Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd. og Integration. EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 26. september 2013 EU-borgernes adgang til sociale ydelser Sammenfatning Debatten om EU-borgeres ret til danske velfærdsydelser som SU, børnecheck og dagpenge har raset over sommeren. Men hvad er baggrunden for EU- Domstolens afgørelser og hvori består problemet med den danske velfærdsmodel? Denne note ser nærmere på det retsgrundlag, Domstolen dømmer på baggrund af og på de principper, der støder sammen, når borgernes ret til fri bevægelighed i EU og ønsket om at bevare de nationale velfærdsmodeller kolliderer. Denne note forsøger at give et overblik over EU-reglerne om fri bevægelighed og social sikring i forhold til udbetalingen af danske velfærdsydelser. Noten opridser de væsentligste EU-regler, principper og domme, og gennemgår nogle af de problemstillinger, det har givet anledning til i forhold til det danske velfærdssystem. Endelig vil noten komme ind på, hvilke faktuelle oplysninger, der findes om udbetalingen af sociale ydelser til EU-borgere samt på debatten i de øvrige EU-lande. 1/12

2 1. Oversigt over EU-reglerne på området Den del af EU-retten, der har betydning for udbetalingen af danske velfærdsydelser til EU-borgere, findes i (a) traktaterne, (b) EU-lovgivningen og (c) EU- Domstolens retspraksis. a. Traktaterne Romtraktaten fastlagde allerede i 1957 nogle grundlæggende rettigheder og principper, som har væsentlig betydning for den retstilstand, der gælder på området i dag. Det drejer sig først og fremmest om arbejdskraftens frie bevægelighed 1, samt det hermed tæt forbundne forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet 2. Grundideen var, at enhver EU-borger frit skulle kunne søge og tage arbejde i andre EU-lande på lige vilkår med landets egne borgere, uden at blive mødt af forhindringer eller blive udsat for forskelsbehandling på grund af sin nationalitet. Romtraktaten gav også EU-lovgiver ret og pligt til at fastsætte nærmere regler om arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU 3. Desuden skulle EUlovgiver fastsætte nærmere regler for at sikre social tryghed for vandrende arbejdstagere, selvstændige og disses familier. 4 I den forbindelse skulle der bl.a. fastsættes regler om sammenlægning af forsikringsperioder (sammenlægningsprincippet) og om, at visse ydelser kunne tages med til andre EU-lande (eksportabilitetsprincippet 5 ). Et meget vigtigt princip i traktaten er desuden proportionalitetsprincippet, som indebærer, at omfanget af et indgreb altid skal stå i et passende forhold til målet. Princippet binder både EU-institutionerne, når de lovgiver, men også de nationale myndigheder, når de anvender eller gennemfører EU-retten nationalt. Endelig indførte Maastrichttraktaten i 1993 unionsborgerskabet, 6 som giver alle EU-borgere ret til at færdes og opholde sig frit på alle EU-landes områder på de betingelser og med de begrænsninger, der følger af traktaterne og lovgivningen. 1 Romtraktatens artikel 48, som i dag TEUF art TEUF, art TEUF, art.45, 46 og 47 4 TEUF, art Dette princip fremgår af TEUF, art TEUF, art. 20 og 21 2/12

3 b. EU-lovgivningen på området Traktatens grundlæggende regler er siden blevet suppleret af mere detaljeret EU-lovgivning. Den vigtigste lovgivning på området er: - Forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed fra Denne forordning regulerer EU-borgeres adgang til beskæftigelse i andre EUlande. Den indeholder bl.a. bestemmelser om arbejdsvilkår og om familiemedlemmers rettigheder. Forordningen fastslår, at vandrende arbejdstagere (dvs. personer, der arbejder i et andet EU-land end deres eget) har ret til samme sociale og skattemæssige fordele som landets egne arbejdstagere. De grundlæggende principper i forordningen er ligebehandling og fri bevægelighed, som også er fastslået i traktaten. - Forordningen om koordinering af social sikring fra Forordningen er fra 2004, men for en stor dels vedkommende sammenskriver den forordninger, som EU har vedtaget på området siden Forordningen koordinerer EU-landenes regler om social sikring for personer, der udnytter retten til fri bevægelighed. Det handler bl.a. om at sikre, at borgere ikke mister deres optjente, sociale rettigheder, når de får job i et andet EU-land. Det handler også om at forhindre, at personer optjener sociale rettigheder i flere lande samtidig. Forordningens regler om koordinering dækker f.eks. ydelser ved sygdom, barsel, pension, revalidering, arbejdsløshed og førtidspension. Forordningen supplerer - men erstatter ikke - medlemsstaternes lovgivning om sociale sikringsordninger, som er national kompetence. Forordningen fastslår også sammenlægningsprincippet 9, dvs. et princip om at perioder, hvor en EU-borger har været forsikret eller beskæftiget i et land, skal tælles med, når man vurderer, om personen i et andet land er berettiget til en ydelse, der forudsætter at man har været forsikret eller i beskæftigelse i et bestemt periode. Det handler således om, at optjeningsregler ikke må diskriminere arbejdstagere, der udnytter deres ret til fri bevægelighed. Forordningen fastslår også eksportabilitetsprincippet, som betyder, at en EUborger kan få udbetalt visse sociale sikringsydelser, uanset hvor i EU han eller 7 Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet. 8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. 9 Dette princip fremgår af TEUF, art /12

4 hun bor. Har man f.eks. gennem arbejdslivet optjent fuld ret til dansk pension, kan man få den udbetalt til den spanske solkyst. - Opholdsdirektivet fra Dette er nok det vigtigste stykke EU-lovgivning i forhold til udbetaling af sociale ydelser til vandrende arbejdstagere. Direktivet fastlægger betingelserne for, hvornår EU-borgere kan færdes og opholde sig lovligt i andre medlemsstater. Selvom direktivet er fra 2004, er det i realiteten en sammenskrivning af en række direktiver fra 1964 og frem og EU-Domstolens retspraksis på området. Direktivet skelner grundlæggende mellem økonomisk aktive og ikke-erhvervsaktive EU-borgere. - Økonomisk aktive (arbejdstagere, selvstændige) og deres familiemedlemmer har samme rettigheder som hjemlandets egne borgere. Det gælder bl.a. i forhold til modtagelse af sociale ydelser. - Ikke-erhvervsaktive (fx studerende, jobsøgende, pensionister og andre selvforsørgende) må som udgangspunkt opholde sig i et andet EU-land i op til 3 måneder uden andet krav end at de skal kunne vise deres pas. I denne periode er værtslandet ikke forpligtet til at udbetale sociale ydelser eller studiestøtte 11. Varer opholdet i mere end tre måneder (fx som studerende eller som jobsøgende), skal de råde over tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og deres evt. familiemedlemmer, dvs. at de ikke må udgøre en urimelig byrde for værtslandet. De skal desuden have en sygesikring. c. EU-Domstolens (og Kommissionens) fortolkning af reglerne På trods af de mange EU-regler på området er flere centrale begreber hverken defineret i traktaterne eller i EU-lovgivningen. Det gælder f.eks. et så central begreb som arbejdstager. Derudover er der opstået nogle situationer, som de skrevne regler ikke har kunnet give et klart svar på. Det har efterladt nogle væsentlige tvivlsspørgsmål, som Domstolen har været nødt til at udfylde, bl.a. på baggrund af formålsbeskrivelser og andre anvisninger i lovgivningen og i traktaterne. I det følgende gennemgås en række hovedproblemstillinger: 10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. 11 Artikel 24, stk. 2 i opholdsdirektivet. 4/12

5 - Hvornår er man en arbejdstager? Særligt begrebet arbejdstager har været genstand for omfattende retspraksis fra EU-Domstolen. Det skyldes navnlig, at man som arbejdstager fuldstændigt ligestilles med hjemlandets borgere, bl.a. i forhold til modtagelse af sociale ydelser. EU-Domstolens fortolkning af begrebet arbejdstager kan sammenfattes som følger: Man er arbejdstager, hvis man udøver en faktisk og reel beskæftigelse. Ved vurderingen, af om beskæftigelsen er faktisk og reel skal der lægges vægt på, at den pågældende præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger. Man er ikke arbejdstager, hvis beskæftigelsen fremstår som et rent marginalt supplement. Domstolen har også præciseret, at en ugentlig beskæftigelse på ned til timer i visse tilfælde kan være tilstrækkelig til at blive betragtet som arbejdstager 12. I den forbindelse skal kriterier som ret til betalt ferie, løn under sygdom, arbejdsforholdets varighed, overenskomstforhold mv., indgå i den samlede vurdering 13. EU-Domstolen har også fastslået, at en tidsbegrænset kontrakt på 10 ugers arbejde var tilstrækkelig til, at en person kunne betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand 14. Der skal dog altid foretages en konkret og individuel vurdering af hver enkelt sag. - Hvornår har EU-studerende ret til økonomisk støtte? Udgangspunktet i opholdsdirektivet er, at studerende er ikke-erhvervsaktive, og at de ved studieophold i et andet EU-land selv skal have penge med til deres underhold. Spørgsmålet var imidlertid sat på spidsen i SU-dommen fra februar Sagen handlede om en hollandsk studerendes ret til dansk SU, efter at han i en kort periode havde arbejdet på fuld tid i Danmark og efter studiestarten på CBS fortsatte med erhvervsarbejde ved siden af studiet. Domstolen fastslog, at han havde status som arbejdstager efter EU-retten og at han derfor ikke 12 jf. EU-Domstolens dom i Kempf (sag C-139/85) og Megner og Scheffel (sag C-444/93). 13 Jf. EU-Domstolens dom i sagen Genc (sag C-14/09). I den konkrete sag var der tale om 5,5 timers ugentlig beskæftigelse. Domstolen tog ikke stilling til, om de 5,5 timer var tilstrækkelig til at være omfattet af arbejdstagerbegrebet, eller om der var tale om beskæftigelse af rent marginal karakter, da det blev overladt til medlemsstaten at foretage denne vurdering. 14 Dommen Franca Ninni-Orasche (sag C-413/01). 15 Dom af 21. februar 2013 i sag C-46/12. Læs mere om dommen i EU-note 43 af 2. juli /12

6 kunne nægtes dansk SU. Det havde i den forbindelse ingen betydning, om han var kommet til Danmark med det endelige mål at studere 16. Dommen indebærer, at studerende, som har status arbejdstagere, også har ret til andre sociale ydelser end SU, herunder børnepenge til deres forsørgelsesberettigede børn 17. EU-Domstolen har også udtalt sig om retten til sociale ydelser til studerende, som ikke havde status som arbejdstagere. Det var i Grzelczyk-dommen fra Sagen handlede om en fransk statsborger, der studerede i Belgien, og som de første tre år ernærede sig ved forskellige småjobs. Det fjerde år søgte han den belgiske»minimex«, en form for kontanthjælp som belgiske studerende også kan søge. Han fik afslag fra de belgiske myndigheder, med henvisning til, at han var studerende. EU-Domstolen fastslog, at han havde ret til støtte og begrundede det med EU s forbud mod forskelsbehandling og unionsborgerskabet. Domstolen fastslog bl.a., at selv om studerende ikke har ret til støtte, når de rejser til et andet EU-land for at studere, kan deres økonomiske situation ændre sig. Bedømmelsen af, om de kan forsørge sig selv, skal derfor reelt foretages når de ankommer til landet. Domstolen fastslår dog, at der er en grænse for studerendes ret til ligebehandling med landets egne studerende i forhold til social støtte. Støtten må ikke være til urimelig byrde for værtslandet. Et andet spørgsmål er retten til at tage SU med til studier i udlandet. Dette spørgsmål var genstand for de to domme fra juni og juli 2013, hhv. Gieschdommen 19 fra Luxembourg og Prinz & Seeberger-dommen 20 fra Tyskland. Centralt for begge disse domme var, at nogle studerende i modsætning til hjemlandenes egne studerende havde fået afslag på støtte til studier uden for hhv. Luxembourg og Tyskland. Begrundelsen var, at selv om de havde tilknytning til landene, havde de ikke haft bopæl i disse lande inden de rejste ud. Bopælskravene var indført for at sikre, at støtten alene tilfaldt studerende med en tilstrækkelig grad af tilknytning til hjemlandene. Domstolen fandt i begge sager, at bopælskravene forfulgte et legitimt formål, men Domstolen vurderede, at bopælskravene ikke levede op til proportionalitetsprincippet. Ifølge Domstolen fandtes der andre og mindre indgribende midler til at sikre, 16 Flere juridiske forskere, bl.a. lektor Catherine Jacqueson fra Københavns Universitet har i øvrigt udtalt, at der for så vidt ikke er noget juridisk overraskende i denne som, som følger Domstolens sædvanlige praksis på området. jf. hendes indlæg i Jyllandsposten den 28. februar Jf. Skatteministerens svar af 27. august 2013 til Europaudvalget - EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål Dom af 20. september 2001, sag C-184/99, Grzelczyk. 19 Dom af 20. juni 2013, sag C-20/12, Giesch. 20 Dom af 18. juli 2013, forenede sager C-523/11 og C-585/11, Prinz & Seeberger. 6/12

7 at støtten kun tilfaldt personer med tilknytning til landet. Derfor var bopælskravet i strid med unionsborgerskabet. - Fra hvilket tidspunkt har EU-borgere ret til børneydelser? I juni 2013 besluttede Skatteministeriet at ændre praksis for udbetaling af børnecheck og børnetilskud efter en henvendelse fra Kommissionen 21. Baggrunden var, at Danmark i 2010 havde indført et optjeningsprincip for børne- og ungeydelse og børnetilskud, der også omfattede EU-borgere. Det betød, at personer, for at kunne modtage ydelserne fuldt ud, skulle have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i 2 år inden for de seneste 10 år. Kommissionen fandt med henvisning til 2 EU-domme fra 2010 og , at det danske optjeningsprincip var i strid sammenlægningsprincippet i forordningen fra 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (jf. ovenfor). Konsekvensen er, at der ved beregning af retten til disse ydelser til personer fra andre EU-lande skal medregnes den periode, der er tilbagelagt i andre EU-lande. - Har arbejdssøgende fra andre EU-lande ret til sociale ydelser? I henhold til opholdsdirektivet fra 2004 er arbejdssøgende ikke-erhvervsaktive og er derfor udelukket fra sociale ydelser de første tre måneder. Hvis arbejdssøgende bliver i landet efter tre måneder skal de desuden kunne forsørge sig selv og må ikke lægge værtslandet til urimelig byrde. I Vatsouras-dommen fra skulle EU-Domstolen tage stilling til en anmodning om tysk bistandshjælp fra to græske statsborgere, som var rejst til Tyskland i 2006 for at arbejde. Efter ganske kortvarigt at have haft arbejde i Tyskland søgte de om tysk bistand, men fik afslag med den begrundelse, at de ikke var arbejdstagere. Domstolen overlod afgørelsen om, de kunne betragtes som arbejdstagere til den tyske domstol. Domstolen udtalte dog, at arbejdssøgende er omfattet af retten til ligebehandling med henblik på ansøgning om en økonomisk ydelse, som har til formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet. Med andre ord omfatter opholdsdirektivets undtagelse for ikke-erhvervsaktive ikke alle økonomiske ydelser til arbejdssøgende, men kun sociale ydelser. I den forbindelse præciserer Domstolen, at formålet med ydelsen skal vurderes i forhold til resultaterne og ikke til ydelsens formelle struktur. Domstolen bemærkede også, at det er legitimt, at et værtsland kun udbetaler en sådan ydelse til arbejdssøgende, der har en reel forbindelse til arbejdsmarkedet i værtslandet. Hvorvidt der består en sådan forbindelse, afhænger ifølge Domstolen 21 Jf. EUU Alm.del Bilag 437 af 22 Dommene fra hhv og 2013 er sag C-257/10, Bergström og sag C-619/11, Chassart. 23 Dom af 4. juni 2008, sag C-22/08 og C-23/08 7/12

8 bl.a. af, om det kan fastslås, at personen i et rimeligt tidsrum faktisk og reelt har søgt arbejde i medlemsstaten Ret til dagpenge fra dag 1? Et andet spørgsmål, der blev sat på spidsen hen over sommeren, handler om retten til at optjene ret til danske dagpenge i andre EU-lande. I den forbindelse forlød det, at Kommissionen er i færd med at undersøge om kravet i dansk lovgivning om, at man for at blive dagspengeberettiget i Danmark skal have haft beskæftigelse i Danmark i 3 af de 12 måneder, som kræves for at kunne få dagpenge 25. Der er dog så vidt vides ikke taget nogen konkrete skridt fra Kommissionens side i forhold til denne sag. 2. Hvori består problemet i forhold til den danske velfærdsmodel? En del af udfordringen i forhold til udbetalingen af sociale ydelser og EUreglerne skyldes den måde vi herhjemme har skruet velfærdsydelserne sammen på. Danmark og de andre nordiske lande hylder den såkaldte universelle velfærdsmodel. Denne model er især karakteriseret ved, at velfærdsydelserne er afkoblet fra finansieringen. Modellen indebærer en implicit skattefinansieret forsikring for alle, med en relativ stor grad af økonomisk omfordeling. Som udgangspunkt er der således lige adgang til velfærdsgoderne, som betales over skatterne, men altså uden kobling til finansieringen 26. I forhold til ydelser som SU, børneydelser, kontanthjælp, boligsikring og lign er der således tale om ydelser, som automatisk udbetales til folk på baggrund af deres sociale eller familiemæssige situation, og ikke ud fra deres bidrag eller beskæftigelsesmæssige situation. Hvor stort er problemet? Det er vanskeligt at finde fuldstændige tal for udbetalingen af sociale ydelser til borgere fra andre EU-lande i henhold til EU-retten. 24 Jf. EU-note af 9. juni 2009 samt Jf. artikel af Catherine Jacqueson, 2010, ' Unionsborgerens ret til sociale ydelser efter EU-retten - Hvilken vej blæser vinden? ' i EU-Ret & Menneskeret, nr. 3, s Jf. fx artikel i ugebrevet A4, den 5. september 2013: 26 Jf. Beskæftigelsesministeriets Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser, marts 2011, s. 5. Pressemeddelelser/2011/Optjening/Samlet%20rapport.ashx 8/12

9 I forbindelse med opgivelsen af optjeningsprincippet til danske børneydelser oplyste Skatteministeriet, at opgivelsen af kravet ville koste regeringen 15 mio. kr. årligt. Det drejer sig om i alt EU/EØS-borgere, der vil kunne få udbetalt børneydelser. Der udbetales børne- og ungeydelse for i alt 14,5 mia. kr. og børnetilskud for i alt 2,5 mia. kr. om året i Danmark. 27 Hvad angår SU har regeringen foretaget en konsekvensberegning, der viser, at den nævnte SU-dom fra februar 2013 vil koste statskassen 200 mio. kr. årligt i SU-stipendier til EU/EØS-borgere. 28 Samtidig vurderer regeringen, at de nye kriterier, regeringen vil indføre i forhold til at modtage SU til studier i udlandet som følge af den tyske dom fra juli 2013, betyder en merudgift på 38 mio. kr. årligt. De samlede udgifter til SU er i Danmark på ca. 20 mia. kr. årligt. 29 Ifølge beskæftigelsesministeren er antallet af dagpengemodtagere fra de 10 østeuropæiske EU-lande steget fra personer i 2009 til i I samme periode er antallet af statsborgere på kontanthjælp fra de ti lande steget fra til Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at mens beskæftigelsen i denne periode generelt faldt i Danmark, steg antallet af statsborgere fra de ti østeuropæiske lande med lønindkomst i Danmark fra til Blandt forudsætningerne for at få udbetalt dagpenge er, at man har været medlem af en A-kasse i mindst et år og at man har haft arbejde et ud af de seneste tre år (jf. også den debat om EU-borgeres ret til dagpenge fra dag 1). Med til billedet af problemets omfang hører også tal for, hvor meget vandrende arbejdstagere fra EU-lande på den ene side bidrager med i det danske samfund i form af arbejdsindsats, skatteindtægter mv. og på den anden side trækker på de sociale velfærdsydelser. Der er imidlertid kun lavet få analyser af dette. Den tidligere regering nedsatte en arbejdsgruppe, der analyserede indvandringens økonomiske konsekvenser. 31 Denne skelner imidlertid ikke mellem EU-borgere og borgere fra andre udviklede lande. Den nuværende regering har foretaget en analyse af de samfundsøkonomiske gevinster ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende. 32 Tænketanken Kraka har lavet analyser af hen- 27 Jf. Skatteministeriets pressemeddelelse af 18. juni 2013, 28 Svar på spørgsmål nr. 42 (alm.del) 3. april 2013 fra Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelse til Europaudvalget 29 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelse i mundtligt svar til Europaudvalget på samråd den 12. september Svar på spørgsmål nr. 422 (Alm.del) 29. juli 2013 fra beskæftigelsesministeren til Beskæftigelsesudvalget: 31 Indvandringens økonomiske konsekvenser, delrapport, april Analyse af samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, 12. marts /12

10 holdsvis børnepenge udbetalt til statsborgere fra andre EU/EØS-lande og østeuropæere bosat i Danmark. 33 Den svenske økonom, Joakim Ruist, har udarbejdet en undersøgelse, som viser, at EU-borgere, som er kommet til Sverige fra Østeuropa siden EUudvidelsen, ikke har kostet den svenske statskasse penge, men derimod givet et lille nettobidrag til den offentlige sektor. 34 Har andre lande tilsvarende udfordringer? Som nævnt anvender Danmark den universelle model. Herover for står to andre modeller, som anvendes i andre EU-lande. Det drejer sig om: - Den arbejdsmarkedsbaserede (korporative) model (anvendes fx i Mellemeuropa, herunder Tyskland, Frankrig og Italien). Modellen bygger på et princip om beskæftigelse for den enkelte som grundlag for retten til ydelser. De beskæftigede forsikres via sociale bidrag fra lønmodtageren, fagforeningen og/eller arbejdsgiveren. Ydelserne er baserede på arbejdsmarkedsfinansierede forsikringer og tildeles primært i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Adgangen til og omfanget af velfærdsgoder er således bedst for de beskæftigede og stiger med antal år på arbejdsmarkedet. Til gengæld er de, der befinder sig uden for arbejdsmarkedet, i høj grad afhængige af sociale netværk og familie. Den arbejdsmarkedsbaserede model er med til at opretholde statusforskelle og medfører kun begrænset økonomisk omfordeling Den residuale model (som fx anvendes i Storbritannien). I modsætning til den universelle model lægges der vægt på, at de frie markedskræfter sørger for, at hovedparten af efterspørgslen på velfærdsydelser imødegås. I denne velfærdsmodel har markedet og individet frihed til at bestemme udviklingen. Det offentlige yder kun et minimum af universelle goder Østeuropæiske arbejdstagere bosat i Danmark og Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande, analyser fra Kraka, 9. juli Free immigration and welfare access: the Swedish experience. Joakim Ruist, juni 2013: 35 Jf. Beskæftigelsesministeriet; Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser, marts 2011, s Jf. Beskæftigelsesministeriets Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser, marts 2011, s /12

11 Debatten i andre EU-lande Debatten om balancen mellem fri bevægelighed og nationale velfærdsordninger er imidlertid ikke begrænset til lande, der som Danmark har en universel velfærdsmodel. Justits- og/eller indenrigsministre fra Tyskland, Holland, Østrig og Storbrittanien skrev i april 2013 et brev til det irske formandskab, hvor de anmodede om, at spørgsmålet om fri bevægelighed og sociale velfærdsydelser kom på dagsordenen for et rådsmøde. 37 Brevet er primært udtryk for en anden problemstilling, end den vedrørende SU-domme og børnepenge, der præger den danske debat. De fire lande taler nemlig om EU-borgere, der ikke lever op til kriterierne for fri bevægelighed og dermed belaster de nationale/lokale budgetter ved at gøre brug af sociale ydelser, de ikke er berettiget til. Brevet beklager, at der ikke findes effektive sanktioner mod snyd og er utilfredse med, at man ikke forhindrer EU-borgere, der er taget i at svindle med velfærdsydelser, i at rejse ind i landet igen. Brevet adresserer dog også spørgsmålet om borgere fra andre EUlande, der i deres nye hjemland kræver sociale ydelser fra dag et uden første at have bidraget til fællesskabet i form af f.eks. skattebetalinger. For at finde en debat, der minder om den danske, kan man se på de nyere domme om retten til SU. I et nærhedstjek fra juni 2013, rejser den hollandske regering spørgsmålet om SU og studentermobilitet. I 2012 blev Holland dømt ved EU-Domstolen for at indføre et bopælskrav (en såkaldt tre-ud-af-seks-års - regel) for at kunne komme i betragtning til støtte til videregående studier, der gennemføres uden for Holland. Regeringen mener i den forbindelse, at der bør findes en balance mellem fremme af studentermobilitet og princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed. I samme undersøgelse giver den hollandske regering udtryk for, at lovgivningen bør ændres, når EU-Domstolen fortolker lovgivningen på en måde, som ikke er i overensstemmelse med lovgivernes intentioner. I Tyskland er diskussionen om EU-borgeres ret til velfærdsydelser særlig aktuel i de konservative kredse i Bayern, hvor indenrigsminister Hans Peter Friedrich kommer fra. Eksempelvis har lederen af økonomisk institut på Münchens Universitet, Hans Werner Sinn udtalt, at den tyske velfærdsstat vil blive udhulet af roma-indvandringen, og at det er på høje tid at revidere opholdsdirektivet EurActive: German economist denounces Roma benefits tourism, 6. maj /12

12 Det er i høj grad lokale myndigheder, der er ansvarlige for udbetalingen af velfærdsydelser i Tyskland og derfor også blandt disse, at bekymringerne er størst. I Storbritannien har premierminister Cameron gentagne gange adresseret problemet med EU-borgere, der misbruger den frie bevægelighed og uretmæssigt kræver sociale velfærdsydelser i Storbritannien. Han har annonceret, at der er behov for at justere de britiske regler for velfærdsydelser. Det britiske overhus, House of Lords, har på den anden side kritiseret regeringen for - trods gentagne opfordringer at undlade at underbygge sine anekdotiske fortællinger om velfærdsturisme med fakta og beviser. 39 Med venlig hilsen Lotte Rickers Olesen (3330) Thomas Fich (3611) 39 Se bl.a. The Guardian: David Cameron's bid to curb 'benefit tourism' meets setback, 14. september /12

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN Brøkpension 1. Klagernes navne (efternavne og fornavne): 2. Repræsenteret af: (1) Pedersen Nyberg,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt

Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt Jon Kvist Introduktion Velfærdsturisme er et af de mest debatterede socialpolitiske emner og kan få afgørende betydning for dansk velfærdspolitik. Spørgsmålet

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice 2009 Udlændingeservice [VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere