Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer:"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 199 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom, m.v.). 19. april 2015 J.nr Arbejdsmarkedsydelser/ 1. Indledning Udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom, m.v.) blev sendt i høring hos eksterne parter torsdag den 26. marts 2015 med frist mandag den 13. april 2015 kl. 12. Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer: Advokatrådet, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Feriefond, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne, Danske Handikaporganisationer, Danske Patienter, Datatilsynet, Det Faglige Hus, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forhandlingsfællesskabet, Forsikring & Pension, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening (KL), Kristelig Fagbevægelse, LO og FTF, Lægeforeningen, Odsherred kommune, Vejle kommune og Ældre Sagen. Herudover er der modtaget høringssvar fra Sjældne Diagnoser og Aalborg Kommune. Arbejdsmarkedets Feriefond, ATP, Datatilsynet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Jobrådgivernes Brancheforening og Vejle kommune har ingen bemærkninger til lovforslaget. De modtagne høringssvar vedlægges. 2. Generelle bemærkninger Hovedparten af de organisationer, der har afgivet høringssvar, er positive over for lovforslaget, og der er bred enighed om, at det nye forslag om at udvide muligheden for, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge, er et positivt tiltag. Det gælder: Kristelig Fagbevægelse, LO og FTF, Forhandlingsfællesskabet, Lægeforeningen, Ældre Sagen, Danske Patienter, Odsherred Kommune, Aalborg Kommune, Det Faglige Hus og Danske Handicaporganisationer. Finanssektorens Arbejdsgiverforening bemærker, at de kan tilslutte sig indførelsen af den nævnte sygedagpengeret, som vil medføre, at virksomhederne får et økonomisk incitament til at påtage sig et socialt ansvar ved at fastholde medarbejdere, som bliver ramt af en livstruende, alvorlig sygdom.

2 DA og Lederne mener, at det var et skridt i den forkerte retning, da varighedsbegrænsningen blev ophævet, og der blev indført en ny, varig offentlig ydelse med sygedagpengeaftalen fra december Det fremsatte lovforslag vil være med til at trække intentionen i sygefraværsaftalen fra 2013, om at personer i jobafklaringsforløb modtager en lavere ydelse end sygedagpenge, i den forkerte retning. 2.1 Kritik af høringsfristens længde For så vidt angår høringsfristen har Forhandlingsfællesskabet bemærket, at man finder den forkortede høringsfrist stærkt kritisabel, især henset til at høringsperioden ligger henover påskeferien. Svarfristen blev derfor reelt kun en uge mod normalt 4 uger. Derudover bemærker Advokatrådet, at man var afskåret fra at fremkomme med bemærkninger til det konkrete indhold af forslaget, men at det ikke kan udelukkes, at det havde været anderledes, såfremt der faktisk havde været reelt tidsmæssig mulighed for at gennemarbejde materialet. Advokatrådet kritiserer kraftigt den meget korte og helt uacceptable frist, som forslaget er fremsendt med, herunder særligt henset til at 14 dages fristen ligger hen over påsken. Forslaget har været 16 måneder undervejs fra ministeriet, og ministeriet har givet organisationerne 6 hverdags svarfrist. Derved undergraves organisationernes mulighed for at deltage reelt i hørringsprocessen. Advokatrådet opfordrer til, at der i lovforslagets bemærkninger meget nøje redegøres for baggrunden far denne uacceptable høringsfrist. For at sikre at høringsparterne har rimelig tid til at komme med deres bemærkninger bestræber Beskæftigelsesministeriet sig på, at der for så vidt muligt er en høringsfrist på mindst 4 uger på ministeriets lovforslag. I visse tilfælde er det dog ikke muligt at leve op til dette mål. Det har været tilfældet for dette lovforslag, hvor forligspartierne bag sygedagpengereformen d. 10. marts 2015 blev enige om midlertidigt at udvide retten til sygedagpenge for personer med livstruende, alvorlig sygdom med virkning fra den 1. juli Bemærkninger til forslaget om en midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom 3.1 Målgruppen for lovforslaget Danske Handikaporganisationer mener, at forslaget ikke ændrer på den grundlæggende problemstilling, at der er personer, som er alvorligt syge, men som ikke kan forlænges efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og heller ikke efter det opsamlende kriterium alvorlig og livstruende, som dette lovforslag baserer sig på. Dette skyldes bl.a., at det ofte ikke ved 22 uger er muligt at vurdere, hvordan sygdommen vil udvikle sig, når det drejer sig om personer, som lider af alvorlige, ofte kroniske eller progredierende sygdomme (fx sclerose, visse gigtformer, epilepsi, hjerneskade etc.). Danske Handikaporganisationer påpeger videre, at definitionen af alvorlig, livstruende sygdom stadig er uklar, og at det vil føre til stor variation i praksis på tværs af landets lægeklinikker, kommuner og regioner. Og at det er en realitet, som af retssikker- 2

3 hedsmæssige grunde bør tages hånd om, f.eks. i et udredningsarbejde/udvalgsarbejde. Det er dog udmærket, at lovforslaget præciserer, at en vurdering af opfyldelsen af kriteriet skal ske hos den praktiserende eller anden behandlende læge, og ikke af kommunal lægekonsulent. Opsummerende er det sådan, at en del borgere, trods alvorlig sygdom, ikke konsekvent er omfattet af den opsamlende forlængelsesmulighed, som den foreligger og fortolkes i dag. De vil derfor heller ikke kunne drage nytte af den udvidede mulighed for at fortsætte med/vende tilbage til sygedagpenge, som her foreslås. Danske Patienter bemærker ligesom Danske Handikaporganisationer, at lovforslaget fortsat indeholder uklarheder i forhold til, hvilke inklusionskriterier der ligger til grund for forlængelse af sygedagpenge grundet livstruende, alvorlig sygdom. Det er udmærket, at lovforslaget præciserer, at en vurdering af opfyldelsen af kriteriet skal ske hos den praktiserende eller anden behandlende læge og ikke af en kommunal lægekonsulent. Det er dog ikke gennemskueligt, hvornår en patient er syg nok til at få sygedagpengene forlænget efter kriteriet. Danske Patienter mener derfor, at formuleringen i lovforslaget bør rumme, at den behandlende læge kan vurdere, at kriteriet opfyldes for en patient med en alvorlig sygdom som eksempelvis SLE/lupus, morbus bechterew, colitis crohn eller sclerose, også selvom sygdommen ikke umiddelbart er dødelig. Lægeforeningen er enig i, at der skal ske en konkret, individuel lægelig vurdering af, om der foreligger en livstruende, alvorlig sygdom, og at disse oplysninger kan indhentes hos en læge i form af en statusattest. Formålet med lovforslaget er at sikre, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan opnå ret til sygedagpenge, såfremt de opfylder visse betingelser. Det er derfor et krav, at en læge har vurderet, at sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Udtrykket livstruende, alvorlig sygdom er indsat i sygedagpengeloven ved 1, nr. 27, i lov nr. 720 af 27. juni 2014, som udmønter sygedagpengereformen fra december Den dagældende forlængelsesregel i 27, stk. 1, nr. 5, gav ret til forlængelse af perioden med udbetaling af sygedagpenge, når den sygemeldte havde en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder ansås for udtømt. Bestemmelsen blev udvidet til at omfatte personer, hvor en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Intentionen med ændringen var, at forlængelsesmuligheden ikke kun som tidligere skal være begrænset til personer med en livstruende sygdom i terminalfasen, men også omfatte personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser. Det vil sige også personer, for hvem man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få. Kommunens afgørelse om forlængelse af sygedagpengeydelsen som følge af en livstruende, alvorlig sygdom skal ske på baggrund af en konkret, individuel lægelig vurdering af, om der foreligger en livstruende, alvorlig sygdom. Sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering. Som eksempel på diagnoser og sygdomme, der kan betragtes som sygdomme med livstruende og alvorligt forløb, 3

4 kan nævnes sygdomstilfælde som kræft, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og sværere psykoser. Når der i dette lovforslag tales om personer med en livstruende, alvorlig sygdom, er det således denne persongruppe, som der henvises til. 3.2 Beskæftigelseskravet Det Faglige Hus bemærker, at der er en risiko for, at nogle alvorligt syge kan komme i klemme, da de ikke kan opfylde beskæftigelseskravet i lov om sygedagpenge. Det Faglige Hus mener, at flere kommuner raskmelder borgere, jf. lov om sygedagpenge 7 forholdsvis hurtigt og nogle gange uden borgeren reelt set er rask, hvorfor borgeren ikke kan stå til rådighed i arbejdsløshedskassen, Denne persongruppe er henvist til, hvis muligt, at søge om kontant- eller uddannelseshjælp. Persongruppen, kan ikke opfylde beskæftigelseskravet i 32, herunder bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, jf. principafgørelse 63-12, da de ikke har aktuel dagpengeret. De færreste vil kunne opfylde beskæftigelseskravet qua anerkendt arbejdsskade iht. 34. Persongruppen kommer i klemme, hvis de bliver alvorligt eller livstruende syge, da de uretmæssigt er frataget sygedagpengene og ikke kan komme retur herpå, da de ikke kan opfylde beskæftigelseskravet. Desuden bemærker Det Faglige Hus, at løsarbejdere og vikarer risikerer at komme i klemme, hvis de ikke sygemelder sig på 1. fraværsdag. Det er en forudsætning for retten til sygedagpenge, at sygemeldte opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. Det gælder ligeledes i forhold til personer med en livstruende, alvorlig sygdom. Der ændres ikke med lovforslaget på beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. 3.3 Anmeldelse af fraværet Det fremgår af lovforslaget, at arbejdsgiveren skal anmelde fraværet, hvis medarbejderen efter kortere tids raskmelding får en livstruende, alvorlig sygdom. DA og Lederne understreger, at en arbejdsgiver alene kan anmelde et sygefravær, men ikke vurdere karakteren af sygdommen. Det gælder også, hvis en medarbejders sygdom ændrer karakter i et jobafklaringsforløb. DA og Lederne ønsker derfor, at det bliver slået fast i lovforslaget, at der ikke påhviler en arbejdsgiver særlige forpligtelser. Med lovforslaget ændres ikke på reglerne om, hvem der har pligt til at anmelde en lønmodtagerens sygefravær til kommunen. Arbejdsgiverens pligt til at anmelde en ansats sygefravær til kommunen og a-kassens pligt til at anmelde et ledigt medlems sygefravær til kommunen ændres således ikke, hverken i forhold til fristen for anmeldelsen eller i forhold til hvilke oplysninger, der skal afgives ved anmeldelsen. 4

5 3.4 Valgfrit om den enkelte vil have sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb udbetalt Det fremgår af lovforslaget, at der er valgfrihed mellem, om lønmodtageren vil have kontanthjælpsydelsen under jobafklaringsforløb eller sygedagpenge udbetalt. For lønmodtagere, der modtager løn under sygdom, er arbejdsgiveren berettiget til at modtage refusion svarende til ydelsen. DA og Lederne foreslår, at arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygdom, modtager en information om medarbejderens valg, da det vil lette evt. mulighed for at klage over lønmodtagerens valg. Den sygemeldte kan vælge imellem sygedagpenge eller jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Der er givet valgfrihed, fordi ressourceforløbsydelsen i ganske særlige situationer vil kunne være højere end sygedagpengene. Det er den sygemeldte, der har mulighed for at foretage valget. Arbejdsgivers ret til refusion er en afledt ret. Arbejdsgiver kan derfor ikke klage over den sygemeldtes valg. Ved kommunens bevilling af sygedagpenge, herunder ved overgang fra jobafklaringsforløb til sygedagpenge, bliver der sendt en bevillingsskrivelse til arbejdsgiver. På denne måde vil arbejdsgiveren blive informeret om, at den ansatte vil modtage sygedagpenge. 3.5 Oplysningsskema og lægeattest Aalborg Kommune bemærker, at det i lovens 10 a er anført, at kommunen hverken skal indhente oplysningsskema eller en lægeattest, hvis sagen er lægeligt velbelyst. Aalborg Kommune mener, at et godt oplysningsgrundlag ville komme med oplysningsskemaet, hvorefter man kan vurdere, hvorfra der skal indhentes lægelige oplysninger. Aalborg Kommune ser desuden med tilfredshed på, at det ikke absolut skal være den sædvanlige sygedagpengeattest. Lovforslaget skal endvidere give personer, der aktuelt deltager i et jobafklaringsforløb mulighed for at komme tilbage på en sygedagpengeydelse. Hvis en person får konstateret en livstruende sygdom i jobafklaringsforløbet, er Aalborg Kommune enig i, at der ikke skal indhentes et oplysningsskema, men bemærker, at man er nødt til at have lægelige oplysninger til belysning af situationen. Finanssektorens Arbejdsgiverforening kan tilslutte sig, at kommunernes opfølgning i sygedagpengesager af denne type forenkles, så kommunen kan undlade at indhente oplysningsskema efter sygedagpengelovens 11 samt lægeattest efter sygedagpengelovens 11 a, hvis det på andet grundlag er fastslået, at lovens betingelser for sygedagpengeret efter den 22. uge er opfyldt. Danske Patienter finder, at kommunerne som i dag ikke bør ulejlige sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom unødigt med indhentelse af oplysningsskema og attest fra egen læge, når sagen i forvejen er tilstrækkeligt belyst. Danske Patienter oplever, at nogle patienter med det nuværende opfølgningsforløb føler sig presset af kommunen. For denne gruppe vil det fleksible opfølgningsforløb, som er beskrevet i lovforslaget, være en forbedring. Ældre Sagen støtter forslaget om, at kommunerne kan fravælge at indhente oplysningsskemaet samt lægeattesten. Ældre Sagen mener, at dette vil kunne lette den administrative proces. 5

6 Under hensyn til sagernes særlige karakter med livstruende, alvorlig sygdom og med et længerevarende forudgående forløb med sygedagpengeopfølgning kan kommunen i opfølgningen vælge ikke at indhente oplysningsskema eller lægeattest fra den sygemeldte, hvis den enkelte sag er tilstrækkeligt belyst til kommunens opfølgning. Omvendt kan kommunen vælge at indhente oplysningsskema eller lægeattest, hvis det vurderes, at sagen ikke er tiltrækkeligt belyst. Behovet for, om der skal indhentes oplysningsskema eller lægeattest i disse sager, beror således på kommunens konkrete vurdering. 3.6 Opfølgning m.v. Danske Patienter er bekymrede for, om der med det fleksible opfølgningsforløb sikres en afklaring i forhold til eksempelvis fleksjob eller førtidspension for de patienter, der ikke vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Endvidere bemærker Danske Patienter, at det psykisk er meget belastende for alvorligt syge patienter at være igennem et længerevarende sygdomsforløb, hvor man ikke er afklaret i forhold til sin fremtidige forsørgelse. Danske Patienter foreslår desuden, at svære arytmier tilføjes diagnoselisten i lovforslaget. Sjældne Diagnoser fremhæver vigtigheden af Danske Patienters pointe i forhold til, at den behandlende læge kan vurdere, at også patienter med alvorlige sygdomme, som ikke umiddelbart er dødelige, også skal kunne omfattes af diagnoselisten, da dette er særligt aktuelt i forhold til sjældne diagnoser. Endvidere bemærker Sjældne Diagnoser, at en række sjældne sygdomme kan have en sådan karakter, at afklaringsforløb og kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig. Opfølgningen tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte sygemeldtes forudsætninger, behov og helbredsforhold. Sygemeldte med sygdom, som er medtaget på diagnoselisten, kan vælge, om de vil anmode om at blive omfattet af standby-ordningen. Sygemeldte med en livstruende, alvorlig sygdom fra diagnoselisten har ret til at vælge, om de vil deltage i kommunens opfølgning eller være omfattet af standby-ordningen. Standby-ordningens diagnoseliste er ikke udtømmende. I særlige tilfælde kan en sygemeldt på baggrund af kommunens konkrete vurdering blive omfattet af standbyordningen, selvom den pågældendes diagnose ikke er på listen. Personer på standbyordningen kan på ethvert tidspunkt anmode kommunen om at være omfattet af kommunens almindelige opfølgning. Det skal bemærkes, at lovforslaget ikke ændrer på standby-ordningens diagnoseliste. Odsherred Kommune foreslår, at personer der - mens de er i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse - får en livstruende, alvorlig sygdom, fortsætter i jobafklaringsforløbet, men med et tillæg som svarer til forskellen mellem sygedagpengesatsen og ressourceforløbsydelsen. Begrundelsen for ovennævnte er et hensyn til den tværfaglige indsats i det jobafklaringsforløb, som allerede er iværksat sammen med borgeren og som vil fortsætte med eller uden ændringer - selvom der er konstateret en livstruende, alvorlig sygdom. Dette vil sikre, at borgeren kan fortsætte indsatsplanen og med samme koordinerende sagsbehandler. 6

7 Opfølgning og indsats til sygedagpengemodtagere skal altid tilrettelægges under hensyntagen til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forudsætninger. Det beror således på en konkret vurdering, om sygemeldte med en livstruende, alvorlig sygdom skal have en indsats som led i sygdagpengeopfølgningen. Det vurderes, at mange sygemeldte i denne gruppe vil være for syge til at modtage en indsats. Sygemeldte med en livstruende, alvorlig sygdom kan være omfattet standbyordningen, hvilket indebærer, at der ikke iværksættes en indsats. 3.7 Beregning Forhandlingsfællesskabet har med tilfredshed noteret sig, at Beskæftigelsesministeriet får hjemmel til at fastsætte regler for beregningen af sygedagpenge, således at lønmodtagere, hvor det ugentlige timetal nu er lavere end i sidste sygeforløb med sygedagpenge, får lagt timetallet fra den tidligere periode til grund for sygedagpengeberegningen. 3.8 Ny/gammel sag for personer som får en livstruende, alvorlig sygdom, og som på første fraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen Odsherred Kommune anbefaler, at det præciseres, at det genoptagede kontaktforløb sidestilles med forlængelse efter sygedagpengelovens 27. Hermed menes, at kontaktforløbet rent teknisk bør sidestilles med sygedagpengesager, som forlænges ved modtagelse af sygedagpenge i 22 uger (altså ikke omfattet af tidsbegrænsningen), også selvom forlængelsen ikke er sket i umiddelbar sammenhæng med oprindelige sygedagpengesag, og personen er omfattet af tidsbegrænsningen. Dette vil sikre en ensartet og gennemskuelig sagsbehandling, herunder korrekt registrering af sagen. Samtidig anbefaler Odsherred Kommune, at man genover det rimelige i herunder borgerens retssikkerhed at borgere den 1. januar 2017 overgår til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, selvom borgeren har fået konstateret en livstruende, alvorlig sygdom. Formålet med lovforslaget er i en midlertidig periode fra den 1. juli 2015 til og med den 31. december 2016 at sikre en udvidet ret til sygedagpenge til personer med en livstruende, alvorlig sygdom, såfremt de opfylder visse betingelser og med opfølgning efter sygedagpengelovens kapitel 6. Der er således ikke i disse sager tale om en forlængelse af perioden med sygedagpenge efter sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 5. Da der er tale om en særlig ret til sygedagpenge i en midlertidig periode frem til og med den 31. december 2016, ophører retten til sygedagpenge for disse personer pr. 31. december 2016, og de har ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Derfor er det nødvendigt, at disse sager registreres på en sådan måde, at det sikres, at kommunen træffer korrekt afgørelse overfor borgeren. 3.9 Ophør af sygedagpenge Danske Handikaporganisationer påpeger, at efter forslaget til ny 24 c, stk. 3, ophører sygedagpenge efter udløbet af den kalendermåned, hvor en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Her bør der udsendes en vejledning om, at en persons helbredstilstand kan være svingende, og at der skal foreta- 7

8 ges en samlet vurdering af personens helbredssituation over tid. Forbedringen skal være varig, før sygedagpengene igen kan stoppes. Formålet med lovforslaget er i en midlertidig periode fra den 1. juli 2015 til og med den 31. december 2016 at sikre ret til sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaring til personer med en livstruende, alvorlig sygdom, såfremt de opfylder visse betingelser. Som ved andre afgørelser efter sygedagpengeloven skal reglerne i retssikkerhedsloven og forvaltningsloven om f.eks. tilstrækkelig oplysning af sagen og partshøring iagttages. For at sikre kommunen tilstrækkelig tid til at overholde reglerne vil bestemmelsen blive tilpasset, så kommunen, når personen efter en lægelig vurdering ikke længere er livstruende, alvorligt syg, skal træffe afgørelse om ophør af sygedagpengene. Det vil desuden blive præciseret i bemærkningerne til lovforslaget, at kommunen træffer afgørelse i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven og forvaltningsloven Den midlertidige ordning LO og FTF undrer sig over, at der foreslås en midlertidig ordning, da de forventede omkostninger på i alt 14 mio. kr. i 2015 og 2016 er forholdsvis lave i forhold til den besparelse på 385 mio. kr. som sygedagpengereformen forventes at medføre. Der burde være råd til at gøre ordningen permanent. Danske Handicaporganisationer positive over for at ordningen evalueres med henblik på eventuelt at gøre den permanent Kristelig Fagbevægelse mener, at ordningen, som den er fremsat i lovforslaget, bør gøres permanent, således at alle sygemeldte med en livstruende, alvorlig sygdom sikres ret til sygedagpenge, som det oprindeligt var intentionen med sygedagpengereformen. Forsikring & Pension mener ikke, at regelændringen alene skal være en midlertidig forsøgsordning. Den bør gøres permanent, så man også undgår at skabe yderligere usikkerhed for de borgere, der forventes at være alvorligt livstruende syge ved ordningens ophør. Forhandlingsfællesskabet vil opfordre til, at den midlertidige udvidede mulighed for personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom, gøres permanent. Odsherred Kommune anbefaler, at man skal genoverveje det rimelige i herunder borgerens retssikkerhed at borgeren den 1. januar 2017 overgår til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, selvom borgeren har fået konstateret en livstruende, alvorlig sygdom. Formålet med lovforslaget er i en midlertidig periode fra 1. juli 2015 til og med den 31. december 2016 at sikre ret til sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaring til personer med en livstruende, alvorlig sygdom, såfremt de opfylder visse betingelser. Det gør det muligt i sommeren 2016 at kvalificere et skøn over 8

9 målgruppens størrelse, og det vil kunne danne grundlag for en drøftelse af, om ordningen skal gøres permanent Evaluering Finanssektorens Arbejdsgiverforening foreslår, at evalueringen udvides til også at omfatte effekten af de nye og tidsubegrænsede offentlige ydelser, som blev indført ved sygedagpengereformen i Der gennemføres i efteråret 2015 en evaluering af implementeringen af sygedagpengereformen. Evalueringen skal afdække, hvordan de enkelte elementer i sygedagpengereformen er blevet implementeret, og om de fungerer efter hensigten. Herudover vil der fra 2016 og frem årligt blive udarbejdet statusredegørelser til forligskredsen med særligt fokus på; Antallet af borgere på henholdsvis sygedagpenge og jobafklaringsforløb, herunder varighed og effekt Kommunernes brug af forlængelsesregler, herunder brug af den nye forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom Udvikling i den aktive indsats for henholdsvis sygedagpenge- og jobafklaringsforløb, herunder den tidlige og tværfaglige indsats. Udvikling i brugen af fast-track-ordningen 3.12 Konsekvenser for erhvervslivet Finanssektorens Arbejdsgiverforening opfordrer til, at styrelsen ved en yderligere bearbejdning af lovudkastet mere præcist analyserer de kvalitative og kvantitative konsekvenser for erhvervslivet ved gennemførelse af lovændringen. Lovforslaget vedrører forslag til ændring af lov om sygedagpenge, hvor de fulde konsekvenser endnu ikke er set. Det medfører visse usikkerheder med vurderingen af de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. Beregningerne tager derfor udgangspunkt i forudsætningerne for sygedagpengereformen. Lovforslaget skønnes at medføre en mindreudgift for erhvervslivet. Arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygdom til en sygemeldt, der overgår fra jobafklaringsforløb til sygedagpenge, vil modtage lønrefusion svarende til sygedagpenge i stedet for den mindre ydelse på jobafklaringsforløb. Beløbet skønnes at betyde en øget refusion til erhvervslivet, svarende til 1,4 mio. kr. Dette modsvares imidlertid af en forventet merudgift til finansiering af ATP for private arbejdsgivere. Denne merudgift skønnes at udgøre 1,2 mio. kr. Det er på denne baggrund, at det vurderes, at der vil være meget begrænsede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet EU Med lovforslaget åbner regeringen op for, at personer, der har været raskmeldte, kan få sygedagpenge. DA og Lederne ønsker oplyst, hvordan denne udvidelse af adgangen til sygedagpenge skal tolkes i forhold til EU-retten, herunder hvordan borgere, der bor i andre lande, har adgang til ydelsen. Herunder omfanget af borgere i udlandet, der ventes at være omfattet. 9

10 En EU/EØS-borger vil være berettiget til sygedagpenge, på trods af at borgeren på første sygefraværsdag ikke er fri af tidsbegrænsningen (22 uger inden for de seneste 9 kalendermåneder), på samme måde, som en EU/EØS-borgeren generelt er berettiget til danske sygedagpenge. Borgeren skal således efter EU-reglerne være omfattet af dansk social sikring, samt opfylde betingelserne i sygedagpengeloven, herunder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. 4. Opfølgningssamtale kan ske telefonisk, digitalt eller skriftligt når borgeren forventes enten at være fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller gå på barsel indenfor 4 uger samt personer som forventes raskmeldte inden 8 uger regnet fra overgangen til jobafklaringsforløbet, skal ikke i rehabiliteringsteamet Forsikring & Pension støtter forslaget, der lemper krav til kommunens indsats i tilfælde, hvor sygemeldte forventes raskmeldt inden for 8 uger eller mindre. Udover at give mulighed for et mere hensigtsmæssigt ressourceforbrug fra kommunens side, forebygger det også, at borgere skal møde til en samtale eller indsats, der ikke giver mening for dem. Ankestyrelsen mener, at der har været behov for at få reglerne om forelæggelse for rehabiliteringsteamet gjort mere hensigtsmæssige, således at en person med et forventet kortvarigt jobafklaringsforløb ikke skal have sin sag behandlet i rehabiliteringsteamet. Endvidere har der været behov for mere fleksible opfølgningsregler ved forventede kortvarige sygeforløb Dette synes tilgodeset med de foreslåede ændringer til sygedagpengeloven. Odsherred Kommune ser positivt på den administrative lettelse. Lovforslaget indebærer en mere hensigtsmæssig brug af ressourcer i sager, hvor den sygemeldte er på vej tilbage i arbejde. Endvidere bidrager forslaget til en hensigtsmæssig anvendelse af rehabiliteringsteamet. Kommunen kan altid vælge at anmode rehabiliteringsteamet om at give indstilling i en sag. 5. Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb Odsherred kommune ser positivt på, at ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp også medfører fradrag i uhævede feriepenge, da reglerne hermed bliver ensrettet. Danske Handicaporganisationer mener ikke, at det er rimeligt, at antallet af dage med ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp skal trækkes fra antallet af dage med evt. opsparede feriepenge, da ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp ikke på samme måde som kontanthjælp er trangsbestemte ydelser, men er uafhængige af evt. opsparing m.v. Det er kun indtægt fra arbejde, der modregnes efter specielle regler. Derfor bør der heller ikke fradrages for evt. opsparede feriepenge. Efter 34 b, stk. 1 og 2, i lov om ferie, kan en lønmodtager efter ferieårets udløb få udbetalt uhævede feriepenge, uden at ferien er holdt, hvis feriepengene enten vedrører den 5. ferieuge, eller feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt inden ferieårets udløb. 10

11 Efter 34 b, stk. 3, i lov om ferie, skal antallet af dage med arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse og kontanthjælp trækkes fra antallet af dage med uhævede feriepenge, før der kan ske udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb. Formålet med bestemmelsen er at sikre mod dobbeltforsørgelse. En lønmodtager, der har optjente feriepenge til brug for afholdelse af ferie i ferieåret, skal ikke kunne undlade at holde sin optjente ferie i ferieåret for i stedet at modtage offentlige ydelser og efter ferieårets udløb få udbetalt de uhævede feriepenge. Som det fremgår af den gældende 34 b, stk. 3, foretages fradrag i uhævede feriepenge for flere offentlige forsørgelsesydelser end kontanthjælp. Det vil i bemærkningerne til lovforslaget blive præciseret, at der i dag foretages fradrag for en række offentlige forsørgelsesydelser, og at det ikke kun er ydelser, der er trangsbestemte, der fradrages for, da formålet med bestemmelsen er at sikre mod dobbeltforsørgelse. Det er derfor foreslået, at ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp også skal medføre fradrag i de feriepenge, der efter bestemmelsens stk. 1 og 2 kan udbetales efter ferieårets udløb. 6. Præciseringer i reglerne om ressourceforløb og jobafklaringsforløb, herunder regler om ressourceforløbsydelsen Odsherred kommune ser positivt på præciseringerne. Forsikring & Pension finder det positivt, at det foreslås at præcisere i lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 14, at borgere i jobafklaringsforløb, der ikke modtager ressourceforløbsydelse på grund af fuld modregning af indtægter, er berettiget til samme indsats, som de, der modtager ressourceforløbsydelse. Forsikring & Pension foreslår, at samme ændring tilføjes til samme lovs 2 nr. 11, så det sikres, at også borgere visiteret til ressourceforløb, der ikke modtager ressourceforløbsydelse på grund af modregning af indtægter, har ret til samme indsats som dem, der ikke har en forsikring. Lovforslaget er ændret, så ændringen i 2, nr. 14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, også kommer til at gælde for personer, der er omfattet af 2, nr. 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. borgere i ressourceforløb. 6.1 Præcisering af periode for fradrag i ressourceforløbsydelsen Forsikring & Pension støtter præciseringen i lov om organisering og understøttelse m.v. 69 j, stk. 5, af, at indtægter, der udbetales for en periode, der ligger før modtageren er begyndt i jobafklaringsforløb, ikke medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen, og at det samme gælder indtægter for en periode efter ophør i et jobafklaringsforløb. Det gælder, selvom udbetalingen sker, mens personen modtager ressourceforløbsydelse. I bemærkningerne til lovforslaget omtales sygedagpenge som en indtægt, der ikke skal give fradrag, såfremt den vedrører en anden periode, men som det er formuleret, må det gælde alle indtægter, der er beregnet til forbrug, herunder også løbende udbetalinger fra en forsikrings- eller pensionsordning. 11

12 Kristelig Fagbevægelse bemærker, at lovforslaget, der præciserer, at der alene skal ske fradrag i ressourceforløbsydelsen for indtægter, der vedrører perioder, hvor personen er overgået til jobafklaringsforløb (lov om aktiv socialpolitik 69 j stk. 5), bør være med tilbagevirkende kraft fra sygedagpengereformens ikrafttræden d. 1. juli Kristelige Fagbevægelse oplyser at have mange sager, hvor kommunerne foretager fradrag for sygedagpenge, som den pågældende har været berettiget til f.eks. fra den 1. til den 10. i en måned, hvor den pågældende overgår til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse den 11. i måneden. Kristelig Fagbevægelse har påklaget disse sager til Ankestyrelsen, da det efter Kristelig Fagforening ikke har været intentionen med lovgivningen, men Ankestyrelsen har givet kommunerne medhold. Kristelig Fagbevægelse anfører, at når lovgiver så klart i bemærkningerne har angivet, at kommunerne har administreret imod lovgivers intention til skade for sygemeldte, bør ændringen ske med tilbagevirkende kraft. Det fremgår af forslaget til ændring af 69 j, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, at der er tale om indtægter. En udbetaling fra en privat forsikring af en løbende ydelse, vil således også være omfattet af bestemmelsen. Hvis personen overgår til et jobafklaringsforløb midt i en måned, skal der således ske en forholdsmæssig fordeling af det udbetalte beløb, således at det alene er den del af indtægten, der vedrører perioden efter overgang til jobafklaringsforløb, der fradrages i ressourceforløbsydelsen. Det samme vil være gældende for personer, der er visiteret til ressourceforløb, da der er indsat samme forslag til ændring i 68 a, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Kristelig Fagbevægelses forslag om, at ændringen skal have tilbagevirkende kraft imødekommes ikke. Baggrunden er, at der normalt ikke lovgives med tilbagevirkende kraft. Indtil loven er ændret, er gældende ret på baggrund af Ankestyrelsens praksis, at der foretages fradrag for indtægter, der vedrører perioder forud for overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ændringen får således alene virkning for fremtiden. 7. Øvrige bemærkninger 7.1 Ændring af fradragsreglerne i ressourceforløbsydelsen Forsikring & Pension bemærker, at op mod 2,5 mio. danskere har en forsikring, der sikrer deres egen og familiens tryghed i tilfælde af, at de bliver for syge til at arbejde og dermed tjene den løn, familien har indrettet sig efter. Udbetalingen fra forsikringen er indrettet som et supplement til de offentlige ydelser og kan sikre, at den sygemeldte kan blive boende i sit hjem og koncentrere sig om at blive rask med hjælp fra bl.a. kommunen. Siden sygedagpengereformen har denne gruppe oplevet en væsentlig forringelse af deres muligheder for at sikre deres økonomiske tryghed og vej tilbage til jobbet. Deres forsikringsudbetaling fradrages krone for krone i den offentlige ressourceforløbsydelse, så de skal indrette sig på en væsentligt lavere levestandard og kan blive tvunget til at flytte fra deres hjem af økonomiske årsager. Dertil kommer, at de i tilfælde af, at deres forsikringsudbetaling er lige så stor eller større end ressourceforløbsydelsen kan opleve, at kommunen ikke tilbyder dem samme helhedsorienterede individuelle indsats for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, som andre borgere kan få. 12

13 Det er ikke rimeligt over for den enkelte, men heller ikke i samfundets interesse, at denne gruppe ikke får alle muligheder for at komme hurtigt og godt tilbage på arbejde. Forsikring & Pension foreslår at ændre selve fradragsreglerne, så sygemeldte ikke kommer i den situation, at de slet ikke modtager ressourceforløbsydelse under jobafklarings- og ressourceforløb. Det er de facto en privatisering af forsørgelsen, som har negative konsekvenser for såvel borger som samfund. De mulige produkttilpasninger fra forsikringerne er at gå over til sumudbetalinger, forsikre indtægten fuldt ud eller ikke udbetale under ressourceforløbsydelse. Løsningerne har hver især samfundsmæssige ulemper. Det er værd at holde sig for øje, at både overgang til sumudbetalinger og undtagelse af perioder med ressourceforløbsydelse fra forsikringsdækningen betyder, at det offentlige ikke får nogen besparelse ved fradrag for forsikringsudbetalingen, men alle de negative effekter ved modregningen. Forslaget er ikke en del af den aftale, som ligger til grund for lovforslaget. Forsikring & Pension har tidligere fremsat samme forslag, som er behandlet i BEU alm. del spm. 77 og Delvis raskmelding bliver fejlagtigt betragtet som fuld raskmelding DA og Lederne er af den opfattelse, at en delvis raskmelding, hvor sygefraværet kommer under fire timer i en uge, ikke skal udløse en ny arbejdsgiverperiode, da der ikke har været tale om en fuld raskmelding, og at dette bør fremgå af lovforslaget. Forslaget er ikke en del af den aftale, som ligger til grund for lovforslaget. 7.3 Brug for en klar vejledning til kommunerne Med overgangen til den digitale beregning af sygedagpengesatsen har DA og Lederne kendskab til en del konkrete eksempler på, at kommunernes praksis på dette område er usikker og meget forskelligartet. Det gør retstilstanden på området helt håbløs. Det mener DA og Lederne ikke er acceptabelt. DA og Lederne vil foreslå, at den eksisterende vejledning gøres mere klar og forbedres ved f.eks. at indarbejde konkrete eksempler på beregninger, som kan lette forståelsen. Ønsket om at opdatere Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge med konkrete eksempler på beregning vil blive medtaget ved en kommende revidering af vejledningen. 7.4 Overgang til pension Medarbejdere, der overgår til førtidspension/folkepension, kan ikke modtage sygedagpenge efter lovforslaget. Det kan som udgangspunkt omfatte medarbejdere, der får løn under sygdom. I denne situation mister arbejdsgiveren retten til refusion, selv om arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale løn til medarbejderen samtidigt med, at personen også får udbetalt førtidspension. Forslaget rammer derfor arbejdsgivere, der fastholder medarbejdere under sygdom. 13

14 DA og Lederne vil foreslå, at arbejdsgiveren som minimum altid modtager en orienteringsskrivelse om, at lønmodtageren har fået tilkendt førtidspension, da det ikke er alle lønmodtagere, der oplyser deres arbejdsgiver herom. DA og Lederne vil samtidig foreslå, at når en lønmodtager tilkendes førtidspension, er arbejdsgiveren berettiget til at modtage refusion, så længe arbejdsgiveren udbetaler løn. Dette skal sikre, at en lønmodtager ikke både modtager løn fra arbejdsgiveren og førtidspension fra det offentlige. Forslaget er ikke en del af den aftale, som ligger til grund for lovforslaget. 14

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 55 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 55 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2015-16 Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til

2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til 2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002764 Fremsat

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til 2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/06574 Fremsat den

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom KEN nr 10017 af 14/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-24409 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T 7. maj 2014 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 938 af 12/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05677

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Sygedagpengeindsatsen

Sygedagpengeindsatsen Sygedagpengeindsatsen I lyset af sygedagpengereformen Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt Sygedagpengereform Sygedagpengereformen Forlængelsesmulighed for borgere ramt af livstruende sygdom Baggrund

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 40 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere