SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Vision for Solrød Kommune 5 Samlet økonomi 7 Centralt Styrede Områder - overblik 27 Demografi puljer i budgettet overblik 31 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Politikområde 1. Finansiering 37 Politikområde 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 53 Politikområde 3. Borgerbetjening, administration og byråd 57 Politikområde 4. Bygninger, veje og grønne områder 67 Politikområde 5. Miljø og forsyning 77 Politikområde 6. Beskæftigelse 87 Beredskabskommission Politikområde 7. Beredskab 105 Familie- og uddannelsesudvalget Politikområde 8. Dagtilbud 109 Politikområde 9. Undervisning og fritidstilbud 123 Politikområde 10. Specialiserede tilbud til børn og unge 139 Politikområde 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge 153 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Politikområde 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning 159 Politikområde 13. Sociale ydelser og pension 167 Politikområde 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 175 Politikområde 15. Ældre og handicappede 185 Politikområde 16. Kultur og fritid 193 Økonomi-, teknik og miljøudvalget, Familie- og uddannelsesudvalget samt Social-, sundhed og fritidsudvalget Politikområde 17. Skattefinansierede anlæg 201 Politikområde 18. Brugerfinansierede anlæg 215 Takstoversigt (borgere og erhverv) 217 Bevillingsregler 227 Læsevejledning 229 1

4 Indholdsfortegnelse 2

5 Forord Kære læser. Et flertal i Byrådet har indgået aftale om budget og vedtaget budgettet ved 2. behandlingen. Det er et budget, hvor der er fokus på vækst i et samspil med det lokale erhvervsliv, på udvikling og på aktive borgere. Samtidig er serviceniveauet fastholdt. Den igangværende renovering og udbygning af kommunens skoler fortsættes. Planlægning af udbygningen af Christians Have startes op i 2015 med forventet byggeri i 2017/2018, og der er reserveret midler til tilskud til kunstgræsbane i Der er orden i økonomien i Solrød, men i de kommende år er der også behov til at tage nye initiativer bl.a. som følge af de befolkningsmæssige ændringer, så vi kan fastholde det Solrød, som vi kender og holder så meget af. Der er derfor bestilt et handlekatalog hos administrationen som optakt til budgetlægningen for 2016, der anviser veje til en forbedret driftsbalance. Jeg er glad for, at der er vedtaget et budget, som fint understøtter Byrådets nye vision, hvor der nu også er kommet fokus på erhvervslivet. Det er et budget, som jeg er sikker på, at både borgere, virksomheder og medarbejdere vil være tilfredse med. Bag budgetaftalen står 14 ud af Byrådets 19 medlemmer. Det er medlemmerne fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre. Uden for budgetaftalen står Konservative, Grundejerne og Liberal Alliance. Mål og Økonomi er Solrød Byråds årlige budgetdokument. Her fremgår de politiske fastsatte mål og serviceniveauer, fordelt på 17 politikområder. Under hvert politikområde fremgår de økonomiske rammer, der er afsat til området. Budgetaftalen for kan læses under Samlet Økonomi på side De ændringer, der er indarbejdet i budgettet, fremgår under de enkelte politikområder under overskriften Nye initiativer. God læselyst! Niels Hörup Borgmester 3

6 Forord 4

7 Vision Byrådet har på strategikonferencen i juni måned 2014 drøftet justering af den hidtidige strategi for Solrød Kommune. Drøftelserne har mundet ud i nedenstående justerede vision: Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. En velfungerende kommune: Med orden i økonomien. Med gode rammer for borgere og erhvervsliv. Med aktive borgere, der tager ansvar. Hvor alle tager ansvar for natur, miljø og klima. 5

8 Vision 6

9 Samlet økonomi Solrød Byråd vedtog den 6. oktober 2014 kommunens budget for Et flertal af Byrådet bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre indgik den 21. september 2014 aftale om budget 2015 og de efterfølgende 3 overslagsår. Uden for budgetaftalen står Konservative, Grundejerne og Liberal Alliance. Aftale om budget Indledning Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL har fastlagt de helt overordnede rammer for de kommunale serviceudgifter, anlægsniveau og skatteindtægter (skattestop), hvor der løbende skal effektiviseres for at finansiere fremtidige nye udgifter. Nulvæksten i de kommunale budgetter og ændringen i befolkningssammensætningen er også fremover væsentlige udfordringer for Solrød Kommune. Der kommer flere ældre, og de erhvervsaktive borgere vil udgøre en faldende del af den samlede befolkning. Samtidig er der fortsat flere børn i Solrød end på landsplan (målt pr. indbygger) - om end børnetallet er faldende. Med afsæt i disse overordnede rammer tager Budgetaftalen udgangspunkt i Byrådets 1. behandlingsforslag til budget , der blev behandlet den 15. september Dette suppleres med Administrationens tekniske ændringsforslag. Mål & rammestyring er det bærende princip for den politiske ledelse i Solrød Kommune. Der gives både plads og råderum til lederne - i samarbejde med medarbejderne - fleksibelt at løse deres opgaver bedst muligt indenfor de rammer, som Byrådet har sat. Der er et klart og entydigt ansvar for at realisere Byrådets mål og politikker. Der skal være orden i Solrød Kommunes økonomi og et stabilt serviceniveau, der også kan bibeholdes i de kommende år. Dette stiller store krav til Byrådet om at tilpasse kommunens økonomi til den økonomiske formåen og indrette servicetilbuddene til ændringen i befolkningens sammensætning, samt kontinuerligt at have fokus på effektivisering og udnyttelse af digitale muligheder. Ændringerne i befolkningssammensætningen i Solrød Kommune er indarbejdet i budgettet i afsatte demografipuljer. Budgetaftalen for 2015 sætter spot på flere områder, hvor aftaleparterne har en særlig fokus, herunder: Indretning af servicetilbuddene efter den ændrede befolkningssammensætning Fortsat orden i økonomien og stabilt serviceniveau gennem effektivisering og digitalisering Implementering af den kommende beskæftigelsesreform Den igangværende implementering af folkeskolereformen Aftalen sikrer en udvikling af Solrød Kommune, som baserer sig på en drift i balance og en økonomisk forsvarlig anlægsplan, der både sikrer investeringer til gavn for fremtidens kommune og som sikrer, at kommunen har en tilfredsstillende kassebeholdning. Den langsigtede økonomiske balance er fortsat mål for aftaleparterne. De befolkningsmæssige ændringer medfører imidlertid, at driftsbalancen er under pres i overslagsårene. I lyset af dette fastholdes skatteprocent og grundskyldspromille i Der bestilles endvidere et handlekatalog hos administrationen som optakt til budgetlægningen for 2016, der anviser veje til en forbedret driftsbalance. 7

10 Samlet økonomi Det økonomiske afsæt for budget 2015 De økonomiske rammer De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen for 2015 indebærer stramme rammer for såvel service- og anlægsudgifterne. Servicerammen svarer stort set til den ramme, som gælder for 2014 og indeholder derfor kun en yderst begrænset vækstmulighed. Anlægsrammen må maksimalt udgøre 17,5 mia. kr. for hele landet, hvilket er ca. 1 mia. kr. mindre end i Skattestop Der gælder fortsat skattestop for kommunerne under ét, som bl.a. betyder, at skatteforhøjelser bliver sanktioneret over en 4-årig periode. Det har den betydning, at en skatteforhøjelse på 100 kr. udløser en sanktion pa 200 kr. over 4 år. Det er bl.a. baggrund for, at aftaleparterne er enige om videreføre skattenedsættelsen fra 2014, og at evt. fremtidige skattenedsættelser skal vurderes i lyset af de fremtidige udgiftsbehov. Værn mod sanktionslovgivningen Aftaleparterne er enige om, at der etableres et sanktionsværn i form af en budgetsikkerhedspulje på 8,4 mio. kr. svarende til 1% af servicerammen. Dermed kan det bedre håndteres, at der eventuelt kommer uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler. Serviceudgifter Aftaleparterne tager følgende initiativer i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen: Yderligere understøttelse af erhvervslivet og iværksættere Aftaleparterne er bevidste om vigtigheden af at have et sundt erhvervsliv. Solrød er således fortsat den første kommune syd for København, hvor der ikke skal betales dækningsafgift af erhvervsejendomme. I budgetaftalen for 2014 aftalte Byrådet 10 nye konkrete initiativer i samarbejde med bl.a. Greve-Solrød Erhvervsservice, Greve Erhverv og Væksthus Sjælland for at realisere målene om vækst, udvikling og arbejdspladser i den private sektor. Initiativerne er godt på vej, og fokus vil være på fortsat at understøtte erhvervslivet og iværksættere. For at sætte yderligere politisk fokus og følge erhvervsudviklingen vil Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - i samarbejde med Greve-Solrød Erhvervsservice - holde 1-2 dialogmoder med Solrød Centerforening, Solrød Erhvervsnetværk/Greve Erhverv m.fl., hvor de kommunale rammer for erhvervslivet i Solrød Kommune drøftes. Interesserede byrådsmedlemmer inviteres til at deltage i dialogmøderne. Mobil- og bredbåndsdækning Stabil og god mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for borgere, erhvervsliv og offentlige virksomheder. Selv om Solrød Kommune - relativt set - mange steder har en fin dækning, så er der flere steder, hvor der opleves såkaldte "sorte huller". Aftaleparterne er enige om, at Solrød Kommune skal medvirke i løsninger på ovennævnte problemstillinger. Ud over aktivt at gøre brug af de muligheder, som ligger i den nye løsning med TDC, som mere end 60 kommuner har valgt efter EU-udbud, så kan det kan ske i samarbejde med virksomheder, kommuner, Region Sjælland og Staten. Byrådet orienteres senest med udgangen af 2. kvartal

11 Samlet økonomi Solrød Kommunes image skal styrkes På Byrådets strategiseminar juni 2014 blev kommunens vision drøftet, og er efterfølgende færdiggjort på Byrådets time den 25. august Med afsæt i de drøftelser var der bred enighed om, at Solrød Kommunes image skal plejes, og byrådets vision er afsættet herfor. For at synliggøre den service og de rammer kommunen stiller til rådighed, og som opfølgning på den netop gennemførte borgertilfredshedsundersøgelse skal der udarbejdes et oplæg med forslag til systematisk at arbejde med at styrke Solrød Kommunes image / brand. Dette tænkes ind i det påbegyndte arbejde med at styrke kommunens kommunikationsindsats, og den gældende bosætningspolitik. Målet er at fortsætte den positive udvikling, som er oplevet de seneste par år, med at tiltrække borgere, virksomheder og medarbejdere. Der præsenteres et oplæg senest i 3. kvartal Arbejdsklausuler Der skal være fair konkurrence ved udbud, og kommunens leverandører skal medvirke til, at fremtidens arbejdskraft bliver uddannet. Regeringen opfordrer til, at der anvendes sociale klausuler og arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter samt i øvrige kontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Aftaleparterne er enige om, at udbudspolitikken tilrettes med udgangspunkt i Partnerskabsaftaler, som Dansk Byggeri har udviklet. På baggrund af dette vil der blive fremlagt en ny udbudspolitik til godkendelse i Byrådet inden 30. juni Gør Solrød smukkere Aftaleparterne lægger stor vægt på, at kommunen er et godt og sikkert sted at færdes, og at der er rent og pænt. Det er Byrådets vision at understøtte aktive borgere. I forlængelse af Byrådets vision om aktive borgere, er det hensigten, at borgere/grundejerforeninger tager et aktivt medansvar for forskønnelse af kommunen. Det er sjovere at gøre noget ved det end tale om det alle må tage et ansvar. Borgerne kan via hjemmesiden eller app "Giv et tip" tage aktiv del i at få gjort Solrød smukkere. Færdsel på især fortove er også afhængig af, at beplantningen ikke vokser ud over vejen, og her har den enkelte grundejer et ansvar. Der gennemføres derfor en kampagne "Gør Solrød smukkere" i 2015, ligesom der indføres dialogmøder mellem Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Grundejerforeningerne. Begge tiltag skal medvirke til, at lodsejerne tager aktiv del i at gøre Solrød smukkere. Inden for rammerne af aftalen om finansiering af udskiftningen af den kommunale vejbelysning af lavere energiforbrug sikres mulighed for dæmpning af vejbelysningen i aften- og nattetimerne, således at der på sigt kan blive mere lys på veje og stier i nattetimerne. Affald er en ressource De senere år er der kommet fokus på affald som en ressource. Det er adresseret i den Affaldshåndteringsplan, som aktuel er i høring. Inden udarbejdelse af den næste Affaldshåndteringsplan i 2019 skal der afsøges muligheder for at opdele husholdningsaffaldet i flere affaldsfraktioner, så den overordnede nationale målsætning om min. 50% genanvendelse kan realiseret. Aktuelt genanvendes ca. 29% af husholdningsaffaldet i Solrød, hvilket er ca. 4%-point over landsgennemsnittet. Større fokus på at forebygge misbrug og kriminalitet Den forebyggende indsats mod unges misbrug og kriminalitet ønskes forstærket ved at styrke SSP med opsøgende gademedarbejdere. Gademedarbejderne forventes at kunne dæmme op for det hærværk, der sker på institutioners og skolers legepladser i aften- og nattetimerne, og det omfattende graffiti hærværk, der ses rundt om i kommunen. Som konsekvens af den længere skoledag forventes det, at færre børn benytter SFO og klubtilbud. Omfanget af fravalget skal analyseres, for at undersøge muligheder for evt. at frigøre ressourcer til gademedarbejdere. 9

12 Samlet økonomi Selvorganiseret kulturliv på Solrød Bibliotek Budgettet for 2014 indeholdt en anlægsbevilling til at udvide Solrød Biblioteks åbningstid med selvbetjent adgang, og de nye muligheder blev taget i brug den 20. juni Tanken med bevillingen er, at huset uden for den betjente åbningstid udover udlån af bibliotekets materialer skal kunne bruges som et medborger-/kulturhus, der giver mulighed for kunstudstillinger, selvorganiserede aktiviteter, små foreningsmøder, læseklubaktiviteter m.m. For i højere grad at sikre at der kommer "liv i biblioteket" afsættes en pulje på kr. årligt inden for den eksisterende ramme, målrettet tilskud til selvorganiserede aktiviteter. Samtidig gives mulighed for at booke cafeområdet samt bibliotekets interne mødelokale i kommunens lokalebookingsystem. Udvidet tilbud af e-bøger Der sker i disse år en stor digital omstilling, og Solrød kommune deltager også i digitaliseringen. I forlængelse heraf ønsker aftaleparterne at understøtte digitaliseringen på biblioteksområdet med flere digitale e-bøger. For at tilgodese de af kommunens borgere, der benytter sig af elektroniske medier skal mulighederne for udlån af e-bøger i Solrød styrkes. Mulighederne for omprioritering indenfor den eksisterende økonomiske ramme for materialevalg skal afdækkes, og dette arbejde forventet afdækket i begyndelsen af 2. kvartal Styrkelse af lokale initiativer til understøttelse af digital borgerbetjening I dag er biblioteksservicepunktet i Havdrup placeret i SuperBrugsen. SuperBrugsen i Havdrup er under ombygning, hvorfor biblioteksservicepunktet skal flyttes til anden lokalitet. Det undersøges, hvorledes indlevering og udlevering af bøger skal ske fremover. Aftaleparterne ønsker en undersøgelse af, hvorledes der kan skabes digitale løsninger, så borgerne kan få hjælp til digital selvbetjening. I forlængelse af byrådets vision om aktive borgere afsættes som forsøg kr. årligt i en 2-årig periode til at understøtte et lokalt initiativ, hvor aktive borgere hjælper medborgere med at anvende de digitale løsninger, herunder rekvirering af bøger fra biblioteket og e-bøger. Beskæftigelsesreform Umiddelbart før sommerferien indgik Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti forlig om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Den politiske aftale skal udmøntes i lovgivning i efteråret 2014, hvorfor budget er udarbejdet på grundlag af den nuværende lovgivning. Med den kommende beskæftigelsesreform er der behov for at revidere strategi og planer for den aktive indsats for de forsikrede ledige som følge af finansieringsændringer, som gælder allerede fra januar De øvrige finansieringsomlægninger vil træde i kraft fra Aftaleparterne vil følge området tæt i 2015, da den relative lave arbejdsløshed i Solrød Kommune (3,1% august 2014) giver særlige udfordringer, hvor der - relativt set - er flere på kanten af arbejdsmarkedet, og der samtidig stilles større krav til arbejdskraftens kompetenceniveau. Rengøringen skal genudbydes i 2015 med start 1. kvartal 2016 Efter det seneste rengøringsudbud er det Aftaleparternes opfattelse, at der har været behov for en øget kvalitetskontrol af entreprenørernes leverancer, og det kommer bl.a. til udtryk i dette års høringssvar til budgetforslaget. Med folkeskolereformen er skoledagen blevet længere, og Aftaleparterne er enige om, at de resterende penge kr. i "Puljen til implementering af folkeskolereformen" udmøntes inden årets udgang til at styrke rengøringen fra På den baggrund er Aftaleparterne enige om, at der skal udarbejdes en foranalyse, der afdækker problemstillingerne og samtidig giver bud på, hvordan der kan udarbejdes innovative løsninger, der ubureaukratisk kan implementeres i spændingsfeltet mellem mest mulig synlig og hygiejnisk rengøring - f.eks. skoletoiletter - indenfor de udbudstekniske regler. 10

13 Samlet økonomi Strandrensning Solrød Strand Strandrenselaug (Strandrenselauget) har siden etableringen i efteråret 2008 været det centrale omdrejningspunkt for arbejdet med at sikre rene strande i Solrød Kommune. At have en ren strand er i mange kommuner ikke en del af de kommunale kerneydelser, men Byrådet i Solrød Kommune har valgt at prioritere strandrensning blandt andet fordi det fremmer kvaliteten af strandlivet, reducerer lugtgener i lokalområdet og forbedrer badevandskvaliteten til glæde for alle i lokalområdet. Når tangen bliver renset op, fjernes desuden de bakterier fra vandet, som fastholdes i tangen. Solrød Kommune har i en årrække givet tilskud på kr. om året til strandrensningen. I 2014 blev bidraget øget til kr. for at medvirke til, at der kan gennemføres strandrensning tre gange i løbet af sommersæsonen. Med erfaringerne fra sæson 2014 er parterne enige om, at det årlige tilskud hæves til kr. fra Inden udgangen af 2015 skal der ske en evaluering af strandrensningen, hvor Solrød Biogas A/S (som ejes 100% af Solrød Kommune) forventes at være i ordinær drift, og erfaringer fra Solrød Kommunes forsøg med udvikling af nye strandrensemetoder er testet i et helt driftsår. Styrket kontrolindsats overfor udbetaling af offentlige ydelser Med vedtagelsen at budget styrkes kontrolindsatsen overfor fejlagtige udbetaling af offentlige ydelser. Det er Aftaleparternes vurdering, at der i dette arbejde sker en væsentlig prioritering af de forebyggende indsatser, da lovgivning m.m. har haft en tendens til at blive stadig mere kompliceret. Det kan bringe borgere i en situation, hvor de uforvarende får udbetalt en offentlig ydelse, som de ikke er berettiget til. Samtidig må der nødvendigvis også lægges et vist kontroltryk, så en opdagelsesrisiko er reel overfor borgere, som bevidst snyder. Aftaleparterne ønsker, at Byrådet får en redegørelse for indsatser og effekter i 3. kvartal Anlægsbudgettet Anlægsplanen for overholder Solrød kommunes andel af kommunernes samlede ramme for anlægsinvesteringer. indtægterne fra grundsalg i Trylleskov Strand og Havdrup Vest er justeret i forhold til det forventede salg, ligesom der er taget hensyn til tilbagekøbsklausulerne. Realisering af anlægsplanen er fortsat afhængig af indtægter fra salg af grunde. Kassebeholdningen har en sådan størrelse, at der er tid til omprioritering blandt anlægsemnerne, hvis grundsalgsindtægterne mod forventning skulle udeblive. Anlægsplanen indeholder fortsat renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger og tilpasninger på daginstitutionsområdet samt skoleudbygningsplanen med færdiggørelse af Uglegårdsskolen i 2015, Munkekærskolen i og Havdrup skole i Der er afsat penge i 2015 til etablering af kunstgræs, ligesom der i 2018 er afsat penge til at påbegynde byggeri af en ny hal ved Solrød Idrætscenter. Særlige politiske fokusområder i 2015 Som forberedelse til budgetlægningen har aftaleparterne aftalt følgende særlige politiske fokusområder: Handlekatalog I lyset af det faldende overskud på budgetbalancen anmodes administrationen om at udarbejde et handlekatalog med forslag, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift i perioden fra 2016 og fremefter. 11

14 Samlet økonomi Sund arbejdsplads Solrød kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der understøtter medarbejderne i at leve sundt. Der er allerede i dag initiativer i forhold til dette, og der ønskes undersøgt yderligere initiativer - og særligt undersøgt omkostningerne ved etablering en sundhedsordning ved ansættelse af fysio-/ eller ergoterapeut på halv tid (evt. kombinationsstilling med Genoptræningscentret), der har til opgave at sikre forebyggende tiltag for alle medarbejderne, der kan bidrage til at sænke sygefravær, øge trivsel og ikke mindst øge effektiviteten ved at medarbejderne ikke sidder/går med belastningsgener under arbejdet. Helhedsplan for udvikling af centrene Som opfølgning på Byrådets strategikonference i juni måned 2014 udarbejdes "Helhedsplan for udvikling af centrene", der fastlægger rammerne for udvikling af centrene; Solrød Center og Havdrup Center. *************************************************************** Denne aftale kan ændres, hvis der blandt parterne er enighed om det. Der er enighed mellem aftalens parter om, at disse ikke indsender ændrings- og underændringsforslag til 2. behandlingen af budget Der er enighed om, at borgmesteren frem til Byrådets 2. behandling kan komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet, herunder justeringer af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud. Aftaleparterne er enige om, at Solrød Kommune skal yde sit bidrag til, at Kommunernes Landsforening (KL) kan overholde Økonomiaftalen med Regeringen. Parterne er derfor enige om at foretage omflytninger af beløb m.v., såfremt det bliver nødvendigt af hensyn til, at KL kan overholde Økonomiaftalen. 12

15 Samlet økonomi Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) Indtægter: Skatter , , , ,7 Udligning 85,6 98,8 104,3 108,3 Tilskud -69,1-69,5-69,6-69,2 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -43,2-43,2-43,2-43,2 Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til ,3-7,3-3,7 0,0 Indtægter i alt , , , ,8 Udgifter Serviceudgifter (serviceramme) 851,0 851,9 862,9 871,7 Serviceudgifter (undtaget serviceramme) 60,0 64,6 66,4 68,3 Overførsler 205,6 204,8 205,4 205,4 Pulje til pris- og lønregulering 0,0 22,1 45,3 69,3 Renter 5,3 4,4 4,0 3,5 Udgifter i alt 1.121, , , ,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -24,0-21,2-12,9-3,7 (- = overskud) *) Afdrag på lån 12,4 13,1 13,7 14,4 Finansielt råderum (- = positivt råderum) *) -11,6-8,2 0,8 10,7 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 60,9 61,8 99,7 87,6 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -13,9-35,7-57,1-47,8 Pulje til pris- og lønregulering 0,0-0,1 0,1-0,5 Brugerfinansieret område 1,5 1,5 1,6 1,6 Pulje til pris- og lønregulering 0,0 0,0 0,1 0,1 Finansforskydninger 6,1 5,9-36,4 47,1 Lånoptagelse -7,0-7,0-7,0-86,5 Nettotræk på kassebeholdning **) 36,0 18,2 1,8 12,4 *) foran beløb = overskud **) foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 13

16 Samlet økonomi Udvikling i kassebeholdning (netto i mio. kr.) Samlet kassebeholdning - primo 119,9 83,8 65,6 63,9 Samlet kassebeholdning - ultimo 83,8 65,6 63,9 51,5 Brugerfinansieret område (affald) - primo 7,0 5,5 4,0 2,3 Brugerfinansieret område (affald) ultimo 5,5 4,0 2,3 0,6 Hensættelse arbejdsskade - primo 12,4 12,1 11,7 11,3 Hensættelse arbejdsskade - ultimo 12,1 11,7 11,3 11,1 Disponibel kassebeholdning - primo 100,4 66,2 49,9 50,3 Disponibel kassebeholdning - ultimo 66,2 49,9 50,3 39,8 Måltal kassebeholdning ultimo *) 42,2 43,1 45,5 46,3 - Foran tal = negativ kassebeholdning ) Måltal udgør 3% af brutto drifts- og anlægsudgifterne 14

17 Samlet økonomi Driftsbudget (i mio. kr., 2015 pris- og lønniveau) U/I SERVICEUDGIFTER N 911,0 916,5 929,3 939,9 SERVICERAMME N 851,0 851,9 862,9 871,7 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 186,2 183,8 184,0 181,9 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik U 9,5 8,6 7,5 6,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Borgerbetjening, administration og byråd U 144,4 143,5 144,2 143,7 I -2,4-2,4-2,4-2,4 4. Bygninger, veje og grønne områder U 34,0 33,4 34,2 33,7 I -2,9-2,9-2,9-2,9 5. Miljø og forsyning U 1,6 1,6 1,6 1,6 I -0,5-0,5-0,5-0,5 6. Beskæftigelse U 3,9 3,9 3,9 3,9 I -1,5-1,5-1,5-1,5 Beredskabskommissionen N 3,1 3,1 3,1 3,1 7. Beredskab U 3,2 3,2 3,2 3,2 I -0,1-0,1-0,1-0,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 391,7 391,4 395,9 399,5 8. Dagtilbud U 124,6 125,3 126,9 128,1 I -37,3-37,3-37,3-37,3 9. Undervisning og fritidstilbud U 271,0 269,0 270,9 273,3 I -39,7-38,7-37,7-37,7 10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 62,8 62,8 62,8 62,8 I -1,4-1,4-1,4-1,4 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge U 11,6 11,6 11,6 11,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 270,1 273,8 279,8 287,2 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning U 25,0 25,5 26,1 26,8 I 0,0 0,0 0,0 0,0 13. Sociale ydelser og tilskud U 5,3 5,3 5,3 5,3 I -1,3-1,3-1,3-1,3 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 82,0 82,0 82,0 82,0 I -1,8-1,8-1,8-1,8 15. Ældre og handicappede U 153,4 157,1 162,8 169,4 I -21,2-21,0-21,0-21,0 16. Kultur og fritid U 33,4 32,6 32,6 32,6 I -4,7-4,7-4,7-4,7 UNDTAGET SERVICERAMME N 60,0 64,6 66,4 68,3 Familie- og uddannelsesudvalget N -3,3-3,3-3,3-3,3 10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 0,0 0,0 0,0 0,0 I -3,3-3,3-3,3-3,3 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 63,3 67,8 69,7 71,5 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning U 71,2 75,7 77,6 79,4 I 0,0 0,0 0,0 0,0 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 0,0 0,0 0,0 0,0 I -2,1-2,1-2,1-2,1 15. Ældre og handicappede U 5,1 5,1 5,1 5,1 I -10,9-10,9-10,9-10,9 15

18 Samlet økonomi (i mio. kr., 2015 pris- og lønniveau) U/I OVERFØRSLER N 205,6 204,8 205,4 205,4 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 137,9 138,1 139,7 139,7 6. Beskæftigelse U 204,0 206,2 209,4 209,4 I -66,1-68,1-69,6-69,6 Familie- og uddannelsesudvalget N 6,0 6,0 6,0 6,0 10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 11,3 11,3 11,3 11,3 I -5,3-5,3-5,3-5,3 Social-, sundheds- og Fritidsudvalget N 61,7 60,7 59,7 59,7 13. Sociale ydelser og tilskud U 62,2 61,3 60,4 60,4 I -5,1-5,2-5,3-5,3 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 4,6 4,6 4,6 4,6 BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER N 1,5 1,5 1,6 1,6 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 1,5 1,5 1,6 1,6 5. Miljø og forsyning U 20,9 20,9 21,0 21,0 I -19,4-19,4-19,4-19,4 Anlægsbudget Skattefinansierede anlæg Anlæg - Rådighedsbeløb (i mio. kr., 2015-prisniveau) U/I Økonomi-, teknik- og miljøudvalget U 14,1 13,6 9,2 9,2 I -7,0 Familie- og uddannelsesudvalget U 30,4 34,0 22,7 3,2 Social-, sundheds- og fritidsudvalget U 5,9 0,8 50,4 72,3 Udstykninger U 10,5 13,3 17,4 2,9 I -13,9-35,7-57,1-40,8 Skattefinansierede anlæg i alt U 60,9 61,8 99,7 87,6 I -13,9-35,7-57,1-47,8 Skattefinansierede anlæg i alt- netto N 47,0 26,0 42,6 39,8 Den detaljerede investeringsoversigt fremgår under Mål og Økonomi for politikområde 17 Skattefinansierede anlæg. Brugerfinansierede anlæg Der er ikke afsat midler til brugerfinansierede anlæg i

19 Samlet økonomi Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune blev godkendt i forbindelse med 2. behandling af budget , og indeholder økonomiske mål for Solrød kommune vedr. kassebeholdning, beskatning, resultat af ordinær drift, skattefinansieret anlæg, resultat af skattefinansieret område, udstykninger, skattefinansieret gæld og tillægsbevillinger. Målene fremgår under Mål og økonomi for politikområde 1, Finansiering Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til administrerende direktør og økonomichef til i forening at træffe beslutninger indenfor principperne i strategien i forhold til placering af overskudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen, samt bemyndigelse til administrerende direktør til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret. Befolkningsprognose Med udgangspunkt i boligudbygningsplan for årene er der beregnet en befolkningsprognose Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år, specielt for Trylleskoven Strand samt Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, såsom fra - og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra cpr. nr. og adresseudtræk, og det er dermed muligt at lave kort over placeringen af indbyggere ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt gennemsnit beregningsmæssigt bygger forudsætningerne i moddellen på erfaringer vedr. fertilitet, flyttemønstre m.v. i perioden Befolkningsprognosen afhænger meget af den boligudbygningsplan der ligger bag. Men har i de senere år været påvirket af en øget tilflytning. Som det ses af boligudbygningsplanen, sker der en stor udbygning i , der mindskes indtil 2023 hvorefter det forventes at Trylleskov Strand er fuldt udbygget. Derfor vil boligtilvæksten, og dermed befolkningstilvæksten falde til et relativ lavt niveau. Der er derfor grund til at være varsom omkring befolkningstilvæksten i 2016 og årene frem fordi de afhænger meget af boligudbygningen. Sker denne ikke i samme omfang vil befolkningstilvæksten blive lavere eller ligefrem negativ. 17

20 Samlet økonomi BOLIGUDBYGNINGSPLAN I alt HAVDRUP skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Kildevej 3 - "Roberts gård" Skolevej - ny lokalplan x) Havdrup Vest Tæt-lav: 0 x) Havdrup Vest Seniorboliger: 0 I alt UGLEGÅRDSSKOLEN skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Strandgården 2 2 Tåstrupvej Tæt-lav: 0 Strandgården 5 5 Plejeboliger: 0 Admiralparken Etageboliger: 0 Solrød Strandvej Elmelyhaven I alt MUNKEKÆRSKOLEN skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Garnerigrunden - Solrød landsby Karlstrup Landsby udstykning 3 3 Trylleskov Strand - Boligø 1 + A + B Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Tæt-lav: 0 Mejerigrunden Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Etageboliger: 0 Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Senior- /ældreboliger: 0 Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø I alt Øvrige grunde (hele kommunen) I alt i kommunen

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi for 2016-2019

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi for 2016-2019 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2016-2019 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi for 2016-2019

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi for 2016-2019 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2016-2019 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk MÅL OG ØKONOMI 2015 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016 SOLRØD KOMMUNE Aftale om budget 2016 Indledning Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere