UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr. B : 1) Jürgen Frank Bruun Jürgensen 2) Urban Bruun Jürgensen 3) Marguerite Bruun Meldgaard (advokat Julia Brandt-Jensen (prøve) for alle) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) Retten i Odenses dom af 24. juni 2013 (BS /2012) er anket af Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard (Jørgen Jürgensen m.fl.) med påstand om, at indstævnte, Natur- og Miljøklagenævnet, skal anerkende, at nævnets afgørelse af 17. november 2011 i sag NMK og afgørelse af 22. oktober 2012 i sag NMK er ugyldige. Natur- og Miljøklagenævnet har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Ved brev af 21. februar 1961 anmodede Statsministeriet fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds om bl.a. at drage omsorg for, at de af nærværende sag omhandlede huse ville blive fjernet efter udløbet af den frist på 20 år, der er anført i deklarationen af 27. september 1961 om fjernelse af husene. De omhandlede 4 sommerhuse er alle beliggende på ejendommen Kystvejen 6, hvor der også ligger 10 andre sommerhuse. Den 31. maj 1977 gav Overfredningsnævnet indehaveren af ejendommen matr.nr b, Båring by, Asperup sogn, dispensation til at opføre et nyt fritidshus til erstatning for 2 ældre små huse på i alt 52 m 2. Ifølge dispensationen måtte det bebyggede areal ikke overstige 52 m 2. Af BBR-meddelelse af 3. maj 2006 for matr.nr. 71 b Båring by, Asperup, beliggende Kystvejen 8A, fremgår, at der på ejendommen i 1979 var opført en bygning med et bebygget areal på 70 m 2. Den 3. december 1990 afholdt fredningsnævnet for Fyns Amts vestlige fredningskreds møde og besigtigelse på Skyttevej 8, Båring, by, Asperup sogn, vedrørende en anmodning om dispensation fra naturfredningsloven til tilbygning til helårshus. Af referatet af mødet fremgår bl.a.: Søren Strandgaard bemærkede, at Ingen af husene i skoven er lovligt opført I 1997 blev fredningsnævnets sag vedrørende husene arkiveret. Ved brev af 6. december 1999 til Jürgen Jürgensen gav Fyns Amt en lovliggørende dispensation til en ulovligt etableret kystsikring på den ejendom, hvor husene ligger (herefter ejendommen), bl.a. under henvisning til, at der er tale om et anlæg, der er etableret for mindst år siden. Ved brev af 13. juni 2002 henvendte Nørre Aaby Kommune sig til Jürgen Jürgensen om kloakering på ejendommen og vedlagde i den forbindelse en skitse, hvor bl.a. placeringen af husene er angivet.

3 - 3 - Den 3. oktober 2002 afholdt Nørre Aaby Kommune i forbindelse med kloakeringen åstedsforretning på ejendommen. Den 19. oktober 2004 besigtigede Fyns Amt ejendommen for at kontrollere, om en ulovlig opført veranda ved et af de andre sommerhuse på ejendommen var nedtaget. Kommunen var blevet opmærksom på verandaen i forbindelse med, at man havde konstateret en opbygning af et af de andre huse på ejendommen (Kystvejen 6 N). Der blev givet dispensation til ombygningen af sommerhuset på Kystvejen 6 N. Det fremgår endvidere, at der i perioden har været korrespondance mellem Jürgen Jürgensen og Nørre Aaby Kommune om manglende BBR-informationer bl.a. vedrørende husene. Ved brev af 13. februar 2006 gav Fyns Amt Jürgen Jürgensen dispensation fra skovbyggelinjen til udskiftning af et enfamiliehus på ejendommen. Ved brev af 12. november 2007 gav Miljøcenter Odense indehaveren af ejendommen matr.nr. 71 d, Båring by, Asperup, beliggende Kystvejen 8 A, Asperup, dispensation til at opføre et nyt sommerhus med carport og terrasse til afløsning af et eksisterende hus i samme størrelse. Det fremgår bl.a. af brevet, at Miljøcenter Odense anså en eksisterende terrasse for at være lovliggjort over tid. Ved brev af 7. december 2007 gav Middelfart Kommune Jürgen Jürgensen landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af en carport ved et pumpehus på ejendommen. Landinspektørfirmaet LIFA rettede ved brev af 24. august 2010 henvendelse til Miljøcenter Odense vedrørende rette påtaleberettigede til deklarationen. Det fremgår af brevet, at henvendelsen var foranlediget af undersøgelse af muligheden for ny lokalplantegning for ejendommen. Middelfart Museum har i brev af 13. august 2012 bl.a. anført, at husene er en del af et velbevaret kulturmiljø, og at bebyggelsen, hvori husene indgår, bør bevares i den samlede form.

4 - 4 - I brev af 20. september 2012 har Kulturarvfyn bl.a. anført, at husene indgår i et helt enestående kulturmiljø med højeste bevaringsværdi. Ved brev af 31. januar 2012 har Naturstyrelsen givet lovliggørende dispensation til udvidelse af campingarealet på Båring Skov Camping på matr.nre. 26e og 52c Båring By, Asperup, beliggende Kystvejen 4. Landsretten har ved en kendelse af 2. juli 2014 tillagt søgsmålet opsættende virkning. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Jürgen Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard. Endvidere er der afgivet forklaring af Mogens Theodorsen, Siff Zimmermann, Johan David Trier Frederiksen, Jacob Kloch, Ellen Warring og Steen Kjær. Jürgen Bruun Jürgensen har forklaret, at der siden 2000 har været mange myndighedsbesøg ude ved husene på Kystvejen. I den forbindelse har man set på kort, og det bidrog til at tro, at husene blev anset for lovlige. Han tog sig af kystsikringssagen, fordi hans far da var syg. Han deltog ikke i nogen besigtigelse i den anledning. Da han i 2002 gav kommunen BBR-informationer, var han af den opfattelse, at husene var opført i Kommunen havde bedt om oplysningerne til brug for blandt andet beregning af ejendomsskatter. Ekstraktens side er fotos af Kystvejen fra nr. 4 til nr. 12 taget fra havsiden. Det ses, at al oprindelig skovbevoksning er fjernet, og på den måde har området ændret sig væsentligt. De huse, som sagen vedrører, er vel vedligeholdte, og den indvendige indretning er ikke ændret siden husenes opførelse. Anmodningen om en bevarende lokalplan er begrundet i et ønske om, at den massive bebyggelse på nabogrunden ikke ønskes gentaget nu eller senere af hensyn til kommende generationer/arvinger. Han henvendte sig ikke til Amtet i Han mente, at deklarationen og bestemmelsen heri om fjernelse måtte være en fejl. Urban Bruun Jürgensen har forklaret, at han rettelig er født i Han så først deklarationen i Han har taget de fotos, der er gengivet i ekstraktens side Det gjorde han på Landsarkivet i Odense. Den originale deklaration lå som et af de første dokumenter øverst i den arkivkasse, han gennemgik.

5 - 5 - Marguerite Bruun Meldgaard har forklaret, at hun ikke forstod betydningen af indholdet af deklarationen. Det er hendes opfattelse, at myndighederne burde have henvendt sig til dem, hvis noget var ulovligt. Mogens Theodorsen har forklaret, at han er uddannet som bygningsarkitekt. Fra 1980 til 2013 har han været ansat i Fyns Amt. I forbindelse med sagen har han besigtiget området, der er en ældre plantageagtig bebyggelse. I brevet af 1. marts 2011 til advokat Henrik Andersen er det udtryk for ren formodning fra hans side, når han skriver, at deklarationen ikke har været fremlagt i erindring. Amtet havde et erindringssystem, der blev ført i en kassebog. Journalen befandt sig centralt og et andet sted end der, hvor han og hans kolleger sad. Det var ikke en del af sagsbehandlingen at se i tingbogen. Der var 5-6 personer i sagsbehandlergruppen, og de kan godt på et tidspunkt have vendt spørgsmålet om deklarationen. I brevet af 6. maj 2011 til Natur- og Miljøklagenævnet skrev han, at Naturstyrelsen ikke kunne afvise, at deklarationen eksempelvis i 1975 var indgået i sagsakterne i en Fyns Amtsag, men det er ikke noget, der er kommet til hans kundskab. Der er ingen fast procedure for at følge op på påbud. Tilsynsmyndigheden skal ikke være aktivt opfølgende. Han fungerede som samtalepartner for Strandbeskyttelseskommissionen og bidrog for eksempel med at etablere kontakt til en biolog, der kunne fastlægge beskyttelseslinjer. Han husker ikke, at han har deltaget i drøftelser om fjernelsesdeklarationer. Han har ingen erindring om en deklaration på matr. nr. 8 e Båring by, Asperup sogn, (Skyttevej 8), ligesom han ikke husker, at han den 3. december 1990 deltog i et møde og besigtigelse med fredningsnævnet på ejendommen. Det ligner en talmæssig fejl, når der i 2007 er blevet givet dispensation til opførelse af et nyt, 85 m 2 stort sommerhus på Kystvejen 8A til afløsning for det eksisterende på samme størrelse, når dette alene var på (oprindelig) 52 m 2. Det er almindeligt at give dispensation til at inddrage et areal på 1. sal i stueplanet i nyt byggeri, ligesom det er almindeligt at give dispensation til etablering af terrasser, når de er i terræn og størrelsesmæssigt passer til huset. Siff Zimmermann har forklaret, at hun er landskabsarkitekt. Hun har været ansat fra i Fyns Amt. Hun husker ikke, hvordan hun i 2003 blev opmærksom på forholdene vedrørende matr. nr. 72 Båring By, Asperup, hvilket gav anledning til, at hun den 3. november 2003 på grund af den konstaterede ombygning skrev til Jürgen Jürgensen som ejer. Hun var en ud af 5-6 i en arbejdsgruppe. Hun har sikkert bedt om at se gamle sager. Hun efterså ikke tingbogen. Hun vil tro, at hun har lavet oplægget til amtets afgørelse af 12. juli 2004, hvorved der gives lovliggørende dispensation til Jürgen Jürgensen. Den 19. oktober

6 besigtigede hun ejendommen. Hun var alene. Hun beså kystsikringen og et yderligt liggende hus. Det undrede hende, at der lå huse inden for strandbeskyttelseslinjen. Det gav hende ikke anledning til at undersøge dette nærmere. Der gives alene dispensation til meget små udvidelser af eksisterende huse for at muliggøre etablering af bad og toilet i overensstemmelse med nutidens krav hertil. Johan David Trier Frederiksen har forklaret, at han i 1972 blev uddannet som planlægningsarkitekt. I 1973 blev han ansat i Vordingborg Kommune som planlægger. Senere har han haft egen tegnestue. I seks år var han medlem af Strandbeskyttelseskommissionen. Under sit arbejde her var han i 1998 i Båring Vig. Han husker ikke, at deklarationen fra 1961 vedrørende de i sagen omhandlede huse indgik i sagsakterne, men han var bekendt med, at de var ulovlige. Det forholdt kommissionen sig ikke til, da det var normalt, at et ulovligt opført hus ved ejerens død blev fjernet. Man foretrak derfor at lade som om, at huset ikke var der. Det indgik ikke i bevidstheden, når der forelå en tidsbegrænset tilladelse. Det kunne ordnes senere i form af en lokalplan. Amterne administrerede strandbeskyttelseslinjerne, og kommissionen samarbejdede med amterne. Ved møder i kommunen sad kommissionen med ved bordet. Hvis der var uenighed om et spørgsmål, forelagde man spørgsmålet for amtet. Han husker ikke, om ulovlige huse blev drøftet med amtet. Han har deltaget i Strandbeskyttelseskommissionens indstillinger, og fjernelsesdeklarationer er ikke blevet taget op dér. Jacob Kloch har forklaret, at han er uddannet som landinspektør med planlægning som speciale. Siden 1998 har han været byplanlægger, og i 2005 kom han til Middelfart Kommune. I 2009 var der kontakt til ham om en bevarende lokalplan. Naboområdet var lokalplanlagt nogle år forinden. Han syntes, at det var en god ide med en sådan plan, da miljøet, der er et utraditionelt sommerhusområde med en lille rodet flok bygninger uden egentlig struktur, er charmerende og bevaringsværdigt. Han blev i anledning af henvendelsen opmærksom på deklarationen. Han orienterede Naturstyrelsen herom, idet han samtidig forespurgte, hvorvidt man ville fastholde deklarationen. Der er på nuværende tidspunkt gjort forarbejder til en lokalplan, men der foreligger ikke et færdigt forslag. Ellen Warring har forklaret, at hun er historiker. Siden 1988 har hun været museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Hun er formand for Kulturmiljørådet, Kulturarvfyn. Rådet er fagligt sammensat. Kristian Isager, der sammen med hende har underskrevet Kulturarvfyns brev af 20. september 2012, er arkitekt og repræsenterer Akademiet. Et kultur-

7 - 7 - miljø er geografisk afgrænset. De omhandlede huse dukker spontant op i landskabet. De har et ensartet, men samtidig dynamisk præg. Der ses ikke at være foregået de helt store ændringer i årenes løb. Materialer og farvevalg er, som da husene blev bygget, og husene hører sammen i et kulturmiljø. Hvis elementer, der indgår heri, fjernes, vil det altid påvirke dette miljø. Der vil ganske vist fortsat være et kulturmiljø, men det vil ikke længere have den samme værdi. Et tilsvarende kulturmiljø på Fyn findes alene i form af sommerhuskolonien Kikkenborg ved Nordstranden i Kerteminde. Steen Kjær Jensen har forklaret, at han er arkitekt og i 40 år har drevet eget firma. Han er næstformand i bestyrelsen for Landsforeningen LANDSBYERNE I DANMARK. Han kender familien Jürgensen fra sit arbejde som arkitekt. Det var mest i den egenskab, at han den 17. maj 2012 skrev til Natur- og Miljøklagenævnet med anmodning om genoptagelse af sagen om afslag til lovliggørelse af de fire sommerhuse. Disse er små og fine. De er opført i træ og passer ind i den gamle frugtplantage. Det er ikke helårshuse, og de udgør et særligt miljø i et meget specielt område i et uensartet terræn, idet kysten et sted har sat sig. Hvis husene fjernes, vil helheden ikke længere være intakt. Han rådgav ejerne af det campingareal, der ligger ved Båring Skov i nærheden af de fire huse. Naturstyrelsen gav den 31. januar 2012 en lovliggørende dispensation til blandt andet diverse udvidelser og ændret anvendelse af bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen. Således måtte en hovedbygning ombygges og indrettes til tre ferielejligheder, og et feriehus på 26 m 2 blev tilladt opført. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Jürgen Jürgensen m.fl. har for landsretten vedrørende myndighedspassivitet supplerende anført, at Fredningsnævnet med Statsministeriets brev af 21. februar 1961 blev pålagt en pligt til at påse, at husene blev fjernet efter udløbet af den fastsatte frist. I forbindelse med myndighedsskift overtog Fyns Amt i 1979 denne forpligtelse, og Naturstyrelsen overtog den 1. januar 2006 forpligtelsen. De relevante myndigheder har haft kendskab til deklarationen og sommerhusenes eksistens. Fredningsnævnet havde således kendskab til deklarationen ved dennes udstedelse og

8 - 8 - tinglysning. Fredningsplanudvalget og Nørre Aaby Kommune havde også kendskab til denne i forbindelse med behandlingen af sagen om vedtagelse af partiel byplanvedtægt, ligesom Strandbeskyttelseskommissionen fik tilsendt denne i Endelig har Naturstyrelsen fra Strandbeskyttelseskommissionens dokumenter haft kendskab til deklarationen. Tilsynsmyndighederne har imidlertid ikke påset, at der skete nedrivning. Det forhold, at der ikke er sket en ordentlig sagsoverdragelse, når nedrivningsfristen i forbindelse med ændring af journalsystemer ikke er blevet noteret, diskulperer ikke. Efter nedrivningsfristens udløb i 1981 har myndighederne adskillige gange været på ejendommen og i øvrigt haft anledning til at undersøge forholdene nærmere. Det gælder således i forbindelse med kloakering, i forbindelse med sagen om terrassen, sagen om kystsikring og i forbindelse med oplysningen i Fredningsnævnet om, at husene i skoven var ulovlige. Fyns Amt havde særlig anledning til at påse forpligtelsen i forbindelse med arkiveringen af den fysiske sag i 1997, idet fristen for nedrivning var noteret på sagens forside. Sommerhusejerne har haft rimelig grund til at indrette sig i tillid til, at deklarationen ikke ville blive håndhævet. Deres gode tro er blevet bestyrket af myndighedernes administration af strandbeskyttelseslinjen i området, herunder ved dispensationen til ejeren af Skyttevej 8 og ved Naturstyrelsens dispensation i 2007 til ejeren af Kystvejen 8A. Hertil kommer, at strandbeskyttelseslinjen fremstår gennemhullet. Når disse forhold sammenholdes med det overordentlig lange tidsforløb og det enestående kulturmiljø, som husene er en del af, bør husene ikke nedrives. Natur- og Miljøklagenævnet har for landsretten anført, at nævnets afgørelse af 17. november 2011 ikke er truffet på utilstrækkeligt eller fejlagtigt grundlag. Nævnet har ved afgørelsen foretaget en skønsmæssig afvejning af de relevante hensyn, og der er ikke grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn. Vedrørende spørgsmålet om myndighedspassivitet har Natur- og Miljøklagenævnet supplerende anført, at tilsynsmyndighedernes pligt efter naturbeskyttelsesloven ikke omfatter en pligt til at føre et systematisk og opsøgende tilsyn i marken, og der er ikke grundlag for at fastslå, at den relevante tilsynsmyndighed henholdsvis Fyns Amt og fra 2007 Miljømini-

9 - 9 - steriet efter 1981 har fået konkret kendskab til deklarationen eller til, at de 4 huse ikke blev fjernet i overensstemmelse med forpligtelsen efter deklarationen. Vedtagelsen i 1976 af den partielle byplan er uden betydning, idet den ikke ændrer på lovlighed af bebyggelse søværts strandbeskyttelseslinjen, og fjernelsesdeklarationen var ikke da aktuel. Der er heller ikke efter 1981 eksempler på, at den kompetente tilsynsmyndighed har fået oplysning om eller været opmærksom på, at der var 4 ulovlige huse på ejendommen i strid med deklarationen om fjernelse. Endvidere har ejerne ikke med rimelig grund kunnet gå ud fra og indrette sig i tillid til, at myndighederne ikke ville håndhæve deklarationen. Nørre Aaby Kommune og Middelfart Kommune, der ikke har været tilsynsmyndighed i forhold til strandbeskyttelseslinjen, har heller ikke haft konkret viden om ulovlige forhold på ejendommen, som kommunen har haft pligt til at indberette til tilsynsmyndigheden. Det er også uden betydning, hvilken viden Strandbeskyttelseskommissionen måtte have haft, idet kommissionens opgave var at fastlægge den udvidede strandbeskyttelseslinje, ikke at gennemgå strandbeskyttelseslinjen for ulovlige forhold. Det bemærkes i øvrigt, at de ulovlige huse, som blev omtalt i Fredningsnævnet den 3. december 1990, ligger i en anden skov end de omhandlede huse. Fyns Amts behandling af sagerne om kystsikring, sommerhuset på Kystvejen 6 N, etablering af en ulovlig veranda, ulovlig opfyldning af jord på ejendommen eller dispensationen fra skovbyggelinjen viser heller ikke, at Fyns Amt har haft kendskab til deklarationen eller den manglende overholdelse heraf. Det forhold, at der i området findes bebyggelse før indførelsen af strandbeskyttelseslinjen, og at der i nogle tilfælde er givet konkrete dispensationer, indebærer ikke, at Jürgen Jürgensen m.fl. ud fra et almindeligt princip om ligebehandling skal meddeles dispensation. De fremlagte eksempler på dispensationer angår alle anderledes forhold. Hertil kommer, at sådanne dispensationer, der ikke er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet ikke binder nævnet som den øverste administrative instans.

10 Nævnets afgørelse om ikke at genoptage klagesagen er også lovlig og gyldig. Der forelå således ikke sådanne nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der var en vis sandsynlighed for, at sagen ville få et andet udfald. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten lægger som ubestridt til grund, at de 4 sommerhuse, sagen vedrører, i tiden 1937 til 1955 er opført i strid med reglerne om strandbyggelinjen i den dagældende naturfredningslov 25 i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning og at husene på den baggrund i henhold til den tinglyste deklaration af 27. september 1961 skulle fjernes senest den 21. februar Henset til den tinglyste deklaration finder landsretten, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen ikke kan anses for at have været i god tro om husenes lovlighed, og det påhviler herefter Jürgen Jürgensen m.fl. at godtgøre, at den relevante tilsynsmyndighed henholdsvis Fyns Amt og fra 2007 Miljøministeriet har udvist en sådan passivitet, at man alligevel med rimelig grund har indrettet sig i tillid til, at den manglende reaktion indebar en form af godkendelse. Efter bevisførelsen for landsretten findes det ikke godtgjort, at tilsynsmyndigheden efter 1981 er blevet bekendt med den manglende overholdelse af deklarationen forud for, at Middelfart Kommune og et landinspektørfirma i 2010 gjorde tilsynsmyndigheden opmærksom herpå. Der gælder ikke en almindelig forpligtelse for tilsynsmyndigheden til at føre et regelmæssigt tilsyn i marken, og efter landsrettens opfattelse kan det derfor ikke bebrejdes tilsynsmyndigheden, at man ikke tidligere i forbindelse med byggesager vedrørende de andre huse mv. på ejendommen og andre ejendomme i området har været opmærksom på, at deklarationen ikke blev respekteret. Landsretten finder det herudover ikke godtgjort, at Jürgen Jürgensen m.v. på andet grundlag kan siges med rimelig grund at have indrettet sig i tillid til, at tilsynsmyndigheden ikke ville søge forholdene lovliggjort. Statsministeriets brev af 21. februar 1961, oplysningerne om arkiveringen af fredningsnævnets sag og referatet af mødet den 3. december 1990 i Fredningsnævnet for Fyns Amts vestlige fredningskreds er først blevet fremlagt under an-

11 kesagen, og allerede som en følge heraf kan Jürgen Jürgensen m.fl. ikke støtte et indrettelsessynspunkt på disse oplysninger. Landsretten finder i øvrigt ikke, at andre forhold, herunder tilsynsmyndighedens manglende påtale af de ulovlige huse i forbindelse med behandlingen af byggesager mv. eller andre myndigheders eventuelle kendskab til husene som der ikke har været pligt til at indberette til tilsynsmyndigheden kan medføre, at der ud fra indrettelseshensyn bør gives lovliggørende dispensation. Landsretten finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets skønsmæssige afgørelser i sagen, der er i overensstemmelse med den forudsatte restriktive praksis på området. Den tid, der er gået, siden husene i henhold til deklarationen skulle have været fjernet, eller husenes bevaringsværdighed som kulturmiljø kan ikke i sig selv eller sammenholdt med andre af sagens omstændigheder føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom. Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard skal betale sagsomkostninger for landsretten med kr. Beløbet angår udgift til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der taget hensyn til sagens omfang, herunder skriftveksling om opsættende virkning af anken, og sagens varighed, herunder at sagen har været hovedforhandlet over to retsdage. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for landsretten skal Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard betale kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

12 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Maj-Britt Sørup Olesen Studentermedhjælper

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

RETTEN I ODENSE - s.afdeling

RETTEN I ODENSE - s.afdeling RETTEN I ODENSE - s.afdeling MODTAGET SERVICECENTERET 2 5 JliNI2013 Advokat Stig Grønbæk Jensen KAMMERADVOKATEN ADVOKATFIRMAET POUL SCHMITH Vester Farimagsgade 23 1606 København V Domhuset, Albanigade

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13.

Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. juni 2014 i sag nr. BS 10J-2960/2011: mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres fritidshus og indgik derfor den 8. maj 2008 en formidlingsaftalen med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres fritidshus og indgik derfor den 8. maj 2008 en formidlingsaftalen med indklagede. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Havnegade 47 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 16. oktober 2009. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere