Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene"

Transkript

1 Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund

2 Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område Arbejdstid Tjenestens tilrettelæggelse Tjenestenormer Prøvetjenester Anden tjeneste Pauser Tjeneste uden for hjembyen Turnévirksomhed Fridage Ferie og opvarmning Tjenesten i almindelighed Tjenestepligter... 8

3 Side 3 1. Område I tilslutning til overenskomsten for musikere i landsdelsorkestrene er indgået dette protokollat. 2. Arbejdstid Månedsnormen for en fastansat musiker ved et af de 5 landsdelsorkestre udgør 111 timer med en tilstræbt ugentlig norm på 25,6 timer. Månedsnormen inkl. forberedelse udgør 160,3 timer. De relevante bestemmelser i 3-13 kan fraviges ved lokal aftale (det enkelte orkesters ledelse og orkestrets interne forening). Bemærkning: Med hensyn til 11 om ferie kan fravigelser kun aftales med hjemmel i Aftale om ferie for personale ansat i kommunerne. (05.12) 3. Tjenestens tilrettelæggelse Tjenestetiden tilrettelægges inden for kl eller kl Tjenestens forløb og indhold skal tilrettelægges, således at en hensigtsmæssig udnyttelse opnås. Der skal mellem afslutningen af den ene dags tjeneste og påbegyndelsen af den næste dags tjeneste hengå mindst 11 timer. 4. Tjenestenormer Den samlede daglige arbejdstid må ikke overskride 6 1/2 time, jf. dog 8, stk. 5 og 9, stk. 1. Ingen tjeneste kan beregnes til mindre end to timer, dog undtaget forprøver, jf. 5, stk. 3. Tjenester ud over to timer beregnes arbejdsmæssigt pr. påbegyndt 1/2 time. Tidsintervallet mellem to prøvetjenester skal være mindst 1/2 time; er dette ikke tilfældet, tæller den mellemliggende tid som fortsat tjeneste. Opholdet mellem prøve og koncert bør ikke være under 5 timer. Bestemmelsen kan kun fraviges efter forudgående drøftelse.

4 Side 4 Hvis en tredje tjeneste bliver nødvendig på en dag, hvor der i forvejen er bestemt to tjenester, skal der, uanset dennes tidsmæssige placering, betales for den tredje tjeneste, jf. overenskomstens 4.1, stk. 2 henholdsvis 7, stk. 3 jf. dog stk. 6. Stk. 6 Der kan indtil 6 gange årligt kræves udført 3 tjenester på én dag uden særlig betaling, f.eks. i tilfælde af prøve med tilrejsende solister eller ved sygdom blandt de medvirkende. 5. Prøvetjenester Prøvetjenester har normalt varighed af fra 2 til 4 timer beregnet pr. påbegyndt halve time. Hvor der samme dag er ansat koncert og/eller teatertjeneste, må den daglige prøvetid ikke overskride 3 timer. Finder koncert/-teatertjeneste sted efter kl , kan der dog på sådanne dage én gang ugentlig ansættes en 4 timers prøve. Ud over bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan der afholdes forprøver af indtil 1 times varighed før en koncert/teatertjeneste, jf. dog 4, stk. 1. Sådanne forprøver påbegyndes maksimalt to timer før - og skal afsluttes senest en halv time før - koncertens/teatertjenestens begyndelsestidspunkt. Forprøve og koncert regnes for én tjeneste. Er der ikke samme dag ansat koncert og/eller teatertjeneste, kan den samlede daglige prøvetid forøges til 5 timer, eventuelt fordelt med 2 tjenester. Brug af 5 timers daglig prøve skal drøftes med orkestrets interne forening. Den samlede daglige tjenestetid ved afsluttende prøver, der udelukkende omfatter teaterprøver, operaprøver, korværker m.v., kan dog udvides til i alt 6 1/2 time. Stk. 6 Den samlede tjenestetid på dage, hvor indspilning finder sted, kan ikke overstige 5 timer. Stk. 7 Ved udenbys og udenlandske arrangementer kan der, hvor forholdene gør det påkrævet, ud over normen i 8, stk. 5 og 9, stk. 1, afholdes prøve i hjembyen på afrejse- og hjemkomstdagen. 6. Anden tjeneste På søn- og helligdage kan orkestermedlemmerne - vederlagsfrit - pålægges prøver på indtil 2 timer som afskrives med dobbelt tjenestetid og som højst kan pålægges orkestret 6 gange årligt.

5 Side 5 For prøver herudover på søn- og helligdage ydes der de pågældende orkestermedlemmer et vederlag, jf. stk. 2. Prøver på søn- og helligdage skal så vidt muligt afsluttes senest kl Hvis protokollatets tjenestenormer overskrides - efter drøftelse med orkestrets interne forening - får orkestermedlemmerne et vederlag svarende til overspilsbetaling, jf. overenskomstens 5, stk. 2. Månedsnormen påvirkes ikke af tjeneste udført efter stk Pauser I de enkelte tjenester skal der gives følgende pauser, der medregnes i tjenestetiden: 1. Ved forprøver: min. 2. Ved tjenester af 2 timers varighed: min. Ved tjenester af 2½ times varighed: min. Ved tjenester af 3 timers varighed: min. Ved tjenester af 3½ times varighed: min. Ved tjenester af 4 timers varighed: min. Ved tjenester af 5 timers varighed: min. Pauser ud over 30 min. kan deles. 3. Ved prøver efter 5, stk. 5 gives minimum 55 min., der kan fordeles under hensyntagen til scenegangen. Ved oratorier og musikdramatiske fremførelser kan pausen dog nedsættes til 15 min. De således ikke afholdte pauser medregnes i tjenestetiden. 8. Tjeneste uden for hjembyen Tjenestetiden ved udenbys koncerter tilrettelægges så vidt muligt inden for tiden kl eller kl Hjemkomst kan ske efter midnat. I sådanne tilfælde betaler institutionen dokumenterede udgifter til hjemtransport, hvis offentlige transportmidler ikke kan benyttes. Ved udenbys koncerter beregnes tidsrummet fra afrejse til hjemkomst som tjenestetid. Hver påbegyndte ½ time, bestemt fra afrejsen, medtages i tjenestetidsberegningen.

6 Side 6 Ved ud- og hjemrejse inden for et døgn må tjenestetiden ikke overstige 8 timer. Stk. 6 Der kan dog maksimalt 10 gange pr. år dispenseres fra bestemmelserne i stk. 5 med en maksimal tjenestetid på 10 timer. 9. Turnévirksomhed Ved turné beregnes tjenestetiden som 6½ time pr. døgn. Planlægning af turné skal drøftes med orkestrets interne forening. Uagtet tjenestetidsberegning, jf. stk. 1, skal der i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen holdes fridage under turnéen. Fridagen tæller ikke som tjenestetid. 10. Fridage Orkestermedlemmerne har krav på en ugentlig fridag, der tilstræbes placeret om søndagen med frihed fra lørdag kl , jf. dog 6, stk. 1. Bemærkning: Parterne er enige om, at weekendtjeneste har familiemæssige konsekvenser, og vil søge at begrænse antallet så vidt det er muligt. Orkestermedlemmerne har desuden krav på fridag: Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag samt Nytårsdag. Efter aftale med orkestrets interne forening kan der dog i ekstraordinære situationer afvikles tjeneste på de i stk. 2 anførte dage. Hvis der afvikles tjeneste på de i stk. 2 nævnte dage samt på Store Bededag og Kr. Himmelfartsdag, får orkestret fridage herfor. Afvikling af disse fridage finder sted efter aftale mellem parterne.

7 11. Ferie og opvarmning Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 7 Aftale om ferie for personale ansat i kommunerne gælder (KL s løn og personale 05-12), jf. overenskomstens 28 pkt. 20, med tilføjelse af de under stk. 2 og 3 nævnte bestemmelser. For medlemmer af Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester gælder følgende: 1. Der afholdes 4 ugers sommerferie og derefter 1 uge til opvarmning. 2. Sommerferien skal gives samlet og så vidt muligt inden for skolesommerferien. 3. Hvis tjeneste forud for sommerferien har medført tab af fridage, tillægges disse sommerferieperioden. 4. Orkestret afholder 1 uges vinterferie i tidsrummet mellem den 15. januar og den 15. april. Vinterferien behøver ikke nødvendigvis at følge en kalenderuge. Vinterferien kan efter aftale med den interne forening flyttes til skolernes efterårsferie. For medlemmer af Sjællands Symfoniorkester gælder følgende: 1. Der afholdes 2 ugers samlet sommerferie med tillæg af 2 opvarmningsdage i Tivolisæsonen, jf. overenskomst med Københavns Sommertivoli. Den resterende del af sommerferien afholdes med 2 uger efter Tivolisæsonen med tillæg af 1 uges opvarmningsfrihed. Hertil kommer 1 uges ferie i umiddelbar forbindelse med påsken. 2. Har tjenesten medført tab af fridage, tillægges disse ferieperioden efter Tivolisæsonen. 3. Desuden afholder orkestret 1 uges vinterferie i tidsrummet mellem den 15. december og den 15. januar. Efter aftale med orkestrets interne forening kan tidspunktet for vinterferiens placering dog ændres. Koncertmesteren har ud over det i stk. 2 og 3 anførte mindst 5 ugers frihed til forberedelse og faglig udvikling mv. 12. Tjenesten i almindelighed Tjenesten tilrettelægges således, at orkestermedlemmerne 8 dage i forvejen er bekendt med, hvornår tjenesten skal finde sted. Forud for hver kalendermåned opslås i orkestrets lokaler en orienterende plan over tjene-sten i de kommende 3 måneder. De enkelte tjenester så som koncerter, prøver, forestillinger, etc. bekendtgøres ved opslag som tjenesteplaner eller gennem regissør, respektive kapelmester. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysninger om begyndelses- og afslutningstidspunkt.

8 Side 8 Orkestermedlemmerne har pligt til på forhånd at orientere sig om den daglige tjeneste og at møde velforberedte til prøverne. Når særlige hensyn gør sig gældende, kan ændringer foretages med 24 timers varsel. Ved ændring af tjenesten giver regissøren omgående besked til orkestermedlemmerne. Ændres en tjeneste med mindre end 36 timers varsel, medregnes den planlagte tjeneste i månedsnormen. 13. Tjenestepligter Senest 5 min. før tjenestens begyndelse skal orkestermedlemmerne have indtaget deres pladser. Ingen må under tjenesten forlade sin plads uden den tjenestegørende dirigents samtykke, uanset om det på prøvelisten eller det officielle program fastsatte tidspunkt overskrides. Afslutningstidspunktet kan i særlige tilfælde udskydes i indtil 15 min. Inden en tjenestes påbegyndelse må enhver sørge for, at det (eller de) af den pågældende benyttede instrument(er) er i orden og stemt. Stemningen ledes af koncertmesteren, som har ret og pligt til at påtale utilstrækkelig udførelse af stemningen. Påklædningen ved koncerter skal være ensartet og aftales mellem de enkelte institutioner og orkesterforeningens bestyrelse. Ethvert orkestermedlem er forpligtet til at efterkomme de bestemmelser vedrørende tjenesten, som måtte blive truffet af institutionens ledelse eller den af denne bemyndigede. Stk. 6 Ethvert orkestermedlem er under tjenesten forpligtet til at efterkomme de anvisninger og bestemmelser vedrørende tjenestens udførelse, tjenestetiden m.v., der træffes af orkestrets ledelse. Stk. 7 Ethvert orkestermedlem er forpligtet til samvittighedsfuldt at følge dirigenten i dennes bestræbelser for at opnå de bedst mulige kunstneriske resultater. København, den 22. oktober 2009

9

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre KL Dansk Musiker Forbund Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Indholdsfortegnelse Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 2

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) DETFÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved folketeatret.dk

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) Foreningen af Ars Novas Sangere

mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) Foreningen af Ars Novas Sangere BEMÆRKNING HENRIETTE 2/2-11: Timeløn 232 kr. Diætsatser følger statens takster. OVERENSKOMST 1. Almindelige bestemmelser mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) og Foreningen af Ars Novas Sangere 1.1

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for Overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark angående tjenesteforhold og lønvilkår for farmaceuter beskæftigede på apotekerne i Danmark samt angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere