Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016"

Transkript

1 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling Drift af følgende ejendommen Møllegårdsvej 9, Tistrup som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi. Udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, el, vand, varme, vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter. Ejendommen er nedrevet. Beskrivelse af reduktioner: Beløbet er flyttet til Børnehaven Møllehuset fra 1. januar 2016 til dækning af forbrugsafgifter.

2 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur Hovedfunktion: 22. Folkeskoler m.m. Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget Folkeskoler Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne I alt bevilling Folkeskoler Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus og omfatter udgifter vedr.: Undervisningstimer i klasse efter Varde Kommunes ressourcetildeling Drift af specialklasser Modtagerklasser Sprogundervisning Pædagogisk Central Skole IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunale betalinger.

3 Varde Kommune Elevtal pr. 5. september 2011 Elevtal pr. 5. september 2012 Elevtal pr. 5. september 2013 Elevtal pr. 5. september 2014 Forventet elevtal pr. 5. september 2015 Elevtal bhv. Klasser Elevtal klasse Elevtal klasse Elevtal 10. klasse Elevtal specialklasser 221 (excl. Enkeltintegrered e) 209 (excl. Enkeltintegrered e) 172 (excl. Enkeltintegrered e) 143 (excl. Enkeltintegrered e) 142 (excl. Enkeltintegrered e) Oversigt over antal skoler og elever: 2009/ / / / /2015 forventet Folkeskoler Antal skoler Antal elever Antal klasser (excl Specialklasser) Ressourcetildelingen er i henhold til den godkendte tildelingsmodel for folkeskolerne i Varde Kommune med baggrund i elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Fra 1. august 2014 består tildelingen af en grundtildeling på baggrund af ministeriets vejledende timetal til fagopdelte lektioner til de enkelte årgange beregnet med max. 28 elever pr. klasse ud fra elevtallet pr To på hinanden følgende årgange med tilsammen 28 elever eller derunder tildeles som én klasse. Den understøttende undervisning beregnes med udgangspunkt i ministeriets vejledende timetal. Tildelingen er beregnet med 50% til lærere og 50% til pædagoger jfr. KL s vejledning. Herudover er der en elevbaseret tildeling hvor de første 100 elever udløser 2,75 stilling, og efterfølgende elever tildeles en faktor 0,01662 af en lærerstilling. Derudover tildeles en faktor på 0,01819 pr. elev i klasse af en pædagogstilling. Desuden tildeles ledelsestid, sekretær og tekniskservicemedarbejder. Der tildeles ligeledes skolerne beløb til materiale- og aktivitetsafhængige udgifter og ejendomsudgifter.

4 Der er afsat kr. pr. år til opgradering af det samlede skole-it område. Der er igangsat vidtgående plan med opgradering af trådløst net, vedligehold/udskiftning af it-udstyr, opgradering af kapacitet og hastighed af linjer mellem skoler og internet og uddannelse og opkvalificering af undervisningskorps. Der er afsat kr. i 2016 vedr. øgede driftsudgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen. Beløbet vedrører perioden 1. januar 2016 til 31. juli Der er budgetteret med udgift til 118 elever som undervises i andre kommunes folkeskoler, og med indtægt fra andre kommuner til 72 elever som undervises i Varde Kommune. Der er fra 1. januar 2016 budgetteret med 5 modtagerklasser. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret som følge af et forventet fald i elevtallet med 110 elever samt færre klasser pr. 1. august For skoleåret 2016/17 er der indregnet et fald på 77 elever, for skoleåret 2017/18 et fald på 199 elever, for skoleåret 2018/19 et fald på 95 elever og for skoleåret 2019/2020 et fald på 108 elever.. Ovenstående betyder en reduktion i 2016 på kr. i forhold til det fremskrevne budget. Der forventes en mindre udgift på kr. vedr. specialundervisning. Mindre udgiften skyldes, at der er færre elever i specialklasserne, hvilket betyder 3 klasser mindre end i skoleåret 2014/2015. Beløb afsat til ekstra lønstigninger som følge af skolereformen jfr. overenskomsten er kr. mindre end oprindelig afsat. Midlertidig kompetencetillæg på folkeskoleområdet bortfalder fra 1. august 2016 hvorfor budgettet reduceres med kr. i 2016 og kr. i overslagsårene. I forbindelse med skolereformen blev der afsat en pulje til uforudsete udgifter i 2014 og 2015 på kr. Denne bortfalder fra 1. januar Beløb afsat til øgede driftsudgifter som følge af skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen bortfalder fra 1. august 2016 hvorfor budgettet er reduceret med kr. i 2016 og kr. i budgetoverslagsårene. IT-udgifterne vedr. 10iCampus reduceres med kr. med baggrund i regnskabet for tidligere år. Beskrivelse af udvidelser: Mellemkommunale betalinger for undervisning af elever i andre kommuners folkeskoler forventes at blive kr. højere en oprindelig budgetteret, hvilket skyldes flere elever i andre kommuner. Udgifterne vedr. støttetimer samt mellemkommunale betalinger vedr. specialklasser forventes at bliver kr. højere end oprindelig budgetteret.

5 Der er afsat kr. fra 1. januar 2016 til 1 modtagerklasse mere på grund af stigende tilgang af flygtninge Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Udgifter vedr. skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer. Der er i 2016 afsat kr. til formålet Syge- og hjemmeundervisning Udgifter til syge- og hjemmeundervisning, bl.a. udgifter til undervisning af børn indlagt på sygehuse både indenfor regionen og udenfor regionen. Beløbet kan opdeles i 2 dele, den ene er udgifter til undervisning på Sydvestjysk Sygehus samt undervisning på psykiatriske sygehuse. Dette afregnes forhold til befolkningstal. Udgiften er beregnet til kr. Derudover skal påregnes udgifter til børn som indlægges udenfor Gl. Ribe Amt f. eks. Rigshospitalet og Universitetshospitaler. Der er budgetteret med kr. pr. år Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, konsulenter, og administrative medarbejdere Skolefritidsordninger Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Desuden er der SFO 2 og SFO 3 i Oksbøl.

6 Varde Kommune Antal børn pr. 5. septeber 2011 Antal børn pr. 5. septeber 2012 Antal børn pr. 5. september 2013 Antal børn pr. 5. september 2014 Forventet antal børn pr. 5. september 2015 SFO-Børn Special-SFO* ** 0** Skoleklub Højgården Samuelsgården: SFO SFO Isbjergparken: Fritidsklub Juniorklub Varde Fritids- og Juniorklub**: SFO SFO * Tilbuddet er ændret til heldagstilbud fra 1. august ** Fra 1. august 2015 er tilbuddet ændret til juniorklub og ungdomsklub efter ungdomsskoleloven. For Skolefritidsordningerne sker tildeling af personaletimerne efter denne tildelingsmodel med baggrund i indmeldte børn pr. 5. september året før: Årlige løntimer Skoler med helhedsskole (25 lektioner pr. uge) Grundtildeling 873 Pr. barn morgenmodul 30 Pr. barn eftermiddagsmodul 67 Pr. barn fuldtidsmodul 90 Minimumstildelingen til en SFO er fra 1. august fuldtidsstillinger. Rådighedsbeløbet tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn pr. 5. september året før regnskabsåret. Tildelingen består af en grundtildeling pr. skolefritidsordning, og et beløb pr. barn. Udover ovennævnte tildeling til løn og aktivitetsafhængige udgifter er der afsat budgetbeløb til arbejdsskadeforsikring og ejendomsudgifter på nogle skolefritidsordninger. For de øvrige skolefritidsordninger er ejendomsudgifter en del af skolernes budget. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet for skolefritidsordninger er reduceret med kr. (netto efter forældrebetaling) som følge af et forventet fald i børnetallet med 123 børn fra 1. august 2015.

7 Udgifterne til søskendetilskud og fripladstilskud forventes at bliver kr. mindre i 2016 dels som følge af færre børn i skolefritidsordningerne og med baggrund i regnskabstallene fra tidligere år. Udgifter vedr. betaling til andre kommuner vedr. børn i special-sfo forventes at blive kr. mindre i Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever mellem skolen og hjemmet. Pr. 1. august 2012 er skolekørslen i forbindelse med udbud blevet væsentligt omlagt. Flere busruter, der tidligere har kørt i kollektiv trafik regi, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen kordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, f. eks. lægekørsel og ældrekørsel Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne. Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning i regionale tilbud. Der budgetteres med 3,27 elever i regionale specialskoler. Desuden er der afsat 0,1 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud. Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er forhøjet med kr. som følge af betaling for flere pladser Kommunale specialskoler Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler, samt udgifter og indtægter vedr. skoledelen på Tippen. Specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler

8 Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning og kommunale specialskoler. Der er budgetteret med udgifter til 22 elever, som undervises på specialskoler i andre kommuner, heraf er der 13 elever på Præstegårdsskolen, Sønder Skole i Grindsted og Skjernåskolen. Der er budgetteret med 6 elever på Tippen. I alt er der budgetteret med 28 elever i kommunale specialskoler. Der er afsat kr. til kørselsudgifter for 11 elever i specialskoler. Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedr. Skolen ved Tippen. Der er budgetteret med 22 elever, heraf er 16 elever fra andre kommuner. Beskrivelse af reduktioner: Udgifterne til kommunale specialskoler er reduceret med kr. i 2016 på grund af færre elever i andre kommunes specialskoler og færre udgifter til kørsel Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det antal elever/sfo-børn der var pr. 5. september året i forvejen. Til private skoler er der afsat budgetbeløb svarende til 498 skoleelever og 168 elever i skolefritidsordninger. Udgiften beregnes på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. i 2016, idet forventet takststigning som følge af folkeskolereformen først træder i kraft fra Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.m.,

9 Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. Til efterskoleelever er der afsat budgetbeløb svarende til 493 elever. Der budgetteres med 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Desuden er der budgetteret med kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. i 2016 som følge af 12 elever mindre end oprindelig forudsat. Det budgetterede elevtal svarer til antallet i Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis man: Går i folkeskolens klasse Er ung under 19 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job Er ung mellem 19 og 25 og gerne vil have en snak om uddannelse og erhvervsmuligheder. Fra 1. januar 2012 er UU organiseret på arbejdsmarkedsområdet. Der er under Virksomheden Skoler afsat kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skoler- og arbejdsmarkedsområdet Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen. Der er afsat kr. til konkrete udgifter i Specialpædagogisk bistand til voksne

10 Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Specialpædagogisk bistand er udgifter til undervisning af voksne med særlige behov, samt kr. til objektive finansiering af regionale tilbud. Der er afsat kr. til køb af kurser m.m.

11 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur Hovedfunktion: 30. Ungdomsuddannelser Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget Produktionsskoler Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov I alt bevilling Produktionsskoler Kommunens udgifter vedr. produktionsskoler. Taksten fastsættes af staten i forbindelse med godkendelse af finansloven, og kommunerne betaler efter det antal elever der er bosiddende i kommunen pr. 5. september året før, som har været på produktionsskoler. Taksten udgør i kr. for elever under 18 år og kr. for elever over 18 år. I 2016 er der indregnet beløb til 24 elever under 18 år, 35 elever over 18 år, samt objektiv finansiering med kr. I 2015 er der flyttet kr. til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration til forløb på produktionsskolen for unge under 18 år og kr. vedr. coachordning for unge under 18 år. Antal elever på produktionsskole Under 18 år Over 18 år forventet forventet Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgifter vedr. uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

12 Der budgetteres med i alt 65 elever på ungdomsuddannelsen, hvilket er 7 elever mere end Antallet af elever er beregnet i forhold til oplysninger fra UU. Der er regnet med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. elev. Desuden er der afsat kr. til kørsel til ungdomsuddannelserne. Der er desuden afsat kr. vedr. fritidstilbud til unge udviklingshæmmede på Varde STU- Center. Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er forhøjet med kr. idet elevtallet skønnes at stige med 7 elever i 2016.

13 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur Hovedfunktion: 38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysnings loven 76 Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner I alt bevilling Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Driftsudgifter vedr. Ungehus samt udgifter vedr. Ungeråd. Der er afsat i alt kr. vedr. driftsudgifter til Ungehus. Budgetbeløbet dækker også ejendomsudgifter for bygningen Stålværksvej 13 og 13A. Der er afsat kr. vedr. Ungerådet. Lønudgifter til ungeguide er budgetteret under Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau. Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, klubledere samt et stort antal timelønnede medarbejdere. Ungdomsskolens målgruppe er de årige med dispensation vedr. 7.klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU.

14 Fra 1. august 2015 ungdomsklub ved alle overbygningsskoler (dog 1 i Varde By). Ungdomsklubberne etableres i Ungdomsskolens regi. Der er desuden afsat kr. vedr. lønudgift til Ungeguide. Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er forhøjet med kr. fra 1. januar 2016 vedr. demografi på fritids- og klubområdet. Beløbet er helårsvirkning af beslutning om at der årligt afsættes kr. Budgetbeløbet vedr. juniorklubben i Søndermarken er flyttet til junior- og ungdomsklubber i forbindelse med ny klubstruktur fra 1. august Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Udgifter til almen voksenuddannelse for unge under 18 år. Uddannelsen foregår på VUC, og er typisk målrettet den gruppe unge som ikke har opnået et tilfredsstillende resultat i 9. eller 10. klasse for at fortsætte en videregående uddannelse. Der budgetteres ikke med elever under denne uddannelse fra Der er afsat kr. vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. fra 1. januar 2016 med baggrund i tidligere års forbrug.

15 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 04. Sundhedsområdet Hovedfunktion: 62. Sundhedsudgifter m.v. Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste I alt bevilling Kommunal tandpleje Området dækker udgiften til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år. (Sundhedslovens kap. 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om børnene benytter kommunale klinikker eller privat praksis, som Varde Kommune har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling. Kommunal tandpleje varetager endvidere Omsorgstandpleje og specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social og Sundhed Kommunal sundhedstjeneste Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste bestående af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Budgettet omfatter udgifter til den kommunale sundhedstjeneste, som består af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Udgiften omfatter fortrinsvis lønudgiften til sundhedsplejersker.

16 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Hovedkonto: 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktion: 22. Sociale opgaver og beskæftigelse Funktion: 07. Indtægter fra den centrale refusionsordning Sted: Dokumentation for budgetbeløb Regnskab 2014 Budget Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager. Budgetbeløbene omfatter refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under funktionerne 5.20, 5.21, 5.23 og Funktion 5.20 (Plejefamilier og opholdssteder mv.) Funktion 5.21 (Forebyggende foranstaltninger) Funktion 5.23 (døgninstitutioner): Funktion 5.24 (sikrede institutioner): kr. 0 kr kr kr. Grænsebeløbene for at modtage refusion i særligt dyre enkeltsager udgør i 2015: 25 % refusion af beløb fra: kr. 50 % refusion af beløb fra: kr. Beskrivelse af udvidelser: Budgetbeløbet reduceret med kr. hvilket skyldes at der i 2016 forventes mindre udgifter vedr. døgninstitutioner hvor der var refusion på dyre enkeltsager.

17 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 05. Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktion: 25. Dagtilbud til børn og unge Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver (fra 2015 flyttet til 514) Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt bevilling Fælles formål Området omfatter udgifter vedr.: tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn, udgifter vedr. søskendetilskud, inklusionspulje. udgifter til PAU-elever (pædagogisk assistent elever). Udgifterne til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen. Driftsudgifter og indtægter vedr. Go mad til børn. Udgifter vedr. intranet og digitalt bibliotek. Privat pasning budgetteres med årige børn. Det er også muligt for de 3-5 årige børn at modtage tilskud. Der er i alt afsat kr. til formålet. Tilskuddet udgør i kr. pr. måned for de 0-2 årige, og kr. pr. måned for de 3-5 årige. Tilskud til pasning af egen børn er budgetteret med kr. Der gives tilskud til pasning i max. ½ år i barnets 2. leveår. Der er budgetteret med 6 helårsbørn. Der er afsat kr. vedr. søskendetilskud. Inklusionspuljen vedr. dagtilbud udgør kr., og uddannelsespuljen (kompetenceudvikling) udgør kr.

18 Varde Kommune er dimensioneret til 11 PAU-elever om året. Uddannelsen varer 2 år og 3 mdr. Der er indregnet en årlig lønudgift på kr. Der er fratrukket lønrefusion i skoleperioder. Det afsatte budgetbeløb på kr. vedr. sprogstimulering dækker udgiften til ca. 98 børn. Beskrivelse af reduktioner: Udgifterne til søskendestilskud forventes at bliver kr. mindre end oprindelig budgetteret på grund af det faldende børnetal. Der er i 2015 afsat kr. til øget AKT indsats i skoler og dagtilbud. Beløbet udgår fra 1. januar Dagpleje Den kommunale dagpleje er fra 1. januar 2011 samlet i ét distrikt. Budgettet er beregnet på baggrund af at der skal passes 670 børn. Der til kommer 8% til vikardækning m.v. således at budgettet er beregnet ud fra 728 børn. Der budgetteres med fast normering af dagplejeleder og souschef med 1,81 stilling samt administrationspersonale med 1,16 stilling. Normeringen af dagplejepædagoger er afhængig af antal passede børn. Der budgetteres med, at en dagplejer passer 4 børn. Der tildeles 1,41 pædagogtime pr. dagplejer. Fra 2013 sker der endelig afregning i forhold til antal passede børn. Der er afsat kr. vedr. fripladstilskud. Antal passet børn I alt forventet forventet 670 Beskrivelse af reduktioner:

19 Budgettet er reduceret med kr. netto efter forældrebetaling som følge af 30 færre børn end det oprindelige budget. Der er indregnet et fald fra 700 børn til 670 børn i Udgifterne til fripladstilskud er reduceret med kr. som følge af færre børn Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Der er 8 fælles ledede institutioner og 5 selvejende institutioner. Der er budgetteret med børn i 3-5 års alderen, og 161 børn i 0-2 års alderen.. Budgettet er baseret på prognosen pr. 15. maj Et barn på deltid (højest 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser. Der er 5 institutioner som p.t. har en busordning. Der tildeles en pædagogtime ekstra pr. barn pr. uge for de 20 børn der er med i busordningen i Søndermarken. Blåbjergegnenes Dagtilbud er tildelt 10 timer pr. uge pr. busordning og Ved Vesterhavet er tildelt 10 timer pr. uge vedr. busordningen. Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose. Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose. Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet vedr. dagtilbud er reduceret med kr. netto efter forældrebetaling for børnehaver og aldersintegrerede institutioner med baggrund i prognosen pr. 15. maj Endelig prognose foreligger 15. juli Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er forhøjet med kr. vedr. ejendomsudgifter som er flyttet fra funktion vedr. Tistrup Børnehave Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Mellemkommunale udgifter vedr. elever i andre kommuners klubber.

20 Byrådet besluttede på sit møde den 2. september 2014 at nedlægge Juniorklubben Søndermarken pr. 31. juli Beskrivelse af reduktioner: Budgetbeløb på kr. vedr. juniorklubben er flyttet til kontoområdet junior- og ungdomsklubber Særlige dagtilbud Driftsudgifter vedr. specialbørnehaven Solsikken. Der budgetteres med 7 børn. Udgifter vedr. særlig særlige dagtilbud samt støtte til børn i egne institutioner. Budgetbeløbet svarer til ca. 200 timer pr. uge. Derudover er der 2 årsværk Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Private institutioner efter servicelovens 20 og puljeordninger efter servicelovens 102. Der er afsat kr. til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger. Der er følgende puljeordninger/private institutioner: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet 2015 Forventet Puljeordninger dagpleje Puljeinstitutioner: Børnehavebørn Private institutioner: Kvong Børnehave Mejls Naturbørnehave Blåbjerg Børnehave Skovlund Børnehus (/0-2 års pl./bhv./sfo) Private institutioner i andre kommuner Bhv. 28 Vuggestue 17 *antallet er i forhold til 3-6 års pladser. ** Der er i 2013 modtaget regning fra tidligere år. Bhv. 29 Vuggestue 12 Bhv. 30 Vuggestue 12 Bhv. 30 Vuggestue 12 23* (**) 17 17* 17*

21 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Hovedkonto: 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktion: 28. Tilbud til børn og unge med særlige behov Dokumentation for budgetbeløb Regnskab 2014 Budget Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge I alt bevilling Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger og forventede ændringer pr. primo maj Der er budgetteret med følgende antal personer incl. børnehandicapområdet: Antal personer Traditionel plejefamilie 80,98 Netværksplejefamilie 23,00 Kommunal plejefamilie 5,00 Opholdssteder 14,52 Kost- og efterskoler 2,00 Eget værelse 3,00 I alt 128,50 Udviklingen i antal og gennemsnitspriser for anbringelser på almenområdet fordelt på anbringelsesform i perioden år 2012 til år 2016 fremgår af nedenstående tabel.

22 Antal Gns.pris pr. plads (årets priser) 2012 regnskab 2013 regnskab 2014 regnskab 2015 Pr budget 2012 regnskab 2013 regnskab 2014 regnskab 2015 pr budget Trad. plejefamilier 68,99 68,60 74,68 81,29 80, Netværksplejefamilier 16,98 19,07 21,13 22,85 23, Kommunal pl.familie 3,5 5,47 5,25 5,00 5, Opholdssteder 9,27 9,49 13,49 15,67 14, Kost- og efterskole 1 1,00 1,39 1,75 2, Eget værelse 2,96 0,96 2,25 2,50 3, Skibsprojekt 0,19 0,86 0,00 0,00 0, Ialt 102,89 105,45 118,19 129,06 128,50 Der er store forskelle på prisniveauet på den enkelte anbringelse selv inden for den samme anbringelsesform, da behovet for støtte afspejler prisen, Den billigste og dyreste anbringelse indenfor hver anbringelsesform fremgår af nedenstående tabel 2: Tabel 2: Oversigt over billigste og dyreste anbringelse i budget 2016 (2015-niveau) Anbringelsesform Billigste (årspris) Dyreste (årspris) Traditionel plejefamilie Netværksplejefamilie Kommunal plejefamilie Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Til finansiering af den objektive betaling vedrørende det nye socialtilsyn er der afsat kr. Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er udvidet med kr. på grund af flere anbringelser i plejefamilier og opholdssteder. Ændringer (i forhold til vedtaget budget 2015) fordeler sig således: Traditionel plejefamilie: Netværksplejefamilie: Kommunal plejefamilie: Opholdssteder: Kost- og efterskoler: Skibsprojekter: Eget værelse: I alt 80,98 anbringelser, hvilket er en stigning på 4,16 anbringelser 23 anbringelser, hvilket er en stigning på 3 anbringelser 5 anbringelser, hvilket er et fald på 1 anbringelse 14,52 anbringelser, hvilket er en stigning på 2,52 anbringelser 2 anbringelse, hvilket er en stigning på 1 anbringelse 0 anbringelse, hvilket er uændret 3 anbringelser, hvilket er en stigning på 1 anbringelse 128,50 anbringelser, hvilket er en stigning på 10,68 anbringelser.

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015 1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere