Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd. og Integration. EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 26. september 2013 EU-borgernes adgang til sociale ydelser Sammenfatning Debatten om EU-borgeres ret til danske velfærdsydelser som SU, børnecheck og dagpenge har raset over sommeren. Men hvad er baggrunden for EU- Domstolens afgørelser og hvori består problemet med den danske velfærdsmodel? Denne note ser nærmere på det retsgrundlag, Domstolen dømmer på baggrund af og på de principper, der støder sammen, når borgernes ret til fri bevægelighed i EU og ønsket om at bevare de nationale velfærdsmodeller kolliderer. Denne note forsøger at give et overblik over EU-reglerne om fri bevægelighed og social sikring i forhold til udbetalingen af danske velfærdsydelser. Noten opridser de væsentligste EU-regler, principper og domme, og gennemgår nogle af de problemstillinger, det har givet anledning til i forhold til det danske velfærdssystem. Endelig vil noten komme ind på, hvilke faktuelle oplysninger, der findes om udbetalingen af sociale ydelser til EU-borgere samt på debatten i de øvrige EU-lande. 1/12

2 1. Oversigt over EU-reglerne på området Den del af EU-retten, der har betydning for udbetalingen af danske velfærdsydelser til EU-borgere, findes i (a) traktaterne, (b) EU-lovgivningen og (c) EU- Domstolens retspraksis. a. Traktaterne Romtraktaten fastlagde allerede i 1957 nogle grundlæggende rettigheder og principper, som har væsentlig betydning for den retstilstand, der gælder på området i dag. Det drejer sig først og fremmest om arbejdskraftens frie bevægelighed 1, samt det hermed tæt forbundne forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet 2. Grundideen var, at enhver EU-borger frit skulle kunne søge og tage arbejde i andre EU-lande på lige vilkår med landets egne borgere, uden at blive mødt af forhindringer eller blive udsat for forskelsbehandling på grund af sin nationalitet. Romtraktaten gav også EU-lovgiver ret og pligt til at fastsætte nærmere regler om arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU 3. Desuden skulle EUlovgiver fastsætte nærmere regler for at sikre social tryghed for vandrende arbejdstagere, selvstændige og disses familier. 4 I den forbindelse skulle der bl.a. fastsættes regler om sammenlægning af forsikringsperioder (sammenlægningsprincippet) og om, at visse ydelser kunne tages med til andre EU-lande (eksportabilitetsprincippet 5 ). Et meget vigtigt princip i traktaten er desuden proportionalitetsprincippet, som indebærer, at omfanget af et indgreb altid skal stå i et passende forhold til målet. Princippet binder både EU-institutionerne, når de lovgiver, men også de nationale myndigheder, når de anvender eller gennemfører EU-retten nationalt. Endelig indførte Maastrichttraktaten i 1993 unionsborgerskabet, 6 som giver alle EU-borgere ret til at færdes og opholde sig frit på alle EU-landes områder på de betingelser og med de begrænsninger, der følger af traktaterne og lovgivningen. 1 Romtraktatens artikel 48, som i dag TEUF art TEUF, art TEUF, art.45, 46 og 47 4 TEUF, art Dette princip fremgår af TEUF, art TEUF, art. 20 og 21 2/12

3 b. EU-lovgivningen på området Traktatens grundlæggende regler er siden blevet suppleret af mere detaljeret EU-lovgivning. Den vigtigste lovgivning på området er: - Forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed fra Denne forordning regulerer EU-borgeres adgang til beskæftigelse i andre EUlande. Den indeholder bl.a. bestemmelser om arbejdsvilkår og om familiemedlemmers rettigheder. Forordningen fastslår, at vandrende arbejdstagere (dvs. personer, der arbejder i et andet EU-land end deres eget) har ret til samme sociale og skattemæssige fordele som landets egne arbejdstagere. De grundlæggende principper i forordningen er ligebehandling og fri bevægelighed, som også er fastslået i traktaten. - Forordningen om koordinering af social sikring fra Forordningen er fra 2004, men for en stor dels vedkommende sammenskriver den forordninger, som EU har vedtaget på området siden Forordningen koordinerer EU-landenes regler om social sikring for personer, der udnytter retten til fri bevægelighed. Det handler bl.a. om at sikre, at borgere ikke mister deres optjente, sociale rettigheder, når de får job i et andet EU-land. Det handler også om at forhindre, at personer optjener sociale rettigheder i flere lande samtidig. Forordningens regler om koordinering dækker f.eks. ydelser ved sygdom, barsel, pension, revalidering, arbejdsløshed og førtidspension. Forordningen supplerer - men erstatter ikke - medlemsstaternes lovgivning om sociale sikringsordninger, som er national kompetence. Forordningen fastslår også sammenlægningsprincippet 9, dvs. et princip om at perioder, hvor en EU-borger har været forsikret eller beskæftiget i et land, skal tælles med, når man vurderer, om personen i et andet land er berettiget til en ydelse, der forudsætter at man har været forsikret eller i beskæftigelse i et bestemt periode. Det handler således om, at optjeningsregler ikke må diskriminere arbejdstagere, der udnytter deres ret til fri bevægelighed. Forordningen fastslår også eksportabilitetsprincippet, som betyder, at en EUborger kan få udbetalt visse sociale sikringsydelser, uanset hvor i EU han eller 7 Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet. 8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. 9 Dette princip fremgår af TEUF, art /12

4 hun bor. Har man f.eks. gennem arbejdslivet optjent fuld ret til dansk pension, kan man få den udbetalt til den spanske solkyst. - Opholdsdirektivet fra Dette er nok det vigtigste stykke EU-lovgivning i forhold til udbetaling af sociale ydelser til vandrende arbejdstagere. Direktivet fastlægger betingelserne for, hvornår EU-borgere kan færdes og opholde sig lovligt i andre medlemsstater. Selvom direktivet er fra 2004, er det i realiteten en sammenskrivning af en række direktiver fra 1964 og frem og EU-Domstolens retspraksis på området. Direktivet skelner grundlæggende mellem økonomisk aktive og ikke-erhvervsaktive EU-borgere. - Økonomisk aktive (arbejdstagere, selvstændige) og deres familiemedlemmer har samme rettigheder som hjemlandets egne borgere. Det gælder bl.a. i forhold til modtagelse af sociale ydelser. - Ikke-erhvervsaktive (fx studerende, jobsøgende, pensionister og andre selvforsørgende) må som udgangspunkt opholde sig i et andet EU-land i op til 3 måneder uden andet krav end at de skal kunne vise deres pas. I denne periode er værtslandet ikke forpligtet til at udbetale sociale ydelser eller studiestøtte 11. Varer opholdet i mere end tre måneder (fx som studerende eller som jobsøgende), skal de råde over tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og deres evt. familiemedlemmer, dvs. at de ikke må udgøre en urimelig byrde for værtslandet. De skal desuden have en sygesikring. c. EU-Domstolens (og Kommissionens) fortolkning af reglerne På trods af de mange EU-regler på området er flere centrale begreber hverken defineret i traktaterne eller i EU-lovgivningen. Det gælder f.eks. et så central begreb som arbejdstager. Derudover er der opstået nogle situationer, som de skrevne regler ikke har kunnet give et klart svar på. Det har efterladt nogle væsentlige tvivlsspørgsmål, som Domstolen har været nødt til at udfylde, bl.a. på baggrund af formålsbeskrivelser og andre anvisninger i lovgivningen og i traktaterne. I det følgende gennemgås en række hovedproblemstillinger: 10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. 11 Artikel 24, stk. 2 i opholdsdirektivet. 4/12

5 - Hvornår er man en arbejdstager? Særligt begrebet arbejdstager har været genstand for omfattende retspraksis fra EU-Domstolen. Det skyldes navnlig, at man som arbejdstager fuldstændigt ligestilles med hjemlandets borgere, bl.a. i forhold til modtagelse af sociale ydelser. EU-Domstolens fortolkning af begrebet arbejdstager kan sammenfattes som følger: Man er arbejdstager, hvis man udøver en faktisk og reel beskæftigelse. Ved vurderingen, af om beskæftigelsen er faktisk og reel skal der lægges vægt på, at den pågældende præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger. Man er ikke arbejdstager, hvis beskæftigelsen fremstår som et rent marginalt supplement. Domstolen har også præciseret, at en ugentlig beskæftigelse på ned til timer i visse tilfælde kan være tilstrækkelig til at blive betragtet som arbejdstager 12. I den forbindelse skal kriterier som ret til betalt ferie, løn under sygdom, arbejdsforholdets varighed, overenskomstforhold mv., indgå i den samlede vurdering 13. EU-Domstolen har også fastslået, at en tidsbegrænset kontrakt på 10 ugers arbejde var tilstrækkelig til, at en person kunne betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand 14. Der skal dog altid foretages en konkret og individuel vurdering af hver enkelt sag. - Hvornår har EU-studerende ret til økonomisk støtte? Udgangspunktet i opholdsdirektivet er, at studerende er ikke-erhvervsaktive, og at de ved studieophold i et andet EU-land selv skal have penge med til deres underhold. Spørgsmålet var imidlertid sat på spidsen i SU-dommen fra februar Sagen handlede om en hollandsk studerendes ret til dansk SU, efter at han i en kort periode havde arbejdet på fuld tid i Danmark og efter studiestarten på CBS fortsatte med erhvervsarbejde ved siden af studiet. Domstolen fastslog, at han havde status som arbejdstager efter EU-retten og at han derfor ikke 12 jf. EU-Domstolens dom i Kempf (sag C-139/85) og Megner og Scheffel (sag C-444/93). 13 Jf. EU-Domstolens dom i sagen Genc (sag C-14/09). I den konkrete sag var der tale om 5,5 timers ugentlig beskæftigelse. Domstolen tog ikke stilling til, om de 5,5 timer var tilstrækkelig til at være omfattet af arbejdstagerbegrebet, eller om der var tale om beskæftigelse af rent marginal karakter, da det blev overladt til medlemsstaten at foretage denne vurdering. 14 Dommen Franca Ninni-Orasche (sag C-413/01). 15 Dom af 21. februar 2013 i sag C-46/12. Læs mere om dommen i EU-note 43 af 2. juli /12

6 kunne nægtes dansk SU. Det havde i den forbindelse ingen betydning, om han var kommet til Danmark med det endelige mål at studere 16. Dommen indebærer, at studerende, som har status arbejdstagere, også har ret til andre sociale ydelser end SU, herunder børnepenge til deres forsørgelsesberettigede børn 17. EU-Domstolen har også udtalt sig om retten til sociale ydelser til studerende, som ikke havde status som arbejdstagere. Det var i Grzelczyk-dommen fra Sagen handlede om en fransk statsborger, der studerede i Belgien, og som de første tre år ernærede sig ved forskellige småjobs. Det fjerde år søgte han den belgiske»minimex«, en form for kontanthjælp som belgiske studerende også kan søge. Han fik afslag fra de belgiske myndigheder, med henvisning til, at han var studerende. EU-Domstolen fastslog, at han havde ret til støtte og begrundede det med EU s forbud mod forskelsbehandling og unionsborgerskabet. Domstolen fastslog bl.a., at selv om studerende ikke har ret til støtte, når de rejser til et andet EU-land for at studere, kan deres økonomiske situation ændre sig. Bedømmelsen af, om de kan forsørge sig selv, skal derfor reelt foretages når de ankommer til landet. Domstolen fastslår dog, at der er en grænse for studerendes ret til ligebehandling med landets egne studerende i forhold til social støtte. Støtten må ikke være til urimelig byrde for værtslandet. Et andet spørgsmål er retten til at tage SU med til studier i udlandet. Dette spørgsmål var genstand for de to domme fra juni og juli 2013, hhv. Gieschdommen 19 fra Luxembourg og Prinz & Seeberger-dommen 20 fra Tyskland. Centralt for begge disse domme var, at nogle studerende i modsætning til hjemlandenes egne studerende havde fået afslag på støtte til studier uden for hhv. Luxembourg og Tyskland. Begrundelsen var, at selv om de havde tilknytning til landene, havde de ikke haft bopæl i disse lande inden de rejste ud. Bopælskravene var indført for at sikre, at støtten alene tilfaldt studerende med en tilstrækkelig grad af tilknytning til hjemlandene. Domstolen fandt i begge sager, at bopælskravene forfulgte et legitimt formål, men Domstolen vurderede, at bopælskravene ikke levede op til proportionalitetsprincippet. Ifølge Domstolen fandtes der andre og mindre indgribende midler til at sikre, 16 Flere juridiske forskere, bl.a. lektor Catherine Jacqueson fra Københavns Universitet har i øvrigt udtalt, at der for så vidt ikke er noget juridisk overraskende i denne som, som følger Domstolens sædvanlige praksis på området. jf. hendes indlæg i Jyllandsposten den 28. februar Jf. Skatteministerens svar af 27. august 2013 til Europaudvalget - EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål Dom af 20. september 2001, sag C-184/99, Grzelczyk. 19 Dom af 20. juni 2013, sag C-20/12, Giesch. 20 Dom af 18. juli 2013, forenede sager C-523/11 og C-585/11, Prinz & Seeberger. 6/12

7 at støtten kun tilfaldt personer med tilknytning til landet. Derfor var bopælskravet i strid med unionsborgerskabet. - Fra hvilket tidspunkt har EU-borgere ret til børneydelser? I juni 2013 besluttede Skatteministeriet at ændre praksis for udbetaling af børnecheck og børnetilskud efter en henvendelse fra Kommissionen 21. Baggrunden var, at Danmark i 2010 havde indført et optjeningsprincip for børne- og ungeydelse og børnetilskud, der også omfattede EU-borgere. Det betød, at personer, for at kunne modtage ydelserne fuldt ud, skulle have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i 2 år inden for de seneste 10 år. Kommissionen fandt med henvisning til 2 EU-domme fra 2010 og , at det danske optjeningsprincip var i strid sammenlægningsprincippet i forordningen fra 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (jf. ovenfor). Konsekvensen er, at der ved beregning af retten til disse ydelser til personer fra andre EU-lande skal medregnes den periode, der er tilbagelagt i andre EU-lande. - Har arbejdssøgende fra andre EU-lande ret til sociale ydelser? I henhold til opholdsdirektivet fra 2004 er arbejdssøgende ikke-erhvervsaktive og er derfor udelukket fra sociale ydelser de første tre måneder. Hvis arbejdssøgende bliver i landet efter tre måneder skal de desuden kunne forsørge sig selv og må ikke lægge værtslandet til urimelig byrde. I Vatsouras-dommen fra skulle EU-Domstolen tage stilling til en anmodning om tysk bistandshjælp fra to græske statsborgere, som var rejst til Tyskland i 2006 for at arbejde. Efter ganske kortvarigt at have haft arbejde i Tyskland søgte de om tysk bistand, men fik afslag med den begrundelse, at de ikke var arbejdstagere. Domstolen overlod afgørelsen om, de kunne betragtes som arbejdstagere til den tyske domstol. Domstolen udtalte dog, at arbejdssøgende er omfattet af retten til ligebehandling med henblik på ansøgning om en økonomisk ydelse, som har til formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet. Med andre ord omfatter opholdsdirektivets undtagelse for ikke-erhvervsaktive ikke alle økonomiske ydelser til arbejdssøgende, men kun sociale ydelser. I den forbindelse præciserer Domstolen, at formålet med ydelsen skal vurderes i forhold til resultaterne og ikke til ydelsens formelle struktur. Domstolen bemærkede også, at det er legitimt, at et værtsland kun udbetaler en sådan ydelse til arbejdssøgende, der har en reel forbindelse til arbejdsmarkedet i værtslandet. Hvorvidt der består en sådan forbindelse, afhænger ifølge Domstolen 21 Jf. EUU Alm.del Bilag 437 af 22 Dommene fra hhv og 2013 er sag C-257/10, Bergström og sag C-619/11, Chassart. 23 Dom af 4. juni 2008, sag C-22/08 og C-23/08 7/12

8 bl.a. af, om det kan fastslås, at personen i et rimeligt tidsrum faktisk og reelt har søgt arbejde i medlemsstaten Ret til dagpenge fra dag 1? Et andet spørgsmål, der blev sat på spidsen hen over sommeren, handler om retten til at optjene ret til danske dagpenge i andre EU-lande. I den forbindelse forlød det, at Kommissionen er i færd med at undersøge om kravet i dansk lovgivning om, at man for at blive dagspengeberettiget i Danmark skal have haft beskæftigelse i Danmark i 3 af de 12 måneder, som kræves for at kunne få dagpenge 25. Der er dog så vidt vides ikke taget nogen konkrete skridt fra Kommissionens side i forhold til denne sag. 2. Hvori består problemet i forhold til den danske velfærdsmodel? En del af udfordringen i forhold til udbetalingen af sociale ydelser og EUreglerne skyldes den måde vi herhjemme har skruet velfærdsydelserne sammen på. Danmark og de andre nordiske lande hylder den såkaldte universelle velfærdsmodel. Denne model er især karakteriseret ved, at velfærdsydelserne er afkoblet fra finansieringen. Modellen indebærer en implicit skattefinansieret forsikring for alle, med en relativ stor grad af økonomisk omfordeling. Som udgangspunkt er der således lige adgang til velfærdsgoderne, som betales over skatterne, men altså uden kobling til finansieringen 26. I forhold til ydelser som SU, børneydelser, kontanthjælp, boligsikring og lign er der således tale om ydelser, som automatisk udbetales til folk på baggrund af deres sociale eller familiemæssige situation, og ikke ud fra deres bidrag eller beskæftigelsesmæssige situation. Hvor stort er problemet? Det er vanskeligt at finde fuldstændige tal for udbetalingen af sociale ydelser til borgere fra andre EU-lande i henhold til EU-retten. 24 Jf. EU-note af 9. juni 2009 samt Jf. artikel af Catherine Jacqueson, 2010, ' Unionsborgerens ret til sociale ydelser efter EU-retten - Hvilken vej blæser vinden? ' i EU-Ret & Menneskeret, nr. 3, s Jf. fx artikel i ugebrevet A4, den 5. september 2013: 26 Jf. Beskæftigelsesministeriets Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser, marts 2011, s Pressemeddelelser/2011/Optjening/Samlet%20rapport.ashx 8/12

9 I forbindelse med opgivelsen af optjeningsprincippet til danske børneydelser oplyste Skatteministeriet, at opgivelsen af kravet ville koste regeringen 15 mio. kr. årligt. Det drejer sig om i alt EU/EØS-borgere, der vil kunne få udbetalt børneydelser. Der udbetales børne- og ungeydelse for i alt 14,5 mia. kr. og børnetilskud for i alt 2,5 mia. kr. om året i Danmark. 27 Hvad angår SU har regeringen foretaget en konsekvensberegning, der viser, at den nævnte SU-dom fra februar 2013 vil koste statskassen 200 mio. kr. årligt i SU-stipendier til EU/EØS-borgere. 28 Samtidig vurderer regeringen, at de nye kriterier, regeringen vil indføre i forhold til at modtage SU til studier i udlandet som følge af den tyske dom fra juli 2013, betyder en merudgift på 38 mio. kr. årligt. De samlede udgifter til SU er i Danmark på ca. 20 mia. kr. årligt. 29 Ifølge beskæftigelsesministeren er antallet af dagpengemodtagere fra de 10 østeuropæiske EU-lande steget fra personer i 2009 til i I samme periode er antallet af statsborgere på kontanthjælp fra de ti lande steget fra til Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at mens beskæftigelsen i denne periode generelt faldt i Danmark, steg antallet af statsborgere fra de ti østeuropæiske lande med lønindkomst i Danmark fra til Blandt forudsætningerne for at få udbetalt dagpenge er, at man har været medlem af en A-kasse i mindst et år og at man har haft arbejde et ud af de seneste tre år (jf. også den debat om EU-borgeres ret til dagpenge fra dag 1). Med til billedet af problemets omfang hører også tal for, hvor meget vandrende arbejdstagere fra EU-lande på den ene side bidrager med i det danske samfund i form af arbejdsindsats, skatteindtægter mv. og på den anden side trækker på de sociale velfærdsydelser. Der er imidlertid kun lavet få analyser af dette. Den tidligere regering nedsatte en arbejdsgruppe, der analyserede indvandringens økonomiske konsekvenser. 31 Denne skelner imidlertid ikke mellem EU-borgere og borgere fra andre udviklede lande. Den nuværende regering har foretaget en analyse af de samfundsøkonomiske gevinster ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende. 32 Tænketanken Kraka har lavet analyser af hen- 27 Jf. Skatteministeriets pressemeddelelse af 18. juni 2013, 28 Svar på spørgsmål nr. 42 (alm.del) 3. april 2013 fra Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelse til Europaudvalget 29 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelse i mundtligt svar til Europaudvalget på samråd den 12. september Svar på spørgsmål nr. 422 (Alm.del) 29. juli 2013 fra beskæftigelsesministeren til Beskæftigelsesudvalget: 31 Indvandringens økonomiske konsekvenser, delrapport, april Analyse af samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, 12. marts /12

10 holdsvis børnepenge udbetalt til statsborgere fra andre EU/EØS-lande og østeuropæere bosat i Danmark. 33 Den svenske økonom, Joakim Ruist, har udarbejdet en undersøgelse, som viser, at EU-borgere, som er kommet til Sverige fra Østeuropa siden EUudvidelsen, ikke har kostet den svenske statskasse penge, men derimod givet et lille nettobidrag til den offentlige sektor. 34 Har andre lande tilsvarende udfordringer? Som nævnt anvender Danmark den universelle model. Herover for står to andre modeller, som anvendes i andre EU-lande. Det drejer sig om: - Den arbejdsmarkedsbaserede (korporative) model (anvendes fx i Mellemeuropa, herunder Tyskland, Frankrig og Italien). Modellen bygger på et princip om beskæftigelse for den enkelte som grundlag for retten til ydelser. De beskæftigede forsikres via sociale bidrag fra lønmodtageren, fagforeningen og/eller arbejdsgiveren. Ydelserne er baserede på arbejdsmarkedsfinansierede forsikringer og tildeles primært i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Adgangen til og omfanget af velfærdsgoder er således bedst for de beskæftigede og stiger med antal år på arbejdsmarkedet. Til gengæld er de, der befinder sig uden for arbejdsmarkedet, i høj grad afhængige af sociale netværk og familie. Den arbejdsmarkedsbaserede model er med til at opretholde statusforskelle og medfører kun begrænset økonomisk omfordeling Den residuale model (som fx anvendes i Storbritannien). I modsætning til den universelle model lægges der vægt på, at de frie markedskræfter sørger for, at hovedparten af efterspørgslen på velfærdsydelser imødegås. I denne velfærdsmodel har markedet og individet frihed til at bestemme udviklingen. Det offentlige yder kun et minimum af universelle goder Østeuropæiske arbejdstagere bosat i Danmark og Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande, analyser fra Kraka, 9. juli Free immigration and welfare access: the Swedish experience. Joakim Ruist, juni 2013: 35 Jf. Beskæftigelsesministeriet; Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser, marts 2011, s Jf. Beskæftigelsesministeriets Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser, marts 2011, s /12

11 Debatten i andre EU-lande Debatten om balancen mellem fri bevægelighed og nationale velfærdsordninger er imidlertid ikke begrænset til lande, der som Danmark har en universel velfærdsmodel. Justits- og/eller indenrigsministre fra Tyskland, Holland, Østrig og Storbrittanien skrev i april 2013 et brev til det irske formandskab, hvor de anmodede om, at spørgsmålet om fri bevægelighed og sociale velfærdsydelser kom på dagsordenen for et rådsmøde. 37 Brevet er primært udtryk for en anden problemstilling, end den vedrørende SU-domme og børnepenge, der præger den danske debat. De fire lande taler nemlig om EU-borgere, der ikke lever op til kriterierne for fri bevægelighed og dermed belaster de nationale/lokale budgetter ved at gøre brug af sociale ydelser, de ikke er berettiget til. Brevet beklager, at der ikke findes effektive sanktioner mod snyd og er utilfredse med, at man ikke forhindrer EU-borgere, der er taget i at svindle med velfærdsydelser, i at rejse ind i landet igen. Brevet adresserer dog også spørgsmålet om borgere fra andre EUlande, der i deres nye hjemland kræver sociale ydelser fra dag et uden første at have bidraget til fællesskabet i form af f.eks. skattebetalinger. For at finde en debat, der minder om den danske, kan man se på de nyere domme om retten til SU. I et nærhedstjek fra juni 2013, rejser den hollandske regering spørgsmålet om SU og studentermobilitet. I 2012 blev Holland dømt ved EU-Domstolen for at indføre et bopælskrav (en såkaldt tre-ud-af-seks-års - regel) for at kunne komme i betragtning til støtte til videregående studier, der gennemføres uden for Holland. Regeringen mener i den forbindelse, at der bør findes en balance mellem fremme af studentermobilitet og princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed. I samme undersøgelse giver den hollandske regering udtryk for, at lovgivningen bør ændres, når EU-Domstolen fortolker lovgivningen på en måde, som ikke er i overensstemmelse med lovgivernes intentioner. I Tyskland er diskussionen om EU-borgeres ret til velfærdsydelser særlig aktuel i de konservative kredse i Bayern, hvor indenrigsminister Hans Peter Friedrich kommer fra. Eksempelvis har lederen af økonomisk institut på Münchens Universitet, Hans Werner Sinn udtalt, at den tyske velfærdsstat vil blive udhulet af roma-indvandringen, og at det er på høje tid at revidere opholdsdirektivet EurActive: German economist denounces Roma benefits tourism, 6. maj /12

12 Det er i høj grad lokale myndigheder, der er ansvarlige for udbetalingen af velfærdsydelser i Tyskland og derfor også blandt disse, at bekymringerne er størst. I Storbritannien har premierminister Cameron gentagne gange adresseret problemet med EU-borgere, der misbruger den frie bevægelighed og uretmæssigt kræver sociale velfærdsydelser i Storbritannien. Han har annonceret, at der er behov for at justere de britiske regler for velfærdsydelser. Det britiske overhus, House of Lords, har på den anden side kritiseret regeringen for - trods gentagne opfordringer at undlade at underbygge sine anekdotiske fortællinger om velfærdsturisme med fakta og beviser. 39 Med venlig hilsen Lotte Rickers Olesen (3330) Thomas Fich (3611) 39 Se bl.a. The Guardian: David Cameron's bid to curb 'benefit tourism' meets setback, 14. september /12

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds tale (det talte ord gælder) Tak formand og tak for spørgsmålet.

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt 12. september 2013 Redegørelse om konsekvenserne af EU-domme om ret til SU til uddannelser i udlandet 1. Resumé Der er over det seneste halvandet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01) 11. marts 2014 J.nr. 14-0671908 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 311af 3. marts 2014

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04

Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04 Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04 lektor, ph.d Stine Jørgensen Dansk social sikring - Generel skattefinansiering - Personkredsregler der sikrer tilknytning til DK - National

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt 28. marts 2014 J.nr. 13-0578850 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Sammenfatning og opdatering af tidligere kortlægninger m.v. vedrørende adgang til velfærdsydelser i lyset af de EU-retlige forpligtelser

Sammenfatning og opdatering af tidligere kortlægninger m.v. vedrørende adgang til velfærdsydelser i lyset af de EU-retlige forpligtelser Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt N O T A T 28. marts 2017 Sammenfatning og opdatering af tidligere kortlægninger m.v. vedrørende adgang til velfærdsydelser i lyset af de EU-retlige

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

STUDERENDE FRA ANDRE EU- LANDE ER EN GOD FORRETNING

STUDERENDE FRA ANDRE EU- LANDE ER EN GOD FORRETNING STUDERENDE FRA ANDRE EU- LANDE ER EN GOD FORRETNING Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I 2013 afsagde EU-domstolen den såkaldte SU-dom. Dommen betyder, at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.11.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela"

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt NOTAT BESKÆFTIGELSESUDVALGET Centrale EU-domme med konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel Beskæftigelsesudvalget har anmodet om

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere