlingsvirksomhed med kontakt til medlemmer og bidragsydere i hele landet samt formidling af støtte gennem danske statsmidler (Danida) - til projekter og Bibelselskaber i udviklingslande 3

4 Bibeloplysning og bibelbrug i Danmark med udgangspunkt i bibeloplysningsmateriale og foredrag understøttet af lokale græsrødder i Bibelselskabets 10 stiftsudvalg. Man kan støtte Det Danske Bibelselskab og dets samlede aktivitet på forskellig vis, bl.a. gennem medlemskab, arv og gavebreve. Den årlige nytårskollekt i de danske kirker tilfalder for de fleste kirkers vedkommende bibelarbejdet gennem Det Danske Bibelselskab. Nytårskollekten bidrager normalt til Bibelselskabets generelle arbejde, men er undertiden øremærket det internationale bibelarbejde. En årlig Grønlandskollekt bidrager til bibelarbejdet på Grønland. Gaver givet specifikt til det internationale bibelarbejde vil blive brugt internationalt. Givere, der ønsker at støtte bibelarbejdet ude i verden, kan altså være sikre på, at deres gave ikke tilgår Bibelselskabets aktiviteter i Danmark. Fundraising/Indsamling til internationalt bibelarbejde For mange mennesker er adgang til Bibelen på deres modersmål et brændende, men langt fra realistisk ønske. Igennem De Forenede Bibelselskaber støtter Det Danske Bibelselskab derfor oversættelse, produktion og distribution af bibler samt fremme af bibelkundskab verden over. De Forenede Bibelselskaber er en sammenslutning af de mere end 140 selvstændige nationale bibelselskaber på alle kontinenter. At støtte internationalt bibelarbejde gennem De Forenede Bibelselskaber giver dels bibelarbejdet en lokal forankring i de enkelte lande, dels mulighed for mere overordnet at støtte de mest trængende områder og projekter. Støtten til det internationale bibelarbejde financierer Det Danske Bibelselskab gennem indsamlingsvirksomhed med kontakt til medlemmer og bidragydere i Danmark, på Færøerne og Grønland. Indsamlingerne til internationalt bibelarbejde kan enten ske øremærket til bestemte bibelprojekter i konkrete lande/områder eller generelt til bibelarbejde rundt om i verden med eksempler på dette arbejde og dets betydning. Indsamlingsformen varierer, men er f.eks. direct mails, indstik i aviser/blade og telemarketing. Fundraisingen kan også ske i samarbejde med interesserede grupper og evt. virksomheder samt ved at søge fonde og offentlige midler (f.eks. Danida-midler). Forlag, Boghandel, Bibeloplysning i Danmark. Det Danske Bibelselskabs Forlag udgiver den autoriserede danske, grønlandske og færøske oversættelse af Bibelen i forskellige indbindinger, formater og medier. Desuden udgiver forlaget bibeldele, børnebibler, 4

5 konfirmandmateriale, studie- og undervisningsmateriale samt computerspil og andre elektroniske udgivelser. Afsætningen foregår fortrinsvis gennem indenlandsk detailhandel. Der søges undertiden støtte fra fonde og stat til særlige projekter som f.eks. bibeloversættelse. Det Danske Bibelselskabs Boghandel forhandler Bibelen på mere end 100 forskellige sprog. Derudover består sortimentet af al tænkeligt bibelsk materiale samt litteratur om andre religioner. Overskud fra Forlag og Boghandel anvendes til Bibelselskabets overordnede formål. Under Bibeloplysning og bibelbrug udvikler Det Danske Bibelselskab projekter, metoder og produkter der kan hjælpe dem der ønsker det, til at lukke Bibelen op og læse i den. Aktiviteterne er rettet mod det danske marked Organisationen skal beskrive, hvordan den vil udføre sit virke, så den får mest mulig værdi for hver anvendt krone inden for sit formål og de valgte aktiviteter. Målet er at være en effektiv, fremsynet og kompetent virksomhed baseret på et sundt forretningsgrundlag. Rammerne for DBS arbejde er høj kvalitet samt dybtgående viden om de produkter, der støtter og videreudvikler forretningsgrundlaget. Der gøres en målrettet indsats for at finde de bedst tænkelige løsninger og muligheder inden for udgivelse og udbredelse af Bibelen samt fundraising, og der er fokus på løbende at optimere og udvikle kernekompetencer og forretningsområder for derved at sikre en fortsat bæredygtig udvikling af virksomheden. For alle aktivitetsområder i DBS er der detaljerede budgetter, som følges af Bibelselskabets ledelse, forretningsudvalg og bestyrelse. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og godkendes af Repræsentantskabet, som er Bibelselskabets øverste myndighed. Revisor sikrer, at arv og gaver anvendes til evt. specifikke formål, at alle gavebidrag bliver korrekt registreret og at Bibelselskabet er en sparsommelig organisation, der løbende søger besparelser og begrænsning af udgifterne. Gavebeløb ydet til bibelarbejde i udlandet kanaliseres via det internationale samarbejde blandt bibelselskaber (United Bible Societies / De Forenede Bibelselskaber) til de nationale bibelselskaber, der sikrer anvendelse efter formål. Budget og regnskab for arbejdet i De Forenede Bibelselskaber godkendes af de valgte organer (bestyrelser), ligesom regnskab revideres efter international standard. Regnskaber kan rekvireres ved henvendelse til DBS Organisationen skal overveje, om det er relevant i forhold til organisationens drift, at organisationsdiagrammet er offentligt tilgængeligt (fx på organisationens 5

6 hjemmeside, informationsavis og lign.), således at enhver kan få overblik over beslutningskompetencer. Til diagrammet kan man knytte oplysende bemærkninger om samarbejdsstrukturer. På Det Danske Bibelselskabs hjemmeside findes en oversigt med navn på medarbejdere, ledere og deres respektive arbejds/ansvarsområder. Desuden ligger på hjemmesiden oversigt over relationen mellem repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg samt generalsekretær og stab. På hjemmesiden findes også Det Danske Bibelselskabs vedtægter, hvor man kan få yderligere oplysning om bl.a. beslutningskompetence. Det Danske Bibelselskab er selvstændigt økonomisk og organisatorisk i forhold til De Forenede Bibelselskaber (UBS), idet UBS er et samarbejde mellem selvstændige nationale bibelselskaber. Det Danske Bibelselskabs øverste myndighed er således repræsentantskabet Det skal overvejes, om ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv og kompetencer skal være offentligt tilgængeligt, bl.a. relevante tillidshverv i andre organisationer, ligesom det skal fremgå, om bestyrelsesmedlemmerne arbejder frivilligt eller bliver aflønnet. På Det Danske Bibelselskabs hjemmeside kan man se en fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, deres anciennitet i bestyrelsen samt deres erhverv. Bestyrelsens medlemmer er alle ulønnede, hvilket fremgår af vedtægterne og hjemmesiden Der skal formuleres en politik for de frivilliges rettigheder, forpligtelser og opgaver i organisationen. Bibelselskabet har igennem mange år haft kutyme for at frivillige fra tid til anden udfører diverse forefaldende opgaver i huset som ikke vedrører primær drift og/eller vedligeholdelse der kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Vedr. frivillige er der flg. politik: tilknytning af en frivillig bekræftes med et brev, hvori opgaverne beskrives, og det præciseres, hvem der er kontaktperson for vedkommende. En kopi af brevet gives til økonomifunktionen af hensyn til betaling af lovpligtig forsikring forinden tilknytning af frivillige sker en konkret vurdering af, om Bibelselskabet har kapacitet til at indføre og støtte den frivillige i arbejdet frivillige tilbydes at deltage i sociale medarbejderaktiviteter men ikke i kurser, seminarer, konferencer eller lignende aktiviteter 6

7 frivillige beskæftiges inden for de allerede eksisterende rammer for så vidt angår lokaler og udstyr, således at tilknytningen ikke påvirker selskabets omkostninger det afklares og sikres at der ikke er problemer i forhold til offentlige myndigheder og/eller A-kasser, pension mm. Desuden har Det Danske Bibelselskab nedsat et stiftsudvalg i hvert af landets ti stifter samt på Færøerne og Grønland (hvor der dog ikke er tale om et egentligt udvalg, men en repræsentation). Stiftsudvalgenes medlemmer er at betragte som frivillige repræsentanter for Bibelselskabet i det pågældende stift. Stiftsudvalgenes forhold er reguleret i Bibelselskabets vedtægter, hvoraf bl.a. fremgår at stiftsudvalgsmedlemmerne udgør en del af repræsentantskabet. Der er udarbejdet et dokument, som formulerer rettigheder, opgaver og forventninger vedr. stiftsudvalgene ind i organisationen Det skal overvejes at formulere en politik med hensyn til arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens eventuelle engagement i det rummelige arbejdsmarked. Bibelselskabet ønsker at skabe og udvikle et arbejdsmiljø, der fremmer tværfagligt engagement og samarbejde. Klarhed over fælles mål og værdier samt over ens egen opgave og funktion i virksomheden, - grundlæggende tillid, åbenhed og løbende kommunikation giver de nødvendige rammer for optimal opgavevaretagelse for den enkelte. Bibelselskabet giver sine medarbejdere ordnede arbejdsforhold, hvor der som minimum leves op til gældende lovgivning for arbejdsret og arbejdsmiljø. Bibelselskabet gennemfører APV-undersøgelser hvert tredje år og har et sikkerhedsudvalg med repræsentation fra henholdsvis ledelse og medarbejdere. Bibelselskabet ønsker at fastholde ældre, kompetente og erfarne medarbejdere, bl.a. via mulighed for nedtrapning i arbejdstid eller opgaver efter individuel forhandling, hvor forholdene muliggør det. Desuden ønsker DBS generelt i videst muligt omfang at indgå i dialog med medarbejderne om mulighed for at tilpasse deres arbejde og aktuelle livssituation Det skal overvejes at formulere, hvilke krav organisationen evt. stiller til sine samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.m. Bibelselskabet ønsker kun at bruge leverandører, der lever op til anerkendte produktionsmetoder, arbejdsvilkår og miljøkrav. Hvis Bibelselskabet bliver bekendt med at en leverandør tilsidesætter anerkendte vilkår på disse områder, vil Bibelselskabet afbryde samarbejdet. 7

8 2.8. Det skal overvejes at formulere og offentliggøre en informationspolitik: Hvad kan man få at vide, hvornår, hvordan og af hvem? Formanden tegner sammen med generalsekretæren Det Danske Bibelselskab udadtil. Endvidere har DBS en hjemmeside med oplysninger om vedtægter, regnskab, formål, virksomhed, organisation, internationale samarbejdspartnere, specielle projekter, Forlag, Boghandel m.m. DBS udsender løbende elektronisk nyhedsbrev til dem, der ønsker det. Kvartalsvist udkommer bladet Bibelen og Verden, hvor der primært er information om aktuelle indsamlinger men også om selskabet i øvrigt. I forbindelse med repræsentantskabsmødet ultimo maj udkommer årbog med årsberetning ved generalsekretæren, årsregnskab m.m. Både elektronisk nyhedsbrev, kvartalsblade og årbog kan fås ved henvendelse til Det Danske Bibelselskab. I øvrigt er man velkommen til at kontakte formanden og/eller generalsekretæren. På hjemmesiden findes oplysning om Bibelselskabets adresse, telefonnummer, fax og hvorigennem man kan kontakte generalsekretær og formand. Under indsamlingssektionen på hjemmesiden findes en klagevejledning Organisationen skal beskrive, hvordan den vurderer principperne i de internationale menneskerettigheder, og hvilken betydning disse principper har for organisationens samarbejde med andre organisationer ikke mindst i lande, der ikke hylder de danske frihedsidealer. Det Danske Bibelselskab vurderer, at menneskerettighederne er et godt redskab i samarbejdet med andre organisationer i konkrete politiske, samfundsmæssige sammenhænge, f.eks. når det drejer sig om at vriste mennesker og samfund løs af diktaturer, ikke mindst fordi menneskerettighedernes status er alment anerkendt. Man skal være opmærksom på risikoen for, at menneskerettighederne (fordi de i vidt omfang hylder og bygger på individet og dets ret til at være sig selv), kan udnyttes til at fremme individernes selvhævden og medvirke til at isolere mennesker fra hinanden, svarende til holdningen, at Jeg er mig, og ingen har krav på mig. Eller holdningen Hvad kan jeg bruge dette eller hint til? I den forbindelse er det vigtigt at holde fast i den forpligtelse og det ansvar, vi som mennesker har over for hinanden, (altså holdningen Hvor kan jeg bruges og hvor er der brug for mig? ) også som en forudsætning for opfyldelsen af enhvers ret til et ordentligt liv med arbejde og gode sociale kår. Denne forpligtelse og dette ansvar for hinanden ønsker Bibelselskabet med udgangspunkt i Bibelen at pege på. 8

9 Konkluderende betragter Det Danske Bibelselskab menneskerettighederne som gode retningslinjer for og et godt redskab - sammen med Bibelen til at tage kampen op hvor mennesker udsættes for overgreb og undertrykkelse, eller ikke betragtes som ligeværdige og som havende samme ret til et ordentligt liv. I konkrete situationer støtter Bibelselskabet søsterselskaber i aktiviteter til fordel for undertrykte grupper. 3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler - den redelige kommunikation Organisationen skal udarbejde instrukser vedr. administrationsudgifter, fx repræsentation, brug af betalingskort, kørsels- og rejseaktivitet eller lignende. Det væsentlige er at definere begreberne og bestemme, hvem der har ansvar for hvad samt formulere eventuelle maksimumbeløb. Administrations- og produktionsudgifter Økonomiafdeling og ledelse følger nøje de administrative udgifter gennem budget og budgetopfølgning. Bibelselskabet udviser sparsommelighed i alle dispositioner. Der indhentes jævnligt kontroltilbud på leverancer og tjenesteydelser. Repræsentationsudgifter Bibelselskabet udviser sparsommelighed ved disponering af udgifter til repræsentation. Repræsentative tiltag gennemføres så vidt muligt i egne lokaliteter. Repræsentationsudgifter over 2500 kr. skal forhåndsgodkendes af generalsekretæren. Kortbrug: DBS ledende medarbejdere får udleveret internationalt betalingskort. Kortet må kun bruges til aktiviteter direkte knyttet til erhvervsmæssige formål. Der må ikke købes private forbrugsgoder eller handelsvarer på kortet. Forbruget på kortene afstemmes månedligt af regnskabsafdelingen. Alt forbrug skal dokumenteres med bilag og beskrives med formål. Kørsels- og rejseaktivitet Bibelselskabets medarbejdere får dækket udgifter til nødvendige rejser og ophold efter regning. Medarbejderne udviser sparsommelighed ved valg af transportmiddel og overnatningslokaliteter. Ved rejser i indland benyttes offentligt transportmiddel (standard med mindre andet aftales med generalsekretæren eller økonomichef) eller egen bil. Ved flyrejse i udlandet benyttes økonomiklasse. Bibelselskabet anerkender, at tid er penge, og medarbejdere kan efter aftale med generalsekretæren vælge en anden transportløsning end den gældende, når det skønnes nødvendigt og formålstjenligt af hensyn til f.eks. sparet transporttid. 9

10 Indvalgte medlemmer i Bibelselskabets udvalg, bestyrelse og repræsentantskab får nødvendige rejseomkostninger dækket efter regning. Evt. opsparede bonuspoint på flyrejser skal anvendes til rejser for Bibelselskabet. Attestationsregler Alle omkostningsbilag signeres af rekvirenten og kontrasigneres af nærmeste leder; generalsekretærens af økonomichefen Organisationen skal gennemtænke en politik for sine administrations- og lagerfaciliteter, eventuelle butikker, rådgivningscentre, distriktskontorer m.m. Hvilke overvejelser ligger bag valg af henholdsvis eje eller leje løsningen? Kriterier for indretning af administrationsfaciliteter. DBS har indrettet sig med butiks- og administrationsfaciliteter i Københavns centrum. DBS ejer faciliteterne, og ejendomsværdien indgår som en del af DBS langsigtede formuepleje. Kontorerne er indrettet, så de opfylder krav til ergonomi og indeklima. Der udvises sparsommelighed ved indretningen. Lager- og distributionsfaciliteter varetages af en privat virksomhed, som også benyttes af andre forlag. Det skønnes ikke rentabelt selv at eje lagerlokaler og udføre distributionsarbejdet Organisationen skal formulere kriterier for løn- og personalepolitik. Det danske Bibelselskab anser medarbejderne for at være virksomhedens vigtigste ressource, idet Bibelselskabets succes afhænger af veluddannet, kompetent og effektivt personale. Bibelselskabet prioriterer derfor personlig og faglig udvikling højt, for derigennem at understøtte virksomhedens mål og visioner. Gennem introduktions- og udviklingsforløb for den enkelte, strukturerede medarbejdersamtaler (herunder årlig MUS), samt uddannelsesmulighed sikres en konstruktiv videreudvikling af medarbejderstab og ledergruppe. I erkendelse af at virksomhedens succes afhænger af kompetent personale ønsker Bibelselskabet at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. DBS er ikke lønførende indenfor sammenlignelige områder. DBS tilbyder en attraktiv arbejdsplads med ordnede forhold, et meningsfuldt aktivitetsområde og mulighed for personlig og faglig udvikling. Der tilbydes pensionsordning inklusive en sygeforsikring med individuelle tilvalg omkring forsikring og opsparing Organisationen skal udarbejde regler for investering og placering af organisationens formue. 10

11 DBS har altid for øje, at der arbejdes med betroede midler. Det gælder både ved forbrug og ved placering af organisationens formue. DBS vil søge det bedst mulige afkast, indenfor sædvanlige, finansielle produkter tilbudt af anerkendte danske, finansielle virksomheder - og under iagttagelse af en balanceret risikovurdering. DBS vil ikke placere formuen i aktiviteter af uetisk karakter og heller ikke af spekulativ karakter - f.eks. valutahandel. 11

12 Bilag 1 Bibelselskabets etiske retningslinjer vedr. telemarketing Følgende etiske retningslinjer for brugen af telemarketing henhører under Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO s Indsamlingsetiske Retningslinjer del B 1. Etiske retningslinjer for telemarketing Disse etiske retningslinjer omhandler telemarketingarbejdet i [organisation], eventuelle samarbejdspartnere samt telemarketingmedarbejdere (herefter kaldet vi ). Hvilke principper bygger vores telemarketingaktiviteter på? 1. Vores telemarketingaktiviteter bygger på almindelige principper for god indsamlingsskik i overensstemmelse med ISOBRO s Indsamlingsetiske Retningslinjer, dansk etik og moral samt gældende dansk lovgivning. Hvem ringer? 2. Vores medarbejdere er uddannede til at varetage deres hverv og velinformerede om organisationens formål og dens virke, herunder særligt om anvendelsen af de indsamlede midler samt de etiske retningslinjer for telemarketing. 3. Vores medarbejdere er indforstået med, at de har tavshedspligt, og at denne gælder under ansættelsen og efter fratrædelse. 4. Hvis adspurgt oplyser vi åbent om vores ansættelsesforhold herunder om vi er lønnede eller frivillige.. Hvem ringer vi til? 5. Vi tilstræber ikke at ringe til privatpersoner, som har frabedt sig telefonisk henvendelse eller personer, der så vidt det kan vurderes, ikke er myndige eller i stand til at tage ansvar for egne handlinger. 6. Hvis adspurgt fortæller vi dem, vi ringer til, hvordan de er udvalgt og hvilke kriterier der ligger til grund for udvælgelsen, fx ud fra tidligere kontakt eller segmentering

13 Hvilke krav stiller vi til samtalen? 7. Vi indleder alle samtaler med en præsentation af, hvem der ringer og formålet med opkaldet. 8. Vi respekterer ethvert ønske om at afbryde en samtale. 9. Vi respekterer et afslag og afslutter alle samtaler på en høflig og respektfuld måde. 10. Vi giver korrekt og fuldkommen information om alle relevante forhold. 11. Hvis den opkaldte vurderes at være interesseret, indhentes relevante oplysninger til brug for indgåelse af aftale og betalingsordning. Ved indgåelse af aftaler sikrer vi, at den opkaldte får korrekt og fuldkommen information om aftalen, herunder om betalingsforhold, fortrydelsesret samt tilknytningsforhold og efterfølgende kommunikation med organisationen. For at sikre dette, opsummerer vi alle aftalepunkter ved opkaldets afslutning. 12. Hvis adspurgt oplyser vi navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen i organisationen. Hvordan håndterer vi klagemål? 13. Vi følger alle klagemål op. Hvordan håndterer vi de oplysninger vi indhenter? 14. Alle oplysninger i henhold til betalingsaftalen bruges i relation til det formål, hvortil de er indsamlet og bliver til enhver tid behandlet fortroligt og i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven. Godkendt af medlemsorganisationerne 17. januar

Aktion Børnehjælps stillingtagen til de indsamlingsetiske retningslinjer, del B. Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier

Aktion Børnehjælps stillingtagen til de indsamlingsetiske retningslinjer, del B. Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier 20.03.2012 Aktion Børnehjælps stillingtagen til de indsamlingsetiske retningslinjer, del B (markeret med rødt) Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

AIDS-Fondet lægger vægt på, at vores frivillige optræder sagligt, troværdigt og kompetent, de er vores ansigt udadtil.

AIDS-Fondet lægger vægt på, at vores frivillige optræder sagligt, troværdigt og kompetent, de er vores ansigt udadtil. Del B 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign., skal formulere retningslinier for vejledning/oplæring/brug af indsamlere. AIDS-Fondet lægger vægt på, at vores

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Hvordan KFS lever op til ISOBRO s Indsamlingsetiske Retningslinier ISOBRO s retningslinier

Læs mere

Røde Kors telemarketing

Røde Kors telemarketing Røde Kors telemarketing Hvorfor bruger vi telemarketing? Vi benytter os af telemarketing, fordi det virker. Når vi bruger telemarketing, kan vi opnå en hurtig og direkte kontakt til dem, vi ønsker at kontakte.

Læs mere

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1 Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lignende,

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark 1. Respekt for bidragyderes integritet og handlefrihed den glade giver 1.1 Frivillige indsamlere Frivillige indsamlere og indsamlingsprojekter

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Retningslinjer for god indsamlingsskik

Retningslinjer for god indsamlingsskik God indsamlingsskik (generalklausul) Indsamlinger, der er omfattet af lov om indsamling m.v., skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens 8. Dette gælder uanset, om en indsamling

Læs mere

1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed

1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for AIDS-Fondet De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet af 25. april 2001: Første del (A): Retningslinier gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Navn og hjemsted 1 Stk. 1 Organisationens navn er ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) og har hjemsted i København.

Læs mere

1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende organisationer)

1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende organisationer) 1. Grundoplysninger På denne side skal du indtaste grundoplysninger om din organisation. 1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

BECH-BRUUN MARKUP KODEKS. DTF Dansk Telemarketing Forening. Kodeks side 1 af 12

BECH-BRUUN MARKUP KODEKS. DTF Dansk Telemarketing Forening. Kodeks side 1 af 12 BECH-BRUUN MARKUP 06.10.2017 KODEKS Kodeks side 1 af 12 INDHOLD INDHOLD... 2 1. FORORD... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Kodeksets opbygning... 4 1.2.1 Mål... 4 1.2.2 Krav... 5 1.2.3 Yderligere forslag... 5 2.

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus 1 De organisatoriske rammer Den selvejende institutions navn er "De Frivilliges Hus". Den selvejende institution er en fond, som har hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2 Vedtægter for Sparekassen Navn- Hjemsted - Formål 1 Sparekassens navn er Sparekassen, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse, Tønder Sparekasse, som er afdelinger af

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania

Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania VEDTÆGTER for Fonden Fristaden Christiania Fondens navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Fristaden Christiania. 2. Fondens hjemsted er Københavns

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R 1 Nedenstående etiske retningslinier skal tjene til vejledning for præster i kirker der er tilsluttet FrikirkeNet

Læs mere

KODEKS. DTF Dansk Telemarketing Forening. Kodeks side 1 af 12

KODEKS. DTF Dansk Telemarketing Forening. Kodeks side 1 af 12 KODEKS Kodeks side 1 af 12 INDHOLD INDHOLD... 2 1. FORORD... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Kodeksets opbygning... 4 1.2.1 Mål... 4 1.2.2 Krav... 5 1.2.3 Yderligere forslag... 5 2. KODEKSETS HOVEDOMRÅDER... 6 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

FUNDATS. for. Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN. Foreslåede ændringer markeret med kursiv

FUNDATS. for. Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN. Foreslåede ændringer markeret med kursiv FUNDATS for Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN Foreslåede ændringer markeret med kursiv 1. 1. Institutionens navn er Jytte Abildstrøms Teater, Fondens / institutionens

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer Y s Men International Fremtidsplan 2008/2011 Aktiviteter på klubniveau 2010/2011. 1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer 1.1 Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 2011, at udvikle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere