2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til"

Transkript

1 2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) 1 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 8 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. For sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom med ret til sygedagpenge efter 24 a, stk. 6, eller 24 b, stk. 1, fastsættes regler om oplysningsskema og lægeattest i 10 a.«2. Efter 10 indsættes:» 10 a. For sygemeldte med ret til sygedagpenge efter 24 a, stk. 6, eller 24 b, stk. 1, tilrettelægges opfølgningen således, at kommunen i disse sager hverken skal indhente 1) et oplysningsskema efter 11, hvis den enkelte sag er tilstrækkeligt belyst i forhold til kommunens visitation og opfølgning, eller 2) en lægeattest efter 11 a med lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle skånebehov, hvis sagen er tilstrækkeligt lægeligt belyst, eller hvis der alene er behov for lægelige oplysninger om, hvorvidt der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom.«3. I 13 b, stk. 4, indsættes efter nr. 1 som nye numre:»2) den sygemeldte forventes at være fuldt raskmeldt og på vej tilbage i arbejde inden for 4 uger, 3) den sygemeldte forventes at gå på barsel inden for 4 uger,«. Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 4 og I 24 a, stk. 1, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», jf. dog stk. 6«. 5. I 24 a indsættes som stk. 6 og 7:»Stk. 6. I perioden fra den 1. juli 2015 til og med den 31. december 2016 kan en person, der er omfattet af stk. 1, i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse vælge at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. 1

2 Stk. 7. Retten til sygedagpenge efter stk. 6 indtræder for lønmodtagere efter reglerne i 33. For selvstændige erhvervsdrivende indtræder retten til sygedagpenge fra første fraværsdag.«6. Efter 24 a indsættes:» 24 b. I perioden fra den 1. juli 2015 til og med den 31. december 2016 kan en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vælge at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. 32, 34 eller 42, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. Stk. 2. Retten til sygedagpenge fra kommunen efter stk. 1 indtræder den dag, hvor en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Det er dog en betingelse, at personen anmoder om sygedagpenge senest 8 uger efter den lægelige vurdering. Indgives anmodningen senere, indtræder retten til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen indgives. 24 c. Kommunen træffer afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter 24 a, stk. 6, eller 24 b, stk. 1, når en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Den sygemeldte har ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, der ikke er livstruende og alvorlig, ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det samme gælder for personer, der efter den 31. december 2016 fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregningen af sygedagpenge for personer, der har ret til sygedagpenge efter 24 a, stk. 6, og 24 b, stk. 1.«2 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 og senest ved 2 i lov nr. 275 af 23. marts 2015, foretages følgende ændringer: 1. 2, nr. 11, affattes således:»11) personer, der som led i et ressourceforløb efter kapitel 12 a modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under ressourceforløb på grund af fradrag for indtægter,«. 2. I 2, nr. 14, indsættes efter»lov om aktiv socialpolitik«:»herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb på grund af fradrag for indtægter«. 3. I 68 a, stk. 9, indsættes som 3. pkt.:»der kan alene gives ressourceforløb frem til det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.«4. I 68 d, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:»en person, som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvor retten til sygedagpenge ophører efter 24 c, stk. 1, i lov om sygedagpenge, fordi personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Ligeledes har en person, som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvor retten til sygedagpenge ophører efter 24 c, stk. 1, i lov om sygedagpenge, ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene.«5. I 68 d, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter»stk. 2 finder ikke anvendelse,«:»når fuld raskmelding forventes inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, eller«. 2

3 6. I 68 d, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:»et jobafklaringsforløb ophører på det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.«7. I 68 d indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Et jobafklaringsforløb ophører, når en person overgår til at modtage sygedagpenge efter 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge.«8. I 68 f indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Forventes fuld raskmelding inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, og er der ikke allerede iværksat en tværfaglig indsats som led i sygedagpengeforløbet, kan kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte, om der skal gives en beskæftigelsesrettet indsats med tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 eller virksomhedspraktik efter kapitel 11.«3 I lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. foretages følgende ændring: 1. I 9, stk. 2, indsættes efter»sager om jobafklaringsforløb,«:»når borgeren forventes fuldt raskmeldt inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, og«. 4 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2014, som ændret bl.a. ved lov nr af 16. december 2014, 3 i lov nr af 23. december 2014, lov nr af 27. december 2014, 1 i lov nr af 27. december 2014 og senest ved 27 i lov nr. 174 af 24. februar 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 4, indsættes efter» 69, stk. 4 og 5,«:» 69 k, stk. 4,«. 2. I 68 a, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:»indtægter, der udbetales for en periode, der ligger før modtageren af ressourceforløbsydelse er begyndt i et ressourceforløb, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen. Tilsvarende gælder for udbetaling af indtægter for en periode, der ligger efter tidspunktet for ophør i et ressourceforløb.«3. I 69 j, stk. 5, indsættes som 2. og 3. pkt.:»indtægter, der udbetales for en periode, der ligger før modtageren af ressourceforløbsydelse er begyndt i et jobafklaringsforløb, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen. Tilsvarende gælder for udbetaling af indtægter for en periode, der ligger efter tidspunktet for ophør i et jobafklaringsforløb.«5 I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, lov nr af 16. december 2014 og senest ved 29 i lov nr. 174 af 24. februar 2015, foretages følgende ændring: 1. I 34 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter»kontantydelse,«:»ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp,«. 6 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015, jf. dog stk. 2. Stk træder i kraft den 1. maj

4 7 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge, som affattet ved 1, nr. 6, finder anvendelse for en person i et jobafklaringsforløb, som før 1. juli 2015 af en læge har fået konstateret en livstruende, alvorlig sygdom, hvis personen på ikrafttrædelsestidspunktet opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen, jf. 32, 34 eller 42 i lov om sygedagpenge, og af en læge vurderes fortsat at have en livstruende, alvorlig sygdom. Personen skal anmode om sygedagpenge senest den 1. september 2015 for at overgå til at modtage sygedagpenge med virkning fra den 1. juli

5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende regler i lov om sygedagpenge Beskæftigelseskrav Tidspunkt for ret til sygedagpenge Beregning af sygedagpenge og anmeldelse af sygefravær Opfølgning m.v Nye regler om ret til sygedagpenge for personer, som på første sygefraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge og som har en livstruende, alvorlig sygdom Gældende regler Den foreslåede ordning Livstruende, alvorlig sygdom, herunder dokumentation Tidspunktet for retten til og ophør af sygedagpenge Beregning af sygedagpenge og anmeldelse af sygdom Opfølgning m.v Nye regler om ret til sygedagpenge for personer, som er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som får en livstruende, alvorlig sygdom Gældende regler Den foreslåede ordning Livstruende, alvorlig sygdom, herunder dokumentation Tidspunktet for retten til og ophør af sygedagpenge Beregning af sygedagpenge Opfølgning m.v Personer, som forventes raskmeldte inden 8 uger regnet fra overgang til jobafklaringsforløb, skal ikke i rehabiliteringsteamet Gældende regler Den foreslåede ordning 2.5. Opfølgningssamtale kan ske telefonisk, digitalt eller skriftligt når borgeren forventes enten at være fuldt raskmeldt og på vej tilbage i arbejde eller at gå på barsel inden for 4 uger Gældende regler Den foreslåede ordning 2.6. Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb Gældende regler Den foreslåede ordning 2.7. Ændringer og præciseringer i reglerne om ressourceforløb og jobafklaringsforløb, herunder regler om ressourceforløbsydelse Gældende regler Den foreslåede ordning 2.8. Forholdet til frikommuneforsøgene 5

6 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Med reformen, som udmøntet ved lov nr. 720 af 25. juni 2014, blev den gældende forlængelsesregel i 27, stk. 1, nr. 5, i lov om sygedagpenge ændret, idet forlængelsesmuligheden ikke kun skulle være begrænset til personer med en livstruende sygdom i terminalfasen, men også omfatte personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser, dvs. personer, for hvem man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få. Aftalepartierne bag sygedagpengereformen har efterfølgende gennemført en ændring i lov om sygedagpenge ved 4, nr. 1 i lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.). Ved ændringen blev 24 a indsat i lov om sygedagpenge. 24 a sikrer, at personer, der bliver syge igen efter en kortere periode som raskmeldte, og som har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, og som opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, får ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Som opfølgning på reformen har aftalepartierne den 10. marts 2015 besluttet at udvide muligheden for, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge. Med dette lovforslag foreslås det derfor at ændre reglerne for personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom, således at: en person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder. 6

7 en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen. Som det fremgår, er det i begge tilfælde en betingelse, at personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. Det er endvidere en betingelse, at en læge har vurderet, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Det foreslås, at reglerne indføres som en midlertidig ordning, der løber fra den 1. juli 2015 til og med den 31. december Det gør det muligt i sommeren 2016 at kvalificere et skøn over målgruppens størrelse, som vil kunne danne grundlag for en drøftelse af, om ordningen skal gøres permanent. Lovforslaget indeholder herudover forslag til enkelte tilføjelser til og ændringer og præciseringer af bestemmelser i lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om en aktiv socialpolitik og lov om ferie. Det foreslås her, at: det tilføjes, at kommunen ud fra en konkret vurdering skal fastlægge, om der skal gives en beskæftigelsesrettet indsats for personer, som har fået et jobafklaringsforløb, som forventes fuldt raskmeldt inden 8 uger regnet fra overgangen til jobafklaringsforløbet, og for hvem der ikke allerede er iværksat en tværfaglig indsats som led i et sygedagpengeforløb. det tilføjes, at kommunens opfølgning skal kunne ske telefonisk, digitalt eller skriftligt, når den sygemeldte forventes enten at være fuldt raskmeldt og på vej tilbage i arbejde eller at gå på barsel inden for 4 uger. det tilføjes, at antallet af dage med ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp skal trækkes fra antallet af dage med evt. uhævede feriepenge ved en udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb. det præciseres, at hverken ressourceforløb eller jobafklaringsforløb kan gives ud over det tidspunkt, hvor en person har nået folkepensionsalderen. reglerne ændres, så der alene skal ske fradrag i ressourceforløbsydelsen for indtægter, der vedrører perioder, hvor personen er overgået til et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende regler i lov om sygedagpenge Der er i lov om sygedagpenge en række regler om betingelserne for at kunne få sygedagpenge, tidspunktet for berettigelsen til sygedagpenge, beregning og anmeldelse af sygedagpenge m.v., som har betydning for de foreslåede nye regler om ret til sygedagpenge for personer med en livstruende, alvorlig sygdom Beskæftigelseskrav For at have ret til sygedagpenge skal et af beskæftigelseskravene i lov om sygedagpenge kapitel 11 for så vidt angår lønmodtagere og kapitel 14 for så vidt angår selvstændige erhvervsdrivende være opfyldt. Beskæftigelseskravet for en lønmodtager kan efter 32 i lov om sygedagpenge opfyldes ved at personen: 1) er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer, inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned (løntimer, timer med ferie med løn/feriegodtgørelse, timer med syge- og bar- 7

8 selsdagpenge og timer med arbejdsløshedsdagpenge/midlertidig arbejdsmarkedsydelse tæller med ved opgørelsen af de 240 timer), 2) hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 3) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, 4) er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov, eller 5) er ansat i fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Beskæftigelseskravet for en selvstændig erhvervsdrivende kan efter 42 i lov om sygedagpenge opfyldes ved, at personen inden for de seneste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet. Virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid. Hvis virksomheden har været udøvet i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager. En selvstændig erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal ikke opfylde beskæftigelseskravet i 42, stk. 1, i lov om sygedagpenge for at have ret til sygedagpenge. Endelig vil beskæftigelseskravet være opfyldt i de tilfælde, hvor en person pådrager sig en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringslovgivningen, jf. 34 i lov om sygedagpenge Tidspunkt for ret til sygedagpenge En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har som udgangspunkt ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Lønmodtageren skal have været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver og i denne periode være beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer, jf. 30 i lov om sygedagpenge. Efter 33 i lov om sygedagpenge har en lønmodtager ret til sygedagpenge fra kommunen: 1) fra lønmodtagerens første fraværsdag, 2) fra lønmodtagerens første fraværsdag efter, at retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren efter kapitel 10 eller udbetaling af løn fra arbejdsgiveren er ophørt, 3) fra lønmodtagerens første fraværsdag, efter at retten til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygefravær fra arbejdsløshedskassen efter 62, stk. 3, eller 52 h, jf. 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er ophørt, eller 4) fra den fraværsdag, hvor lønmodtageren efter fraværets begyndelse opfylder det beskæftigelseskrav, der er nævnt i 32, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om sygedagpenge. En selvstændig har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter 2 ugers sygdom. Er der tegnet en sygedagpengeforsikring, har den selvstændige erhvervsdrivende ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag, jf. 41 i lov om sygedagpenge. En person, der på første fraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, hvorefter udbetalingen af sygedagpenge ophører, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder, er ikke berettiget til sygedagpenge fra kommunen, uanset at den pågældende opfylder lovens beskæftigelseskrav og øvrige betingelser. 8

9 Der er ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden, uanset at den sygemeldte ikke er fri af tidsbegrænsningen på 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Denne ret forudsætter, at beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren samt lovens øvrige betingelser er opfyldt Beregning af sygedagpenge og anmeldelse af sygefravær Efter beregningsreglerne i kapitel i lov om sygedagpenge og kapitel 5-8 i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. skal beregningen for lønmodtagere (herunder fleksjob efter 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), som udgangspunkt ske på grundlag af det ugentlige timetal under sygefraværet og af timefortjenesten i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder. For en person, der er ansat i fleksjob inden den 1. januar 2013, beregnes sygedagpengene på grundlag af det timetal, der er lagt til grund ved beregningen af kommunens tilskud til arbejdsgiveren. For lønmodtagere, der har været ansat i mindre end 8 uger hos den aktuelle arbejdsgiver, oplyser arbejdsgiver den aftalte løn til brug for kommunens opgørelse af timefortjeneste, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 5. For ledige udgør sygedagpengene efter 51 i lov om sygedagpenge som udgangspunkt samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis personen ikke havde været syg. For selvstændige erhvervsdrivende er der ret til sygedagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden, som udgangspunkt ud fra årsopgørelsen for det seneste regnskabsår. Selvstændige erhvervsdrivende er som udgangspunkt berettiget til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. Den selvstændige erhvervsdrivende kan efter sygedagpengeloven tegne en forsikring, der giver ret til sygedagpenge under de første 14 dages sygefravær. Den selvstændige erhvervsdrivende kan også vælge at være forsikret fra 3. fraværsdag. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har tegnet en forsikring, udbetales sygedagpengene med mindst 2/3 af sygedagpengenes højeste beløb (minimumsydelsen). For en person, der opfylder det særlige beskæftigelseskrav i 34 i lov om sygedagpenge (om at have pådraget sig en arbejdsskade) - men hvor personen ikke er fuldt ud beskæftiget ved erhvervsmæssigt arbejde, eller normalt er uden erhvervsmæssig beskæftigelse, bliver den indtægt, sygedagpengene beregnes efter fastsat efter et skøn, jf. 48 i lov om sygedagpenge. Sygefravær skal anmeldes til kommunen inden for visse frister, jf. kapitel 12 i lov om sygedagpenge. Anmeldelse sker til kommunen via den digitale indberetningsløsning Nemrefusion. Arbejdsløshedskassen anmelder et ledigt medlems sygefravær, og arbejdsgiver anmelder ansattes fravær. Selvstændige anmelder eget sygefravær Opfølgning m.v. Efter de gældende regler i 8, stk. 1, i lov om sygedagpenge, skal kommunen i løbende sygedagpengesager, hvor kommunen ikke har modtaget en raskmelding, tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forudsætninger. Kommunen skal indhente oplysningsskema, visitere, holde samtale og foretage en samlet vurdering af behov for indsats m.v. og iværksætte den relevante indsats, herunder fremme gradvis tilbagevenden til arbejde, jf. 8, stk. 3, i lov om sygedagpenge. 9

10 Kommunen anmoder til brug for den første opfølgning om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første fraværsdag, jf. 11 a, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Lægeattesten skal indeholde lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn. Kommunens opfølgning kan ske uden kontakt til den sygemeldte, jf. 13 b, stk. 5, i lov om sygedagpenge. Denne ordning kaldes standby-ordningen. Ordningen er beregnet til situationer med alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation. Ved vurdering af om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende. Sygemeldte med en alvorlig, livstruende sygdom fra nedenstående diagnoseliste har ret til at vælge, om de vil deltage i kommunens opfølgning eller være omfattet af standby-ordningen. Sygemeldte med en diagnose, der fremgår af diagnoselisten, kan meddele kommunen, at de ønsker at blive omfattet af standbyordningen. Kommunen sætter herefter sagen på standby. Opfølgningen sker uden samtale og kontakt i øvrigt til den sygemeldte, og der gives heller ikke beskæftigelsesrettede tilbud. Opfølgningen sker på baggrund af sagens oplysninger, og kommunen indhenter de lægelige oplysninger i form af journaloplysninger eller en lægeattest uden konsultation. Ordningen er beregnet til situationer med alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation. Følgende sygdomme er omfattet af diagnoselisten: Kræft - eksklusiv hudkræft og forstadier til kræft Blodprop i hjertet med efterfølgende nedsat hjertefunktion Hjertestop med efterfølgende hjerneskade Sværere hjertesvigt Ventetid i forbindelse med invasiv behandling, f.eks. hjerteindgreb Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Amyotrofisk lateralsklerose AIDS i udbrud Større organtransplantationer Svære psykoser Komplicerede ulykkestilfælde med behov for genoptræning. Diagnoselisten er ikke udtømmende. Det er kommunen, som tager stilling hertil, og det er den sygemeldtes samlede situation, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om opfølgningen skal sættes på standby. Den sygemeldtes psykiske tilstand skal således også indgå i vurderingen Nye regler om ret til sygedagpenge for personer, som på første sygefraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, og som har en livstruende, alvorlig sygdom Gældende regler Efter gældende regler ophører udbetalingen af sygedagpenge efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, jf. 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Det betyder, at en person, der på første fraværsdag er omfattet af denne tidsbegræns- 10

11 ning, ikke er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, uanset at den pågældende opfylder lovens beskæftigelseskrav og øvrige betingelser. Ved 4, nr. 1 i lov nr af 23. december 2014 blev 24 a indsat i lov om sygedagpenge. Derved er det sikret, at personer, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis de havde været fri af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, får ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 66 i lov om aktiv socialpolitik. Et jobafklaringsforløb er kendetegnet ved, at personen skal have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens konkrete forudsætninger, behov og helbredstilstand. Sigtet med jobafklaringsforløbet er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats skal bringe personen i arbejde eller i gang med en uddannelse. Jobafklaringsforløbet kan bestå af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor efter kapitel 9 b - 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. Hvis personen er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren, herunder en gradvis tilbagevenden til jobbet. Den tværfaglige indsats gives på baggrund af en indstilling fra rehabiliteringsteamet. Til brug for rehabiliteringsteamets behandling af sagen udarbejder den koordinerende sagsbehandler og personen rehabiliteringsplanens forberedende del med oplysninger om beskæftigelsesmål, personens ressourcer, udfordringer og de lægelige oplysninger. Personen og den koordinerende sagsbehandler deltager i rehabiliteringsteamets møde om personens sag. Efterfølgende udarbejder den koordinerende sagsbehandler og personen rehabiliteringsplanens indsatsdel, som indeholder personens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt en plan for, hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger, der skal iværksættes for at bringe den enkelte person i et ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet Den foreslåede ordning Forligspartierne ønsker, at personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom, og som ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis de havde været fri af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, skal kunne få sygedagpenge. Det foreslås - som en midlertidig ordning i perioden fra den 1. juli 2015 til og med den 31. december at personer, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis de havde været fri af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, og som har en livstruende, alvorlig sygdom, får ret til at vælge at modtage sygedagpenge fra kommunen i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Forslaget omfatter således udelukkende personer, der er omfattet af 24 i lov om sygedagpenge. Det betyder, at personer omfattet af 25 i lov om sygedagpenge - herunder personer, der har nået folkepensionsalderen og personer, der modtager førtidspension - ikke er omfattet af forslaget, ligesom de ikke var omfattet af sygedagpengereformens bestemmelse om ret til et jobafklaringsforløb. For at den sygemeldte kan overgå til sygedagpenge fra kommunen, skal de grundlæggende regler i lov om sygedagpenge være opfyldt. Det betyder, at beskæftigelseskravet i 32, 34 eller 42 i lov om sygedag- 11

12 penge, jf. ovenfor under , skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Ud over betingelsen om, at beskæftigelseskravet skal være opfyldt, er det et helt grundlæggende krav, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. 7 i lov om sygedagpenge Livstruende, alvorlig sygdom, herunder dokumentation Det er et krav, at en læge har vurderet, at sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Udtrykket livstruende, alvorlig sygdom er indsat i lov om sygedagpenge ved 1, nr. 27, i lov nr. 720 af 27. juni 2014, som udmønter sygedagpengereformen. Den dagældende forlængelsesregel i 27, stk. 1, nr. 5, gav ret til forlængelse af perioden med udbetaling af sygedagpenge, når den sygemeldte havde en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder ansås for udtømte. Bestemmelsen blev udvidet til at omfatte personer, hvor en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Intentionen med ændringen er, at forlængelsesmuligheden ikke kun som tidligere skal være begrænset til personer med en livstruende sygdom i terminalfasen, men også omfatte personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser. Det vil sige også personer, for hvem man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få. Som det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 720 af 25. juni 2014 skal kommunens afgørelse om forlængelse af sygedagpengeydelsen som følge af en livstruende, alvorlig sygdom ske på baggrund af en konkret, individuel lægelig vurdering af, om der foreligger en livstruende, alvorlig sygdom. Sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering. Som eksempel på diagnoser og sygdomme, der kan betragtes som sygdomme med livstruende og alvorligt forløb, kan nævnes sygdomstilfælde som kræft, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og sværere psykoser Tidspunktet for retten til og ophør af sygedagpenge Det foreslås, at de almindelige regler i 33 i lov om sygedagpenge om, hvornår en lønmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen, ligeledes skal finde anvendelse for personer med livstruende, alvorlig sygdom, jf. ovenfor under Det foreslås endvidere, at for selvstændige erhvervsdrivende skal der være ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag. Det svarer til, at selvstændige erhvervsdrivende efter de gældende regler om ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for personer, der på første fraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag. Hvis der ikke bliver ret til sygedagpenge fra første fraværsdag for selvstændige erhvervsdrivende uanset om disse er forsikrede eller ej vil det betyde, at ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende, og selvstændige erhvervsdrivende, der først er forsikret fra deres tredje fraværsdag, først får ret til 2 uger henholdsvis 2 dage med jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, inden de får ret til sygedagpenge på grund af en livstruende, alvorlig sygdom. Formålet med den midlertidige ordning er at sikre ret til sygedagpenge for personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom. Det foreslås, at når en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, skal kommunen træffe afgørelse om ophør af sygedagpengene. Hvis personen ved kommunens afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge fortsat er uarbejdsdygtig på grund af syg- 12

13 dom, vil der være ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Personen er dermed i tilfælde af fortsat uarbejdsdygtighed sikret det samme forsørgelsesgrundlag, som en person, der ikke havde en livstruende, alvorlig sygdom på sin første nye sygedag. Da 24 a ikke omfatter personkredsen i lovens 25 herunder personer, der har nået folkepensionsalderen og personer, der modtager førtidspension betyder det, at disse personer ikke har ret til sygedagpenge efter 24 b, stk. 1. Hvis en person, der er berettiget til sygedagpenge efter 24 b, stk. 1, bliver førtidspensionist eller når folkepensionsalderen, vil personen være omfattet af reglerne i 25 i lov om sygedagpenge og således ikke længere være berettiget til sygedagpenge. Idet der med forslaget er tale om en midlertidig periode for ret til sygedagpenge, som udløber den 31. december 2016, foreslås det, at sygemeldte, der efter forslaget får ret til at modtage sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, den 1. januar 2017 overgår til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Derved sikres, at formålet med den midlertidige ordning imødekommes, og at personen stilles ydelsesmæssigt som før den foreslåede midlertidige ordning Beregning af sygedagpenge og anmeldelse af sygdom Det foreslås, at beregningen af sygedagpenge i det nye sygeforløb sker efter de gældende beregningsregler i kapitel i lov om sygedagpenge og kapitel 5-8 i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v., jf. ovenfor under Lønmodtagere, der har været raskmeldt og i arbejde (herunder fleksjob efter 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), vil dog ikke altid have nået at få løn i 3 afsluttede kalendermåneder inden den nye sygemelding, eller være nyansatte hos en ny arbejdsgiver. Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren får hjemmel til at fastsætte regler om beregningen af sygedagpenge for personer, der får ret til at vælge at modtage sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Hjemlen vil blandt andet kunne anvendes til at fastsætte regler om, at for lønmodtagere, der er nyansatte, eller som ikke har nået at få løn i 3 afsluttede kalendermåneder inden den nye sygemelding, beregnes sygedagpengene ud fra oplysninger fra arbejdsgiver om timefortjenesten. Hjemlen vil endvidere kunne anvendes til at fastsætte regler om, at for selvstændige erhvervsdrivende, der har en sygedagpengeforsikring og dermed har sikret sig ret til mindst 2/3 af sygedagpengenes maksimumsbeløb, beregnes sygedagpengene fra første fraværsdag til at være mindst 2/3 af sygedagpengenes maksimumsbeløb eller et højere beløb, hvis indtægten berettiger til det. Forslaget ændrer ikke på, at anmeldelsen af det nye sygefravær skal ske efter de gældende anmeldelsesregler i kapitel 12 i lov om sygedagpenge Opfølgning m.v. Kommunen skal også i sager om sygemeldte med en livstruende, alvorlig sygdom, som på første sygefraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, og som har en livstruen- 13

14 de, alvorlig sygdom efter 24 a, stk. 6, i lovforslagets 1, nr. 5, tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb med visitation og samtaler. Under hensyn til sagernes særlige karakter med livstruende, alvorlig sygdom og med et længerevarende forudgående forløb med sygedagpengeopfølgning foreslås det, at kommunen i opfølgningen kan vælge ikke at indhente oplysningsskema fra den sygemeldte, hvis den enkelte sag er tilstrækkeligt belyst til kommunens opfølgning. Det foreslås endvidere, at kommunen kan vælge ikke at indhente lægeattesten til brug for den første samtale, hvis sagen er tilstrækkeligt lægeligt belyst, eller hvis der alene er behov for lægelige oplysninger om, hvorvidt der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom. Opfølgningen skal således tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte sygemeldtes forudsætninger, behov og helbredsforhold. Det vil derfor også bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, om der skal iværksættes en beskæftigelsesrettet eller tværfaglig indsats. Det forudsættes, at hovedparten af de sygemeldte af helbredsmæssige grunde ikke vil kunne deltage i en beskæftigelsesrettet indsats. Der skal dog være fokus på at støtte de sygemeldte, der på trods af livstruende, alvorlig sygdom fastholder en tilknytning til deres arbejde evt. med ganske få timers arbejde. Sygemeldte med sygdom, som er medtaget på diagnoselisten, kan vælge, om de vil anmode om at blive omfattet af standby-ordningen, så kommunens opfølgning kan ske uden kontakt til den sygemeldte, jf. ovenfor under Nye regler om ret til sygedagpenge for personer, som er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som får en livstruende, alvorlig sygdom Gældende regler Sygemeldte, som deltager i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har efter de gældende regler ikke ret til at overgå til sygedagpenge Den foreslåede ordning Forligspartierne ønsker, at personer, der er i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som får en livstruende, alvorlig sygdom, skal kunne få sygedagpenge, hvis de opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. Det foreslås - som en midlertidig ordning i perioden fra den 1. juli 2015 til og med den 31. december at en person, som er i et jobafklaringsforløb, og som får en livstruende, alvorlig sygdom, får ret til at vælge at overgå til at modtage sygedagpenge, såfremt personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. For at den sygemeldte kan overgå til sygedagpenge fra kommunen, foreslås det, at de grundlæggende regler i lov om sygedagpenge skal være opfyldt. Det betyder, at beskæftigelseskravet i 32, 34 eller 42 i lov om sygedagpenge skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom, jf. ovenfor under Ud over betingelsen om, at beskæftigelseskravet skal være opfyldt, er det et helt grundlæggende krav, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. 7 i lov om sygedagpenge. 14

15 Livstruende, alvorlig sygdom, herunder dokumentation Det er et krav, at der foreligger lægelig dokumentation for, at sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Udtrykket livstruende, alvorlig sygdom er indsat i lov om sygedagpenge ved 1, nr. 27, i lov nr. 720 af 25. juni 2014, som udmønter sygedagpengereformen. Den dagældende forlængelsesregel i 27, stk. 1, nr. 5, gav ret til forlængelse af perioden med udbetaling af sygedagpenge, når den sygemeldte havde en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder ansås for udtømt. Bestemmelsen blev udvidet til at omfatte personer, hvor en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Intentionen med ændringen er, at forlængelsesmuligheden ikke kun som tidligere skal være begrænset til personer med en livstruende sygdom i terminalfasen, men også skal omfatte personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser. Det vil sige også personer, for hvem man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få. Som det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 720 af 25. juni 2014 skal kommunens afgørelse om forlængelse af sygedagpengeydelsen som følge af en livstruende, alvorlig sygdom ske på baggrund af en konkret, individuel lægelig vurdering af, om der foreligger en livstruende, alvorlig sygdom. Sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering. Som eksempel på diagnoser og sygdomme, der kan betragtes som sygdomme med livstruende og alvorligt forløb, kan nævnes sygdomstilfælde som kræft, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og sværere psykoser Tidspunktet for retten til og ophør af sygedagpenge Det foreslås, at der er ret til sygedagpenge fra kommunen fra det tidspunkt, hvor personen af en praktiserende eller anden behandlende læge vurderes at have en livstruende, alvorlig sygdom. Dette gælder såvel for lønmodtagere som for selvstændige erhvervsdrivende. Det er en betingelse, at personen anmoder om sygedagpenge senest 8 uger efter lægen har vurderet, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Hvis personen indgiver anmodningen senere, bliver der først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor personen indgiver sin anmodning. Formålet med den midlertidige ordning er at sikre, at personer, som - mens de er i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse - får en livstruende, alvorlig sygdom, får ret til sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse. Det foreslås, at når en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, skal kommunen træffe afgørelse om ophør af sygedagpengene. Hvis personen ved kommunens afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, vil der være ret til igen at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Personen er dermed i tilfælde af fortsat uarbejdsdygtighed sikret det samme forsørgelsesgrundlag, som hvis personen ikke var overgået fra jobafklaringsforløb til sygedagpenge på grund af livstruende, alvorlig sygdom. Idet der alene er tale om en midlertidig periode for ret til sygedagpenge, som udløber den 31. december 2016, foreslås det endvidere, at sygemeldte, der er overgået til at modtage sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, den 1. januar 2017 overgår til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Derved sikres, at formålet med den midlertidige ordning imødekommes, og personen stilles ydelsesmæssigt som før den midlertidige ordning. 15

16 Beregning af sygedagpenge Det foreslås, at for personer, der får ret til at komme tilbage til sygedagpenge fra et jobafklaringsforløb, skal beregningen af sygedagpenge i det nye sygeforløb som udgangspunkt ske efter de gældende beregningsregler i lovens kapitel og bekendtgørelsens kapitel 5-8, jf. ovenfor under Lønmodtagere, der får ret til at komme tilbage til sygedagpenge fra jobafklaringsforløb, vil i nogle tilfælde have få/færre løntimer end de havde tidligere. Hvis det nuværende timetal lægges til grund for beregningen af sygedagpenge i det nye sygedagpengeforløb, kan de dermed få udbetalt sygedagpenge ud fra et lavt/lavere timetal end under deres sidste sygedagpengeforløb. Hvis en person f.eks. har genoptaget arbejdet delvist med 10 timer pr. uge, og derudover er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, vil personen opfylde beskæftigelseskravet, men vil kun have ret til sygedagpenge for 10 timer pr. uge. En person, der fortsat er ansat i sit fleksjob, men som er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse og ikke modtager løn eller sygedagpenge fra sin arbejdsgiver, vil opfylde beskæftigelseskravet (fordi vedkommende er ansat i fleksjob), men vil ikke have et aktuelt beregningsgrundlag i forhold til sygedagpenge. Selvstændige erhvervsdrivende, der er eller har været i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, vil som udgangspunkt have haft en lavere indkomst i perioder med ressourceforløbsydelse. Hvis sygedagpengene beregnes ud fra deres seneste indkomstgrundlag, kan de derfor få udbetalt sygedagpenge ud fra et lavt/lavere indkomstgrundlag end i deres sidste sygedagpengeforløb. Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren får hjemmel til at fastsætte regler om beregningen af sygedagpenge for personer, der får ret til at komme tilbage til sygedagpenge fra jobafklaringsforløb. Hjemlen vil blandt andet kunne anvendes til at fastsætte regler om, at for lønmodtagere, hvor det ugentlige timetal er lavere end i sidste sygeforløb med sygedagpenge fra kommunen, lægges timetallet under det sygeforløb, hvor personen sidst fik udbetalt sygedagpenge fra kommunen, til grund for beregningen af sygedagpenge. Det gælder også for lønmodtagere i fleksjob efter 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For lønmodtagere ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, beregnes sygedagpenge på grundlag af det timetal, der er lagt til grund ved beregningen af kommunens tilskud til arbejdsgiveren. For personer i fleksjob, som ikke har en aktuel indkomst fra arbejdsgiveren, vil hjemlen desuden kunne anvendes til at fastsætte regler om, at sygedagpengene beregnes ud fra det samme beregningsgrundlag som i sidste sygeforløb med sygedagpenge fra kommunen. Hjemlen vil endvidere kunne anvendes til at fastsætte regler om, at for selvstændige erhvervsdrivende, hvor indkomstgrundlaget er lavere end i sidste sygeforløb med sygedagpenge fra kommunen, lægges i stedet indkomstgrundlaget fra det sygeforløb, hvor personen sidst fik udbetalt sygedagpenge fra kommunen, til grund for beregningen i det nye sygedagpengeforløb. Det gælder uanset, om den selvstændige erhvervsdrivende får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 16

17 Hjemlen vil desuden kunne anvendes til at fastsætte regler om, at for selvstændige erhvervsdrivende, der har en sygedagpengeforsikring og dermed har sikret sig ret til mindst 2/3 af sygedagpengenes maksimumsbeløb, beregnes sygedagpengene fra første fraværsdag til at være mindst 2/3 af sygedagpengenes maksimumsbeløb eller et højere beløb, hvis indtægten berettiger til det Opfølgning m.v. Kommunen skal også i sager om sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom, som vælger at modtage sygedagpenge i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter 24 b, stk. 1, i lovforslagets 1, nr. 6, tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb med visitation og samtaler. Under hensyn til sagernes særlige karakter med livstruende, alvorlig sygdom og med et længerevarende forudgående forløb med sygedagpenge og jobafklaringsforløb foreslås det, at kommunen i opfølgningen kan vælge ikke at indhente oplysningsskema fra den sygemeldte, hvis den enkelte sag er tilstrækkeligt belyst til kommunens opfølgning. Det foreslås endvidere, at kommunen kan vælge ikke at indhente lægeattesten til brug for den første samtale, hvis sagen er tilstrækkeligt lægeligt belyst, eller hvis der alene er behov for lægelige oplysninger om, hvorvidt der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom. Sygemeldte med sygdom, som er medtaget på diagnoselisten, kan vælge, om de vil anmode om at blive omfattet af standby-ordningen, så kommunens opfølgning kan ske uden kontakt til den sygemeldte, jf. ovenfor under Personer, som forventes raskmeldte inden 8 uger regnet fra overgang til jobafklaringsforløb, skal ikke i rehabiliteringsteamet Gældende regler Efter gældende regler skal en person senest 4 uger efter overgang fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb have sin sag behandlet i rehabiliteringsteamet, medmindre personen har fået en tværfaglig indsats som led i sygedagpengeforløbet, og overgangen fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb sker ved revurderingstidspunktet. Ved overgangen til jobafklaringsforløbet videreføres den tværfaglige indsats efter reglerne i kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Den foreslåede ordning For en person, der har fået et jobafklaringsforløb, og hvor fuld raskmelding forventes inden 8 uger regnet fra overgang til jobafklaringsforløb, og der ikke allerede er iværksat en tværfaglig indsats som led i et sygedagpengeforløb, foreslås det, at kommunen ud fra en konkret vurdering fastlægger, om der skal gives en beskæftigelsesrettet indsats med tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 eller virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forslaget indebærer, at en person med et forventet kortvarigt jobafklaringsforløb ikke skal have sin sag behandlet i rehabiliteringsteamet. Forslaget skal bidrage til en hensigtsmæssig anvendelse af rehabiliteringsteamet. Kommunen kan altid vælge at anmode rehabiliteringsteamet om at give indstilling i en sag Opfølgningssamtale kan ske telefonisk, digitalt eller skriftligt, når borgeren forventes enten at være fuldt raskmeldt og på vej tilbage i arbejde eller at gå på barsel inden for 4 uger 17

18 Gældende regler Efter gældende regler i 13 b, stk. 4, i lov om sygedagpenge kan kommunens opfølgning ske telefonisk, digitalt eller skriftligt, når 1) den sygemeldte har genoptaget arbejdet delvis, 2) den sygemeldte deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller 3) sygdommen er til hinder for en individuel samtale Den foreslåede ordning Det foreslås, at kommunens opfølgning også kan ske telefonisk, digitalt eller skriftligt, når den sygemeldte forventes enten at være fuldt raskmeldt og på vej tilbage i arbejde inden for 4 uger, eller den sygemeldte forventes at gå på barsel inden for 4 uger. Forslaget indebærer en bedre ressourceanvendelse for både kommunen og den enkelte sygemeldte Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb Gældende regler En lønmodtager kan efter ferieårets udløb få udbetalt uhævede feriepenge, uden at ferien er holdt, hvis feriepengene enten vedrører den 5. ferieuge, eller feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt inden ferieårets udløb, jf. 34 b, stk. 1 og 2, i lov om ferie. Udbetaling sker på baggrund af en ansøgning, som lønmodtageren sender til den, der skal udbetale feriepengene. Har lønmodtageren i ferieåret modtaget arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller kontanthjælp skal antallet af dage med de nævnte ydelser trækkes fra antallet af dage med uhævede feriepenge, jf. 34 b, stk. 3, i loven. Har lønmodtageren i ferieåret eksempelvis fået kontanthjælp i 20 dage og har uhævede feriepenge for 25 dage, kan lønmodtageren få udbetalt uhævede feriepenge for 5 dage. Lønmodtageren skal søge om udbetaling af de uhævede feriepenge senest den 30. september efter ferieårets udløb, jf. 34 b, stk. 4, i lov om ferie Den foreslåede ordning Det foreslås, at ydelserne i 34 b, stk. 3, i lov om ferie også omfatter ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb blev indført ved lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love, og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb blev indført ved lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. Ved lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love, blev kontanthjælpssystemet ændret, således at unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, fremover skal modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. 18

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til 2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/06574 Fremsat den

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 55 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2015-16 Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 938 af 12/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05677

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer:

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer: Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 199 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 55 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1510 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15278

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 623 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom KEN nr 10017 af 14/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-24409 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Hvad vil jeg sige noget om?

Hvad vil jeg sige noget om? Hvad vil jeg sige noget om? Beskæftigelsesreformerne: Sygedagpengereformen Kontanthjælpsreformen Den kliniske funktion i førtidspensionsreformen Stor vi overfor et paradigmeskifte på beskæftigelsesområdet?

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 182 Folketinget Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 182 Folketinget Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

11. april 2012, VINSA Sjælland, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil , mail

11. april 2012, VINSA Sjælland, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil , mail 11. april 2012, VINSA Sjælland, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 07.05.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere