NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II"

Transkript

1 (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands Selvstyre kmunerne Indhoidsfortegnelse Kap. 1 2 Kap. 3 Kap. 4 5 Kap Kap. 11 Kap Ansættelse Overenskstens Ved 2. råde ansættelsens begyndelse.. Arbejdstid Arbejdstid 3. C-rundiøn Grundløn Anciennitet 4. Tillæg anciennitetsbe Tillæg særlig sling... Fastholdelseslæg Rådigheds Andre læg læg Arbejdstidsregler for undervi 5. Merarbejde Merarbejde Pensionsbidrag Pensionsbidrag 6. Kap Kap. 8. indbetaling Særlige ansættelsesvilkår.. Til Fri befordring af bagage fracrædelsesfrirejser. Rejseforsikring (rejseulykkes stemmeiser sere heraf. n.v bagageforsikring Flytteaodtgørelse, herunder flytteforsikring Boliger Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, natlæg Vikarer udstyrsgodtgørelse Tjenestefrihed, ferie særlige pligter Side Side 1 af 51 -

2 Nære Kap Løn Kap Kap Tjenestefrihed Offentlige hverv Frihed efteruddannelse pårørerdes alvorlige /eller Tjenestefrihed ved barns første sygedag Ferie, feriegodtgørelse Tavshedspligt Lønudbetaling Udbetaling af løn Graviditet, barsel under Erstatning sygd, særlig feriedage (jurister indbetaling af pensionsbidrag adoption militærtjeneste samt efterløn Konstitution i tjenestemandssling 10. Ar.sættelser.s ophør Ansættelsens ophør Afskedigelsesnæw- 11. Overgangsregler Overgangsregler for jurister m.v. ansat pr. 31. marts økoner) sygd død begravelse overenskstens gyldighedsperiode. universitetsokoner Overgangsregler vedrørende Feriefrirejser for jurister 1991 universitetsøkoner m.v. ansat i perioden 31. deoember Overgangsregler Overgangsregler for jurister april læg m.v. ansat pr. 31. marts Dverenskstens gyldighedsperiode universitetsøkoner Bilag 1. Hensigtserklæring vedrørende anvendelsesrådet for 23 Bilag 2. Forsøgsordning frihed efteruddannelse karriereplanlægning Protokollat anvendelsesrådet for 6 læg Protokollat løn under Grønlands Selvstyre Protokollat løn under Grønlands Selvstyre ansættelsesvilkår for specialkonsulenter kmunerne 35 ansættelsesvilkår for chefkonsulenter kmunerne 37 Protokollat under tjenesterejse retningslinjer for medregning af rejsetid s fridage under tjenesterejse arbejdstid, afholdelse af 39 Aftale løn ansættelsesvilkår for jurister universitetsøkoner m.fl., der ansættes direktionssekretær borgmestersekretær s ministersekretær, 41 Aftale lidsreoræsentanter Ramrneaftale seniorordninger 49 Side 2 af 51

3 Af i (j-rister økconer) Kap. 1. Ansættelse a) Denne overenskst fatter: Juridiske kandidater 1 Overenskstens råde handelsjurister, herunder: cand. polit. cand. merc. aud. cand. scient. cand. oecon. cand. merc. dat. cand. scient. oecon. adm. cand. samt. cand. merc, int, cand. scient. pol. cand. ragot. cand. merc. jur. cand. rer. soc. cand. mag. adm. pol. cand. merc, nat. cand. techn. soc. scient. soc cand. jur. cand. scient. soc Cand. act. er i andre slinger end underviser slinger, cg forsker Cand. cornm. er med ikke er gymnasielærerfag, samfundsvidenskabeligt overbygningsfag, der Cand. Merc.ér, herunder kandidater, der har bestået den er hvervsøkoniske kar.didateksamen i henhold Køl, anordning at 15. april 1969 eller senere eksamensordning, b) Den administrative eksamen ved Roskilde Universitetscenter (.E) i henhold Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 17. december 1986, 995 at c) Den center se nr. administrative dataliuddannelse (AAD) 63 at på Roskilde Universitets i henhold Undervisningsministeriets bekendtgørel 8. februar 1987 d) 3achelorer, s riets bekendtgørelse nr. i henhold t±1 i at 29. juni at ovennævnte kandidatuddannelser eller ved i Undervisningsministe 2010 en efter 3 års studier højere uddannelses institution særligt rettelagt uddannelse har erhvervet 3.S. eller H.A. B.A, e) Bachelorer, der har taget at anvendelsesrådet for denne overenskst en akademisk bacheloruddannelse fattet s har bestået Side 3 af 51

4 (jurister Afsnit 3. økoner) masterprramrnet Master i Offentlig Administration i Grønland på 90 ECIS point, der ansættes i Grønlands Selvstyres, :terunder A/S 3oligselskabet INI, Tele Greenland A/S kmunernes tjeneste. Stk. 2. I ganske særlige fælde, hvor medarbejderens uddannel sesmæssige baggrund ikke er fattet af stk. 1, kan ansættelse ef ter forhandling mellem overenskstparterne ske i henhold den ne overenskst, såfremt medarbejderens uddannelsesmæssige /eller erhvervsmæssige baggrund taler herfor. Stk. 3. Overensksten fatter ikke tjenestemænd pensionerede tjenestemænd fra stat, Selvstyre, kmuner eller koncessionerede virksheder. Stk. 4. Ansatte over 70 år er ikke fattet af overensksten. 2 Ved ansættelsens begyndelse Ved ansættelse efter denne overenskst sendes kopi af ansættel sesbrevet DJØF Fællesklub i Grønland. stk. 2. Ansatte, der ansættes fra Danmark, er på begæring forplig tet i forbindelse ned trædelsen at deltage i kurser. Hvis den pågældende s følge heraf nødsages at skifte bopæl, ydes fri kost li eller dagpenge efter de for tjenestemænd i Dan mark gældende regler. Herudover refunderes rejseudgifter med bil ligste, offentlige befordringsr.iddel. Kap. 2. Arbejdstid 3 Arbejdstid Den i 4 fastsatte løn forudsætter fuldtidsbeskæftigelse, sva rende normalt 40 timer ugentlig, der normalt placeres på ugens 5 første dage /446/2013. side 4 af 31

5 Afsnit J. (jurister økoner) Stk. 2. For kandidater med deltidsbeskæftigelse reduceres lønnen i forhold den nedsatte arbejdstid. Ved betaling af mertid for deltidsbeskæftigede op 40 timer pr. uge, indbetales pensions bidrag i henhold 12, stk. 1. Stk. 3. Ved ansættelse i henhold stk. 2, kan der, hvor for holdet taler derfor, mellem overenskstens parter træffes konkret aftale øvrige vilkår for deltidsansættelsen. Kap. 3. Grundløn anciennitetsbestemmelser n.v. 4 GrundJ.øn Den ansatte aflønnes i henhold anciennitet med følgende beløb i kroner pr. måned: Løntrin 1. april 1. april 1. april 1. april , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Stk. 2. Den ansatte følger et forløb på skalaen, således at pågæl dende efter 1 år rykker op på næste trin, jf. stk side 5 ef 51

6 Stk. 3. Kandidater placeres 14, 15, 16, på trin tå baggrund af (jurister 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, den Afszit J. ckononer) enkeltes anciennitet jf. Stk. 4. B.A. er, b.s. er H.A. er placeres på trin på baggrund af den enkeltes anciennitet jf. 5. 2, 3, 8 9 Stk. 5. Nasteruddannede iflg. 1 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, på ennitet jf. 5. indpiaceres på løntrin 4, 5, baggrund af den enkeltes anci Stk. alene 6. grundiør Timelønnede med en med under 15 timesats, der beregnes arbejdstimer pr. uge aflønnes s 12/2080 af den månedlige 1 på fuldtid jf. stk. 1. Tirnelønnede indpiaceres pâ bag grund den enkeltes anciennitet jf. 5. Anciennitet i henhold master 4, 5 Anciennitet stk. 3 5 regnes efter kandidat, eller bacheloralder, dvs, det antal år den ansatte efter bestået masterprram eller kandidat eller bacheloruddannelse har været beskæftiget med arbejde, betinget af den pågældendes ud dannelse, i eller uden for det offentliges tjeneste, idet eventuel tvungen militært jeneste medtages ved beregningen. Stk. 2. Ancienniteten rundes opad et helt antal måneder. Stk. 3. Ancienniteten regnes tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen. For kandidater kan cienniteten af vejleder d afhandling er afleveret følge. regnes fra det tidspunkt, hvor der foreligger censor underskrevet erklæring vil blive godkendt, med at en en an afsluttende bestået eksamen Stk. samen, 4. Bachelorer, s på bachelorer, jf. ter, jf. 4, stk. s under deres ansættelse består kandidatek dette tidspunkt er indplaceret i lønskalaen for 4, 3, stk. 4, indplaceres i lønskalaen for kandida på nærmeste højere løntrin næste løntrin efter i års ansættelse. med oprykning Side 6 af 51

7 (jurister Afsnit 3. okorier) Stk. 5. Bachelorer, s under deres ansættelse består masterpro grammet Master i Offentlig Administration i Grønland på 90 ECIS point, s pa dette tidspunkt er indplaceret på løntrin i løn skalaen for bachelorer, iflg. 4, stk. 4, indolaceres i lønskala en for masteruddannede, iflg. 4, stk. 5, på nærmeste højere løn trin med oprykning næste løntrin efter 1 års ansættelse. Stk. 6. Fuld lør.anciennitet ootjenes ved mindst 15 timers beskæf tigelse or. uge. Ved en beskæftigelsesgrad under 15 timer pr. uge optjenes halv lønanciennitet. Stk. 7. Ansatte på timebasis indplaceres i lønskalaen for timeløn nede, iflg. 4, stk. 6, på baggrund af den pågældendes dokumente rede anciennitet på ansættelsestidsounktet jf. stk. 1. Stk. 8. Hvor forholdet taler derfor, kan der mellem overensk stens parter træffes aftale fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Kap. 4. Tillæg 6 Tillæg særlig sling Ved ansættelse/ arbejde i en sling, der i arbejdsmæssig, admi nistrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særsling, at den ikke fattes af de almindelige forud sætninger for de i 4 nævnte lønninger, træffes der mellem over enskstens parter aftale læg lønnen, se protokollat anvendelsesrådet for 6 læg. Stk. 2. Overenskstens parter delegerer forhandlingskpetencen de decentrale parter (den lokale ledelse forrnanden/ næst formanden i. DJØFs Fællesklub i Grønland) i enkelte fælde, se protokollat anvendelsesrådet for 6 læg. Stk læg kan deles varigt eller for en tidsbegrænset periode /2013. side 7 af 51

8 (jurister Afsnit J. økoner) Stk. 4. Special chefkonsulenter kan ikke ydes læg efter denne bestemmelse. Såfremt en medarbejder udnævnes special eller chefkonsulent erstattes et eventuelt delt special eller chefkonsulentlægget, uanset forhandlet centralt eller decentralt. 6 6 læg af lægget er Stk. 5. Forhandling 6 efter, at der er fremsat anmodning terne jf. stk læq skal oåbeovndes senest 4 uger forhandling fra en af par Stk. 6. Tillægget er ikke pensionsgivende, medmindre lægget an drager ,00 kr. årligt (3.562,50 kr. pr. måned) eller der over. Pensionsbidragene indbetales under forudsætning af, at den valgte pensionsordning opfylder de i ser. 12 stk. 1 nævnte betingel 7 Fastholdelseslæg Den ansatte ydes et ikke pensionsgivende fastholdelseslæg, når den pågældende har været ansat i sammenlagt 10 måneder i henhold overensksten. Stk. 2. Oprykning lægstrin 2 sker efter sammenlagt 24 måne ders ansættelse i henhold overensksten. Derefter rykkes højere trin hver 12. måned. Stk. 3. Ved ansættelse inden for et arbdsråde forstås ansæt telse: a) i Naalakkersuisuts centraladministration, b) i kmunerne, c) i én af Selvstyrets institutioner, d) hos andre offentlige arbejdsgivere i Grønland, eller e) inden for flere af de under a) d) nævnte ansættelsesråder eller anden lznanciennitetsgivende sling i Grønland, når arbejdsgiveren efter en konkret vurdering finder, at der er væsentlig lighed mellem pågældendes nuværende arbejdsopgaver pågældendes arbejdsopgaver i henhold tidligere ansæt telsesforhold. Side B af 51

9 Stk. 4. Fastholdelseslæggene ydes med (jurister følgende beløb: Afsnit J. økoner) Tillægstrin anciennitet Beløb i kr. pr. måned I måneder 2.153,09 år 2.559,09 år 3.281,63 år år 4.114,26 år 4.462,26 år 5.042,26 følgende år 5.856,58 8 Rådighedst ii læg Til ansatte, der varetager administrativt arbejde s dighedstjeneste ydes et ikke pensionsgivende rådighedslæg. har rå Stk. 2. Undervisere ydes ikke rådighedslæg. Stk. 3. Rådighedslægget udgør følgende beløb: Tillægstrin anciennitet Beløb i kr. pr. måned måneder 1.884,41 år 2.188,47 år 2.492,55 år 2.674,99 år 2.857,44 år 3.039,88 følgende år 3.465,59 Stk. 4. den for Rådighedslægget dækker merarbejde i ind hvert kvartal. 25 timer in Stk. 5. følger ved didater, nede. Anciennitet inden for den i stk. ny 4, ansættelser lønancienniteten i stk. 4 for bachelorer 3 4 anførte lægsskala stk. 4, 5 stk. 3 for kan for masteruddan Side 9 af 51

10 (j ;rister Afsrit 3. økoner) Stk. 6. Bachelorer, s under deres ansættelse består rnasterpro gramrnet Master i Offentlig Administration i Grønland eller kan didateksamen, beholder samme anciennitet inden for den i stk. 3 anførte lægs skala, s de ha- de ved ansættelsen s bachelor. Ancienniteten inden for den i stk. 3 anførte lægsskala Vi i sådanne fælde være højere end den ansattes lønanciennitet inden for kandidatskalaen iflg. 4, stk. 3 eller skalaen for masterud dannede jf. 4 stk Andre læg Ansatte i slinger s adjunkter lektorer ved Ilisinatusarfik fattes af det ti enhver tid gældende protokoflat aftale af 2. maj 1988 det videnskabelige personale ved Ilisimatusarfik eller aftale slingsstruktur for undervisere forskere på Ilisimatusarfik af den 1. november Stk. 2. Ansatte, der er institutledere ved :lisimatusarfik, ydes et årligt ikke pensionsgivende læg på ,00 kr. (2.500,00 kr. pr. måned). Stk. 3. Ansatte, der er ansat s undervisere på socialrådgiver uddannelsen, de gymnasiale uddannelser, Universitetet, erhvervs skoler, handelsskoler brancheskoler m.fl. ydes et pensionsgi vende undervisningslæg på :.788,51 kr. pr. måned. illægget ydes forholdsmæssigt for deltidsansatte. Stk. 4. Til ansatte med ph.d. grad ydes et årligt pensionsgivende læg på ,12 kr. (1.788,51 kr. pr. måned). Stk. 5. Ph.d. stipendiater ydes et årligt pensionsgivende læg å ].8.540,D0 kr. (1.545,00 kr. pr. måned). :6.40/446/2013. Side 10 af 51

11 Ansatte, der er ansat nelsen, Universitetet, skoler, handelsskoler 10 Arbejdstidsregler for undervisere s de (jurister Afsnit j. okononer) undervisere på socialrådgiver uddan gymnasiale uddannelser, erhvervs brancheskoler m.fl. følger de arbejds tidsregler, der enhver tid er gældende for det pågældende uddannelsessted. Kap. 5. Merarbejde 11 Merarbejde Arbejdet skal rettelægges således, at merarbejde så vidt muligt undgås. Stk. 2. Merarbejde, der efter særlig ordre har været ning for den forsvarlige varetagelse af tjenesten på lørdage samt på stens 8, stk. søn merarbejdstimer samtidig 4 nævnte timetal med, en s helligdage, nedsætter det i med uden for rådighedsforpligtelsen jf. stk. forudsæt udføres overensk det faktisk erlagte antal at merarbejdet opgøres 4 7. godtgøres Stk. 3. Til ansatte, der oppebærer rådighedslæg, se kun forpligtelsen fra den :<an godtgcrel ydes, såfremt det samlede merarbejde overstiger rådigheds 1. time med 10 ud tir.er. I disse fælde godtgøres over rådighedsforpligtelsen. Stk. 4. Godtgørelsen for merarbejde ydes så vidt muligt i form af afspadsering. Afspadseringen fastsættes præsterede merarbejde med læg på 50 * samme tid. varighed s det Stk. 5. Sådan afspadsering bør normalt være delt den ansatte inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, da gen af kalenderåret. merarbejdets fang er opgjort, senest ved udgan Stk. 6. Meddelelse afspadsering gives den ansatte varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. med passende Side 11 af 51

12 under (jurister Afsnit J. zkcnoner) Stk. 7. Såfremt afspadsering ikke kan gives, godtgøres nerarbejdet ned betaling på grundlag af en timesats, der beregnes s 1/2080 af den pågældendes tuelle læg efter indgår læg efter årlige løn efter overenskstens rådgivere chefkonsulenter overenskstens 4 samt even 6, Endvidere protokollater specialkonsulenter/senior lige i beregningen af merarbejds betaling. Den beregnede timesats lægges 50 %. Der bortses ved fra det i stk. 4 nævnte Stk. 8. Godtgørelse der er beordret kendt efter læg her i forbindelse med afspadsering. stk. 4 7 kan kun ydes for merarbejde, kontrolleret, eller tjenestefordeling eller for den forsvarlige varetagelse af de med tjenstlige pligter. s er del af en forud god i øvrigt har været en forudsætning slingen forbundne Stk. 9. Forpligtelsen merarbejde fatter rrerarbejde i delse med de arbejdsopgaver, der er knyttet ling, hvad enten merarbejdet udføres på eller andre steder. den enkelte tjenestestedet, forbin s i hjemmet Kap. 6. Pensionsbidrag S bidrag 12 Pensionsbidrag indbetaling heraf den overenskstansattes pensionering betaler bejdsgiveren 10 % af den i 4 nævnte grundløn. Endvidere bage holder arbejdsgiveren i den pågældende løn et beløb på 5 % af den samme løn. Pensionsbidragene indbetales ar forudsætning af, at den pågældende afgiver de fornødne helbredsoolysninger bejdsgiveren efter syn ning, drag ning. Jurist økonforbundets Pensionskasse anvisning af pensionskassen af eller en under forsikringsrådets staenae nenslonsåcasse eller rorsikringsmæssig pensonsord s giver adgang en offentlig eller ar overførsel af de indbetalte pensionsbi en under syn stående pensionsord Stk. 2. Stk. 1 finder svarende anvendelse for pensionsgivende læg i henhold overensksten. Side 12 af 51

13 (jurister Afsnit 3. okononer) Stk. 3. Såfremt 40 stk. i en kandidat ved overenskstansættelsen er fyldt år, kan der efter aftale tilbageholdes et beløb på stk. 2 nævnte løndele. I B % af de øvrigt er der adgang for den ansatte at vælge at betale et forhøjet pensionsbidrag efter aftale med pensionskassen. i Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår Der Danmark Til ydes bohaveflytning eller i Grønland 3 fratrædelsesfrirejser trædelsesfrirejse mellen bopælen i tjenestestedet, såfremt der ifølge slingsopslaget anvises bolig eller er pligt at bebo egent lig tjenestebolig, jf. 18, stk. 1, a) c) Stk. 2. Hvor der ikke er anvist personale eller tjenestebolig iflg. slingsopslaget, kan der efter aftale mellem medarbejder den ansættende enhed ydes trædelsesfrirejse /eller flytning mellem bopælen i det. Danmark eller i Grønland bohave tjenesteste Stk. 3. Der kan konkret indgås aftale enhed for overensksterne i Grønland med, den ressortansvarlige at der ydes fra trædelsesfrirejse samt bohaveflytning et andet land end Dan mark jf. stk Stk. 4. I de fælde hvor der ikke anvises personale eller nestebolig den ansatte iflg. slingsopslaget, bohaveflytning iflg. stk. vakantindkvartering, opmagasinering 2, men tje der ydes afholder arbejdsgiver ikke udgifter mv. Stk. 5. Hvis der er ydet trædelsesrejse iflg. stk. 1 2 der fratrædelsesfrirejse fra tjenestestedet bopælen ved: a) b) Den Fratræden, såfremt der er forløbet mindst ansættelsen. 3 år siden ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle dermed ligeslede opnår retten frirejse. ydes eller side 13 af 51

14 (jurister Afsnit.3. økor.oner) ø) d) Ved e) Ved Fratræden ved oensionering. afskedigelse. aftale ar. frirejse efter Forsøgsordning karriereplanlægr.ing opnas fratrædelses 2 års ansættelse i henhold karriereplanlægning jf. bilag 2. Stk. 6. Retten den ansattes ægtefælle 18 år, s fratrædelsesfrirejse fatter lige eller dermed ligeslede indgår i den ansattes husstand. se skal så vidt muligt foretages samlet. En børn under sådan familiefrirej Stk. 7. Retter. kan ikke overdrages. ikke. Er... fratrædelsesfrirejse er personlig eventuel ikke udnyttet frirejse godtgøres Stk. 8. Retten fratrædelsesfrirejse bohaveflytning skal ud nyttes i umiddelbar knytning fratrædelsen, ellers bortfal der retten her. Stk. 9. Ved udnyttelse af arbejdsgiveren anviste transportmiddel anvendes. fratrædelsesfrirejse skal det af Stk. 10. rigsflyvning i I fælde, hvor atlantbillet lige inkluderer Danmark, inden godtgøres alene dokumenterede udgifter billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen lufthavnen retur. I provins andre fælde godtgøres udgifter bil ligste, offentlige transportmiddel mellem bopæl havn retur. Kastrup Luft Stk. 11. Eventuelle udgifter i forbindelse afholdes af den ansatte selv. med ophold i København Stk. 12. Ved alene dokumenterede udgifter middel mellem bopæl fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres med tjenestested billigste offentlige transport vendt. Side 14 af 51

15 fattet I rrlt forbindelse med 14 Fri befordring af bagage frirejser, if. medtages saaan nagae, s rejsehjene_en for ret vederlagsfrit at medbringe. Afsnit J. (itristerckcnoner) 13 35, kan der vederlags rrlrejsen glver Ved ansøgt fra bopælen eller beordret det ny 5 Frirejse i forflyttelse tjenestested. Grønland i Grønland ydes frirejse Under satte 16 Rejseforsikring (rejseulykkes bagageforsikring) rejser i medfør af overenskstens bestemmelser er den men ikke eventuel familie gældende bestemmelser kollektiv af de rejseforsikring. enhver an tid Stk. 2. Ansatte, s via ægtefælle ret ti_ ferefr_rejse, enhver tid er u-der eller dermed ferefr_rejser gældende bestemmelser kollektiv ligeslede otfattet af de rejseforsikring. opnår Stk. 3. Ved rejseforsikring feriefrirejser er den ansatte alene fattet af en på destinationer i Grønland samt på den direkte rute mellem tjenestestedet i Grønland København. 17 Flyttegodtgørelse, herunder Der ydes flyttegodtgørelse efter flytteforsikring de regler, der gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 20. eller april enhver tid kmunernes 1998 mellem Grønlands Landsstyre NAK (NAL. c :, ). Når der mellem Naalakkersuisut Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) indgås punktet. aftale på rådet, vil denne være gældende fra aftale tids Side 15 af 51

16 (jurister tcsnit J. økoner) 18 Boliger I slingsopsiag angives følgende vedrørende bolig: a) At der anvises bolig efter de enhver tid på stedet gæl dende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der slingen er pligt at bebo egentlig tjene stebolig. Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, a) betales husleje efter de enhver tid gældende regler boligbetaling i Selvstyrets kmunernes ejendme i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet følge, vil der ikke blive slet yderligere bolig rådighed. Stk. 3. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c) betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selv styres kmunernes tjeneste i Grønland enhver tid gældende regler, for tiden aftale af 14. december 1968 mellem Det offentli ge Aftalenævn blandt andet Akademikernes Centralorganisation (NAL. C I, 5 1 9). Når der mellem Naalakkersuisut Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) indgås aftale på rådet, vil den ne være gældende fra aftaletidspunktet. 19 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, natlæg udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland efter de regler, der enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres eller kmunernes tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 11. marts 1986 mellem Det offentlige Aftalenævn blandt andet Akadernikernes Centralorganisation (NAL. C I, ) Når der mellem Naalakkersuisut Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) indgås aftale på rådet, vil denne være gældende fra aftaletidspunktet. side 16 af 51

17 20 Vikarer For vikaransættelser af en periode af ikke over 5 linoer, der er gende: klassificeret i lønramme 31 a) Ansættelse aflønning finder sted Afsnit 3. ( ;rister zkcncner) måneder i s cc derunder gælder efter føl overensksten mel lem Finansministeriet Danmarks Jurist Økonforbund, b) der ydes en personlig frirejse fra bopæl Grønland bage i forbindelse med c) der kan fragtfrit Grønland bage medtages op ansatte vil stemmelser bagageforsikring) tjenestestedet vikariatet, fra Royal Arctic Lines plads i Ålborg være fattet af de kollektiv rejseforsikring 100 kg bagage, den enhver tid gældende (rejseulykkes be i Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie særlige pligter Der gives tjenestefrihed 21 Tjenestefrihed fridage Grønlands Selvstyres kmunernes regler. efter tjeneste de for tjenestemænd i i Grønland gældende Bestemmelser fridage er for tiden optaget i aftalen af 29. september 1999 mellem Grønlands Landsstyre Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), NAL. C I, Der gives hverv ligt efter 22 Offentlige hverv ret tjenestefrihed den enhver tid varetagelse af offentlige gældende bekendtgørelse bud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god muligt. 23 Der kan ydes land, Danmark Frihed tjenestefrihed eller med løn øvrige udland. efteruddannelse borger tid efteruddannelse i Grøn s Stk. 2. Der kan hvert år ydes frihed med løn umiddelbar knytning ler i forbindelse med afholdelse af godehavende tjenesterejse. efteruddannelse i ferie el Side 17 af 51

18 (jurister Afsnit J. økoner) Stk. 3. Det er en forudsætning for at yde ansatte den talte fri hed efteruddannelse, at uddannelsens art varighed dokumen teres, at den talte tjenestefrihed kan indpasses i det almin delige arbejde hos arbejdsgiveren. Stk. 4. Muligheder for kpetenceudvikling er nærmere, men ikke udtømmende, beskrevet i bilag I. 24 Nære pårørendes alvorlige sygd /eller død begravelse I fælde af nære pårørendes alvorlige sygd /eller død be gravelse har den ansatte ret fri rejse tjenestefrihed med løn efter de enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres kmunernes tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 27. maj 1993 mellem Grønlands Landsstyre NAK (NAL. I, ). Når der mellen Naalakkersuisut Akademikernes Sam C menslutning i Grønland (ASG) indgås aftale på rådet, vil denne være gældende fra aftaletidspunktet. 25 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives den ansatte adgang tjenestefrihed uden løntab pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet lader det, d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 26 Ferie, feriegodtgørelse særlig feriedage Den ansatte har ret årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. ld af 12. november 2D01 ferie. Side 18 af 51

19 (jurister?f 5it J. ckononer) Stk. 2. For ansatte, der i henhold landstingslovens 2 vælger ferie med 2.4, ferieaodtoørelse i stedet for ferie ned løn, stk. :raarages løn ror aet antal cage, aer afnoloes rene. Lønnen pr. time beregnes s 1/2080 af årslønnen. Stk. 3. Når det af tjenstlige grunde pålægges den ansatte at holde hovedferien uden for perioden denne del af ferien med 1/5, 2. maj s fcrlængelsen ydes sædvanlig løn. 30. september, forlænges rundes opad hele dage. Under Stk. 4. S led i overenskstfornyelsen 2013 der var ansat i henhold overensksten før ret at afholde 5 vi: medarbejdere, 1. januar særlige feriedage i ferieåret have Stk. 5. afholder deres i ferieloven. Medarbejdere ansatte efter 5 den 1. januar 2013 særlige feriedage i overensstemmelse optjener med reglerne Stk. 6. Særlige feriedage, s løb eller ved fratræden, bortfalder. ikke er afviklet ved ferieårets ud Der udbetaling af ikke afviklede særlige feriedage, aftales overførsel af efterfølgende ferieår. de kan ikke aftales kontant der kan ikke ikke afviklede særlige feriedage det Stk. 7. Særlige feriedage kan afvikles før ferie, der er optjent i henhold ferieloven. hvilke dage, der afvikles vikles s Den s ansatte har pligt at meddele, særlige feriedage ferie optjent i henhold ferieloven. hvilke, der af Den ansatte skal iagttage tavshed 27 Tavshedspligt med hensyn den ansatte i medfør af sin sling bliver bekendt de forhold, med, :çemeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver s hvis reskrevet af den foresatte jf. sagsbehandlingslovens bestemmelse tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke tjenesten. med fo udtrædelse af Side 19 af 51

20 (jurister Afsnit økoner) Kap. 9. Lønudbetaling Løn Udbetaling af løn 28 indbetaling af pensionsbidrag læg udbetales månedsvis bagud. Samtidig ned udbetaling af løn indbetaler vedkmende arbejdsgiver såvel sit s den an sattes pensionsbidrag pensionskassen eller pensionsordningen, jf. 12. Stk. 2. s Løn m.v. anvises ved hver nåneds slutnino det påhviler den ansatte at udpege i et pengeinstitut i land eller i Danmark. 29 Graviditet, barsel Ansatte har ret fravær fra arbejdet af graviditet, barsel hver tid gældende Inatsisartutlov nr. ret orlov. adoption med en lznkonto, Grør. sædvanlig løn på grund adoption, når der i henhold den en 14 af 7. december 2009 er Stk. 2. Nærværende oversigt angiver ret fravær graviditet fødsel af ét barn**: Moderen Faderen med løn ved 1 dage for fødsel (gravidtets 15 uger efter fødsel (barselsor lov) lov)* 17 uger forældreorlov** 3 17 uger efter fødsel (fædreor uger forældreorlov** * Faderen skal afholde fødslen. sin ** Forældreorloven kan kan ikke afholde *** Ved af to moderens orlov uger 21 uger. forældre fra fødsel fra fædreorlov fordeles frit ml. indenfor de forældrene, forældreorlov samtidig. eller flere samtidigt fødte første 15 uger men begge børn forlænges 19 uger forældreorlover. forlænges efter Side 20 af 51

21 30 (jurister Løn under sygd, militært jeneste samt efter].øn Arsnit.j. økoner) Reglerne i fur.ktionærloven løn under fravær pâ grund af sygd afskedigelse s følge af sygd (jf. d overenskstens 33, stk. i) indkaldelse militærtjeneste samt efterløn, finder an vendelse for de i henhold denne overenskst ansatte jurister universitetsøkoner m.v. Stk. 2. Det hensles arbejdsgiveren, at ansatte, der er ble vet afskediget på grund af sygd, genansættes, når de pågældende på ny er blevet tjenestedygtige, forholdene i øvrigt siger det. 31 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstat ningsregler for sådanne ejendele hørende den ansat eller dennes familie, der mistes eller beskadiges under tjenesten i Grønland herunder rejser, i fra Grønland. 32 Konstitution i tjenestemandssling Til en overenskstansat, der med henblik på eventuel senere tje nestemandsansættelse konstitueres i en tjenestemandssling, ydes der ud over den overenskstmæssige løn et ikke pensionsgivende læg, der beregnes s forskellen mellem den løn, inkl, generelt særligt læg, han ville opnå ved ansættelse s tjenestemand på prøve, den udbetalte løn inkl, eventuelle læg, men ekskl. pensionsbidrag. Under en sådan konstitution kan der ydes tjeneste frihed uden løn i ind 1 år fra den hidtidige sling, uanset konstitutionen finder sted hos en anden arbejdsgiver. Stk. 2. Såfremt en overenskstansat konstitueres i en chefs ung i lønramme 36 eller højere lønramne ( midlertidig tjeneste i højere sling ), såfremt denne konstitution varer over 15 da ge i sammenhæng, ydes der den ansatte for hele perioden et ik ke pensionsgivende læg, der beregnes s forskellen mellem den løn, inkl, generelt særligt læg, den pågældende ville opnå side 2: af 51

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne 2014-2017 Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelse... 3 3. Udbetaling af løn... 4 4. Lønbestemmelser... 4 5.

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst. Akademikere i KL

Overenskomst. Akademikere i KL Overenskomst Akademikere i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013 Overenskomst for Akademikere i KL mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere