Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2013 Børneudvalget"

Transkript

1 Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012

2 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO BO Børneudvalg Overførsler Børn Tabt arbejdsfortjeneste Tilbud til børn og unge med særlige behov Uledsagede flygtningebørn Serviceudgifter Fællesudgifter Børneudvalget Omprioriteringspulje Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Integreret institutioner Skolefritidsordninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Fripladser, søskende rabat m.v. daginst Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler PPR Specialundervisning i reg./komm. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bistand til børn i førskolebørn Befordring af elever Ungdomsskolen m.v Fælles formål indenfor ungdomsskolen Almen ungdomsskole Fritidscenter Ungdomsdagskole Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninst Central refusionsordning Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Overordnede bemærkninger til budgetforslag 2013 Overførselsområdet På overførselsområdet er ændringsforslagene indarbejdet i det korrigeret basisbudget og overslagsårene. Der er indarbejdet et merforbrug på kr. i forhold til det oprindelige basisbudget. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

3 Overblik - Børneudvalget Serviceområdet På serviceområdet er ovenstående basisbudget, et overblik over Børneudvalgets samlede budget, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2012 (BO1), samt beslutninger i 2012, som har haft betydning i overslagsårene. På de efterfølgende sider er forudsætningerne for det korrigerede basisbudget beskrevet. I alle forslag til ændringer vedrørende serviceområdet, som er vist særskilt i ændringsforslagene, er der taget udgangspunkt i basisbudgettet. I beregningerne til budgetforslagene er der overordnet set taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Udgifter til kendte personer omregnet til helårsvirkning i Kendes stopdatoen for f.eks. en anbringelse er denne indarbejdet i budgetforslaget i 2013 Udgifterne i regnskab 2011 og tidligere På ændringer indenfor vedtaget serviceniveau er der ændringsforslag, som medfører et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvor de væsentlige afvigelser er et mindreforbrug på befordring af elever på 1 mio. kr. og et merforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov på 0,9 mio. kr. På lov- og cirkulæreændringer ligger der ændringsforslag, som medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvor den væsentlige afvigelse er en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forbindelse med ændring af refusionsgrænserne på særligt dyre sager for børn og unge. Der er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. stigende til 6,1 mio. kr. på ændringer vedrørende demografisk udgiftspres, hvor den væsentlige afvigelse er på pasningsordninger for børn på 0-5 års området, som bl.a. skyldes det noget lavere fødselstal. Der er pt. ikke foretaget en revurdering af skoleområdet, da budgettildelingen for skoleår 2012/2013 tager udgangspunkt i elevtallet pr. 15. august 2012 for 1.-8 klasse. Revurderingen vil foreligge på Børneudvalgets møde den 22. august På ændringer udover vedtaget serviceniveau er der pt. ønsker for 0,5 mio. kr. Herudover skal der tages stilling til, om der skal indarbejdes yderligere budget i forbindelse med Bedre kvalitet i dagtilbud. Herudover vil der komme ændringer til afledt drift i forbindelse med anlægsinvesteringer. Ser vi samlet på ovenstående ændringsforslag på serviceområdet i 2013, medfører det følgende ændringer i forhold til basisbudgettet: Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Lov- og cirkulæreændringer Demografisk udgiftspres I alt - Mindreforbrug kr kr kr kr. I alt et mindreforbrug på 3,2 mio. kr En mere uddybende specifikation af ændringsforslagene er vist i vedlagte bilag. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

4 Børn Opgaver Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Mål for politikområdet Lovbestemt ydelse Politiske målsætninger / Fokuspunkter Delpolitikområde: Tabt arbejdsfortjeneste Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og til tabt arbejdsfortjeneste er der taget udgangspunkt i nuværende kendte personer om regnet til helårsvirkning. Der er afsat 5,9 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning Indbetaling til pension Ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste er pr. 1. juli 2012 hævet fra ca kr. til ca kr. pr. måned. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre sager. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

5 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Mål for politikområdet Lovbestemt ydelse Politiske målsætninger / Fokuspunkter Delpolitikområde: Uledsagede flygtningebørn Antal helårspersoner: 1 helårsperson á kr. Der er 100% refusion på udgifterne Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

6 Pasningsordninger for børn Opgaver Dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og fælles formål indenfor børnepasning. Særlige dagtilbud og klubber, tilskud til privat pasning, søskendetilskud og fripladser Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pasning over kommunegrænser Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 44 helårspersoner á kr. pr. år 9,3 helårspersoner á kr. pr. år Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Gennemsnitlige pladser i 2012 Forv. indm. Forv. behov Opr. norm. Dagpleje Vuggestue 176 Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 9 helårspersoner á kr. 27 helårspersoner á kr. Praktikpladser Praktikpladser: 7 helårspladser á kr. Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under skole- og institutionsafdelingen. Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om, at udarbejde offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

7 Pasningsordninger for børn Lukkedage Der er afsat en pulje på mio. kr. til feriepasning af SFO, børnehave- og vuggestuebørn i Lodbjerggård Børnehuse, Bulderbo og en institution i det sydlige Stevns. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 23 helårspladser á kr. Pulje til diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Pulje på kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Børneintra Der er afsat kr. til drift af Børneintra. Erhvervsaffaldsgebyr Erhvervsaffaldsgebyrordningen bliver fra 2012 lavet om til en tilmeldeordning i stedet for en tvungen ordning. Udformningen af den nye ordning kendes endnu ikke, herunder de økonomiske konsekvenser for skoler og institutioner. Der er afsat en pulje på kr. til skoler og institutioner, som fordeles, når forudsætningerne for den ny ordning kendes. Sprogstimulering af førskolebørn Normering: Diverse materialer 270 timer/år (0,140 stilling) kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen Børne- og familiegruppen Normering: 80 støttetimer pr. uge: kr. Øvrige udgifter: kr. 3,752 stilling psykologer 3,000 stilling socialpædagoger 0,635 stilling familiekonsulenter 0,810 stilling to-sprogskonsulent Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

8 Pasningsordninger for børn Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde tilbud til børn og unge med særlige behov) Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Lønbudgettet (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Tilsyn og administration 192 pladser 0,4 stilling 3,6 stillinger Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Delpolitikområde: Integrerede institutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 630 pladser Specialgruppe børnehave 21 pladser Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 98%. Der er vippeafregning på området, som medfører at budgettet bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Pulje til afregning af vippenormering Klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Gennemsnitlige pladser i 2012 Forv. indm. Forv. behov Opr. norm. SFO Morgen SFO Eftermiddag Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget under fritidsklubber. Der tilbydes morgenpasning for elever ældre end 2. Klasse. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

9 Pasningsordninger for børn Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne (0.-2. klasse) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 2. klasse (SFO II: 3. klasse til og med 6. klasse) og består af følgende institutioner: Hopstar (Hoptimisten og Stjernen) SFO Skelbæk / Bifrost / Regnbuen Hellestedet SFO I og SFO II / Krudthuset Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: Morgenmodul 369 pladser Eftermiddagsmodul 587 pladser Specialgrupper morgen 8 pladser Specialgrupper Eftermiddag 32 pladser Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Morgenmodul 335 kr. Eftermiddagsmodul kr. SFO II 950 kr. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber 11 helårspersoner á kr. i særlige dagtilbud, sfo og klubber, incl. kørsel Delpolitikområde: Fripladser og søskendetilskud De samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser udgør 25,7% af egenbetalingen. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til pasning af egne børn: Tilskud til privatinstitutioner: 23 helårstilskud á kr. (0-2 år) 2,9 helårstilskud á kr. (0-2 år) 21 helårstilskud á kr. (vuggestue) 62 helårstilskud á kr. (børnehave) Herudover er der budgetteret med fripladstilskud på kr., svarende til 2,3% af driftstilskuddet. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

10 Pasningsordninger for børn Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Integrerede institutitioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Skolefritidsordninger: Hopstar SFO Skelbæk / Bifrost / Regnbuen Hellestedet / Krudthuset Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Skole- og institutionsafdelingen Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Integrerede institutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 10% af budgettet og et underskud på max. 5% af budgettet. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

11 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, PPR, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning, samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune med hver to afdelinger: Strøbyskolen (Strøby og Skelbæk) Store Heddinge Skole (Erikstrup og Boestofte) Hotherskolen (Hother og Hellested) Hallerne i Hellested, Boestofte og Erikstrup er en del af skolernes budget Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Heldagsskolen / Stevns Dagskole Specialklasserækken Tale-/høregruppen og H-klasserne Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsklassen / Nednormering specialklasser Pr. 1. August 2012 er der sket en omlægning af fritidstilbud i forbindelse med specialundervisningen, samt en nednormering af specialklasserækken/h-klasserne pga. faldende elevtal. Ændringerne har medført en samlet reduktion af budgettet på skoler, SFO er og klubber på 1,2 mio. kr., som er lagt i en pulje til senere udmøntning. I forbindelse med omlægningen skal udgifterne vedrørende behandlingsdelen tilpasses, hvorfor der skal ske en omfordeling af budgettet på skoleområdet og tilbud til børn og unge med særlige behov. Samlet set medfører det ingen budgetmæssige ændringer. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Støtteundervisning plejebørn: 4,4 helårselever á kr. 23,1 helårselever á kr. 4,55 stilling til skolerne Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

12 Skoler mv. Indtægt på støtteundervisning: årlige timer svarende til en indtægt på kr. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 77 helårselever á kr. 30 helårselever á kr. Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: 2 helårsperson á kr. Personale på fællesområdet IT-/mediekonsulent: Diverse materialer 1 stilling kr. Lønninger på IT-/mediekonsulenten indgår i lønsumsstyring i Skole- og institutionsafdelingen Øvrige udgifter på fællesområdet Ind- og udslusningsaktiviteter (specialundervisning): Betaling til Stevns Bibliotek: Rengøring: Fælles it-udgifter på skoleområdet: Pulje til forbrugsafgifter mv.: Konsulentnetværk Region Sjælland: Betaling for modersmålsundervisning: Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Tale-/høreundervisning Normering: Tale-/høreklassen: Supervisionstid til sprogvurdering af 3 årige Øvrige personaleudgifter: Undervisningsmidler mv. 3,8 stilling 0,4 stilling kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Familieafdelingen. Delpolitikområde: PPR Normeringstildeling: Administrativ: Skolekonsulent: Psykolog: Skolepsykolog: AKT-konsulent: Rammebesparelse: Øvrige personaleudgifter: Testmaterialer mv.: 1,0 stilling 0,4 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling -1,0 stilling kr kr. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

13 Skoler mv. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Familieafdelingen. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 4 helårselever á kr. Kommunale tilbud Specialundervisningstilbud: 18,5 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 11 helårselever á kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 368 elever á kr. 168 elever á kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betalinger til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 98 elever á kr. 5 elever á kr. 1,2 elever á kr kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2011, svarende til en udgift på kr.. Der er ikke indarbejdet regulering i forhold til reelt elevtal i efteråret 2011 og besluttet besparelse. Delpolitikområde: Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: Taleinstitut (abonnementsordning): kr. 1 helårselev á kr. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

14 Skoler mv. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Skolebuskort: Sygekørsel: Sprogskole: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale tilbud: kr kr kr kr kr kr kr kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hother/Hellested Skole Heldagsskolen Som udgangspunkt er områdeleder, udvendig vedligehold, udenomsarealer og forbrugsafgifter ikke indeholdt i mål- og rammeaftalen. Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Tale-/høreundervisning PPR Skole- og institutionsafdelingen It-/mediekonsulent Folkeskoler (lederlønninger) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 10% af budgettet og et underskud på max. 5% af budgettet. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

15 Ungdomsskolen mv. Opgaver Almen ungdomsskole, Ungdomsdagskole og klubvirksomhed Delpolitikområde: Fælles formål Fælles formål Forventet behov for pladser i klubberne i det vedtaget budget: Kommunale institutioner Gennemsnitlige pladser i 2012 Forv. indm. Forv. behov Opr. norm. Klub/SFO II - Eftermiddag Klub - Aften Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget her. Der er vippeafregning på området excl. aftenklubber. Det vil sige, at budgetterne i fritidsklubben korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Der er overført 1 mio. kr. fra Natur, Kultur og Fritid til svømmeaktiviteter organiseret under Ungdomsskolen. Fælles formål - Ungdomsskolen Normeringstildeling: Leder: SSP Konsulent 1 stilling 1 stilling 1 stilling Administration Pulje til bl.a. forebyggende arbejde Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af bus, biler og cross-maskiner Befordring af elever Grunde og bygninger Indtægt for behandlingsdelen i Ungdomsskolen Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Der er fastsat følgende egenbetaling pr. plads i klubberne pr. måned (juli måned er betalingsfri): Eftermiddag. Juniorklub Ungdomscafé 950 kr. 190 kr. 0 kr. Der er forudsat en belægning på 100% i eftermiddagsklubben. Delpolitikområde: Almen Ungdomsskole Budgetramme på til drift af den almene ungdomsskole. Driften af den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

16 Ungdomsskolen mv. Delpolitikområde: Fritidscenter I det oprindelige budget er der følgende normerede pladser: Fritidsklub - Eftermiddag Aften juniorklub 590 pladser 200 pladser Der er vippeafregning i Fritidsklubben. Driften af Stevns Fritidscenter er omfattet af mål- og rammeaftaler Delpolitikområde: Ungdomsdagskolen Ungdomsdagskolen har en budgetramme på kr. og er normeret til 20 elever med følgende personaletildeling: Lærere/undervisere: Undervisningsmaterialer og aktivitetsudgifter. 6 stillinger Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Ungdomsskolen: Fællesområde indenfor Ungdomsskolen Almen Ungdomsskole Fritidscenter Ungdomsdagskolen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Skole- og institutionsafdelingen Ungdomsskolen (lederlønb) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 10% af budgettet og et underskud på max. 5% af budgettet. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

17 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Kommunale plejefamilier: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Kontinuitet i anbringelser: 23,1 helårspersoner á kr kr. 2 helårspersoner á kr. 15 helårspersoner á kr. 5,5 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Formidling af praktikophold: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Konsulentbistand, rådgivning mv. 12 helårspersoner á kr. 1 helårsperson á kr. 33 helårspersoner á kr. 29,3 helårspersoner á kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. I forbindelse med omlægningen af fritidsdelen i specialundervisningsdelen pr. 1. august 2012 skal udgifterne vedrørende behandlingsdelen tilpasses, hvorfor der skal ske en omfordeling af budgettet på skoleområdet og tilbud til børn og unge med særlige behov. Samlet set medfører det ingen budgetmæssige ændringer. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

18 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 2 helårspersoner á kr. 4 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Delpolitikområde: Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilie og opholdssteder: Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: 1 helårsperson á kr. 3 helårspersoner á kr. 0,3 helårsperson á kr. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

19 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Mål for politikområdet Er endnu ikke beskrevet. Politiske målsætninger / Fokuspunkter Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland" I døgn- og dagbehandlingsdelen er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 24.november 2011): Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% En dagbehandling svarer til 50% af en døgnbehandling I skoledelen er der følgende forudsætninger: Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% Takster i 2012: Døgnbehandling: Dagbehandling: Skole kr. pr. døgn kr. pr. dag 878 kr. pr. dag Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug =

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG Generelt et indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og samtidig har

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget... 1 Lovområder administreret af center for ørn og Voksne...2 Lov om

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere