Rapport vedr. spørgeskemaundersøgelse om arbejdet med Museumslovens kap. 8 for nyere tids området på statsanerkendte kulturhistoriske museer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. spørgeskemaundersøgelse om arbejdet med Museumslovens kap. 8 for nyere tids området på statsanerkendte kulturhistoriske museer"

Transkript

1 Rapport vedr. spørgeskemaundersøgelse om arbejdet med Museumslovens kap. 8 for nyere tids området på statsanerkendte kulturhistoriske museer Denne rapport indeholder først et afsnit om baggrunden for spørgeskemaundersøgelsen. Herefter følger et kort resumé af resultaterne fra spørgeskemaet. En grundigere gennemgang af svarene, suppleret med diagrammer og citater følger herefter. Til sidst i har gruppen, på baggrund af bl.a. kommentarer og svar i spørgeskemaerne, set på den eksisterende lovgivning, Museumsloven kapitel 8, og kommer med nogle bud på ændringsforslag vedr. området i forbindelse med en evt. revision af Museumsloven. Baggrund Nyere tids netværksmøde den 10. februar 2010 havde fokus på kapitel 8 arbejdet på de statsanerkendte kulturhistoriske museer. Netværksmødet åbnede for en diskussion af de udfordringer museerne oplever der er i forvaltningen af kap. 8 arbejdet. Man besluttede på mødet at nedsætte en taskforce, der bl.a. skulle udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, som skulle afdække dels problemer og udfordringer og dels den praksis der udfoldes i forhold til arbejdet. De gennemgående personer i arbejdet har været: Annemette Løkke Berg, Nordjyllands Kystmuseum, Inger Wiene, Københavns Museum, Karen Munk-Nielsen, Holbæk Museum, Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov og Camilla Frellsen, Kroppedal Museum. Spørgeskemaet udsendtes den 13. maj Der blev fremsendt spørgeskemaer til 68 museer. Heraf har 47 besvaret spørgsmålene inden tidsfristens udløb, hvilket giver en svarprocent på 69 %. Efterfølgende har der været telefonisk kontakt med de resterende og begrundelserne for manglende besvarelse har været vakance i stillinger, barselsorlov, sammenlægning af museet og ikke mindst tvivl om besvarelse, da museer har oplevet svigtende oplysninger fra kommunen. Efterfølgende har yderligere fire museer besvaret skemaet. Disse er dog ikke medtaget i den efterfølgende behandling af svarene. Det er ikke alle museer, som har besvaret samtlige spørgsmål, hvorfor der i visse af de her opsummerede resultater fremgår færre end 47 besvarelser. Resumé Data om museet: Flere museer har i forbindelse med kommunalreformen i 2007 fået et øget dækningsområde, uden at dette dog har afstedkommet øgede ressourcer i forhold til udførelsen af kap. 8 arbejdet. Ydermere fremgår det af svarene, at der i ca. ¼ af tilfældene er en diskrepans mellem det antal kommuner som museet betjener og det antal kommuner, som bidrager økonomisk til arbejdet. Alle landet 98 kommuner angives i undersøgelsen at være dækket af et statsanerkendt museum, som varetager kap. 8 opgaver på nyere tids område, men kun 81 ud af 98 kommuner bidrager økonomisk til ansvarsmuseets drift

2 Personaleressourcer: Over halvdelen af museerne angiver at bruge mindre en 0,2 årsværk (under 1 dag ugentligt) på kap. 8 arbejdet på nyere tids område. Endvidere udtrykkes det i ca. 2/3 af besvarelserne, at personaleressourcerne i forhold til arbejdet med kap. 8 opleves som utilstrækkelig. Indkomne sager: Der er meget stor forskel på, hvor mange sager de enkelte museer modtager og går aktivt ind i. På landsplan er det blandt besvarelserne i denne undersøgelse opgivet at der indkommer samlet ca byggesager årligt. Af landzonesager indkommer årligt ca sager og hvad lokalplaner angår, er antallet ca. 750 på landsplan. Hvis man ser på, hvor stor en procentdel af de indkomne sager, som museerne går aktivt ind i, ifølge undersøgelsen, finder man at det er ganske få byggesager som afføder en museumssag, hvorimod der for lokalplanernes vedkommende er op imod 1/3 som museerne går aktivt ind i. Samarbejde med kommunen: Når man ser på besvarelserne af spørgsmålene, som omhandler samarbejdet med kommunen, ser det ud som om kommunerne for en stor del hører museerne i arbejdet omkring udfærdigelse af lokalplaner, selv om det udfra besvarelserne ikke fremgår helt tydeligt på, hvilket tidspunkt i planlægningen museerne inddrages. Flere museer udtrykker dog i kommentarerne, at det er afgørende, at museerne inddrages så tidligt, at deres høringssvar kan nå at blive taget til efterretning i de endelige planer. Undersøgelsen afslører stærke indikationer på at kommunerne køber udredninger af kulturmiljøer hos private aktører i stedet for at etablere samarbejde med museerne. Metode og redskaber: Når det kommer til praksis i udførelsen af kap. 8 arbejdet er svarene meget entydige. Rigtig mange museer svarer ja til at savne hhv. fælles retningslinjer, metode/metodeudvikling og landsdækkende registreringssystem. Spørgeskemaet Data om museet: 32 af de adspurgte museer har et dækningsområde der svarer til én kommune. 11 dækker 2 kommuner. Et museum har 4 kommuner og et museum dækker 14 kommuner. Flere museer har angivet, at deres dækningsområde i forbindelse med kommunalreformen i 2007 er udvidet pga. sammenlagte kommuner. Der kan derfor være stor forskel på, hvor godt man kender de forskellige lokaliteter i dækningsområdet. Det fremgår af svarene, at der i ¼ af tilfældene er en diskrepans mellem det antal kommuner som museet betjener og det antal kommuner, som bidrager økonomisk til arbejdet. Der er indkommet en del kommentarer, som handler om dilemmaet mellem arbejdets omfang sat overfor det geografiske dækningsområde og det faktum, at ikke alle kommuner bidrager økonomisk til arbejdet. Den store opmærksomhed denne problematik får, beror muligvis på en generel følelse af, at de økonomiske midler er for knappe eller, at der ikke kom øgede driftsmidler til museerne i forbindelse - 2 -

3 med kommunesammenlægningerne, som for mange museer medførte et større areal i ansvarsområdet. Citat: kommunen er blevet 5 gange så stor efter kommunesammenlægningen. Der er ikke tilføjet en eneste krone, der modsvarer det øgede dækningsområde. Citat: Det er en stor kommune og derfor i det hele taget svært at holde sig orienteret i de fjerneste områder. Der er meget, som der er brug for at besigtige, for at komme med en rimelig vurdering, men det tager tid at køre rundt i kommunen. Citat: Kap. 8 arbejdet kunne løftes betydeligt ved godtgørelse af anvendt arbejdstid. Citat: Det er jo et arbejdsområde, der er kommet til, og som langsomt vokser, og der burde følge ressourcer. Personaleressourcer Der er stor forskel på, hvor mange personaleressourcer, der lægges i kap. 8 arbejdet. 51 % af museerne bruger under 0,2 årsværk på arbejdet, dvs. under 1 dag ugentligt. Hele 67 % af besvarelserne udtrykker, at man mener, at personaleressourcerne i forhold til arbejdet med kap. 8 er for små. Dette forholdsvist høje tal er muligvis udtryk for at besvarelserne er givet af museumsinspektører med kap. 8-ansvar, som for en stor del laver mange andre ting end kap. 8 arbejde, og at man ofte føler, at netop det lovpligtige arbejde nedprioriteres i forhold til de mange andre opgaver, der skal løses på museerne

4 Indkomne sager Der er meget stor forskel på, hvor mange sager de enkelte museer modtager og går aktivt ind i. Det er vanskelligt at uddrage noget generelt billede af antallet af modtagne lokalplaner, byggesager og landzonesager. Mange museer fører ikke statistik over indkomne og behandlede sager, hvorfor billedet bliver meget broget. (Se bilag 1). Det kan dog, ikke overraskende, aflæses en tendens til at byggesagsafdelinger og planlægningsafdelinger i tæt befolkede områder har et højere aktivitetsniveu end på mere spredt bebyggede områder. På landsplan er det blandt besvarelserne i denne undersøgelse opgivet at der indkommer samlet ca byggesager årligt. Af landzonesager indkommer årligt ca sager og hvad lokalplaner angår, er antallet ca. 750 på landsplan. Vi har efterfølgende via KL, Danmarks Statistik og Erhvervs og Byggestyrelsen forsøgt at få opgivet antallet af udgivne lokalplaner, byggesager og landzonesager, men det er ikke muligt hos disse instanser at få et samlet overblik over denne del af kommunernes arbejde. Dog kunne KL ved at stykke diverse tal sammen opgive at der i 2009 må være udkommet 764 nye lokalplaner på landsplan. Danmarks Statistik oplyser at have tallet for det samlede antal byggesager, men dette tal er ikke offentligt tilgængeligt. Hvis man ser på, hvor stor en procentdel af de indkomne sager, som museerne går aktivt ind i, ifølge undersøgelsen, får man følgende resultat: For byggesagernes vedkomende drejer det sig om ca. 2,5 %, for landzonesagerne er det ca. 12 % og for lokalplanerne er det op imod 32 %. Samarbejde med kommunen En række spørgsmål drejede sig om museernes samarbejde med deres respektive kommuner. Næsten 2/3 kan svare ja til at de inddrages i udarbejdelse af lokalplaner. Af undersøgelsen fremgår det ikke på hvilken måde eller i hvor højt et omfang museerne inddrages i dette arbejde. Hele 87 % svarer ja til at museet bliver hørt før lokalplanforslag kommer i offentlig høring

5 Bag dette tal gemmer sig dog graduering af ja, idet en del anfører, at det er forekommet yderst sjældent, og at det mest almindelige er at museet høres sammen med offentligheden i øvrigt. I spørgsmålet var ingen mulighed for at anføre om inddragelsen fandt sted i forbindelse med forudgående miljøscreeninger eller på hvilket niveau i planlægning museet blev hørt. Videre adspurgt dementerer 64 % af museerne, at de har jævnlige møder med kommunen om kap. 8 arbejdet. Dette står lidt i kontrast til besvarelserne af næste spørgsmål, hvor over ¾ svarer ja til at de samarbejder med kommunerne om udpegninger af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Man må formode at samarbejdet foregår på anden vis, end ved mødeaktivitet og direkte kontakt med byggesagsbehandlerne og med planlæggerne i kommunerne. Har museet jævnligt møder med kommunen om kap. 8 arbejdet? Ja 36% Nej 64% - 5 -

6 Samarbejder museet med kommunen om udpegninger af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger? Nej 21% Ja 79% Flere museer anfører da også, at det er den personlige kontakt og dialog med planlægnings- og byggesagsafdelingerne, som afgør om samarbejdet fungerer tilfredsstillende. Citat: Efter mange års arbejde med nyere tids bevaringsinteresser står det mere og mere klart, at kernen er et tæt samarbejde med videndeling med samarbejdskommunerne plus systematisk offentlig formidling (stykker i aviser, lokal TV, byvandringer, guider, punkter på Historisk Atlas mv.). Citat: Et ønske herfra er en platform, hvorfra vi kan presse politikerne til at træffe gennemtænkte løsninger, når kulturværdier er truet. Et råd, en bestyrelse, der kan udtale sig hver gang den er gal og det er den tit i vores lokalområde. Citat: Endvidere har man som Nyere Tids museum svært ved at retfærdiggøre sin rolle. Med manglende vetoret og manglende betalinger rubriceres man nemt sammen lokalhistoriske arkiver selv om man er kommunens museum. Det er nødvendigt med et egentligt lovgrundlag med finansiering af ordentlig dokumentation som til de arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, men helst ikke bygherrefinansieret!! Citat: Skulle man lave en samlet indsats for kapitel 8-arbejdet over hele landet, skulle Kulturarvsstyrelsen udarbejde nogle simple retningslinjer, som også sendes ud til kommunerne. Eksempelvis kunne museernes indsats i kapitel 8-samarbejdet indskrives i Planloven, som kommunerne forholder sig til. Citat: Museet savner, lovgivning der kan tage ordentlig vare på bygninger og kulturmiljøer (der er udpeget bevaringsværdige eller ej..). Det er et problem, at museet ikke har mulighed for at agere, men kun høringsret på kap. 8-sagerne. En revision af museumsloven er påkrævet. Citat: Vi vil gerne deltage i kapitel 8-arbejdet, det er en væsentlig opgave, men den er vanskelig at udføre, når kommunerne ikke forstår museernes lovmæssige pligt til at indgå i et samarbejde

7 Citat: Der bør udarbejdes fælles retningslinjer, som kommunerne er forpligtede på. Citat: Ind i mellem spørger man sig selv om, hvad det egentlig er man skal i forbindelse med f.eks. byggesagslister og især nedrivningssagerne. Jeg har flere gange været ude for, at en sagsbehandler kontakter mig og nærmest spørger, om det er i orden at hun giver en nedrivningstilladelse på en ejendom. Men vi har jo ikke nogen hjemmel til at standse en nedrivning. Det er udmærket, at vi så måske kan nå at tage et dokumentationsbillede, men i nogle tilfælde burde der faktisk laves en egentlig bygningsarkæologisk undersøgelse, og det har vores museum hverken ekspertise eller ressourcer til. For hvad er det, man kan dokumentere ved et billede? At der en gang lå en ejendom der og der som så sådan ud i I forhold til arbejdet med lokalplaner er meningen meget mere klar og man har muligheden for at komme med væsentlige bidrag. Dog var det en fordel hvis man var med i planlægningen inden planerne blev sendt til høring Som ovennævnte citater angiver, påpeger flere museer problemet i forhold til kommunens forståelse af museets rolle i henhold til lovgivningen. Flere efterlyser lovgivning som kommunerne skal forholde sig til, så de ressourcer, kompetencer og det ansvar som museerne har også udnyttes. Ca. 1/3 svarer ja til at have kendskab til, at private aktører foretager udredninger af kulturmiljøer i museets område. Altså er der store indikationer på at kommunerne afsætter økonomiske ressourcer og anvender private aktører i dette arbejde frem for at etablere et samarbejde inden for museernes kompetencefelt. Udfører private aktører udredninger af kulturmiljøer i museets område? Intet svar 24% Ja 31% Nej 45% Metode og redskaber Svarene på spørgsmålene og kommentarerne, der handler om praksis i forhold til udførelse af arbejdet med kap. 8 arbejdet er meget entydige og der er helt signifikante indikationer på, at man savner fælles retningslinjer og metodeudvikling i forhold til arbejdet. Således har 83 % af museerne angivet at de savner fælles retningslinjer i forvaltningen af kap. 8 arbejdet

8 Samtidig er der dog også en opmærksomhed på, at der kan være store lokale forskelle som gør at forvaltningen må tilpasses lokalområdet. Savner museet fælles retningslinier i forvaltningen af kap. 8? Nej 14% Ved ikke 3% Ja 83% Citat: Det er væsentligt at fastholde både et landsdækkende administrationsniveau (de fredede bygninger og områder) og et lokalt niveau (det bevaringsværdige), og at det lokale niveau i høj grad opstiller sine egne regler og praktikker. Citat: Vi skal ikke have arkæologisk automatik, der pisker os rundt til hvert stykke faldende bindingsværk. I et område er det en sommmerhuskultur, i andre fx den første typehusbølge eller en gårdtype, der skal dokumenteres og bevares i sin helhed eller i udvalgte eksempler. Citat: Det ville være en fordel, om der var nogle generelle retningslinjer i forbindelse med arbejdet. Hvad må man f.eks. hvis man besigtiger en ejendom? Må man bare fotografere fra gade og vej? Skal man træffe aftale med ejeren? Hvor officiel er man egentlig? Savner museet en metode/metodeudvikling til direkte brug i forvaltningen af kap. 8 arbejdet? Nej 12% Ved ikke 2% Ja 86% - 8 -

9 Savner museet et fælles landsdækkende registreringssystem? Nej 28% Ved ikke 5% Ja 67% Citat: Det vil være fint, hvis man kan udarbejde nogle fælles retningslinjer for, hvordan man rent praktisk skal dokumentere bygninger, og hvordan arbejdet med kapitel 8 kan komme ud til et bredere publikum, så andre får større mulighed for at benytte sig af materialet. Det kunne også være givende, hvis det er muligt at udarbejde en liste over typer af bygninger / landskabstyper, som er truede på landsplan, og som man bør være særligt opmærksom på at dokumentere. Citat: Det virker besynderligt, at hvis man vil bygge et udhus og i den forbindelse helt tilfældigt støder på noget arkæologisk interessant, så skal man betale for at få det undersøgt. Men hvis man har købt et gammel hus (som måske er bevaringsværdigt, men ikke er registreret, det er der i hvert fald stor risiko for i nogle kommuner), så SKAL man have tilladelse til at rive det ned i løbet af 14 dage. Jeg synes, det måtte være ret og rimeligt, at der i forbindelse med nedrivninger var en afgift, der så skulle gå til en pulje, man kunne trække på for at få lavet tilstrækkelige og dybdegående bygningsregistreringer ved nedrivning af interessante bygninger. Jeg ved ikke helt, hvordan det skulle foregå, men der burde vel så indgå i sagsbehandlingen en vurdering af, om bygningen havde så stor interesse, at den burde dokumenteres forsvarligt. Museerne blev bedt om at afkrydse (og evt. tilføje til listen), hvilke redskaber de benytter i udførelsen af arbejdet. Som det fremgår af nedenstående diagram benyttes mange forskellige medier og metoder i større eller mindre grad. Flere har angivet at Kulturarvsstyrelsens FBB database er mangelfuld, dels fordi den er baseret på BBR-meddelelser, som godt kan være ukorrekte og dels fordi der ofte er unuancerede og uargumenterede vurderinger. Et andet problem er, at databasen ikke er landsdækkende og at SAVE-vurderingerne ofte er lavet i forbindelse med udfærdigelse af kommuneatlas. Det er som bekendt langt fra alle kommuner, som har fået et kommuneatlas

10 Det skal bemærkes, at de øverste 5 redskaber i diagrammet ikke var fortrykte i spørgeskemaet, hvorfor det måske giver et lidt fortegnet billede af, hvor mange museer der i realiteten benytter netop de 5 redskaber. Citat: En del af det bygningsregistreringsmateriale, der foreligger, er ikke altid fyldestgørende. SAVE-registreringer kan være overordentlig overfladiske, og i ældre registreringer har man haft et andet forhold til bygningernes samspil med byrum og omgivelser. Jeg har set SAVE-blade, hvor der blot var sat krydser, men ikke fulgt af uddybende bemærkninger. Så er det svært at vide, hvad den pågældende har gjort sig af tanker. Citat: Mange steder mangler der helt materiale om bygningerne; det er uheldigt, at KUAS har udmeldt, at de er ophørt med at lave kulturmiljøatlas, for arbejdet er jo ikke færdigt, der er masser af tomme pletter, hvor man ikke engang har et minimumsredskab til rådighed

11 Øvrige kommentarer Der er kommet en kommentar/forslag, som ikke faldt indenfor spørgsmålskategorierne. Den får lov at stå for sig selv til overvejelse. Citat: Det er bestandigt et problem at skaffe kvalificeret arbejdskraft med kulturhistorisk baggrund! De kandidater, der uddannes fra landets historiestudier, har som regel ikke den nødvendige ballast til at indgå i egentligt planarbejde. Der savnes således kandidater med netop den specifikke museumsfaglige baggrund, der er relevant for kap. 8-arbejdet. Et samarbejde med universiteterne er ønskeligt. Anbefalinger fra arbejdsgruppen I en kommende museumslov skal Kap. 8 arbejdet på det kulturhistoriske område ikke fagopdeles, men skal ses som én samlet museal opgave. Begrundelse: Opdelingen virker i det daglige arbejde undertiden lidt kunstig. Arkæologer og historikere/etnologer sidder og arbejder med de samme kommuneplaner, lokalplaner og byggesager. En koordinering, også lovgivningsmæssig, ville højne kvaliteten af det samlede kap. 8 arbejde. F. eks. kan arkæologerne ikke i budgettet medtage udgifter til arkivalske undersøgelser udført af historiker/etnolog. Omvendt kan det ved dokumentation af bygninger, som skal nedrives, være en fordel efterfølgende at udføre en lokalt afgrænset arkæologisk udgravning for at få et samlet overblik over bebyggelseshistorien på den pågældende lokalitet. Planmyndighederne skal inddrage museerne i arbejdet med udarbejdelsen af kommuneplaner og lokalplaner Begrundelse: 23, stk. 2 i den gældende museumslov er det formuleret, at Planmyndighederne skal inddrage vedkommende statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier. Denne paragraf er for løst formuleret. Den siger intet om, hvornår eller på hvilken måde museerne skal inddrages, ligesom begrebet bevaringsværdier ikke er defineret. De nærmere retningslinjer for museernes inddragelse skal udstikkes i Museumsbekendtgørelsen. Museerne skal foretage arkivalsk kontrol (i museets arkiver samt om nødvendigt i andre arkiver) som en integreret del af kommunernes udarbejdelse af planmateriale samt gennemføre de nødvendige undersøgelses- og dokumentationsopgaver i forbindelse med kommunernes udarbejdelse af planmateriale. Begrundelse: 23, stk. 3 i den gældende museumslov står skrevet, at Museerne foretager arkivalsk kontrol i høringsfasen vedrørende offentliggjort planmateriale og kan gennemføre undersøgelsesog dokumentationsopgaver inden for deres ansvarsområde med henblik på at sikre, at der i planmaterialet tages hensyn til forekomsten af væsentlige bevaringsværdier. Museerne inddrages ifølge gældende lovgivning alt for sent. Skal museerne udføre et meningsfyldt og kvalificeret

12 arbejde i forhold til sikring af væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier i forbindelse med planlægningen, skal de inddrages så tidligt i arbejdet, at resultaterne af deres arbejde kan indarbejdes i planmaterialet. Der skal oprettes landsdækkende databaser over de udpegede kulturhistoriske bevaringsværdier. Begrundelse: Det nuværende FBB register medtager kun fredede og bevaringsværdigebygninger, mens f. eks. bevaringsværdige kulturmiljøer ikke er medtaget. Der kunne med fordel indføres en ny praksis, som bygger på kommunernes udpegninger af kulturhistoriske bevaringsværdier i planmaterialet. Museerne ville ligeledes i kraft af deres arbejde med kulturhistoriske beskrivelser og bygningsregistreringer kunne supplere med en merviden, som ville gøre den eksisterende database mere fyldestgørende. Svarende til Fund og Fortidsminder oprettes der en fælles database for museernes undersøgelser og dokumentationer i forbindelse med sikring af den faste kulturarv. Begrundelse: Det vil kvalificere museernes arbejde med sikringen af den faste kulturarv at have direkte indberetningspligt til en fælles database. Den vil sikre et samlet overblik over bevaringsindsatsen på landsplan og give det enkelte museum fastere grund under fødderne i arbejdet med sikringen af den faste kulturarv. Museerne skal til databasen indberette alle undersøgelser og dokumentationer. Der skal udarbejdes fælles retningslinjer med minimumsstandarder for arbejdet. Kulturarvsstyrelsen skal have ansvaret for databasens drift, mens de fælles retningslinjer med tilhørende vejledninger skal udarbejdes i samarbejde med museerne. Det vil være ønskeligt, at der i forbindelse med dette og det forrige punkt skete metodeudvikling til registrering af kulturhistoriske bevaringsværdier. Kommunalbestyrelsen skal underrette det kulturhistoriske museum, når der ansøges om byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven. Begrundelse: 24 stk. 1 i den gældende lov siger at Kommunalbestyrelsen skal underrette vedkommende kulturhistoriske museum senest samtidig med, at der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven. Det er for sent at foretage arkivalsk kontrol når tilladelsen er givet. Den arkivalske kontrol skal være en del af sagsbehandlingen

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Kulturmiljø - fra registrering til plan Svanninge Bjerge Feltstation d. 11. oktober Morten Stenak, chefkonsulent Fortidsminder

Kulturmiljø - fra registrering til plan Svanninge Bjerge Feltstation d. 11. oktober Morten Stenak, chefkonsulent Fortidsminder Kulturmiljø - fra registrering til plan Svanninge Bjerge Feltstation d. 11. oktober 2016 Morten Stenak, chefkonsulent Fortidsminder Disposition KIP og SAVE fusion Formelle krav Retningslinjer Bevaringsværdier

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6 udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune HØRING: Forslag til Kommuneplantilllæg 6 er i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29.

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Dette notat indeholder tilrettet tekst til Kommuneplanens redegørelsesdel. Teksten henvender sig til de dele af kapitlet om bevaring, der i den gældende kommuneplan har følgende overskrifter: Bevaringsværdigt

Læs mere

Ejer. Dispensation til opført tagterrasse, udvendig adgangstrappe og udvidelse af carport indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen

Ejer. Dispensation til opført tagterrasse, udvendig adgangstrappe og udvidelse af carport indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen Ejer Sag: 2016/03541 005 Id: 013974 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 07. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: TMS@Gribskov.dk

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kulturarv i planlægningen

Kulturarv i planlægningen Kulturarv i planlægningen Planlovsdage 2009 Lisbeth Øhrgaard Arkitekt Kulturarvsstyrelsen 25. marts 2009 SIDE 1 Kulturarv kan betale sig!!! - Skaber lokal udvikling. - Tiltrækker borgere. - Understøtter

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Om kulturmiljøer i Jammerbugten

Om kulturmiljøer i Jammerbugten Om kulturmiljøer i Jammerbugten Hvad forstår vi ved kulturmiljøer? Noget synligt i landskabet og nogle bløde værdier Store geografiske udpegninger med mærkatet kulturmiljø Nogle enkelte har læst de historiske

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Dispensation til opført garage indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation til opført garage indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen Claus Storm Lernø Trehøis-Åsen 29 Smidstrup 3250 Gilleleje Sag: 2016/21432 005 Id: 011918 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 28. juni 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

Mette Svart Kristiansen, Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Mette Svart Kristiansen, Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet Bygninger i krydsfeltet mellem æstetik og kulturhistorie Mette Svart Kristiansen, Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet Den arkæologiske selvforståelse er i nogen udstrækning tæt knyttet

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme 1. Byggesagsbehandler modtager ansøgning om nedrivning af en ejendom i Varde kommune. 2. Hvis denne ejendom ifølge Kommuneplan

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Luk døren op og se Kulturarven er lige derude! [Tilhørende fotos findes i dokumentets sider 4-13/CB]

Luk døren op og se Kulturarven er lige derude! [Tilhørende fotos findes i dokumentets sider 4-13/CB] Luk døren op og se Kulturarven er lige derude! [Tilhørende fotos findes i dokumentets sider 4-13/CB] - Om samarbejde omkring kulturarven i praksis mellem Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og Tønder

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

For og imod. eller Hvad er kom der ud af den bevarende sanering i Helsingør Kommune

For og imod. eller Hvad er kom der ud af den bevarende sanering i Helsingør Kommune For og imod eller Hvad er kom der ud af den bevarende sanering i Helsingør Kommune Kommunerne og kulturarven Et stort flertal af danskerne mener, at det er vigtigt at bevare og udvikle kulturarven, og

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Bemærkningerne i høringssvarerne er samlet i nedenstående skema, og kan ses i deres fulde længde på de efterfølgende sider.

Bemærkningerne i høringssvarerne er samlet i nedenstående skema, og kan ses i deres fulde længde på de efterfølgende sider. Bilag Plan- og Miljøafdelingen oktober 2016 BrevID.: 2372392 Medarbejder: pij Bilag til dagsordenspunktet: VVM-tilladelse til Thyborøn Agger Færgeselskab VVM-redegørelsen har været sendt i høring i perioden

Læs mere

Janne Vendelbo Farendløse Enghave 15. 4100 Ringsted. Sendt til: janne@hundeforstand.dk

Janne Vendelbo Farendløse Enghave 15. 4100 Ringsted. Sendt til: janne@hundeforstand.dk Janne Vendelbo Farendløse Enghave 15 4100 Ringsted Sendt til: janne@hundeforstand.dk Dato: 15. februar 2016 Landzonetilladelse til at indrette hundepension og hundekennel på ejendommen matr.nr. 12d Farendløse

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til at etablere ridebane på matr.nr. 10f Valsømagle By, Haraldsted, beliggende Valsømaglevej 19, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at etablere ridebane på matr.nr. 10f Valsømagle By, Haraldsted, beliggende Valsømaglevej 19, 4100 Ringsted. Majbritt Christensen og Jens Therkildsen Valsømaglevej 19 4100 Ringsted Sendt på mail: mach@soroe.dk Landzonetilladelse til at etablere ridebane på matr.nr. 10f Valsømagle By, Haraldsted, beliggende Valsømaglevej

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg 04-10-2013 13/28991 Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablering af gårdbutik på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald LÆSØ KOMMUNE Doktorvejen 2, Byrum 9940 Læsø www.laesoe.dk Den: 02-01-2016 Sagsnr.: 825-2016-1821 Dok.nr.: 825-2016-15229 Sagsbehandler: Stine Pagel Hansen Direkte telefon: 9621 3037 Brian Eriksen Tilladelse

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Dato: 20.9.2010 Dokumentnr. 08/00652-16 Sagsbehandler: Anna Louise Seiersbøl Østergaard Direkte tlf.nr.: 99 63 63 37 Deres reference: Kystdirektoratets bemærkninger

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal.

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal. Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Jørgen Roest Skovbakkevej 70 Mygdal 9800 Hjørring Hjørring den

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Landzonetilladelse til at indrette Bed & Breakfast på matr.nr. 7i Haraldsted By, Haraldsted, beliggende Knud Lavardsvej 10, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at indrette Bed & Breakfast på matr.nr. 7i Haraldsted By, Haraldsted, beliggende Knud Lavardsvej 10, 4100 Ringsted. Johny Birger Damgaard Lauritsen Knud lavardsvej 10 4100 Ringsted Sendt på mail: johny.lauritsen@gmail.com Dato: 22. september 2015 Landzonetilladelse til at indrette Bed & Breakfast på matr.nr. 7i Haraldsted

Læs mere

Det ansøgte byggeri opføres i en afstand af hhv. ca meter fra fortidsminderne.

Det ansøgte byggeri opføres i en afstand af hhv. ca meter fra fortidsminderne. Flemming Schmidt-Andersen Bay Garden Metropolitan Park Unit 16 B Board Walk Tower 1300 Pasay City Philippines Sag: 2016/06631 002 Id: 004863 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Udpegning af Kulturarvsarealer

Udpegning af Kulturarvsarealer Udpegning af Kulturarvsarealer Af Mette Bjerrum Jensen, cand.mag. i forhistorisk arkæologi I øjeblikket sidder arkæologer på alle danske museer med arkæologisk ansvarsområde og bryder hovedet med det sidste

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å. Arkitekt Per Hartwig Sag: 2016/31697 001 Id: 009461 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 29. september 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009

Læs mere

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 21 Sønderby, Kegnæs der ligger på Vestermark 7, 6470 Sydals

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse 8. januar 2014 Sagsid.: 2013-105543

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Plejehjemmet Ørbygård ved Roskildevej R Ø D OV R E KO M M U N E Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til fritliggende læskur på 31,5 m 2 på matr.nr. 1c Allindelille By, Haraldsted, beliggende Kastrupvej 78, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til fritliggende læskur på 31,5 m 2 på matr.nr. 1c Allindelille By, Haraldsted, beliggende Kastrupvej 78, 4100 Ringsted. Ringsted Kommune Team Natur og Land Rønnedevej 9 4100 Ringsted Sendt på mail: tmj@ringsted.dk Dato: 17. november 2015 Landzonetilladelse til fritliggende læskur på 31,5 m 2 på matr.nr. 1c Allindelille

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Sneslev Kulturhus Att.: Claus Wibe Haslevvej 375 4100 Ringsted Sendt på mail: clauswibe@live.dk

Sneslev Kulturhus Att.: Claus Wibe Haslevvej 375 4100 Ringsted Sendt på mail: clauswibe@live.dk Sneslev Kulturhus Att.: Claus Wibe Haslevvej 375 4100 Ringsted Sendt på mail: clauswibe@live.dk Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 16 og landzonetilladelse til at opføre bålhytte og redskabskur på

Læs mere