NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II"

Transkript

1 (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands Selvstyre kmunerne Indhoidsfortegnelse Kap. 1 2 Kap. 3 Kap. 4 5 Kap Kap. 11 Kap Ansættelse Overenskstens Ved 2. råde ansættelsens begyndelse.. Arbejdstid Arbejdstid 3. C-rundiøn Grundløn Anciennitet 4. Tillæg anciennitetsbe Tillæg særlig sling... Fastholdelseslæg Rådigheds Andre læg læg Arbejdstidsregler for undervi 5. Merarbejde Merarbejde Pensionsbidrag Pensionsbidrag 6. Kap Kap. 8. indbetaling Særlige ansættelsesvilkår.. Til Fri befordring af bagage fracrædelsesfrirejser. Rejseforsikring (rejseulykkes stemmeiser sere heraf. n.v bagageforsikring Flytteaodtgørelse, herunder flytteforsikring Boliger Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, natlæg Vikarer udstyrsgodtgørelse Tjenestefrihed, ferie særlige pligter Side Side 1 af 51 -

2 Nære Kap Løn Kap Kap Tjenestefrihed Offentlige hverv Frihed efteruddannelse pårørerdes alvorlige /eller Tjenestefrihed ved barns første sygedag Ferie, feriegodtgørelse Tavshedspligt Lønudbetaling Udbetaling af løn Graviditet, barsel under Erstatning sygd, særlig feriedage (jurister indbetaling af pensionsbidrag adoption militærtjeneste samt efterløn Konstitution i tjenestemandssling 10. Ar.sættelser.s ophør Ansættelsens ophør Afskedigelsesnæw- 11. Overgangsregler Overgangsregler for jurister m.v. ansat pr. 31. marts økoner) sygd død begravelse overenskstens gyldighedsperiode. universitetsokoner Overgangsregler vedrørende Feriefrirejser for jurister 1991 universitetsøkoner m.v. ansat i perioden 31. deoember Overgangsregler Overgangsregler for jurister april læg m.v. ansat pr. 31. marts Dverenskstens gyldighedsperiode universitetsøkoner Bilag 1. Hensigtserklæring vedrørende anvendelsesrådet for 23 Bilag 2. Forsøgsordning frihed efteruddannelse karriereplanlægning Protokollat anvendelsesrådet for 6 læg Protokollat løn under Grønlands Selvstyre Protokollat løn under Grønlands Selvstyre ansættelsesvilkår for specialkonsulenter kmunerne 35 ansættelsesvilkår for chefkonsulenter kmunerne 37 Protokollat under tjenesterejse retningslinjer for medregning af rejsetid s fridage under tjenesterejse arbejdstid, afholdelse af 39 Aftale løn ansættelsesvilkår for jurister universitetsøkoner m.fl., der ansættes direktionssekretær borgmestersekretær s ministersekretær, 41 Aftale lidsreoræsentanter Ramrneaftale seniorordninger 49 Side 2 af 51

3 Af i (j-rister økconer) Kap. 1. Ansættelse a) Denne overenskst fatter: Juridiske kandidater 1 Overenskstens råde handelsjurister, herunder: cand. polit. cand. merc. aud. cand. scient. cand. oecon. cand. merc. dat. cand. scient. oecon. adm. cand. samt. cand. merc, int, cand. scient. pol. cand. ragot. cand. merc. jur. cand. rer. soc. cand. mag. adm. pol. cand. merc, nat. cand. techn. soc. scient. soc cand. jur. cand. scient. soc Cand. act. er i andre slinger end underviser slinger, cg forsker Cand. cornm. er med ikke er gymnasielærerfag, samfundsvidenskabeligt overbygningsfag, der Cand. Merc.ér, herunder kandidater, der har bestået den er hvervsøkoniske kar.didateksamen i henhold Køl, anordning at 15. april 1969 eller senere eksamensordning, b) Den administrative eksamen ved Roskilde Universitetscenter (.E) i henhold Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 17. december 1986, 995 at c) Den center se nr. administrative dataliuddannelse (AAD) 63 at på Roskilde Universitets i henhold Undervisningsministeriets bekendtgørel 8. februar 1987 d) 3achelorer, s riets bekendtgørelse nr. i henhold t±1 i at 29. juni at ovennævnte kandidatuddannelser eller ved i Undervisningsministe 2010 en efter 3 års studier højere uddannelses institution særligt rettelagt uddannelse har erhvervet 3.S. eller H.A. B.A, e) Bachelorer, der har taget at anvendelsesrådet for denne overenskst en akademisk bacheloruddannelse fattet s har bestået Side 3 af 51

4 (jurister Afsnit 3. økoner) masterprramrnet Master i Offentlig Administration i Grønland på 90 ECIS point, der ansættes i Grønlands Selvstyres, :terunder A/S 3oligselskabet INI, Tele Greenland A/S kmunernes tjeneste. Stk. 2. I ganske særlige fælde, hvor medarbejderens uddannel sesmæssige baggrund ikke er fattet af stk. 1, kan ansættelse ef ter forhandling mellem overenskstparterne ske i henhold den ne overenskst, såfremt medarbejderens uddannelsesmæssige /eller erhvervsmæssige baggrund taler herfor. Stk. 3. Overensksten fatter ikke tjenestemænd pensionerede tjenestemænd fra stat, Selvstyre, kmuner eller koncessionerede virksheder. Stk. 4. Ansatte over 70 år er ikke fattet af overensksten. 2 Ved ansættelsens begyndelse Ved ansættelse efter denne overenskst sendes kopi af ansættel sesbrevet DJØF Fællesklub i Grønland. stk. 2. Ansatte, der ansættes fra Danmark, er på begæring forplig tet i forbindelse ned trædelsen at deltage i kurser. Hvis den pågældende s følge heraf nødsages at skifte bopæl, ydes fri kost li eller dagpenge efter de for tjenestemænd i Dan mark gældende regler. Herudover refunderes rejseudgifter med bil ligste, offentlige befordringsr.iddel. Kap. 2. Arbejdstid 3 Arbejdstid Den i 4 fastsatte løn forudsætter fuldtidsbeskæftigelse, sva rende normalt 40 timer ugentlig, der normalt placeres på ugens 5 første dage /446/2013. side 4 af 31

5 Afsnit J. (jurister økoner) Stk. 2. For kandidater med deltidsbeskæftigelse reduceres lønnen i forhold den nedsatte arbejdstid. Ved betaling af mertid for deltidsbeskæftigede op 40 timer pr. uge, indbetales pensions bidrag i henhold 12, stk. 1. Stk. 3. Ved ansættelse i henhold stk. 2, kan der, hvor for holdet taler derfor, mellem overenskstens parter træffes konkret aftale øvrige vilkår for deltidsansættelsen. Kap. 3. Grundløn anciennitetsbestemmelser n.v. 4 GrundJ.øn Den ansatte aflønnes i henhold anciennitet med følgende beløb i kroner pr. måned: Løntrin 1. april 1. april 1. april 1. april , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Stk. 2. Den ansatte følger et forløb på skalaen, således at pågæl dende efter 1 år rykker op på næste trin, jf. stk side 5 ef 51

6 Stk. 3. Kandidater placeres 14, 15, 16, på trin tå baggrund af (jurister 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, den Afszit J. ckononer) enkeltes anciennitet jf. Stk. 4. B.A. er, b.s. er H.A. er placeres på trin på baggrund af den enkeltes anciennitet jf. 5. 2, 3, 8 9 Stk. 5. Nasteruddannede iflg. 1 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, på ennitet jf. 5. indpiaceres på løntrin 4, 5, baggrund af den enkeltes anci Stk. alene 6. grundiør Timelønnede med en med under 15 timesats, der beregnes arbejdstimer pr. uge aflønnes s 12/2080 af den månedlige 1 på fuldtid jf. stk. 1. Tirnelønnede indpiaceres pâ bag grund den enkeltes anciennitet jf. 5. Anciennitet i henhold master 4, 5 Anciennitet stk. 3 5 regnes efter kandidat, eller bacheloralder, dvs, det antal år den ansatte efter bestået masterprram eller kandidat eller bacheloruddannelse har været beskæftiget med arbejde, betinget af den pågældendes ud dannelse, i eller uden for det offentliges tjeneste, idet eventuel tvungen militært jeneste medtages ved beregningen. Stk. 2. Ancienniteten rundes opad et helt antal måneder. Stk. 3. Ancienniteten regnes tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen. For kandidater kan cienniteten af vejleder d afhandling er afleveret følge. regnes fra det tidspunkt, hvor der foreligger censor underskrevet erklæring vil blive godkendt, med at en en an afsluttende bestået eksamen Stk. samen, 4. Bachelorer, s på bachelorer, jf. ter, jf. 4, stk. s under deres ansættelse består kandidatek dette tidspunkt er indplaceret i lønskalaen for 4, 3, stk. 4, indplaceres i lønskalaen for kandida på nærmeste højere løntrin næste løntrin efter i års ansættelse. med oprykning Side 6 af 51

7 (jurister Afsnit 3. okorier) Stk. 5. Bachelorer, s under deres ansættelse består masterpro grammet Master i Offentlig Administration i Grønland på 90 ECIS point, s pa dette tidspunkt er indplaceret på løntrin i løn skalaen for bachelorer, iflg. 4, stk. 4, indolaceres i lønskala en for masteruddannede, iflg. 4, stk. 5, på nærmeste højere løn trin med oprykning næste løntrin efter 1 års ansættelse. Stk. 6. Fuld lør.anciennitet ootjenes ved mindst 15 timers beskæf tigelse or. uge. Ved en beskæftigelsesgrad under 15 timer pr. uge optjenes halv lønanciennitet. Stk. 7. Ansatte på timebasis indplaceres i lønskalaen for timeløn nede, iflg. 4, stk. 6, på baggrund af den pågældendes dokumente rede anciennitet på ansættelsestidsounktet jf. stk. 1. Stk. 8. Hvor forholdet taler derfor, kan der mellem overensk stens parter træffes aftale fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Kap. 4. Tillæg 6 Tillæg særlig sling Ved ansættelse/ arbejde i en sling, der i arbejdsmæssig, admi nistrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særsling, at den ikke fattes af de almindelige forud sætninger for de i 4 nævnte lønninger, træffes der mellem over enskstens parter aftale læg lønnen, se protokollat anvendelsesrådet for 6 læg. Stk. 2. Overenskstens parter delegerer forhandlingskpetencen de decentrale parter (den lokale ledelse forrnanden/ næst formanden i. DJØFs Fællesklub i Grønland) i enkelte fælde, se protokollat anvendelsesrådet for 6 læg. Stk læg kan deles varigt eller for en tidsbegrænset periode /2013. side 7 af 51

8 (jurister Afsnit J. økoner) Stk. 4. Special chefkonsulenter kan ikke ydes læg efter denne bestemmelse. Såfremt en medarbejder udnævnes special eller chefkonsulent erstattes et eventuelt delt special eller chefkonsulentlægget, uanset forhandlet centralt eller decentralt. 6 6 læg af lægget er Stk. 5. Forhandling 6 efter, at der er fremsat anmodning terne jf. stk læq skal oåbeovndes senest 4 uger forhandling fra en af par Stk. 6. Tillægget er ikke pensionsgivende, medmindre lægget an drager ,00 kr. årligt (3.562,50 kr. pr. måned) eller der over. Pensionsbidragene indbetales under forudsætning af, at den valgte pensionsordning opfylder de i ser. 12 stk. 1 nævnte betingel 7 Fastholdelseslæg Den ansatte ydes et ikke pensionsgivende fastholdelseslæg, når den pågældende har været ansat i sammenlagt 10 måneder i henhold overensksten. Stk. 2. Oprykning lægstrin 2 sker efter sammenlagt 24 måne ders ansættelse i henhold overensksten. Derefter rykkes højere trin hver 12. måned. Stk. 3. Ved ansættelse inden for et arbdsråde forstås ansæt telse: a) i Naalakkersuisuts centraladministration, b) i kmunerne, c) i én af Selvstyrets institutioner, d) hos andre offentlige arbejdsgivere i Grønland, eller e) inden for flere af de under a) d) nævnte ansættelsesråder eller anden lznanciennitetsgivende sling i Grønland, når arbejdsgiveren efter en konkret vurdering finder, at der er væsentlig lighed mellem pågældendes nuværende arbejdsopgaver pågældendes arbejdsopgaver i henhold tidligere ansæt telsesforhold. Side B af 51

9 Stk. 4. Fastholdelseslæggene ydes med (jurister følgende beløb: Afsnit J. økoner) Tillægstrin anciennitet Beløb i kr. pr. måned I måneder 2.153,09 år 2.559,09 år 3.281,63 år år 4.114,26 år 4.462,26 år 5.042,26 følgende år 5.856,58 8 Rådighedst ii læg Til ansatte, der varetager administrativt arbejde s dighedstjeneste ydes et ikke pensionsgivende rådighedslæg. har rå Stk. 2. Undervisere ydes ikke rådighedslæg. Stk. 3. Rådighedslægget udgør følgende beløb: Tillægstrin anciennitet Beløb i kr. pr. måned måneder 1.884,41 år 2.188,47 år 2.492,55 år 2.674,99 år 2.857,44 år 3.039,88 følgende år 3.465,59 Stk. 4. den for Rådighedslægget dækker merarbejde i ind hvert kvartal. 25 timer in Stk. 5. følger ved didater, nede. Anciennitet inden for den i stk. ny 4, ansættelser lønancienniteten i stk. 4 for bachelorer 3 4 anførte lægsskala stk. 4, 5 stk. 3 for kan for masteruddan Side 9 af 51

10 (j ;rister Afsrit 3. økoner) Stk. 6. Bachelorer, s under deres ansættelse består rnasterpro gramrnet Master i Offentlig Administration i Grønland eller kan didateksamen, beholder samme anciennitet inden for den i stk. 3 anførte lægs skala, s de ha- de ved ansættelsen s bachelor. Ancienniteten inden for den i stk. 3 anførte lægsskala Vi i sådanne fælde være højere end den ansattes lønanciennitet inden for kandidatskalaen iflg. 4, stk. 3 eller skalaen for masterud dannede jf. 4 stk Andre læg Ansatte i slinger s adjunkter lektorer ved Ilisinatusarfik fattes af det ti enhver tid gældende protokoflat aftale af 2. maj 1988 det videnskabelige personale ved Ilisimatusarfik eller aftale slingsstruktur for undervisere forskere på Ilisimatusarfik af den 1. november Stk. 2. Ansatte, der er institutledere ved :lisimatusarfik, ydes et årligt ikke pensionsgivende læg på ,00 kr. (2.500,00 kr. pr. måned). Stk. 3. Ansatte, der er ansat s undervisere på socialrådgiver uddannelsen, de gymnasiale uddannelser, Universitetet, erhvervs skoler, handelsskoler brancheskoler m.fl. ydes et pensionsgi vende undervisningslæg på :.788,51 kr. pr. måned. illægget ydes forholdsmæssigt for deltidsansatte. Stk. 4. Til ansatte med ph.d. grad ydes et årligt pensionsgivende læg på ,12 kr. (1.788,51 kr. pr. måned). Stk. 5. Ph.d. stipendiater ydes et årligt pensionsgivende læg å ].8.540,D0 kr. (1.545,00 kr. pr. måned). :6.40/446/2013. Side 10 af 51

11 Ansatte, der er ansat nelsen, Universitetet, skoler, handelsskoler 10 Arbejdstidsregler for undervisere s de (jurister Afsnit j. okononer) undervisere på socialrådgiver uddan gymnasiale uddannelser, erhvervs brancheskoler m.fl. følger de arbejds tidsregler, der enhver tid er gældende for det pågældende uddannelsessted. Kap. 5. Merarbejde 11 Merarbejde Arbejdet skal rettelægges således, at merarbejde så vidt muligt undgås. Stk. 2. Merarbejde, der efter særlig ordre har været ning for den forsvarlige varetagelse af tjenesten på lørdage samt på stens 8, stk. søn merarbejdstimer samtidig 4 nævnte timetal med, en s helligdage, nedsætter det i med uden for rådighedsforpligtelsen jf. stk. forudsæt udføres overensk det faktisk erlagte antal at merarbejdet opgøres 4 7. godtgøres Stk. 3. Til ansatte, der oppebærer rådighedslæg, se kun forpligtelsen fra den :<an godtgcrel ydes, såfremt det samlede merarbejde overstiger rådigheds 1. time med 10 ud tir.er. I disse fælde godtgøres over rådighedsforpligtelsen. Stk. 4. Godtgørelsen for merarbejde ydes så vidt muligt i form af afspadsering. Afspadseringen fastsættes præsterede merarbejde med læg på 50 * samme tid. varighed s det Stk. 5. Sådan afspadsering bør normalt være delt den ansatte inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, da gen af kalenderåret. merarbejdets fang er opgjort, senest ved udgan Stk. 6. Meddelelse afspadsering gives den ansatte varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. med passende Side 11 af 51

12 under (jurister Afsnit J. zkcnoner) Stk. 7. Såfremt afspadsering ikke kan gives, godtgøres nerarbejdet ned betaling på grundlag af en timesats, der beregnes s 1/2080 af den pågældendes tuelle læg efter indgår læg efter årlige løn efter overenskstens rådgivere chefkonsulenter overenskstens 4 samt even 6, Endvidere protokollater specialkonsulenter/senior lige i beregningen af merarbejds betaling. Den beregnede timesats lægges 50 %. Der bortses ved fra det i stk. 4 nævnte Stk. 8. Godtgørelse der er beordret kendt efter læg her i forbindelse med afspadsering. stk. 4 7 kan kun ydes for merarbejde, kontrolleret, eller tjenestefordeling eller for den forsvarlige varetagelse af de med tjenstlige pligter. s er del af en forud god i øvrigt har været en forudsætning slingen forbundne Stk. 9. Forpligtelsen merarbejde fatter rrerarbejde i delse med de arbejdsopgaver, der er knyttet ling, hvad enten merarbejdet udføres på eller andre steder. den enkelte tjenestestedet, forbin s i hjemmet Kap. 6. Pensionsbidrag S bidrag 12 Pensionsbidrag indbetaling heraf den overenskstansattes pensionering betaler bejdsgiveren 10 % af den i 4 nævnte grundløn. Endvidere bage holder arbejdsgiveren i den pågældende løn et beløb på 5 % af den samme løn. Pensionsbidragene indbetales ar forudsætning af, at den pågældende afgiver de fornødne helbredsoolysninger bejdsgiveren efter syn ning, drag ning. Jurist økonforbundets Pensionskasse anvisning af pensionskassen af eller en under forsikringsrådets staenae nenslonsåcasse eller rorsikringsmæssig pensonsord s giver adgang en offentlig eller ar overførsel af de indbetalte pensionsbi en under syn stående pensionsord Stk. 2. Stk. 1 finder svarende anvendelse for pensionsgivende læg i henhold overensksten. Side 12 af 51

13 (jurister Afsnit 3. okononer) Stk. 3. Såfremt 40 stk. i en kandidat ved overenskstansættelsen er fyldt år, kan der efter aftale tilbageholdes et beløb på stk. 2 nævnte løndele. I B % af de øvrigt er der adgang for den ansatte at vælge at betale et forhøjet pensionsbidrag efter aftale med pensionskassen. i Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår Der Danmark Til ydes bohaveflytning eller i Grønland 3 fratrædelsesfrirejser trædelsesfrirejse mellen bopælen i tjenestestedet, såfremt der ifølge slingsopslaget anvises bolig eller er pligt at bebo egent lig tjenestebolig, jf. 18, stk. 1, a) c) Stk. 2. Hvor der ikke er anvist personale eller tjenestebolig iflg. slingsopslaget, kan der efter aftale mellem medarbejder den ansættende enhed ydes trædelsesfrirejse /eller flytning mellem bopælen i det. Danmark eller i Grønland bohave tjenesteste Stk. 3. Der kan konkret indgås aftale enhed for overensksterne i Grønland med, den ressortansvarlige at der ydes fra trædelsesfrirejse samt bohaveflytning et andet land end Dan mark jf. stk Stk. 4. I de fælde hvor der ikke anvises personale eller nestebolig den ansatte iflg. slingsopslaget, bohaveflytning iflg. stk. vakantindkvartering, opmagasinering 2, men tje der ydes afholder arbejdsgiver ikke udgifter mv. Stk. 5. Hvis der er ydet trædelsesrejse iflg. stk. 1 2 der fratrædelsesfrirejse fra tjenestestedet bopælen ved: a) b) Den Fratræden, såfremt der er forløbet mindst ansættelsen. 3 år siden ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle dermed ligeslede opnår retten frirejse. ydes eller side 13 af 51

14 (jurister Afsnit.3. økor.oner) ø) d) Ved e) Ved Fratræden ved oensionering. afskedigelse. aftale ar. frirejse efter Forsøgsordning karriereplanlægr.ing opnas fratrædelses 2 års ansættelse i henhold karriereplanlægning jf. bilag 2. Stk. 6. Retten den ansattes ægtefælle 18 år, s fratrædelsesfrirejse fatter lige eller dermed ligeslede indgår i den ansattes husstand. se skal så vidt muligt foretages samlet. En børn under sådan familiefrirej Stk. 7. Retter. kan ikke overdrages. ikke. Er... fratrædelsesfrirejse er personlig eventuel ikke udnyttet frirejse godtgøres Stk. 8. Retten fratrædelsesfrirejse bohaveflytning skal ud nyttes i umiddelbar knytning fratrædelsen, ellers bortfal der retten her. Stk. 9. Ved udnyttelse af arbejdsgiveren anviste transportmiddel anvendes. fratrædelsesfrirejse skal det af Stk. 10. rigsflyvning i I fælde, hvor atlantbillet lige inkluderer Danmark, inden godtgøres alene dokumenterede udgifter billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen lufthavnen retur. I provins andre fælde godtgøres udgifter bil ligste, offentlige transportmiddel mellem bopæl havn retur. Kastrup Luft Stk. 11. Eventuelle udgifter i forbindelse afholdes af den ansatte selv. med ophold i København Stk. 12. Ved alene dokumenterede udgifter middel mellem bopæl fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres med tjenestested billigste offentlige transport vendt. Side 14 af 51

15 fattet I rrlt forbindelse med 14 Fri befordring af bagage frirejser, if. medtages saaan nagae, s rejsehjene_en for ret vederlagsfrit at medbringe. Afsnit J. (itristerckcnoner) 13 35, kan der vederlags rrlrejsen glver Ved ansøgt fra bopælen eller beordret det ny 5 Frirejse i forflyttelse tjenestested. Grønland i Grønland ydes frirejse Under satte 16 Rejseforsikring (rejseulykkes bagageforsikring) rejser i medfør af overenskstens bestemmelser er den men ikke eventuel familie gældende bestemmelser kollektiv af de rejseforsikring. enhver an tid Stk. 2. Ansatte, s via ægtefælle ret ti_ ferefr_rejse, enhver tid er u-der eller dermed ferefr_rejser gældende bestemmelser kollektiv ligeslede otfattet af de rejseforsikring. opnår Stk. 3. Ved rejseforsikring feriefrirejser er den ansatte alene fattet af en på destinationer i Grønland samt på den direkte rute mellem tjenestestedet i Grønland København. 17 Flyttegodtgørelse, herunder Der ydes flyttegodtgørelse efter flytteforsikring de regler, der gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 20. eller april enhver tid kmunernes 1998 mellem Grønlands Landsstyre NAK (NAL. c :, ). Når der mellem Naalakkersuisut Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) indgås punktet. aftale på rådet, vil denne være gældende fra aftale tids Side 15 af 51

16 (jurister tcsnit J. økoner) 18 Boliger I slingsopsiag angives følgende vedrørende bolig: a) At der anvises bolig efter de enhver tid på stedet gæl dende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der slingen er pligt at bebo egentlig tjene stebolig. Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, a) betales husleje efter de enhver tid gældende regler boligbetaling i Selvstyrets kmunernes ejendme i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet følge, vil der ikke blive slet yderligere bolig rådighed. Stk. 3. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c) betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selv styres kmunernes tjeneste i Grønland enhver tid gældende regler, for tiden aftale af 14. december 1968 mellem Det offentli ge Aftalenævn blandt andet Akademikernes Centralorganisation (NAL. C I, 5 1 9). Når der mellem Naalakkersuisut Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) indgås aftale på rådet, vil den ne være gældende fra aftaletidspunktet. 19 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, natlæg udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland efter de regler, der enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres eller kmunernes tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 11. marts 1986 mellem Det offentlige Aftalenævn blandt andet Akadernikernes Centralorganisation (NAL. C I, ) Når der mellem Naalakkersuisut Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) indgås aftale på rådet, vil denne være gældende fra aftaletidspunktet. side 16 af 51

17 20 Vikarer For vikaransættelser af en periode af ikke over 5 linoer, der er gende: klassificeret i lønramme 31 a) Ansættelse aflønning finder sted Afsnit 3. ( ;rister zkcncner) måneder i s cc derunder gælder efter føl overensksten mel lem Finansministeriet Danmarks Jurist Økonforbund, b) der ydes en personlig frirejse fra bopæl Grønland bage i forbindelse med c) der kan fragtfrit Grønland bage medtages op ansatte vil stemmelser bagageforsikring) tjenestestedet vikariatet, fra Royal Arctic Lines plads i Ålborg være fattet af de kollektiv rejseforsikring 100 kg bagage, den enhver tid gældende (rejseulykkes be i Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie særlige pligter Der gives tjenestefrihed 21 Tjenestefrihed fridage Grønlands Selvstyres kmunernes regler. efter tjeneste de for tjenestemænd i i Grønland gældende Bestemmelser fridage er for tiden optaget i aftalen af 29. september 1999 mellem Grønlands Landsstyre Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), NAL. C I, Der gives hverv ligt efter 22 Offentlige hverv ret tjenestefrihed den enhver tid varetagelse af offentlige gældende bekendtgørelse bud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god muligt. 23 Der kan ydes land, Danmark Frihed tjenestefrihed eller med løn øvrige udland. efteruddannelse borger tid efteruddannelse i Grøn s Stk. 2. Der kan hvert år ydes frihed med løn umiddelbar knytning ler i forbindelse med afholdelse af godehavende tjenesterejse. efteruddannelse i ferie el Side 17 af 51

18 (jurister Afsnit J. økoner) Stk. 3. Det er en forudsætning for at yde ansatte den talte fri hed efteruddannelse, at uddannelsens art varighed dokumen teres, at den talte tjenestefrihed kan indpasses i det almin delige arbejde hos arbejdsgiveren. Stk. 4. Muligheder for kpetenceudvikling er nærmere, men ikke udtømmende, beskrevet i bilag I. 24 Nære pårørendes alvorlige sygd /eller død begravelse I fælde af nære pårørendes alvorlige sygd /eller død be gravelse har den ansatte ret fri rejse tjenestefrihed med løn efter de enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres kmunernes tjeneste i Grønland, for tiden aftale af 27. maj 1993 mellem Grønlands Landsstyre NAK (NAL. I, ). Når der mellen Naalakkersuisut Akademikernes Sam C menslutning i Grønland (ASG) indgås aftale på rådet, vil denne være gældende fra aftaletidspunktet. 25 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives den ansatte adgang tjenestefrihed uden løntab pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet lader det, d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 26 Ferie, feriegodtgørelse særlig feriedage Den ansatte har ret årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. ld af 12. november 2D01 ferie. Side 18 af 51

19 (jurister?f 5it J. ckononer) Stk. 2. For ansatte, der i henhold landstingslovens 2 vælger ferie med 2.4, ferieaodtoørelse i stedet for ferie ned løn, stk. :raarages løn ror aet antal cage, aer afnoloes rene. Lønnen pr. time beregnes s 1/2080 af årslønnen. Stk. 3. Når det af tjenstlige grunde pålægges den ansatte at holde hovedferien uden for perioden denne del af ferien med 1/5, 2. maj s fcrlængelsen ydes sædvanlig løn. 30. september, forlænges rundes opad hele dage. Under Stk. 4. S led i overenskstfornyelsen 2013 der var ansat i henhold overensksten før ret at afholde 5 vi: medarbejdere, 1. januar særlige feriedage i ferieåret have Stk. 5. afholder deres i ferieloven. Medarbejdere ansatte efter 5 den 1. januar 2013 særlige feriedage i overensstemmelse optjener med reglerne Stk. 6. Særlige feriedage, s løb eller ved fratræden, bortfalder. ikke er afviklet ved ferieårets ud Der udbetaling af ikke afviklede særlige feriedage, aftales overførsel af efterfølgende ferieår. de kan ikke aftales kontant der kan ikke ikke afviklede særlige feriedage det Stk. 7. Særlige feriedage kan afvikles før ferie, der er optjent i henhold ferieloven. hvilke dage, der afvikles vikles s Den s ansatte har pligt at meddele, særlige feriedage ferie optjent i henhold ferieloven. hvilke, der af Den ansatte skal iagttage tavshed 27 Tavshedspligt med hensyn den ansatte i medfør af sin sling bliver bekendt de forhold, med, :çemeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver s hvis reskrevet af den foresatte jf. sagsbehandlingslovens bestemmelse tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke tjenesten. med fo udtrædelse af Side 19 af 51

20 (jurister Afsnit økoner) Kap. 9. Lønudbetaling Løn Udbetaling af løn 28 indbetaling af pensionsbidrag læg udbetales månedsvis bagud. Samtidig ned udbetaling af løn indbetaler vedkmende arbejdsgiver såvel sit s den an sattes pensionsbidrag pensionskassen eller pensionsordningen, jf. 12. Stk. 2. s Løn m.v. anvises ved hver nåneds slutnino det påhviler den ansatte at udpege i et pengeinstitut i land eller i Danmark. 29 Graviditet, barsel Ansatte har ret fravær fra arbejdet af graviditet, barsel hver tid gældende Inatsisartutlov nr. ret orlov. adoption med en lznkonto, Grør. sædvanlig løn på grund adoption, når der i henhold den en 14 af 7. december 2009 er Stk. 2. Nærværende oversigt angiver ret fravær graviditet fødsel af ét barn**: Moderen Faderen med løn ved 1 dage for fødsel (gravidtets 15 uger efter fødsel (barselsor lov) lov)* 17 uger forældreorlov** 3 17 uger efter fødsel (fædreor uger forældreorlov** * Faderen skal afholde fødslen. sin ** Forældreorloven kan kan ikke afholde *** Ved af to moderens orlov uger 21 uger. forældre fra fødsel fra fædreorlov fordeles frit ml. indenfor de forældrene, forældreorlov samtidig. eller flere samtidigt fødte første 15 uger men begge børn forlænges 19 uger forældreorlover. forlænges efter Side 20 af 51

21 30 (jurister Løn under sygd, militært jeneste samt efter].øn Arsnit.j. økoner) Reglerne i fur.ktionærloven løn under fravær pâ grund af sygd afskedigelse s følge af sygd (jf. d overenskstens 33, stk. i) indkaldelse militærtjeneste samt efterløn, finder an vendelse for de i henhold denne overenskst ansatte jurister universitetsøkoner m.v. Stk. 2. Det hensles arbejdsgiveren, at ansatte, der er ble vet afskediget på grund af sygd, genansættes, når de pågældende på ny er blevet tjenestedygtige, forholdene i øvrigt siger det. 31 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstat ningsregler for sådanne ejendele hørende den ansat eller dennes familie, der mistes eller beskadiges under tjenesten i Grønland herunder rejser, i fra Grønland. 32 Konstitution i tjenestemandssling Til en overenskstansat, der med henblik på eventuel senere tje nestemandsansættelse konstitueres i en tjenestemandssling, ydes der ud over den overenskstmæssige løn et ikke pensionsgivende læg, der beregnes s forskellen mellem den løn, inkl, generelt særligt læg, han ville opnå ved ansættelse s tjenestemand på prøve, den udbetalte løn inkl, eventuelle læg, men ekskl. pensionsbidrag. Under en sådan konstitution kan der ydes tjeneste frihed uden løn i ind 1 år fra den hidtidige sling, uanset konstitutionen finder sted hos en anden arbejdsgiver. Stk. 2. Såfremt en overenskstansat konstitueres i en chefs ung i lønramme 36 eller højere lønramne ( midlertidig tjeneste i højere sling ), såfremt denne konstitution varer over 15 da ge i sammenhæng, ydes der den ansatte for hele perioden et ik ke pensionsgivende læg, der beregnes s forskellen mellem den løn, inkl, generelt særligt læg, den pågældende ville opnå side 2: af 51

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere