Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt"

Transkript

1 Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt Jon Kvist Introduktion Velfærdsturisme er et af de mest debatterede socialpolitiske emner og kan få afgørende betydning for dansk velfærdspolitik. Spørgsmålet er om den danske velfærdsmodel er mulig og ønskelig i et EU, hvor stadigt flere EUborgere har adgang til stadig flere danske ydelser på grund af EU-udvidelser og domme afsagt ved EU-Domstolen? Velfærdsturisme kan resultere i et opgør med den danske velfærdsmodel. Frygten for velfærdsturisme går på, at udvidelser af den Europæiske Union (EU) mod øst og EU s retspraksis betyder, at flere EU-borgere får bedre adgang til flere danske velfærdsydelser. Vores universelle skattefinansierede velfærdsmodel tiltrækker som en magnet borgere fra andre EU-lande. Velfærdsturisterne underminerer gennem deres træk på velfærdsydelser det økonomiske grundlag for det danske velfærdssystem. Derfor må vi, siger flere politiske partier, reformere velfærdssystemet så det er mindre tillokkende og tilgængeligt. De fleste reformforslag går på at indføre eller styrke optjeningskrav om forudgående bopæl, arbejde, skatte- og præmiebetaling for at få adgang til ydelser. Stærkere kobling mellem pligt til at yde før senere at få ret til at nyde er nødvendig, lyder det. Frygten for velfærdsturisme går på, at personer vil spekulere i forskelle i EU-landes velfærdssystemer og søge hen, hvor de kan få mest og bidrage mindst. Dermed rammer diskussionen om velfærdsturisme ned i en central del af Jørn Henrik Petersen arbejde over årene, nemlig om koblingen af ret og pligt (Petersen, 1996, 2014). I Jørn Henriks optik er spørgsmålet, hvorvidt vi som borgere er i stand til at udvise det samfundssind med hensyn til mådehold i brug af ydelser og generøsitet i betaling af skatter, som er nødvendigt i et system som det danske, hvor ret og pligt ikke er koblet sammen, for at systemet ikke skal sprænges økonomisk, politisk eller begge dele. Velfærdsturisme betyder, at personer agerer privatøkonomisk rationelt og ikke udviser samfundssind. I det omfang, der er velfærdsturisme, vil det øko- VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 177

2 nomisk betyde, at vi får større sociale udgifter. Hvis der er rigtig mange velfærdsturister kan det økonomisk underminere vores velfærdsmodel. Politisk kan velfærdsturisme underminere opbakningen til en universel, generøs, skattefinansieret model, hvis mange vælgere mener - rigtigt eller forkert - at systemet bliver brugt forkert. Endelig kan velfærdsturisme føre til, at der bliver skruet ned for velfærden i Danmark for at tiltrække færre. Og i det omfang at vores nabolande gør det samme, kan man forestille sig et kapløb mod bunden i den forstand at vi får en velfærdsmodel med sværere tilgængelige, mindre generøse eller dårligere serviceydelser end vi ville have haft fået uden frygten for velfærdsturisme. Sådanne reformer vil mest sandsynligt gælde ydelser ved ledighed (kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge), studieaktivitet (SU) og ydelser til familiemedlemmer (børnefamilieydelser). I dette bidrage beskriver jeg hvordan den politiske diskussion af velfærdsturisme i Danmark og udlandet er blevet intensiveret efter Øst-udvidelsen med nye emner, ydelser, og lande. Derefter beskriver jeg hvordan frygten for velfærdsturisme skyldes større forskelle i velstand mellem lande og EU-retspraksis, som gradvist har udvidet området af ydelser og personer omfattet af EU-lovgivning. Selv defineret bredt som EU-borgeres brug af sociale ydelser er omfanget af velfærdsturisme begrænset, om end der er en kraftig vækst af antal dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i de senere år. Afslutningsvist vender jeg blikket mod de ændringer, Danmark har indført på baggrund af frygt for velfærdsturisme, og giver et par bud på tiltag Danmark kunne igangsætte i EU og på nationalt plan for at opdatere den EU s lovgivning og bevare den danske velfærdsmodel. Debatten der ikke vil dø Hvorvidt EU truer den danske velfærdsmodel har vi diskuteret siden vi blev medlem af de Europæiske Fællesskaber (EF) i Dengang frygtede vi tyskerne ville tage vores folkepension. Senere var det grækere, spaniere og portugiserne, vi troede ville tage vores ydelse. Syd-nord strømmen af velfærdsturister materialiserede sig ikke, og er i de senere år blevet afløst af frygten for en strøm fra de nye EU-lande i øst til de gamle i vest. Samtidigt med at daværende statsminister og leder af EU s formandskab, Anders Fogh Rasmussen (Venstre), højtideligt erklærede, at Europa var blevet ét ved afslutning af optagelsesforhandlingerne i København d. 13. december 2002, var der nedsat et tværministerielt udvalg, der skulle undersøge om de danske sociale ydelser kunne blive brugt af de nye EU-borgere og i givet fald komme med forslag til hvad der kunne gøres ved det. Gruppens rapport fra 178 JON KVIST

3 april 2003 konstaterede nøgternt, at Danmark måtte give de nye EU-borgere de samme sociale rettigheder som danskere og andre EU-borgere (Den tværministerielle arbejdsgruppe om brug af sociale ydelser i lyset af udvidelsen af EU, 2003). Dermed var scenen sat til intense forhandlinger mellem Folketingets politiske partier om hvorvidt Danmark skulle gøre brug af muligheden for at indføre en overgangsordning, der udskød nye EU-borgeres ret til at komme til Danmark for at arbejde med op til syv år, og om vi skulle indføre nye regler eller ændre på de eksisterende velfærdsordninger. Resultatet på forhandlingerne blev Øst-aftalen. Aftalen blev indgået mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti d. 2. december Aftalen indebar først og fremmest, at arbejdstagere fra de nye lande skulle have en opholds- og arbejdstilladelse inden de kunne arbejde for en dansk arbejdsgiver og at børnepasningsorloven blev lukket for ansøgninger fra d. 1. april 2004 og dermed faset ud. Derudover blev regler for kontanthjælpen skærpet og kommunernes mulighed for opfølgning på sygedagpenge forbedret. Afskaffelsen af børnepasningsorloven er en af de få eksempler på at en velfærdsydelser er afviklet i nyere tid. Daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen (Venstre) proklamerede ved aftalens offentliggørelse: Nu kan danske lønmodtagere sove trygt og roligt. EU-udvidelsen vil ikke føre til løntrykkeri på det danske arbejdsmarked. Og virksomhederne kan glæde sig over, at de får adgang til arbejdskraft fra de nye EU-lande. Og vi kan alle glæde os over, at vi har fået sat hegn om de danske velfærdsordninger (Frederiksen, 2003) Hegnet holdt nogle år. Men debatten om velfærdsturisme fortsatte i kulissen. I 2010 indførte Regeringen sammen med Dansk Folkeparti optjeningsregler for børnefamilieydelser ligesom der blev nedsat et tværministerielt udvalg, der skulle undersøge om flere optjeningsregler kunne modvirke EU-borgeres brug af danske sociale ydelser. I marts 2011 skrev afgående Indenrigsminister Birthe Rønn Hornbech (Venstre) i to kronikker, at EU-domstolens afgørelser betyder, at millioner af EU-borgere og stadig flere tredjelandsborgere vil vandre til Danmark. Derfor ønskede Hornbech større brug af optjeningsprincipper. Jørn Henrik og jeg argumenterede i den forbindelse for, at flere optjeningsregler var unødvendige, da der ikke var tegn velfærdsmagnetisme, mange ydelser allerede er genstand for optjeningsregler, sociale ydelser ikke er et tag-selv-bord, aldrende befolkninger giver behov for udenlandsk arbejdskraft, at EU-lovgivning forhindrer diskrimination gennem optjeningsregler, og da eventuelle stramninger også VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 179

4 vil ramme danske familier (Kvist og Petersen, 2011). Det tværministerielle udvalg kom frem til samme konklusioner og fremhævede desuden at øget brug af optjeningsprincipper kunne indvirke negativt på integrationsindsats og medføre nye administrative procedurer og omkostninger. På den baggrund var det er forbavsende, at udvalget fandt det naturligt at overveje justeringer i den danske velfærdsmodel, der i højere grad sikrer koblingen mellem skattebetaling og brug af velfærdsydelser og at optjeningsprincipper er i den forbindelse et muligt instrument selv om særligt EU s regler begrænser det juridiske råderum (Udvalg om Udlændinges ret til velfærdsydelser, 2011, 191). Debatten bliver europæisk Den seneste debat om velfærdsturisme fra 2013 foregår også i andre EU-lande, og handler ofte ved brug af spektakulære enkeltsager og stereotyper om det grundlæggende forhold mellem den nationale velfærdsstat og den social union i centrum for den indenlandske politiske diskussion. Debatten handler med andre ord ikke om én ydelse, men både om midlertidige overførselsindkomster som kontanthjælp og dagpenge, tillægsydelser som børnefamilieydelser og studiestøtte. EU-arbejdstageres brug af sociale ydelser kan føre til statsfinansieret social dumping. Enhedslisten har fremført det synspunkt, at EU-borgeres ret til sociale ydelser bliver misbrugt til social dumping af danske og udenlandske arbejdsgivere. Det sker når arbejdsgivere bruger danske sociale ydelser til at argumentere for at disse indgår i den pakke af løn og ydelser, som udlændinge får for deres arbejde i Danmark. Konkret betyder det at børnefamilieydelser, fungerer som offentlige finansierede tilskud til social dumping når arbejdsgivere indregner de danske velfærdsydelser til at løndumpe ved ansættelse af EU-arbejdstagere. Denne form for argumentation er af ny herkomst. Brugen af statsfinansierede velfærdsydelser til social dumping er således ikke nævnt med et eneste ord i den rapport om social dumping, som et tværministerielt udvalg udarbejdede i 2012 (Udvalg om modvirkning af social dumping, 2012). Det er især fagbevægelsen indenfor landbrug og byggeri, der er bekymret for at sociale ydelser bliver brugt til social dumping. Endnu handler den danske debat ikke så meget om serviceydelser, selvom det faktisk netop er et omfattende system af serviceydelser, der gør den nordiske velfærdsmodel speciel (Kvist, Fritzel, Hvinden og Kangas, 2012). Kendetegnende går debatten om udlændinges studier i Danmark ikke på, at de koster penge at uddanne, men om deres adgang til overførsler, nemlig SU. 180 JON KVIST

5 Brug af serviceydelser er ellers centrale elementer i debatten i udlandet. Holland, Storbritannien, Tyskland og Østrig fremhæver i et diskussionsoplæg til Europa-Kommissionen og de andre EU-lande i maj 2013, at borgere fra de nye EU-lande har et uhensigtsmæssigt brug af lokale serviceydelser som skoler, læger, og bolig og af kontanthjælp at de ofte er uberettigede modtagere af kontanthjælp (Council of Europe, 2013a). Visegrad-landene - Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet - fremførte i en fælles udtalelse til mødet mellem EU s udenrigsministre i december 2013, at østeuropæere generelt er en overskudsforretning for Storbritannien, og at eventuelt snyd og bedrag kan klares indenfor den eksisterende EU-lovgivning (Council of Europe, 2013b). Europa-Kommissionen har generelt forsvaret den fri bevægelighed og ikke gjort meget for at tackle eventuel velfærdsturisme. Som svar på brevet fra de fire gamle EU-lande fik Kommissionen kortlagt snyd og bedrag. De danske myndigheder fortalte Europa-Kommissionen, at der i 2012 blev fundet 28 tilfælde af falske dokumenter, 8 proforma ægteskaber og 3 andre tilfælde af snyd (Justitsministeriet, 2013). Europa-Kommissionen afviser også, at der er velfærdsturisme på baggrund af en såkaldt fact finding analyse af et internationalt konsulentbureau (ICF GHK, 2013). Gyldigheden af studies konklusioner kan dog diskuteres. Fx finder studiet, at de ikke-aktive EU migranter repræsenterer en meget lille del af befolkningen i de enkelte lande og i EU, men glemmer at sætte de ikkeaktive i forhold til de aktive EU-migranter. Studiet finder at EU migranter i gennemsnit oftere i beskæftigelse end den nationale befolkning, men glemmer at tage højde for den demografiske sammensætning af migranterne som typisk er yngre end den nationale befolkning. Europa-Kommissionen valgte at igangsætte en informationskampagne rettet mod nationale myndigheder, så de bedre kan forvalte efter EU-rettens bogstav. Udvidelser af EU Det er primært udvidelsen af EU mod øst, der bliver diskuteret som en udfordring i de gamle EU-lande. Øst-udvidelsen foregik over to omgange. I 2004 blev de baltiske lande, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn medlemmer sammen med de to mindre lande Cypern og Malta. I 2007 kom Bulgarien og Rumænien med. Samlet kom 103,6 millioner personer ind i EU svarende til 27 procent af EU s samlede befolkning (Kvist, 2004). Kroatien kom med 4,3 millioner indbyggere ind i EU d. 1. juli Udvidelsen mod øst er den næststørste udvidelse af EU kun overgået da Danmark, Irland og Storbritannien med 64,2 millioner svarende til 31 procent af det daværende EF. VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 181

6 Øst-udvidelsen betød også større forskelle mellem mere og mindre velstående lande i EU. Ved 2004-udvidelsen var det gennemsnitlige bruttonationalprodukt per indbygger i de nye medlemslande blot 24,7 procent af niveauet i EU 15 (Kvist, 2004). Til sammenligning udgjorde BNP per indbygger i Danmark, Irland og Storbritannien 69,8 procent i 1973 og det græske udgjorde 47,8 procent i Frygten for social turisme og social dumping gav anledning til at de fleste gamle EU-lande gjorde brug af deres ret til at indføre overgangsordninger af op til syv års varighed for den fri bevægelighed af arbejdskraft fra de nye medlemslande. I 2004 var det kun Sverige, Irland og Storbritannien, som ikke indførte begrænsninger. I Danmark blev et bredt politisk flertal enige om Østaftalen, som principielt gav ret til fri bevægelighed af arbejdskraft, men som også indførte en registrering af arbejdskraft udefra. I 2007 indførte Irland og Storbritannien overgangsordninger for Bulgarien og Rumænien. Diskussionen om velfærdsturisme tog fart i 2013 med udsigt til udløb af overgangsordninger for bulgarere og rumænere fra d. 1. januar 2014, og efter årsskiftet fortsatte diskussionen med udsigt til Europa-Parlamentsvalg mellem maj Sociale rettigheder i EU EU dikterer ikke hvordan velfærdspolitikken skal se ud, men sætter nogle rammer for økonomisk politik og giver EU-borgere rettigheder til velfærdsydelser, når de er i andre EU-lande. Det gælder danskere i andre EU-lande og det gælder EU-borgere i Danmark. EU-borgeres sociale rettigheder er givet ved EU-lovning, nemlig Traktaten, direktiver, forordninger og domspraksis. Traktaten og direktiver giver endnu relativt begrænsede rettigheder, om end unionsborgerskabet gradvist gennem domspraksis bliver tillagt stadig større værdi også i form af adgang til sociale ydelser (se Jacqueson, 2014). Den største betydning Traktaten giver er dog uden tvivl princippet om fri bevægelighed af personer og principperne om ligebehandling baseret på køn og nationalitet. Da EU-lovgivning har forrang for national lovgivning vil det sige, at vi kan indrette vort velfærdssystem, som vi selv ønsker det, men også at vi ikke kan gøre forskel på kvinder og mænd og på EU-borgere og danskere. For at få adgang til sociale ydelser har det historisk drejet sig om at blive opfattet som arbejdstager, men se afsnit om domspraksis nedenfor. To sæt af regler, forordninger, påvirker arbejdstageres og deres familiemedlemmers brug af danske velfærdsydelser. Det første sæt af regler, Forordning 492/2011, giver vandrende arbejdstagere ret til samme sociale fordele som fastboende arbejdstagere. 182 JON KVIST

7 Det andet sæt af regler, Forordning 883/2004, koordinerer EU-landenes sociale sikring. Formålet er at EU-arbejdstagere ikke mister sociale rettigheder, når de tager fra deres EU-hjemland til et nyt EU-værtsland. Det sker med udgangspunkt i fem principper: 1. Afledte rettigheder. Arbejdstagere og vedkommendes familie er dækket. 2. Sammenlægning af forsikringsperioder. Ved optjeningskrav om bopæl, forsikring eller beskæftigelse skal tilsvarende, forudgående perioder i andre lande tælle med. 3. Eksportabilitet. Ydelser kan udbetales overalt i EU og afhænger ikke af hvor rettet til ydelserne er optjent. 4. Pro rata temporis. Når ydelserne er delvist optjent i forskellige lande medregnes perioder fra forskellige lande med den andel de udgør i samlet periode (primært relevant ved alderspensioner) 5. Ligebehandling. Borgere fra EU-lande skal behandles på samme vis. Princippernes anvendelse kan illustreres med udgangspunkt i sagen om børnefamilieydelser. Princippet om afledte rettigheder giver en vandrende arbejdstager ret til børn børnefamilieydelser på vegne af vedkommendes børn uafhængigt af om de bor i Danmark. Med andre ord har den vandrende tysker eller polak ret til ydelser for børn, der blev hjemme i Kiel eller Krakow. Princippet om sammenlægning af forsikringsperioder betyder at det danske optjeningsprincip for udmåling af børnefamilieydelser enten er ulovligt eller uden effekt. Det er ulovligt, i hvert fald ifølge Europa-Kommissionens skrivelse i april 2013 til den danske regering, fordi den danske lovgivning (lov nr af 22. december 2010) kun talte perioder med bopæl i Danmark med. Skatteministeriet og Social- og Integrationsministeriet besvarer Kommissionens skrivelse den 17. juni 2013, hvor de siger, at den danske regering er: enig i Kommissionens juridiske vurdering, og at den hidtidige anvendelse af optjeningsprincippet ikke kan opretholdes og vil blive administreret på en anden måde indtil den danske regering i efteråret 2013 vil fremsætte et lovforslag som skal bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. Hvis princippet om sammenlægning af forsikringsperioder bliver taget i brug tælles barnets bopæl i andre EU-lande med. Det udhuler effekten af den danske lovgivning, da alle vandrende arbejdstagere fra EU-lande med børn bosat i hjemland, vil være berettiget til den fulde børnefamilieydelse. De eneste, VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 183

8 der da ikke vil modtage den fulde børnefamilieydelse, er EU-arbejdstagere danskere såvel som andre EU-borgere der har børn med bopæl i tredjelande. Princippet om eksportable rettigheder betyder, at den vandrende arbejdstager kan få udbetalt den danske børnefamilieydelse i sit hjemland. Det vil sige, at ydelser udmålt efter danske forhold kan blive udbetalt i et land med andre pris- og leveomkostninger. Det er baggrunden for Venstres forslag om at justere størrelsen af børnefamilieydelse efter leveomkostninger i landet, hvor ydelsen udbetales. Dette forslag, annoncerede Statsminister Helle Thorning-Schmidt (Socialdemokraterne) på et pressemøde d. 11. marts 2014, har Regeringen gået videre med til Kommissionen for at høre om forslaget er i overensstemmelse med EU-ret. Pro rate temporis princippet bliver primært brugt overfor udregning af alderspensioner og er ikke anvendt ved børnefamilieydelsen. Da de to forordninger om vandrende arbejdstageres rettigheder og om koordinering af social sikring hører under EU s bestemmelser om det indre marked, gælder lovgivningen og domspraksis alle landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS er en aftale mellem de 28 EUlande og Norge, Island og Liechtenstein. Det vil sige, at samtlige lande, som siges at have en særlig nordisk velfærdsmodel, er omfattet af EU s lovgivning og domspraksis. Domspraksis EU-Domstolens domspraksis er hovedårsag til, at der bliver ved med at dukke sager op, der handler om forholdet mellem den nationale velfærdsstat og den sociale union. I løbet af 1990erne udvidede Domstolen ved flere lejligheder persongruppen med adgang til sociale ydelser til ikke blot at omfatte arbejdstagere og deres familiemedlemmer. I fx Martinéz-Sala sagen fra 1998 dømte Domstolen, at unionsborgerskabet gav EU-borgere ret til ophold i andre EU-lande uafhængigt af arbejdsstatus og at det er direkte diskrimination ikke at give sådanne borgere samme ydelser som værtslandets borgere. Da unionsborgerskab i sig selv gav sociale rettigheder, også til ikke-bidragspligtige ydelser, mistede landene dermed muligheder for at begrænse adgang til sociale ydelser til arbejdstagere og deres familiemedlemmer. På grund af Sala og andre domme og med udsigt til godt 100 millioner nye EU-borgere fra øst fik de gamle EU-landene travlt med at vedtage ny lovgivning, der skulle sætte nye hegnspæle op, så det kun var arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der havde sociale rettigheder. Blot to dage før øst-udvidelsen vedtog de gamle EU-medlemmer således et Opholdsdirektiv (Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004) om unionsborgeres 184 JON KVIST

9 og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemslandenes område. Opholdsdirektivet siger blandt andet, at et medlemsland ikke er forpligtet til at yde socialhjælp eller studiestøtte til EU-borgere, som ikke er arbejdstagere eller familiemedlemmer til arbejdstagere. Samme dag fik de gamle lande færdigforhandlet en kodificering af forordning 1408/71 om social koordinering, hvilket resulterede i vedtagelsen af den nuværende forordning 883/2004. Selvom den nye lovgivning i 2004 havde til hensigt at værne mod andre EU-borgeres ret til nationale velfærdsydelser har den ikke formået på nævneværdig vis at afholde Kommissionen fra at indklage EU-lande for brud på EU-lovgivning eller at afholde Domstolen fra at vedtage flere væsentlige afgørelser af betydning for national velfærdspolitik. Således har EU retspraksis givet EU-borgerne med endog meget begrænset arbejde adgang til velfærdsydelser som studiestøtte, kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge. Studerendes ret til studiestøtte fra andre EU-lande blev behandlet af Domstolen i en række sager i 2012 og Dommene omhandlede studiestøtte til børn af grænsearbejdere og til studerende i andre lande, hvis forældre har eller er arbejdstagere i et EU-land. Dommene betyder, at studerende fra andre lande, som har forældre, der er eller har været arbejdstagere i et EU-land, har ret til studiestøtte fra dette land vel at mærke uden at de studerende nødvendigvis studerer i dette land eller har arbejdet eller opholdt sig i landet. Den 21. februar 2013 var det Danmarks tur. Sagen handlede om en EU-borger, der havde søgt optagelse på Handelshøjskolen i marts I juni 2009 tog han til Danmark og arbejdede på fuldtid. Da han i august 2009 startede på studiet, gik han på deltid og søgte om SU. Det nægtede SU styrelsen at give ham med henvisning til, at han var kommet til Danmark for at studere. Den studerende klagede. Ankenævnet for Uddannelsesstøtte spurgte derefter EU- Domstolen om Danmark ikke var i sin gode ret til at afvise den studerende SU al den stund, at Opholdsdirektivet siger, at værtslande ikke er forpligtet til at yde studiestøtte til EU-borgere, som ikke er arbejdstagere eller arbejdstageres familiemedlemmer. Men den gik ikke. EU-Domstolen dømte at EU-borgere, der studerer i Danmark og samtidig arbejder ikke må nægtes SU. Arbejdet behøver ikke være fuldtid ligesom det ikke kan tillægges betydning, hvilken bevæggrunde, der var for at søge arbejde i Danmark. Samlet har SU-dommene givet ikke blot vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmer bedre adgang til studiestøtte, men også formindsket omfanget af arbejde en person skal erlægge for at blive opfattet som arbejdstager. Det er svært at skelne mellem den effekt ændrede rettigheder, migration og den økonomiske krise har på omfanget af studerende. Tabel 1 viser en vækst VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 185

10 på SU støttemodtagere fra 2008 til 2013 svarende til 43 procent. Den relative vækst er større blandt udlændinge end danskere, og med en vækst på 305 procent er stigningen størst for EU 10-SU støttemodtagere. I absolutte tal er antallet af udlændinge begrænset i forhold til danskere. Der var således SU støttemodtagere i 2013, heraf EU 10-borgere, mod danske. Tabel 1. Antal SU støttemodtagere opdelt efter statsborgerskab, Danske Udenlandske EU EU 15 og EØS Andre Alle Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014). Note: 2013-tal er skøn. EU 10-tal for år 2013 inkluderer kroatere fra 1. juli I det omfang SU støttemodtagere er og bliver beskæftigede i Danmark bidrager de til at finansiere det danske velfærdssamfund. Velfærdsmagnetisme? Trods den økonomiske krise siden 2008 er antallet af EU 10-borgere med bopæl og beskæftigelse i Danmark steget. Krisen har ellers reduceret antallet af personer fra EU 15 og EØS-lande og også antallet af danskere i beskæftigelse. Der var næsten dobbelt så mange EU 10-borgere i Danmark i 2012 som i Antallet steg fra i 2008 til borgere i EU 10-borgere udgjorde 22 procent af det samlede antal EU og EØS-borgere i Danmark mod 38 procent i 2012, se tabel 2. Antallet af EU 10-borgere i beskæftigelse steg med næsten personer fra personer i 2008 til i Derimod er antallet af pendlere fra EU 10-lande faldet fra til personer i perioden. Samlet antal EU 10-borgere med arbejde i Danmark steg med fra 2008 til Tabel 2 viser også en betydelig reduktion af beskæftigede i den erhvervsaktive alder på danskere og personer fra EU 15 og EØS-lande. De flere beskæftigede fra EU 10 kan langt fra kompensere for dette markante fald i beskæftigelse. 186 JON KVIST

11 Tabel 2. Antal personer mellem 16 og 66 år i Danmark opgjort efter statsborgerskab, beskæftigelses- og pendlerstatus, 2008 og Udvikling Danske borgere Med dansk bopæl heraf beskæftigede EU 10-borgere Med dansk bopæl heraf beskæftigede Pendlere med arbejde i Danmark I alt beskæftigede i Danmark EU15- og EØS-borgere Med dansk bopæl heraf beskæftigede Pendlere med arbejde i Danmark I alt beskæftigede i Danmark Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2013). Andel af EU 10-borgere med bopæl og beskæftigelse er faldende, men højere end for EU 15- og EØS-borgere. I 2008 var 48 procent af EU-10 borgere med bopæl i Danmark i beskæftigelse mod 45 procent i Hvorvidt udviklingen er udtryk for velfærdsmagnetisme afhænger af øjnene, der ser. Isoleret betragtet har EU10 borgere klaret sig bedre beskæftigelsesmæssigt under krisen end andre EU borgere. Er der velfærdsturisme? Hvor mange EU 10-borgere modtager overførselsindkomster? Figur 1 viser. at antallet af EU 10-modtagere af overførselsindkomster udgør en meget lille andel af det samlede antal modtagere. Der var i EU 10-borgere, EU 15- og EØS-borgere, mens de resterende personer enten var danskere eller fra tredjelande eller havde uoplyst statsborgerskab. Hovedparten af de EU 10-modtagere i 2012 var på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, henholdsvis personer og personer. Cirka personer er på sygedagpenge (649 personer) og førtidspensioner (375 personer). Stigningen i antal EU 10-modtagere indenfor de enkelte ordninger har været markant og overstiger udviklingen for andre grupper. Den økonomiske krise resulterede i at antal helårsmodtagere steg fra i 2008 til i 2010, som siden er faldet til i Fra 2008 til 2012 steg det VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 187

12 Figur 1. Antal modtagere af overførselsindkomster mellem 16 og 66 år opdelt efter statsborgerskab, helårspersoner, EU 15 OG EØS EU 10 Danskere + tredjelande + uoplyst Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2013) og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (2014). Note: Overførselsindkomsterne er kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, revali deringsydelse, førtidspension, ledighedsydelse, og efterløn. samlede antal overførselsindkomstmodtagere i den erhvervsaktive alder med 12,3 procent, 11,5 procent for danskere og 29,5 procent for EU 15 og EØSborgere. Den største stigning på 234,6 procent for EU 10-borgere fra personer i 2008 til i 2012, skyldes ikke blot den økonomiske krise, men også den større tilgang af EU 10-borgere som beskrevet ovenfor. Den største stigning i antal EU 10-modtagere er på arbejdsløshedsdagpenge, som steg fra 233 i 2008 til personer i Stigningen skyldes ikke alene flere bosiddende EU 10-borgere og den økonomiske krise, men også at flere EU 10-borgere melder sig i A-kasse. Således var der EU- 10 borgere i A-kasse i 2008 mod i 2012 (Beskæftigelsesministeriet 2013). I samme periode faldt det samlede antal i A-kasser fra til , mens antallet steg for EU 15 og EØS-borgere fra til Den næststørste stigning er på kontanthjælp. I 2012 var der kontanthjælpsmodtagere fra EU 10-lande mod 453 i Afhængig af udfaldet af de to verserende sager om dagpenge og kontanthjælp ved EUdomstolen, beskrevet i næste afsnit, er det sandsynligvis også på kontanthjælp og dagpenge, hvor man fremover kan forvente den største vækst. Adgang til de øvrige ordninger - sygedagpenge, førtidspension, revalideringsydelse og ledighedsydelsen - er i et større omfang genstand for visitering og op- 188 JON KVIST

13 følgning af læger, beskæftigelseskonsulenter og socialrådgivere. De velfærdsprofessionelle kobler ret og pligt til disse ydelser. Relativt få personer benytter sig af mulighederne for i kortere tid at tage dagpenge med sig ud af landet. I 2012 var der 933 danskere, 203 EU 10-borgere og 227 EU 15 og EØS-borgere, der tog arbejdsløshedsdagpenge med til udlandet i op til tre måneder. Der findes kun sammenlignelige tal for 2010, hvor der var 802 danskere, 49 EU 10-borgere, og 192 EU- 15 og EØSborgere, der modtog ydelsen i udladet. For sygedagpenge kan der etableres en tidsserie fra 2009 til I den periode faldt antal modtagere fra 35 til 24 personer fra EU 10 og fra 387 til 284 personer fra EU 15 og EØS. Ganske få EU 10-borgere over den erhvervsaktive alder modtager den danske folkepension. I 2012 var 1/3 promille af det samlede antal folkepensionister fra EU 10. Tabel 3. Antal modtagere af folkepension (helårspersoner) Danske modtagere Udenlandske modtagere EU Øvrige EU/EØS lande/uoplyst Antal modtagere i alt Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (2014). Antallet af EU 10- folkepensionister steg med 135 personer fra 200 i 2008 til 335 i 2012, se Tabel 3. Til sammenligning er der blevet godt flere folkepensionister fra Danmark, EU 15, EØS og tredjelande. Sammenholdes væksten på folkepensionister med faldet på beskæftigede danskere og EU 15- og EØS-borgere har vi billedet af den største demografiske udfordring for det danske velfærdssamfund, nemlig den aldrende befolkning med flere ældre i forhold til andre aldersgrupper. Debatten om børnefamilieydelse til personer fra EU 10-lande er ude af proportioner. Selvom antal EU 10-modtagere blev fordoblet fra i 2008 til i 2012, se tabel 4, udgør de blot to promille af det samlede antal modtagerne af børnefamilieydelsen. I dag udgør EU 10-modtagere 1/6 af udenlandske modtagere af børnefamilieydelsen. Seks ud af ti modtagere er fra tredjelande. VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 189

14 Tabel 4. Antal modtagere af børnefamilieydelse fordelt på nationalitet, Alle Danskere Udlændige EU/EØS EU Tredjelande Kilde: Skatteministeriet (2014). Den hjemlige debat har især omhandlet danske, eksporterede børnefamilieydelser. Det vil sige børnefamilieydelser, der er optjent af vandrende arbejdstagere i Danmark for børn i hjemlandet på grund af princippet om afledte rettigheder for familiemedlemmer, og dernæst udbetalt i hjemlandet. Udgifterne til børnefamilieydelser er steget med 56,5 procent fra 131 millioner i 2008 til 205 millioner i 2012 (Skatteministeriet, 2014). Af de 205 millioner kroner i 2012 blev 120 millioner udbetalt til danskere, 70 millioner til EU 10-borgere, 25 millioner til borgere fra EU 15 og EØS, og de resterende 10 millioner til borgere fra tredjelande og uoplyst. De 70 millioner kroner til EU 10-borgere udgjorde knap fem promille af det samlede budget på knap 14,6 milliarder kroner til børnefamilieydelsen i Hvad har Danmark gjort? Vi har endnu ikke været så aktive som briter, hollændere, tyskere og østrigere med at kræve handling på EU-niveau. I stedet har vi ændret vores egne ydelser. Udover helt at afskaffe ydelsen eller udskifte ydelse med en anden type, kan vi ændre på de socialpolitiske filtre omkring tildeling og udmåling af ydelsen. Tildeling handler om personkreds og specifikke kriterier samt om kriterier for bevarelse og generhvervelse af ydelse. Udmåling handler om størrelse, længde og kvalitet af ydelsen samt om den kan tages ud af landet. Vi har benyttet næsten alle muligheder. Afskaffelser af ydelser er sjældne, men da vi i 2004 frygtede, at øst-europæere utilsigtet skulle modtage sociale ydelser, afskaffede vi børnefamilieorloven. For tildelingskriterier har vi et arbejdskrav om 298 timers arbejde indenfor de første tre måneder i Danmark for at blive berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Men denne nationale kobling af ret og pligt er måske uforeneligt med EU-ret. Europa-Kommissionen har i foråret 2014 indklaget Finland for EU-Domstolen. Hvis Europa-Kommissionen får ret i at sådanne arbejdskrav er ulovlige ifølge 190 JON KVIST

15 EU-ret og at alene princippet omkring sammenlægning af optjeningsperioder bør være gældende, da må Danmark og Finland afskaffe kravene. For at få adgang til kontanthjælp i Danmark skal andre EU-borgere være arbejdstagere i EU-retlig forstand. Tidligere domme fra EU-Domstolen har vist, at det i praksis kan betyde, at man arbejder ned til 10 timer ugentligt, og at man altovervejende bor og opholder sig i landet. EU-borgere, der kommer til et land uden arbejde, kan ikke umiddelbart få kontanthjælp. Der går mindst tre måneder, før de kan komme i betragtning til kontanthjælp. Det kræves også, at de ikke udgør en urimelig byrde for værtslandet. I praksis er det svært for landene at administrere disse regler, da fortolkningen ændrer sig løbende. Det kan illustreres ved en verserende sag om kontanthjælp i Tyskland. Den 25-årige rumæner, Elisabeta Dano, kom til Leipzig med sin søn i 2010, har aldrig haft arbejde eller færdiggjort en uddannelse og har ringe udsigt til at komme i arbejde. Hun har modtaget børnefamilieydelse, men fik afslag på ansøgning om kontanthjælp. Hun mener at have ret som EU-borger, mens jobcenteret blot vil betale en billet til hjemlandet. I foråret 2014 tog EU-domstolen sagen op, og afgørelsen i denne og et par beslægtede sager kan få stor betydning for alle EU-lande. I fald Domsstolen bedømmer at nationale optjeningskrav er ulovlige og at EU-borgere har krav på ikke-bidragspligtige ydelser som kontanthjælp bliver det ulovligt for medlemslande at operere med nationale koblinger mellem ret og pligt for nytilkomne EU-borgere. Ikke overraskende støtter den danske regering Finland og Tyskland i de to sager. Det meldte statsminister Helle Thorning-Schmidt (Socialdemokraterne) d. 11. marts 2014 i dagpengesagen og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (Socialdemokraterne) i kontanthjælpssagen et par dage senere. Ændring af udmålingsregler har vi benyttet os af i flere omgange. Da vi i 1973 frygtede, at tyskerne ville tage folkepension ændrede vi udmålingen fra at være et ensartet beløb for alle til at blive afhængig af antal år bosat i Danmark. For hvert års bopæl mellem 16 og 65 år optjener man ret til 1/40 af den danske folkepension. Danmark har desuden en særregel i forordningen 883/04 om at den danske sociale pension er undtaget fra princippet om sammenlægning af optjeningsperioder, hvorfor EU-borgere ikke kan få ophold i andre lande talt med i udmålingen. Danmark har imidlertid ingen særregel for børnefamilieydelsen. Da vi i 2010 indførte bopæl som optjeningsprincip for udmåling af ydelsen skal man derfor medregne perioder med bopæl i andre EU-lande. Da EU-forordninger har forrang for national lovgivning betød det, at EU-borgere i Danmark har ret til fulde børnefamilieydelser med mindre de har boet udenfor EU. VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 191

16 Hvad kan vi gøre? I Danmark frygter vi, at den danske universelle, skattefinansierede velfærdsmodel er mere sårbar overfor velfærdsturisme end andre velfærdsmodeller. Vi frygter velfærdsturisme på grund af afkoblingen mellem ret og pligt og at de andre EU-borgere ikke har det samfundssind, som gør at de er generøse med at betale skatter og mådeholdne med at modtage ydelser. Dette kapitel viser at denne frygt ikke næres i alle aspekter. EU s retspraksis gør at koblede ydelser ikke er mindre sårbare end afkoblede ydelser. Det skyldes, at der stilles stadig mindre krav til at blive kvalificeret som arbejdstager med heraf følgende adgang til nationale ydelser som i den danske SU-dom, at stadig flere persongrupper og ydelser bliver opfattet som hørende under EU-lovgivning og at eventuelle optjeningsperioder i forskellige lande skal lægges sammen (fx bopælsperioder for børnefamilieydelsen). Disse forhold gør optjeningskrav specifikt knyttet til værtsland ulovlige og generelle om længere forsikring, arbejde, eller bopæl mindre effektive. Det er således ikke blot afkoblede skatte-finansierede, universelle ydelser, som er potentielt sårbare overfor velfærdsturisme, men også bidragsfinansierede, selektive ydelser. Hvis vi kobler ret og pligt gennem strammere optjeningsregler for tildeling, udmåling og generhvervelse, rammer dette også danske grupper. Er vi blevet oversvømmet af personer fra EU 10-lande? Der er ikke tegn på velfærdsmagnetisme, da væksten i EU-10 borgere også dækker over mange i beskæftigelse. Der er ikke tegn på velfærdsturisme om end der er en markant stigning fra 2008 til 2012 i antal EU 10-borgere på stort set alle typer overførselsindkomster. Men stadig er niveauet for mestendels omkring det samme som for danskere og en brøkdel af det samlede antal. Stadig kan det være vigtigt at sikre en bedre kobling mellem ret og pligt for at indgå opfattelse af utilsigtet brug af ydelser resulterer i uhensigtsmæssige ændringer af vores velfærdspolitik. På EU-niveau kan vi således arbejde for at ændre koblingen mellem ret og pligt, så at princippet om afledte rettigheder bliver afløst af et princip om individuelle rettigheder. Det ville betyde, at vandrende arbejdstagere ikke optjente rettigheder til børnefamilieydelser, studiestøtte eller barsel for familiemedlemmer, der ikke var i landet. I stedet vil individer selvstændigt optjene deres egne rettigheder til studiestøtte eller barsel. Princippet om afledte rettigheder daterer tilbage til en tid, hvor den mandlige hovedforsørger skulle sørge for hele familien og hvor EU var præget af forholdsvis ens lande hvad angår velstandsniveau og socialforsikringer. Princippet om individuelle rettigheder vil være mere i harmoni med mangfoldigheden af familietyper, familiemedlemmers autonomi, og bestræbelser på at øge arbejdsudbud. 192 JON KVIST

17 På det nationale niveau kan vi gøre brug af de samme tiltag omkring ret og pligt, som vi gør brug af overfor andre grupper af modtagere, vi mistænker for ikke at udvise det ønskede samfundssind omkring mådehold og generøsitet. Det vil sige gennem aktivering og andre rådighedscheck at sikre dem, der kan arbejde, er i arbejde. Og det vil sige at give mere hjælp til dem, der vil arbejde, men ikke kan. På denne vis kommer diskussionen om velfærdsturisme til at handle om hvordan vi bringer EU-lovgivning i overensstemmelse med et nyt Europa og hvordan vi nationalt bringer sikrer den rigtige balance mellem ret og pligt. For indeværende er det nok at konstatere at den af Jørn Henrik så beskattede danske velfærdsmodel med afkoblede ydelser ikke er mere eller mindre sårbar overfor velfærdsturisme end andre modeller og at velfærdsreformer forhåbentligt vil blive næret af andet end en mistillid til vor næste, dansker eller ej. VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 193

18 Litteratur Beskæftigelsesministeriet (2013) Vandrende arbejdstageres rettigheder under Beskæftigelsesministeriets ressort, 19. december, notat til Europaudvalget, København. Council of the European Union (2013a) Letter from the Ministers of Interior of Austria, Germany, the Netherlands and the United Kingdom about issues related to the free movement of persons to be discussed at the Home Affairs day of Justice and Home Affairs Council 6-7 June 2013, Note from Presidency to Council, 31. maj, Bruxelles. Council of the European Union (2013b) Joint statement by the Foreign Ministers of the Visegrad countries Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia on the free movement of persons, 4. december, Bruxelles. Den tværministerielle arbejdsgruppe om brug af sociale ydelser i lyset af udvidelsen af EU (2003) Danske sociale ydelser i lyset af udvidelsen af EU. København: Tværministeriel arbejdsgruppe. Europa-Kommissionen (2014) Your social security rights in Denmark. Bruxelles: Employment, Social Affairs and Inclusion. Frederiksen, Claus Hjorth (2003) Bred aftale om adgang til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye EU-lande, pressemeddelelse, Beskæftigelsesministeriet, 2. december, København. Hornbech, Birthe Rønn (2011a) En bombe under velfærdssamfundet, Berlingske Tidende, 22. marts. Hornbech, Birthe Rønn (2011b) Det gælder velfærdssamfundet, Jyllands-Posten, 26. marts. ICF GHK (2013) A fact finding analysis on the impact on the Member States social security systems of the entitlements of non-active intra-eu migrants to special noncontributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence. Bruxelles: DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Jacqueson, Catherine (2014) EU-Domstolens sociale briller, Social Politik, nr. 2., s Justitsministeriet (2013) Regeringens svar til Kommissionens arbejdsgruppe (FREEMO) vedrørende retten til fri bevægelighed og svig, 5. november. Kvist, Jon (2004) Does EU enlargement lead to a race to the bottom? Strategic interaction among EU member states, Journal of European Social Policy, 14 (3), Kvist, Jon, Johan Fritzel, Bjørn Hvinden & Olli Kangas (2012) (red.) Changing Social Equality: The Nordic welfare model in the 21 st century. Bristol : The Policy Press. Kvist, Jon & Petersen, Jørn Henrik (2011) Flere optjeningsregler unødvendige. Analyse, Politiken, 30. marts. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (2014) Notat om vandrende arbejdstageres rettigheder efter den lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 18. februar, notat til Europaudvalget, København. Petersen, Jørn Henrik (1996) Vandringer i velfærdsstaten. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Petersen, Jørn Henrik (2014) Ret og pligt Pligt og ret. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Rasmussen, Anders Fogh (2002) The European Council: One Europe, tale, Meeting of 194 JON KVIST

19 the European Council, december, København. Skatteministeriet (2014) Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck, 18. februar, notat til Europaudvalget, København. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Vandrende arbejdstageres rettigheder under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort, notat til Europaudvalget, København. Udvalg om Udlændinges ret til velfærdsydelser (2011) Optjeningsprincipper I forhold til danske velfærdsydelser. København: Tværministerielt udvalg. Udvalget om modvirkning af social dumping (2012) Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping. København: Tværministerielt udvalg. Venstre m.fl. (2003) Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj København: Beskæftigelsesministeriet. VELFÆRDSTURISME OG AFKOBLING AF RET OG PLIGT 195

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK

FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK NOTAT FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2016 CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT 2014 SOCIALPOLITISK FORENING OG CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere