UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr. B : 1) Jürgen Frank Bruun Jürgensen 2) Urban Bruun Jürgensen 3) Marguerite Bruun Meldgaard (advokat Julia Brandt-Jensen (prøve) for alle) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) Retten i Odenses dom af 24. juni 2013 (BS /2012) er anket af Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard (Jørgen Jürgensen m.fl.) med påstand om, at indstævnte, Natur- og Miljøklagenævnet, skal anerkende, at nævnets afgørelse af 17. november 2011 i sag NMK og afgørelse af 22. oktober 2012 i sag NMK er ugyldige. Natur- og Miljøklagenævnet har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Ved brev af 21. februar 1961 anmodede Statsministeriet fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds om bl.a. at drage omsorg for, at de af nærværende sag omhandlede huse ville blive fjernet efter udløbet af den frist på 20 år, der er anført i deklarationen af 27. september 1961 om fjernelse af husene. De omhandlede 4 sommerhuse er alle beliggende på ejendommen Kystvejen 6, hvor der også ligger 10 andre sommerhuse. Den 31. maj 1977 gav Overfredningsnævnet indehaveren af ejendommen matr.nr b, Båring by, Asperup sogn, dispensation til at opføre et nyt fritidshus til erstatning for 2 ældre små huse på i alt 52 m 2. Ifølge dispensationen måtte det bebyggede areal ikke overstige 52 m 2. Af BBR-meddelelse af 3. maj 2006 for matr.nr. 71 b Båring by, Asperup, beliggende Kystvejen 8A, fremgår, at der på ejendommen i 1979 var opført en bygning med et bebygget areal på 70 m 2. Den 3. december 1990 afholdt fredningsnævnet for Fyns Amts vestlige fredningskreds møde og besigtigelse på Skyttevej 8, Båring, by, Asperup sogn, vedrørende en anmodning om dispensation fra naturfredningsloven til tilbygning til helårshus. Af referatet af mødet fremgår bl.a.: Søren Strandgaard bemærkede, at Ingen af husene i skoven er lovligt opført I 1997 blev fredningsnævnets sag vedrørende husene arkiveret. Ved brev af 6. december 1999 til Jürgen Jürgensen gav Fyns Amt en lovliggørende dispensation til en ulovligt etableret kystsikring på den ejendom, hvor husene ligger (herefter ejendommen), bl.a. under henvisning til, at der er tale om et anlæg, der er etableret for mindst år siden. Ved brev af 13. juni 2002 henvendte Nørre Aaby Kommune sig til Jürgen Jürgensen om kloakering på ejendommen og vedlagde i den forbindelse en skitse, hvor bl.a. placeringen af husene er angivet.

3 - 3 - Den 3. oktober 2002 afholdt Nørre Aaby Kommune i forbindelse med kloakeringen åstedsforretning på ejendommen. Den 19. oktober 2004 besigtigede Fyns Amt ejendommen for at kontrollere, om en ulovlig opført veranda ved et af de andre sommerhuse på ejendommen var nedtaget. Kommunen var blevet opmærksom på verandaen i forbindelse med, at man havde konstateret en opbygning af et af de andre huse på ejendommen (Kystvejen 6 N). Der blev givet dispensation til ombygningen af sommerhuset på Kystvejen 6 N. Det fremgår endvidere, at der i perioden har været korrespondance mellem Jürgen Jürgensen og Nørre Aaby Kommune om manglende BBR-informationer bl.a. vedrørende husene. Ved brev af 13. februar 2006 gav Fyns Amt Jürgen Jürgensen dispensation fra skovbyggelinjen til udskiftning af et enfamiliehus på ejendommen. Ved brev af 12. november 2007 gav Miljøcenter Odense indehaveren af ejendommen matr.nr. 71 d, Båring by, Asperup, beliggende Kystvejen 8 A, Asperup, dispensation til at opføre et nyt sommerhus med carport og terrasse til afløsning af et eksisterende hus i samme størrelse. Det fremgår bl.a. af brevet, at Miljøcenter Odense anså en eksisterende terrasse for at være lovliggjort over tid. Ved brev af 7. december 2007 gav Middelfart Kommune Jürgen Jürgensen landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af en carport ved et pumpehus på ejendommen. Landinspektørfirmaet LIFA rettede ved brev af 24. august 2010 henvendelse til Miljøcenter Odense vedrørende rette påtaleberettigede til deklarationen. Det fremgår af brevet, at henvendelsen var foranlediget af undersøgelse af muligheden for ny lokalplantegning for ejendommen. Middelfart Museum har i brev af 13. august 2012 bl.a. anført, at husene er en del af et velbevaret kulturmiljø, og at bebyggelsen, hvori husene indgår, bør bevares i den samlede form.

4 - 4 - I brev af 20. september 2012 har Kulturarvfyn bl.a. anført, at husene indgår i et helt enestående kulturmiljø med højeste bevaringsværdi. Ved brev af 31. januar 2012 har Naturstyrelsen givet lovliggørende dispensation til udvidelse af campingarealet på Båring Skov Camping på matr.nre. 26e og 52c Båring By, Asperup, beliggende Kystvejen 4. Landsretten har ved en kendelse af 2. juli 2014 tillagt søgsmålet opsættende virkning. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Jürgen Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard. Endvidere er der afgivet forklaring af Mogens Theodorsen, Siff Zimmermann, Johan David Trier Frederiksen, Jacob Kloch, Ellen Warring og Steen Kjær. Jürgen Bruun Jürgensen har forklaret, at der siden 2000 har været mange myndighedsbesøg ude ved husene på Kystvejen. I den forbindelse har man set på kort, og det bidrog til at tro, at husene blev anset for lovlige. Han tog sig af kystsikringssagen, fordi hans far da var syg. Han deltog ikke i nogen besigtigelse i den anledning. Da han i 2002 gav kommunen BBR-informationer, var han af den opfattelse, at husene var opført i Kommunen havde bedt om oplysningerne til brug for blandt andet beregning af ejendomsskatter. Ekstraktens side er fotos af Kystvejen fra nr. 4 til nr. 12 taget fra havsiden. Det ses, at al oprindelig skovbevoksning er fjernet, og på den måde har området ændret sig væsentligt. De huse, som sagen vedrører, er vel vedligeholdte, og den indvendige indretning er ikke ændret siden husenes opførelse. Anmodningen om en bevarende lokalplan er begrundet i et ønske om, at den massive bebyggelse på nabogrunden ikke ønskes gentaget nu eller senere af hensyn til kommende generationer/arvinger. Han henvendte sig ikke til Amtet i Han mente, at deklarationen og bestemmelsen heri om fjernelse måtte være en fejl. Urban Bruun Jürgensen har forklaret, at han rettelig er født i Han så først deklarationen i Han har taget de fotos, der er gengivet i ekstraktens side Det gjorde han på Landsarkivet i Odense. Den originale deklaration lå som et af de første dokumenter øverst i den arkivkasse, han gennemgik.

5 - 5 - Marguerite Bruun Meldgaard har forklaret, at hun ikke forstod betydningen af indholdet af deklarationen. Det er hendes opfattelse, at myndighederne burde have henvendt sig til dem, hvis noget var ulovligt. Mogens Theodorsen har forklaret, at han er uddannet som bygningsarkitekt. Fra 1980 til 2013 har han været ansat i Fyns Amt. I forbindelse med sagen har han besigtiget området, der er en ældre plantageagtig bebyggelse. I brevet af 1. marts 2011 til advokat Henrik Andersen er det udtryk for ren formodning fra hans side, når han skriver, at deklarationen ikke har været fremlagt i erindring. Amtet havde et erindringssystem, der blev ført i en kassebog. Journalen befandt sig centralt og et andet sted end der, hvor han og hans kolleger sad. Det var ikke en del af sagsbehandlingen at se i tingbogen. Der var 5-6 personer i sagsbehandlergruppen, og de kan godt på et tidspunkt have vendt spørgsmålet om deklarationen. I brevet af 6. maj 2011 til Natur- og Miljøklagenævnet skrev han, at Naturstyrelsen ikke kunne afvise, at deklarationen eksempelvis i 1975 var indgået i sagsakterne i en Fyns Amtsag, men det er ikke noget, der er kommet til hans kundskab. Der er ingen fast procedure for at følge op på påbud. Tilsynsmyndigheden skal ikke være aktivt opfølgende. Han fungerede som samtalepartner for Strandbeskyttelseskommissionen og bidrog for eksempel med at etablere kontakt til en biolog, der kunne fastlægge beskyttelseslinjer. Han husker ikke, at han har deltaget i drøftelser om fjernelsesdeklarationer. Han har ingen erindring om en deklaration på matr. nr. 8 e Båring by, Asperup sogn, (Skyttevej 8), ligesom han ikke husker, at han den 3. december 1990 deltog i et møde og besigtigelse med fredningsnævnet på ejendommen. Det ligner en talmæssig fejl, når der i 2007 er blevet givet dispensation til opførelse af et nyt, 85 m 2 stort sommerhus på Kystvejen 8A til afløsning for det eksisterende på samme størrelse, når dette alene var på (oprindelig) 52 m 2. Det er almindeligt at give dispensation til at inddrage et areal på 1. sal i stueplanet i nyt byggeri, ligesom det er almindeligt at give dispensation til etablering af terrasser, når de er i terræn og størrelsesmæssigt passer til huset. Siff Zimmermann har forklaret, at hun er landskabsarkitekt. Hun har været ansat fra i Fyns Amt. Hun husker ikke, hvordan hun i 2003 blev opmærksom på forholdene vedrørende matr. nr. 72 Båring By, Asperup, hvilket gav anledning til, at hun den 3. november 2003 på grund af den konstaterede ombygning skrev til Jürgen Jürgensen som ejer. Hun var en ud af 5-6 i en arbejdsgruppe. Hun har sikkert bedt om at se gamle sager. Hun efterså ikke tingbogen. Hun vil tro, at hun har lavet oplægget til amtets afgørelse af 12. juli 2004, hvorved der gives lovliggørende dispensation til Jürgen Jürgensen. Den 19. oktober

6 besigtigede hun ejendommen. Hun var alene. Hun beså kystsikringen og et yderligt liggende hus. Det undrede hende, at der lå huse inden for strandbeskyttelseslinjen. Det gav hende ikke anledning til at undersøge dette nærmere. Der gives alene dispensation til meget små udvidelser af eksisterende huse for at muliggøre etablering af bad og toilet i overensstemmelse med nutidens krav hertil. Johan David Trier Frederiksen har forklaret, at han i 1972 blev uddannet som planlægningsarkitekt. I 1973 blev han ansat i Vordingborg Kommune som planlægger. Senere har han haft egen tegnestue. I seks år var han medlem af Strandbeskyttelseskommissionen. Under sit arbejde her var han i 1998 i Båring Vig. Han husker ikke, at deklarationen fra 1961 vedrørende de i sagen omhandlede huse indgik i sagsakterne, men han var bekendt med, at de var ulovlige. Det forholdt kommissionen sig ikke til, da det var normalt, at et ulovligt opført hus ved ejerens død blev fjernet. Man foretrak derfor at lade som om, at huset ikke var der. Det indgik ikke i bevidstheden, når der forelå en tidsbegrænset tilladelse. Det kunne ordnes senere i form af en lokalplan. Amterne administrerede strandbeskyttelseslinjerne, og kommissionen samarbejdede med amterne. Ved møder i kommunen sad kommissionen med ved bordet. Hvis der var uenighed om et spørgsmål, forelagde man spørgsmålet for amtet. Han husker ikke, om ulovlige huse blev drøftet med amtet. Han har deltaget i Strandbeskyttelseskommissionens indstillinger, og fjernelsesdeklarationer er ikke blevet taget op dér. Jacob Kloch har forklaret, at han er uddannet som landinspektør med planlægning som speciale. Siden 1998 har han været byplanlægger, og i 2005 kom han til Middelfart Kommune. I 2009 var der kontakt til ham om en bevarende lokalplan. Naboområdet var lokalplanlagt nogle år forinden. Han syntes, at det var en god ide med en sådan plan, da miljøet, der er et utraditionelt sommerhusområde med en lille rodet flok bygninger uden egentlig struktur, er charmerende og bevaringsværdigt. Han blev i anledning af henvendelsen opmærksom på deklarationen. Han orienterede Naturstyrelsen herom, idet han samtidig forespurgte, hvorvidt man ville fastholde deklarationen. Der er på nuværende tidspunkt gjort forarbejder til en lokalplan, men der foreligger ikke et færdigt forslag. Ellen Warring har forklaret, at hun er historiker. Siden 1988 har hun været museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Hun er formand for Kulturmiljørådet, Kulturarvfyn. Rådet er fagligt sammensat. Kristian Isager, der sammen med hende har underskrevet Kulturarvfyns brev af 20. september 2012, er arkitekt og repræsenterer Akademiet. Et kultur-

7 - 7 - miljø er geografisk afgrænset. De omhandlede huse dukker spontant op i landskabet. De har et ensartet, men samtidig dynamisk præg. Der ses ikke at være foregået de helt store ændringer i årenes løb. Materialer og farvevalg er, som da husene blev bygget, og husene hører sammen i et kulturmiljø. Hvis elementer, der indgår heri, fjernes, vil det altid påvirke dette miljø. Der vil ganske vist fortsat være et kulturmiljø, men det vil ikke længere have den samme værdi. Et tilsvarende kulturmiljø på Fyn findes alene i form af sommerhuskolonien Kikkenborg ved Nordstranden i Kerteminde. Steen Kjær Jensen har forklaret, at han er arkitekt og i 40 år har drevet eget firma. Han er næstformand i bestyrelsen for Landsforeningen LANDSBYERNE I DANMARK. Han kender familien Jürgensen fra sit arbejde som arkitekt. Det var mest i den egenskab, at han den 17. maj 2012 skrev til Natur- og Miljøklagenævnet med anmodning om genoptagelse af sagen om afslag til lovliggørelse af de fire sommerhuse. Disse er små og fine. De er opført i træ og passer ind i den gamle frugtplantage. Det er ikke helårshuse, og de udgør et særligt miljø i et meget specielt område i et uensartet terræn, idet kysten et sted har sat sig. Hvis husene fjernes, vil helheden ikke længere være intakt. Han rådgav ejerne af det campingareal, der ligger ved Båring Skov i nærheden af de fire huse. Naturstyrelsen gav den 31. januar 2012 en lovliggørende dispensation til blandt andet diverse udvidelser og ændret anvendelse af bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen. Således måtte en hovedbygning ombygges og indrettes til tre ferielejligheder, og et feriehus på 26 m 2 blev tilladt opført. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Jürgen Jürgensen m.fl. har for landsretten vedrørende myndighedspassivitet supplerende anført, at Fredningsnævnet med Statsministeriets brev af 21. februar 1961 blev pålagt en pligt til at påse, at husene blev fjernet efter udløbet af den fastsatte frist. I forbindelse med myndighedsskift overtog Fyns Amt i 1979 denne forpligtelse, og Naturstyrelsen overtog den 1. januar 2006 forpligtelsen. De relevante myndigheder har haft kendskab til deklarationen og sommerhusenes eksistens. Fredningsnævnet havde således kendskab til deklarationen ved dennes udstedelse og

8 - 8 - tinglysning. Fredningsplanudvalget og Nørre Aaby Kommune havde også kendskab til denne i forbindelse med behandlingen af sagen om vedtagelse af partiel byplanvedtægt, ligesom Strandbeskyttelseskommissionen fik tilsendt denne i Endelig har Naturstyrelsen fra Strandbeskyttelseskommissionens dokumenter haft kendskab til deklarationen. Tilsynsmyndighederne har imidlertid ikke påset, at der skete nedrivning. Det forhold, at der ikke er sket en ordentlig sagsoverdragelse, når nedrivningsfristen i forbindelse med ændring af journalsystemer ikke er blevet noteret, diskulperer ikke. Efter nedrivningsfristens udløb i 1981 har myndighederne adskillige gange været på ejendommen og i øvrigt haft anledning til at undersøge forholdene nærmere. Det gælder således i forbindelse med kloakering, i forbindelse med sagen om terrassen, sagen om kystsikring og i forbindelse med oplysningen i Fredningsnævnet om, at husene i skoven var ulovlige. Fyns Amt havde særlig anledning til at påse forpligtelsen i forbindelse med arkiveringen af den fysiske sag i 1997, idet fristen for nedrivning var noteret på sagens forside. Sommerhusejerne har haft rimelig grund til at indrette sig i tillid til, at deklarationen ikke ville blive håndhævet. Deres gode tro er blevet bestyrket af myndighedernes administration af strandbeskyttelseslinjen i området, herunder ved dispensationen til ejeren af Skyttevej 8 og ved Naturstyrelsens dispensation i 2007 til ejeren af Kystvejen 8A. Hertil kommer, at strandbeskyttelseslinjen fremstår gennemhullet. Når disse forhold sammenholdes med det overordentlig lange tidsforløb og det enestående kulturmiljø, som husene er en del af, bør husene ikke nedrives. Natur- og Miljøklagenævnet har for landsretten anført, at nævnets afgørelse af 17. november 2011 ikke er truffet på utilstrækkeligt eller fejlagtigt grundlag. Nævnet har ved afgørelsen foretaget en skønsmæssig afvejning af de relevante hensyn, og der er ikke grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn. Vedrørende spørgsmålet om myndighedspassivitet har Natur- og Miljøklagenævnet supplerende anført, at tilsynsmyndighedernes pligt efter naturbeskyttelsesloven ikke omfatter en pligt til at føre et systematisk og opsøgende tilsyn i marken, og der er ikke grundlag for at fastslå, at den relevante tilsynsmyndighed henholdsvis Fyns Amt og fra 2007 Miljømini-

9 - 9 - steriet efter 1981 har fået konkret kendskab til deklarationen eller til, at de 4 huse ikke blev fjernet i overensstemmelse med forpligtelsen efter deklarationen. Vedtagelsen i 1976 af den partielle byplan er uden betydning, idet den ikke ændrer på lovlighed af bebyggelse søværts strandbeskyttelseslinjen, og fjernelsesdeklarationen var ikke da aktuel. Der er heller ikke efter 1981 eksempler på, at den kompetente tilsynsmyndighed har fået oplysning om eller været opmærksom på, at der var 4 ulovlige huse på ejendommen i strid med deklarationen om fjernelse. Endvidere har ejerne ikke med rimelig grund kunnet gå ud fra og indrette sig i tillid til, at myndighederne ikke ville håndhæve deklarationen. Nørre Aaby Kommune og Middelfart Kommune, der ikke har været tilsynsmyndighed i forhold til strandbeskyttelseslinjen, har heller ikke haft konkret viden om ulovlige forhold på ejendommen, som kommunen har haft pligt til at indberette til tilsynsmyndigheden. Det er også uden betydning, hvilken viden Strandbeskyttelseskommissionen måtte have haft, idet kommissionens opgave var at fastlægge den udvidede strandbeskyttelseslinje, ikke at gennemgå strandbeskyttelseslinjen for ulovlige forhold. Det bemærkes i øvrigt, at de ulovlige huse, som blev omtalt i Fredningsnævnet den 3. december 1990, ligger i en anden skov end de omhandlede huse. Fyns Amts behandling af sagerne om kystsikring, sommerhuset på Kystvejen 6 N, etablering af en ulovlig veranda, ulovlig opfyldning af jord på ejendommen eller dispensationen fra skovbyggelinjen viser heller ikke, at Fyns Amt har haft kendskab til deklarationen eller den manglende overholdelse heraf. Det forhold, at der i området findes bebyggelse før indførelsen af strandbeskyttelseslinjen, og at der i nogle tilfælde er givet konkrete dispensationer, indebærer ikke, at Jürgen Jürgensen m.fl. ud fra et almindeligt princip om ligebehandling skal meddeles dispensation. De fremlagte eksempler på dispensationer angår alle anderledes forhold. Hertil kommer, at sådanne dispensationer, der ikke er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet ikke binder nævnet som den øverste administrative instans.

10 Nævnets afgørelse om ikke at genoptage klagesagen er også lovlig og gyldig. Der forelå således ikke sådanne nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der var en vis sandsynlighed for, at sagen ville få et andet udfald. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten lægger som ubestridt til grund, at de 4 sommerhuse, sagen vedrører, i tiden 1937 til 1955 er opført i strid med reglerne om strandbyggelinjen i den dagældende naturfredningslov 25 i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning og at husene på den baggrund i henhold til den tinglyste deklaration af 27. september 1961 skulle fjernes senest den 21. februar Henset til den tinglyste deklaration finder landsretten, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen ikke kan anses for at have været i god tro om husenes lovlighed, og det påhviler herefter Jürgen Jürgensen m.fl. at godtgøre, at den relevante tilsynsmyndighed henholdsvis Fyns Amt og fra 2007 Miljøministeriet har udvist en sådan passivitet, at man alligevel med rimelig grund har indrettet sig i tillid til, at den manglende reaktion indebar en form af godkendelse. Efter bevisførelsen for landsretten findes det ikke godtgjort, at tilsynsmyndigheden efter 1981 er blevet bekendt med den manglende overholdelse af deklarationen forud for, at Middelfart Kommune og et landinspektørfirma i 2010 gjorde tilsynsmyndigheden opmærksom herpå. Der gælder ikke en almindelig forpligtelse for tilsynsmyndigheden til at føre et regelmæssigt tilsyn i marken, og efter landsrettens opfattelse kan det derfor ikke bebrejdes tilsynsmyndigheden, at man ikke tidligere i forbindelse med byggesager vedrørende de andre huse mv. på ejendommen og andre ejendomme i området har været opmærksom på, at deklarationen ikke blev respekteret. Landsretten finder det herudover ikke godtgjort, at Jürgen Jürgensen m.v. på andet grundlag kan siges med rimelig grund at have indrettet sig i tillid til, at tilsynsmyndigheden ikke ville søge forholdene lovliggjort. Statsministeriets brev af 21. februar 1961, oplysningerne om arkiveringen af fredningsnævnets sag og referatet af mødet den 3. december 1990 i Fredningsnævnet for Fyns Amts vestlige fredningskreds er først blevet fremlagt under an-

11 kesagen, og allerede som en følge heraf kan Jürgen Jürgensen m.fl. ikke støtte et indrettelsessynspunkt på disse oplysninger. Landsretten finder i øvrigt ikke, at andre forhold, herunder tilsynsmyndighedens manglende påtale af de ulovlige huse i forbindelse med behandlingen af byggesager mv. eller andre myndigheders eventuelle kendskab til husene som der ikke har været pligt til at indberette til tilsynsmyndigheden kan medføre, at der ud fra indrettelseshensyn bør gives lovliggørende dispensation. Landsretten finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets skønsmæssige afgørelser i sagen, der er i overensstemmelse med den forudsatte restriktive praksis på området. Den tid, der er gået, siden husene i henhold til deklarationen skulle have været fjernet, eller husenes bevaringsværdighed som kulturmiljø kan ikke i sig selv eller sammenholdt med andre af sagens omstændigheder føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom. Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard skal betale sagsomkostninger for landsretten med kr. Beløbet angår udgift til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der taget hensyn til sagens omfang, herunder skriftveksling om opsættende virkning af anken, og sagens varighed, herunder at sagen har været hovedforhandlet over to retsdage. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for landsretten skal Jürgen Frank Bruun Jürgensen, Urban Bruun Jürgensen og Marguerite Bruun Meldgaard betale kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

12 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Maj-Britt Sørup Olesen Studentermedhjælper

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere