Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE"

Transkript

1 Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jævnfør bestemmelse i 1, stk. 7, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse" blive besvaret. Efter sidste punkt på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møder kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de behandlede sager, jævnfør 1, stk. 8, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed. Mødetidspunkt kl. 18:00 Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Side 1 af 8

2 Jesper Würtzen (A) (borgmester) formand Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) næstformand Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) næstformand Tom Schiermer Nielsen (A) medlem Michael Krautwald-Rasmussen (A) medlem Birgitte Dahl (O) medlem Marie Kielberg-Bæk (V) medlem Peter Als (A) medlem Mette Hedegaard (Ø) medlem Maria Lundahl Assov (A) medlem Martin Jonassen (C) medlem Musa Kekec (A) medlem Charlotte Holtermann (A) medlem Jack Nør (A) medlem Jan Møller (A) medlem Kim Schulz Larsen (V) medlem Bjarne Rasmussen (A) medlem Ali Abbasi (Ø) medlem Helle Hardø Tiedemann (A) medlem Mikael Wandel (V) medlem Özcan Kizilkaya (A) medlem Per Mortensen (A) medlem Lone Madsen (O) medlem Christian Skjæran (V) medlem Irene Jørgensen (A) medlem Afbud Dennis Herman Nygaard Sørensen (A) suppleant Eik Møller (kommunaldirektør) fra administrationen Mette Vaaben Mortensen (direktør) fra administrationen Anne Vang Rasmussen (direktør) fra administrationen Carsten Riis (direktør) fra administrationen Side 2 af 8

3 Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser Åbent Punkt 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene Åbent Punkt Side 3 af 8

4 1. Meddelelser Sagsnummer P Invitation til EU temadag som sætter fokus på aktuelle EU-dagsordener af relevans for de danske kommuner, herunder fx om perspektiverne for EU efter Brexit. Bilag 2 bilag 2. Invitation til OS-konference om radikalisering. Konferencen afholdes den 24. november Bilag 1 bilag Bilagsfortegnelse Invitation til EU temadag den 21. november 2016 om aktuelle kommunalrelevante EU-dagsordener Program for KL's temadag om aktuelle kommunalrelevante EUdagsordener den 21. november Program for konference om radikalisering den 24. november Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene for Ballerup Kommune Sagsnummer P Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 5 Indhold Sammendrag Årsbudget 2017 og overslagsårene for Ballerup Kommune Side 4 af 8

5 forelægges til godkendelse. Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2017 indarbejdet. Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi. Baggrund Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober have budgetforslaget til anden behandling. Den 29. august 2016 første behandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til anden behandling. Sagsfremstilling Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2017 indarbejdet. Endelig er konsekvenserne af den politiske aftale indarbejdet. Alt i alt er driftsbudgettet i forhold til førstebehandlingen øget med 3,4 mio. kr. i 2017, reduceret med 9,6 mio. kr. i 2018 og 29,0 mio. kr. i 2019 samt endeligt øget med 30,3 mio. kr. i I forhold til førstebehandlingen af budgettet er anlægsbudgettet justeret med investeringerne fra den politiske aftale. Profilen på de politisk prioriterede anlægsprojekter fordeler sig med en reduktion på 63,6 mio. kr. i 2017 samt prioritering af nye anlægsprojekter for 58,8 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 47,5 mio. kr. i Samtlige ændringer er indarbejdet i Økonomibilag nr. 8 med Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og til, at kommunen vælger statsgaranti for Allerede ved budgetvedtagelsen frigives en række anlægsbevillinger. Det drejer sig om projekter, som 1) allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder 2) er specifikt beskrevet i budgetaftalen eller 3) er af en begrænset størrelse. Projekterne er anført med en * i investeringsoversigten. Formålet med den hurtige frigivelse af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne. Følgende anlægsbevillinger foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet: 1. Projekt nr Toilet Harrestrup Ådal 0,25 mio. kr. Side 5 af 8

6 2. Projekt nr Indeklima på skoler 7 mio. kr. 3. Projekt nr Indeklima daginstitutioner 0,75 mio. kr. 4. Projekt nr Køkken Super Arena 1,2 mio. kr. 5. Projekt nr East Kilbride 17,6 mio. kr. over 6. Projekt nr East Kilbride, energioptimering 2,4 mio. kr. 7. Projekt nr East Kilbride, solfangere 0,65 mio. kr. 8. Projekt nr Nyt økonomisystem (Prisme 2015) 2,4 mio. kr. Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2016 I forhold til andenbehandlingen er forligspartierne blevet enige om, at der skal afsættes 0,8 mio. kr. årligt til bekæmpelse af graffiti i Ballerup Kommune. Den årlige udgift er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets forslag til driftsbudget på bevillingsramme Trafik og infrastruktur. Økonomibilagene 8 og 9 er revideret i forhold til Økonomiudvalgets behandling. Den øgede driftsudgift ændrer ikke ved overholdelsen af den økonomiske strategi. Der er derfor tilføjet et ekstra indstillingspunkt. Økonomiske konsekvenser og finansiering Budgetforslaget resulterer i et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på 176 mio. kr. i budgetperioden. I 2017 forventes et overskud på de løbende poster på 137,0 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 8,2 mio. kr. Med et likviditetstræk på 68,7 mio. kr. forventes kassebeholdningen ultimo året 2017 at være 169,6 mio. kr. I forhold til budget 2017 reduceres overskuddet på de løbende poster i 2018, men stiger herefter frem til 2020, og ved udgangen af 2020 forventes en kassebeholdning på 207,5 mio. kr. Udgangspunktet for den afsluttende budgetbehandling er et budget, der opfylder pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi, herunder et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 170 mio. kr., en ultimo likviditet på min. 150 mio. kr. ultimo 2019, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo Bilag 11 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at 1. Årsbudget 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene , som anført i det korrigerede Økonomibilag nr. 9 godkendes, idet det forudsættes, at: Tekniske tilretninger, som anført i det korrigrede Økonomibilag nr. 8, godkendes. Udskrivningsprocenten for 2017 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt - i konsekvens heraf - også kirkeskatten. Grundskyldspromillen for 2017 fastsættes uændret til 28,89. Dækningsafgiften for 2017 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Side 6 af 8

7 Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) Kirkeskatteprocenten for 2017 fastholdes på 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 7. Takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 9, tabel 4. Den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret Mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projekt nr Toilet Harrestrup Ådal, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 4. Der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til projekt nr Indeklima på skoler, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 5. Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projekt nr Indeklima daginstitutioner, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 6. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projekt nr Køkken Super Arena, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 7. Der gives en anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til projekt nr East Kilbride, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 8. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekt nr East Kilbride, energioptimering, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 9. Der gives en anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. til projekt nr East Kilbride, solfangere, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 10. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekt nr Nyt økonomisystem (Prisme 2015), som er markeret med en * i investeringsoversigten. 11. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt (drift) til bekæmpelse af graffiti indenfor Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsramme Trafik og infrastruktur. Beslutning BESLUTNINGSHISTORIK Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 2 Ad indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse. Ali Abbasi (Ø) og Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen. Ad indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse. Ad indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse. Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen. Ad indstillingens punkt 4 til 10: Indstilles til godkendelse. Side 7 af 8

8 Bilagsfortegnelse 1. REVIDERET Økonomiudvalgets Forslag til budget (Økonomibilag 9) 2. REVIDERET Forslag til budget (Økonomibilag nr. 8) 3. Skatter, generelle tilskud og udligning (Økonomibilag nr. 7) 4. Investeringsoversigt til budget REVIDERET Oversigt over Aftale om budget Indkomne høringssvar til budgetforslaget ÆNDRINGSFORSLAG fra Dansk Folkeparti til budget ÆNDRINGSFORSLAG fra Enhedslistens til budget i tekst 9. ÆNDRINGSFORSLAG fra Enhedslistens til budget i tal 10. ÆNDRINGSFORSLAG (følgebrev) fra Det Konservative Folkepartis politiske til ændringsforslaget til budget ÆNDRINGSFORSLAG fra Det Konservative Folkepartis til budget anlægs- og driftsoversigt 12. ÆNDRINGSFORSLAG fra Dansk Folkeparti (følgebrev) til budgetforslag 2017 Side 8 af 8

9 Punkt nr. 1 - Meddelelser Fra: Bilag 1 - Side -1 KL af 1 Til: KL Sendt dato: :35 Modtaget Dato: :36 Vedrørende: Invitation til EU temadag Vedhæftninger: image001.png EU Temadag 2016_0_0.pdf Denne mail er sendt til kommunernes hovedmailadresse, og bedes videreformidlet til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Til kommunalbestyrelsen, Den 21. november 2016 afholder KL en EU-temadag i København. Temadagen sætter fokus på aktuelle EU-dagsordener af relevans for de danske kommuner, herunder fx om perspektiverne for EU efter Brexit. Den danske udenrigsminister, Kristian Jensen, er temadagens hovedtaler og vil sætte et perspektiv på det nuværende EU samt udfordringer og muligheder set fra Danmark, mens Danmarks tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard også er en af talerne på temadagen. Programmet for dagen er vedhæftet. Tilmelding foregår på Med venlig hilsen Solvejg Schultz Jakobsen Sekretariatschef Weidekampsgade 10 Postboks København D E T W kl.dk

10 Punkt PROGRAM nr. 1 - Meddelelser Bilag KL S 2 EU - Side TEMADAG -1 af KL S EU-TEMADAG PROGRAM De danske kommuner EU TEMADAG 21. NOVEMBER 2016 KL HOTEL RADISSON BLU, AMAGER BOULEVARD 70, 2300 KØBENHAVN S

11 Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 2 - Side -2 af 3 PROGRAM KL S EU TEMADAG 2016 PROGRAM: Ankomst og kaffe EU s strukturfonde i Danmark nu og efter 2020? Velkommen v/anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen v/jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune, formand for KL s Internationale udvalg EU s udfordringer og muligheder set fra Danmark v/kristian Jensen, udenrigsminister Danmarks position i EU i lyset af Brexit Frokost Hvorfor er EU relevant for kommunerne? 1. Spor: Grøn omstilling I EU er der politisk stort fokus på grøn omstilling både ift. cirkulær økonomi, affald, energi og klima. Få et indblik i den EU-politiske dagsorden på området, og få præsenteret eksempel på, hvordan man i kommunerne kan løfte denne dagsorden igennem EU. 2. Spor: Vækst, uddannelse og arbejdsmarked Både på EU-plan og i Danmark er der politisk fokus på, hvordan man kan øge konkurrenceevnen og udvikle lokalområdet ved at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer. EU-Kommissionen har sat yderligere politisk fokus på området ved udspillet om Ny dagsorden for færdigheder i Europa. Der præsenteres eksempel på, hvordan man i kommunerne kan løfte denne dagsorden igennem EU Pause v/maja Kluger Rasmussen, senioranalytiker i Tænketanken Europa Fremtidens EU Networking Samspillet mellem Folketinget, kommuner og EU v/connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær Tak for i dag v/erik Christensen, formand for Folketingets Europaudvalg

12 Punkt nr. 1 - Meddelelser PROGRAM KL S EU TEMADAG 2016 Bilag 2 - Side -3 af 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Sted: Hotel Radisson Blu Hotel Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Tidspunkt: 21. november 2016 kl Transport: Fra Københavns Hovedbanegård kører bus 5A og 250S direkte til hotellet. 500 m fra Islands Brygge metrostation til hotellet. Parkering: SAS Radissons parkeringsplads kan anvendes Pris: Prisen er 995 kr. ekskl. moms og dækker deltagelse, materialer og forplejning. Tilmelding foregår på Kontakt: Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til specialkonsulent Birgit Øbakke eller

13 Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -1 af 4 Sekretariat: Omegnskommunernes Samarbejde Ishøj Store Torv Ishøj Telefon Formand: Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Invitation OS- konference om radikalisering torsdag den 24. november 2016 kl i Ishøj. Mødested: Ishøj Idræts- & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj Mød Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg og hør hvordan Folketinget og kommunerne bedst hjælper hinanden med radikaliseringsindsatsen. Hør Center for Terroranalyse under PET om radikalisering i Danmark i dag. Drøft hvordan radikaliseringsindsatsen kan tilrettelægges og udføres i kommunerne. Tilmelding senest den 17. oktober 2016 Tilmelding sker til jeres hjemkommunes borgmestersekretær, der vil sørge for koordinering af tilmelding fra de enkelte OS-kommuner. Eller på Deltagerprisen er på 600,00 kr. pr deltager. Betaling: EAN nummer: Danske Bank reg. nr Kontonummer med en bemærkning OS- samarbejde. Henvendelse kan ske til Peter Winde, Ishøj Kommune på tlf eller på mail Pressen vil få adgang til konferencen fra kl Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os

14 Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -2 af 4 Program Moderator: Jakob Sheikh, Politiken KL 8.30: Morgenkaffe Kl. 9.00: Velkommen ved formand for Omegnskommunernes Samarbejde borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune. Kl. 9.10: Radikalisering i Danmark i dag ved Henrik Bjelke, Center for Terroranalyse. Center for Terroranalyse under PET giver en aktuel status vedrørende radikalisering herunder rekruttering og fremgangsmåder i Danmark i dag. Kl : Pause Kl : Hvordan forhindres radikalisering? Aktivering af civilsamfundet. En række talere vil fra hver deres synsvinkel bidrage til, hvorledes radikalisering kan forebygges, og hvad de hver især gør. - Direktør Bent Madsen - BL Danmarks Almene Boliger - Projektleder Lars Kruse - GET2Sport / Danmarks Idrætsforbund - Formand for Rådet for etniske minoriteter Yasar Cakmak Kl : Tale ved Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg. Hvordan hjælper Folketinget og kommunerne bedst hinanden med indsatsen mod radikalisering? Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os

15 Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -3 af 4 Kl : Paneldebat Hvordan bekæmper vi bedst radikalisering i fællesskab? Deltagere i panelet: Udlændinge-, Integrations-, og Boligminister Inger Støjberg Borgmester Ole Bjørstorp - Ishøj Kommune Borgmester Willy Eliasen - Egedal Kommune Borgmester Jesper Würtzen - Ballerup Kommune Borgmester Helle Adelborg - Hvidovre Kommune Direktør Bent Madsen - Danmarks Almene Boliger Projektleder Lars Kruse - GET2Sport Formand for Rådet for Etniske Minoriteter Yasar Cakmak Kl : Frokost Kl : Introduktion til workshops. Hver workshop gennemføres to gange. Workshop 1: Hvordan kan kommunalpolitikere sætte de politiske rammer for den lokale radikaliseringsindsats? Workshoppen faciliteres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. Workshop 2: Hvordan kan vi lave en konkret radikaliseringsindsats på individniveau? Workshoppen faciliteres af Center for Inklusion og Beskæftigelse, Københavns Kommune. Kl : Første runde af workshops. - Hvordan kan vi bedst forebygge, at personer bliver radikaliseret? - Hvordan hjælper vi bedst personer, der vurderes at være i konkret fare for at blive radikaliseret? - Hvordan hjælper vi personer ud af de radikaliserede miljøer? Kl : Pause med kaffe og kage. Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os

16 Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -4 af 4 Kl : Anden runde af workshops. - Hvordan kan vi bedst forebygge, at personer bliver radikaliseret? - Hvordan hjælper vi bedst personer, der vurderes at være i konkret fare for at blive radikaliseret? - Hvordan hjælper vi personer ud af de radikaliserede miljøer? Kl : Opsamling på workshops. Kl : Afslutning. Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os

17 Bilag 1 - Side -1 af 4 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 3. oktober 2016 Revideret: 5. oktober 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: P Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes på mødet d.d. Udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2017 og vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede tabel 1-2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2017 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2017 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2017 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 8, takster og bidrag mv., vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført, i nærværende notat (tabel 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2017, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november Side 1

18 Bilag 1 - Side -2 af 4 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) 2. bo Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Lov og cirkulæreprogram Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse

19 Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene for Ballerup Kommune Bilag 1 - Side -3 af kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug bud. beh, Aug bud. beh. Okt Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Politiske beslutninger (Ballerup som unicef By Politiske beslutninger (klassesammenlægning i ny skolestruktur) Lov og cirkulæreprogram Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra Sparekrav for at overholde den økonomiske strategi P/L - reserve P/L - justering Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

20 Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene for Ballerup Kommune Bilag 1 - Side -4 af kr. (netto) 2017 Driftsvirksomhed: Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation mv Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særligt behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse

21 Bilag 2 - Side -1 af 5 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 29. september 2016 Revideret: 5. oktober 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: P Afsluttende tilretning af forslag til budget Baggrund Forventningerne til kommunens økonomi blev opsummeret i Økonomibilag nr. 6, og bilaget dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget den 29. august Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2016 indarbejdet. Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Budgetforslagets resultatoversigt Budgetforslagets overordnede resultatoversigt er vist i tabel 1. Herudover er en detaljeret gennemgang af budget 2017 vist i tabel 2. Bilagene findes bagerst i dette notat. Resultatoversigten viser, at der i 2017 forventes et overskud på de løbende poster på 137,0 mio. kr. I budgetåret er planlagt et nettoanlægsbudget på 145,2 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 8,2 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 68,7 mio. kr., så likviditeten ultimo 2017 er på 169,6 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 14,5 mio. kr. i 2017, således at der ultimo 2017 forventes en gæld på i alt 588,6 mio. kr. Overskuddet på de løbende poster i 2018 falder til 128,3 mio. kr. I 2019 er overskuddet på 206,7 mio. kr., mens det i 2020 er 231,9 mio. kr. Set over hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 176,0 mio. kr. Ved udgangen af 2020 forventes en likvid beholdning på 207,5 mio. kr. Med de indarbejdede ændringer vil kommunens serviceudgifter ligge 3,8 mio. kr. under KL's udmeldte serviceramme. Budgetforslaget sikrer, at pejlemærket i den økonomiske strategi omkring gennemsnitligt overskud på de løbende poster på minimum 170 mio. kr. overholdes. Samtidig reduceres gælden reduceres med mere end 50 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo Budgetforslaget kræver fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi. Side 1

22 Bilag 2 - Side -2 af 5 Driftsbudgettet Efter førstebehandlingen er der foretaget en række justeringer af budgetforslaget. På driftsbudgettet er ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for Ballerup Kommune genberegnet. De samlede konsekvenser er en reduktion af budgettet på samlet set 4,8 mio. kr. over hele budgetperioden i forhold til det niveau, der blev udmeldt til førstebehandlingen. Derudover er det ændrede skøn over de afledte udgifter til flygtninge og familiesammenføring indarbejdet. Dette reducerer samlet set udgifterne i budgetperioden med 17,8 mio. kr. Sparekravet fra budget 2016 på samlet 15,6 mio. kr. i 2017, er opnået ved at vedtage forslag fra direktionens sparekatalog for samlet 20,6 mio. kr., hvorved der er 5,0 mio. kr. til omprioritering. I de efterfølgende år er der vedtaget forslag for henholdsvis 18,8 mio. kr. i 2018 og 14,1 mio. kr. i 2019 og Dette har ikke opfyldt hele sparekravet i disse år, men det er nu reduceret til 20,6 mio. kr. i 2018 og 61,4 mio. kr. i 2019 og Derudover er sparekravet på 64,4 mio. kr. til overholdelse af den økonomiske strategi opnået ved besparelser på i årene på henholdsvis 14,5; 16,3; 16,5 og 17,2 mio. kr. Endelig er elementerne fra den politiske aftale indarbejdet. Initiativerne på driften viser samlet set en udgift på 1 mio. kr. henover budgetperioden, men det dækker over en række investeringer i starten af perioden, som medfører en besparelse sidst i perioden. Driftsbudgettet for 2017 er dermed øget i forhold til førstebehandlingen med 3,4 mio. kr. i 2017, reduceret med 9,6 mio. kr. i 2018 og 29,0 mio. kr. i 2019 og endeligt øget med 30,3 mio. kr. i Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Med baggrund i nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra KL, er indtægtssiden blevet genberegnet i forhold til førstebehandlingen. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i Økonomibilag nr. 7, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregningen med kommunen. I forhold til førstebehandlingen er budgettet for tilskud, udligning og skatter justeret med de seneste skøn fra KL. Forventningen til indtægten fra indkomstskatterne reduceres, men modsvares af et forventet øget tilskud. Alt i alt forværres indtægtssiden med 1,7 mio. kr. i 2017, mens forbedres med henholdsvis 4,1 mio. kr., 4,9 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen. Det bemærkes, at indtægtsprognosen forudsætter, at kommunen vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb i 2017 samt at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og grundskyldspromillen uændret til 28,89. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse På anlægssiden er der indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. Side 2

23 Bilag 2 - Side -3 af 5 Profilen på de politisk prioriterede anlægsprojekter fordeler sig med henholdsvis -36,4 mio. kr. i 2017, 58,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 47,5 mio. kr. i Kommunen har ansøgt om låneadgang fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale, som blev imødekommet af Social- og Indenrigsministeriet. Kommunen modtog et tilsagn om at kunne låne op til 46,7 mio. kr., hvoraf 27,4 mio. kr. er indarbejdet i 2017, som modsvarer de investeringer, der er budgetteret på anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale. Øvrige poster Den mindre justering grundet mellemregningen med de kirkelige kasser, jævnfør Økonomibilag nr. 7, indarbejdes til tredje budgetopfølgning Side 3

24 Bilag 2 - Side -4 af 5 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) 2. bo Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Lov og cirkulæreprogram Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse

25 Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene for Ballerup Kommune Bilag 2 - Side -5 af kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug bud. beh, Aug bud. beh. Okt Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Politiske beslutninger (Ballerup som unicef By Politiske beslutninger (klassesammenlægning i ny skolestruktur) Lov og cirkulæreprogram Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra Sparekrav for at overholde den økonomiske strategi P/L - reserve P/L - justering Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

26 Bilag 3 - Side -1 af 6 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: S Skatter, generelle tilskud og udligning Sammenfatning I dette notat gennemgås ændringerne for skatter, generelle tilskud og kommunal udligning i forhold til det budgetforslag, som forelå til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen den 29. august I nedenstående tabel sammenfattes de gennemgåede prognoser for skatter, tilskud og udligning: Skatter, tilskud og udligning i alt Mio. kr Statsgaranti Selvbudgettering Skatter, i alt , , , , ,5 Tilskud og udligning, i alt -629,2-683,2-633,1-647,9-664,2 Skatter, tilskud og udligning, i alt , , , , ,7 Førstebehandling af budget , , , , ,7 Ændring 1,7-15,5-4,1-4,8-7,0 I forhold til førstebehandlingen af budgettet er indtægtsbudgettet i 2017 ved valg af statsgaranti reduceret med 1,7 mio. kr. (som anbefales). I overslagsårene er der en forbedring på 4, 5 og 7 mio. kr. Ved valg af selvbudgettering er der en gevinst på 15,5 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen, og samlet set er der en gevinst på 4,5 mio. kr. ved valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Gevinsten, som udgør 0,16 pct. af indtægterne ved valg af statsgaranti, vurderes dog at være for lille i forhold til den risiko, der er forbundet ved valg af selvbudgettering. Baggrund Grundlaget for de beløb for skatter samt generelle tilskud og kommunal udligning, der indgår i det budgetforslag, som forelå til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016, fremgår af Økonomibilag nr. 5. Heri var det forudsat, at Ballerup Kommune valgte statsgaranti for Side 1

27 Bilag 3 - Side -2 af 6 Inden den endelige budgetvedtagelse ajourføres kommunens indkomstprognose på basis af yderligere slutlignede indkomster for 2015 samt eventuelle nye centrale skøn for væksten. Dette notat beskriver de ændrede indtægtsberegninger. Skatter Indkomstskat I den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, der blev udsendt i slutningen af august 2016, har regeringen foretaget en ny vurdering af udviklingen i det kommunale skattegrundlag. Her opjusterede regeringen forventningen til skattegrundlaget for 2015, 2016 og 2017, primært i hovedstaden. De primære årsager er en mere positiv udvikling i selvangivelserne for 2015 end forventet i maj samt en forventning om øget beskæftigelse i Regeringens nye skøn ligger til grund for KL's nye prognose for væksten i udskrivningsgrundlaget, og disse skøn er indarbejdet i den nye beregning af indkomstskatten i Ballerup Kommune. Samtidig er udgangspunktet for prognosen blevet mere sikker, idet der nu er foretaget indberetning af 99,3 pct. af samtlige selvangivelser for 2015 mod 99,2 pct. i Økonomibilag nr. 5. Nedenfor er ændringen heraf skitseret. Provenu af indkomstskat Mio. kr Selvbudgettering , , , ,6 Statsgaranti ,6 Førstebehandling af budget 2017 (statsgaranti) , , , ,9 Provenuændring 0,0-22,8-27,2-35,7 De ændrede skøn betyder, at provenuet fra indkomstskat forventes at blive 23 mio. kr. højere i 2018, 27 mio. kr. højere i 2019 og 36 mio. kr. højere i Det højere indkomstskatteprovenu modsvares af et lavere tilskuds- og udligningsbeløb. For 2017 er niveauet det samme som ved førstebehandlingen, da det i begge prognoser er forudsat, at der vælges statsgaranti frem for selvbudgettering. Det skønnede provenu ved selvbudgettering var 2.114,7 mio. kr. ved førstebehandlingen af budget 2017, så merprovenuet ved selvbudgettering er 23,5 mio. kr. Der vil være en modgående effekt under tilskud og udligning. Grundskyld og dækningsafgift Der er ingen ændringer i prognosen for grundskyld og dækningsafgift. Derfor er provenuet uændret i forhold til førstebehandlingen. Side 2

28 Bilag 3 - Side -3 af 6 Provenu af grundskyld Mio. kr Provenu -372,1-384,5-396,6-411,0 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -372,1-384,5-396,6-411,0 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Provenu af dækningsafgift Mio. kr Provenu -87,3-87,3-87,3-87,3 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -87,3-87,3-87,3-87,3 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Selskabsskat Der er ændret lidt i forudsætningerne for beregningen af selskabsskatten i overslagsårene 2019 og Derfor er provenuet uændret i forhold til førstebehandlingen. Der er en modgående virkning under tilskud og udligning. Provenu af selskabsskat Mio. kr Provenu -322,7-297,6-304,6-307,6 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -322,7-297,6-301,5-301,6 Provenuændring 0,0 0,0-3,1-6,0 Øvrige skatter Forudsætningerne for beregningen af forsker- og dødsboskat er uændret i forhold til førstebehandlingen, da KL har opdateret opgørelsen af opgjorte dødsboer til afregning i Provenu af øvrige skatter Mio. kr Dødsboskat -0,2-0,7-0,2-0,2 Forskerskat -2,3-2,3-2,3-2,3 Øvrige skatter i alt -2,5-3,0-2,5-2,5 Førstebehandling af budget ,5-2,6-2,5-2,5 Provenuændring 0,0-0,4 0,0 0,0 Side 3

29 Bilag 3 - Side -4 af 6 Tilskud og udligning Generelt Tilskud og udligning er blevet justeret som følge af det ændrede skøn for udskrivningsgrundlaget og den deraf reberegnede indtægtsprognose, og merprovenuet ved selskabsskat. Tilskud og udligning Mio. kr Statsgaranti Selvbudgettering Landsudligning -454,6-495,9-445,1-454,1-470,3 Hovedstadsudligning -97,4-110,1-123,2-133,8-147,4 Korrektion af overudligning 7,5 7,4 7,5 7,3 7,3 Statstilskud -59,7-59,5-56,4-55,2-42,4 Beskæftigelsestilskud -83,6-83,6-83,6-83,6-83,6 Udligning vedr. udlændinge -16,4-16,5-16,7-16,8-16,8 Udligning af selskabsskat 111,2 111,2 94,7 97,3 98,2 Kommunalt udviklingsbidrag til regioner 6,4 6,4 6,5 6,7 7,0 Øvrige særtilskudsordninger -16,1-16,2-15,5-15,8-16,1 Styrkelse af likviditet -26,4-26, Tilskud og udligning i alt -629,2-683,2-631,9-647,9-664,2 Første behandling af budget ,9-691,2-651,0-673,4-698,8 Ændring 1,7 8,0 19,1 25,4 34,6 Tilskuddet fra lands- og hovedstadsudligningen øges som en direkte konsekvens af det øgede provenu fra indkomstskat og selskabsskat og de ændrede skøn herfor. Det reducerer indtægterne med henholdsvis 19, 25 og 35 mio. kr. i årene i forhold til førstebehandlingen. I 2017 er tilskud og udligning reduceret med 1,7 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen af budgettet. Statsgaranti kontra selvbudgettering Med baggrund i de nye skøn for udskrivningsgrundlaget er henholdsvis virkningen på indkomstskatteprovenuet og tilskud og udligning beregnet for Ballerup Kommune. Nedenfor er provenuet ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering beregnet med baggrund i de opdaterede skøn fra KL. Side 4

30 Bilag 3 - Side -5 af 6 Statsgaranti kontra selvbudgettering Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Gevinst ved statsgaranti Indkomstskat, i alt , ,1-49,5 Tilskud og udligning, i alt -629,2-683,2 54,0 Nettoprovenu , ,3 4,5 For at vurdere, om det bedst kan betale sig for kommunen at vælge statsgaranti eller selvbudgettering, holdes provenuet ved statsgaranti op imod provenuet ved at vælge selvbudgettering. Dette sammenholdes med indtægterne fra tilskuds- og udligningsordningerne. Herudover inddrages betragtninger omkring usikkerheden for den samlede økonomi. Samlet set vil der på det nu foreliggende grundlag være en gevinst på 4,5 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti for budget Der er således en umiddelbar fordel ved selvbudgettering. Gevinsten, som svarer til 0,16 pct. af provenuet ved statsgaranti, skal dog holdes op i mod risikoen. Den kan påvirkes af ændringer i forudsætningerne i Ballerup Kommune og resten af landet. De væsentligste faktorer til ændringer i forudsætningerne er antallet af skattepligtige og indtægter pr. skattepligtig. De skattepligtige er de indbyggere, der er over 15 år. En gennemgang af indbyggertallet pr. september 2016 i kommunen viser et niveau, der svarer til det forventede niveau fra befolkningsprognosen. Indtægterne pr. skattepligtig kan bedst vurderes i forhold til det senest kendte år, som er 2015, og dermed væksten fra 2014 til I kommunens prognose skeles til væksten i hele landet. Regeringens øgede skøn over væksten i hele landet ligger på niveau med væksten i Ballerup Kommune. Dermed bør kommunens prognose under de kendte forudsætninger være retvisende, så der ligger ikke umiddelbart noget, som kan enten undervurdere eller overvurdere skatteindtægterne. Ændringer i forudsætningerne for de øvrige 97 kommuner er svære at forudse, og meget små ændringer kan fjerne gevinsten ved selvbudgettering. Derfor anbefales det, at kommunen i forbindelse med budgetvedtagelsen vælger statsgaranti for Med til at styrke dette valg hører også den nuværende usikkerhed omkring den samfundsøkonomiske udvikling, hvilket gør statsgarantien yderligere fordelagtig. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages for et år ad gangen, og der sker ingen forhåndsudmelding af vilkårene for statsgarantien i overslagsårene. KL laver dog et skøn statsgarantien for overslagsårene. Dette skøn indgår sammen med kommunens egen skatteprognose i skønnet i overslagsårene, hvor sidstnævnte vægter dobbelt. De kirkelige ligningsbeløb og kirkeskat Når der vælges statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag, skal dette også anvendes i relation til de kirkelige ligninger, jævnfør Social- og Indenrigsministeriets udmelding. Side 5

31 Bilag 3 - Side -6 af 6 Ansvaret for fastsættelse af ligningsbeløbet til kirkekasserne i kommunen ligger alene hos Provstiudvalget, mens Kommunalbestyrelsen fastsætter kirkeskatteprocenten ud fra det fastsatte ligningsbeløb. Efter gældende praksis drøfter Provstiudvalget dog på forhånd ligningsbeløbets fastsættelse og grundlaget herfor med Kommunalbestyrelsen/administrationen. Ud over ligningsbeløbet til de lokale kirkekasser opkræves en landskirkeskat. Størrelsen heraf fastsættes af kirkeministeren. Provstiudvalgets endelige budgetforslag fastsætter ligningsbeløbet for 2017 til kr. Det svarer til en stigning i det samlede ligningsbeløb på kr. eller 1,5 procent i forhold til Landskirkeskatten for 2017 er fastsat til kr., hvilket er en stigning på kr. eller 1,0 procent i forhold til Med disse ligningsbeløb indstiller Provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,72 pct. Dette vil give fuld dækning for de udmeldte ligningsbeløb, og det indstilles derfor, at kirkeskatteprocenten fastsættes i overensstemmelse med Provstiudvalgets ønske. Fastsættes kirkeskatteprocenten til 0,72 pct., vil kirkekassernes mellemværende med kommunekassen herefter udvikle sig således: Mellemregning, kirkelige ligninger kr. Udbetalinger til kirkelige myndigheder ,2 Skatteprovenu ved en kirkeskatteprocent på 0, ,0 Årets resultat -1,8 Mellemregning i kommunekassens favør, ultimo ,5 Den forventede mellemregningssaldo ultimo 2017 bliver dermed en skyldig omkostning for kommunekassen på 500 kr., som derfor også ligger klart inden for de grænser for udsving på mellemregningskontoen, som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt. Side 6

32 Bilag 4 - Side -1 af 9 Sagsid: P Investeringsoversigt kr. Forbrug tidligere år 10 Teknik- og Miljøudvalget Søndergård - fælleshus Søndergård vej- og stianlæg Søndergård fælleshus - udearealer Hold-an Vej byggemodning Ingeniørhøjskolen - byggemodning Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape Byggemodning, private grunde Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter Lautrupparken - renovering grønne arealer Naturgenopretning Harrestrup Ådal - etablering af dyrefolde Kunstværk i Harrestrup Ådal Bynære legepladser Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård Flere træer i byen Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup Forarbejder til etablering af støjvold nord for Harrestrup Å ved Motorring Rørlægning ved Harrestrup Å Toilet Harrestrup Ådal* Rekreative faciliteter på Baltorpplænen Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Renovering af grønne områder Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder Vedligeholdelsesarbejder - TMU Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer

33 Bilag 4 - Side -2 af 9 Sagsid: P kr. Forbrug tidligere år Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m (Grøn pulje) Grøn pulje - vedligeholdelse og naturgenopretning Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere Grøn pulje - vedligeholdelse Genetablering af tre golfhuller Udvikling af Højengen - indledende arbejder Ny beplantning i Harrestrup Ådal Grøn pulje - vedligeholdelse Anlæg af Vestskoven EU LIFE projekt - "Carbon 20" EU LIFE projekt - "Carbon 20" - indtægter Interreg Energi Øresund Interreg Energi Øresund - indtægter Interreg Urban Transition Interreg Urban Transition - indtægter Mobility Management test en el-cykel Mobility Management test en el-cykel - indtægter Flere affaldsspande i byrummet Drikkefontainer i byrummet Søndergård etape affald/genbrug Ny affaldssorteringsordning Udvidelse af genbrugsstation Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgifter Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter Renovering - centrumgaden Renovering af skilte langs offentlige veje og stier Vedligeholdelse af broer og tunneller Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb Vedligeholdelse af broer og tunneller Signalanlæg - forbedringer

34 Bilag 4 - Side -3 af 9 Sagsid: P kr. Forbrug tidligere år Vedligeholdelse af broer og tunneller Diverse vejændringer Fodgængerovergang på Skovvej/fjernelse af bro Diverse vejændringer Overtagelse af Frederikssundsvej DONG - følgeomkostninger ved kabellægning Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb Vedligeholdelse af færdselsbelægninger Trafiksikkerhedsprojekter Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger - vejbump Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb Trafiksanering af Kratvej Borgermillionen Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter Skovlunde Bymidte Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer Mobil fartviser og hastighedsmålere Skovlunde bymidte - projektering Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej Hastighedsplan for Ballerup Kommune Etablering af bump på Bueparken Renovering af bro nr Bringevej Trafiksikkerhed og støj Forbedring af Søndergårdspassagen Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej - Indtægter Kvalificering af grundlag for lokalplan indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard Sort pulje - vedl. af veje og broer Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads

35 Bilag 4 - Side -4 af 9 Sagsid: P kr. Forbrug tidligere år Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter Klimatilpasning - udgifter Klimatilpasning - indtægter Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter Supercykelsti Værløseruten Supercykelsti Værløseruten - indtægter Supercykelsti Ring Supercykelsti Ring 4 - indtægter Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet Graffiti fjernelse Byudvikling Måløv Udvikling Pederstrup Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania Kickstart Borgerinddragelse, Banegårdspladsen Kickstart - Erstatningsparkering Kickstart - Erstatningsparkering, DSB Kick start, busterminal Kick start, Linde alle Belysning - modernisering Belysning - armaturer og lysstyring Byudvikling Måløv procesplan Det grønne bånd på Hold- an Vej LAR-projekt Renovering af byrummet ved Malmparken Station Byudvikling af bymidter Bredbånd borgermillionen Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte Graffiti fjernelse

36 Bilag 4 - Side -5 af 9 Sagsid: P kr. Forbrug tidligere år Velkomstskilte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedligeholdelsesarbejder - EBU Vedligeholdelsesarbejder - EBU UCC - Arbejdsmarkedshus Børne- og Skoleudvalget Vedligeholdelsesarbejder - BSU Skoler Renovering af legepladser - skoler Renovering af legepladser - skoler BFO Grantofteskolen - diverse inventar Friarealer v/skoler - renovering Renovering af belægninger i skolegårde Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser IT i folkeskolen 2013/ Renovering af legepladser på skoler i Trådløst netværk på skoler / lockout Medarbejderarbejdspladser på skoler Vedligeholdelsesarbejder - SKU Friarealer v/skoler Renovering af belægninger i skolegårde Ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i Indeklima på skoler* Ny skolestruktur Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer Toilet-undersøgelse og udbedringer Vedligeholdelsesarbejder - BSU Skoler Renovering af legepladser og belægninger på skoler i Investeringer i IT i folkeskolen IT i folkeskolen It i Folkeskolen Friarealer v. skoler - renovering

37 Bilag 4 - Side -6 af 9 Sagsid: P kr. Forbrug tidligere år Renovering af belægninger i skolegårde Renovering af legepladser - skoler UCC - Kasperskolen Bygningsændringer Kasperskolen ifm. ny struktur Tandplejen - ny struktur Sammenlægning af tandplejen i Måløv/Østerhøj Vedligeholdelsesarbejder - BSU Dagtilbud Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet Friarealer v/daginstitutioner Vedligeholdelsesarbejder - SOC Renovering af legepladser - daginstitutioner Friarealer - daginstitutioner IT køb i dagtilbud Vedligeholdelsesarbejder - BSU Dagtilbud Mindre ombygninger på daginstitutioner Renovering af legepladser dagsinstitutioner Køb af bus i distrikt Rugvænget Fælles legepladspulje - dagtilbud Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager Pulje til ændringer i daginstitutioner Renovering af legepladser - daginstitutioner Liggepladser i daginstitutioner Indeklima daginstitutioner* Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration Kultur- og Fritidsudvalget Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane Atletikstadion Køkken Super Arena* Nyt græs i Topdanmark Hallen

38 Bilag 4 - Side -7 af 9 Sagsid: P kr. Forbrug tidligere år Kunstgræsbane i Måløv Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb Søndergård - fritidsanlæg Etablering af personlift på Tapeten - udgift Etablering af personlift på Tapeten - indtægt Skovmarkskolen- omklædning, baner mv Etablering af skydebane på Tapeten Etablering af skydebane på Tapeten - indtægter East Kilbride* Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet Vedligeholdelsesarbejder - KFU Kulturhus Måløv Lautrupgård (Hvide bygning) Vedligeholdelsesarbejder - KFU Vedligeholdelsesarbejder - KFU Ballerup Bibliotek - åbent Musikcontainere til bands Kunst i de 3 Bymidter Flytning af billedskolen til Parkskolen Klub i Måløv Asgård Fritidsklub - indretning af ny gruppe Diverse arbejder i Klub Måløv Bispevang, nedrivning Social- og Sundhedsudvalget UCC - Botilbud Plejecentret Sønderhaven Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm Køb af pavillon på UCC Maglemosen Vedligeholdelsesarbejder - SFU

39 Bilag 4 - Side -8 af 9 Sagsid: P kr. Forbrug tidligere år Sundheds-it og digitalisering af velfærd Handicap tilgængelighed Køkken Ballerup - maskiner og inventar Sammenlægning af hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere Udbygning af Cafe Solvej Vedligeholdelsesarbejder - SSU Vedligeholdelsesarbejder - SSU Boligændringer Flytning af Støberiet samt træning og aktivitet til Sundhedshuset UCC - Dagtilbud Økonomiudvalget Fællesudgifter og -indtægter udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer Salgsmateriale Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom Arkæologiske undersøgelser Forureningsundersøgelser ved salg af grunde Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme Salg af søndergårdsarealet 3.etape Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre by, Smørum Haveforeningen Højengen - afvikling Solvej - diverse ombygninger Diverse salg Ombygning ifm. indkvarteringsboliger til flygtninge Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt UCC Skovlunde Vedligeholdelsesarbejder - ØKU Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Energimærkning af kommunale ejendomme Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder - ØKU

40 Bilag 4 - Side -9 af 9 Sagsid: P kr. Forbrug tidligere år Vedligeholdelsesarbejder - ØKU Sikring af materielle værdier Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt Borgermillionen Flexibel anvendelse af lokaler Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse UCC - Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstninger specielle Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem Energibesparende foranstaltninger Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter East Kilbride, energioptimering* East Kilbride, solfangere* Energibesparende foranstaltninger Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation Innovation Hub Innovation Hub indtægt fra EU Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune Kombit - IT Effektiv Digital Selvbjetening bølge 4 - borgerservice Nyt økonomisystem (Prisme 2015)* Total ('Netto')

41 Bilag 5 - Side -1 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Økonomi Overholdelse af den økonomiske strategi Parat til udfordringer, muligheder og invsteringer 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen 2,4-2,0-9,0-9,0 29,8 25,1 UCC - før indregnet - bofællesskaber 1,5 1,5 1,5 Ekstra renter af lån ca. 27 mio. 0,2 0,2 Lukke grønnemosen -0,1-0,1-0,1-0,1 Kvalitet i skolen: Fællesskaber for alle 1,7 3,9 3,4 2,6 Samarbejde, analyse og struktur Styrkelse af samarb. med skol. resurse og komp.centre Specialundervisning 7,8 5,0 2,5 0,0 Indsats i forhold til skolefravær Sundhedsplejen - social forebyggelse Mere pædagogisk personale 2,3 mio - viderefør sprogindsats Forebyg. psyk. unge - headspace 0,5 0,5 gruppeforløb - elever med skolefravær 0,1 0,1 0,1 0,1 Sverigesmodel invest 5,5 5,5 5,5 5,5 Sverigesmodel bespar -1,5-3,0-11,2-15,0 tidligere indregnet 2,0 3,0 4,0 4,0 Skolereform samarbejde mellem skoler og foreninger og erhverv Politisk aftale af

42 Bilag 5 - Side -2 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Undersøg. sam.arb. skole-foreninger - svømklub i indskol. Bygning - skoler indeklima Bygning - daginstitutioner - indeklimaundersøgelse 0,75 Lundbjerg institution 5 39 Tilvalg Lundebjerg 3 Ellekilde (mistet bespar + ombyg) 0,5 0,5 8 Ombygning egebjerginstitutioner 9,5 5 Pasning af egne børn - analyse Blokhytten renovering 0,2 Legepladser daginstitutioner 0, Friarealer daginstitutioner 0,3 0,7 0,7 0,7 IT Folkeskolen Bøtø undersøge Frugt i skolen - tilpasning -0,1-0,3-0,3-0,3 resurse til BFO 0,1 0,3 0,3 0,3 Undersøg muligheder for mere kulturklippekort Styrke sammenarbejde musikskole, ungdomsskole, vognport - samarbejde og udadvendt 4. Sundhed og ældre værdighedspuljen - viderefør 9,2 mio. Ældremilliarden viderefør 9,2 mio. Hjemmepleje klippekort - viderefør 1,4 mio. Politisk aftale af

43 Bilag 5 - Side -3 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Et aktivt ældre liv - samarbejde og dialog på tværs: kommune, foreninger, kirke, frivillige Evaluering ledelsesstruktur plejecentre Pirolen ombygning 1,5 Undersøge non-profit privat drift plejecenter beslutte plejehjemsstruktur Optimering kortidspladser: byt sønderhaven - lindehaven Korttidspladser og pleje: undersøge styrket lægefunktion/samarbejde Sundhed IT 5 3 styrke samarbejde PSYK: kom.-region-læge UCC - bofællesskaber samles UCC - flyt af tilbud i Krumtappen handicap person ledsagetimer 15 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilgængeligheds politik + pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Tandlæge struktur udsat 1,3 7,75 5. Erhverv og beskæftigelse Dialog med erhvervslivet Ny erhvervspolitik Dialog sammenhæng erhverv, uddannelse, folkeskole - herunder us. sponsering af klasser Udvikling af Kildedal - eventuelt salg Dialog med erhverv. ang. håndværkerudbud styrke lokalt og socialt ansvar Ballerup Bilby videreudvikling Politisk aftale af

44 Bilag 5 - Side -4 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Jobcenteret Styrke Jobcenterets erhvervsprofil Etablering arbejdsmarkedscenter på Baltorpvej/tidl. gymnasiet Dialog med borgerne færre udsigtsløse resurseforløb -0,2-0,2-0,2-0,2 aktivitetsparate kontanthjælp invest 2,9 2,7 2,4 2,2 aktivitetsparate kontanthjælp spar -1,1-5,8-5,7-5,1 aktivitetsparate uddannelseshjælp invest 3,2 2,9 2,6 2,4 aktivitetsparate uddannelseshjælp spar -0,9-4,7-4,5-4,1 6. Befolkning og boliger En attraktiv by Samlet plan ballerup bymidte Ballerup bymidte - banegård Ballerup bymidte - linde alle + midl.busterminal 8 4 Ballerup bymidte - P-plads Lindevænget 0,8 2,7 Ballerup bymidte - baltorpplænen 0,2 Skovlunde bymidte 1 17,7 Udvikling bymidter Måløv bymidte (åbningstræk) 5 1,5 3,5 Styrke sammenhæng bo og arbejde Kunst bymidter 0,4 Bekæmpelse af graffiti 0,8 0,8 0,8 0,8 Tryghed og fællesskab Samarbejde med borgere og boligselskaber Overførsel af midler fra boligsocialtarbejde Forebyggelse kriminalitet Politisk aftale af

45 Bilag 5 - Side -5 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Flere borgere og boliger Ungdomsboliger, seniorboliger, familieboliger Boligudbygning - private til 500 nye på 5 år Boligudbygning - almene til 150 nye på 5 år - ekstra grundkapital Byggemodning (søndergård) 2,6 6,7 Byggemodning (andre) Undersøge udbygningsmuligheder By og natur Videre med klimamål: yderligere reduktion på 10 pct. point på 5 år. (fra 2006 niveau) Vejbelysning 20,1 15,3 3,45 Vejbelysning armatur 9,2 Søndergård fritidsarealer 0,3 1,1 Busfremkommelighed 0,09 Supercykelsti 2,759 Grønne bynære Grøn pulje 1,55 1,55 2,55 14,55 Sort pulje 3,045 3,045 5,045 10,045 Vintervedligehold - dyrere 0,5 0,5 0,5 0,5 Flere vilde naturområder -0,2-0,2-0,2-0,2 Toilet harrestrup ådal - forsøg 0,25 Ballerup som attraktiv og oplevelsesby UNICEF by ,5 Pederstrup koordinator Infoskilte/QR om kunstværker og steder Politisk aftale af

46 Bilag 5 - Side -6 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) Ballerup som pilgrimsby ANLÆG (totaler) Genindføre det gamle byvåben Opsætte bykort Byskilte - velkommen til Ballerup 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 0,2 bord bænke mv - Baltorpplænen 0,2 Ballerup Idrætby - bygning: renovering af svømmehal 17,6 - drift af superarenaen (Køkken overtagelse) 1,2 Solfangere east kilbride -0,05-0,05-0,05 0,65 Villa Blide - afsøge udlejning til privat erhverv 7. Borgeren og kommunen Dialog med borgerne - lytte til borgerne Samarbejde evt. sammenlæg frivillighed Frivillighedscenter i ballerup midt 0,2 Kommunale bygninger - bedre anvendelse Udlejning lokaler - diff. priser foreninger/privat Pulje - bydelsarrangementer 0,1 0,1 0,1 0,1 Styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) -1,1-1,1-1,1-1,1 Borgermillionen - konkrete projekter 1 8. Ballerup kommune som virksomhed Tillid til medarbejdere: Åbenhed og kvalitet Decentral frihed til institutioner Effektiv drift Ingen prisfremskrivning -11,5-13,5-13,5-14,2 Politisk aftale af

47 Bilag 5 - Side -7 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Central administrativ besparelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Konkurrenceudsæt - tøjvask -0,6-0,6-0,6-0,6 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge -0,5-0,5-0,5-0,5 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge -1,8-1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde -2,7-2,7-2,7-2,7 Midlertidig løntilpas. reduktion i engangsvederlag -3,0-3,0 0,0 0,0 Effektiv. af genoptræningsområdet -0,3-0,5-0,5-0,5 Effektiv. af anvend. af anvend. Eksterne konsulent -0,9-0,9-0,9-0,9 1 pct. tilpasning Itforsyningen -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget for beredskabet -0,3-0,3-0,1-0,1 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4,2-4,2-4,2-4,2 Tilpasning af budget til madservice, SOSU-elever osv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Ekstraord. indtægter ved salg af boliger til andre kom. -4,0-2,0 0,0 0,0 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -0,5-0,5-0,5-0,5 Køkken Ballerup - budgettilpasning -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -0,1-0,1-0,1-0,1 Tilpasning af budget til afholdelse af valg 0,0 0,0-0,4-0,4 Tilpasning af budget på it-området -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -0,5-0,5-0,5-0,5 Politisk aftale af

48 Bilag 5 - Side -8 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) ANLÆG (totaler) Lønniveauer - afklare fordele og ulemper ved at være lønførende Ekstern rekrutering, mindre brug kun fra distiktled -0,2-0,2-0,2-0,2 eksterne konsulenter, mindre brug -0,3-0,3-0,3-0,3 Øget anvendelse af studerende til analyse Bygningvedligeholdelse - ikke udspec undersøgelse - behov fremadrettet Bygningsvedligeholdelse Energiforbedringer Ophør køling af rådhus undersøges og afprøves Prisme (for at opnå bespar) 1,8 0,6 Politisk aftale af

49 Bilag 6 - Side -1 af 67 ØKONOMI OG STYRING Dato: 15. september 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: G Indkomne høringssvar til budgetforslaget Side 1 Side 1

50 Bilag 6 - Side -2 af 67 Nr. Afsender Side 1 Ballerup Lærerforening 3 2 Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond 5 3 Brdr. Jardorf mfl. I/S 6 4 Center-MED for Skoler, Institutioner og Kultur 7 5 Center-MED og Lokal-MED for Social og Sundhed 8 6 Folkeoplysningsudvalget 10 7 Forældrebestyrelsen i distrikt Hede-/Magleparken 11 8 Grønt Råd 12 9 Hoved-MED Lokal-MED i Center for Beskæftigelse og Borgerservice Lokal-MED i Center for By, Erhverv og Miljø Lokal-MED i Center for Ejendomme Lokal-MED i Center for Skoler, Institutioner og Kultur Lokal-MED i Center for Økonomi og Styring Lokal-MED i Hjemmeplejen Lokal-MED i Jobcenter Ballerup Lokal-MED i Køkken Ballerup Lokal-MED i Politisk Sekretariat Lokal-MED i Træning og Aktivitet Lokal-MED på Kasperskolen MED-udvalget på Baltorpskolen MED-udvalget på Hedegårdsskolen MED-udvalget på Måløvhøj Skole MED-udvalget på Plejecenter Egely og Plejecenter Kirstinehaven MED-udvalget på Plejecenter Lundehaven og Plejecenter Rosenhaven MED-udvalget på Plejecenter Sønderhaven og Plejecenter Toftehaven MED-udvalget på Skovlunde Skole MED-udvalget på Skovvejens Skole MED-udvalget på Stokholtbuen Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Baltorp Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Måløvhøj Overgangs-MED i Børnehusene i Distrikt Skovvejen Plejecenter Lindehaven Seniorrådet i Ballerup Kommune SF Socialistisk Folkeparti Skolebestyrelsen ved Baltorpskolen Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen Skolebestyrelsen ved Måløvhøj Skole Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole Sundhedsplejen 65 Side 2 Side 2

51 Bilag 6 - Side -3 af 67 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup, den 8. september 2016 Ballerup Kommune Att: Økonomiudvalget & Kommunalbestyrelsen Høringssvar vedrørende Budget 2017 Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse og bekymring. De senere års massive besparelser har været en ekstrem udfordring for organisationen, og vi vil levere det tydelige budskab, at der ikke kan effektiviseres eller ressourceoptimeres yderligere. Vi appellerer til, at kommunalbestyrelsen om nødvendigt peger på deciderede opgavebortfald og serviceforringelser og står ved beslutningerne over for borgerne. Vores opmærksomhed retter sig naturligvis primært mod folkeskoleområdet, men vi har også kommentarer til udvalgte forslag fra sparekataloget: 1) Udvalgte forslag fra sparekataloget 2) Et skolevæsen med et højt ambitionsniveau 3) Inklusion og specialiseret indsats De behandles herunder hver for sig, selvom der er visse oplagte sammenhænge. 1) Udvalgte forslag fra sparekataloget Ad. Budgettilpasninger : En del af sparekatalogets forslag er såkaldte budgettilpasninger. Vi bakker naturligvis op om, at der budgetteres så realistisk som muligt, men det bekymrer os samtidig, at det begrænser den daglige ledelses råderum og kan levne mindre luft til at udjævne uforudsete udsving i økonomien med fare for pludselige budgetopbremsninger. Ad. forslag 3.01, 3.02, : Sparekatalogets fire første forslag ser vi under ét som forslag, der mangler kvalificering og realisme. Vi har ikke meget tro på, at de budgetterede besparelser kan tilvejebringes, da de alle kan forklares med henvisning til en overbebyrdet organisation, hvor ledere og medarbejdere ofte er tvunget til at annullere ferie eller præstere overarbejde - og få udbetalt engangsvederlag - for at løse opgaver, som ikke kan håndteres inden for almindelig arbejdstid. Hvis medarbejderne i højere grad skal afholde ferien hvilket vi hilser velkomment vil det betyde, at opgaver ikke bliver løst. Så taler vi reelt om fugle på taget? Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at drøfte og vurdere, om det høje ambitionsniveau er foreneligt med de ressourcer, som findes i organisationen. Ad. 3.06: Vi er særdeles forbeholdne over for, om anvendelse af eksterne konsulenthuse skaber fornøden værdi for organisationen. I forhold til rekruttering samt diverse analyser og rådgivning har vi oplevet, at det oven i købet kan medføre ringere processer og resultater at invitere eksterne ind. Det er selvsagt utilfredsstillende, hvorfor vi glæder os over, at der rettes en opmærksomhed mod dette felt. Side 3

52 Bilag 6 - Side -4 af 67 Ad. 6.02: Vi tager skarpt afstand fra forslaget om at begrænse omfanget af svømmeundervisning i folkeskolen, da det dels står i skærende kontrast til intentionerne i folkeskolereformen og folkeskolens brede formålsparagraf, dels vil medføre yderligere pres på de faciliteter, som er til rådighed. 2) Et skolevæsen med et højt ambitionsniveau Hvis skolevæsenet skal kunne forløse de høje ambitioner i Skole med vilje, kræver det, at der ansættes flere lærere. I 2010 var der 720 fuldtidsstillinger i kommunen. I dag er det tal reduceret til 595, altså en tilbagegang på 125 stillinger svarende til 17,4 %. I samme periode er elevtallet faldet fra til 5.307, altså med 381 elever svarende til 6,7 %. Tallene taler sit tydelige sprog om et skolevæsen, hvor der ikke er rimelig sammenhæng mellem de høje politiske ambitioner - som vi i øvrigt deler - og ledernes og lærernes mulighed for at forløse dem. I perioden har det ikke skortet på forandringer, som yderligere har presset skolevæsenet. Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage situationen dybt alvorligt og allerede med budget 2017 vise, at man har forstået budskabet om, at skolevæsenet har brug for flere lærerkræfter for at forløse ambitionerne i Skole med vilje. Herudover ønsker vi konkret, at kommunalbestyrelsen arbejder for finansiering til: At skolerne kan konvertere noget af den understøttende undervisning til to-lærer timer for at forkorte skoledagene og skabe større kvalitet. At lærerne inden for lokalaftalens undervisningsmaksimum kan varetage alle de understøttende undervisningstimer, da det vil hæve elevernes udbytte af timerne betragteligt. At skolernes fysiske faciliteter understøtter intentionerne i folkeskolereformen om den sammenhængende skoledag, hvor variation og bevægelse er nøgleord. At der etableres fornødne og forsvarlige arbejdspladser, hvilket på flere skoler fortsat er en mangelvare. 3) Inklusion og specialiseret indsats Den nye børne- og ungestrategi fokuserer på alle børns udvikling, læring og trivsel. Det sigte er anerkendelsesværdigt, og vi er med, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og følges op af de nødvendige foranstaltninger. Vi kan ses en mening med PA- og Sveriges-modellen, men disse initiativer kan ikke stå alene. De skal suppleres af andre gode initiativer. Fælles for disse er, at de næppe kan gennemføres ressourceneutralt. Vi er for eksempel overbeviste om, at den allerbedste investering, man kan foretage sig, er at sætte massivt ind med to-lærertimer i indskolingen. Det vil have en forebyggende og opbyggende funktion, som over tid vil reducere behovet for støtteforanstaltninger og specialundervisning også senere i skoleforløbet. Vi henviser i øvrigt til den liste af konkrete initiativer, som vi lancerede med vores høringssvar til Børne- og ungestrategien Fællesskab for alle - Alle i fællesskab. Med sædvanlig bekymret budgethilsen Ballerup Lærerforenings Styrelse Jeanette Sjøberg & Morten Refskov 2 Side 4

53 Bilag 6 - Side -5 af 67 Modtaget Dato: :25 Vedrørende: Høringssvar vedr. kommunens budgetforslag 2017 Høringssvar vedr. kommunens budgetforslag Ballerup Museum er stadig i gang med at implementere en besparelse på 15% af museets samlede budget for Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond kan derfor med tilfredshed konstatere, at der i kommunens budgetforslag for 2017 ikke foreligger yderligere besparelser på museet. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond Jan Møller Side 5

54 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene for Ballerup Kommune Bilag 6 - Side -6 af 67 Side 6

55 Bilag 6 - Side -7 af 67 Emne: Høring af budget CenterMED for Skoler, Instituitoner og Kultur Dato: 2. september :53:56 Til Center for Økonomi og Styring Center MED for Skoler, Institutioner og Kultur har på mødet den 25. august 2016 drøftet forslaget til budget Udvalget er bekymret for at udsvinget indenfor det specialiserede område skal finansieres indenfor C-SIK s økonomirammer. Udvalget anbefaler at finansieringen findes bredt i kommunen. Udvalget udtrykker bekymring for kvaliteten i opgaveløsningen i forbindelse med forslag om bedre planlægning af 5. og 6. ferieuge samt reduktionen i udbetaling af overarbejde. Udvalget er af den opfattelse at opgaverne bedst løses af arbejdspladsernes fastansatte medarbejdere. Udvalget bakker op om forslaget om at fjerne frugtordningerne på skolerne. Udvalget gør opmærksom på at finansieringen oprindeligt kommer fra BFO og finder denne finansiering bekymrende set i lyset at den samlede reduktion i BFO-rammen. Udvalget er bekymret for forslaget om nedlæggelse af svømmeundervisningen i 4. eller 5. klasse. Den nye skolereform har fokus på bevægelse og udvalget mener at det vil medføre store belastninger på øvrige idrætshaller. Udvalget har kun forholdt sig til forslag der berører arbejdspladser under C-SIK Med venlig hilsen Jan Jensen Center for Skoler, Institutioner og Kultur Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup Tlf: Side 7

56 Bilag 6 - Side -8 af 67 Dato: 10. september 2016 Høringssvar I Center for Social og Sundhed (C-SS) har Center-MED og Lokal-MED på rådhuset drøftet høringsoplægget og sparekataloget for Tilsammen repræsenterer de to MED-udvalg ca medarbejdere og ledere fra kommunens ældre-, handicapog sundhedsområde med mange døgndækkede institutioner. C-SS har følgende bemærkninger til sparekataloget: Forslag vedr. reduktion af lønsum: C-SS er bekymret for, hvad lønsumsbesparelserne vedr. 5. ferieuge, 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag kan få af betydning for den borgernære drift. Der kan være en lang række gode årsager til, at medarbejdere ikke får afholdt al ferie, eller at det eksempelvis økonomisk bedre har kunnet svare sig for den enkelte arbejdsplads at lave en aftale med medarbejderne om merarbejdsbetaling /engangstillæg frem for at hyre en dyrere ekstern vikar. Vi har mange special enheder, hvor kortvarig vikardækning slet ikke er mulig. At fjerne for samlet set 8,0 mio. kr. lønsum (svarende til knap 18 årsværk) vil have konsekvenser, der kan mærkes af såvel borgere og medarbejdere, og vi er derfor heller ikke enige i vurderingen i sparekataloget på s. 7, hvor det fremgår, at Besparelsen kan udmøntes uden konsekvenser for serviceniveauet ( ). Vi opfordrer til, at man først undersøger årsagerne til forbruget på de nævnte poster, og derefter vurderer, hvilke besparelser der kan gennemføres med beskrivelse af de afledte konsekvenser. Endelig vil vi understrege, at selvom vi som MED-udvalg gerne vil opfordre vores kolleger til at afvikle 6. ferieuge, så er det en overenskomstsikret rettighed, at hver enkelt medarbejder selv kan beslutte, om 6. ferieuge ønskes afholdt eller udbetalt. Forslag 3.07 vedr. effektivisering af IT-forsyningen: C-SS mener, det er vigtigt, at besparelsen ikke må medføre nye serviceforringelser. Oplevelsen er, at driften allerede nu er i risiko for at blive negativt påvirket pga. svartider og generelt serviceniveau. Forslag 6.1 vedr. frugtordningen C-SS mener, at ordningen bør ophøre snarest og ikke med udgangen af et skoleår, idet skolerne oplever et stort spild. Forslag 6.03 vedr. nedlæggelse af pensionistskovturene: C-SS tilslutter sig nedlæggelse af pensionistskovturene, da skovture ikke er en kommunal kerneopgave. Vi anbefaler, at pengene i stedet anvendes på de dele af ældreområdet, der tager sig af de svageste ældre. Side 8

57 Bilag 6 - Side -9 af 67 Forslag 6.04 vedr. nedlæggelse af svømmeundervisning: C-SS opfordrer til, at de sundhedsmæssige konsekvenser ved en nedlæggelse af svømmeundervisningen tages i betragtning. Svømmeundervisning er en sundhedsfremmende aktivitet, som udvikler børns kropsbevidsthed og fremmer glæden ved bevægelse. C-SS anbefaler, at man i stedet for at nedlægge svømmeundervisningen, ser på muligheden for at sammenlægge undervisningen i blokke i lighed med andre kommuner. Dette kunne sikre en mere effektiv - og dermed billigere - afvikling, da det mindsker tid til transport og omklædning. Afslutningsvis ønsker MED - udvalgene i C-SS at minde om, at der aktuelt arbejdes hårdt for at gennemføre besparelser fra tidligere budgetaftaler samt de ekstra besparelser vedr. budget 2016, der er kommet ind med kort varsel efter sommerferien Der er en oplevelse af, at alle områder er presset til det yderste for at få budget og faglighed til at hænge sammen til gavn (eller mindst gene) for borgerne. Derfor opfordrer C-SS til, at politisk vedtagne besparelser følges op af konkrete opgavebortfald eller reelle effektiviseringer. I den forbindelse vil vi også minde om, at eksempelvis tilgangen af nye borgere til Servicelovens 85 (socialpædagogisk støtte) er stigende, men at udgifterne skal holdes inden for rammen. Derudover kommer der fortsat nye opgaver og målgrupper på bl.a. ældre- og sundhedsområdet, hvilket medfører komplekse og indimellem uhensigtsmæssige arbejdsgange, som vi dog som kommune har vanskeligt ved at ændre på, da vi ikke kan diktere samarbejdet med bl.a. hospitaler og praktiserende læger. På vegne af C-SS Center-MED og C-SS lokal-med på rådhuset Eva Borg Tommy Vedelfort Vinni Pedersen Formand Næstformand Næstformand C-SS Center-MED og C-SS Center-MED C-SS Lokal-MED (rådhus) C-SS Lokal-MED (rådhus) Side 9 Side 2

58 Bilag 6 - Side -10 af 67 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Økonomi og Styring Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Dato: 8. september 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Gry Andersen Høring af budget Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 5. september 2016 behandlet høringsmaterialet udsendt den 24. august Udvalget er glade for, at det folkeoplysende område ikke berøres af besparelser, hvilket tolkes som en fortsat anerkendelse af vigtigheden af et godt og varieret fritidstilbud til kommunens borgere, og af de frivillige kræfter, der er med til at levere dette tilbud. Udvalget henstiller til, at der, hvis der råderum på anlægsbudgettet, kigges velvilligt på renovering og udbygning af kommunens faciliteter for foreningslivet. Der er fortsat brug for fokus på den løbende vedligeholdelse af særligt idrætsfaciliteter, der for en stor dels vedkommende er nedslidte. Et fortsat blomstrende foreningsliv stiller krav om en god standart på de faciliteter borgerne kan dyrke deres aktivitet i. Særligt efterspørges der mulighed for opholdsrum i tilknytning til haller m.v. med mulighed for sociale aktiviteter i tilknytning til den primære foreningsfacilitet. Venlig hilsen Folkeoplysningsudvalget Ekspeditions- Mandag og tirsdag , torsdag , fredag og telefontid Onsdag lukket Side 10

59 Bilag 6 - Side -11 af 67 Center for Skoler, Institutioner og Kultur Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Den 31. august 2016 Høringssvar vedr. budgetforslag for Vedr. forslag. nedlæggelse af svømmeundervisning for 4. Eller 5. Klasse. I interesse af at understøtte børnenes kropslige erfaring med svømning og kommunens vision for bevægelse og sundhed, vil denne løsning for besparelse være uheldig. Svømmeundervisningen menes at være eftertragtet og væsentlig for børnenes mulighed for at lære at svømme, begå sig i vand samt for barnets almene kropslige kompetencer og viden om hygiejne. Den økonomiske besparelse virker minimal i forhold til hvad børnene må undvære og mangle både fagligt, socialt og personligt. Vedr. forslag om besparelse af frugt i skolen. Frugten på skolen (som tidligere kunne findes på fritidsordningen) opleves at være uigennemtænkt. Frugten bliver ikke spist og kan findes på gange/i lokaler/i lege som kasteskyts. Frugten (såfremt denne ikke kan findes på fritidshjemmet), opleves unødvendig og vil være en besparelse der giver mening. På bestyrelsens vegne Mike Lorentsen Bestyrelsesformand Distrikt Hede/-Magleparken Side 11

60 Bilag 6 - Side -12 af 67 Høringssvar fra Grønt Råd til Sparekatalog 2017: Grønt Råd har konstateret at man foreslår at afskaffe skolernes frugtordning (nr s 23). Dette finder Grønt Råd er problematisk. Grønt Råd ønsker at ordningen beholdes, men at den på grund af det store spild, tilpasses det faktiske behov. Skolerne skal derfor opfordres til at undersøge det faktiske frugtbehov i de enkelte klasser. Grønt Råd i Ballerup Kommune September 2016 Side 12

61 Bilag 6 - Side -13 af 67 Til: Kommunalbestyrelsen Hoved-MED Dato: 2. september 2016 Tlf. dir.: Udtalelse Hoved-MED er på møde den 1. september 2016 blevet enige om følgende udtalelse til Kommunalbestyrelsen vedr. administrationens forslag til Budget Hoved-MED opfordrer til, at budgettet er realistisk og realiserbart, så det så vidt muligt undgås at gennemføre pludselige budgetopbremsninger i løbet af 2017, som det har været nødvendigt i både 2015 og Hoved-MED oplever, at det er en udfordring at kommunikere de mange sideløbende spareprocesser til organisationen og opfordrer til, at kommunalbestyrelsen anerkender denne udfordring ved at bakke organisationen tydeligt op under gennemførelsen af de forskellige budgetårs besparelser. Det er set med Hoved-MED s øjne vigtigt, at Kommunalbestyrelsen er opmærksom på de risici, der er ved at reducere nogle af budgetterne til fx arbejdsskadeforsikringer og valgafvikling. Hoved-MED er bekymret over, at arbejdspladsernes lønsummer gradvist reduceres, jf. forslagene om bedre planlægning (reduktion i udbetaling af midler til 5. og 6. ferieuge, merarbejde) og reduceret udbetaling af engangsvederlag. Forslagene medfører indskrænket råderum og færre arbejdstimer, hvilket kan påvirke serviceniveauet. Hoved-MED værdsætter at arbejde i en kommune, hvor der er politisk høje ambitioner, men minder om, at de gennemførte besparelser på administrationen vil betyde, at nye tiltag og forandringer vil tage længere tid at gennemføre. Der er behov for fokus på at Ballerup Kommune fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads, hvilket kræver at arbejdspresset på ledere og medarbejdere ikke fortsætter med at akkumulere. Hoved-MED hilser derfor Kommunalbestyrelsens ambitioner om at gennemføre besparelser gennem opgavebortfald velkomment, men opfordrer til at der er tale om reelle opgavebortfald. Side 13

62 Bilag 6 - Side -14 af 67 Medarbejdersiden i Hoved-MED er bekymret over, at budgetforslaget rummer forslag, som ikke er tilstrækkeligt belyst. Der er stor usikkerhed på de enkelte arbejdspladser om, hvad forslagene om bedre planlægning konkret vil indebære. Hoved-MED er positive over for forslaget om en mere kritisk tilgang til brug af eksterne konsulenter og opfordrer til, at Kommunalbestyrelsen i budgettet indtænker mulighederne for at foretage investeringer og bruge anlægsmidler for på sigt at reducere driftsudgifterne. Side 14 Side 2

63 Bilag 6 - Side -15 af 67 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 11. september 2016 Tlf. dir.: Kontakt: MED-udvalget i Borgerservice Notat Høringssvar fra MED-udvalg i Borgerservice til Spareforslag til sparekatalog Reduktion i udbetaling af 5. Ferieuge Der er enighed i, at der skal bedre planlægning for udbetaling af 5 ferieuge. Da det er den fælleslønsum som påvirkes og reduceres. Dog skal det præciseres gennem kvalificering af årsagen til udbetalingen. Her menes, at i de tilfælde hvor der er udbetalt 5 ferieuge grundet barsel, sygdom og ophør, hvor det overenskomstmæssigt er en ret, så bør det ikke indgå i spareforslaget Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge Der er enighed i, at der skal bedre planlægning for udbetaling af 6 ferieuge. Da det er den fælleslønsum som påvirkes og reduceres. Dog skal det præciseres gennem kvalificering af årsagen til udbetalingen. Her menes, at i de tilfælde hvor der er udbetalt 6 ferieuge grundet barsel, sygdom og ophør, hvor det overenskomstmæssigt er en ret, så bør det ikke indgå i spareforslaget Reduktion i udbetaling af overarbejde Der er enighed i, at planlægning af arbejdsopgaver så vidt muligt skal ske inden for den normale arbejdstid. I forhold til Borgerservice er der udbetalt overarbejde på baggrund af udstedelse af pas ved lørdagsåbent. Dette er gjort for at imødekomme de borgere som ikke har haft mulighed for at tage fri fra arbejdet Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Der er enighed i, at udbetaling af engangsvederlag tilpasses ud fra at det er udbetalt af lønsum. Det bør i stedet for gives som funktionstillæg indtil den pågældende Side 15

64 Bilag 6 - Side -16 af 67 opgave er udført. Såfremt at der ydes engangsvederlag udbetalt fra en anlægsbevilling f.eks. KY og KSD bør dette ikke indgå i spareforslaget, da det ikke udbetales fra lønsummen Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Der bør udarbejdes et katalog over Ballerup kommunes interne konsulenters kvalifikationer og kompetencer for derved at kunne afsøge om de enkelte projekter/opgaver kan løses inhouse i stedet for at anvende eksterne konsulenter. Side 16 Side 2

65 Bilag 6 - Side -17 af 67 center for BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 7. september 2016 Tlf. dir.: Sagsid: G REFERAT Referat til C-BEM MED ekstraordinært udvalgsmøde den 7. september 2016 Deltagere: Lars Algreen, Sussi Kjær Andresen (referent), Sune Kaspar Testrup-Friis, Kasper Ullum, Hanne Iben Nygaard Jensen, Jeanette Enggard Marker, Dorte Virklund Afbud: Lene Thystrup Knudsen, Michael Bach Fallesen, Trine Baarstrøm, Steen Pedersen, Jette Margrethe Rau, Majbritt Marfelt Høring af budgetforslaget Reduktion af 5. ferieuge bedre planlægning Ingen kommentarer. Reduktion af 6. ferieuge bedre planlægning Kommentar: Kan vi dette i henhold til overenskomsterne? Udbetaling af overarbejde Ingen kommentarer. Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Dette skal vi være opmærksomme på i C-BEM. Side 17 Side 1

66 Bilag 6 - Side -18 af 67 Emne: Høringssvar fra C-EJDs MED-udvalg Dato: 12. september :48:18 Hermed fremsendes bemærkninger fra C-EJDs MED-udvalg: Ad Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning Der kan være situationer, hvor det samlet er billigere at udbetale 6. ferieuge frem for at tilkalde medarbejdere og generere overarbejde. Dette er særligt for vores vagtbærende teams og kantinen. Ad Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning Såfremt besparelsespotentialet er vurderet ud fra de lønarter, der vedrører overarbejde, vil C-EJD få en udfordring, idet besparelsen udmøntes forholdsmæssigt efter forbrug. Det er ikke rimeligt idet, der hos C-EJD modtages en intern betaling (som ompostering). Det gælder for de betjentydelser, der bestilles ved særarrangementer (oftest efter arbejdstid) udløser overarbejdsbetaling samt for kantinens personale. I forhold til Teknisk Anlæg og vagttjenesten har C-EJD ydelser der ikke umiddelbart kan nedlægge eller ændre. Såfremt timerne skal afspadsere får vi de øvrige medarbejdere blot flere vagttimer og udkald. Det er i denne sammenhæng nødvendigt at skele til overenskomstens bestemmelser. Generelt kan der være et problem med ressourcer og besparelser, idet der ikke længere centralt registreres timer udover normal arbejdstid, dvs. afspadseringstimer. Når der regnes med årsværk, opgaver og bedre planlægning fra centralt hold, er der derfor ikke taget højde for de timer, som mange medarbejdere arbejder ud over normal arbejdstid for at løse opgaverne. En besparelse vil derfor ramme ekstra hårdt, idet der flere steder er flere opgaver end der er normal aflønnede timer Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Der er tilfælde, hvor udbetaling af engangsvederlag er aftale som en kompensation for en vakant stilling, og derfor en samlet besparelse for enheden. Det er den styrke ny løn har og gerne skulle beholde Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Ved reduktion og øget pres på medarbejderressourcerne, vil behovet for øget tilkøb af rådgivning stige Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme Idet budgettet ikke er graddagskorrigeret, vil en kold vinter betyde et større forbrug Fjern frugtordningner fra skolerne Side 18

67 Bilag 6 - Side -19 af 67 Frugtordningen har flere negative konsekvenser og bør derfor nedlægges. Der er en markant øget affaldsmængde på skolerne, et større rengøringsbehov og en forøget risiko for rotter. Med venlig hilsen Mads Bo Bojesen Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup Mobil: Mail: Side 19

68 Bilag 6 - Side -20 af 67 Sendt dato: :08 Modtaget Dato: :08 Vedrørende: VS: udtalelse Til Med-organisationen LokalMed i Center for Skoler, Institutioner og Kultur har på møde den2. sep behandlet det fremsendte forslag til sparekatalog LokalMed udtaler følgende: LokalMed har læst alle forslagene, men har valgt kun at udtale sig om følgende forslag: Forslag Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning -0,5-0,5-0,5 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning -1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning -2,7-2,7-2,7 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag -3,0-3,0 De øvrige forslag tages til efterretning. LokalMed mener det er vigtigt, at der er fokus på, at ferie afholdes/afvikles. LokalMed konstaterer dog også, at der mange steder er pres på opgavemængden og løsningen, at "der løbes hurtigt" til dagligt, og at det ofte er i det lys, at den manglende ferieafholdelse skal ses. Det er vurderingen i LokalMed, at både decentrale områder og institutioner og administrationen på rådhuset vil blive udfordret ift. løsningen af kerneopgaverne, hvor der som en konsekvens af forslaget med stor sandsynlighed - vil skulle hentes vikarer ind. Det er LokalMeds vurdering, at det som en konsekvens af ovennævnte er sandsynligt, at medarbejderne, som en kompensation for manglende overarbejdsbetaling og mulighed for at få engangsvederlag, særligt vil have fokus på at få udbetalt 6. ferieuge, hvilket vil udhule besparelsen, der reelt set må betegnes som teoretisk. Sker dette, vil organisationen skulle finde kompenserende besparelser - måske midt på året. LokalMed har forståelse for besparelsesræsonnementet, men finder, at forslagene om at hente besparelser ved ferieafvikling, reduktion i udbetaling af overarbejde og reduktion i engangsvederlag indskrænker ledelsesretten og ledernes mulighed for påskønnelse af det store arbejde, der dagligt udføres af medarbejderne i organisationen, centralt og decentralt. I øvrigt er det betragtningen i LokalMed, at et sådan forslag udfordrer organisationens arbejde med Social Kapital med fokus på tillid, retfærdig og samarbejdsevne. Side 20

69 Bilag 6 - Side -21 af 67 Til Rådhus MED ØKONOMI OG STYRING MED-udvalg Dato: 5. september 2016 Tlf. dir.: Kontakt: JVJ/JJU Økonomi og Styrings høringssvar om forslag til Budget MED-udvalget i Økonomi og Styring har drøftet forslag til budget , som er sendt i høring. Udvalget konstaterer umiddelbart at til trods for fjernelsen af Regeringens omprioriteringsbidrag, er kommunen som andre kommuner fortsat under et betydeligt økonomisk pres: Flygtninge som Regeringen ikke kompenserer kommunerne økonomisk for på Servicerammen Det voksende udgiftspres på de specialiserede områder Demografi Vigende tilgang af nye borgere i Ballerup Kommune Udvalget konstaterer derfor også at der fortsat er behov for omprioritering indenfor eksisterende rammer, da kommunen ikke tilføres yderligere indtægter udefra. Direktionen har derfor ladet opstille et sparekatalog til det politiske niveau. I relation til sparekataloget bemærker udvalget at Forslag generelt udfordrer mål- og rammestyringen i Ballerup Kommune, herunder den enkelte enheds mulighed for selv at tilrettelægge ressourceforbruget indenfor de givne rammer. Særligt om de 4 forslag skal nævnes: Forslag om reduktion i 5. og 6. ferieuge gennem bedre planlægning kan komme til at ramme skævt, idet de enheder der allerede i dag har en god planlægning også vil blive ramt at reduktionen. Forslag om ubetaling af merarbejde og tillæg indskrænker enhedernes mål- og rammestyring, idet der kan være perioder med arbejdspres, hvor muligheden efterfølgende for f.eks. afspadsering ikke er mulig. Med venlig hilsen MED-udvalget i Center for Økonomi og Styring Side 21

70 Bilag 6 - Side -22 af 67 BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: Dato: Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune Det lokale MED v/ballerup hjemmepleje er blevet præsenteret for budgetforslag og sparekatalog og har sammenfattet følgende udtalelser til denne I hjemmeplejens MED-udvalg støttes der op omkring at kommunen befinder sig i en økonomisk situation hvor alle virksomheder må bidrage til den besparelse der er nødvendig for at sikre en sund og stabil økonomi i fremtiden. Opmærksomhedspunkter Beregningsgrundlag I høringsbilagene er der i pkt. 3.01, 3.02 og 3.03 besparelsesforslag ved en effektivisering af udbetaling af den 5. og 6. ferieuge, samt overarbejde til udbetaling. Vi har ikke kendskab til, hvordan beregningsgrundlaget er, og hvilke konsekvenser det vil få for hjemmeplejen. Oplægget er en 50 % besparelse i fht. udgifterne i 2015, men vi kender ikke beløbet, man beregner fra specifikt for hjemmeplejen. Lad os antage at hjemmeplejen ikke har haft en udgift til udbetaling af 5. ferieuge. Vil hjemmeplejen så alligevel blive trukket et beløb svarende til en bestemt fordelingsnøgle af ansatte medarbejdere i Ballerup kommune? Eller er det kun de afdelinger der har en udgift der vil blive trukket 50 % i deres budget? Side 22

71 Bilag 6 - Side -23 af 67 Pkt Reduktion af udbetaling af 5. ferieuge Det lokale MED i hjemmeplejen er enige i kommunens holdning til at alle medarbejdere som udgangspunkt skal afholde alle 5 ferieuger + den 6. ferieuge i indeværende ferie år. Hjemmeplejen har et årshjul for planlægning, og afholdelse af ferie, og henstiller til at både ledere og medarbejdere overholde denne procedure(bilag vedlægges). Hjemmeplejen har kun udbetalt den 5. Ferieuge, hvis medarbejderne f.eks. har været langtidssygemeldt, er gået på barsel, eller er stoppet sin ansættelse. Som udgangspunkt er denne ferieuge blevet overført og afholdt, som det første i næste ferie år. Ingen aktive medarbejdere har fået udbetalt helt eller delvist den 5. Ferieuge selv små beløb er blevet overført til afholdelse i næste ferie år. Derfor vil en besparelse på denne post være svær at planlægge sig ydereligere ud af end vi allerede gør. Pkt Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge I forhold til medarbejdertrivslen, arbejdsmiljøet og sygefraværet, er det MED s holdning at alle afholder den 6. ferieuge i indeværende ferie år. En stor bekymring i fht. en besparelse her, er at hjemmeplejen har en konstant leveringsgrad. Vi skal sørger for at borgerne får den hjælp de er visiteret til hele døgnet. Så når et personale holder ferie, skal borgerne stadig besøges af en anden medarbejder i stedet for det vil altid give en ekstraudgift. Derfor vurderes det ikke muligt at hjemmeplejen bliver trukket 50 % på denne udgift. Det vil udfordre arbejdsmiljøet og forringe kvaliteten af den pleje og omsorg der skal gives til kommunens borger der har brug for hjælp. Dette ved at medarbejdere skal løbe meget hurtigt og borgerne vil ikke få den hjælp de er visiteret til for at kunne overholde budgettet. Det vurderes ikke som realistisk. Pkt Reduktion i udbetaling af overarbejde Hjemmeplejen vil aldrig helt kunne undgå overarbejde, da vi har en konstant leveringsgrad 24 timer i døgnet. For at nedbringe overarbejdet mest muligt, så har Hjemmeplejen det seneste år arbejdet meget med at optimere grundplanerne og tjenestetidsplanerne, at sikre planlægning i god tid, så der kan indkaldes afløsere i stedet for, at fast personale skal have overarbejde.(jf. bilag) Vikarer undgås helst, da de er meget dyre, og de ikke kender borgerne som de faste medarbejdere og afløsere, hvilket mindsker kvaliteten og kontinuiteten i arbejdet. I 2015 har Hjemmeplejen som sagt haft stor fokus på at nedbringe udbetaling af overarbejde samt brug af vikarer, for at kunne overholde vores budget. Udgiften til dette er allerede blevet nedbragt med 50 % ved at optimere planlægningen. Et opmærksomhedspunkt og bekymring er, at det vil være svært at reducere vores budget yderligere på dette område, uden at det går ud over vores kerneopgave og bemandingen. Side 23 Side 2

72 Bilag 6 - Side -24 af 67 I hjemmesygeplejen har der været stor udskiftning af personale og der har igennem det sidste år konstant været flere vakante stillinger. Det har betydet at der er brugt mange udgifter på vikarer og overarbejde til udbetaling. Hvis denne udgift vil indgå i en besparelse med 50 % vil der ikke kunne ansættes de sygeplejersker der er brug for. Det vil få store konsekvenser for kvalitetens af den sygepleje der forventes at skulle leveres i kommunen. Pkt Midlertidig løntilpasning ved reduktion Ulempen ved dette er, at det indskrænker den lokale leders handlemuligheder. Det ønskes stadig, at lederen har mulighed for, at honorere den / de medarbejdere, der yder ekstra i en periode. Pkt Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Der skal altid være fokus på at holde denne udgift nede, men der bør så også sættes fokus på, hvilken hjælp der kan hentes i kommunens support afdelinger. Det skal altid sikres, at der forefindes den kompetente konsulentbistand i kommunen. Side 24 Side 3

73 Bilag 6 - Side -25 af 67 Procedurevejledning vedr. Ferieplanlægning for medarbejdere Overskrift Ferieplanlægning for medarbejdere Forfatter: Leder af hjemmeplejen Karin Bjerre Kohn Ansvarlig: Teamlederne Målgruppe: Ansatte i Ballerup kommune hjemmepleje Udarbejdet: Januar 2011 Senest revideret: April 2016 Næste revidering April 2018 senest. Baggrund Definition af ferieår Ansvarsfordeling Ferieplanlægning: Få kontinuitet i planlægning af ferie for medarbejderne, og hermed skabe stabilitet i drift og levering af kerneydelser til kommunens borgere. Optjening af et ferieår sker fra 1.januar-31.december. Et ferieår afholdes det efterfølgende år fra 1. maj og slutter 30. april Teamlederen har det overordnede ansvar for at ferien planlægges forsvarligt, således at kvalitetsstandarden for service til kommunens borgere bevares. Den enkelte medarbejder er medansvarlig for at ferieafholdelsen kan opfylde disse krav. Der er udarbejdet et årshjul for ferieplanlægning. Afholdelse af ferie D. 1. februar må hver medarbejder i alt have en uges ferie tilbage til afvikling + 2 dage. Dette er inklusiv den 6. ferieuge. (Ledelsen kan altid varsle restferie med 1 måneds varsel, jf. ferieloven). Side 25

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 09.10.2017 kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget.

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 17. april 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-6296 Dok.nr: 2012-59982 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere