UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr. B : 1) Jürgen Frank Bruun Jürgensen 2) Urban Bruun Jürgensen 3) Marguerite Bruun Meldgaard (advokat Julia Brandt-Jensen (prøve) for alle) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) Retten i Odenses dom af 24. juni 2013 (BS /2012) er anket af Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard (Jørgen Jürgensen m.fl.) med påstand om, at indstævnte, Natur- og Miljøklagenævnet, skal anerkende, at nævnets afgørelse af 17. november 2011 i sag NMK og afgørelse af 22. oktober 2012 i sag NMK er ugyldige. Natur- og Miljøklagenævnet har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Ved brev af 21. februar 1961 anmodede Statsministeriet fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds om bl.a. at drage omsorg for, at de af nærværende sag omhandlede huse ville blive fjernet efter udløbet af den frist på 20 år, der er anført i deklarationen af 27. september 1961 om fjernelse af husene. De omhandlede 4 sommerhuse er alle beliggende på ejendommen Kystvejen 6, hvor der også ligger 10 andre sommerhuse. Den 31. maj 1977 gav Overfredningsnævnet indehaveren af ejendommen matr.nr b, Båring by, Asperup sogn, dispensation til at opføre et nyt fritidshus til erstatning for 2 ældre små huse på i alt 52 m 2. Ifølge dispensationen måtte det bebyggede areal ikke overstige 52 m 2. Af BBR-meddelelse af 3. maj 2006 for matr.nr. 71 b Båring by, Asperup, beliggende Kystvejen 8A, fremgår, at der på ejendommen i 1979 var opført en bygning med et bebygget areal på 70 m 2. Den 3. december 1990 afholdt fredningsnævnet for Fyns Amts vestlige fredningskreds møde og besigtigelse på Skyttevej 8, Båring, by, Asperup sogn, vedrørende en anmodning om dispensation fra naturfredningsloven til tilbygning til helårshus. Af referatet af mødet fremgår bl.a.: Søren Strandgaard bemærkede, at Ingen af husene i skoven er lovligt opført I 1997 blev fredningsnævnets sag vedrørende husene arkiveret. Ved brev af 6. december 1999 til Jürgen Jürgensen gav Fyns Amt en lovliggørende dispensation til en ulovligt etableret kystsikring på den ejendom, hvor husene ligger (herefter ejendommen), bl.a. under henvisning til, at der er tale om et anlæg, der er etableret for mindst år siden. Ved brev af 13. juni 2002 henvendte Nørre Aaby Kommune sig til Jürgen Jürgensen om kloakering på ejendommen og vedlagde i den forbindelse en skitse, hvor bl.a. placeringen af husene er angivet.

3 - 3 - Den 3. oktober 2002 afholdt Nørre Aaby Kommune i forbindelse med kloakeringen åstedsforretning på ejendommen. Den 19. oktober 2004 besigtigede Fyns Amt ejendommen for at kontrollere, om en ulovlig opført veranda ved et af de andre sommerhuse på ejendommen var nedtaget. Kommunen var blevet opmærksom på verandaen i forbindelse med, at man havde konstateret en opbygning af et af de andre huse på ejendommen (Kystvejen 6 N). Der blev givet dispensation til ombygningen af sommerhuset på Kystvejen 6 N. Det fremgår endvidere, at der i perioden har været korrespondance mellem Jürgen Jürgensen og Nørre Aaby Kommune om manglende BBR-informationer bl.a. vedrørende husene. Ved brev af 13. februar 2006 gav Fyns Amt Jürgen Jürgensen dispensation fra skovbyggelinjen til udskiftning af et enfamiliehus på ejendommen. Ved brev af 12. november 2007 gav Miljøcenter Odense indehaveren af ejendommen matr.nr. 71 d, Båring by, Asperup, beliggende Kystvejen 8 A, Asperup, dispensation til at opføre et nyt sommerhus med carport og terrasse til afløsning af et eksisterende hus i samme størrelse. Det fremgår bl.a. af brevet, at Miljøcenter Odense anså en eksisterende terrasse for at være lovliggjort over tid. Ved brev af 7. december 2007 gav Middelfart Kommune Jürgen Jürgensen landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af en carport ved et pumpehus på ejendommen. Landinspektørfirmaet LIFA rettede ved brev af 24. august 2010 henvendelse til Miljøcenter Odense vedrørende rette påtaleberettigede til deklarationen. Det fremgår af brevet, at henvendelsen var foranlediget af undersøgelse af muligheden for ny lokalplantegning for ejendommen. Middelfart Museum har i brev af 13. august 2012 bl.a. anført, at husene er en del af et velbevaret kulturmiljø, og at bebyggelsen, hvori husene indgår, bør bevares i den samlede form.

4 - 4 - I brev af 20. september 2012 har Kulturarvfyn bl.a. anført, at husene indgår i et helt enestående kulturmiljø med højeste bevaringsværdi. Ved brev af 31. januar 2012 har Naturstyrelsen givet lovliggørende dispensation til udvidelse af campingarealet på Båring Skov Camping på matr.nre. 26e og 52c Båring By, Asperup, beliggende Kystvejen 4. Landsretten har ved en kendelse af 2. juli 2014 tillagt søgsmålet opsættende virkning. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Jürgen Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard. Endvidere er der afgivet forklaring af Mogens Theodorsen, Siff Zimmermann, Johan David Trier Frederiksen, Jacob Kloch, Ellen Warring og Steen Kjær. Jürgen Bruun Jürgensen har forklaret, at der siden 2000 har været mange myndighedsbesøg ude ved husene på Kystvejen. I den forbindelse har man set på kort, og det bidrog til at tro, at husene blev anset for lovlige. Han tog sig af kystsikringssagen, fordi hans far da var syg. Han deltog ikke i nogen besigtigelse i den anledning. Da han i 2002 gav kommunen BBR-informationer, var han af den opfattelse, at husene var opført i Kommunen havde bedt om oplysningerne til brug for blandt andet beregning af ejendomsskatter. Ekstraktens side er fotos af Kystvejen fra nr. 4 til nr. 12 taget fra havsiden. Det ses, at al oprindelig skovbevoksning er fjernet, og på den måde har området ændret sig væsentligt. De huse, som sagen vedrører, er vel vedligeholdte, og den indvendige indretning er ikke ændret siden husenes opførelse. Anmodningen om en bevarende lokalplan er begrundet i et ønske om, at den massive bebyggelse på nabogrunden ikke ønskes gentaget nu eller senere af hensyn til kommende generationer/arvinger. Han henvendte sig ikke til Amtet i Han mente, at deklarationen og bestemmelsen heri om fjernelse måtte være en fejl. Urban Bruun Jürgensen har forklaret, at han rettelig er født i Han så først deklarationen i Han har taget de fotos, der er gengivet i ekstraktens side Det gjorde han på Landsarkivet i Odense. Den originale deklaration lå som et af de første dokumenter øverst i den arkivkasse, han gennemgik.

5 - 5 - Marguerite Bruun Meldgaard har forklaret, at hun ikke forstod betydningen af indholdet af deklarationen. Det er hendes opfattelse, at myndighederne burde have henvendt sig til dem, hvis noget var ulovligt. Mogens Theodorsen har forklaret, at han er uddannet som bygningsarkitekt. Fra 1980 til 2013 har han været ansat i Fyns Amt. I forbindelse med sagen har han besigtiget området, der er en ældre plantageagtig bebyggelse. I brevet af 1. marts 2011 til advokat Henrik Andersen er det udtryk for ren formodning fra hans side, når han skriver, at deklarationen ikke har været fremlagt i erindring. Amtet havde et erindringssystem, der blev ført i en kassebog. Journalen befandt sig centralt og et andet sted end der, hvor han og hans kolleger sad. Det var ikke en del af sagsbehandlingen at se i tingbogen. Der var 5-6 personer i sagsbehandlergruppen, og de kan godt på et tidspunkt have vendt spørgsmålet om deklarationen. I brevet af 6. maj 2011 til Natur- og Miljøklagenævnet skrev han, at Naturstyrelsen ikke kunne afvise, at deklarationen eksempelvis i 1975 var indgået i sagsakterne i en Fyns Amtsag, men det er ikke noget, der er kommet til hans kundskab. Der er ingen fast procedure for at følge op på påbud. Tilsynsmyndigheden skal ikke være aktivt opfølgende. Han fungerede som samtalepartner for Strandbeskyttelseskommissionen og bidrog for eksempel med at etablere kontakt til en biolog, der kunne fastlægge beskyttelseslinjer. Han husker ikke, at han har deltaget i drøftelser om fjernelsesdeklarationer. Han har ingen erindring om en deklaration på matr. nr. 8 e Båring by, Asperup sogn, (Skyttevej 8), ligesom han ikke husker, at han den 3. december 1990 deltog i et møde og besigtigelse med fredningsnævnet på ejendommen. Det ligner en talmæssig fejl, når der i 2007 er blevet givet dispensation til opførelse af et nyt, 85 m 2 stort sommerhus på Kystvejen 8A til afløsning for det eksisterende på samme størrelse, når dette alene var på (oprindelig) 52 m 2. Det er almindeligt at give dispensation til at inddrage et areal på 1. sal i stueplanet i nyt byggeri, ligesom det er almindeligt at give dispensation til etablering af terrasser, når de er i terræn og størrelsesmæssigt passer til huset. Siff Zimmermann har forklaret, at hun er landskabsarkitekt. Hun har været ansat fra i Fyns Amt. Hun husker ikke, hvordan hun i 2003 blev opmærksom på forholdene vedrørende matr. nr. 72 Båring By, Asperup, hvilket gav anledning til, at hun den 3. november 2003 på grund af den konstaterede ombygning skrev til Jürgen Jürgensen som ejer. Hun var en ud af 5-6 i en arbejdsgruppe. Hun har sikkert bedt om at se gamle sager. Hun efterså ikke tingbogen. Hun vil tro, at hun har lavet oplægget til amtets afgørelse af 12. juli 2004, hvorved der gives lovliggørende dispensation til Jürgen Jürgensen. Den 19. oktober

6 besigtigede hun ejendommen. Hun var alene. Hun beså kystsikringen og et yderligt liggende hus. Det undrede hende, at der lå huse inden for strandbeskyttelseslinjen. Det gav hende ikke anledning til at undersøge dette nærmere. Der gives alene dispensation til meget små udvidelser af eksisterende huse for at muliggøre etablering af bad og toilet i overensstemmelse med nutidens krav hertil. Johan David Trier Frederiksen har forklaret, at han i 1972 blev uddannet som planlægningsarkitekt. I 1973 blev han ansat i Vordingborg Kommune som planlægger. Senere har han haft egen tegnestue. I seks år var han medlem af Strandbeskyttelseskommissionen. Under sit arbejde her var han i 1998 i Båring Vig. Han husker ikke, at deklarationen fra 1961 vedrørende de i sagen omhandlede huse indgik i sagsakterne, men han var bekendt med, at de var ulovlige. Det forholdt kommissionen sig ikke til, da det var normalt, at et ulovligt opført hus ved ejerens død blev fjernet. Man foretrak derfor at lade som om, at huset ikke var der. Det indgik ikke i bevidstheden, når der forelå en tidsbegrænset tilladelse. Det kunne ordnes senere i form af en lokalplan. Amterne administrerede strandbeskyttelseslinjerne, og kommissionen samarbejdede med amterne. Ved møder i kommunen sad kommissionen med ved bordet. Hvis der var uenighed om et spørgsmål, forelagde man spørgsmålet for amtet. Han husker ikke, om ulovlige huse blev drøftet med amtet. Han har deltaget i Strandbeskyttelseskommissionens indstillinger, og fjernelsesdeklarationer er ikke blevet taget op dér. Jacob Kloch har forklaret, at han er uddannet som landinspektør med planlægning som speciale. Siden 1998 har han været byplanlægger, og i 2005 kom han til Middelfart Kommune. I 2009 var der kontakt til ham om en bevarende lokalplan. Naboområdet var lokalplanlagt nogle år forinden. Han syntes, at det var en god ide med en sådan plan, da miljøet, der er et utraditionelt sommerhusområde med en lille rodet flok bygninger uden egentlig struktur, er charmerende og bevaringsværdigt. Han blev i anledning af henvendelsen opmærksom på deklarationen. Han orienterede Naturstyrelsen herom, idet han samtidig forespurgte, hvorvidt man ville fastholde deklarationen. Der er på nuværende tidspunkt gjort forarbejder til en lokalplan, men der foreligger ikke et færdigt forslag. Ellen Warring har forklaret, at hun er historiker. Siden 1988 har hun været museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Hun er formand for Kulturmiljørådet, Kulturarvfyn. Rådet er fagligt sammensat. Kristian Isager, der sammen med hende har underskrevet Kulturarvfyns brev af 20. september 2012, er arkitekt og repræsenterer Akademiet. Et kultur-

7 - 7 - miljø er geografisk afgrænset. De omhandlede huse dukker spontant op i landskabet. De har et ensartet, men samtidig dynamisk præg. Der ses ikke at være foregået de helt store ændringer i årenes løb. Materialer og farvevalg er, som da husene blev bygget, og husene hører sammen i et kulturmiljø. Hvis elementer, der indgår heri, fjernes, vil det altid påvirke dette miljø. Der vil ganske vist fortsat være et kulturmiljø, men det vil ikke længere have den samme værdi. Et tilsvarende kulturmiljø på Fyn findes alene i form af sommerhuskolonien Kikkenborg ved Nordstranden i Kerteminde. Steen Kjær Jensen har forklaret, at han er arkitekt og i 40 år har drevet eget firma. Han er næstformand i bestyrelsen for Landsforeningen LANDSBYERNE I DANMARK. Han kender familien Jürgensen fra sit arbejde som arkitekt. Det var mest i den egenskab, at han den 17. maj 2012 skrev til Natur- og Miljøklagenævnet med anmodning om genoptagelse af sagen om afslag til lovliggørelse af de fire sommerhuse. Disse er små og fine. De er opført i træ og passer ind i den gamle frugtplantage. Det er ikke helårshuse, og de udgør et særligt miljø i et meget specielt område i et uensartet terræn, idet kysten et sted har sat sig. Hvis husene fjernes, vil helheden ikke længere være intakt. Han rådgav ejerne af det campingareal, der ligger ved Båring Skov i nærheden af de fire huse. Naturstyrelsen gav den 31. januar 2012 en lovliggørende dispensation til blandt andet diverse udvidelser og ændret anvendelse af bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen. Således måtte en hovedbygning ombygges og indrettes til tre ferielejligheder, og et feriehus på 26 m 2 blev tilladt opført. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Jürgen Jürgensen m.fl. har for landsretten vedrørende myndighedspassivitet supplerende anført, at Fredningsnævnet med Statsministeriets brev af 21. februar 1961 blev pålagt en pligt til at påse, at husene blev fjernet efter udløbet af den fastsatte frist. I forbindelse med myndighedsskift overtog Fyns Amt i 1979 denne forpligtelse, og Naturstyrelsen overtog den 1. januar 2006 forpligtelsen. De relevante myndigheder har haft kendskab til deklarationen og sommerhusenes eksistens. Fredningsnævnet havde således kendskab til deklarationen ved dennes udstedelse og

8 - 8 - tinglysning. Fredningsplanudvalget og Nørre Aaby Kommune havde også kendskab til denne i forbindelse med behandlingen af sagen om vedtagelse af partiel byplanvedtægt, ligesom Strandbeskyttelseskommissionen fik tilsendt denne i Endelig har Naturstyrelsen fra Strandbeskyttelseskommissionens dokumenter haft kendskab til deklarationen. Tilsynsmyndighederne har imidlertid ikke påset, at der skete nedrivning. Det forhold, at der ikke er sket en ordentlig sagsoverdragelse, når nedrivningsfristen i forbindelse med ændring af journalsystemer ikke er blevet noteret, diskulperer ikke. Efter nedrivningsfristens udløb i 1981 har myndighederne adskillige gange været på ejendommen og i øvrigt haft anledning til at undersøge forholdene nærmere. Det gælder således i forbindelse med kloakering, i forbindelse med sagen om terrassen, sagen om kystsikring og i forbindelse med oplysningen i Fredningsnævnet om, at husene i skoven var ulovlige. Fyns Amt havde særlig anledning til at påse forpligtelsen i forbindelse med arkiveringen af den fysiske sag i 1997, idet fristen for nedrivning var noteret på sagens forside. Sommerhusejerne har haft rimelig grund til at indrette sig i tillid til, at deklarationen ikke ville blive håndhævet. Deres gode tro er blevet bestyrket af myndighedernes administration af strandbeskyttelseslinjen i området, herunder ved dispensationen til ejeren af Skyttevej 8 og ved Naturstyrelsens dispensation i 2007 til ejeren af Kystvejen 8A. Hertil kommer, at strandbeskyttelseslinjen fremstår gennemhullet. Når disse forhold sammenholdes med det overordentlig lange tidsforløb og det enestående kulturmiljø, som husene er en del af, bør husene ikke nedrives. Natur- og Miljøklagenævnet har for landsretten anført, at nævnets afgørelse af 17. november 2011 ikke er truffet på utilstrækkeligt eller fejlagtigt grundlag. Nævnet har ved afgørelsen foretaget en skønsmæssig afvejning af de relevante hensyn, og der er ikke grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn. Vedrørende spørgsmålet om myndighedspassivitet har Natur- og Miljøklagenævnet supplerende anført, at tilsynsmyndighedernes pligt efter naturbeskyttelsesloven ikke omfatter en pligt til at føre et systematisk og opsøgende tilsyn i marken, og der er ikke grundlag for at fastslå, at den relevante tilsynsmyndighed henholdsvis Fyns Amt og fra 2007 Miljømini-

9 - 9 - steriet efter 1981 har fået konkret kendskab til deklarationen eller til, at de 4 huse ikke blev fjernet i overensstemmelse med forpligtelsen efter deklarationen. Vedtagelsen i 1976 af den partielle byplan er uden betydning, idet den ikke ændrer på lovlighed af bebyggelse søværts strandbeskyttelseslinjen, og fjernelsesdeklarationen var ikke da aktuel. Der er heller ikke efter 1981 eksempler på, at den kompetente tilsynsmyndighed har fået oplysning om eller været opmærksom på, at der var 4 ulovlige huse på ejendommen i strid med deklarationen om fjernelse. Endvidere har ejerne ikke med rimelig grund kunnet gå ud fra og indrette sig i tillid til, at myndighederne ikke ville håndhæve deklarationen. Nørre Aaby Kommune og Middelfart Kommune, der ikke har været tilsynsmyndighed i forhold til strandbeskyttelseslinjen, har heller ikke haft konkret viden om ulovlige forhold på ejendommen, som kommunen har haft pligt til at indberette til tilsynsmyndigheden. Det er også uden betydning, hvilken viden Strandbeskyttelseskommissionen måtte have haft, idet kommissionens opgave var at fastlægge den udvidede strandbeskyttelseslinje, ikke at gennemgå strandbeskyttelseslinjen for ulovlige forhold. Det bemærkes i øvrigt, at de ulovlige huse, som blev omtalt i Fredningsnævnet den 3. december 1990, ligger i en anden skov end de omhandlede huse. Fyns Amts behandling af sagerne om kystsikring, sommerhuset på Kystvejen 6 N, etablering af en ulovlig veranda, ulovlig opfyldning af jord på ejendommen eller dispensationen fra skovbyggelinjen viser heller ikke, at Fyns Amt har haft kendskab til deklarationen eller den manglende overholdelse heraf. Det forhold, at der i området findes bebyggelse før indførelsen af strandbeskyttelseslinjen, og at der i nogle tilfælde er givet konkrete dispensationer, indebærer ikke, at Jürgen Jürgensen m.fl. ud fra et almindeligt princip om ligebehandling skal meddeles dispensation. De fremlagte eksempler på dispensationer angår alle anderledes forhold. Hertil kommer, at sådanne dispensationer, der ikke er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet ikke binder nævnet som den øverste administrative instans.

10 Nævnets afgørelse om ikke at genoptage klagesagen er også lovlig og gyldig. Der forelå således ikke sådanne nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der var en vis sandsynlighed for, at sagen ville få et andet udfald. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten lægger som ubestridt til grund, at de 4 sommerhuse, sagen vedrører, i tiden 1937 til 1955 er opført i strid med reglerne om strandbyggelinjen i den dagældende naturfredningslov 25 i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning og at husene på den baggrund i henhold til den tinglyste deklaration af 27. september 1961 skulle fjernes senest den 21. februar Henset til den tinglyste deklaration finder landsretten, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen ikke kan anses for at have været i god tro om husenes lovlighed, og det påhviler herefter Jürgen Jürgensen m.fl. at godtgøre, at den relevante tilsynsmyndighed henholdsvis Fyns Amt og fra 2007 Miljøministeriet har udvist en sådan passivitet, at man alligevel med rimelig grund har indrettet sig i tillid til, at den manglende reaktion indebar en form af godkendelse. Efter bevisførelsen for landsretten findes det ikke godtgjort, at tilsynsmyndigheden efter 1981 er blevet bekendt med den manglende overholdelse af deklarationen forud for, at Middelfart Kommune og et landinspektørfirma i 2010 gjorde tilsynsmyndigheden opmærksom herpå. Der gælder ikke en almindelig forpligtelse for tilsynsmyndigheden til at føre et regelmæssigt tilsyn i marken, og efter landsrettens opfattelse kan det derfor ikke bebrejdes tilsynsmyndigheden, at man ikke tidligere i forbindelse med byggesager vedrørende de andre huse mv. på ejendommen og andre ejendomme i området har været opmærksom på, at deklarationen ikke blev respekteret. Landsretten finder det herudover ikke godtgjort, at Jürgen Jürgensen m.v. på andet grundlag kan siges med rimelig grund at have indrettet sig i tillid til, at tilsynsmyndigheden ikke ville søge forholdene lovliggjort. Statsministeriets brev af 21. februar 1961, oplysningerne om arkiveringen af fredningsnævnets sag og referatet af mødet den 3. december 1990 i Fredningsnævnet for Fyns Amts vestlige fredningskreds er først blevet fremlagt under an-

11 kesagen, og allerede som en følge heraf kan Jürgen Jürgensen m.fl. ikke støtte et indrettelsessynspunkt på disse oplysninger. Landsretten finder i øvrigt ikke, at andre forhold, herunder tilsynsmyndighedens manglende påtale af de ulovlige huse i forbindelse med behandlingen af byggesager mv. eller andre myndigheders eventuelle kendskab til husene som der ikke har været pligt til at indberette til tilsynsmyndigheden kan medføre, at der ud fra indrettelseshensyn bør gives lovliggørende dispensation. Landsretten finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets skønsmæssige afgørelser i sagen, der er i overensstemmelse med den forudsatte restriktive praksis på området. Den tid, der er gået, siden husene i henhold til deklarationen skulle have været fjernet, eller husenes bevaringsværdighed som kulturmiljø kan ikke i sig selv eller sammenholdt med andre af sagens omstændigheder føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom. Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard skal betale sagsomkostninger for landsretten med kr. Beløbet angår udgift til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der taget hensyn til sagens omfang, herunder skriftveksling om opsættende virkning af anken, og sagens varighed, herunder at sagen har været hovedforhandlet over to retsdage. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for landsretten skal Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard betale kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

12 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Maj-Britt Sørup Olesen Studentermedhjælper

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ overassistent

MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ overassistent 23-05-2013-Kfi«999SC:Sess T-6624 Ol ØSTRE LANDSRETS 15. AFDELING KA v/advokat Rune Wold Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ 2013 Den Init 22. maj 2013 RSL Vedrørende

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst. D O M afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1893 13 Jens Erik Jørgensen (advokat Anders Tourlin Kolte,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1998008 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Linde Jensen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1998-14:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1858003 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Gunst Andersen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1858-14:

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

RETTEN I ODENSE - s.afdeling

RETTEN I ODENSE - s.afdeling RETTEN I ODENSE - s.afdeling MODTAGET SERVICECENTERET 2 5 JliNI2013 Advokat Stig Grønbæk Jensen KAMMERADVOKATEN ADVOKATFIRMAET POUL SCHMITH Vester Farimagsgade 23 1606 København V Domhuset, Albanigade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

D O M. Retten i Randers har den 9. juli 2013 afsagt dom i 1. instans (sag nr. BS 3-1986/2011).

D O M. Retten i Randers har den 9. juli 2013 afsagt dom i 1. instans (sag nr. BS 3-1986/2011). D O M afsagt den 23. juni 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1890 13 (begge ved advokat Gitte Nedergaard, Aarhus) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Retten i Randers har den 11. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-804/2013).

D O M. Retten i Randers har den 11. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-804/2013). D O M afsagt den 10. september 2015 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Eva Staal og Rasmus Blaabjerg (kst.)) i ankesag V.L. B 0932 14 Thomas Mattsson (advokat Kasper Westberg,

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2011 Sag 198/2009 (2. afdeling) Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (tidligere Naturklagenævnet) (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3983007 - HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen Lotte Virkelyst Johansen (kst.)). 19. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1258009 - SDY UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. juni 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Linde Jensen og Anders Herping Nielsen (kst.)). 22. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. november 2015 i sag nr. BS J-2076/2014: A Lindehaven 37 2500 Valby mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Håndhævelse & Kontinuitetsbrud

Håndhævelse & Kontinuitetsbrud Håndhævelse & Kontinuitetsbrud Danske Miljøadvokater Om håndhævelse og myndighedspassivitet sager om nedrivning af sommerhuse Sagen om de 4 sommerhuse på Fyn Østre Landsrets dom af 4. november 2014 Anmodning

Læs mere

Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16).

Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16). U.2001.2312H Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16). I forbindelse med udstykning af et sommerhusområde ved Kobæk Nørrestrand tinglystes i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

Fritidshusejerne December 2015

Fritidshusejerne December 2015 Fritidshusejerne December 2015 Hurtig, effektiv og faglig kompetent behandling af spørgsmål og henvendelser! At sidde i en bestyrelse for en grundejerforening er en opgave, som man har påtaget sig frivilligt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B1362001 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.)).

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere