ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl René Skau Björnsson (formand for Skatteudvalget): Velkommen til Skatteudvalget. Velkommen til det åbne samråd. Velkommen til finansministeren og til tilhørerne. Det drejer sig jo om Arbejdsmarkedsfondens udgifter. Der er et samrådsspørgsmål P, der er stillet af Frank Aaen, og jeg ved ikke, om Frank vil uddybe spørgsmålet? Frank Aaen (EL): Det vil jeg gerne. Altså, jeg tror, jeg vil starte samrådet med de ting, vi er enige om, så vidt jeg har forstået på svarene, der er kommet. For det første, at hvis der er et overskud i Arbejdsmarkedsfonden, når man skønner i august, der er på 1 kr., så udløser det i henhold til gældende lov en skattelettelse og en forhøjelse af pension og arbejdsløshedsdagpenge m.v. Og det er augustvurderingen for arbejdsløsheden, der skal bruges, være udgangspunkt for vurderingen af, hvad tingene beløber sig til, og om der er overskud eller underskud. Og det, vi så ser i det, der blev lagt frem af finansministeren, var, at der var budgetteret med en udgift på 16,9 mia. kr. til arbejdsløshedsdagpenge, og det svarer jo til beskæftigelsesministerens vurdering lavet på baggrund af majvurderingen for højt, og hvis det er sådan, at man havde nedjusteret for de 5.000, som der var lavere i skønnet i august, så havde der været en besparelse på mindst 651 mio. kr. i Arbejdsmarkedsfonden. Og med lidt hovedregning kan man se, at en besparelse på 651 mio. kr. det ville have medført et overskud, og derfor mener jeg, der er fiflet for at undgå at få et overskud, der udløste en skattelettelse og udløste en forhøjelse af pensioner og dagpenge. Jeg vil bare sige til indledning, for at der ikke skal være nogen misforståelse: Vi går ikke ind for en skattelettelse på den måde, som det vil være gennemført her bare med en sænkning af arbejdsmarkedsbidraget. Vi ønsker skattelettelser, som er målrettet de laveste indkomster, og som giver mere... altså, og ønsker mere velfærd i stedet for den form for skattelettelser. Men når man står i situationen, så kan man jo ikke fifle; så skal man jo komme med et lovforslag til Folketinget og få lavet gældende lov om.

2 Tak til Frank Aaen. Så er det finansministeren. Finansministeren (Thor Pedersen): Ja, nu vil jeg bare sige til hr. Frank Aaen, at fifle det står for Frank Aaens regning, den tankegang, som hr. Frank Aaen åbenbart gør brug af, for jeg vil gerne sige, at budgettering af arbejdsløshedsdagpenge på finanslovforslaget for næste år er foretaget på baggrund af ledighedsskønnet fra august, og ledigheden blev i august skønnet til personer, og det er derfor ikke korrekt, at dagpengeudgifterne er baseret på majvurderingen. Ledigheden blev i Økonomisk Redegørelse for maj 2006 skønnet til personer, men ministerparagrafferne på finanslovforslaget udarbejdes før sommerferien, og derfor budgetteres de offentlige udgifter som udgangspunkt på baggrund af konjunkturvurderingen i maj. Dog med den undtagelse, at udgifterne til dagpenge som nævnt budgetteres på baggrund af augustvurderingen. Hvis der i august er behov for en regulering af dagpengeudgifterne som følge af ændret ledighedsskøn, så sker det på 35. Og ved augustvurderingen skønnedes fondens balance i 2007 til et underskud på 180 mio. kr. Siden august er skønnet for arbejdsløsheden næste år nedjusteret med yderligere personer, og lønstigningstakten er opjusteret. De gunstigere konjunkturudsigter trækker således i retning af overskud i fonden, og hertil kommer virkningerne af ændrede udgiftsskøn i øvrigt samt velfærdsaftalen. Samlet set skønnes ved ændringsforslaget et overskud i 2007 på godt 3 mia. kr. For så vidt angår regulering af arbejdsmarkedsbidraget, er det imidlertid balancen ved finanslovforslaget, der er afgørende. Det fremgår klart af arbejdsmarkedsfondslovens 4, hvor der står, at behovet for regulering af bidragssatsen beregnes én gang om året. Beregningerne optages i anmærkningerne til paragraffen for Arbejdsmarkedsfonden i finanslovforslaget. Om der er overskud eller underskud ved ændringsforslaget er således uden betydning for, om arbejdsmarkedsbidraget skal reguleres. Og ledigheden blev i Økonomisk Redegørelse fra maj 2006 som sagt skønnet til Foråret 2006 var ikke et normalt forår, da regeringen indgik velfærdsaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre umiddelbart inden sommerferien. Initiativerne på arbejdsmarkedsområdet i velfærdsaftalen indebærer en styrket aktiveringsindsats, bl.a. i form af fremrykning af ret og pligt til aktivering og fuldtidsaktivering af dagpengemodtagere efter 2½ år. Den øgede aktivering indebærer knap flere aktiverede dagpengemodtagere. Det modsvares af et omtrentlig tilsvarende fald i

3 antallet af dagpengemodtagere. Hertil kommer, at initiativerne i velfærdsaftalen skønnes at øge antallet af kontanthjælpsmodtagere i aktivering med omkring helårspersoner næste år, og knap af disse er tilmeldt AF. Derfor er det samme lagt til grund, at den forøgede aktiveringsindsats isoleret set reducerer den registrerede ledighed med i størrelsesordenen personer. I Økonomisk Redegørelse i august var ledigheden personer, hvilket er færre end i maj. Reduktionen af ledigheden svarer dermed til den nævnte virkning af velfærdsaftalen. Det var ikke tidsmæssigt muligt at indarbejde konsekvenserne af velfærdsaftalen på de enkelte FL-konti. De skønnede nettoudgifter af velfærdsaftalen blev derfor indarbejdet på reserver. Rent praktisk består budgetteringen af dagpenge på finanslovforslaget for 2007 af to elementer, der begge indgår i beregningen af Arbejdsmarkedsfondens udgifter. For det første er arbejdsløshedsdagpengene på Beskæftigelsesministeriets budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på personer svarende til konjunkturvurderingerne fra maj. For det andet er velfærdsaftalen budgetteret på Beskæftigelsesministeriets og på i form af reserver. Velfærdsaftalen er indregnet med en nettoudgift, der inkluderer bl.a. merudgifter til aktivering og mindreudgifter til dagpenge. 334 mio. kr. af nettoudgifterne som følge af velfærdsaftalen skal medregnes i Arbejdsmarkedsfonden ved finanslovforslaget 2007 og er derfor budgetteret på 34. De 334 mio. kr. fremgår af tabellen i finanslovforslaget på side 180, og det ændrede ledighedsskøn var indeholdt i reserverne på og på Reserverne indgår i Arbejdsmarkedsfonden. Der er derfor ikke foretaget yderligere justeringer på dagpengeskønnet på 35. Det er derfor augustskønnet over ledigheden, der er brugt i opgørelsen af Arbejdsmarkedsfondens balance, og dermed svarer fremgangsmåden i forbindelse med budgetteringen til den gængse. Ved budgettering af Arbejdsmarkedsfonden ved finanslovforslaget for 2007 er anvendt den samme praksis, som har været anvendt siden Arbejdsmarkedsfondens oprettelse i midten af 1990'erne. Så det korte af det lange er ganske klart, at det er baseret på bedste skøn i august, og den nøjagtige virkning af det bedste skøn, der er indregnet finanslovforslaget. Ja, og der er to spørgere. Først Klaus Hækkerup. (Afbrydelse). Okay, det gør vi. Så starter vi med Frank Aaen. Frank Aaen (EL):

4 Det ændrer jo ikke ved, at det er det tal, der bruges i den tabel, der er afgørende for fastlæggelse af arbejdsmarkedsbidraget i 2007, at i den tabel figurerer der en udgift til arbejdsløshedsdagpenge på 16,9 mia. kr. nøjagtig svarende til de 16,9 mia. kr., som beskæftigelsesministeren har budgetteret på baggrund af majskønnet. Så der står simpelt hen... det er simpelt hen forkert det, der står, og den lille fejl, der står, den udløser, at der ikke er et underskud, men der er et overskud. Så har jeg godt læst i alle de svar, der er kommet fra finansministeren, at grunden til at arbejdsløsheden falder, det er på grund af stigende aktivering, og derfor er det rimeligt at inddrage øgede aktiveringsudgifter. Det passer jo ikke. Det er jo forkert. Hvis vi tager Økonomisk Redegørelse fra selv samme finansminister, så står der jo, at når ledigheden er faldet med de ned til personer i 2007, så skal det især ses på baggrund af den stigende private beskæftigelse - private beskæftigelse og ikke aktivering. Og derfor er det lodret forkert det, der er skrevet adskillige gange i alle dokumenterne, og det, vi lige har hørt. Og det er derfor, jeg vil fastholde min påstand om, at man behændigt har brugt et for højt skøn for at sørge for, at der ikke kom et overskud i fonden, men et lille beskedent underskud på 180 mio. kr., som lige præcis gjorde, at finansministeren undgik at lave en, hvad hedder det, skattelettelse og altså på den måde kom uden om tingene ved talbehandling, man kan også kalde det kreativ bogføring, i stedet for at komme til Folketinget og sige, at sådan ser det ud. Er det ikke korrekt, finansminister, at i dag med de seneste tal, vi har fået, med de seneste skøn, der er brugt, så skønner finansministeren selv - og jeg siger med det samme, det er jo ikke, fordi man skal bruge det tal, der ligger nu her i november, men det viser bare lidt om, hvor meget der er regnet galt - så skønner Finansministeriet selv, at der kommer et overskud i 2007 i Arbejdsmarkedsfonden på 3,2 mia. kr., hvilket ville have udløst en skattelettelse på 0,5 pct. - altså en reduktion af arbejdsmarkedsbidraget fra 8 til 7,5? Det er immervæk altså nogle store fejlberegninger, der er lavet for lige at komme hen over den der dato i august, som kunne have udløst noget, ministeren ikke kunne lide. Så er det Klaus Hækkerup. Klaus Hækkerup (S): Tak for det. Jeg skal først bede finansministeren om at svare på det spørgsmål, som Frank Aaen rejste eller nævnte i sin indledning, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt et lille overskud,

5 f.eks. på 10 mio. kr. eller 50 mio. kr., i Arbejdsmarkedsfonden udløser, at der skal foretages en nedsættelse, eller overskuddet skal være af en vis størrelse, før man foretager... går ind i overvejelse om en nedsættelse, jævnfør, at der i bemærkningerne står, at arbejdsmarkedsbidraget nedsættes med i kvanti med 0,1 pct. - altså f.eks. fra 7(?) til 7,9 eller til 7,8. Og så er der de ting, som jeg sådan set selv havde tænkt mig at rejse i første runde. Jeg vil godt sige tak for det svar, jeg har fået på spørgsmål 4, og sige, at det havde været meget nyttigt, hvis første gang jeg i august bad om en uddybende redegørelse for beregningerne havde fået det svar, der ligger nu. Svaret giver anledning til et par yderligere spørgsmål. For det første så står der, at løntilskud til private, når vi taler om antal personer i helårsaktivering, ikke medfører nogen udgift for staten. Men jeg vil godt høre, hvor stor er besparelsen i forhold til dagpengene i det løntilskud, man giver til private? For det andet, så vil jeg godt spørge om grundlaget for de udgifter, der er nævnt. Når man skal opgøre udgifterne til aktivering, så skriver man, at udgifterne til aktivering, til uddannelsesaktivering f.eks., er kr. Hvad grundlag har man fundet det på? Hvordan er man nået frem til det? Man skriver, at løntilskudsaktivering til offentlige er og til flere voksenlærlinge fra ledige er Jeg vil godt høre: Hvad er grundlaget dels for den udgift, man har regnet, dels for det skøn, man har gjort over personerne? Altså, når man siger, der kun er 100, der kommer i privat løntilskudsaktivering, hvorfor er det så i tusind i stedet, for når vi tager i betragtning af, hvor stor efterspørgslen efter arbejdskraft er? Hvorfor har man næsten flyttet hele løntilskudsaktiveringen over i den offentlige sektor? Jeg vil bare spørge om, hvad er grundlaget for de skøn, der er lavet her? Jeg vil ikke selv bruge ordet fifle, men jeg vil sige, hvis man skal fifle, så er det jo her, der kan fifles med tallene i de skøn, der bliver lagt. Så vil jeg også godt spørge om beregningerne omkring 34. Nu har vi jo fået ændringsforslag fra Finansministeriet af 23. november til finansloven - i princippet de konjunkturbetingede ændringsforslag. Der ændrer man... der skriver man indtægt ind på Arbejdsmarkedsfonden på 409 mio. kr., og det formoder jeg så, at det betyder, at det underskud, der er her på 180, bliver forvandlet til et overskud af knap 200 mio. kr.s størrelse. Og så vil jeg godt spørge: Hvorfor tager man så ikke, når man nu ændrer på tallene i forbindelse med skønnet, hvorfor tager man så ikke de nye arbejdsløshedsudgifter ind? Der er jo... her i 17 er der jo vist en reduktion bare i dagpengeudgifterne på 2 mia. kr. Det har Frank Aaen jo ret i. Hvorfor er der ændringer til 34, der kun omfatter de her 400 mio. kr.; hvorfor er der ikke alt det, der vedrører arbejdsløshedsdagpengene? når man nu ændrer

6 alligevel og ikke bare fastholder det, som ministeren ellers siger er grundlaget, nemlig anmærkningerne til finanslovforslaget, som det bliver fremlagt. Og endelig så vil jeg godt som det sidste i denne her runde spørge om: Har Folketinget slet ingen indflydelse på de skøn, ministeren fastlægger, regeringen fastlægger? Er det regeringen, der alene sætter sig ned og fastlægger, hvordan Arbejdsmarkedsfondens indtægter og udgifter ser ud? og på baggrund af det så har Folketinget bare at sige: Javel. Er der... hvor er indflydelsesmuligheden for Folketinget til at påvirke det? Hvis nu regeringen kommer og laver et skøn, der siger, ja, det kan godt ske, at Danske Bank mener, der bliver så få ledige, det kan også ske vismændene mener, der bliver så få ledige, det kan også ske, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, der bliver så få ledige, men vi i regeringen, vi skønner mange flere ledige, og derfor er der mange større, meget større udgifter, og derfor så behøver man alligevel ikke sætte arbejdsmarkedsbidraget ned. Hvordan undergiver man f.eks. sådan et skøn om antallet af ledige, som regeringen fremlægger i august, hvordan undergiver man det i en kvalificeret behandling i Folketinget? Der var en byge spørgsmål. Finansministeren (Thor Pedersen): Ja, men det kan godt være, at svarene er lidt mere enkle, fordi de skøn undergives ikke nogen behandling i regeringen, det er såmænd meget enkelt, overhovedet, og det ved hr. Klaus Hækkerup også. Jeg har sagt gentagne gange, at det skøn, ministeren kommer med, er det faglige skøn, som huset leverer, og de diskuteres ikke, og der flyttes ikke et komma. Så man sidder ikke og går op og ned og siger: Er skønnet for stort eller for lille? Det er et rent maskinrumsskøn, som embedsmændene er i stand til at forklare os historikken bag, hvordan man arbejder i det faglige miljø, når man kommer frem til, hvilket skøn der er. Det indgår simpelt hen ikke, det er ikke på dagsordenen på noget ministermøde, hvad vi tror, skønnet er. Det leveres fuldstændig, om jeg så må sige, uberørt frem til regering og i publikationer, og jeg flytter ikke så meget som et komma eller ændrer på noget skøn overhovedet af det, der kommer fra maskinrummet. Sådan er det nu engang. Det er fuldstændig, som en overlæge ville operere på et sygehus: Det kan godt være, der er en direktør for sygehuset, der kan være en bestyrelse, men det er altså overlægen, der i virkeligheden lægger snittet. Og det, sige man, er nok den rigtige måde at snitte det på, efter det her skøn, som overlægen har. Og det er det samme her, og det faglige miljø, som huset er i besiddelse af, de leverer det materiale, som finansloven bygges op efter. Og derfor der

7 siger jeg også til Frank Aaen, at alt det her er efter bedste skøn. Altså, det, huset leverer, er den kapacitet, der ligger i begrebet bedste skøn, altså: Hvad er det vi vurderer? Hvilken historik ligger der bag? Hvad er det, der gør, at man rent faktisk kommer frem til nogle givne tal på givne tidspunkter? Og sådan går jeg ud fra det altid har været, og det er jo ikke usædvanligt. Hvis man ser på det, der flytter sig her, det er jo altså ledighedstallene, og det er altså ikke usædvanligt, at man ser: Hvad flytter der fra finanslovforslaget og frem til finansloven, dvs. til de ændringsforslag, der også skal igennem? Går man frem til året 1997, ja, der var forskellen altså her er den der var den I 1999 var den , i 2003 var den , i 2004 var Det vil sige, det er jo de tal, der flytter sig, og så bliver det bare mere synligt måske, når man nærmer sig et eller andet målefelt, som vi ikke måler efter. Det beløb, der sættes op, er sådan set det, som maskinrummet og som regnearkene de fremviser, og det er ikke genstand for nogen drøftelse. Der bliver spurgt til: Hvor stort skal det være, det beløb, før det reguleres? Og det er 1 mia. kr., det skal være vel, før... (taler?: reguleringsbehovet)... reguleringsbehovet er der, at man går ind og regulerer, som man så gør ved lov. Og det er så også jo et svar til Frank Aaen. Altså, i givet fald så er det jo ikke en automatik, der finder sted, altså, der skal lovgives om det, hvis man går ind og ændrer på indbetaling til Arbejdsmarkedsfonden. Men det korte af det lange er altså, at når Klaus Hækkerup spørger til, hvornår Folketinget kommer ind, jamen det vil de jo gøre i givet fald som ved al anden lovgivning, når Folketinget behandler det. Hvis man mener, at de tal, der i givet fald indgår, at de ikke er korrekte, så må det være en drøftelse, man har i Folketinget. Men jeg ved bare ikke, hvad det er for et skøn, man skulle lægge til grund, for går man ud til andre institutter, der også vurderer ledigheden, så ligger der nogle, der ligger både over og under det, som Finansministeriet er kommet med. Og det er sådan set heller ikke nyt, at sådan er det faglige miljø. Men det korte af det lange for mig det er, at de tal, der ligger i loven, og de tal, der ligger i ændringsforslaget, det er nøjagtig dem, der kommer fra maskinrummet, og der er ikke flyttet så meget som et komma eller en 25-øre hverken op eller ned eller været diskuteret om: Hvad skal man gøre, for det enten bliver større eller mindre? Og det er sådan set det budskab, jeg har til Skatteudvalget. Så er der mange af de regnestykker, som stilles op, og der beder jeg om det i skriftlig form, at man kan regne det, altså, det er ikke til at sidde her med regneark og beregne nettoværdier. Det er muligt, at embedsmændene er i stand til at sidde og lave regnestykkerne; det har man jo mulighed for at bidrage med, hvis det er.

8 Ja, så er det Frank Aaen. Frank Aaen (EL): Det ændrer jo ikke en tøddel, det ministeren siger, på, at her står på side 180, som ministeren selv refererede til, at på baggrund af forskellige ting og konjunkturvurderingen fra august 2006 skønnes følgende indtægter og udgifter i Arbejdsmarkedsfonden - og den første linje, det er så 16,9 mia. kr. til arbejdsløshedsdagpenge, og vi ved, at det tal ikke baserer sig på augustskønnet, men på majskønnet. Det er direkte forkert det, der står. Det er notorisk forkert. Og det kan da godt være, at ministeren ikke har tænkt over det, det ved jeg ikke, men det er ministerens ansvar, at det er rigtigt det, der står i finanslovforslaget, og det her det er notorisk forkert. Og det har så oven i købet altså den behagelighed, set fra regeringens synspunkt, at man lige præcis ikke har et overskud, men et underskud. Og derfor vil jeg sige, at når så ministeren siger, at der skal 1 mia. kr. til i reguleringsbeløb, så vil jeg bare gøre udvalget opmærksom på, altså, bare i 2007 ville bare 1 kr. i overskud i fonden have udløst en beregning, og den beregning ville have vist et reguleringsbehov på små 3. mia. kr. og dermed en skattelettelse i den størrelsesorden. Så 1 kr. i 2007 var nok til at udløse en milliard-skattelettelse. Men det er lige så heldigt, at man nåede lige lidt under stregen, på grund af det jeg lige har nævnt. Så vil jeg bare spørge, altså, hvorfor... man kunne jo bare være gået til Folketinget. Og så er det jo sådan, at alle politikere må jo spørge sig selv, altså: Hvorfor gjorde ministeren ikke det, men valgte noget andet? Og der vil jeg godt komme med et kvalificeret gæt på, hvorfor ministeren syntes, det var ubehageligt at komme til Folketinget med en lovændring, fordi så skulle ministeren jo være gået til De Konservative og have sagt til regeringspartneren: Vil I ikke være med til at stemme for en lov, der forhindrer en skattelettelse, som er mest til gavn for dem, der har de højeste indkomster? Det kunne måske være noget besværligt at få De Konservative lige i den aktuelle situation med på sådan et forslag. Og efterfølgende skulle man være gået til Dansk Folkeparti og sagt: Vil I ikke lige være med til et lovforslag, som forhindrer, at folkepensionen bliver hævet? Det kunne muligvis være en anelse vanskeligt at få Dansk Folkeparti med på sådan et lovforslag. Og derfor forstår jeg da godt, at ministeren gjorde, hvad der var muligt for at undgå at komme i den situation, men det gør det jo ikke pænere.

9 Og Klaus Hækkerup. Klaus Hækkerup (S): Ja, jeg skal konstatere, at jeg ikke fik svar på ret mange af mine spørgsmål, men jeg vil... det kan jeg så stille skriftligt selvfølgelig, men jeg vil godt bede finansministeren om at svare på, hvorfor at man fremsender ændringsforslag, de såkaldte konjunkturbetingede ændringsforslag, den 23. november, der ændrer Arbejdsmarkedsfonden, sådan så indtægterne stiger totalt med 409,2 mio., men man ikke fremsender ændringsforslag vedrørende arbejdsløshedsdagpengene til 34? Det... altså, enten må man jo lade den stå urørt, hvis man mener, det er det, fra fremlæggelse af finanslovforslaget, der gælder, eller også så man jo ændre på alle kontiene. Så gentager finansministeren det, der også fremgår af det skriftlige materiale, at bidraget skal ændres ved lov. Hvis nu man kunne være så venlig at låne finansministeren en kopi af lov om arbejdsmarkedets... bekendtgørelsen af lov om Arbejdsmarkedsfonden, som skulle være omdelt her. Vil formanden lige låne det til ministeren et øjeblik? Så vil jeg godt lige spørge om, hvorfor bidraget skal ændres ved lov? I 1 står alle de udgifter, der skal finansieres af fonden, og i 2 står der alle de indtægter, fonden oppebærer. Så står der i 3, at satsen er 8 pct., og så står der i 4, at behovet for regulering af bidragssatsen beregnes én gang om året osv., anmærkningerne til paragraffen for Arbejdsmarkedsfonden i finanslovforslaget. Så står der, hvordan den beregnes, og så står der reguleringsbehovet - når man skal regulere - dækkes således halvdelen gennem ændring af satsen for lønmodtagerbidraget og de selvstændige erhvervsdrivendes bidrag, halvdelen ved ændring af statens overførsel til fonden efter 2, stk. 1, litra E. Hvorfor skal der så gennemføres ved særskilt lov, når der her i lov om Arbejdsmarkedsfonden udtrykkeligt står, hvordan man skal regulere nedad? Og der står oven i købet, for at det kan være helt klart for enhver, i stk. 6, at på grundlag af beregningerne så fastsættes bidragssatsen i procent med en decimal. Det er jo bare at følge loven. Hvorfor skal der fremsættes en særskilt lov? Tak til Klaus Hækkerup. Så er det finansministeren igen. Finansministeren (Thor Pedersen): Jamen jeg vil sige til Frank Aaen, der siger, at finansministeren valgte - finansministeren har ikke valgt noget som helst, noget som helst. Så det må blive hos hr. Frank Aaen. Der er

10 overhovedet ikke noget valgt, for der er tale om i virkeligheden, at man gennemfører et arbejde omkring selve finansloven, der har sit eget resultat, der gør, at der er ikke noget valg. Så der er ikke noget, man skal rundt og finde ud af: Hvad gør man så for at undgå noget som helst? Der er ikke forsøgt at undgå noget som helst. Og det er den skinbarlige virkelighed, som finansministeren for holder sig til. Så er der spørgsmålet, hvorfor det er - det er muligt, det kan uddybes af Mogens Pedersen, som har siddet på området jo i mange år her - at det er lov. Altså, sagen er den, det er vurderet som, at det er en skattelovgivning, og det, der gælder for skat, er, at det kan kun ændres ved lov, og om det er mere specifikt i beskrivelsen... Mogens Pedersen(??): Næ altså, det er den opfattelse, vi har, at for at ændre arbejdsmarkedsbidraget, så kræver det en lovgivning til. Frank Aaen (EL): Men det er til gengæld også en nødvendig lovgivning, fordi det står i en anden lov, at det skal man gøre. (Mogens Pedersen: Undskyld?). Det er til gengæld også en nødvendig lovgivning, for der står i en anden lov, at det skal man gøre. Mogens Pedersen: Regeringen skal fremsætte et lovforslag. (Frank Aaen: Ja, så derfor er det bare et spørgsmål om ord). Men Folketinget har ikke pligt til at vedtage det, sådan som jeg forstår det. Nu er jeg ikke jurist, så jeg vil ikke vove mig meget langt ud, men det er den opfattelse, at fordi det en skat, så skal der egentlig lovgivning til for at ændre det. Ja. Vi tager en spørgerunde mere. Frank Aaen. Frank Aaen (EL): De beregninger om, hvordan aktiveringsudgifterne de vokser og skal indbudgetteres med netto 334 mio. kr. på finansloven, de fremgår jo ikke af finansloven. Nettobeløbet fremgår, men ikke beregningerne. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår de beregninger første gang er fremlagt, dem, som vi nu har fået på skrift fra ministeren? Og så fik jeg ikke svar før: Er det ikke korrekt, det er en fejl at skrive, at udgifterne vurderes på baggrund af konjunkturvurderingen fra august, når den udgift, der nedenfor er

11 anført, baserer sig på maj? Det er da et såre enkelt spørgsmål, minister. Jeg tror, jeg har stillet det to gange; nu er det i hvert fald tredje gang. Kunne vi ikke få et svar på det? Så er det Klaus Hækkerup. Hvis Frank lige gider slukke mikrofonen. Klaus Hækkerup (S): Tak for det. Først ministerens besvarelse til Frank Aaen, hvor ministeren siger: Der er ikke foretaget noget valg. Jeg synes, der er foretaget et meget klart valg, når man f.eks. skal opgøre udgifterne til aktiveringsudgifterne, der skal medregnes, at så skønner man, at der er 1.700, der kommer i offentlig løntilskudsaktivering, og det koster 45. mio. kr., og man skønner, der er 100, der kommer i privat løntilskudsaktivering, og det koster ikke noget. Hvad er grundlaget for at skønne på den måde? Det er da nærmere et valg end et skøn, vi taler om her, og det kommer da til at påvirke udgifterne ganske betydeligt. Og det er bare, fordi jeg synes, at ministerens svar til Frank Aaen er af den type, at man hæver stemmen, når man måske ikke helt har ret, og henviser til maskinrummet. Alle og enhver ved jo, hvordan det er i ministeriet: At det, ministeren bestemmer, er det, man gennemfører, og det er også det, man retter sig efter, når man skal lave budgetlægningen. Og så ville jeg godt spørge om et par ting. Frank Aaen har jo stillet nogle spørgsmål, og udvalget her har stillet nogle spørgsmål. Et overskud - og det er i svaret til Frank Aaen - et overskud på Arbejdsmarkedsfonden på 500 mio. kr. skal medføre et nedsættelse med 0,3 procentenhed af arbejdsmarkedsbidraget. Og i svar på Skatteudvalgets spørgsmål 88, der vil et overskud på 3,2 mia. kr. medføre en nedsættelse på 0,5 procentenheder. Hvordan kan der fremkomme så stor... så lille en forskel på, hvor meget det skal nedsættes i forhold til overskuddet på Arbejdsmarkedsfonden? Så er det finansministeren. Finansminister (Thor Pedersen): Jeg vil lige sige igen om det med valg: Der er ikke noget valg, fordi man skønner ikke, altså, der er ikke noget politisk skøn. Og når hr. Klaus Hækkerup sidder og siger der: Jamen man vælger jo, og det ministeren siger, det følger man. Jamen ministeren siger ingenting. Det er sådan meget enkelt, fordi det, der bruges, er det faglige skøn. Det er ikke noget, man sidder og diskuterer og siger: Hvad er virkningen? Det er et fagligt skøn, og det har ikke været i min tid, og jeg tvivler også på, at det har været tidligere, men det ved jeg ikke, det er i hvert

12 ikke i min tid sådan, at jeg sidder og diskuterer i huset, hvad et skøn skal være. Jeg har aldrig flyttet så meget som en 25-øre på noget skøn. Jeg har aldrig flyttet så meget som én, når det gælder ledighedskøen eller anfægtet, hvordan man i givet fald beregner nettoresultatet af bevægelse mellem aktivering eller ledighed eller på anden vis. Så det vil jeg bare sige, at vi har folk i maskinrummet, der er i stand til at svare på, hvordan vi rent faktisk egentlig behandler det. Og det første det er Frank Aaen, der spørger til, hvordan det kan være, at der er en forskel i tallene. Mogens, hvis... Mogens Pedersen: Ja, men jeg vi lsige, på finansloven budgetteres 17 altid ud fra majskønnet. Det har det gjort siden tidernes morgen, og det er, fordi rent praktisk så sendes finanslovene til trykning omkring i slutningen eller omkring i begyndelsen af juni måned, ikke? De år, hvor der så er ændringer i kraft af augustskønnet, så vil man typisk tage det ind på 35, fordi det tynde bind - det her - det er trykt først i august, og der står i, inklusive anmærkninger. Så man kan sige, at det, der står på 17 vil altid være majskønnet. Normalt, hvis der ikke havde været en velfærdsaftale, så ville ændringen i skønnet, hvis der havde været en ændring i skønnet, ville den også have stået på 35 på den konto, hvor man laver de der reguleringer, men i år på grund af velfærdsaftalen, som blev lavet lige før sommerferien, så indlagde man nettotal her på 334, som er netto tal for nogle merudgifter til aktivering osv. De ting, der er beskrevet i svaret på spørgsmål 4, og så en mindre udgift til a-dagpenge. Og det ligger altså i det nettotal der, som, fordi det var så sent op mod sommerferien, blev lavet på den måde der. Og der var så yderligere ændringer i august måned. Så man kan sige, altså, at den måde, som a-dagpengene fremtræder i den tabel her, det er både i form af den udgift på 16,9 til a-dagpenge, men det er også indeholdt i de 334, som er nettotal, der består dels af nogle udgifter til aktivering og nogle mindre udgifter til a-dagpenge. Omkring det med reguleringsbehovet: Det er sådan, at det, man regulerer, er overskuddet tillagt sidste års overførsel divideret med to. Det vil sige, at det er ikke kun overskuddet, det er ikke kun f.eks. de... hvis nu man sagde, det var 500 mio. kr., det er altså ikke kun de 500 mio. kr., det er også sidste års underskud. De to tal lagt sammen og divideret med to, det er det, der reguleres med efter loven. Og det er ud fra en tanke om, at noget skulle tilbage til lønmodtagerne og noget skulle tilbage til staten. Tidligere, da også arbejdsgiverne bidrog, så skulle det divideres med tre, fordi så var der en del, der skulle tilbage til arbejdsgiverne.

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 53. møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

48. møde. Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 999).

48. møde. Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 999). Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1 (Spm. nr. S 999). 48. møde Onsdag den 3. februar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1 Fredag den 7. november 2014 (D) 1 15. møde Fredag den 7. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ændring af apotekerloven. (Friere adgang til oprettelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere